EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0514(01)

Dodatkový protokol k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii

OJ L 140, 14.5.2014, p. 3–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2014/257/oj

Related Council decision
Related Council decision

14.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/3


DODATKOVÝ PROTOKOL

k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

CHORVATSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKO,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „členské státy Evropské unie“),

a

EVROPSKÁ UNIE

na jedné straně a

KOREJSKÁ REPUBLIKA (dále jen „Korea“)

na straně druhé

(společně dále jen „strany“),

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 6. října 2010 v Bruselu a je prozatímně prováděna od 1. července 2011,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Smlouva o přistoupení Chorvatské republiky (dále jen „Chorvatsko“) k Evropské unii (dále jen „smlouva o přistoupení“) byla podepsána dne 9. prosince 2011 v Bruselu a vstoupila v platnost dnem 1. července 2013,

SE DOHODLY TAKTO:

ODDÍL I

SMLUVNÍ STRANY

Článek 1

Chorvatsko se stává smluvní stranou dohody.

Článek 2

Chorvatsko se doplní na seznam smluvních stran dohody.

ODDÍL II

PRAVIDLA PŮVODU

Článek 3

Příloha III Protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce (dále jen „protokol o pravidlech původu“) dohody se mění v souladu s ustanoveními přílohy I tohoto protokolu.

Článek 4

1.   Ustanovení dohody mohou být použita na zboží vyvážené z Koreje do Chorvatska nebo z Chorvatska do Koreje, které je v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu k dohodě a které bylo k 1. červenci 2013 buď na cestě, nebo dočasně uskladněno v celním skladu, nebo ve svobodném celním pásmu v Koreji nebo v Chorvatsku.

2.   V takových případech bude přiznáno preferenční zacházení pod podmínkou předložení dodatečně vystaveného dokladu o původu celním orgánům země dovozu do dvanácti měsíců ode dne 1. července 2013.

ODDÍL III

OBCHOD SLUŽBAMI, USAZOVÁNÍ A ELEKTRONICKÝ OBCHOD

Článek 5

Příloha 7-A-1 dohody se nahrazuje ustanoveními přílohy II tohoto protokolu.

Článek 6

Příloha 7-A-2 dohody se nahrazuje ustanoveními přílohy III tohoto protokolu.

Článek 7

Příloha 7-A-3 dohody se nahrazuje ustanoveními přílohy IV tohoto protokolu.

Článek 8

Příloha 7-C dohody se nahrazuje ustanoveními přílohy V tohoto protokolu.

ODDÍL IV

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

1.   Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni, kdy si strany vymění písemná oznámení potvrzující, že splnily své příslušné platné právní požadavky a postupy.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku se tento protokol provádí s účinkem ode dne 1. července 2013.

3.   Strany se dohodly, že do vstupu protokolu v platnost jej budou prozatímně provádět deset dní poté, co Evropská unie nebo Korea jako v pořadí druhá ze stran obdrží oznámení druhé strany o jeho prozatímním provádění.

4.   Oznámení podle tohoto článku se zasílají generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie a ministerstvu zahraničních věcí Koreje nebo jeho nástupnickým subjektům.

Článek 10

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a korejském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Evropská unie Koreji sdělí znění dohody v chorvatském jazyce. S výhradou vstupu tohoto protokolu v platnost je znění v chorvatském jazyce závazné za stejných podmínek jako stávající jazyková znění tohoto protokolu. Článek 15.16 dohody se příslušným způsobem upraví.

Článek 11

Tento protokol a jeho přílohy tvoří nedílnou součást dohody.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého pátého března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit piektajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci martie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte mars tjugohundrafjorton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Корея

Por la República de Corea

Za Korejskou republiku

For Republikken Korea

Für die Republik Korea

Korea Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κορέας

For the Republic of Korea

Pour la République de Corée

Za Republiku Koreju

Per la Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā

Korėjos Respublikos vardu

A Koreai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Korea

Voor de Republiek Korea

W imieniu Republiki Korei

Pela República da Coreia

Pentru Republica Coreea

Za Kórejskú republiku

Za Republiko Korejo

Korean tasavallan puolesta

På Republiken Koreas vägnar

Image

Image


PŘÍLOHA I

ZNĚNÍ PROHLÁŠENÍ O PŮVODU

Prohlášení o původu, jehož znění je uvedeno níže, musí být vyhotoveno v souladu s poznámkami pod čarou. Text poznámek pod čarou však není třeba uvádět.

Bulharské znění

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Španělské znění

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

České znění

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dánské znění

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Německé znění

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estonské znění

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Řecké znění

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Anglické znění

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francouzské znění

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Chorvatské znění

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Italské znění

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lotyšské znění

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Litevské znění

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Maďarské znění

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltské znění

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Nizozemské znění

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Polské znění

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalské znění

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumunské znění

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Slovinské znění

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovenské znění

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finské znění

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Švédské znění

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Korejské znění

Image

 (3)

(Místo a datum)

 (4)

(Podpis vývozce; jméno podepisující osoby musí být rovněž uvedeno čitelným písmem.)

Poznámky:


(1)  Činí-li prohlášení o původu schválený vývozce, uvede se na tomto místě číslo povolení schváleného vývozce. Nečiní-li prohlášení o původu schválený vývozce, slova v závorkách se vynechají nebo se místo nechá prázdné.

(2)  Uvede se původ výrobků. Týká-li se prohlášení o původu zcela nebo zčásti výrobků pocházejících z Ceuty a Melilly, musí je vývozce v dokladu, na němž je prohlášení činěno, zřetelně vyznačit uvedením zkratky „CM“.

(3)  Tyto údaje lze vypustit, je-li tato informace uvedena v samotném dokladu.

(4)  V případě, že se nevyžaduje podpis vývozce, znamená to rovněž, že není nutné uvádět jméno podepisující osoby.


PŘÍLOHA II

SMLUVNÍ STRANA EU

SEZNAM ZÁVAZKŮ V SOULADU S ČLÁNKEM 7.7

(PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB)

1.

V níže uvedeném seznamu závazků jsou uvedena odvětví služeb liberalizovaná podle článku 7.7 a omezení přístupu na trh a národního zacházení prostřednictvím výhrad platných pro služby a poskytovatele služeb z Koreje v těchto odvětvích. Níže uvedený seznam se skládá z těchto prvků:

a)

v prvním sloupci je uvedeno odvětví nebo pododvětví, v němž smluvní strana EU přijímá závazek, a rozsah liberalizace, na který se vztahují výhrady, a

b)

ve druhém sloupci jsou popsány uplatňované výhrady.

Přeshraniční poskytování služeb v odvětvích a pododvětvích, na která se vztahuje tato dohoda a jež nejsou v níže uvedeném seznamu uvedena, není předmětem závazků.

2.

Při označování jednotlivých odvětví a pododvětví se rozumí:

a)

výrazem „CPC“ centrální klasifikace produkce (Central Products Classification) podle poznámky pod čarou 27 k článku 7.25 a

b)

výrazem „CPC ver. 1.0“ centrální klasifikace produkce podle Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC ver. 1.0, 1998.

3.

Níže uvedený seznam nezahrnuje opatření týkající se kvalifikačních požadavků a postupů, technických norem a licenčních požadavků a postupů, pokud tato opatření nepředstavují omezení přístupu na trh nebo národního zacházení ve smyslu článků 7.5 a 7.6. Tato opatření (např. potřeba získání licence, povinnosti univerzální služby, potřeba uznání kvalifikace v regulovaných odvětvích, absolvování určité zkoušky, včetně jazykového přezkoušení) se na služby a poskytovatele služeb z Koreje vztahují v každém případě, a to i tehdy, když nejsou uvedena.

4.

Níže uvedeným seznamem není dotčena proveditelnost přeshraničního poskytování služeb stanoveného v čl. 7.4 odst. 3 bodě i) v některých odvětvích a pododvětvích služeb a není jím dotčena existence veřejných monopolů a výhradních práv, jak je popsáno v seznamu závazků týkajících se usazování.

5.

V souladu s čl. 7.1 odst. 3 nejsou v níže uvedeném seznamu zahrnuta opatření týkající se subvencí, které smluvní strany poskytují.

6.

Práva a povinnosti vyplývající z níže uvedeného seznamu nemají přímý účinek, a přímo proto nezakládají práva fyzických nebo právnických osob.

7.

V níže uvedeném seznamu jsou použity tyto zkratky:

AT

Rakousko

BE

Belgie

BG

Bulharsko

CY

Kypr

CZ

Česká republika

DE

Německo

DK

Dánsko

EU

Evropská unie včetně všech členských států

ES

Španělsko

EE

Estonsko

FI

Finsko

FR

Francie

EL

Řecko

HR

Chorvatsko

HU

Maďarsko

IE

Irsko

IT

Itálie

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Lucembursko

MT

Malta

NL

Nizozemsko

PL

Polsko

PT

Portugalsko

RO

Rumunsko

SK

Slovensko

SI

Slovinsko

SE

Švédsko

UK

Spojené království

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Nemovitosti

Pro způsoby 1 a 2

Všechny členské státy s výjimkou AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Žádné.

AT:

Nabývání, koupě nebo nájem nemovitostí zahraničními fyzickými a právnickými osobami vyžaduje povolení příslušných orgánů jednotlivých zemí (Länder), které zváží, zda nejsou dotčeny důležité ekonomické, společenské nebo kulturní zájmy.

BG:

Zahraniční právnické osoby a cizí státní občané s trvalým pobytem v zahraničí mohou nabývat vlastnictví budov a omezených vlastnických práv (1) k nemovitostem jen se svolením ministerstva financí. Povinnost požádat o povolení se nevztahuje na osoby, jež v Bulharsku uskutečnily investice.

Cizí státní občané s trvalým pobytem v zahraničí, zahraniční právnické osoby a společnosti, v nichž zahraniční účast zajišťuje většinu při přijímání rozhodnutí nebo může přijetí rozhodnutí zablokovat, mohou nabývat vlastnických práv k nemovitostem v určitých geografických oblastech, jež určí rada ministrů, avšak jen s povolením.

CY:

Bez závazků.

CZ:

Omezení nabývání nemovitostí zahraničními fyzickými a právnickými osobami. Zahraniční subjekty mohou nabývat nemovitostí prostřednictvím zřízení českých právnických osob nebo účastí ve společných podnicích. Nabývání pozemků zahraničními subjekty podléhá povolení.

DK:

Omezení nákupu nemovitostí fyzickými a právnickými osobami, které nejsou rezidenty. Omezení týkající se koupě zemědělských nemovitostí zahraničními fyzickými a právnickými osobami.

(1)

V bulharském věcném právu existují následující omezená vlastnická práva: právo užívání, právo stavby, právo na zřízení nadstaveb a služebnosti.

 

EL:

Podle zákona č. 1892/90 musí každý občan pro nabytí pozemků v pohraničních oblastech získat povolení ministerstva obrany. Podle správní praxe jsou povolení pro přímé investice bez obtíží udělována.

FI:

(Ålandské ostrovy): Omezení práv fyzických osob, které nemají místní občanství Åland, a práv právnických osob nabývat na Ålandských ostrovech nemovitostí a držet je bez povolení příslušných ostrovních orgánů. Omezení práv fyzických osob, které nemají místní občanství Åland, a práv kterékoli právnické osoby usadit se a poskytovat služby bez povolení příslušných orgánů Ålandských ostrovů.

HU:

Omezení nabývání pozemků a nemovitostí zahraničními investory (1).

IE:

Pro nabytí jakéhokoli podílu na irských pozemcích domácími nebo zahraničními společnostmi nebo cizími státními příslušníky je nezbytný předchozí písemný souhlas pozemkové komise. Pokud se jedná o pozemky k průmyslovému využití (jinému než zemědělskému), upouští se od tohoto požadavku, pokud je za tímto účelem předloženo osvědčení ministerstva pro podnikání, obchod a zaměstnanost. Toto ustanovení se nevztahuje na pozemky uvnitř městských hranic.

IT:

Koupě nemovitostí zahraničními fyzickými a právnickými osobami podléhá podmínce vzájemnosti.

LT:

Bez závazků pro nabývání pozemků (2).

MT:

Nadále se uplatňují požadavky maltských právních předpisů a předpisů týkajících se nabývání nemovitostí.

PL:

K přímému i nepřímému nabývání nemovitostí cizinci (fyzickými nebo zahraničními právnickými osobami) je nezbytné povolení. Bez závazků, pokud jde o získávání státem vlastněného majetku (tj. předpisy, jimiž se řídí proces privatizace).

RO:

Fyzické osoby, jež nemají rumunské státní občanství a nemají v Rumunsku trvalý pobyt, jakož i právnické osoby, jež nemají rumunskou státní příslušnost ani ústředí v Rumunsku, nemohou nabývat vlastnictví jakéhokoliv druhu pozemků právními úkony mezi živými.

(1)

V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích GATS.

(2)

V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích GATS.

 

SI:

Právnické osoby se sídlem ve Slovinsku a se zahraniční kapitálovou účastí mohou nabývat nemovitosti na území Slovinska. Pobočky (1) zřízené ve Slovinsku zahraničními osobami mohou nabývat pouze nemovitého majetku, s výjimkou pozemků, které jsou nutné pro vykonávání hospodářských činností, pro něž jsou tyto pobočky zřízeny. Vlastnictví nemovitostí v 10 km příhraničním pásmu společnostmi, v nichž většinový kapitál nebo rozhodující hlasovací práva patří přímo nebo nepřímo právnickým osobám nebo státním příslušníkům druhé smluvní strany, podléhá zvláštnímu povolení.

SK:

Omezení týkající se nabývání nemovitého majetku zahraničními fyzickými a právnickými osobami. Zahraniční subjekty mohou nabývat nemovitostí prostřednictvím zřízení slovenských právnických osob nebo účastí ve společných podnicích. Bez závazků pro pozemky.

(1)

Podle zákona o obchodních společnostech není pobočka zřízená ve Slovinsku považována za právnickou osobu, ale pokud jde o její provoz, je zacházení s ní stejné jako u dceřiné společnosti, což je v souladu s čl. XXVIII písm. g) GATS.

1. PODNIKATELSKÉ SLUŽBY

 

A. Služby svobodných povolání

 

a) Právní služby

((CPC 861) (1)

s výjimkou právního poradenství a služeb právní dokumentace a osvědčení poskytovaných právníky, kteří byli pověřeni výkonem veřejných funkcí, jako jsou notáři, „huissiers de justice“ nebo jiní „officiers publics et ministériels“

Pro způsoby 1 a 2

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: Plnoprávné členství v profesní komoře požadované pro praxi v oblasti vnitrostátního práva (EU a členského státu) je podmíněno státní příslušností.

BE, FI: Plnoprávné členství v profesní komoře požadované pro právní zastupování je podmíněno státní příslušností ve spojení s požadavkem na trvalý pobyt. Na zastupování před „Cour de cassation“ v netrestních věcech jsou v BE uplatňovány kvóty.

BG: Korejští právníci smějí poskytovat služby právního zastupování pouze korejským státním příslušníkům pod podmínkou vzájemnosti a spolupráce s bulharským právníkem. Pro právní mediační služby se požaduje trvalý pobyt.

FR: Přístup právníků k povolání „avocat auprès de la Cour de Cassation“ a „avocat auprès du Conseil d'État“ podléhá kvótám a podmínce státní příslušnosti.

(1)

Zahrnuje služby právního poradenství, právního zastupování, rozhodčí a smírčí/mediační služby a služby právní dokumentace a osvědčení. Poskytování právních služeb je povoleno pouze v oblasti mezinárodního práva veřejného, práva EU a práva jakékoli jurisdikce, ve které jsou poskytovatel služby nebo jeho zaměstnanci kvalifikováni k výkonu právnického povolání, a stejně jako na poskytování jiných služeb se na něj vztahují licenční požadavky a postupy uplatňované v členských státech Evropské unie. U právníků poskytujících právní služby v oblasti mezinárodního práva veřejného a cizího práva mohou být tyto licenční požadavky a postupy mimo jiné ve formě dodržování místních etických kodexů, používání titulu získaného v zemi původu (nebyl-li uznán jako rovnocenný s titulem používaným v hostitelské zemi), požadavků v oblasti pojištění, zjednodušené registrace v profesní komoře hostitelské země nebo zjednodušeným získáním členství v profesní komoře hostitelské země na základě zkoušky způsobilosti a bydliště nebo hlavní kanceláře v hostitelské zemi. Právní služby v oblasti práva EU musí být v zásadě poskytovány plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou členy profesní komory v členském státě Evropské unie a jednají osobně, nebo jejich prostřednictvím, a právní služby v oblasti práva členského státu Evropské unie musí být v zásadě poskytovány plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou členy profesní komory v dotyčném členském státě a jednají osobně, nebo jejich prostřednictvím. Plnoprávné členství v profesní komoře v příslušném členském státě Evropské unie tudíž může být nezbytné pro zastupování před soudy a jinými příslušnými orgány v EU, protože zahrnuje výkon práva EU a vnitrostátního procesního práva. V některých členských státech je však povoleno, aby zahraniční právníci, kteří nejsou plnoprávnými členy profesní komory, zastupovali v občanských sporech, kdy je strana státním příslušníkem státu nebo náleží ke státu, ve kterém je právník oprávněn vykonávat svou praxi.

 

HU: Plnoprávné členství v profesní komoře je podmíněno státní příslušností ve spojení s požadavkem trvalého pobytu. V případě zahraničních právníků je rozsah právních činností omezen na poskytování právního poradenství.

LV: Požadavek státní příslušnosti pro přísežné advokáty, kterým je vyhrazeno zastupování v trestních věcech.

DK: Poskytování právního poradenství je vyhrazeno právníkům s dánskou licencí pro výkon praxe a právním firmám se sídlem v Dánsku. Získání dánské licence k výkonu praxe je podmíněno dánskou zkouškou z práva.

SE: Členství v profesní komoře, které je nezbytné pouze za účelem používání švédského titulu „advokat“, je podmíněno požadavkem trvalého pobytu.

Pro způsob 1

HR: Bez závazků pro chorvatskou právní praxi.

b) 1. Účetní služby a služby vedení účetnictví

(CPC 86212, jiné než auditorské služby, CPC 86213, CPC 86219 a CPC 86220)

Pro způsob 1

FR, HU, IT, MT, RO, SI: Bez závazků.

AT: Podmínka státní příslušnosti pro zastupování před příslušnými orgány.

Pro způsob 2

Žádné.

b) 2. Auditorské služby

(CPC 86211 a 86212, jiné než účetní služby)

Pro způsob 1

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Bez závazků.

AT: Podmínka státní příslušnosti pro zastupování před příslušnými orgány a pro výkon auditů stanovených v konkrétních rakouských právních předpisech (např. v zákoně o akciových společnostech, zákoně o burze, v bankovním zákoně apod.).

HR: Zahraniční auditorské firmy mohou poskytovat auditorské služby na chorvatském území, kde si zřídily pobočku.

SE: Služby právního auditu v určitých právnických osobách, mimo jiné ve všech kapitálových obchodních společnostech, mohou provádět pouze auditoři, kteří k tomu jsou oprávněni ve Švédsku. Pouze takové osoby mohou být akcionáři nebo společníky ve společnostech, které provádějí kvalifikovaný audit (pro úřední účely). Pro schválení je požadován trvalý pobyt.

LT: Zpráva auditora musí být vyhotovena ve spolupráci s auditorem akreditovaným pro výkon auditorské činnosti v Litvě.

Pro způsob 2

Žádné.

c) Daňové poradenství

(CPC 863) (1)

Pro způsob 1

AT: Podmínka státní příslušnosti pro zastupování před příslušnými orgány.

CY: Daňoví zástupci musí mít řádné povolení ministerstva financí. Na povolení se vztahuje test ekonomické potřebnosti. Použitá kritéria jsou obdobná jako při žádosti o povolení zahraničních investic (viz oddíl horizontální závazky). Vzhledem k tomu, že jsou tato kritéria platná pro toto pododvětví, je vždy nutné vzít v úvahu zaměstnanost v tomto pododvětví.

BG, MT, RO, SI: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

(1)

Nezahrnuje právní poradenství a právní zastupování v daňových záležitostech, které spadá do části 1.A.a) Právní služby.

d) Architektonické služby

a

e) Urbanistické služby a služby v oblasti krajinářské architektury

(CPC 8671 a CPC 8674)

Pro způsob 1

AT: Bez závazků, s výjimkou služeb v oblasti plánování.

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Bez závazků.

DE: Použití vnitrostátních předpisů o poplatcích a finančních odměnách za veškeré služby, které jsou poskytovány ze zahraničí.

HU, RO: Bez závazků pro služby v oblasti krajinářské architektury.

HR: Fyzické a právnické osoby mohou poskytovat architektonické služby na základě povolení chorvatské komory architektů. Bez závazků pro urbanistické služby.

Pro způsob 2

Žádné.

f) Inženýrské služby a

g) Integrované inženýrské služby

CPC 8672 a CPC 8673)

Pro způsob 1

AT, SI: Bez závazků, s výjimkou služeb výlučně v oblasti plánování.

BG, CY, EL, IT, MT, PT: Bez závazků.

HR: Fyzické a právnické osoby mohou poskytovat inženýrské služby pouze na základě povolení chorvatské komory inženýrů.

Pro způsob 2

Žádné.

h) Lékařské (včetně služeb psychologů) a zubolékařské služby

(CPC 9312 a část CPC 85201)

Pro způsob 1

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Bez závazků.

SI: Bez závazků pro služby sociální medicíny, sanitární, epidemiologické, lékařské/ekologické služby, dodávání krve, krevních přípravků a transplantátů a pitvy.

HR: Bez závazků, s výjimkou telemedicíny.

Pro způsob 2

Žádné.

i) Veterinární služby

(CPC 932)

Pro způsob 1

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, FI, HU, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, RO, SE, SI, UK: Bez závazků.

UK: Bez závazků, s výjimkou veterinárních laboratoří a technických služeb poskytovaných veterinárním lékařům, obecného poradenství, podpory a informací (např. o výživě či chování zvířat a péči o ně).

Pro způsob 2

Žádné.

j) 1. Služby porodních asistentek

(část CPC 93191)

j) 2. Služby poskytované zdravotními sestrami, rehabilitačními pracovníky a ostatními zdravotníky

(část CPC 93191)

Pro způsob 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Bez závazků.

FI, PL: Bez závazků, s výjimkou zdravotních sester.

HR: Bez závazků, s výjimkou telemedicíny.

Pro způsob 2

Žádné.

k) Maloobchodní prodej farmaceutických výrobků a maloobchodní prodej zdravotnického a ortopedického zboží

(CPC 63211)

a jiné služby poskytované lékárníky (1)

Pro způsob 1

AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK: Bez závazků.

CZ, LV, LT: Bez závazků, s výjimkou zásilkového prodeje.

HU: Bez závazků, s výjimkou CPC 63211.

Pro způsob 2

Žádné.

(1)

Výdej farmaceutických výrobků veřejnosti, jakož i poskytování jiných služeb, podléhá licenčním a kvalifikačním požadavkům a postupům uplatňovaným v členských státech Evropské unie. Obecně platí, že je tato činnost vyhrazena lékárníkům. V některých členských státech Evropské unie je lékárníkům vyhrazen pouze výdej léků na předpis.

B. Počítačové a související služby

(CPC 84)

Pro způsob 1 a 2

Žádné.

C. Služby v oblasti výzkumu a vývoje

 

Služby v oblasti výzkumu a vývoje v sociálních a humanitních vědách

(CPC 852, s výjimkou služeb psychologů) (1)

Žádné.

Služby v oblasti výzkumu a vývoje v přírodních vědách

(CPC 851)

Mezioborové služby ve výzkumu a vývoji

(CPC 853)

EU: Pro veřejně financované služby v oblasti výzkumu a vývoje mohou být výhradní práva a/nebo povolení udělena pouze státním příslušníkům členských států Evropské unie a právnickým osobám z Evropské unie, jež mají ústředí v Evropské unii.

D. Služby v oblasti nemovitostí (2)

 

a) Vztahující se k vlastním a pronajatým nemovitostem

(CPC 821)

Pro způsob 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez závazků.

HR: Požaduje se obchodní přítomnost.

Pro způsob 2

Žádné.

(1)

Část CPC 85201 spadá do části 1.A.h) Lékařské a zubolékařské služby.

(2)

Dané služby jsou služby realitních agentů a nemají žádný vliv na práva a/nebo omezení, která se týkají nákupu nemovitostí fyzickými a právnickými osobami.

b) Na základě honoráře nebo smlouvy

(CPC 822)

Pro způsob 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez závazků.

HR: Požaduje se obchodní přítomnost.

Pro způsob 2

Žádné.

E. Služby nájmu/pronájmu bez operátora

 

a) Týkající se plavidel

(CPC 83103)

Pro způsob 1

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

b) Týkající se letadel

(CPC 83104)

Pro způsob 1

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Bez závazků.

Pro způsob 2

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Bez závazků.

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Letadla, která používají letečtí dopravci z Evropské unie, musí být registrována v členském státě Evropské unie, jenž dopravci udělil licenci, nebo jinde v Evropské unii. Výjimky mohou být uděleny pro krátkodobé nájemní smlouvy nebo za výjimečných okolností.

c) Týkající se ostatních dopravních prostředků

(CPC 83101, CPC 83102 a CPC 83105)

Pro způsob 1

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

d) Týkající se ostatních strojů a vybavení

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 a CPC 83109)

Pro způsob 1

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

e) Týkající se věcí osobní potřeby a vybavení domácností

(CPC 832)

Pro způsob 1 a 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Bez závazků.

EE: Bez závazků, s výjimkou služeb leasingu nebo pronájmu týkajícího se předem nahraných videokazet pro použití v zařízeních pro domácí zábavu.

f) Pronájem telekomunikačních zařízení

(CPC 7541)

Pro způsob 1 a 2

Žádné.

F. Ostatní podnikatelské služby

 

a) Reklamní služby

(CPC 871)

Pro způsob 1 a 2

Žádné.

b) Průzkum trhu a veřejného mínění

(CPC 864)

Pro způsob 1 a 2

Žádné.

c) Podnikové poradenství

(CPC 865)

Pro způsob 1 a 2

Žádné.

d) Služby související s podnikovým poradenstvím

(CPC 866)

Pro způsob 1 a 2

HU: Bez závazků pro rozhodčí a smírčí služby (CPC 86602).

e) Služby zkušeben a provádění analýz

(CPC 8676)

Pro způsob 1

IT: Bez závazků pro povolání biolog a chemický analytik.

HR: Bez závazků pro služby související s vydáváním povinných osvědčení a podobných úředních dokumentů.

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Bez závazků.

Pro způsob 2

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Bez závazků.

HR: Bez závazků pro služby související s vydáváním povinných osvědčení a podobných úředních dokumentů.

f) Poradenské a konzultační služby v oblasti zemědělství, lovu a lesnictví

(část CPC 881)

Pro způsob 1

IT: Bez závazků pro činnosti vyhrazené agronomům a „periti agrari“.

EE, MT, RO, SI: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

g) Poradenské a konzultační služby v oblasti rybolovu

(část CPC 882)

Pro způsob 1

LV, MT, RO, SI: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

h) Poradenské a konzultační služby v oblasti výroby (část CPC 884 a část CPC 885)

Pro způsoby 1 a 2

Žádné.

i) Služby zprostředkování a zajišťování zaměstnanců

 

i) 1. Služby vyhledávání vedoucích pracovníků

(CPC 87201)

Pro způsob 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Bez závazků.

Pro způsob 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez závazků.

i) 2. Služby zprostředkování zaměstnanců

(CPC 87202)

Pro způsob 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Bez závazků.

Pro způsob 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez závazků.

i) 3. Služby zajišťování podpůrného administrativního personálu

(CPC 87203)

Pro způsob 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Bez závazků.

Pro způsob 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez závazků.

i) 4. Služby pomoci v domácnosti, služby jiných obchodních nebo průmyslových pracovníků, ošetřovatelů a jiných zaměstnanců

(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)

Pro způsoby 1 a 2

Všechny členské státy s výjimkou HU: Bez závazků.

HU: Žádné.

j) 1. Pátrací služby

(CPC 87301)

Pro způsoby 1 a 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Bez závazků.

j) 2. Bezpečnostní služby

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 a CPC 87305)

Pro způsob 1

HU: Bez závazků pro CPC 87304, CPC 87305.

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Bez závazků.

Pro způsob 2

HU: Bez závazků pro CPC 87304, CPC 87305.

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez závazků.

k) Související vědecké a technické poradenství

(CPC 8675)

Pro způsob 1

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Bez závazků pro služby průzkumu.

HR: Základní poradenské služby v oblasti geologie, geodézie a těžby a související poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí mohou být na území Chorvatska poskytovány pouze společně s tuzemskou právnickou osobou nebo jejím prostřednictvím.

Pro způsob 2

Žádné.

l) 1. Údržba a opravy plavidel

(část CPC 8868)

Pro způsob 1

Pro námořní plavidla: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: Bez závazků.

Pro plavidla vnitrozemské vodní dopravy: EU s výjimkou EE, HU, LV: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

l) 2. Údržba a opravy železničního vybavení

(část CPC 8868)

Pro způsob 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

l) 3. Údržba a opravy motorových vozidel, motocyklů, sněžných motorových skútrů a vybavení pro silniční dopravu

(CPC 6112, CPC 6122, část CPC 8867 a část CPC 8868)

Pro způsoby 1 a 2

Žádné

l) 4. Údržba a opravy letadel a jejich částí

(část CPC 8868)

Pro způsob 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

l) 5. Údržba a opravy kovových výrobků, strojů (kromě kancelářských), zařízení (kromě dopravních a kancelářských) a věcí osobní potřeby a vybavení domácností (1)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 a CPC 8866)

Pro způsoby 1 a 2

Žádné.

m) Služby úklidu budov

(CPC 874)

Pro způsob 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

(1)

Opravy a údržba vybavení pro dopravu (CPC 6112, 6122, 8867 a CPC 8868) spadá do částí 1.F.l) 1 až 1.F.l) 4.

Opravy a údržba kancelářských strojů a vybavení včetně počítačů (CPC 845) spadají do části 1.B. Počítačové a související služby.

n) Fotografické služby

(CPC 875)

Pro způsob 1

BG, EE, MT, PL: Bez závazků pro poskytování služeb leteckého snímkování.

HR, LV: Bez závazků pro specializované fotografické služby. (CPC 87504)

Pro způsob 2

Žádné.

o) Balicí služby

(CPC 876)

Pro způsoby 1 a 2

Žádné.

p) Tisk a vydavatelství

(CPC 88442)

Pro způsoby 1 a 2

Žádné.

q) Kongresové služby

(část CPC 87909)

Pro způsoby 1 a 2

Žádné.

r) 1. Překladatelské a tlumočnické služby

(CPC 87905)

Pro způsob 1

PL: Bez závazků pro služby soudních tlumočníků.

HU, SK: Bez závazků pro ověřené překlady a tlumočení.

HR: Bez závazků pro úřední dokumenty.

Pro způsob 2

Žádné.

r) 2. Služby v oblasti návrhářství interiérů a další specializované služby v oblasti návrhářství

(CPC 87907)

Pro způsob 1

DE: Použití vnitrostátních předpisů o poplatcích a finančních odměnách za veškeré služby, které jsou poskytovány ze zahraničí.

Pro způsob 2

Žádné.

r) 3. Služby inkasních agentur

(CPC 87902)

Pro způsoby 1 a 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

r) 4. Služby ověřování solventnosti

(CPC 87901)

Pro způsoby 1 a 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

r) 5. Kopírovací a rozmnožovací služby

(CPC 87904) (1)

Pro způsob 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: bez závazků

Pro způsob 2

Žádné.

r) 6. Telekomunikační poradenství

(CPC 7544)

Pro způsoby 1 a 2

Žádné.

r) 7. Záznamové telefonní služby

(CPC 87903)

Pro způsoby 1 a 2

Žádné.

(1)

Nezahrnuje tiskařské služby (CPC 88442), které spadají do části 1.F. p).

2. KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

 

A. Poštovní a kurýrní služby

(Služby vztahující se k manipulaci (1) s poštovními zásilkami (2) zasílanými adresátům doma i v zahraničí podle následujícího seznamu pododvětví: i) manipulace s adresovanými písemnými sděleními na jakémkoli druhu fyzických nosičů (3), včetně hybridních poštovních služeb a adresných reklamních zásilek, ii) manipulace s adresovanými balíky a balíčky (4), iii) manipulace s tiskovinami, na nichž je uveden adresát (5), iv) manipulace se zásilkami uvedenými v bodech i) až iii), pokud jsou doporučené nebo pojištěné,

Pro způsoby 1 a 2

Žádné.

(1)

„Manipulací“ se rozumí celní odbavení, třídění, doprava a dodání.

(2)

„Poštovními zásilkami“ se rozumějí jakékoli zásilky, se kterými manipuluje jakýkoli typ obchodního provozovatele, ať již veřejného nebo soukromého.

(3)

Např. dopisy, pohlednice.

(4)

Zahrnuje knihy a katalogy.

(5)

Časopisy, noviny, periodika.

v) expresní doručovací služby (1) pro zásilky uvedené v bodech i) až iii), vi) manipulace s neadresovanými zásilkami a vii) výměna dokumentů (2).

Pododvětví i), iv) a v) jsou však vyloučena, pokud spadají do rozsahu služeb, které mohou být vyhrazené pro listovní zásilky, jejichž cena je nižší než pětinásobek úřední základní sazby, za předpokladu, že váží méně než 350 gramů (3), a pro službu doporučených zásilek používaných při soudních a správních řízeních.)

(část CPC 751, část CPC 71235 (4) a část CPC 73210 (5))

 

(1)

Expresní doručovací služby mohou kromě větší rychlosti a spolehlivosti zahrnovat i prvky přidané hodnoty, například vyzvednutí v místě původu, osobní dodání adresátovi, sledování a hledání zásilky, možnost změny určení a adresáta během dopravy, potvrzení o přijetí.

(2)

Poskytování prostředků, včetně poskytnutí prostor pro tento účel nebo dopravy třetí osobou, které umožňuje, aby si uživatelé, kteří jsou členy této služby, mezi sebou vzájemnou výměnou dopravili poštovní zásilky. „Poštovními zásilkami“ se rozumějí jakékoli zásilky, se kterými manipuluje jakýkoli typ obchodního provozovatele, ať již veřejného nebo soukromého.

(3)

„Listovní zásilkou“ se rozumí sdělení v písemné podobě na jakémkoli druhu fyzického nosiče, která mají být dopravena nebo dodána na adresu, kterou odesilatel uvedl na samotné zásilce nebo na jejím obalu. Knihy, katalogy, noviny a časopisy se nepovažují za listovní zásilky.

(4)

Jakákoli pozemní přeprava poštovních a kurýrních zásilek pro vlastní potřebu.

(5)

Letecká přeprava poštovních zásilek pro vlastní potřebu.

B. Telekomunikační služby

Tyto služby nezahrnují hospodářskou činnost, jejímž předmětem je poskytování obsahu, k jehož přepravě jsou nutné telekomunikační služby.

 

a) Všechny služby, jejichž předmětem je vysílání a příjem signálů jakýmikoli elektromagnetickými prostředky (1), s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání (2)

Pro způsoby 1 a 2

Žádné.

b) Služby satelitního televizního a rozhlasového vysílání (3)

Pro způsoby 1 a 2

EU: Žádné, s tou výjimkou, že na poskytovatele služeb v tomto odvětví se může vztahovat povinnost chránit cíle veřejného zájmu na úrovni obsahu, který je přenášen prostřednictvím jejich sítí, v souladu s předpisovým rámcem EU pro elektronické komunikace.

BE: Bez závazků.

(1)

Tyto služby nezahrnují zpracování informací a/nebo údajů on-line (včetně zpracování transakcí) (část CPC 843), které spadají do části 1.B. Počítačové a související služby.

(2)

Televizním a rozhlasovým vysíláním se rozumí nepřerušený řetězec přenosu vyžadovaný pro šíření signálů televizních a rozhlasových programů k široké veřejnosti, ale nezahrnuje spojení mezi provozovateli.

(3)

Tyto služby zahrnují telekomunikační služby, jejichž předmětem je vysílání a příjem rozhlasového a televizního satelitního vysílání (nepřerušený řetězec satelitního přenosu vyžadovaný pro šíření signálů televizních a rozhlasových programů k široké veřejnosti). To zahrnuje prodej satelitních služeb, avšak nikoliv prodej balíčků televizních programů domácnostem. Tyto služby nezahrnují vnitrostátní spojení (přenos signálů satelitem z vnitrostátního území na vnitrostání území).

3. STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 a CPC 518)

Pro způsoby 1 a 2

Žádné.

4. DISTRIBUČNÍ SLUŽBY

(s výjimkou distribuce zbraní, střeliva, výbušnin a jiného vojenského materiálu)

A. Služby komisionářů

a) Služby komisionářů v oblasti motorových vozidel, motocyklů a sněžných motorových skútrů a jejich částí a součástí

(část CPC 61111, část CPC 6113 a část CPC 6121)

b) Služby ostatních komisionářů

(CPC 621)

Pro způsoby 1 a 2

EU kromě AT, HR, SI, SE, FI: Bez závazků pro distribuci chemických výrobků a vzácných kovů (a kamenů).

AT: Bez závazků pro distribuci pyrotechnického zboží, zápalných produktů a trhavin a toxických látek.

AT, BG: Bez závazků pro distribuci výrobků pro lékařské účely, jako jsou lékařské a chirurgické přístroje, léčiva a předměty pro lékařské účely.

HR: Bez závazků pro tabákové výrobky.

Pro způsob 1

AT, BG, FR, PL, RO: Bez závazků pro distribuci tabáku a tabákových výrobků.

IT: V případě velkoobchodních služeb státní tabákový monopol.

BG, FI, PL, RO, SE: Bez závazků pro distribuci alkoholických nápojů.

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Bez závazků pro distribuci farmaceutických výrobků.

BG, HU, PL: Bez závazků pro služby makléřů na komoditní burze.

FR: V případě služeb komisionářů bez závazků pro obchodníky a makléře působící na 17 trzích národního zájmu s čerstvými potravinami. Bez závazků pro velkoobchod s farmaceutickými výrobky.

B. Velkoobchodní služby

a) Velkoobchodní služby v oblasti motorových vozidel, motocyklů a sněžných motorových skútrů a jejich částí a součástí

(část CPC 61111, část CPC 6113 a část CPC 6121)

b) Velkoobchodní služby v oblasti telekomunikačních koncových zařízení

(část CPC 7542)

c) Ostatní velkoobchodní služby

(CPC 622, s výjimkou velkoobchodních služeb v oblasti energetických produktů (1))

MT: Bez závazků pro služby komisionářů.

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Pro maloobchodní služby bez závazků, s výjimkou zásilkového prodeje.

(1)

Tyto služby zahrnují CPC 62271 a spadají do části 14.D. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.

C. Maloobchodní služby (1)

Maloobchodní služby v oblasti motorových vozidel, motocyklů a sněžných motorových skútrů a jejich částí a součástí

(CPC 61112, část CPC 6113 a část CPC 6121)

Maloobchodní služby v oblasti telekomunikačních koncových zařízení

(část CPC 7542)

Maloobchodní služby v oblasti potravin

(CPC 631)

 

Maloobchodní služby v oblasti ostatního (neenergetického) zboží, s výjimkou maloobchodu s farmaceutickým, lékařským a ortopedickým zbožím (2)

(CPC 632 s výjimkou CPC 63211 a 63297)

D. Franšíza

(CPC 8929)

 

(1)

Nezahrnuje údržbu a opravy, které spadají do části 1.B. a 1.F.l) PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.

Nezahrnuje maloobchodní služby v oblasti energetických produktů, které spadají do částí 14.E. a 14.F. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.

(2)

Maloobchodní prodej farmaceutického, lékařského a ortopedického zboží spadá do části 1.A.k) SLUŽBY SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ.

5. SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ (pouze soukromě financované služby)

 

A. Služby základního vzdělávání

(CPC 921)

Pro způsob 1

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Bez závazků.

Pro způsob 2

CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Bez závazků.

B. Služby středoškolského vzdělávání

(CPC 922)

Pro způsob 1

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Bez závazků.

Pro způsob 2

CY, FI, MT, RO, SE: Bez závazků.

Pro způsoby 1 a 2

LV: Bez závazků pro poskytování služeb středoškolského technického a odborného vzdělávání pro zdravotně postižené studenty (CPC 9224).

C. Služby vysokoškolského vzdělávání

(CPC 923)

Pro způsob 1

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Bez závazků.

FR: Podmínka státní příslušnosti. Korejští státní příslušníci však mohou obdržet povolení příslušných orgánů zřídit a vést vzdělávací instituci a vyučovat.

IT: Podmínka státní příslušnosti pro poskytovatele služeb, kteří mají být oprávněni vydávat státem uznávané diplomy.

Pro způsob 2

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Bez závazků.

Pro způsoby 1 a 2

CZ, SK: Bez závazků pro služby vysokoškolského vzdělávání, s výjimkou vyššího technického a odborného vzdělávání (CPC 92310).

D. Služby v oboru vzdělávání dospělých

(CPC 924)

Pro způsoby 1 a 2

CY, FI, MT, RO, SE: Bez závazků.

Pro způsob 1

AT: Bez závazků pro služby v oboru vzdělávání dospělých prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání.

E. Ostatní služby v oblasti vzdělávání

(CPC 929)

Pro způsoby 1 a 2

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Bez závazků.

Pro způsob 1

HR: Žádné pro korespondenční vzdělávání nebo vzdělávání prostřednictvím telekomunikací.

6. SLUŽBY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

A. Služby týkající se odpadních vod

(CPC 9401) (1)

B. Odpadové hospodářství s pevnými/nebezpečnými odpady, kromě přeshraniční přepravy nebezpečného odpadu

a) Služby likvidace odpadu

(CPC 9402)

b) Sanitární a podobné služby

(CPC 9403)

Pro způsob 1

EU: Bez závazků, s výjimkou poradenských služeb.

Pro způsob 2

Žádné.

(1)

Odpovídá službám v souvislosti s odpadními vodami.

C. Ochrana ovzduší a klimatu

(CPC 9404) (1)

D. Sanace půdy a vod

a) Úprava a sanace kontaminované/znečištěné půdy a vody

(část CPC 94060) (2)

E. Snižování hluku a vibrací

(CPC 9405)

F. Ochrana biologické rozmanitosti a krajiny

a) Služby na ochranu přírody a krajiny

(část CPC 9406)

G. Jiné služby v oblasti životního prostředí a přidružené služby

(CPC 94090)

 

(1)

Odpovídá službám čištění výfukových a odpadních plynů.

(2)

Odpovídá částem služeb na ochranu přírody a krajiny.

7. FINANČNÍ SLUŽBY

 

A. Pojišťovací služby a služby související s pojištěním

Pro způsoby 1 a 2

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK:

Bez závazků pro služby přímého pojištění, s výjimkou pojištění rizik souvisejících:

a)

s námořní dopravou a obchodní leteckou dopravou, vysíláním strojů do vesmíru a dopravou pomocí těchto strojů (včetně satelitů), přičemž takové pojištění kryje všechno nebo část z následujícího: přepravované zboží, vozidla přepravující zboží a jakékoliv závazky z toho vyplývající, a

b)

se zbožím v mezinárodním tranzitu.

AT: Reklamní činnost a zprostředkování jménem dceřiné společnosti, která není usazena v Evropské unii, nebo pobočky, která není usazena v Rakousku (s výjimkou zajištění nebo retrocese), je zakázáno. Povinné pojištění letecké dopravy, s výjimkou pojištění mezinárodní obchodní letecké dopravy, je možné uzavřít pouze s dceřinou společnosti, která je usazena v Evropské unii, nebo pobočkou, která je usazena v Rakousku. Z pojistného u pojistných smluv (s výjimkou zajištění nebo retrocese), které jsou uzavřeny s dceřinou společností, která není usazena v Evropské unii, nebo pobočkou, která není usazena v Rakousku, se platí vyšší daň. Z této daně je možné udělit výjimku.

DK: Povinné pojištění letecké dopravy lze uzavřít pouze se společnostmi, které jsou usazeny v Evropské unii. Žádné osoby ani společnosti (včetně pojišťovacích společností) nemohou pro obchodní účely v Dánsku napomáhat při přímém pojišťování osob s trvalým pobytem v Dánsku, dánských plavidel nebo majetku v Dánsku, vyjma pojišťovacích společností, které mají licenci podle dánského práva nebo od příslušných dánských orgánů.

DE: Povinné pojištění letecké dopravy lze uzavřít pouze u dceřiné společnosti usazené v Evropské unii nebo u pobočky usazené v Německu. Pokud zahraniční pojišťovací společnost zřídila v Německu pobočku, může v Německu uzavírat pojistné smlouvy, které se vztahují k mezinárodní dopravě, pouze prostřednictvím takové pobočky.

 

FR: Pojištění rizik, která se vztahují k pozemní dopravě, mohou uzavírat pouze pojišťovací společnosti usazené v Evropské unii.

PL: Bez závazků, s výjimkou zajištění, retrocese a pojištění zboží v mezinárodním obchodě.

PT: Pojištění letecké a námořní dopravy vztahující se na zboží, letadlo, loď a odpovědnost mohou sjednávat pouze společnosti usazené v Evropské unii. V Portugalsku mohou tato pojištění zprostředkovávat pouze společnosti usazené v Evropské unii.

RO: Zajištění na mezinárodním trhu je povoleno, jen pokud zajištěné riziko nelze umístit na domácím trhu.

Pro způsob 1

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez závazků pro služby zprostředkování přímého pojištění, s výjimkou pojištění rizik souvisejících:

a)

s námořní dopravou a obchodní leteckou dopravou, vysíláním strojů do vesmíru a dopravou pomocí těchto strojů (včetně satelitů), přičemž takové pojištění kryje všechno nebo část z následujícího: přepravované zboží, vozidla přepravující zboží a jakékoliv závazky z toho vyplývající, a

b)

se zbožím v mezinárodním tranzitu.

BG: Bez závazků pro přímé pojištění, s výjimkou služeb poskytovaných zahraničními poskytovateli zahraničním osobám na území Bulharska. Dopravní pojištění zboží, pojištění vozidel jako takových a pojištění odpovědnosti, pokud se jedná o rizika v Bulharsku, nesmí uzavírat zahraniční pojišťovací společnosti přímo. Zahraniční pojišťovací společnost může uzavírat pojistné smlouvy pouze prostřednictvím pobočky v Evropské unii. Bez závazků pro pojištění vkladů a podobné režimy náhrad a pro režimy povinného pojištění.

 

CY, LV, MT: Bez závazků pro služby přímého pojištění, s výjimkou pojištění rizik souvisejících:

a)

s námořní dopravou a obchodní leteckou dopravou, vysíláním strojů do vesmíru a dopravou pomocí těchto strojů (včetně satelitů), přičemž takové pojištění kryje všechno nebo část z následujícího: přepravované zboží, vozidla přepravující zboží a jakékoliv závazky z toho vyplývající, a

b)

se zbožím v mezinárodním tranzitu.

LT: Bez závazků pro služby přímého pojištění, s výjimkou pojištění rizik souvisejících:

a)

s námořní dopravou a obchodní leteckou dopravou, vysíláním strojů do vesmíru a dopravou pomocí těchto strojů (včetně satelitů), přičemž takové pojištění kryje všechno nebo část z následujícího: přepravované zboží, vozidla přepravující zboží a jakékoliv závazky z toho vyplývající, a

b)

se zbožím v mezinárodním tranzitu, s výjimkou zboží přepravovaného pozemní dopravou, pokud existuje riziko v Litvě.

LV, LT, PL: Bez závazků pro zprostředkování pojištění.

FI: Pouze pojistitelé, kteří mají správní ústředí v Evropské unii nebo pobočku ve Finsku, mohou nabízet služby přímého pojištění (včetně soupojištění). Poskytování služeb pojišťovacích makléřů je podmíněno existencí stálé provozovny v Evropské unii.

HR: Bez závazků pro služby přímého pojištění a služby zprostředkování přímého pojištění, s výjimkou

a)

životního pojištění: poskytování životního pojištění zahraničním osobám s bydlištěm v Chorvatsku;

b)

jiného než životního pojištění: poskytování jiného než životního pojištění zahraničním osobám s bydlištěm v Chorvatsku kromě povinného ručení;

c)

námořní, letecké, jiné dopravy.

HU: Pojišťovací společnosti neusazené v Evropské unii smí na území Maďarska poskytovat přímé pojištění pouze prostřednictvím pobočky, která je v Maďarsku zapsána v obchodním rejstříku.

IT: Bez závazků pro povolání pojistných matematiků. Dopravní pojištění zboží, pojištění vozidel jako takových a pojištění odpovědnosti, pokud se jedná o rizika v Itálii, mohou uzavírat pouze pojišťovací společnosti, které jsou usazené v Evropské unii. Tato výhrada se nevztahuje na mezinárodní dopravu zahrnující dovoz do Itálie.

 

SE: Poskytování přímého pojištění je povoleno pouze prostřednictvím poskytovatele pojišťovacích služeb, který je k tomu ve Švédsku oprávněn, pokud takový zahraniční poskytovatel služby a švédská pojišťovací společnost patří stejné skupině společností nebo mezi sebou uzavřely dohodu o spolupráci.

ES: Na služby pojistných matematiků se vztahuje požadavek trvalého pobytu a tříleté praxe v oboru.

Pro způsob 2

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez závazků pro zprostředkování.

BG: V případě přímého pojištění smí bulharské fyzické a právnické osoby a zahraniční osoby podnikající na území Bulharska uzavírat pojistné smlouvy ohledně jejich činnosti v Bulharsku v pouze s poskytovateli, kteří mají licenci pro pojišťovací činnosti v Bulharsku. Pojistné náhrady plynoucí z těchto smluv se vyplácejí v Bulharsku. Bez závazků pro pojištění vkladů a podobné režimy náhrad a pro režimy povinného pojištění.

HR: Bez závazků pro služby přímého pojištění a služby zprostředkování přímého pojištění, s výjimkou

a)

životního pojištění: možnost pro zahraniční osoby s bydlištěm v Chorvatsku sjednat si životní pojištění;

b)

jiného než životního pojištění:

i)

možnost pro zahraniční osoby s bydlištěm v Chorvatsku sjednat si jiné než životní pojištění kromě povinného ručení,

ii)

pojištění osobní odpovědnosti a majetku, které není v Chorvatsku dostupné; – společnosti nakupující pojištění v zahraničí v souvislosti s investicemi v zahraničí včetně vybavení pro tyto činnosti; – k zajištění návratnosti zahraničních půjček (kolaterální pojištění); – pojištění osob a majetku zcela vlastněných podniků a společných podniků, které vykonávají hospodářskou činnost v zahraničí, je-li to v souladu s předpisy dané země nebo se to vyžaduje při zápisu do rejstříku; – stavba a opravy lodí, stanoví-li tak smlouva uzavřená se zahraničním zákazníkem (kupcem);

c)

námořní, letecké, jiné dopravy.

IT: Dopravní pojištění zboží, pojištění vozidel jako takových a pojištění odpovědnosti, pokud se jedná o rizika v Itálii, mohou uzavírat pouze pojišťovací společnosti, které jsou usazené v Evropské unii. Tato výhrada se nevztahuje na mezinárodní dopravu zahrnující dovoz do Itálie.

B. Bankovní a jiné finanční služby (kromě pojištění)

Všechna níže uvedená pododvětví

Pro způsob 1

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Bez závazků, s výjimkou poskytování finančních informací a zpracování finančních údajů a pro poradenské a další pomocné služby kromě zprostředkování.

BE: Pro poskytování poradenských investičních služeb se vyžaduje usazení v Belgii.

BG: Mohou být použita omezení a podmínky vztahující se k používání telekomunikačních sítí.

CY: Bez závazků, s výjimkou pro obchodování s převoditelnými cennými papíry, pro poskytování finančních informací a zpracování finančních údajů a pro poradenské a další pomocné služby kromě zprostředkování.

 

EE: Pro přijímání vkladů je požadováno povolení estonského orgánu pro finanční dozor a zápis podle estonského zákona jako akciová společnost, dceřiná společnost nebo pobočka.

EE: Pro výkon správy investičních fondů se požaduje zřízení specializované správcovské společnosti a pouze společnosti se sídlem v Evropské unii smí jednat jako depozitář aktiv investičních fondů.

HR: Bez závazků, s výjimkou půjček, finančního leasingu, plateb a převodů peněz, záruk a závazků, peněžního makléřství, poskytování a převodu finančních informací a poradenství a dalších pomocných finančních služeb, kromě zprostředkování.

LT: Pro výkon správy podílových fondů a investičních společností se požaduje zřízení specializované správcovské společnosti a pouze společnosti se sídlem v Evropské unii smí jednat jako depozitář aktiv investičních fondů.

IE: Pro poskytování investičních služeb nebo investičního poradenství je zapotřebí buď a) povolení v Irsku, pro které je obvykle nutné, aby subjekt byl zapsán v obchodním rejstříku nebo aby se jednalo o osobní společnost nebo o samostatného obchodníka, v každém případě musí mít společnost správní ústředí/sídlo v Irsku (v některých případech povolení nemusí být vyžadováno, např. pokud poskytovatel služeb z Koreje nemá v Irsku žádnou obchodní přítomnost nebo služba není poskytována soukromým osobám), nebo b) povolení v jiném členském státě Evropské unie v souladu se směrnicí Evropské unie o investičních službách.

IT: Bez závazků pro „promotori di servizi finanziari“ (prodejce finančních služeb).

 

LV: Bez závazků, s výjimkou pro účast v emisích všech druhů cenných papírů, pro poskytování finančních informací a zpracování finančních údajů a pro poradenské a další pomocné služby kromě zprostředkování.

LT: Pro správu penzijního fondu se požaduje obchodní přítomnost.

MT: Bez závazků, s výjimkou pro přijímání vkladů, půjčky všech druhů, pro poskytování finančních informací a zpracování finančních údajů a pro poradenské a další pomocné služby kromě zprostředkování.

PL: Pro poskytování a převod finančních informací, zpracování finančních údajů a poskytování souvisejícího softwaru, požadavek používat veřejnou telekomunikační síť nebo síť jiného oprávněného operátora.

 

RO: Bez závazků pro finanční leasing, pro obchodování s nástroji peněžního trhu, devizami, deriváty, nástroji využívajícími směnné kurzy a úrokové míry, převoditelnými cennými papíry a jinými obchodovatelnými nástroji a finančními aktivy, pro účast v emisích všech druhů cenných papírů a správu aktiv a platební a clearingové služby týkající se finančních aktiv. Služby týkající se plateb a peněžních převodů smí být prováděny výhradně prostřednictvím banky usazené v Rumunsku.

SI:

a)

Účast na emisích pokladničních poukázek, správě penzijního fondu: Bez závazků.

b)

Všechna ostatní pododvětví, s výjimkou účasti na emisích pokladničních poukázek, správy penzijního fondu, poskytování a převodu finančních informací, poradenských a jiných pomocných finančních služeb: Bez závazků, s výjimkou přijetí úvěrů (poskytnutí půjček všech druhů) a přijetí záruk a závazků od zahraničních úvěrových institucí tuzemskými právními osobami a jednotlivými vlastníky. Zahraniční osoby smí nabízet zahraniční cenné papíry pouze prostřednictvím tuzemských bank a obchodníka s cennými papíry. Členové slovinské burzy musí být zapsáni v obchodním rejstříku ve Slovinsku nebo být pobočkou zahraničních investičních společností nebo bank.

Pro způsob 2

BG: Mohou být použita omezení a podmínky vztahující se k používání telekomunikačních sítí.

PL: Pro poskytování a převod finančních informací, zpracování finančních údajů a poskytování souvisejícího softwaru, požadavek používat veřejnou telekomunikační síť nebo síť jiného oprávněného operátora.

8. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

(pouze soukromě financované služby)

 

A. Služby nemocnic

(CPC 9311)

C. Služby ubytovacích zdravotnických zařízení jiné než služby nemocnic

(CPC 93193)

Pro způsob 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

D. Sociální služby

(CPC 933)

Pro způsob 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Bez závazků.

Pro způsob 2

BE: Bez závazků, s výjimkou pro léčebny, zotavovny a domovy důchodců.

9. CESTOVNÍ RUCH A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

 

A. Ubytování, stravování a dodávky hotových jídel

(CPC 641, CPC 642 a CPC 643)

s výjimkou dodávek hotových jídel v rámci leteckých dopravních služeb (1)

Pro způsob 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků, s výjimkou dodávek hotových jídel.

HR: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

(1)

Dodávky hotových jídel v rámci leteckých dopravních služeb spadají do POMOCNÝCH SLUŽEB K DOPRAVNÍM SLUŽBÁM v části 12.E.a) Pozemní odbavovací služby.

B. Služby cestovních kanceláří a tour operátorů

(včetně delegátů)

(CPC 7471)

Pro způsob 1

BG, HU: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

C. Průvodcovské služby

(CPC 7472)

Pro způsob 1

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

10. REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SLUŽBY (jiné než audiovizuální služby)

 

A. Služby zábavního průmyslu (včetně divadel, hudebních skupin, cirkusů a diskoték)

(CPC 9619)

Pro způsob 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Bez závazků.

Pro způsob 2

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SK, SI: Bez závazků.

BG: Bez závazků, s výjimkou služeb divadelních producentů, sborů, hudebních skupin a orchestrů (CPC 96191), služeb spisovatelů, skladatelů, sochařů, kabaretních umělců a jiných umělců (CPC 96192) a pomocných divadelních služeb (CPC 96193).

EE: Bez závazků pro služby zábavního průmyslu (CPC 96199), s výjimkou služeb provozování kin a divadel.

HR: Žádné pro přístup na trh. Může se uplatnit omezení národního zacházení.

LT, LV: Bez závazků, s výjimkou služeb provozování kin a divadel (část CPC 96199).

B. Služby zpravodajských a tiskových agentur

(CPC 962)

Pro způsob 1

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Bez závazků.

Pro způsob 2

BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez závazků.

C. Knihovny, archivy, muzea a jiné kulturní služby

(CPC 963)

Pro způsob 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

Pro způsob 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

D. Sportovní služby

(CPC 9641)

Pro způsoby 1 a 2

AT: Bez závazků pro služby lyžařských škol a horských vůdců.

BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Bez závazků.

Pro způsob 1

CY, EE, HR: Bez závazků.

E. Služby rekreačních a plážových zařízení

(CPC 96491)

Pro způsoby 1 a 2

Žádné.

11. SLUŽBY V OBLASTI DOPRAVY

 

A. Námořní doprava

a) Mezinárodní osobní doprava

(CPC 7211, s výjimkou vnitrostátní kabotáže (1))

b) Mezinárodní nákladní doprava

(CPC 7212, s výjimkou vnitrostátní kabotáže (2))

Pro způsoby 1 a 2

Žádné.

(1)

Aniž je dotčen rozsah činností, které lze považovat za kabotáž podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, tento seznam nezahrnuje vnitrostátní kabotáž, u níž se předpokládá přeprava cestujících nebo zboží mezi přístavem nebo místem v členském státě Evropské unie a jiným přístavem nebo jiným místem v témž členském státě, včetně jeho kontinentálního šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu, a doprava, která začíná a končí ve stejném přístavu nebo místě v členském státě Evropské unie.

(2)

Aniž je dotčen rozsah činností, které lze považovat za kabotáž podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, tento seznam nezahrnuje vnitrostátní kabotáž, u níž se předpokládá přeprava cestujících nebo zboží mezi přístavem nebo místem v členském státě Evropské unie a jiným přístavem nebo jiným místem v témž členském státě, včetně jeho kontinentálního šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu, a doprava, která začíná a končí ve stejném přístavu nebo místě v členském státě Evropské unie.

B. Vnitrozemská vodní doprava

a) Osobní doprava

(CPC 7221, s výjimkou vnitrostátní kabotáže (1))

b) Nákladní doprava

(CPC 7222, s výjimkou vnitrostátní kabotáže (2))

Pro způsoby 1 a 2

EU: Opatření vycházející ze stávajících nebo budoucích dohod o přístupu na vnitrozemské vodní cesty (včetně dohod týkajících se spojení Rýn-Mohan-Dunaj) vyhrazují některá dopravní práva pro provozovatele sídlící v příslušných zemích a splňující kritéria státní příslušnosti, co se týče vlastnictví. Podléhá nařízením, kterými se provádí Mannheimská úmluva o plavbě na Rýně.

AT: Na zřízení rejdařské společnosti fyzickými osobami se vztahuje podmínka státní příslušnosti. V případě usazení ve formě právnické osoby je podmínkou státní příslušnost pro většinu výkonných ředitelů, představenstvo a dozorčí radu. Je požadováno zapsání společnosti nebo stálá provozovna v Rakousku. Kromě toho musí většinu obchodních podílů podniku vlastnit občané Evropské unie.

BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Bez závazků.

(1)

Aniž je dotčen rozsah činností, které lze považovat za kabotáž podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, tento seznam nezahrnuje vnitrostátní kabotáž, u níž se předpokládá přeprava cestujících nebo zboží mezi přístavem nebo místem v členském státě Evropské unie a jiným přístavem nebo jiným místem v témž členském státě, včetně jeho kontinentálního šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu, a doprava, která začíná a končí ve stejném přístavu nebo místě v členském státě Evropské unie.

(2)

Aniž je dotčen rozsah činností, které lze považovat za kabotáž podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, tento seznam nezahrnuje vnitrostátní kabotáž, u níž se předpokládá přeprava cestujících nebo zboží mezi přístavem nebo místem v členském státě Evropské unie a jiným přístavem nebo jiným místem v témž členském státě, včetně jeho kontinentálního šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu, a doprava, která začíná a končí ve stejném přístavu nebo místě v členském státě Evropské unie.

C. Železniční doprava

a) Osobní doprava

(CPC 7111)

b) Nákladní doprava

(CPC 7112)

Pro způsob 1

EU: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

D. Silniční doprava

a) Osobní doprava

(CPC 7121 a CPC 7122)

b) Nákladní doprava

(CPC 7123, s výjimkou přepravy poštovních a kurýrních zásilek pro vlastní potřebu (1))

Pro způsob 1

EU: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

E. Potrubní přeprava zboží kromě paliv (2)

(CPC 7139)

Pro způsob 1

EU: Bez závazků.

Pro způsob 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

(1)

Součást CPC 71235 spadá do části 2.A. KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY. Poštovní a kurýrní služby.

(2)

Potrubní přeprava paliv spadá do části 14.B. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.

12. POMOCNÉ SLUŽBY V DOPRAVĚ (1)

 

A. Pomocné služby v oblasti námořní dopravy

a) Služby při manipulaci s nákladem

b) Skladovací služby

(část CPC 742)

c) Služby celního odbavení

d) Služby skladování a úschovy kontejnerů

e) Služby námořních agentur

f) Námořní zasilatelské nákladní služby

g) Pronájem plavidel s posádkou

(CPC 7213)

Pro způsob 1

EU: Bez závazků (*) pro služby při manipulaci s nákladem a tlačné a vlečné služby.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez závazků pro pronájem plavidel s posádkou.

HR: Bez závazků, s výjimkou služeb agentur pro nákladní dopravu.

Pro způsob 2

Žádné.

h) Tlačné a vlečné služby

(CPC 7214)

i) Podpůrné služby v námořní dopravě

(část CPC 745)

j) Ostatní podpůrné a pomocné služby

(část CPC 749)

 

(1)

Nezahrnuje údržbu a opravy dopravního vybavení, které spadají do částí 1.F.l) 1 až 1.F.l) 4. PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.

(*)

Bez závazků v důsledku technické neproveditelnosti.

B. Pomocné služby v oblasti vnitrozemské vodní dopravy

a) Služby při manipulaci s nákladem

(část CPC 741)

b) Skladovací služby

(část CPC 742)

c) Služby agentur pro nákladní dopravu

(část CPC 748)

d) Pronájem plavidel s posádkou

(CPC 7223)

e) Tlačné a vlečné služby

(CPC 7224)

f) Podpůrné služby ve vnitrozemské vodní dopravě

(část CPC 745)

g) Ostatní podpůrné a pomocné služby

(část CPC 749)

Pro způsoby 1 a 2

EU: Opatření vycházející ze stávajících nebo budoucích dohod o přístupu na vnitrozemské vodní cesty (včetně dohod týkajících se spojení Rýn-Mohan-Dunaj) vyhrazují některá dopravní práva pro provozovatele sídlící v příslušných zemích a splňující kritéria státní příslušnosti, co se týče vlastnictví. Podléhá nařízením, kterými se provádí Mannheimská úmluva o plavbě na Rýně.

EU: Bez závazků pro tlačné a vlečné služby.

HR: Bez závazků.

Pro způsob 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Bez závazků pro pronájem plavidel s posádkou.

C. Pomocné služby v oblasti železniční dopravy

a) Služby při manipulaci s nákladem

(část CPC 741)

b) Skladovací služby

(část CPC 742)

c) Služby agentur pro nákladní dopravu

(část CPC 748)

d) Tlačné a vlečné služby

(CPC 7113)

e) Podpůrné služby v železniční dopravě

(CPC 743)

f) Ostatní podpůrné a pomocné služby

(část CPC 749)

Pro způsob 1

EU: Bez závazků pro tlačné a vlečné služby.

HR: Bez závazků, s výjimkou služeb agentur pro nákladní dopravu.

Pro způsob 2

Žádné.

D. Pomocné služby v oblasti silniční dopravy

a) Služby při manipulaci s nákladem

(část CPC 741)

b) Skladovací služby

(část CPC 742)

c) Služby agentur pro nákladní dopravu

(část CPC 748)

d) Pronájem užitkových vozidel s řidičem

(CPC 7124)

e) Podpůrné služby v silniční dopravě

(CPC 744)

f) Ostatní podpůrné a pomocné služby

(část CPC 749)

Pro způsob 1

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Bez závazků pro pronájem užitkových vozidel s řidičem.

HR: Bez závazků, s výjimkou služeb agentur pro nákladní dopravu a podpůrných služeb pro silniční dopravu a služeb přípravy přepravních dokladů v rámci jiných podpůrných a pomocných dopravních služeb.

Pro způsob 2

Žádné.

E. Pomocné služby v oblasti letecké dopravy

 

a) Pozemní odbavovací služby (včetně dodávky hotových jídel)

Pro způsob 1

EU: Bez závazků, s výjimkou dodávek hotových jídel.

Pro způsob 2

BG, CY, CZ, HR, HU, MT,PL, RO, SK SI: Bez závazků.

b) Skladovací služby

(část CPC 742)

Pro způsoby 1 a 2

Žádné

c) Služby agentur pro nákladní dopravu

(část CPC 748)

Pro způsoby 1 a 2

Žádné.

d) Pronájem letadel s posádkou

(CPC 734)

Pro způsoby 1 a 2

EU: Letadla, která používají letečtí dopravci z Evropské unie, musí být registrována v členském státě Evropské unie, jenž udělil dopravci licenci, nebo jinde v Evropské unii s povolením členského státu, který udělil licenci.

Aby letadlo mohlo být registrováno, požaduje se, aby bylo vlastněno buď fyzickými osobami splňujícími konkrétní podmínky státní příslušnosti, nebo právnickými osobami splňujícími zvláštní požadavky týkající se vlastnictví kapitálu a kontroly.

Výjimečně může být letadlo registrované v Koreji pronajato korejským leteckým dopravcem leteckému dopravci z Evropské unie za zvláštní situace, pokud jde o výjimečné potřeby leteckého dopravce z Evropské unie, sezónní potřebu kapacity nebo potřebu překonat provozní problémy, jež nelze uspokojivě vyřešit pronájmem letadla registrovaného v rámci Evropské unie. V takovém případě je nutno získat časově omezené povolení od členského státu Evropské unie, který uděluje licenci leteckému dopravci z Evropské unie.

HR: Bez závazků.

e) Prodej a uvádění na trh

f) Počítačový rezervační systém (CRS)

Pro způsoby 1 a 2

EU: Pokud se leteckým dopravcům z Evropské unie nedostává stejného zacházení (1), jako je zacházení udělované v Evropské unii poskytovateli služeb CRS v Koreji, nebo pokud se poskytovatelům služeb CRS z Evropské unie nedostává stejného zacházení, jako je zacházení udělované v Evropské unii leteckými dopravci v Koreji, mohou být přijata opatření za účelem udělování rovného zacházení, a to leteckým dopravcům z Koreje poskytovateli služeb CRS v Evropské unii nebo poskytovatelům služeb CRS z Koreje leteckými dopravci v Evropské unii.

(1)

„Rovným zacházením“ se rozumí nediskriminační zacházení s leteckými dopravci z Evropské unie a poskytovateli služeb CRS z Evropské unie.

F. Pomocné služby v oblasti potrubní přepravy zboží kromě paliv (1)

a) Skladování zboží jiného než paliv přepravovaných potrubím

(část CPC 742)

Pro způsob 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

13. OSTATNÍ SLUŽBY V OBLASTI DOPRAVY

 

Poskytování služeb v oblasti kombinované dopravy

Všechny členské státy s výjimkou AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Žádné, aniž jsou dotčena omezení uvedená na seznamu závazků týkající se jakéhokoli konkrétního způsobu dopravy.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez závazků.

14. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ

 

A. Služby související s těžbou

(CPC 883) (2)

Pro způsoby 1 a 2

Žádné.

(1)

Pomocné služby v oblasti potrubní přepravy paliv spadají do části 14.C. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.

(2)

Zahrnuje tyto služby na základě honoráře nebo smlouvy: poradenské a konzultační služby související s těžbou, příprava staveniště, instalace plošin, vrtání, služby vrtacích souprav, pažení vrtu a instalace vrtných trubek, inženýrské práce související s výplachem, kontrola pevných částic, vyztužování a speciální práce ve vrtné díře, geologické práce v místě vrtu a kontrola vrtacích prací, karotáž, zkoušení vrtů, wireline služby, dodávání a obsluha provozních kapalin (solné roztoky), dodání a instalace zařízení pro přípravu vrtů k těžbě, cementování (tlakové čerpání), stimulační služby (štěpení, použití kyselin a tlakové čerpání), opravy sond a opravy vrtů, likvidace vrtů. Nezahrnuje přímý přístup k přírodním zdrojům nebo jejich přímé využívání. Nezahrnuje přípravu staveniště pro těžbu zdrojů kromě ropy a plynu (CPC 5115), která spadá do části 3. STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY.

B. Potrubní přeprava paliv

(CPC 7131)

Pro způsob 1

EU: Bez závazků.

Pro způsob 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

C. Skladování paliv přepravovaných potrubím

(část CPC 742)

Pro způsob 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

D. Velkoobchodní služby v oblasti pevných, kapalných a plynných paliv a příbuzných výrobků

(CPC 62271)

a velkoobchodní služby v oblasti elektřiny, páry a horké vody

Pro způsob 1

EU: Bez závazků pro velkoobchodní služby v oblasti elektřiny, páry a horké vody.

Pro způsob 2

Žádné.

E. Maloobchodní služby v oblasti pohonných hmot

(CPC 613)

Pro způsob 1

EU: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

F. Maloobchodní prodej v oblasti topných olejů, plynu v lahvích, uhlí a dřeva

(CPC 63297)

a maloobchodní služby v oblasti elektřiny, plynu (jiného než v lahvích), páry a horké vody

Pro způsob 1

EU: Bez závazků pro maloobchodní služby v oblasti elektřiny, plynu (jiného než v lahvích), páry a horké vody.

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: V případě maloobchodních služeb v oblasti topných olejů, plynu v lahvích, uhlí a dřeva bez závazků, s výjimkou zásilkového prodeje (žádné pro zásilkový prodej).

Pro způsob 2

Žádné.

G. Služby související s rozvodem energií

(CPC 887)

Pro způsob 1

EU: Bez závazků, s výjimkou poradenských služeb (žádné pro poradenské služby).

Pro způsob 2

Žádné.

15. OSTATNÍ SLUŽBY JINDE NEZAHRNUTÉ

 

a) Praní, čištění a barvení

(CPC 9701)

Pro způsob 1

EU: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

b) Kadeřnické služby

(CPC 97021)

Pro způsob 1

EU: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

c) Kosmetické služby, manikúra a pedikúra

(CPC 97022)

Pro způsob 1

EU: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

d) Ostatní kosmetické služby j. n.

(CPC 97029)

Pro způsob 1

EU: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

e) Lázeňské služby a masáže (jiné než terapeutické), jsou-li prováděny jako relaxační služby v oblasti péče o tělo a nikoli z léčebných nebo rehabilitačních důvodů (1)

(CPC ver. 1.0 97230)

Pro způsob 1

EU: Bez závazků.

Pro způsob 2

Žádné.

g) Telekomunikační propojovací služby

(CPC 7543)

Pro způsoby 1 a 2

Žádné.

(1)

Terapeutické masáže a služby lázeňské léčby spadají do částí 1.A.h) Lékařské služby, 1.A.j) 2. Služby poskytované zdravotními sestrami, rehabilitačními pracovníky a ostatními zdravotníky (8.A. a 8.C.).


PŘÍLOHA III

SMLUVNÍ STRANA EU

SEZNAM ZÁVAZKŮ V SOULADU S ČLÁNKEM 7.13

(USAZOVÁNÍ)

1.

V níže uvedeném seznamu závazků jsou uvedeny hospodářské činnosti liberalizované podle článku 7.13 a omezení přístupu na trh a národního zacházení prostřednictvím výhrad platných pro podniky a investory z Koreje v oblasti těchto činností. Níže uvedený seznam se skládá z těchto prvků:

a)

v prvním sloupci je uvedeno odvětví nebo pododvětví, v němž smluvní strana EU přijímá závazek, a rozsah liberalizace, na který se vztahují výhrady, a

b)

ve druhém sloupci jsou popsány uplatňované výhrady.

Usazování v odvětvích a pododvětvích, na která se vztahuje tato dohoda, jež nejsou v níže uvedeném seznamu uvedena, není předmětem závazků.

2.

Při označování jednotlivých odvětví a pododvětví se rozumí:

a)

výrazem „ISIC rev. 3.1“ Mezinárodní standardní klasifikace ekonomických činností Statistického oddělení OSN (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities), Statistical Papers, řada M, č. 4, ISIC REV. 3.1, 2002;

b)

výrazem „CPC“ centrální klasifikace produkce (Central Products Classification) podle poznámky pod čarou 27 k článku 7.25 a

c)

výrazem „CPC ver. 1.0“ centrální klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC ver. 1.0, 1998.

3.

Níže uvedený seznam nezahrnuje opatření týkající se kvalifikačních požadavků a postupů, technických norem a licenčních požadavků a postupů, pokud tato opatření nepředstavují omezení přístupu na trh nebo národního zacházení ve smyslu článků 7.11 a 7.12. Tato opatření (např. potřeba získání licence, povinnosti univerzální služby, potřeba uznání kvalifikace v regulovaných odvětvích, absolvování určité zkoušky, včetně jazykového přezkoušení, nediskriminační požadavek, že některé činnosti nesmí být vykonávány v zónách chráněných z hlediska životního prostředí nebo v místech zvláštního historického a uměleckého zájmu) se na podniky a investory z Koreje vztahují v každém případě, a to i tehdy, když nejsou uvedena.

4.

V souladu s čl. 7.1 odst. 3 nejsou v níže uvedeném seznamu zahrnuta opatření týkající se subvencí, které smluvní strany poskytují.

5.

Odchylně od článku 7.11 není nutné uvádět v následujícím seznamu závazků o usazování nediskriminační požadavky, pokud jde o typ právní formy usazování, aby byly zachovány nebo přijaty smluvní stranou EU.

6.

Práva a povinnosti vyplývající z níže uvedeného seznamu nemají přímý účinek, a přímo proto nezakládají práva fyzických nebo právnických osob.

7.

V níže uvedeném seznamu jsou použity tyto zkratky:

AT

Rakousko

BE

Belgie

BG

Bulharsko

CY

Kypr

CZ

Česká republika

DE

Německo

DK

Dánsko

EU

Evropská unie včetně všech členských států

ES

Španělsko

EE

Estonsko

FI

Finsko

FR

Francie

EL

Řecko

HR

Chorvatsko

HU

Maďarsko

IE

Irsko

IT

Itálie

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Lucembursko

MT

Malta

NL

Nizozemsko

PL

Polsko

PT

Portugalsko

RO

Rumunsko

SK

Slovensko

SI

Slovinsko

SE

Švédsko

UK

Spojené království

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Nemovitosti

Všechny členské státy s výjimkou AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Žádné

AT:

Nabývání, koupě nebo nájem nemovitostí zahraničními fyzickými a právnickými osobami vyžaduje povolení příslušných orgánů jednotlivých zemí (Länder), které zváží, zda nejsou dotčeny důležité ekonomické, společenské nebo kulturní zájmy.

BG:

Zahraniční fyzické a právnické osoby nemohou nabývat vlastnictví pozemků (a to ani skrze pobočku). Bulharské právnické osoby se zahraniční majetkovou účastí nemohou nabývat vlastnictví zemědělské půdy.

Zahraniční právnické osoby a cizí státní občané s trvalým pobytem v zahraničí mohou nabývat vlastnictví budov a omezených vlastnických práv (1) k nemovitostem jen se svolením ministerstva financí. Povinnost požádat o povolení se nevztahuje na osoby, jež v Bulharsku uskutečnily investice.

Cizí státní občané s trvalým pobytem v zahraničí, zahraniční právnické osoby a společnosti, v nichž zahraniční účast zajišťuje většinu při přijímání rozhodnutí nebo může přijetí rozhodnutí zablokovat, mohou nabývat vlastnických práv k nemovitostem v určitých geografických oblastech, jež určí rada ministrů, jen s povolením.

CY:

Bez závazků.

CZ:

Omezení nabývání nemovitostí zahraničními fyzickými a právnickými osobami. Zahraniční subjekty mohou nabývat nemovitostí prostřednictvím usazení českých právnických osob nebo účastí ve společných podnicích. Nabývání pozemků zahraničními subjekty podléhá povolení.

DK:

Omezení nákupu nemovitostí fyzickými a právnickými osobami, které nejsou rezidenty. Omezení týkající se koupě zemědělských nemovitostí zahraničními fyzickými a právnickými osobami.

(1)

V bulharském majetkovém právu existují následující omezená vlastnická práva: právo užívání, právo stavby, právo na zřízení nadstaveb a služebnosti.

 

EE:

Bez závazků pro nabývání zemědělské a lesní půdy (1).

EL:

Podle zákona č. 1892/90 musí každý občan pro nabytí pozemků v pohraničních oblastech získat povolení ministerstva obrany. Podle správní praxe jsou povolení pro přímé investice bez obtíží udělována.

FI:

(Ålandské ostrovy): Omezení práv fyzických osob, které nemají místní občanství Åland, a práv právnických osob nabývat na Ålandských ostrovech nemovitostí a držet je bez povolení příslušných ostrovních orgánů. Omezení práv fyzických osob, které nemají místní občanství Åland, a práv kterékoli právnické osoby, usadit se a poskytovat služby bez povolení příslušných orgánů Ålandských ostrovů.

HR:

Bez závazků pro nabývání nemovitostí poskytovateli služeb, kteří nejsou usazeni a zapsáni v obchodním rejstříku v Chorvatsku. Je povoleno nabývání nemovitostí nezbytných pro poskytování služeb společnostmi usazenými a zapsanými v obchodním rejstříku v Chorvatsku jakožto právnické osoby. K nabývání nemovitostí nezbytných pro poskytování služeb pobočkami je nutné povolení ministerstva spravedlnosti. Cizinci nesmějí nabývat zemědělskou půdu.

HU:

Omezení nabývání pozemků a nemovitostí zahraničními investory (2).

IE:

Pro nabytí jakéhokoli podílu na irských pozemcích domácími nebo zahraničními společnostmi nebo cizími státními příslušníky je nezbytný předchozí písemný souhlas pozemkové komise. Pokud se jedná o pozemky k průmyslovému využití (jinému než zemědělskému), upouští se od tohoto požadavku, pokud je za tímto účelem předloženo osvědčení ministerstva pro podnikání, obchod a zaměstnanost. Toto ustanovení se nevztahuje na pozemky uvnitř městských hranic.

IT:

Koupě nemovitostí zahraničními fyzickými a právnickými osobami podléhá podmínce vzájemnosti.

LV:

Bez závazků pro nabývání pozemků; je povolen nájem pozemků nepřekračující 99 let.

LT:

Bez závazků pro nabývání pozemků (3).

MT:

Nadále se uplatňují požadavky maltských právních předpisů a předpisů týkajících se nabývání nemovitostí.

(1)

V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích GATS.

(2)

V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích GATS.

(3)

V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích GATS.

 

PL:

K přímému i nepřímému nabývání nemovitostí cizinci (fyzickými nebo zahraničními právnickými osobami) je nezbytné povolení.

Bez závazků, pokud jde o získávání státem vlastněného majetku (tj. předpisy, jimiž se řídí proces privatizace).

RO:

Fyzické osoby, jež nemají rumunské státní občanství a nemají v Rumunsku trvalý pobyt, jakož i právnické osoby, jež nemají rumunskou státní příslušnost ani ústředí v Rumunsku, nemohou nabývat vlastnictví jakéhokoliv druhu pozemků právními úkony mezi živými.

SI:

Právnické osoby se sídlem ve Slovinsku a se zahraniční kapitálovou účastí mohou nabývat nemovitosti na území Slovinska. Pobočky (1) založené ve Slovinsku zahraničními osobami mohou s výjimkou pozemků nabývat nemovitosti, které jsou nezbytné pro provádění hospodářských činností, pro které jsou tyto pobočky zřízeny. Vlastnictví nemovitostí v 10 km příhraničním pásmu společnostmi, v nichž většinový kapitál nebo rozhodující hlasovací práva patří přímo nebo nepřímo právnickým osobám nebo státním příslušníkům druhé smluvní strany, podléhá zvláštnímu povolení.

SK:

Omezení týkající se nabývání nemovitého majetku zahraničními fyzickými a právnickými osobami. Zahraniční subjekty mohou nabývat nemovitostí prostřednictvím zřízení slovenských právnických osob nebo účastí ve společných podnicích. Bez závazků pro pozemky.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Veřejné služby

EU: Hospodářské činnosti, které se považují za veřejné služby na vnitrostátní nebo místní úrovni, mohou být předmětem veřejných monopolů nebo výlučných práv vyhrazených soukromým poskytovatelům (2) (3).

(1)

Podle zákona o obchodních společnostech není pobočka zřízená ve Slovinsku považována za právnickou osobu, ale pokud jde o její provoz, je zacházení s ní stejné jako u dceřiné společnosti, což je v souladu s čl. XXVIII písm. g) GATS.

(2)

Vzhledem k tomu, že veřejné služby také často existují na nižší než ústřední úrovni, není praktické uvádět podrobné a vyčerpávající seznamy pro každé odvětví. Pro snazší pochopení obsahuje tento seznam závazků zvláštní poznámky, kde jsou ilustrativně a nevyčerpávajícím způsobem uvedena odvětví, v nichž veřejné služby hrají významnou roli.

(3)

Toto omezení se nevztahuje na oblast telekomunikačních služeb a na počítačové a související služby.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Druhy usazení

EU: Zacházení udělované dceřiným společnostem (korejských společností), které jsou zřízeny podle práva členského státu Evropské unie a mají sídlo, ústřední správu nebo hlavní provozovnu v Evropské unii, se neposkytuje pobočkám nebo agenturám zřízeným v členském státě Evropské unie korejskými společnostmi (1).

BG: Ke zřízení poboček je nutné povolení.

EE: Alespoň polovina členů správní rady musí mít trvalý pobyt v Evropské unii.

FI: Korejský státní příslušník, který podniká v oblasti obchodu jako společník finské osobní společnosti nebo veřejné obchodní společnosti, potřebuje povolení k obchodu a musí mít trvalý pobyt v Evropské unii. V případě všech odvětví kromě telekomunikačních služeb musí nejméně polovina řadových a zastupujících členů představenstva splňovat podmínku státní příslušnosti a trvalého pobytu; jednotlivým společnostem však mohou být poskytnuty výjimky. V případě telekomunikačních služeb se pro polovinu zakladatelů a polovinu členů představenstva vyžaduje trvalý pobyt. Je-li zakladatelem právnická osoba, vztahuje se požadavek trvalého pobytu na tuto právnickou osobu. Pokud korejská organizace hodlá podnikat či obchodovat zřízením pobočky ve Finsku, vyžaduje se povolení k obchodu. Povolení jednat jako zakladatel společnosti s ručením omezeným je vyžadováno od korejské organizace nebo fyzické osoby, jež není občanem Evropské unie.

IT: Přístup k průmyslovým, obchodním a řemeslným činnostem je podmíněn povolením k pobytu a zvláštním povolením k výkonu činnosti.

BG, PL: V působnosti zastoupení může být zahrnuta pouze reklama a propagace zahraniční mateřské společnosti, kterou kancelář zastupuje.

(1)

V souladu s článkem 54 Smlouvy o fungování Evropské unie jsou tyto dceřiné společnosti považovány za právnické osoby z Evropské unie. V míře, v jaké mají stálou a účinnou vazbu s hospodářstvím Evropské unie, využívají vnitřní trh EU, který mimo jiné zahrnuje svobodu usadit se a poskytovat služby ve všech členských státech Evropské unie.

 

PL: S výjimkou finančních služeb nejsou pro pobočky stanoveny žádné závazky. Korejští investoři mohou podnikat a vykonávat hospodářské činnosti pouze ve formě komanditní společnosti, komanditní společnosti na akcie, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti (v případě právních služeb pouze ve formě veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti).

RO: Jediný jednatel nebo předseda správní rady, jakož i polovina celkového počtu jednatelů obchodních společností musí být rumunští občané, pokud společenská smlouva nebo stanovy společnosti nestanoví jinak. Většina auditorů obchodních společností a jejich zástupců musí být rumunští státní občané.

SE: Korejská společnost (která ve Švédsku nezaložila právnickou osobu) je povinna provádět svoji obchodní činnost prostřednictvím pobočky zřízené ve Švédsku s nezávislým vedením a odděleným účetnictvím. Stavební projekty trvající dobu kratší než jeden rok jsou osvobozeny od požadavku na zřízení pobočky nebo jmenování zástupce s trvalým pobytem. Společnost s ručením omezeným (akciová společnost) může být založena jedním nebo několika zakladateli. Zakladatel či zakladatelé musí mít buď trvalý pobyt ve Švédsku, nebo být švédskou právnickou osobou. Osobní společnost může být zakládající stranou pouze tehdy, pokud má každý společník trvalý pobyt ve Švédsku. Obdobné podmínky platí pro zřízení všech ostatních typů právnických osob. Nejméně 50 % členů správní rady musí mít trvalý pobyt ve Švédsku. Cizinci nebo švédští státní příslušníci, kteří nemají ve Švédsku trvalý pobyt a přejí si ve Švédsku provádět obchodní činnosti, jsou povinni jmenovat a zapsat do rejstříku u místního orgánu zástupce s trvalým pobytem ve Švédsku, který bude za tuto obchodní činnost odpovědný. Od podmínky trvalého pobytu je možné upustit, lze-li prokázat, že v daném případě není tato podmínka nezbytná.

SI: Zřízení poboček korejskými společnostmi je podmíněno registrací mateřské společnosti u registračního soudu v zemi původu po dobu nejméně jednoho roku.

SK: Korejská fyzická osoba, jejíž jméno má být zapsáno v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná jednat jménem podnikatelského subjektu, musí předložit povolení k pobytu na Slovensku.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Investice

ES: Investice zahraničních orgánů veřejné moci a zahraničních veřejných subjektů (1) ve Španělsku přímo nebo prostřednictvím společností nebo jiných subjektů řízených přímo nebo nepřímo zahraničními orgány veřejné moci vyžadují předchozí souhlas španělské vlády.

BG: V podnicích, v nichž veřejný (státní nebo obecní) podíl na základním kapitálu přesahuje 30 %, je pro převod těchto podílů třetím stranám nutné povolení. Pro určité hospodářské činnosti týkající se používání státního nebo veřejného majetku je zapotřebí koncese udělovaná podle ustanovení zákona o koncesích. Zahraniční investoři se nemohou účastnit privatizací. Zahraniční investoři a bulharské právnické osoby s většinovou korejskou účastí potřebují povolení pro a) průzkum, otevírání nebo těžbu nerostného bohatství z teritoriálních vod, kontinentálního šelfu nebo výlučné hospodářské oblasti a b) nabývání většinové majetkové účasti ve společnostech, které se zabývají některou z činností uvedených pod písmenem a).

FR: Pro korejské státní příslušníky platí při nabývání více než 33,33 % akcií kapitálu nebo hlasovacích práv ve stávajících francouzských společnostech nebo 20 % ve francouzských společnostech kótovaných na burze následující předpisy:

investice nepřesahující 7,6 milionů EUR do francouzských společností s obratem maximálně 76 milionů EUR se povolují po uplynutí patnáctidenní lhůty od předběžného oznámení a ověření, že tyto podmínky jsou splněny,

po uplynutí jednoho měsíce od předběžného oznámení je konkludentně uděleno povolení pro ostatní investice, pokud ve výjimečných případech ministerstvo hospodářství nevyužije své právo investici odložit.

Zahraniční účast v nově privatizovaných společnostech může být omezena na proměnnou hodnotu stanovenou francouzskou vládou v jednotlivých případech z podílu kapitálu nabízeného veřejnosti. Výkon některých obchodních, průmyslových nebo řemeslných činností vyžaduje zvláštní povolení, pokud výkonný ředitel nemá povolení k trvalému pobytu.

(1)

Takové investice by pravděpodobně mohly kromě hospodářských zájmů zahrnovat také nehospodářské zájmy těchto subjektů.

 

FI: Nabývání akcií korejskými vlastníky, jimiž by tito vlastníci získali více než jednu třetinu hlasovacích práv významné finské společnosti nebo významného podniku (které mají více než 1 000 zaměstnanců, obrat převyšující 168 milionů EUR nebo rozvahu celkem (1) převyšující 168 milionů EUR) podléhá schválení finských orgánů. Toto schválení může být odmítnuto pouze v případě ohrožení důležitého národního zájmu. Tato omezení se nevztahují na oblast telekomunikačních služeb.

HU: Bez závazků pro korejskou účast v nově privatizovaných společnostech.

IT: Nově privatizované společnosti mohou obdržet nebo si uchovat výlučná práva. Hlasovací práva v nově privatizovaných společnostech mohou být v některých případech omezena. Po dobu pěti let ode dne vstupu této dohody v platnost může nabývání velkých podílů základního kapitálu společností, jež jsou činné v oblasti obrany, dopravních služeb, telekomunikací a energetiky, podléhat schválení příslušnými orgány.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Zeměpisné oblasti

FI: Na Ålandských ostrovech platí omezení práva usazování fyzických osob, které nemají místní občanství Åland, nebo veškerých právnických osob bez povolení příslušných orgánů Ålandských ostrovů.

(1)

Úhrn aktiv nebo úhrn dluhů plus kapitál.

1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LOV A LESNICTVÍ

 

A. Zemědělství, lov

(ISIC rev. 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) s výjimkou poradenských a konzultačních služeb (1)

AT, HR, HU, MT, RO: Bez závazků pro zemědělské činnosti.

CY: Účast korejských investorů je povolena pouze do výše 49 %.

FR: Zakládání zemědělských podniků korejskými státními příslušníky a nabývání vinic korejskými investory podléhá povolení.

IE: Zakládání podniků korejskými rezidenty v oblasti mlynářství podléhá povolení.

B. Lesnictví a těžba dřeva

(ISIC rev. 3.1: 020) s výjimkou poradenských a konzultačních služeb (2)

BG: Bez závazků pro těžbu dřeva.

2. Rybolov a akvakultura

(ISIC rev. 3.1: 0501, 0502) s výjimkou poradenských a konzultačních služeb (3)

Bez závazků.

(1)

Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, lovu, lesnictví a rybolovu spadají do části 6.F.f) a 6.F.g) PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.

(2)

Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, lovu, lesnictví a rybolovu spadají do části 6.F.f) a 6.F.g) PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.

(3)

Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, lovu, lesnictví a rybolovu spadají do části 6.F.f) a 6.F.g) PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.

3. Těžba a dobývání (1)

A. Těžba uhlí, lignitu a rašeliny

(ISIC rev. 3.1: 10)

B. Těžba ropy a zemního plynu (2)

(ISIC rev. 3.1: 1110)

C. Těžba rud kovů

(ISIC rev. 3.1: 13)

D. Ostatní těžba a dobývání

(ISIC rev. 3.1: 14)

EU: Bez závazků pro právnické osoby kontrolované (3) fyzickými nebo právnickými osobami ze zemí mimo Evropskou unii, na které připadá více než 5 % dovozu ropy a zemního plynu do Evropské unie. Bez závazků pro zřizování přímých poboček (vyžaduje se zápis do rejstříku). Bez závazků pro těžbu ropy a zemního plynu.

(1)

Na veřejné služby se vztahuje horizontální omezení.

(2)

Nezahrnuje služby související s těžbou na základě honoráře nebo smlouvy na ropných a plynových polích, které spadají do části 19.A SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ

(3)

Právnická osoba je kontrolována jinou fyzickou či právnickou osobou (osobami), pokud má (mají) tato druhá fyzická či právnická osoba (jiné osoby) pravomoc jmenovat většinu jejích ředitelů nebo jinak zákonně řídit její činnosti. Zejména vlastnictví více než 50 % majetkové účasti v právnické osobě se považuje za kontrolu.

4. VÝROBA (1)

 

A. Výroba potravinářských výrobků a nápojů

(ISIC rev. 3.1: 15)

Žádné

B. Výroba tabákových výrobků

(ISIC rev. 3.1: 16)

Žádné

C. Výroba textilií

(ISIC rev. 3.1: 17)

Žádné

D. Výroba oděvů; zpracování a barvení kožešin

(ISIC rev. 3.1: 18)

Žádné

E. Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); výroba brašnářského a sedlářského zboží, postrojů a obuvi

(ISIC rev. 3.1: 19)

Žádné

(1)

Toto odvětví nezahrnuje poradenství související s výrobou, které spadají do části 6.F.h) PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.

F. Výroba dřeva a dřevěných a korkových výrobků, s výjimkou nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků

(ISIC rev. 3.1: 20)

Žádné

G. Výroba papíru a výrobků z papíru

(ISIC rev. 3.1: 21)

Žádné

H. Vydavatelství, tiskařství a reprodukce nosičů (1)

(ISIC rev. 3.1: 22, s výjimkou vydavatelství a tiskařství na základě honoráře nebo smlouvy (2))

IT: Podmínka státní příslušnosti pro vlastníky vydavatelských a tiskařských společností.

HR: Požadavek trvalého pobytu.

I. Výroba koksárenských produktů

(ISIC rev. 3.1: 231)

Žádné.

(1)

Odvětví je omezeno na výrobní činnosti. Nezahrnuje činnosti související s audiovizuálním odvětvím nebo představující kulturní obsah.

(2)

Vydavatelství a tiskařství na základě honoráře nebo smlouvy spadá do části 6.F.p) PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.

J. Výroba rafinovaných ropných produktů (1)

(ISIC rev. 3.1: 232)

EU: Bez závazků pro právnické osoby kontrolované (2) fyzickými nebo právnickými osobami ze zemí mimo Evropskou unii, na které připadá více než 5 % dovozu ropy a zemního plynu do Evropské unie. Bez závazků pro zřizování přímých poboček (vyžaduje se zápis do rejstříku).

K. Výroba chemických látek a chemických výrobků kromě výbušnin

(ISIC rev. 3.1: 24, s výjimkou výroby výbušnin).

Žádné.

L. Výroba pryžových a plastových výrobků

(ISIC rev. 3.1: 25)

Žádné.

M. Výroba ostatních nekovových nerostných výrobků

(ISIC rev. 3.1: 26)

Žádné.

N. Výroba základních kovů

(ISIC rev. 3.1: 27)

Žádné.

(1)

Právnická osoba je kontrolována jinou fyzickou či právnickou osobou (osobami), pokud má (mají) tato druhá fyzická či právnická osoba (jiné osoby) pravomoc jmenovat většinu jejích ředitelů nebo jinak zákonně řídit její činnosti. Zejména vlastnictví více než 50 % majetkové účasti v právnické osobě se považuje za kontrolu.

(2)

Na veřejné služby se vztahuje horizontální omezení.

O. Výroba kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

(ISIC rev. 3.1: 28)

Žádné.

P. Výroba strojů

 

a) Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

(ISIC rev. 3.1: 291)

Žádné.

b) Výroba strojů a zařízení pro speciální účely, kromě zbraní a střeliva

(ISIC rev. 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

Žádné.

c) Výroba přístrojů a zařízení pro domácnost j. n.

(ISIC rev. 3.1: 293)

Žádné.

d) Výroba kancelářských strojů, účetních strojů a zařízení výpočetní techniky

(ISIC rev. 3.1: 30)

Žádné.

e) Výroba ostatních elektrických strojů a zařízení j. n.

(ISIC rev. 3.1: 31)

Žádné.

f) Výroba rádiových, televizních a spojovacích zařízení a přístrojů

(ISIC rev. 3.1: 32)

Žádné.

Q. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů

(ISIC rev. 3.1: 33)

Žádné.

R. Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů

(ISIC rev. 3.1: 34)

Žádné.

S. Výroba ostatních (nevojenských) dopravních prostředků a zařízení

(ISIC rev. 3.1: 35, s výjimkou výroby válečných lodí, válečných letadel a jiných dopravních prostředků a zařízení pro vojenské účely)

Žádné.

T. Výroba nábytku; výroba j. n.

(ISIC rev. 3.1: 361, 369)

Žádné.

U. Recyklace

(ISIC rev. 3.1: 37)

Žádné.

5. VÝROBA; PŘENOS A DISTRIBUCE ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY A HORKÉ VODY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (1)

(S VÝJIMKOU VÝROBY ELEKTŘINY Z JADERNÝCH ZDROJŮ)

 

A. Výroba elektřiny; přenos a distribuce elektřiny pro vlastní potřebu

(část ISIC rev. 3.1: 4010) (2)

EU: Bez závazků.

(1)

Na veřejné služby se vztahuje horizontální omezení.

(2)

Nezahrnuje provozování elektrických přenosových a distribučních soustav na základě honoráře nebo smlouvy, které spadají do části SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.

B. Výroba plynu; distribuce plynných paliv prostřednictvím sítí pro vlastní potřebu

(část ISIC rev. 3.1: 4020) (1)

EU: Bez závazků.

C. Výroba páry a horké vody; distribuce páry a horké vody pro vlastní potřebu

(část ISIC rev. 3.1: 4030) (2)

EU: Bez závazků pro právnické osoby kontrolované (3) fyzickými nebo právnickými osobami ze zemí mimo Evropskou unii, na které připadá více než 5 % dovozu ropy a zemního plynu do Evropské unie. Bez závazků pro zřizování přímých poboček (vyžaduje se zápis do rejstříku).

(1)

Nezahrnuje dopravu zemního plynu a plynných paliv plynovodem, přenos a distribuci plynu na základě honoráře nebo smlouvy a prodej zemního plynu a plynných paliv, které spadají do části SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.

(2)

Nezahrnuje přenos a distribuci páry a horké vody na základě honoráře nebo smlouvy a prodej páry a horké vody, které spadají do části SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.

(3)

Právnická osoba je kontrolována jinou fyzickou či právnickou osobou (osobami), pokud má (mají) tato druhá fyzická či právnická osoba (jiné osoby) pravomoc jmenovat většinu jejích ředitelů nebo jinak zákonně řídit její činnosti. Zejména vlastnictví více než 50 % majetkové účasti v právnické osobě se považuje za kontrolu.

6. PODNIKATELSKÉ SLUŽBY

 

A. Služby svobodných povolání

 

a) Právní služby

(CPC 861) (1)

AT: U korejských právníků (kteří musí být v Koreji plně kvalifikovaní) nesmí účast na vlastním majetku společnosti a podíl na provozních výsledcích kterékoli právní firmy překročit 25 %. Nesmí mít rozhodující vliv při rozhodování.

BE: Na zastupování před „Cour de cassation“ v netrestních věcech jsou v BE uplatňovány kvóty.

HR: Zastupování stran před soudem mohou provádět pouze členové chorvatské rady advokátů (chorvatsky „odvjetnici“). Podmínkou členství v radě advokátů je státní občanství.

FR: Přístup právníků k povolání „avocat auprès de la Cour de Cassation“ a „avocat auprès du Conseil d'État“ podléhá kvótám.

(1)

Zahrnuje služby právního poradenství, právního zastupování, rozhodčí a smírčí nebo mediační služby a služby právní dokumentace a osvědčení. Poskytování právních služeb je povoleno pouze v oblasti mezinárodního práva veřejného, práva EU a práva jakékoli jurisdikce, ve které jsou poskytovatel služby nebo jeho zaměstnanci kvalifikováni k výkonu právnického povolání, a stejně jako na poskytování jiných služeb se na něj vztahují licenční požadavky a postupy uplatňované v členských státech Evropské unie. U právníků poskytujících právní služby v oblasti mezinárodního práva veřejného a cizího práva mohou být tyto licenční požadavky a postupy mimo jiné ve formě dodržování místních etických kodexů, používání titulu získaného v zemi původu (nebyl-li uznán jako rovnocenný s titulem používaným v hostitelské zemi), požadavků v oblasti pojištění, zjednodušené registrace v profesní komoře hostitelské země nebo zjednodušeným získáním členství v profesní komoře hostitelské země na základě zkoušky způsobilosti a bydliště nebo hlavní kanceláře v hostitelské zemi. Právní služby v oblasti práva EU musí být v zásadě poskytovány plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou členy profesní komory v členském státě Evropské unie a jednají osobně nebo jejich prostřednictvím a právní služby v oblasti práva členského státu Evropské unie musí být v zásadě poskytovány plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou členy profesní komory v dotyčném členském státě a jednají osobně, nebo jejich prostřednictvím. Plnoprávné členství v profesní komoře v příslušném členském státě Evropské unie tudíž může být nezbytné pro zastupování před soudy a jinými příslušnými orgány v EU, protože zahrnuje výkon práva EU a vnitrostátního procesního práva. V některých členských státech je však povoleno, aby zahraniční právníci, kteří nejsou plnoprávnými členy profesní komory, zastupovali v občanských sporech, kdy je strana státním příslušníkem státu nebo náleží ke státu, ve kterém je právník oprávněn vykonávat svou praxi.

s výjimkou právního poradenství a služeb právní dokumentace a osvědčení poskytovaných právníky, kteří byli pověřeni výkonem veřejných funkcí, jako jsou notáři, „huissiers de justice“ nebo jiní „officiers publics et ministériels“

DK: Podíly dánské právnické firmy mohou vlastnit pouze právníci s dánskou licencí k výkonu praxe a právnické firmy, které mají sídlo v Dánsku. Členy správní rady nebo vedení dánské právnické firmy mohou být pouze právníci s dánskou licencí k výkonu praxe. Získání dánské licence k výkonu praxe je podmíněno dánskou zkouškou z práva.

FR: Některé druhy právních forem („association d'avocats“ a „société en participation d'avocat“) jsou vyhrazeny právníkům, kteří jsou ve Francii plnoprávnými členy profesní komory. Alespoň 75 % společníků vlastnících 75 % podílů v právnické firmě, která poskytuje služby v souvislosti s francouzským právem nebo s právem EU, musí být ve Francii plnoprávnými členy profesní komory.

HU: Obchodní přítomnost by měla mít formu osobní společnosti s maďarským advokátem (ügyvéd) nebo advokátní kanceláří (ügyvédi iroda) nebo zastoupení.

PL: Zahraniční právníci smí působit pouze ve formě veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, právníci z EU mají k dispozici i ostatní typy právních forem.

b) 1. Účetní služby a služby vedení účetnictví

(CPC 86212, jiné než auditorské služby, CPC 86213, CPC 86219 a CPC 86220)

AT: Účast korejských účetních (kteří musí být oprávněni podle korejských zákonů) na vlastním majetku a podíl na provozních výsledcích kterékoli rakouské právnické osoby nesmí překročit 25 %, pokud nejsou členy rakouských profesních sdružení.

CY: Na přístup se vztahuje test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném pododvětví.

DK: Aby se zahraniční účetní mohli stát společníky dánských autorizovaných účetních subjektů, musí získat povolení dánské agentury pro obchod a společnosti.

b) 2. Auditorské služby

(CPC 86211 a 86212, jiné než účetní služby)

AT: Účast korejských účetních (kteří musí být oprávněni podle korejských zákonů) na vlastním majetku a podíl na provozních výsledcích kterékoli rakouské právnické osoby nesmí překročit 25 %, pokud nejsou členy rakouských profesních sdružení.

CY: Na přístup se vztahuje test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném pododvětví.

CZ a SK: Nejméně 60 % akciového kapitálu či hlasovacích práv je vyhrazeno pro státní příslušníky.

DK: Aby se zahraniční účetní mohli stát společníky dánských autorizovaných účetních subjektů, musí získat povolení dánské agentury pro obchod a společnosti.

FI: Požadavek trvalého pobytu u alespoň jednoho auditora finské společnosti s ručením omezeným.

HR: Žádné, kromě toho, že auditorské služby smí poskytovat pouze právnické osoby.

LV: V obchodní společnosti autorizovaných auditorů musí více než 50 % akcií s hlasovacím právem vlastnit autorizovaní auditoři nebo obchodní společnosti autorizovaných auditorů z Evropské unie.

LT: Auditorům nebo auditorským společnostem z Evropské unie by mělo patřit nejméně 75 % akcií.

SE: Služby právního auditu v určitých právnických osobách, mimo jiné ve všech kapitálových obchodních společnostech, mohou provádět pouze auditoři, kteří k tomu jsou oprávněni ve Švédsku. Pouze takové osoby mohou být akcionáři nebo společníky ve společnostech, které provádějí kvalifikovaný audit (pro úřední účely). Pro schválení je požadován trvalý pobyt.

SI: Podíl zahraničních osob v auditorské společnosti nesmí překročit 49 % základního kapitálu.

c) Daňové poradenství

(CPC 863) (1)

AT: U korejských daňových poradců (kteří musí být oprávněni podle korejských zákonů) nesmí účast na vlastním majetku a podíl na provozních výsledcích kterékoli rakouské právnické osoby překročit 25 %. To platí pouze pro nečleny rakouských profesních sdružení.

CY: Na přístup se vztahuje test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném pododvětví.

d) Architektonické služby

a

e) Urbanistické služby a služby v oblasti krajinářské architektury

(CPC 8671 a CPC 8674)

BG: V případě projektů celostátního nebo regionálního významu musí korejští investoři jednat ve spojení s domácími investory nebo jako jejich subdodavatelé.

LV: Pokud jde o architektonické služby, pro získání licence k výkonu obchodní činnosti s plnou zákonnou odpovědností a oprávněním přijímat odpovědnost za projekty se požaduje tříletá praxe v oboru projektování v Lotyšsku a vysokoškolské vzdělání.

f) Inženýrské služby

a

g) Integrované inženýrské služby

CPC 8672 a CPC 8673)

BG: V případě projektů celostátního nebo regionálního významu musí korejští investoři jednat ve spojení s domácími investory nebo jako jejich subdodavatelé.

(1)

Nezahrnuje právní poradenství a právní zastupování v daňových záležitostech, které spadá do části 1.A.a) Právní služby.

h) Lékařské (včetně služeb psychologů) a zubolékařské služby

(CPC 9312 a část CPC 85201)

CY, EE, FI, MT: Bez závazků.

AT: Bez závazků, s výjimkou služeb zubních lékařů, psychologů a psychoterapeutů, a žádné pro služby zubních lékařů, psychology a psychoterapeuty.

DE: Test ekonomické potřebnosti, jsou-li lékaři a zubní lékaři oprávněni ošetřovat pojištěnce systémů veřejného pojištění. Hlavní kritéria: nedostatek lékařů a zubních lékařů v daném regionu.

FR: Korejští investoři smí působit pouze ve formě „société d'exercice libéral“ a „société civile professionnelle“, zatímco investoři z Evropské unie mají k dispozici i ostatní typy právních forem.

HR: Všechny osoby poskytující služby přímo pacientům/ošetřující pacienty musí mít licenci profesní komory.

LV: Test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: nedostatek lékařů a zubních lékařů v daném regionu.

BG, LT: Poskytování služeb podléhá povolení vystavenému na základě plánu zdravotních služeb podle potřeb, přičemž se bere v úvahu počet obyvatelstva a poskytované lékařské a zubolékařské služby.

SI: Bez závazků pro služby sociální medicíny, sanitární, epidemiologické, lékařské/ekologické služby, dodávání krve, krevních přípravků a transplantátů a pitvy.

UK: Usazení lékařů v rámci národní zdravotní služby podléhá plánování počtu lékařského personálu.

i) Veterinární služby

(CPC 932)

AT, CY, EE, MT, SI: Bez závazků.

BG: Test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: počet obyvatel a hustota stávajících zařízení.

HU: Test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: podmínky trhu práce v daném odvětví.

FR: Poskytování služeb výhradně prostřednictvím „société d'exercice libéral“ nebo „société civile professionnelle“.

j) 1. Služby porodních asistentek

(část CPC 93191)

BG, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: Bez závazků.

FR: Korejští investoři smí působit pouze ve formě „société d'exercice libéral“ a „société civile professionnelle“, zatímco investoři z Evropské unie mají k dispozici i ostatní typy právních forem.

HR: Všechny osoby poskytující služby přímo pacientům/ošetřující pacienty musí mít licenci profesní komory.

LT: Může být použit test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném pododvětví.

j) 2. Služby poskytované zdravotními sestrami, rehabilitačními pracovníky a ostatními zdravotníky

(část CPC 93191)

AT: Zahraniční investoři smí působit pouze v těchto činnostech: zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, ergoterapeuti, logoterapeuti, dietetici a odborníci na výživu.

BG, MT: Bez závazků.

FI, SI: Bez závazků pro rehabilitační pracovníky a ostatní zdravotníky.

FR: Korejští investoři smí působit pouze ve formě „société d'exercice libéral“ a „société civile professionnelle“, zatímco investoři z Evropské unie mají k dispozici i ostatní typy právních forem.

HR: Všechny osoby poskytující služby přímo pacientům/ošetřující pacienty musí mít licenci profesní komory.

LT: Může být použit test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném pododvětví.

LV: Test ekonomické potřebnosti pro zahraniční rehabilitační pracovníky a ostatní zdravotníky. Hlavní kritéria: zaměstnanost v daném regionu.

k) Maloobchodní prodej farmaceutických výrobků a maloobchodní prodej zdravotnického a ortopedického zboží

(CPC 63211)

a jiné služby poskytované lékárníky (1)

AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Bez závazků.

BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: Na povolení se vztahuje test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: počet obyvatel a hustota stávajících lékáren.

B. Počítačové a související služby

(CPC 84)

Žádné.

C. Služby v oblasti výzkumu a vývoje (2)

 

a) Služby v oblasti výzkumu a vývoje v přírodních vědách

(CPC 851)

EU: Pro veřejně financované služby v oblasti výzkumu a vývoje mohou být výhradní práva a/nebo povolení udělena pouze státním příslušníkům členských států Evropské unie a právnickým osobám z Evropské unie, jež mají ústředí v Evropské unii.

b) Služby v oblasti výzkumu a vývoje v sociálních a humanitních vědách

(CPC 852, s výjimkou služeb psychologů) (3)

Žádné.

(1)

Výdej farmaceutických výrobků veřejnosti, jakož i poskytování jiných služeb, podléhá licenčním a kvalifikačním požadavkům a postupům uplatňovaným v členských státech Evropské unie. Obecně platí, že je tato činnost vyhrazena lékárníkům. V některých členských státech je lékárníkům vyhrazen pouze výdej léků na předpis.

(2)

Na veřejné služby se vztahuje horizontální omezení.

(3)

Část CPC 85201 spadá do části 6.A.h). Lékařské a zubolékařské služby.

c) Mezioborové služby ve výzkumu a vývoji

(CPC 853)

EU: Pro veřejně financované služby v oblasti výzkumu a vývoje mohou být výhradní práva a/nebo povolení udělena pouze státním příslušníkům členských států Evropské unie a právnickým osobám z Evropské unie, jež mají ústředí v Evropské unii.

D. Služby v oblasti nemovitostí (1)

 

a) Vztahující se k vlastním a pronajatým nemovitostem

(CPC 821)

Žádné.

b) Na základě honoráře nebo smlouvy

(CPC 822)

Žádné.

E. Služby pronájmu/leasingu bez operátora

 

a) Týkající se plavidel

(CPC 83103)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků pro usazení zapsané společnosti pro účely provozování flotily pod vlajkou státu usazení.

LT: Plavidla musí vlastnit litevské fyzické osoby nebo společnosti usazené v Litvě.

SE: V případě korejských vlastnických práv k plavidlu je nutné předložit důkaz převládajícího švédského vlivu na provoz, aby se plavidlo mohlo plavit pod švédskou vlajkou.

b) Týkající se letadel

(CPC 83104)

EU: Letadla, která používají letečtí dopravci Evropské unie, musí být registrována v členském státě Evropské unie, jenž udělil leteckému dopravci licenci, nebo jinde v Evropské unii. Letadlo musí vlastnit buď fyzické osoby splňující konkrétní podmínky státní příslušnosti, nebo právnické osoby splňující zvláštní požadavky týkající se vlastnictví kapitálu a kontroly (včetně státní příslušnosti ředitelů). Výjimky mohou být uděleny pro krátkodobé nájemní smlouvy nebo za výjimečných okolností.

(1)

Dané služby jsou služby realitních agentů a nemají žádný vliv na práva a/nebo omezení, která se týkají nákupu nemovitostí fyzickými a právnickými osobami.

c) Týkající se ostatních dopravních prostředků

(CPC 83101, CPC 83102 a CPC 83105)

Žádné.

d) Týkající se ostatních strojů a vybavení

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 a CPC 83109)

Žádné.

e) Týkající se věcí osobní potřeby a vybavení domácností

(CPC 832)

Žádné, s výjimkou BE a FR, které jsou bez závazků pro CPC 83202.

f) Pronájem telekomunikačních zařízení

(CPC 7541)

Žádné.

F. Ostatní podnikatelské služby

 

a) Reklamní služby

(CPC 871)

Žádné.

b) Průzkum trhu a veřejného mínění

(CPC 864)

Žádné.

c) Podnikové poradenství

(CPC 865)

Žádné.

d) Služby související s podnikovým poradenstvím

(CPC 866)

HU: Bez závazků pro rozhodčí a smírčí služby (CPC 86602).

e) Služby zkušeben a provádění analýz (1)

(CPC 8676)

Žádné.

f) Poradenské a konzultační služby v oblasti zemědělství, lovu a lesnictví

(část CPC 881)

Žádné.

g) Poradenské a konzultační služby v oblasti rybolovu

(část CPC 882)

Žádné.

(1)

Na technické zkoušky a analýzy, které jsou povinné pro udělení povolení k prodeji či k používání (např. kontroly vozidel, inspekce potravin), se vztahuje horizontální omezení pro veřejné služby.

h) Poradenské a konzultační služby v oblasti výroby

(část CPC 884 a část CPC 885)

Žádné.

i) Služby zprostředkování a zajišťování zaměstnanců

 

i) 1. Služby vyhledávání vedoucích pracovníků

(CPC 87201)

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Bez závazků.

ES: Státní monopol.

i) 2. Služby zprostředkování zaměstnanců

(CPC 87202)

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Bez závazků.

BE, ES, FR, IT: Státní monopol.

DE: Na povolení se vztahuje test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: situace a tendence trhu práce.

i) 3. Služby zajišťování podpůrného administrativního personálu

(CPC 87203)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Bez závazků.

IT: Státní monopol.

i) 4. Služby modelingových agentur

(část CPC 87209)

Žádné.

i) 5. Služby pomoci v domácnosti, služby jiných obchodních nebo průmyslových pracovníků, ošetřovatelů a jiných zaměstnanců

(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)

Všechny členské státy s výjimkou HU: Bez závazků. HU: Žádné.

j) 1. Pátrací služby

(CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Bez závazků.

j) 2. Bezpečnostní služby

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 a CPC 87305)

DK: Požadavek státní příslušnosti a trvalého pobytu pro členy správní rady. Bez závazků pro služby letištní ostrahy.

BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Licence může být udělena pouze státním příslušníkům a zapsaným vnitrostátním organizacím.

ES: Přístup podléhá předchozímu povolení. Při udělení povolení bere rada ministrů v úvahu takové podmínky, jako jsou způsobilost, profesionální bezúhonnost a nezávislost, přiměřenost ochrany poskytované v zájmu bezpečnosti obyvatelstva a veřejného pořádku.

HR: Bez závazků.

k) Související vědecké a technické poradenství (1)

(CPC 8675)

FR: Pro služby těžby a průzkumu je u zahraničních investorů požadováno zvláštní povolení.

l) 1. Údržba a opravy plavidel

(část CPC 8868)

Žádné.

l) 2. Údržba a opravy železničního vybavení

(část CPC 8868)

LV: Státní monopol.

SE: Test ekonomické potřebnosti se použije v případě, že si investor hodlá zřídit vlastní terminálovou infrastrukturu. Hlavní kritéria: prostorové a kapacitní omezení.

(1)

Na některé činnosti související s těžbou (např. nerostů, ropy a plynu) se vztahuje horizontální omezení pro veřejné služby.

l) 3. Údržba a opravy motorových vozidel, motocyklů, sněžných motorových skútrů a vybavení pro silniční dopravu

(CPC 6112, CPC 6122, část CPC 8867 a část CPC 8868)

SE: Test ekonomické potřebnosti se použije v případě, že si investor hodlá zřídit vlastní terminálovou infrastrukturu. Hlavní kritéria: prostorové a kapacitní omezení.

l) 4. Údržba a opravy letadel a jejich částí

(část CPC 8868)

Žádné.

l) 5. Údržba a opravy kovových výrobků, strojů (kromě kancelářských), zařízení (kromě dopravních a kancelářských) a věcí osobní potřeby a vybavení domácností (1)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 a CPC 8866)

Žádné.

m) Služby úklidu budov

(CPC 874)

Žádné

(1)

Opravy a údržba vybavení pro dopravu (CPC 6112, 6122, 8867 a CPC 8868) spadá do částí 6. F.l) 1 až 6. F.l) 4.

Opravy a údržba kancelářských strojů a vybavení včetně počítačů (CPC 845) spadají do části 6.B. Počítačové a související služby.

n) Fotografické služby

(CPC 875)

Žádné.

o) Balicí služby

(CPC 876)

Žádné.

p) Tisk a vydavatelství

(CPC 88442)

HR: Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele a členy redakčních rad.

LT, LV: Právo zakládat vydavatelství mají pouze právnické osoby zapsané v domácím obchodním rejstříku (zřizování poboček není povoleno).

PL: Požadavek státní příslušnosti pro šéfredaktora novin a časopisů.

SE: Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele a vlastníka vydavatelské a tiskařské společnosti.

q) Kongresové služby

(část CPC 87909)

Žádné.

r) 1. Překladatelské a tlumočnické služby

(CPC 87905)

DK: Povolením pro oprávněné veřejné překladatele a tlumočníky lze omezit rozsah jejich činnosti.

HR: Bez závazků pro poskytování překladatelských a tlumočnických služeb pro chorvatské soudy a před nimi.

PL: Bez závazků pro poskytování služeb soudních tlumočníků.

BG, HU, SK: Bez závazků pro ověřené překlady a tlumočení.

r) 2. Služby v oblasti návrhářství interiérů a další specializované služby v oblasti návrhářství

(CPC 87907)

Žádné.

r) 3. Služby inkasních agentur

(CPC 87902)

IT, PT: Podmínka státní příslušnosti pro investory.

r) 4. Služby ověřování solventnosti

(CPC 87901)

BE: V případě databází spotřebitelských úvěrů platí pro investory podmínka státní příslušnosti.

IT, PT: Podmínka státní příslušnosti pro investory.

r) 5. Kopírovací a rozmnožovací služby

(CPC 87904) (1)

Žádné.

r) 6. Telekomunikační poradenství

(CPC 7544)

Žádné.

r) 7. Záznamové telefonní služby

(CPC 87903)

Žádné.

(1)

Nezahrnuje tiskařské služby (CPC 88442), které spadají do části 6.F. p).

7. KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

 

A. Poštovní a kurýrní služby

(Služby vztahující se k manipulaci (1) s poštovními zásilkami (2) zasílanými adresátům doma i v zahraničí podle následujícího seznamu pododvětví: i) manipulace s adresovanými písemnými sděleními na jakémkoli druhu fyzických nosičů (3), včetně hybridních poštovních služeb a adresných reklamních zásilek, ii) manipulace s adresovanými balíky a balíčky (4), iii) manipulace s tiskovinami, na nichž je uveden adresát (5),

Žádné.

(1)

„Manipulací“ se rozumí celní odbavení, třídění, doprava a dodání.

(2)

„Poštovními zásilkami“ se rozumějí jakékoli zásilky, se kterými manipuluje jakýkoli typ obchodního provozovatele, ať již veřejného nebo soukromého.

(3)

Např. dopisy, pohlednice.

(4)

Zahrnuje knihy a katalogy.

(5)

Časopisy, noviny, periodika.

iv) manipulace se zásilkami uvedenými v bodech i) až iii), pokud jsou doporučené nebo pojištěné, v) expresní doručovací služby (1) pro zásilky uvedené v bodech i) až iii), vi) manipulace s neadresovanými zásilkami a vii) výměna dokumentů (2).

Pododvětví i), iv) a v) jsou však vyloučena, pokud spadají do rozsahu služeb, které mohou být vyhrazené pro listovní zásilky, jejichž cena je nižší než pětinásobek úřední základní sazby, za předpokladu, že váží méně než 350 gramů (3), a pro službu doporučených zásilek používaných při soudních a správních řízeních.)

 

(1)

Expresní doručovací služby mohou kromě větší rychlosti a spolehlivosti zahrnovat i prvky přidané hodnoty, například vyzvednutí v místě původu, osobní dodání adresátovi, sledování a hledání zásilky, možnost změny určení a adresáta během dopravy, potvrzení o přijetí.

(2)

Poskytování prostředků, včetně poskytnutí prostorů pro tento účel nebo dopravy třetí osobou, které umožňuje, aby si uživatelé, kteří jsou členy této služby, mezi sebou vzájemnou výměnou dopravili poštovní zásilky. „Poštovními zásilkami“ se rozumějí jakékoli zásilky, se kterými manipuluje jakýkoli typ obchodního provozovatele, ať již veřejného nebo soukromého.

(3)

„Listovní zásilkou“ se rozumí sdělení v písemné podobě na jakémkoli druhu fyzického nosiče, která mají být dopravena nebo dodána na adresu, kterou odesilatel uvedl na samotné zásilce nebo na jejím obalu. Knihy, katalogy, noviny a časopisy se nepovažují za listovní zásilky.

(část CPC 751, část CPC 71235 (1) a část CPC 73210 (2))

 

B. Telekomunikační služby

Tyto služby nezahrnují hospodářskou činnost, jejímž předmětem je poskytování obsahu, k jehož přepravě jsou nutné telekomunikační služby.

 

a) Všechny služby, jejichž předmětem je vysílání a příjem signálů jakýmikoli elektromagnetickými prostředky (3), s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání (4)

Žádné (5)

(1)

Jakákoli pozemní přeprava poštovních a kurýrních zásilek pro vlastní potřebu.

(2)

Letecká přeprava poštovních zásilek pro vlastní potřebu.

(3)

Tyto služby nezahrnují zpracování informací a/nebo údajů on-line (včetně zpracování transakcí) (část CPC 843), které spadají do části 6.B. Počítačové a související služby.

(4)

Televizním a rozhlasovým vysíláním se rozumí nepřerušený řetězec vysílání vyžadovaný pro šíření signálů televizních a rozhlasových programů v široké veřejnosti, ale nezahrnuje spojení mezi provozovateli.

(5)

Z důvodu vyjasnění zachovávají některé členské státy Evropské unie u některých telekomunikačních operátorů účast státu. Tyto členské státy si vyhrazují právo zachovat tuto účast státu i v budoucnosti. Nejedná se o omezení přístupu na trh. V Belgii jsou účast vlády a hlasovací práva ve společnosti Belgacom volně upravena v rámci legislativních pravomocí, tj. v současné době podle zákona ze dne 21. března 1991 o reformě státem vlastněných hospodářských podniků.

b) Služby satelitního televizního a rozhlasového vysílání (1)

EU: Na poskytovatele služeb v tomto odvětví se může vztahovat povinnost chránit cíle veřejného zájmu na úrovni obsahu, který je přenášen prostřednictvím jejich sítí, v souladu s právní úpravou EU pro elektronickou komunikaci.

BE: Bez závazků.

8. STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 a CPC 518)

Žádné.

9. DISTRIBUČNÍ SLUŽBY

(s výjimkou distribuce zbraní, střeliva, výbušnin a jiného vojenského materiálu)

Všechna níže uvedená pododvětví (2)

AT: Bez závazků pro distribuce pyrotechnického zboží, zápalných produktů a trhavin a toxických látek. V případě distribuce farmaceutických a tabákových výrobků mohou být výhradní práva a/nebo povolení udělena pouze státním příslušníkům členských států Evropské unie a právnickým osobám z Evropské unie, jež mají ústředí v Evropské unii.

FI: Bez závazků pro distribuci alkoholických nápojů a farmaceutických výrobků.

HR: Bez závazků pro distribuci tabákových výrobků.

(1)

Tyto služby zahrnují telekomunikační služby, jejichž předmětem je vysílání a příjem rozhlasového a televizního satelitního vysílání (nepřerušený řetězec satelitního vysílání vyžadovaný pro šíření signálů televizních a rozhlasových programů v široké veřejnosti). Toto zahrnuje prodej satelitních služeb, avšak nikoliv prodej balíčků televizních programů domácnostem.

(2)

Na distribuci chemických výrobků, farmaceutických výrobků, výrobků pro lékařské účely, jako jsou lékařské a chirurgické přístroje, léčiva a předměty pro lékařské účely, vojenského vybavení a drahých kovů (a kamenů) a v některých členských státech Evropské unie též na distribuci tabáku a tabákových výrobků a alkoholických nápojů se vztahuje horizontální omezení pro veřejné služby.

A. Služby komisionářů

 

a) Služby komisionářů v oblasti motorových vozidel, motocyklů a sněžných motorových skútrů a jejich částí a součástí

(část CPC 61111, část CPC 6113 a část CPC 6121)

Žádné.

b) Služby ostatních komisionářů

(CPC 621)

Žádné.

B. Velkoobchodní služby

 

a) Velkoobchodní služby v oblasti motorových vozidel, motocyklů a sněžných motorových skútrů a jejich částí a součástí

(část CPC 61111, část CPC 6113 a část CPC 6121)

Žádné.

b) Velkoobchodní služby v oblasti telekomunikačních koncových zařízení

(část CPC 7542)

Žádné.

c) Ostatní velkoobchodní služby

(CPC 622, s výjimkou velkoobchodních služeb v oblasti energetických produktů (1))

FR, IT: Státní tabákový monopol.

FR: Povolení velkoobchodních lékáren podléhá testu ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: počet obyvatel a hustota stávajících lékáren.

C. Maloobchodní služby (2)

Maloobchodní služby v oblasti motorových vozidel, motocyklů sněžných motorových skútrů a jejich částí a součástí

(CPC 61112, část CPC 6113 a část CPC 6121)

Maloobchodní služby v oblasti telekomunikačních koncových zařízení

(část CPC 7542)

Maloobchodní služby v oblasti potravin

(CPC 631)

ES, FR, IT: Státní tabákový monopol.

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Povolení pro obchodní domy (v případě FR pouze pro nákupní střediska) podléhá testu ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: počet stávajících obchodů a dopad na ně, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení, dopad na dopravní podmínky a vytváření nových pracovních příležitostí.

IE, SE: Bez závazků pro maloobchod s alkoholickými nápoji.

SE: Povolení dočasného obchodu s oděvy, obuví a potravinami, které nejsou konzumovány v místě prodeje, může být podmíněno testem ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: dopad na stávající obchody v dotyčné zeměpisné oblasti.

(1)

Tyto služby zahrnují CPC 62271 a spadají do části 19.D. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.

(2)

Nezahrnuje údržbu a opravy, které spadají do části 6.B. a 6.F.l) PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.

Nezahrnuje maloobchodní služby v oblasti energetických produktů, které spadají do částí 19.E. a 19.F. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.

Maloobchodní služby v oblasti ostatního (neenergetického) zboží, s výjimkou maloobchodu s farmaceutickým, lékařským a ortopedickým zbožím (1)

(CPC 632 s výjimkou CPC 63211 a 63297)

 

D. Franšíza

(CPC 8929)

Žádné.

10. SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ (pouze soukromě financované služby)

 

A. Služby základního vzdělávání

(CPC 921)

B. Služby středoškolského vzdělávání

(CPC 922)

C. Služby vysokoškolského vzdělávání

(CPC 923)

EU: K zapojení soukromých poskytovatelů do sítě vzdělávání je nutná koncese.

AT: Bez závazků pro služby vysokoškolského vzdělávání a v oboru vzdělávání dospělých prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání.

BG: Bez závazků pro poskytování služeb základního a/nebo středoškolského vzdělání zahraničními fyzickými osobami a sdruženími a pro poskytování služeb vysokoškolského vzdělávání.

CZ, SK: Podmínka státní příslušnosti u většiny členů správní rady. Bez závazků pro poskytování služeb vysokoškolského vzdělávání kromě vyššího technického a odborného vzdělávání (CPC 92310).

CY, FI, MT, RO, SE: Bez závazků.

HR: Bez závazků pro služby základního vzdělávání (CPC 921). Pro služby středoškolského vzdělávání: Žádné pro právnické osoby.

(1)

Maloobchodní prodej farmaceutického, lékařského a ortopedického zboží spadá do části 6.A.k) SLUŽBY SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ.

D. Služby v oboru vzdělávání dospělých

(CPC 924)

EL: Podmínka státní příslušnosti u většiny členů správní rady na základních a středních školách. Bez závazků pro vysokoškolské vzdělávací instituce, které udělují státem uznané tituly.

ES, IT: Test ekonomické potřebnosti pro zřízení soukromých univerzit s právem udělovat uznané diplomy a tituly. Příslušný postup zahrnuje stanovisko Parlamentu. Hlavní kritéria: počet obyvatel a hustota stávajících zařízení.

HU, SK: Počet zřizovaných škol mohou omezit místní orgány (nebo v případě vysokých škol a jiných vysokoškolských institucí ústřední orgány), které udělují licence.

LV: Bez závazků pro služby středoškolského technického a odborného vzdělávání pro zdravotně postižené studenty (CPC 9224)

SI: Bez závazků pro základní školy. Podmínka státní příslušnosti u většiny členů správní rady na středních a vysokých školách.

E. Ostatní služby v oblasti vzdělávání

(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Bez závazků.

CZ, SK: K zapojení soukromých poskytovatelů do sítě vzdělávání je nutná koncese. Podmínka státní příslušnosti u většiny členů správní rady.

11. SLUŽBY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (1)

A. Služby týkající se odpadních vod

(CPC 9401) (2)

B. Odpadové hospodářství s pevnými/nebezpečnými odpady, kromě přeshraniční přepravy nebezpečného odpadu

a) Služby likvidace odpadu

(CPC 9402)

b) Sanitární a podobné služby

(CPC 9403)

C. Ochrana ovzduší a klimatu

(CPC 9404) (3)

Žádné.

(1)

Na veřejné služby se vztahuje horizontální omezení.

(2)

Odpovídá službám v souvislosti s odpadními vodami.

(3)

Odpovídá službám čištění výfukových a odpadních plynů.

D. Sanace a čištění půdy a vod

a) Úprava a sanace kontaminované/znečištěné půdy a vody

(část CPC 9406) (1)

E. Snižování hluku a vibrací

(CPC 9405)

F. Ochrana biologické rozmanitosti a krajiny

a) Služby na ochranu přírody a krajiny

(část CPC 9406)

G. Jiné služby v oblasti životního prostředí a přidružené služby

(CPC 9409)

 

(1)

Odpovídá částem služeb na ochranu přírody a krajiny.

12. FINANČNÍ SLUŽBY

 

A. Pojišťovací služby a služby související s pojištěním

AT: Licence na zřízení pobočky korejské pojišťovny se neudělí, pokud pojistitel v Koreji nemá právní formu, která odpovídá akciové společnosti nebo sdružení vzájemného pojištění nebo je s nimi srovnatelná.

BG, ES: Před zřízením pobočky nebo agentury v Bulharsku nebo Španělsku s cílem poskytovat určité druhy pojištění musí korejský pojistitel mít oprávnění poskytovat stejné typy pojištění v Koreji po dobu alespoň pěti let.

EL: Právo usazování se netýká vytváření zastoupení nebo jiné stálé obchodní přítomnosti pojišťovacích společností, ledaže jsou takové kanceláře zřízeny jako agentura, pobočka nebo správní ústředí.

FI: Alespoň polovina zakladatelů a členů představenstva a dozorčí rady pojišťovací společnosti musí mít trvalý pobyt v Evropské unii, pokud příslušné orgány neudělí výjimku. Korejští pojistitelé nesmí ve Finsku získat licenci, která by jejich pobočku oprávnila k poskytování povinného penzijního pojištění.

IT: Povolení zřídit pobočky závisí v konečné fázi na vyhodnocení orgánů dozoru.

BG, PL: U zprostředkovatelů pojištění se vyžaduje zapsání do domácího obchodního rejstříku (zřizování poboček není povoleno).

PT: Ke zřízení pobočky v Portugalsku musí korejské pojišťovací společnosti prokázat předchozí pracovní zkušenosti za období alespoň pěti let. Přímé zřizování poboček není povoleno v případě zprostředkování pojištění, které je vyhrazeno společnostem, jež jsou založeny v souladu s právními předpisy členského státu Evropské unie.

SK: Korejští státní příslušníci mohou založit pojišťovací společnost ve formě akciové společnosti nebo mohou v oblasti pojištění podnikat prostřednictvím svých dceřiných společností, jež mají na Slovensku sídlo (zřizování poboček není povoleno).

SI: Zahraniční investoři nesmí mít podíly v pojišťovacích společnostech, které se nacházejí v privatizaci. Členství v instituci vzájemného pojištění je omezeno na společnosti zřízené ve Slovinsku (zřizování poboček není povoleno) a domácí fyzické osoby. Pro poskytování služeb v oblasti poradenství a pojistných plnění se vyžaduje zápis do obchodního rejstříku ve formě právnické osoby (zřizování poboček není povoleno).

SE: Společnosti pojistného makléřství, které nejsou ve Švédsku zapsány do obchodního rejstříku, se mohou usadit pouze ve formě pobočky.

B. Bankovní a jiné finanční služby (kromě pojištění)

EU: Pouze společnosti se sídlem na území Evropské unie mohou být činné jako depozitáře podílů investičních fondů. Zřízení specializované správcovské společnosti se správním ústředím a sídlem v témže členském státě Evropské unie je požadováno pro provádění činností správy podílových fondů a investičních společností.

BG: Služby v oblasti penzijního pojištění musí být poskytovány prostřednictvím podílu v penzijních pojišťovacích společnostech zapsaných v obchodním rejstříku (zřizování poboček není povoleno). Trvalý pobyt v Bulharsku je požadován u předsedy správní rady a předsedy představenstva.

CY: Pouze členové (makléři) kyperské burzy cenných papírů mohou na Kypru vykonávat podnikatelské činnosti vztahující se k obchodování s cennými papíry. Makléřská firma může být zaregistrována jako člen kyperské burzy, pouze pokud byla zřízena a zaregistrována v souladu s kyperským zákonem o společnostech (zřizování poboček není povoleno).

HR: Žádné, s výjimkou platebních a clearingových služeb, kde je Centrální depozitní agentura (CDA) jediným poskytovatelem v Chorvatsku. Nerezidenti mají nediskriminační přístup ke službám CDA.

HU: Pobočky korejských institucí nesmí poskytovat služby v oblasti správy aktiv pro soukromé penzijní fondy nebo správy rizikového kapitálu. Představenstvo finanční instituce by mělo zahrnovat nejméně dva členy, kteří jsou maďarskými občany, rezidenty ve smyslu příslušných devizových předpisů a mají trvalý pobyt v Maďarsku po dobu nejméně jednoho roku.

IE: V případě kolektivních investičních programů vytvořených jako podílové fondy a jiné společnosti s proměnným kapitálem (vyjma podniků pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů, SKIPCP) musí být správce majetku/depozitář a správcovská společnost zapsáni v obchodním rejstříku v Irsku nebo v jiném členském státě Evropské unie (zřizování poboček není povoleno). V případě investiční osobní společnosti musí být nejméně jeden hlavní partner zapsán do obchodního rejstříku v Irsku. Aby se subjekt v Irsku mohl stát členem burzy cenných papírů, musí mít buď a) v Irsku povolení, k čemuž je třeba, aby byl subjekt zapsán do obchodního rejstříku nebo aby byl osobní společností se správním ústředím/sídlem v Irsku, nebo b) mít povolení v jiném členském státě Evropské unie podle směrnice Evropské unie o investičních službách

 

IT: Pro oprávnění k provozu platebního systému v oblasti cenných papírů v Itálii je u společností požadován zápis do obchodního rejstříku v Itálii (zřizování poboček není povoleno). Pro oprávnění k výkonu správy centrálních depozitních služeb v oblasti cenných papírů v Itálii je u společností požadován zápis do obchodního rejstříku v Itálii (zřizování poboček není povoleno). V případě kolektivních investičních programů, vyjma SKIPCP harmonizovaných podle předpisů Evropské unie, se vyžaduje, aby správce majetku/depozitář byl zapsán v obchodním rejstříku v Itálii nebo v jiném členském státě Evropské unie a byl v Itálii usazen prostřednictvím pobočky. U správcovských společností SKIPCP, které nejsou harmonizovány podle předpisů Evropské unie, je též požadován zápis do obchodního rejstříku (zřizování poboček není povoleno). Pouze banky, pojišťovací společnosti, investiční společnosti a správcovské společnosti SKIPCP, které jsou harmonizovány podle předpisů Evropské unie, se sídlem v Evropské unii a SKIPCP zapsané v Itálii v obchodním rejstříku smí vykonávat činnosti správy penzijních fondů. Pro výkon podomního prodeje musí zprostředkovatelé využívat oprávněné finanční prodejce, kteří mají trvalý pobyt na území členského státu Evropské unie. Zastoupení zahraničních zprostředkovatelů nesmí vykonávat činnosti zaměřené na poskytování investičních služeb.

LT: Pro účely správy aktiv se požaduje založení specializované správcovské společnosti (zřizování poboček není povoleno). Jako depozitáře aktiv mohou působit pouze společnosti, které mají sídlo v Litvě.

PT: Správu penzijních fondů smí zajišťovat pouze specializované společnosti, které jsou v Portugalsku za tímto účelem zapsány do obchodního rejstříku, a pojišťovací společnosti usazené v Portugalsku, které jsou oprávněny sjednávat životní pojištění, nebo subjekty oprávněné ke správě penzijních prostředků v ostatních členských státech Evropské unie (bez závazků pro zřizování přímých poboček ze zemí mimo Evropskou unii).

RO: Pobočky zahraničních institucí nesmí poskytovat služby v oblasti správy aktiv.

SK: Investiční služby na Slovensku mohou být poskytovány bankami, investičními společnosti, investičními fondy a obchodníky s cennými papíry, kteří mají právní formu akciové společnosti se základním kapitálem podle zákona (zřizování poboček není povoleno).

SI: Bez závazků pro účast v bankách, které se nacházejí v privatizaci, a pro soukromé penzijní fondy (nepovinné penzijní fondy).

SE: Zakladatelem spořitelny musí být fyzická osoba s trvalým pobytem v Evropské unii.

13. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY (1)

(pouze soukromě financované služby)

 

A. Služby nemocnic

(CPC 9311)

B. Služby rychlé lékařské pomoci

(CPC 93192)

C. Služby ubytovacích zdravotnických zařízení jiné než služby nemocnic

(CPC 93193)

D. Sociální služby

(CPC 933)

EU: K zapojení soukromých poskytovatelů do zdravotní a sociální sítě je nutná koncese. Může být použit test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: počet stávajících zařízení a dopad na ně, dopravní infrastruktura, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení a vytváření nových pracovních příležitostí.

AT, SI: Bez závazků pro služby rychlé lékařské pomoci.

BG: Bez závazků pro služby nemocnic, služby rychlé lékařské pomoci a služby ubytovacích zdravotnických zařízení jiné než služby nemocnic.

CY, CZ, FI, MT, SE, SK: Bez závazků.

HR: Všechny osoby poskytující služby přímo pacientům/ošetřující pacienty musí mít licenci profesní komory.

HU: Bez závazků pro sociální služby.

PL: Bez závazků pro služby rychlé lékařské pomoci, služby ubytovacích zdravotnických zařízení jiné než služby nemocnic a pro sociální služby.

BE, UK: Bez závazků pro služby rychlé lékařské pomoci, služby ubytovacích zdravotnických zařízení jiné než služby nemocnic a pro sociální služby jiné než léčebny, zotavovny a domovy důchodců.

(1)

Na veřejné služby se vztahuje horizontální omezení.

14. CESTOVNÍ RUCH A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

 

A. Ubytování, stravování a dodávky hotových jídel

(CPC 641, CPC 642 a CPC 643)

s výjimkou dodávek hotových jídel v rámci leteckých dopravních služeb (1)

BG: Je požadován zápis do obchodního rejstříku (zřizování poboček není povoleno).

IT: Test ekonomické potřebnosti je uplatňován v případě barů, kaváren a restaurací. Hlavní kritéria: počet obyvatel a hustota stávajících zařízení.

HR: Umístění v chráněných místech zvláštního historického a uměleckého zájmu a v národních či přírodních parcích podléhá schválení vlády Chorvatska, které může být odmítnuto.

B. Služby cestovních kanceláří a tour operátorů (včetně delegátů)

(CPC 7471)

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (vyžaduje se zápis do rejstříku).

PT: Požadavek založení obchodní společnosti se sídlem v Portugalsku (zřizování poboček není povoleno).

C. Průvodcovské služby

(CPC 7472)

Žádné.

(1)

Dodávky hotových jídel u leteckých dopravních služeb spadají do 17.E.a) Pozemní odbavovací služby v části POMOCNÉ SLUŽBY K DOPRAVNÍM SLUŽBÁM.

15. REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SLUŽBY

(jiné než audiovizuální služby)

 

A. Služby zábavního průmyslu (včetně divadel, hudebních skupin, cirkusů a diskoték)

(CPC 9619)

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Bez závazků.

BG: Bez závazků, s výjimkou služeb divadelních producentů, sborů, hudebních skupin a orchestrů (CPC 96191), služeb spisovatelů, skladatelů, sochařů, kabaretních umělců a jiných umělců (CPC 96192) a pomocných divadelních služeb (CPC 96193).

EE: Bez závazků pro služby zábavního průmyslu (CPC 96199), s výjimkou služeb provozování kin a divadel.

LV: Bez závazků, s výjimkou služeb provozování kin a divadel (část CPC 96199).

B. Služby zpravodajských a tiskových agentur

(CPC 962)

FR: Zahraniční účast ve společnostech vydávajících publikace ve francouzském jazyce nesmí být vyšší než 20 % kapitálu nebo hlasovacích práv ve společnosti. Tiskové agentury: Bez závazků, s tou výjimkou, že korejské tiskové agentury mohou ve Francii zřizovat pobočky nebo kanceláře pouze za účelem shromažďování zpráv. Pro upřesnění je třeba uvést, že tyto pobočky nebo kanceláře zprávy nesmí distribuovat.

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Bez závazků.

PT: Zpravodajské společnosti, které jsou v portugalském obchodním rejstříku zapsány jako „Sociedade Anónima“, musí mít kapitál společnosti ve formě akcií na jméno.

C. Knihovny, archivy, muzea a jiné kulturní služby (1)

(CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

AT, LT: K zapojení soukromých poskytovatelů do sítě knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních služeb je nutná koncese nebo licence.

D. Sportovní služby

(CPC 9641)

AT, SI: Bez závazků pro služby lyžařských škol a horských vůdců.

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Bez závazků.

E. Služby rekreačních a plážových zařízení

(CPC 96491)

Žádné.

(1)

Na veřejné služby se vztahuje horizontální omezení.

16. SLUŽBY V OBLASTI DOPRAVY

 

A. Námořní doprava (1)

 

a) Mezinárodní osobní doprava

(CPC 7211, s výjimkou vnitrostátní kabotáže (2))

b) Mezinárodní nákladní doprava

(CPC 7212, s výjimkou vnitrostátní kabotáže (3))

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků pro usazení zapsané společnosti pro účely provozování flotily pod vlajkou státu usazení.

(1)

Na přístavní služby a jiné námořní dopravní služby vyžadující použití veřejného prostranství se vztahuje horizontální omezení pro veřejné služby.

(2)

Aniž je dotčen rozsah činností, které lze považovat za kabotáž podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, tento seznam nezahrnuje vnitrostátní kabotáž, u níž se předpokládá přeprava cestujících nebo zboží mezi přístavem nebo místem v členském státě Evropské unie a jiným přístavem nebo jiným místem v témž členském státě, včetně jeho kontinentálního šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu, a doprava, která začíná a končí ve stejném přístavu nebo místě v členském státě Evropské unie.

(3)

Aniž je dotčen rozsah činností, které lze považovat za kabotáž podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, tento seznam nezahrnuje vnitrostátní kabotáž, u níž se předpokládá přeprava cestujících nebo zboží mezi přístavem nebo místem v členském státě Evropské unie a jiným přístavem nebo jiným místem v témž členském státě, včetně jeho kontinentálního šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu, a doprava, která začíná a končí ve stejném přístavu nebo místě v členském státě Evropské unie.

B. Vnitrozemská vodní doprava

 

a) Osobní doprava

(CPC 7221, s výjimkou vnitrostátní kabotáže (1))

b) Nákladní doprava

(CPC 7222, s výjimkou vnitrostátní kabotáže (2))

EU: Opatření vycházející ze stávajících nebo budoucích dohod o přístupu na vnitrozemské vodní cesty (včetně dohod týkajících se spojení Rýn-Mohan-Dunaj) vyhrazují některá dopravní práva pro provozovatele sídlící v příslušných zemích a splňující kritéria státní příslušnosti, co se týče vlastnictví. Podléhá nařízením, kterými se provádí Mannheimská úmluva o plavbě na Rýně.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků pro usazení zapsané společnosti pro účely provozování flotily pod vlajkou státu usazení.

AT: Na zřízení rejdařské společnosti fyzickými osobami se vztahuje podmínka státní příslušnosti. V případě usazení ve formě právnické osoby je podmínkou státní příslušnost pro správní radu a dozorčí radu. Je požadováno zapsání společnosti nebo stálá provozovna v Rakousku. Kromě toho musí většinu obchodních podílů podniku vlastnit občané Evropské unie.

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (vyžaduje se zápis do rejstříku).

HR: Bez závazků.

HU: V určitém podniku může být požadována účast státu.

FI: Služby smí poskytovat pouze plavidla provozovaná pod finskou vlajkou.

(1)

Aniž je dotčen rozsah činností, které lze považovat za kabotáž podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, tento seznam nezahrnuje vnitrostátní kabotáž, u níž se předpokládá přeprava cestujících nebo zboží mezi přístavem nebo místem v členském státě Evropské unie a jiným přístavem nebo jiným místem v témž členském státě, včetně jeho kontinentálního šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu, a doprava, která začíná a končí ve stejném přístavu nebo místě v členském státě Evropské unie.

(2)

Aniž je dotčen rozsah činností, které lze považovat za kabotáž podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, tento seznam nezahrnuje vnitrostátní kabotáž, u níž se předpokládá přeprava cestujících nebo zboží mezi přístavem nebo místem v členském státě Evropské unie a jiným přístavem nebo jiným místem v témž členském státě, včetně jeho kontinentálního šelfu podle Úmluvy OSN o mořském právu, a doprava, která začíná a končí ve stejném přístavu nebo místě v členském státě Evropské unie.

C. Železniční doprava (1)

a) Osobní doprava

(CPC 7111)

b) Nákladní doprava

(CPC 7112)

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (vyžaduje se zápis do rejstříku).

HR: Bez závazků.

(1)

Na železniční dopravní služby vyžadující použití veřejného prostranství se vztahuje horizontální omezení pro veřejné služby.

D. Silniční doprava (1)

 

a) Osobní doprava

(CPC 7121 a CPC 7122)

EU: Zahraniční investoři nesmí zajišťovat dopravní služby uvnitř členského státu (kabotáž), s výjimkou pronájmu autobusů s řidiči pro jinou než linkovou dopravu.

EU: Test ekonomické potřebnosti pro taxislužby. Hlavní kritéria: počet stávajících zařízení a dopad na ně, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení, dopad na dopravní podmínky a vytváření nových pracovních příležitostí.

AT, BG: Výhradní práva a/nebo povolení mohou být udělena pouze státním příslušníkům členských států Evropské unie a právnickým osobám z Evropské unie, které mají ústředí v Evropské unii.

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (vyžaduje se zápis do rejstříku).

FI, LV: Požaduje se povolení, které se nevydává vozidlům registrovaným v zahraničí.

LV a SE: Požadavek, aby usazené subjekty používaly vozidla registrovaná v daném státě.

ES: Test ekonomické potřebnosti pro CPC 7122. Hlavní kritéria: místní poptávka.

IT, PT: Test ekonomické potřebnosti pro pronájem limuzín. Hlavní kritéria: počet stávajících zařízení a dopad na ně, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení, dopad na dopravní podmínky a vytváření nových pracovních příležitostí.

ES, IE, IT: Test ekonomické potřebnosti pro služby meziměstské autobusové dopravy. Hlavní kritéria: počet stávajících zařízení a dopad na ně, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení, dopad na dopravní podmínky a vytváření nových pracovních příležitostí.

FR: Bez závazků pro služby meziměstské autobusové dopravy.

(1)

Na veřejné služby se vztahuje horizontální omezení.

b) Nákladní doprava (1)

(CPC 7123, s výjimkou přepravy poštovních a kurýrních zásilek pro vlastní potřebu (2))

AT, BG: Výhradní práva a/nebo povolení mohou být udělena pouze státním příslušníkům členských států Evropské unie a právnickým osobám z Evropské unie, které mají ústředí v Evropské unii.

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (vyžaduje se zápis do rejstříku).

FI, LV: Požaduje se povolení, které se nevydává vozidlům registrovaným v zahraničí.

LV a SE: Požadavek, aby usazené subjekty používaly vozidla registrovaná v daném státě.

IT, SK: Test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: místní poptávka.

E. Potrubní přeprava zboží kromě paliv (3) (4)

(CPC 7139)

AT: Výhradní práva mohou být udělena pouze státním příslušníkům členských států Evropské unie a právnickým osobám z Evropské unie, které mají ústředí v Evropské unii.

(1)

Na veřejné služby se v některých členských státech vztahuje horizontální omezení.

(2)

Součást CPC 71235 spadá do části 7.A. KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY. Poštovní a kurýrní služby.

(3)

Potrubní přeprava paliv spadá do části 19.B. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.

(4)

Na veřejné služby se vztahuje horizontální omezení.

17. POMOCNÉ SLUŽBY V DOPRAVĚ (1)

 

A. Pomocné služby v oblasti námořní dopravy (2)

a) Služby při manipulaci s nákladem

b) Skladovací služby

(část CPC 742)

c) Služby celního odbavení

d) Služby skladování a úschovy kontejnerů

e) Služby námořních agentur

f) Námořní zasilatelské nákladní služby

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků pro usazení zapsané společnosti pro účely provozování flotily pod vlajkou státu usazení.

IT: Test ekonomické potřebnosti (3) pro služby při manipulaci s nákladem v námořní dopravě. Hlavní kritéria: počet stávajících zařízení a dopad na ně, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení a vytváření nových pracovních příležitostí.

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (vyžaduje se zápis do rejstříku). V případě služeb námořních agentur mají korejská rejdařství právo zřizovat pobočky, které mohou působit jako zástupci jejich hlavní kanceláře. Pomocné služby v oblasti námořní dopravy, které vyžadují použití plavidel, mohou být poskytovány pouze plavidly provozovanými pod bulharskou vlajkou.

SI: Celní odbavení smí provádět pouze právnické osoby usazené ve Slovinsku (zřizování poboček není povoleno).

FI: Služby smí poskytovat pouze plavidla provozovaná pod finskou vlajkou.

HR: Bez závazků pro c) služby celního odbavení, d) služby skladování a úschovy kontejnerů, e) služby námořních agentur a f) námořní zasilatelské nákladní služby.

Pro a) služby při manipulaci s nákladem, b) skladovací služby, j) ostatní podpůrné a pomocné dopravní služby (včetně dodávky hotových jídel), h) tlačné a vlečné služby a i) podpůrné služby v námořní dopravě: žádné, s tou výjimkou, že zahraniční právnické osoby musí v Chorvatsku zřídit společnost, která by měla získat koncesi přístavního úřadu na základě veřejného výběrového řízení. Počet poskytovatelů služeb může být omezen na základě omezené kapacity přístavu.

(1)

Nezahrnuje údržbu a opravy dopravního vybavení, které spadají do částí 6.F.l) 1 až 6.F.l) 4. PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.

(2)

Na přístavní služby a jiné pomocné služby vyžadující použití veřejného prostranství a na tlačné a vlečné služby se vztahuje horizontální omezení pro veřejné služby.

(3)

Toto opatření je nediskriminační.

g) Pronájem plavidel s posádkou

(CPC 7213)

h) Tlačné a vlečné služby

(CPC 7214)

i) Podpůrné služby v námořní dopravě

(část CPC 745)

j) Ostatní podpůrné a pomocné dopravní služby (včetně dodávky hotových jídel)

(část CPC 749)

 

B. Pomocné služby v oblasti vnitrozemské vodní dopravy (1)

a) Služby při manipulaci s nákladem

(část CPC 741)

b) Skladovací služby

(část CPC 742)

c) Služby agentur pro nákladní dopravu

(část CPC 748)

d) Pronájem plavidel s posádkou

(CPC 7223)

e) Tlačné a vlečné služby

(CPC 7224)

f) Podpůrné služby ve vnitrozemské vodní dopravě

(část CPC 745)

g) Ostatní podpůrné a pomocné služby

(část CPC 749)

EU: Opatření vycházející ze stávajících nebo budoucích dohod o přístupu na vnitrozemské vodní cesty (včetně dohod týkajících se spojení Rýn-Mohan-Dunaj) vyhrazují některá dopravní práva pro provozovatele sídlící v příslušných zemích a splňující kritéria státní příslušnosti, co se týče vlastnictví. Podléhá nařízením, kterými se provádí Mannheimská úmluva o plavbě na Rýně.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků pro usazení zapsané společnosti pro účely provozování flotily pod vlajkou státu usazení.

AT: Na zřízení rejdařské společnosti fyzickými osobami se vztahuje podmínka státní příslušnosti. V případě usazení ve formě právnické osoby je podmínkou státní příslušnost pro správní radu a dozorčí radu. Je požadováno zapsání společnosti nebo stálá provozovna v Rakousku. Kromě toho musí většinu obchodních podílů podniku vlastnit občané Evropské unie, s výjimkou skladovacích služeb, služeb agentur pro nákladní dopravu a inspekcí před nakládkou.

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (vyžaduje se zápis do rejstříku). Účast v bulharských společnostech je omezena na 49 %.

HU: V určitém podniku může být požadována účast státu, s výjimkou skladovacích služeb.

FI: Služby smí poskytovat pouze plavidla provozovaná pod finskou vlajkou.

SI: Celní odbavení smí provádět pouze právnické osoby usazené ve Slovinsku (zřizování poboček není povoleno).

HR: Bez závazků.

(1)

Na přístavní služby a jiné pomocné služby vyžadující použití veřejného prostranství a na tlačné a vlečné služby se vztahuje horizontální omezení pro veřejné služby.

C. Pomocné služby v oblasti železniční dopravy (1)

a) Služby při manipulaci s nákladem

(část CPC 741)

b) Skladovací služby

(část CPC 742)

c) Služby agentur pro nákladní dopravu

(část CPC 748)

d) Tlačné a vlečné služby

(CPC 7113)

e) Podpůrné služby v železniční dopravě

(CPC 743)

f) Ostatní podpůrné a pomocné služby

(část CPC 749)

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (vyžaduje se zápis do rejstříku). Účast v bulharských společnostech je omezena na 49 %.

SI: Celní odbavení smí provádět pouze právnické osoby usazené ve Slovinsku (zřizování poboček není povoleno).

HR: Bez závazků pro tlačné a vlečné služby.

(1)

Na služby vyžadující použití veřejného prostranství se vztahuje horizontální omezení pro veřejné služby.

D. Pomocné služby v oblasti silniční dopravy (1)

a) Služby při manipulaci s nákladem

(část CPC 741)

b) Skladovací služby

(část CPC 742)

c) Služby agentur pro nákladní dopravu

(část CPC 748)

d) Pronájem užitkových vozidel s řidičem

(CPC 7124)

e) Podpůrné služby vybavení pro silniční dopravu

(CPC 744)

f) Ostatní podpůrné a pomocné služby

(část CPC 749)

AT: Pro pronájem užitkových vozidel s řidičem může být povolení uděleno pouze státním příslušníkům členských států Evropské unie a právnickým osobám z Evropské unie, které mají ústředí v Evropské unii.

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (vyžaduje se zápis do rejstříku). Účast v bulharských společnostech je omezena na 49 %.

FI: Pro pronájem užitkových vozidel s řidičem se vyžaduje povolení, které se neuděluje vozidlům registrovaným v zahraničí.

SI: Celní odbavení smí provádět pouze právnické osoby usazené ve Slovinsku (zřizování poboček není povoleno).

HR: Bez závazků pro pronájem užitkových vozidel s řidičem.

(1)

Na služby vyžadující použití veřejného prostranství se vztahuje horizontální omezení pro veřejné služby.

E. Pomocné služby v oblasti letecké dopravy

 

a) Pozemní odbavovací služby (včetně dodávky hotových jídel)

EU: Bez závazků, kromě pro národní zacházení. Kategorie činností závisejí na velikosti letiště. Počet poskytovatelů služeb na jednotlivých letištích může být z prostorových důvodů omezen na nejméně dva poskytovatele.

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (vyžaduje se zápis do rejstříku).

HR: Bez závazků.

b) Skladovací služby

(část CPC 742)

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (vyžaduje se zápis do rejstříku).

PL: V případě skladování zmrazeného nebo chlazeného zboží a volně ložených kapalin nebo plynů závisejí kategorie činností na velikosti letiště. Počet poskytovatelů služeb na jednotlivých letištích může být z prostorových důvodů omezen na nejméně dva poskytovatele.

c) Služby agentur pro nákladní dopravu

(část CPC 748)

CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Bez závazků.

BG: Zahraniční osoby mohou poskytovat služby pouze prostřednictvím účasti v bulharských společnostech (nejvýše 49 % základního kapitálu) a prostřednictvím poboček.

SI: Celní odbavení smí provádět pouze právnické osoby usazené ve Slovinsku (zřizování poboček není povoleno).

d) Pronájem letadel s posádkou

(CPC 734)

EU: Letadla, která používají letečtí dopravci z Evropské unie, musí být registrována v členském státě Evropské unie, jenž udělil dopravci licenci, nebo jinde v Evropské unii s povolením členského státu, který udělil licenci.

Aby letadlo mohlo být registrováno, požaduje se, aby bylo vlastněno buď fyzickými osobami splňujícími konkrétní podmínky státní příslušnosti, nebo právnickými osobami splňujícími zvláštní požadavky týkající se vlastnictví kapitálu a kontroly.

Letadlo musí být provozováno dopravcem vlastněným buď fyzickými osobami splňujícími konkrétní podmínky státní příslušnosti, nebo právnickými osobami splňujícími zvláštní požadavky týkající se vlastnictví kapitálu a kontroly.

e) Prodej a uvádění na trh

f) Počítačový rezervační systém (CRS)

EU: Pokud se leteckým dopravcům z Evropské unie nedostává stejného zacházení (1), jako je zacházení udělované v Evropské unii poskytovateli služeb CRS v Koreji, nebo pokud se poskytovatelům služeb CRS z Evropské unie nedostává stejného zacházení, jako je zacházení udělované v Evropské unii leteckými dopravci v Koreji, mohou být přijata opatření za účelem udělování rovného zacházení, a to leteckým dopravcům z Koreje poskytovateli služeb CRS v Evropské unii nebo poskytovatelům služeb CRS z Koreje leteckými dopravci v Evropské unie.

BG: Bez závazků pro zřizování přímých poboček (vyžaduje se zápis do rejstříku).

F. Pomocné služby v oblasti potrubní přepravy zboží kromě paliv (2)

a) Skladování zboží jiného než paliv přepravovaných potrubím (3)

(část CPC 742)

Žádné.

18. OSTATNÍ SLUŽBY V OBLASTI DOPRAVY

 

Poskytování služeb v oblasti kombinované dopravy

Všechny členské státy s výjimkou AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Žádné, aniž jsou dotčena omezení uvedená na seznamu závazků týkající se jakéhokoli konkrétního způsobu dopravy.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez závazků.

(1)

„Rovným zacházením“ se rozumí nediskriminační zacházení s leteckými dopravci z Evropské unie a poskytovateli služeb CRS z Evropské unii.

(2)

Pomocné služby v oblasti potrubní přepravy paliv spadají do části 19.C. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.

(3)

Na veřejné služby se vztahuje horizontální omezení.

19. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ

 

A. Služby související s těžbou (1)

(CPC 883) (2)

Žádné.

B. Potrubní přeprava paliv (3)

(CPC 7131)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez závazků.

C. Skladování paliv přepravovaných potrubím (4)

(část CPC 742)

PL: Investorům ze zemí, které jsou dodavateli energie, může být zakázáno získat nad činností kontrolu. Bez závazků pro zřizování přímých poboček (vyžaduje se zápis do rejstříku).

(1)

Na veřejné služby se vztahuje horizontální omezení.

(2)

Zahrnuje tyto služby na základě honoráře nebo smlouvy: poradenské a konzultační služby související s těžbou, příprava staveniště, instalace plošin, vrtání, služby vrtacích souprav, pažení vrtu a instalace vrtných trubek, inženýrské práce související s výplachem, kontrola pevných částic, vyztužování a speciální práce ve vrtné díře, geologické práce v místě vrtu a kontrola vrtacích prací, karotáž, zkoušení vrtů, wireline služby, dodávání a obsluha provozních kapalin (solné roztoky), dodání a instalace zařízení pro přípravu vrtů k těžbě, cementování (tlakové čerpání), stimulační služby (štěpení, použití kyselin a tlakové čerpání), opravy sond a opravy vrtů, likvidace vrtů. Nezahrnuje přímý přístup k přírodním zdrojům nebo jejich přímé využívání. Nezahrnuje přípravu staveniště pro těžbu zdrojů kromě ropy a plynu (CPC 5115), která spadá do části 8. STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY.

(3)

Na veřejné služby se vztahuje horizontální omezení.

(4)

Na veřejné služby se vztahuje horizontální omezení.

D. Velkoobchodní služby v oblasti pevných, kapalných a plynných paliv a příbuzných výrobků

(CPC 62271)

a velkoobchodní služby v oblasti elektřiny, páry a horké vody (1)

EU: Bez závazků pro velkoobchodní služby v oblasti elektřiny, páry a horké vody.

E. Maloobchodní služby v oblasti pohonných hmot

(CPC 613)

F. Maloobchodní prodej v oblasti topných olejů, plynu v lahvích, uhlí a dřeva

(CPC 63297)

a maloobchodní služby v oblasti elektřiny, plynu (jiného než v lahvích), páry a horké vody (2)

EU: Bez závazků pro maloobchodní služby v oblasti pohonných hmot, elektřiny, plynu (jiného než v lahvích), páry a horké vody.

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: V případě maloobchodních služeb v oblasti topných olejů, plynu v lahvích, uhlí a dřeva podléhá povolení pro obchodní domy (v případě FR pouze pro nákupní střediska) testu ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria: počet stávajících obchodů a dopad na ně, hustota obyvatel, zeměpisné rozložení, dopad na dopravní podmínky a vytváření nových pracovních příležitostí.

G. Služby související s rozvodem energií (3)

(CPC 887)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Bez závazků s výjimkou poradenských služeb a žádné pro poradenské služby.

SI: Bez závazků, s výjimkou služeb souvisejících s rozvodem plynu, a žádné pro rozvod plynu.

(1)

Na veřejné služby se vztahuje horizontální omezení.

(2)

Na veřejné služby se vztahuje horizontální omezení.

(3)

Kromě poradenských služeb se horizontální omezení vztahuje na veřejné služby.

20. OSTATNÍ SLUŽBY JINDE NEZAHRNUTÉ

 

a) Praní, čištění a barvení

(CPC 9701)

Žádné.

b) Kadeřnické služby

(CPC 97021)

IT: Test ekonomické potřebnosti na základě národního zacházení. Na základě testu ekonomické potřebnosti, je-li použit, se stanoví maximální počet poskytovatelů služeb. Hlavní kritéria: počet obyvatel a hustota stávajících zařízení.

c) Kosmetické služby, manikúra a pedikúra

(CPC 97022)

IT: Test ekonomické potřebnosti na základě národního zacházení. Na základě testu ekonomické potřebnosti, je-li použit, se stanoví maximální počet poskytovatelů služeb. Hlavní kritéria: počet obyvatel a hustota stávajících zařízení.

d) Ostatní kosmetické služby j. n.

(CPC 97029)

IT: Test ekonomické potřebnosti na základě národního zacházení. Na základě testu ekonomické potřebnosti, je-li použit, se stanoví maximální počet poskytovatelů služeb. Hlavní kritéria: počet obyvatel a hustota stávajících zařízení.

e) Lázeňské služby a masáže (jiné než terapeutické), jsou-li prováděny jako relaxační služby v oblasti péče o tělo a nikoli z léčebných nebo rehabilitačních důvodů (1) (2)

(CPC ver. 1.0 97230)

Žádné.

g) Telekomunikační propojovací služby

(CPC 7543)

Žádné.

(1)

Terapeutické masáže a služby lázeňské léčby spadají do částí 6.A.h) Lékařské a zubolékařské služby, 6.A.j) 2. Služby poskytované zdravotními sestrami, rehabilitačními pracovníky a ostatními zdravotníky (13.A. a 13.C.).

(2)

Na lázeňské služby a masáže (jiné než terapeutické) poskytované v oblasti veřejných služeb (určité vodní zdroje) se vztahuje horizontální omezení pro veřejné služby.


PŘÍLOHA IV

SMLUVNÍ STRANA EU

SEZNAM VÝHRAD V SOULADU S ČLÁNKY 7.18 A 7.19

(KLÍČOVÍ ZAMĚSTNANCI A STÁŽISTÉ-ABSOLVENTI A PRODEJCI PODNIKATELSKÝCH SLUŽEB)

1.

V níže uvedeném seznamu výhrad jsou uvedeny hospodářské činnosti liberalizované podle článku 7.7 a 7.13, na něž se vztahují omezení týkající se klíčových zaměstnanců a stážistů-absolventů v souladu s články 7.18 a 7.19, a tato omezení jsou specifikována. Níže uvedený seznam se skládá z těchto prvků:

a)

v prvním sloupci je uvedeno odvětví nebo pododvětví, na něž se omezení vztahují, a

b)

ve druhém sloupci jsou popsány uplatňovaná omezení.

Smluvní strana EU nepřijímá žádné závazky pro klíčové zaměstnance v hospodářských činnostech, které nejsou liberalizovány (zůstávají bez závazků) podle článku 7.13.

2.

Při označování jednotlivých odvětví a pododvětví se rozumí:

a)

výrazem „ISIC rev. 3.1“ Mezinárodní standardní klasifikace ekonomických činností Statistického oddělení OSN (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities), Statistical Papers, řada M, č. 4, ISIC REV. 3.1, 2002;

b)

výrazem „CPC“ centrální klasifikace produkce (Central Products Classification) podle poznámky pod čarou 27 k článku 7.25 a

c)

výrazem „CPC ver.“ centrální klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC ver. 1.0, 1998.

3.

Závazky týkající se klíčových zaměstnanců a stážistů-absolventů se neuplatňují v případech, kdy zamýšlený účel nebo účinek jejich dočasné přítomnosti narušuje nebo jinak ovlivňuje výsledek jakéhokoli sporu nebo jednání ohledně práce nebo řízení.

4.

Níže uvedený seznam nezahrnuje opatření týkající se kvalifikačních požadavků a řízení, technických norem a licenčních požadavků a postupů, pokud tato opatření nepředstavují omezení ve smyslu článků 7.18 a 7.19 této dohody. Tato opatření (např. potřeba získání licence, potřeba uznání kvalifikace v regulovaných odvětvích, absolvování určité zkoušky, včetně jazykového přezkoušení, trvalého pobytu nebo sídla na území, na kterém je hospodářská činnost vykonávána) se na klíčové zaměstnance a stážisty-absolventy z Koreje vztahují v každém případě, a to i tehdy, když nejsou uvedena.

5.

Všechny požadavky právních a správních předpisů smluvní strany EU, které se týkají vstupu, pobytu, práce a sociálního zabezpečení, platí i nadále, včetně předpisů, které se týkají doby pobytu, minimálních mezd i kolektivního vyjednání mezd, i v případě, že nejsou uvedeny v níže uvedeném seznamu.

6.

V souladu s čl. 7.1 odst. 3 nejsou v níže uvedeném seznamu zahrnuta opatření týkající se subvencí, které smluvní strany poskytují.

7.

Níže uvedeným seznamem není dotčena existence veřejných monopolů a výhradních práv, jak je popsáno v seznamu závazků týkajících se usazování.

8.

V odvětvích, ve kterých jsou uplatňovány testy ekonomické potřebnosti, bude jejich hlavním kritériem posouzení příslušné situace na trhu v členském státě Evropské unie nebo regionu, kde má být služba poskytována, včetně zohlednění počtu stávajících poskytovatelů služeb a dopadu na tyto poskytovatele.

9.

Práva a povinnosti vyplývající z níže uvedeného seznamu nemají přímý účinek, a přímo proto nezakládají práva fyzických nebo právnických osob.

10.

V níže uvedeném seznamu jsou použity tyto zkratky:

AT

Rakousko

BE

Belgie

BG

Bulharsko

CY

Kypr

CZ

Česká republika

DE

Německo

DK

Dánsko

EU

Evropská unie včetně všech členských států

ES

Španělsko

EE

Estonsko

FI

Finsko

FR

Francie

EL

Řecko

HR

Chorvatsko

HU

Maďarsko

IE

Irsko

IT

Itálie

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Lucembursko

MT

Malta

NL

Nizozemsko

PL

Polsko

PT

Portugalsko

RO

Rumunsko

SK

Slovensko

SI

Slovinsko

SE

Švédsko

UK

Spojené království

Odvětví nebo pododvětví

Popis výhrad

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Test ekonomické potřebnosti

BG, HU: U stážistů-absolventů je požadován test ekonomické potřebnosti (1).

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Rozsah převodů osob v rámci společnosti

BG: Počet převedených osob v rámci společnosti nesmí přesáhnout 10 % průměrného ročního počtu občanů Evropské unie zaměstnaných v příslušné bulharské právnické osobě. Je-li zaměstnáno méně než 100 osob, počet osob převedených v rámci společnosti může pod podmínkou povolení přesáhnout 10 % celkového počtu zaměstnanců.

HU: Bez závazků pro fyzickou osobu, která je společníkem v právnické osobě z Koreje.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Stážisté-absolventi

Pro AT, DE, ES, FR, HU musí mít stáž vztah k obdrženému vysokoškolskému vzdělání.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Výkonní ředitelé a auditoři

AT: Výkonní ředitelé poboček právnických osob musí mít trvalý pobyt v Rakousku. Fyzické osoby, které v právnické osobě nebo pobočce odpovídají za dodržování rakouského obchodního zákoníku, musí mít trvalé bydliště v Rakousku.

FI: Cizinec, který podniká v oblasti obchodu jako soukromý podnikatel, potřebuje povolení k obchodu a musí mít trvalý pobyt v Evropské unii. Ve všech odvětvích kromě telekomunikačních služeb se na výkonné ředitele společností s ručením omezeným vztahují podmínky státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu. V případě telekomunikačních služeb se u výkonného ředitele požaduje trvalý pobyt.

FR: Výkonný ředitel průmyslové, obchodní nebo řemeslné činnosti potřebuje zvláštní povolení, pokud nemá povolení k pobytu.

RO: Většina auditorů obchodních společností a jejich zástupců musí být rumunští státní občané.

SE: Výkonný ředitel právnické osoby nebo pobočky musí mít trvalý pobyt ve Švédsku.

VŠECHNA ODVĚTVÍ

Uznávání

EU: Směrnice Evropské unie o vzájemném uznávání diplomů se vztahují pouze na občany Evropské unie. Právo poskytovat regulované služby svobodných povolání v jednom členském státě Evropské unie nezaručuje právo poskytovat je v jiném členském státě (2).

4. VÝROBA (3)

 

H. Vydavatelství, tiskařství a reprodukce nosičů

(ISIC rev. 3.1: 22, s výjimkou vydavatelství a tiskařství na základě honoráře nebo smlouvy (4))

IT: Podmínka státní příslušnosti pro vydavatele.

HR: Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele.

PL: Podmínka státní příslušnosti pro šéfredaktory novin a časopisů.

SE: Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele a vlastníky vydavatelských a tiskařských společností.

6. PODNIKATELSKÉ SLUŽBY

 

A. Služby svobodných povolání

 

a) Právní služby

(CPC 861) (5)

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: Plnoprávné členství v profesní komoře požadované pro praxi v oblasti vnitrostátního práva (EU a členského státu) je podmíněno státní příslušností. V případě ES může příslušný orgán udělit výjimky.

BE, FI: Plnoprávné členství v profesní komoře požadované pro právní zastupování je podmíněno státní příslušností ve spojení s požadavkem na trvalý pobyt. Na zastupování před „Cour de cassation“ v netrestních věcech jsou v BE uplatňovány kvóty.

HR: Plnoprávné členství v profesní komoře požadované pro právní zastupování je podmíněno státní příslušností (chorvatské občanství a po přistoupení k EU občanství některého z členských států EU).

s výjimkou právního poradenství a služeb právní dokumentace a osvědčení poskytovaných právníky, kteří byli pověřeni výkonem veřejných funkcí, jako jsou notáři, „huissiers de justice“ nebo jiní „officiers publics et ministériels“

BG: Korejští právníci smí poskytovat služby právního zastoupení pouze korejským státním příslušníkům a pod podmínkou vzájemnosti a spolupráce s bulharským právníkem. Pro právní mediační služby se požaduje trvalý pobyt.

FR: Přístup právníků k povolání „avocat auprès de la Cour de Cassation“ a „avocat auprès du Conseil d'État“ podléhá kvótám a podmínce státní příslušnosti.

HU: Plnoprávné členství v profesní komoře je podmíněno státní příslušností ve spojení s požadavkem na trvalý pobyt. V případě zahraničních právníků je rozsah právních činností omezen na poskytování právního poradenství, které musí být poskytováno na základě smlouvy o spolupráci uzavřené s maďarským právním zástupcem nebo právnickou firmou.

LV: Požadavek státní příslušnosti pro autorizované advokáty, kterým je vyhrazeno zastupování v trestních věcech.

DK: Poskytování právního poradenství je vyhrazeno právníkům s dánskou licencí k výkonu praxe. Získání dánské licence k výkonu praxe je podmíněno dánskou zkouškou z práva.

LU: Podmínka státní příslušnosti pro poskytování právních služeb v oblasti lucemburského práva a práva EU.

SE: Členství v profesní komoře, které je nezbytné pouze za účelem používání švédského titulu „advokat“, je podmíněno požadavkem trvalého pobytu.

b) 1. Účetní služby a služby vedení účetnictví

(CPC 86212, jiné než auditorské služby, CPC 86213, CPC 86219 a CPC 86220)

FR: Poskytování účetních služeb a služeb vedení účetnictví je podmíněno rozhodnutím ministerstva hospodářství, financí a průmyslu po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí. Požadavek trvalého pobytu nesmí překročit pět let.

b) 2. Auditorské služby

(CPC 86211 a 86212, jiné než účetní služby)

AT: Podmínka státní příslušnosti pro zastupování před příslušnými orgány a pro výkon auditů stanovených v konkrétních rakouských předpisech (např. v zákoně o akciových společnostech, zákoně o burze, v bankovním zákoně apod.).

DK: Požadavek trvalého pobytu.

ES: Podmínka státní příslušnosti pro statutární auditory, jednatele, ředitele a společníky společností, na které se nevztahuje osmá směrnice EHS o právu společností.

FI: Požadavek trvalého pobytu u alespoň jednoho auditora finské společnosti s ručením omezeným.

HR: Auditorské služby mohou poskytovat pouze autorizovaní auditoři, kteří jsou držiteli licence formálně uznávané chorvatskou auditorskou komorou.

EL: Podmínka státní příslušnosti pro statutární auditory.

IT: Podmínka státní příslušnosti pro jednatele, ředitele a společníky společností, na které se nevztahuje osmá směrnice EHS o právu společností. Požadavek trvalého pobytu pro nezávislé auditory.

SE: Služby právního auditu v určitých právnických osobách, mimo jiné ve všech kapitálových obchodních společnostech, mohou provádět pouze auditoři, kteří k tomu jsou oprávněni ve Švédsku. Pro schválení je požadován trvalý pobyt.

c) Daňové poradenství

(CPC 863) (6)

AT: Podmínka státní příslušnosti pro zastupování před příslušnými orgány.

BG, SI: Podmínka státní příslušnosti pro odborníky.

HU: Požadavek trvalého pobytu.

d) Architektonické služby

a

e) Urbanistické služby a služby v oblasti krajinářské architektury

(CPC 8671 a CPC 8674)

EE: Alespoň jedna odpovědná osoba (projektový manažer nebo poradce) musí mít v Estonsku trvalý pobyt.

BG: Zahraniční odborníci musí mít alespoň dvouletou praxi v oboru stavebnictví. Na urbanistické služby a služby v oblasti krajinářské architektury se vztahuje podmínka státní příslušnosti.

EL, HR, HU, SK: Požadavek trvalého pobytu.

f) Inženýrské služby

a

g) Integrované inženýrské služby

CPC 8672 a CPC 8673)

EE: Alespoň jedna odpovědná osoba (projektový manažer nebo poradce) musí mít v Estonsku trvalý pobyt.

BG: Zahraniční odborníci musí mít alespoň dvouletou praxi v oboru stavebnictví.

HR, SK: Požadavek trvalého pobytu. EL, HU: Požadavek trvalého pobytu (pro CPC 8673 se požadavek trvalého pobytu vztahuje pouze na stážisty-absolventy).

h) Lékařské (včetně služeb psychologů) a zubolékařské služby

(CPC 9312 a část CPC 85201)

CZ, IT, SK: Požadavek trvalého pobytu.

CZ, RO, SK: Pro zahraniční fyzické osoby se vyžaduje povolení příslušných orgánů.

BE, LU: V případě stážistů-absolventů se pro zahraniční fyzické osoby vyžaduje povolení příslušných orgánů.

BG, MT: Podmínka státní příslušnosti.

DE: Podmínka státní příslušnosti, od které může být výjimečně upuštěno v zájmu veřejného zdraví.

DK: Pro výkon určité funkce může být uděleno omezené povolení až na dobu 18 měsíců a je pro ně požadován trvalý pobyt.

FR: Podmínka státní příslušnosti. Přístup je však možný v rámci ročně stanovených kvót.

HR: Všechny osoby poskytující služby přímo pacientům/ošetřující pacienty musí mít licenci profesní komory.

LV: Pro vykonávání lékařského povolání cizinci se vyžaduje povolení od místních zdravotnických orgánů na základě ekonomické potřebnosti lékařů a zubních lékařů v daném regionu.

PL: Pro vykonávání lékařského povolání cizinci se vyžaduje povolení. Zahraniční lékaři mají omezená hlasovací práva v profesních komorách.

PT: Požadavek trvalého pobytu pro psychology.

i) Veterinární služby

(CPC 932)

BG, DE, EL, FR, HR, HU: Podmínka státní příslušnosti.

CZ a SK: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu.

IT: Požadavek trvalého pobytu.

PL: Požadavek státní příslušnosti. Cizinci mohou požádat o povolení k výkonu praxe.

j) 1. Služby porodních asistentek

(část CPC 93191)

AT: Za účelem zřízení odborné praxe v Rakousku musí dotyčná osoba před otevřením této odborné praxe vykonávat dané povolání nejméně tři roky.

BE, LU: V případě stážistů-absolventů se pro zahraniční fyzické osoby vyžaduje povolení příslušných orgánů.

CY, EE, RO: Pro zahraniční fyzické osoby se vyžaduje povolení příslušných orgánů.

FR: Podmínka státní příslušnosti. Přístup je však možný v rámci ročně stanovených kvót.

HR: Všechny osoby poskytující služby přímo pacientům/ošetřující pacienty musí mít licenci profesní komory.

IT: Požadavek trvalého pobytu.

LV: Podléhá ekonomické potřebnosti závisející na celkovém počtu porodních asistentek v daném regionu s povolením od místních zdravotnických orgánů.

PL: Podmínka státní příslušnosti. Cizinci mohou požádat o povolení k výkonu praxe.

j) 2. Služby poskytované zdravotními sestrami, rehabilitačními pracovníky a ostatními zdravotníky

(část CPC 93191)

AT: Zahraniční poskytovatelé služeb smí působit pouze v těchto činnostech: zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, ergoterapeuti, logoterapeuti, dietetici a odborníci na výživu. Za účelem zřízení odborné praxe v Rakousku musí dotyčná osoba před otevřením této odborné praxe vykonávat dané povolání nejméně tři roky.

BE, FR, LU: V případě stážistů-absolventů se pro zahraniční fyzické osoby vyžaduje povolení příslušných orgánů.

CY, CZ, EE, RO, SK: Pro zahraniční fyzické osoby se vyžaduje povolení příslušných orgánů.

HR: Všechny osoby poskytující služby přímo pacientům/ošetřující pacienty musí mít licenci profesní komory.

HU: Podmínka státní příslušnosti.

DK: Pro výkon určité funkce může být uděleno omezené povolení až na dobu 18 měsíců a je pro ně požadován trvalý pobyt.

CY, CZ, EL, IT: S výhradou testu ekonomické potřebnosti: rozhodnutí závisí na volných místech a nedostatku personálu v regionech.

LV: Podléhá ekonomické potřebnosti závisející na celkovém počtu zdravotních sester v daném regionu s povolením od místních zdravotnických orgánů.

k) Maloobchodní prodej farmaceutických výrobků a maloobchodní prodej zdravotnického a ortopedického zboží

(CPC 63211)

a jiné služby poskytované lékárníky (7)

FR: Podmínka státní příslušnosti. Avšak v rámci stanovených kvót je možný přístup korejských státních příslušníků, pokud má poskytovatel služby francouzský diplom v oboru farmacie.

DE, EL, SK: Podmínka státní příslušnosti.

HU: Podmínka státní příslušnosti, s výjimkou maloobchodního prodeje farmaceutických výrobků a maloobchodního prodeje zdravotnického a ortopedického zboží (CPC 63211).

IT, PT: Požadavek trvalého pobytu.

D. Služby v oblasti nemovitostí (8)

 

a) Vztahující se k vlastním a pronajatým nemovitostem

(CPC 821)

FR, HU, IT, PT: Požadavek trvalého pobytu.

LV, MT, SI: Podmínka státní příslušnosti.

b) Na základě honoráře nebo smlouvy

(CPC 822)

DK: Požadavek trvalého pobytu, pokud z něj neudělí výjimku dánská agentura pro obchod a společnosti.

FR, HU, IT, PT: Požadavek trvalého pobytu.

LV, MT, SI: Podmínka státní příslušnosti.

E. Služby pronájmu/leasingu bez operátora

 

e) Týkající se věcí osobní potřeby a vybavení domácností

(CPC 832)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro odborníky a stážisty-absolventy.

f) Pronájem telekomunikačních zařízení

(CPC 7541)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro odborníky a stážisty-absolventy.

F. Ostatní podnikatelské služby

 

e) Služby zkušeben a provádění analýz

(CPC 8676)

IT, PT: Požadavek trvalého pobytu pro biology a chemické analytiky.

f) Poradenské a konzultační služby v oblasti zemědělství, lovu a lesnictví

(část CPC 881)

IT: Požadavek trvalého pobytu pro agronomy a „periti agrari“.

j) 2. Bezpečnostní služby

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 a CPC 87305)

BE: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu pro řídící pracovníky.

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu.

DK: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu pro manažery a služby letištní ostrahy.

ES, PT: Podmínka státní příslušnosti pro specializované zaměstnance.

FR: Podmínka státní příslušnosti pro výkonné ředitele a ředitele.

IT: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu pro získání povolení nezbytného pro služby bezpečnostní ochrany a převozu cenin.

k) Související vědecké a technické poradenství

(CPC 8675)

BG: Podmínka státní příslušnosti pro odborníky.

DE: Podmínka státní příslušnosti pro veřejně jmenované geodety.

FR: Podmínka státní příslušnosti pro zeměměřičské práce vztahující se ke stanovení majetkových práv a k pozemkovému právu.

IT, PT: Požadavek trvalého pobytu.

l) 1. Údržba a opravy plavidel

(část CPC 8868)

MT: Podmínka státní příslušnosti.

l) 2. Údržba a opravy železničního vybavení

(část CPC 8868)

LV: Podmínka státní příslušnosti.

l) 3. Údržba a opravy motorových vozidel, motocyklů, sněžných motorových skútrů a vybavení pro silniční dopravu

(CPC 6112, CPC 6122, část CPC 8867 a část CPC 8868)

EU: V případě údržby a oprav motorových vozidel, motocyklů a sněžných motorových skútrů se na odborníky a stážisty-absolventy vztahuje podmínka státní příslušnosti.

l) 5. Údržba a opravy kovových výrobků, strojů (kromě kancelářských), zařízení (kromě dopravních a kancelářských) a věcí osobní potřeby a vybavení domácnosti (9)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 a CPC 8866)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro odborníky a stážisty-absolventy, s výjimkou:

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK pro CPC 633, 8861, 8866;

BG pro služby oprav věcí osobní potřeby a vybavení domácností (s výjimkou šperků): CPC 63301, 63302, část 63303, 63304, 63309;

AT pro CPC 633, 8861–8866;

EE, FI, LV, LT pro CPC 633, 8861-8866;

CZ, SK pro CPC 633, 8861–8865 a

SI pro CPC 633, 8861, 8866.

m) Služby úklidu budov

(CPC 874)

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Podmínka státní příslušnosti pro odborníky.

n) Fotografické služby

(CPC 875)

HR, LV: Podmínka státní příslušnosti pro specializované fotografické služby.

PL: Podmínka státní příslušnosti pro služby leteckého snímkování.

p) Tisk a vydavatelství

(CPC 88442)

SE: Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele a vlastníka vydavatelské nebo tiskařské společnosti.

HR: Požadavek trvalého pobytu pro vydavatele.

q) Kongresové služby

(část CPC 87909)

SI: Podmínka státní příslušnosti.

r) 1. Překladatelské a tlumočnické služby

(CPC 87905)

FI: Požadavek trvalého pobytu pro certifikované překladatele.

DK: Požadavek trvalého pobytu autorizované veřejné překladatele a tlumočníky, pokud z něj neudělí výjimku dánská agentura pro obchod a společnosti.

r) 3. Služby inkasních agentur

(CPC 87902)

BE, EL, IT: Podmínka státní příslušnosti.

r) 4. Služby ověřování solventnosti

(CPC 87901)

BE, EL, IT: Podmínka státní příslušnosti.

r) 5. Kopírovací a rozmnožovací služby

(CPC 87904) (10)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro odborníky a stážisty-absolventy.

8. STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 a CPC 518)

BG: Zahraniční odborníci musí mít alespoň dvouletou praxi v oboru stavebnictví.

9. DISTRIBUČNÍ SLUŽBY

(s výjimkou distribuce zbraní, střeliva a vojenského materiálu)

 

C. Maloobchodní služby (11)

 

c) Maloobchodní služby v oblasti potravin

(CPC 631)

FR: Podmínka státní příslušnosti pro trafikanty (tj. buraliste).

10. SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ (pouze soukromě financované služby)

 

A. Služby základního vzdělávání

(CPC 921)

FR: Podmínka státní příslušnosti. Korejští státní příslušníci však mohou obdržet povolení příslušných orgánů zřídit a vést vzdělávací instituci a vyučovat.

IT: Podmínka státní příslušnosti pro poskytovatele služeb, kteří jsou oprávněni vydávat státem uznávané diplomy.

EL: Podmínka státní příslušnosti pro učitele.

B. Služby středoškolského vzdělávání

(CPC 922)

FR: Podmínka státní příslušnosti. Korejští státní příslušníci však mohou obdržet povolení příslušných orgánů zřídit a vést vzdělávací instituci a vyučovat.

IT: Podmínka státní příslušnosti pro poskytovatele služeb, kteří jsou oprávněni vydávat státem uznávané diplomy.

EL: Podmínka státní příslušnosti pro učitele.

LV: Podmínka státní příslušnosti pro poskytování služeb středoškolského technického a odborného vzdělávání pro zdravotně postižené studenty (CPC 9224)

C. Služby vysokoškolského vzdělávání

(CPC 923)

FR: Podmínka státní příslušnosti. Korejští státní příslušníci však mohou obdržet povolení příslušných orgánů zřídit a vést vzdělávací instituci a vyučovat.

CZ, SK: Podmínka státní příslušnosti pro služby vysokoškolského vzdělávání, s výjimkou vyššího technického a odborného vzdělávání (CPC 92310).

IT: Podmínka státní příslušnosti pro poskytovatele služeb, kteří jsou oprávněni vydávat státem uznávané diplomy.

DK: Podmínka státní příslušnosti pro učitele.

12. FINANČNÍ SLUŽBY

 

A. Pojišťovací služby a služby související s pojištěním

AT: Vedení pobočky se musí skládat ze dvou fyzických osob s trvalým pobytem v Rakousku.

EE: V případě přímého pojištění může řídící orgán pojišťovací akciové společnosti s účastí korejského kapitálu zahrnovat korejské státní příslušníky, jejichž účast bude úměrná ke korejské účasti a v žádném případě nesmí přesahovat polovinu členů řídícího orgánu. Vedoucí managementu dceřiné společnosti nebo nezávislé společnosti musí mít trvalý pobyt v Estonsku.

ES: Požadavek trvalého pobytu pro povolání pojistného matematika (nebo případně dvouletá praxe).

IT: Požadavek trvalého pobytu pro povolání pojistného matematika.

HR: Požadavek trvalého pobytu.

FI: Výkonní ředitelé a nejméně jeden auditor pojišťovací společnosti musí mít trvalý pobyt v Evropské unii, pokud příslušné orgány neudělí výjimku. Jednatel korejské pojišťovací společnosti musí mít místo trvalého pobytu ve Finsku, pokud společnost nemá správní ústředí v Evropské unii.

B. Bankovní a jiné finanční služby (kromě pojištění)

BG: U vrcholového vedení a u agenta pověřeného určitými vedoucími funkcemi je požadován trvalý pobyt v Bulharsku.

FI: Výkonný ředitel a nejméně jeden auditor úvěrové společnosti musí mít trvalý pobyt v Evropské unii, pokud orgán pro finanční dozor neudělí výjimku. Makléř (jednotlivá osoba) pro obchod s deriváty musí mít trvalý pobyt v Evropské unii.

IT: Podmínka trvalého pobytu na území členského státu Evropské unie pro „promotori di servizi finanziari“ (prodejce finančních služeb).

LT: Alespoň jeden manažer musí být občanem Evropské unie.

PL: Požadavek státní příslušnosti nejméně jednoho člena vrcholového vedení banky.

HR: Požadavek trvalého pobytu. Správní rada řídí činnost úvěrové instituce z území Chorvatska. Alespoň jeden člen správní rady musí plynně hovořit chorvatsky.

13. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

(pouze soukromě financované služby)

A. Služby nemocnic

(CPC 9311)

B. Služby rychlé lékařské pomoci

(CPC 93192)

C. Služby ubytovacích zdravotnických zařízení jiné než služby nemocnic

(CPC 93193)

E. Sociální služby

(CPC 933)

FR: Pro přístup k vedoucím funkcím je nezbytné povolení. Zohledňuje se dostupnost domácích manažerů.

LV: Testy ekonomické potřebnosti pro lékaře, zubní lékaře, porodní asistentky, zdravotní sestry, rehabilitační pracovníky a ostatní zdravotníky.

PL: K výkonu lékařského povolání cizinci je požadováno povolení. Zahraniční lékaři mají omezená hlasovací práva v profesních komorách.

HR: Všechny osoby poskytující služby přímo pacientům/ošetřující pacienty musí mít licenci profesní komory.

14. CESTOVNÍ RUCH A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

 

A. Ubytování, stravování a dodávky hotových jídel

(CPC 641, CPC 642 a CPC 643)

s výjimkou dodávek hotových jídel v rámci leteckých dopravních služeb (12)

BG: V případech, kdy podíl veřejných subjektů (státu a/nebo obcí) na základním kapitálu bulharské společnosti přesahuje 50 %, nesmí počet zahraničních manažerů přesáhnout počet manažerů, kteří jsou bulharskými státními občany.

HR: Požadavek státní příslušnosti pro služby pohostinství a dodávky hotových jídel v domácnostech a venkovských usedlostech.

B. Služby cestovních kanceláří a tour operátorů (včetně delegátů)

(CPC 7471)

BG: V případech, kdy podíl veřejných subjektů (státu a/nebo obcí) na základním kapitálu bulharské společnosti přesahuje 50 %, nesmí počet zahraničních manažerů přesáhnout počet manažerů, kteří jsou bulharskými státními občany.

HR: Schválení ministerstva cestovního ruchu pro vedoucí kanceláře.

C. Průvodcovské služby

(CPC 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, IT, LT, MT, PL, PT, SK: Podmínka státní příslušnosti.

15. REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SLUŽBY

(jiné než audiovizuální služby)

 

A. Služby zábavního průmyslu (včetně divadel, hudebních skupin, cirkusů a diskoték)

(CPC 9619)

FR: Pro přístup k vedoucím funkcím je nezbytné povolení. Žádá-li se o povolení na více než dva roky, podléhá podmínce státní příslušnosti.

16. SLUŽBY V OBLASTI DOPRAVY

 

A. Námořní doprava

 

a) Mezinárodní osobní doprava

(CPC 7211, s výjimkou vnitrostátní kabotáže)

b) Mezinárodní nákladní doprava

(CPC 7212, s výjimkou vnitrostátní kabotáže)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro posádky plavidel.

AT: Podmínka státní příslušnosti pro většinu výkonných ředitelů.

D. Silniční doprava

 

a) Osobní doprava

(CPC 7121 a CPC 7122)

AT: Podmínka státní příslušnosti pro osoby a akcionáře oprávněné zastupovat právnickou osobu nebo osobní společnost.

DK, HR: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu pro manažery.

BG, MT: Podmínka státní příslušnosti.

b) Nákladní doprava

(CPC 7123, s výjimkou přepravy poštovních a kurýrních zásilek pro vlastní potřebu (13))

AT: Podmínka státní příslušnosti pro osoby a akcionáře oprávněné zastupovat právnickou osobu nebo osobní společnost.

BG, MT: Podmínka státní příslušnosti.

HR: Podmínka státní příslušnosti a požadavek trvalého pobytu pro manažery.

E. Potrubní přeprava zboží kromě paliv (14)

(CPC 7139)

AT: Podmínka státní příslušnosti pro výkonné ředitele.

17. POMOCNÉ SLUŽBY V DOPRAVĚ (15)

 

A. Pomocné služby v oblasti námořní dopravy

a) Služby při manipulaci s nákladem

b) Skladovací služby

(část CPC 742)

c) Služby celního odbavení

d) Služby skladování a úschovy kontejnerů

e) Služby námořních agentur

AT: Podmínka státní příslušnosti pro většinu výkonných ředitelů.

BG, MT: Podmínka státní příslušnosti.

DK: Požadavek trvalého pobytu pro služby celního odbavení.

EL: Podmínka státní příslušnosti pro služby celního odbavení.

IT: Požadavek trvalého pobytu pro „raccomandatorio marittimo“.

f) Námořní zasilatelské nákladní služby

g) Pronájem plavidel s posádkou

(CPC 7213)

h) Tlačné a vlečné služby

(CPC 7214)

i) Podpůrné služby v námořní dopravě

(část CPC 745)

j) Ostatní podpůrné a pomocné dopravní služby (kromě dodávky hotových jídel)

(část CPC 749)

 

D. Pomocné služby v oblasti silniční dopravy

d) Pronájem užitkových vozidel s řidičem

(CPC 7124)

AT: Podmínka státní příslušnosti pro osoby a akcionáře oprávněné zastupovat právnickou osobu nebo osobní společnost.

BG, MT: Podmínka státní příslušnosti.

F. Pomocné služby v oblasti potrubní přepravy zboží kromě paliv (16)

a) Skladování zboží jiného než paliv přepravovaných potrubím

(část CPC 742)

AT: Podmínka státní příslušnosti pro výkonné ředitele.

19. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ

 

A. Služby související s těžbou

(CPC 883) (17)

SK: Požadavek trvalého pobytu.

20. OSTATNÍ SLUŽBY JINDE NEZAHRNUTÉ

 

a) Praní, čištění a barvení

(CPC 9701)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro odborníky a stážisty-absolventy.

b) Kadeřnické služby

(CPC 97021)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro odborníky a stážisty-absolventy.

c) Kosmetické služby, manikúra a pedikúra

(CPC 97022)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro odborníky a stážisty-absolventy.

d) Ostatní kosmetické služby j. n.

(CPC 97029)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro odborníky a stážisty-absolventy.

e) Lázeňské služby a masáže (jiné než terapeutické), jsou-li prováděny jako relaxační služby v oblasti péče o tělo a nikoli z léčebných nebo rehabilitačních důvodů (18)

(CPC ver. 1.0 97230)

EU: Podmínka státní příslušnosti pro odborníky a stážisty-absolventy.


(1)  V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích GATS.

(2)  Aby státní příslušníci zemí mimo Evropskou unii získali uznání své kvalifikace na úrovni celé EU, je nezbytná dohoda o vzájemném uznávání sjednaná podle článku 7.21.

(3)  Toto odvětví nezahrnuje poradenství související s výrobou, které spadají do části 6.F.h) PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.

(4)  Vydavatelství a tiskařství na základě honoráře nebo smlouvy spadá do části 6.F.p) PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.

(5)  Zahrnuje služby právního poradenství, právního zastupování, rozhodčí a smírčí nebo mediační služby a služby právní dokumentace a osvědčení. Poskytování právních služeb je povoleno pouze v oblasti mezinárodního práva veřejného, práva EU a práva jakékoli jurisdikce, ve které jsou poskytovatel služby nebo jeho zaměstnanci kvalifikováni k výkonu právnického povolání, a stejně jako na poskytování jiných služeb se na něj vztahují licenční požadavky a postupy uplatňované v členských státech Evropské unie. U právníků poskytujících právní služby v oblasti mezinárodního práva veřejného a cizího práva mohou být tyto licenční požadavky a postupy mimo jiné ve formě dodržování místních etických kodexů, používání titulu získaného v zemi původu (nebyl-li uznán jako rovnocenný s titulem používaným v hostitelské zemi), požadavků v oblasti pojištění, zjednodušené registrace v profesní komoře hostitelské země nebo zjednodušeným získáním členství v profesní komoře hostitelské země na základě zkoušky způsobilosti a bydliště nebo hlavní kanceláře v hostitelské zemi. Právní služby v oblasti práva EU musí být v zásadě poskytovány plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou členy profesní komory v členském státě Evropské unie a jednají osobně nebo jejich prostřednictvím a právní služby v oblasti práva členského státu Evropské unie musí být v zásadě poskytovány plně kvalifikovanými právníky, kteří jsou členy profesní komory v dotyčném členském státě a jednají osobně, nebo jejich prostřednictvím. Plnoprávné členství v profesní komoře v příslušném členském státě Evropské unie tudíž může být nezbytné pro zastupování před soudy a jinými příslušnými orgány v EU, protože zahrnuje výkon práva EU a vnitrostátního procesního práva. V některých členských státech je však povoleno, aby zahraniční právníci, kteří nejsou plnoprávnými členy profesní komory, zastupovali v občanských sporech, kdy je strana státním příslušníkem státu nebo náleží ke státu, ve kterém je právník oprávněn vykonávat svou praxi.

(6)  Nezahrnuje právní poradenství a právní zastupování v daňových záležitostech, které spadá do části 6.A.a) Právní služby.

(7)  Výdej farmaceutických výrobků veřejnosti, jakož i poskytování jiných služeb, podléhá licenčním a kvalifikačním požadavkům a postupům uplatňovaným v členských státech Evropské unie. Obecně platí, že je tato činnost vyhrazena lékárníkům. V některých členských státech je lékárníkům vyhrazen pouze výdej léků na předpis.

(8)  Dané služby jsou služby realitních agentů a nemají žádný vliv na práva a/nebo omezení, která se týkají nákupu nemovitostí fyzickými a právnickými osobami.

(9)  Opravy a údržba vybavení pro dopravu (CPC 6112, 6122, 8867 a CPC 8868) spadá do částí 6.F. l) 1 až 6.F.l) 4. Opravy a údržba kancelářských strojů a vybavení včetně počítačů (CPC 845) spadají do části 6.B. Počítačové a související služby.

(10)  Nezahrnuje tiskařské služby (CPC 88442), které spadají do části 6.F. p).

(11)  Nezahrnuje údržbu a opravy, které spadají do části 6.B. a 6.F.l) PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.

Nezahrnuje maloobchodní služby s energetickými produkty, které spadají do částí 19.E. a 19.F. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.

(12)  Dodávky hotových jídel u leteckých dopravních služeb spadají do 17.E.a) Pozemní odbavovací služby v části POMOCNÉ SLUŽBY K DOPRAVNÍM SLUŽBÁM.

(13)  Součást CPC 71235 spadá do 7.A. Poštovní a kurýrní služby v části KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY.

(14)  Potrubní přeprava paliv spadá do části 19.B. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.

(15)  Nezahrnuje údržbu a opravy dopravního vybavení, které spadají do částí 6.F.l) 1 až 6.F.l) 4. PODNIKATELSKÉ SLUŽBY.

(16)  Pomocné služby v oblasti potrubní přepravy paliv spadají do části 19.C. SLUŽBY V OBLASTI ENERGIÍ.

(17)  Zahrnuje tyto služby na základě honoráře nebo smlouvy: poradenské a konzultační služby související s těžbou, příprava staveniště, instalace plošin, vrtání, služby vrtacích souprav, pažení vrtu a instalace vrtných trubek, inženýrské práce související s výplachem, kontrola pevných částic, vyztužování a speciální práce ve vrtné díře, geologické práce v místě vrtu a kontrola vrtacích prací, karotáž, zkoušení vrtů, wireline služby, dodávání a obsluha provozních kapalin (solné roztoky), dodání a instalace zařízení pro přípravu vrtů k těžbě, cementování (tlakové čerpání), stimulační služby (štěpení, použití kyselin a tlakové čerpání), opravy sond a opravy vrtů, likvidace vrtů. Nezahrnuje přímý přístup k přírodním zdrojům nebo jejich přímé využívání. Nezahrnuje přípravu staveniště pro těžbu zdrojů kromě ropy a plynu (CPC 5115), která spadá do části 8. STAVEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY.

(18)  Terapeutické masáže a služby lázeňské léčby spadají do částí 6.A.h) Lékařské a zubolékařské služby, 6.A.j) 2. Služby poskytované zdravotními sestrami, rehabilitačními pracovníky a ostatními zdravotníky (13.A. a 13.C.).


PŘÍLOHA V

SEZNAM VÝJIMEK DNV

SMLUVNÍ STRANA EU

Odvětví nebo pododvětví

Popis poukazující na rozpor opatření s články 7.8 a 7.14

Země, na které se opatření vztahují

Předpokládaná doba trvání

Podmínky, které odůvodňují výjimku

1. Všechna odvětví

Evropská unie si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, které zemím přiznává rozdílné zacházení a vyplývá ze specifického ustanovení v dohodách o hospodářské integraci, jichž je Evropská unie smluvní stranou a podle kterých může Evropská unie pozměnit jakékoli opatření pouze v rozsahu, ve kterém změna nesníží míru souladu daného opatření, která existovala bezprostředně před jeho změnou, s povinnostmi ohledně přístupu na trh, národního zacházení a nejvyšších výhod stanovenými v těchto regionálních dohodách o hospodářské integraci.

Všechny země

Na neurčito.

Ochrana rozdílného zacházení, které vyplývá ze západkových klauzulí (ratchet clauses).

2. Silniční doprava

V Rumunsku se vozidlům registrovaným v zemích uvedených ve sloupci 3 povoluje přeprava zboží a/nebo osob v souladu se stávajícími nebo budoucími dvoustrannými dohodami o silniční dopravě. Silniční kabotáž je vyhrazena pro vozidla registrovaná v Rumunsku.

Albánie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Írán, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Sýrie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie a v budoucnosti možná i další země.

Na neurčito.

Potřeba výjimky je spojena s regionální specifičností poskytování přeshraničních služeb silniční dopravy.

3. Železniční doprava

osobní a nákladní

Opatření přijatá v souladu se stávajícími nebo budoucími dohodami, která regulují dopravní práva a podmínky provozu a poskytování dopravních služeb na území Bulharska, České republiky a Slovenska a mezi dotčenými zeměmi.

Všechny země, ve kterých dohody jsou nebo budou v platnosti.

Na neurčito.

Ochrana integrity infrastruktury železniční dopravy a životního prostředí a regulace dopravních práv a na území České republiky a Slovenska a mezi dotčenými zeměmi.

4. Silniční doprava

osobní a nákladní

Ustanovení ve stávajících nebo budoucích dohodách o mezinárodní silniční přepravě (včetně kombinované dopravy po silnici a železnici) a osobní dopravě uzavřených mezi Společenstvím a/nebo Evropskou unií nebo členskými státy a třetími zeměmi, která:

a)

vyhrazují nebo omezují poskytování dopravních služeb mezi smluvními stranami nebo přes území smluvních stran na vozidla registrovaná v zemi každé smluvní strany (1), nebo

b)

poskytují osvobození od daní pro taková vozidla.

Švýcarsko, státy střední, východní a jihovýchodní Evropy a všechny státy Společenství nezávislých států, Albánie, Turecko, Libanon, Izrael, Sýrie, Jordánsko, Egypt, Tunisko, Alžírsko, Maroko, Írán, Afghánistán, Irák a Kuvajt.

Na neurčito.

Potřeba výjimky je spojena s regionálními charakteristikami poskytování přeshraničních služeb silniční dopravy.

5. Silniční doprava

osobní a nákladní

Opatření přijatá v souladu se stávajícími nebo budoucími dohodami, která vyhrazují nebo omezují poskytování dopravních služeb a specifikují podmínky provozu, včetně tranzitních povolení a/nebo preferenčních silničních daní, pro dopravní služby na/přes území České republiky a mezi Českou republikou a dotčenými smluvními stranami.

Všechny země, ve kterých dohody jsou nebo budou v platnosti.

Na neurčito.

Ochrana integrity infrastruktury silniční dopravy a životního prostředí a regulace dopravních práv na území České republiky a mezi dotčenými zeměmi.

6. Silniční doprava

osobní a nákladní

Ustanovení ve stávajících nebo budoucích vzájemných dvoustranných a vícestranných dohodách o mezinárodní silniční dopravě (včetně kombinované dopravy po silnici a železnici), která vyhrazují kabotáž ve Finsku.

Všechny země, ve kterých jsou dvoustranné nebo vícestranné dohody v platnosti.

Na neurčito.

Regionální specifičnost služeb silniční dopravy.

7. Silniční doprava

osobní a nákladní

Osvobození od DPH v Rakousku je omezeno na mezinárodní osobní dopravu provozovanou zahraničními podnikateli prostřednictvím motorových vozidel registrovaných v zemích uvedených ve sloupci 3.

Nástupnické státy bývalé Jugoslávie, Švýcarsko, nástupnické státy bývalého SSSR (s výjimkou pobaltských států, Ázerbájdžánu, Gruzie, Moldavska a Uzbekistánu)

Na neurčito.

Vzájemnost; usnadnění rozvoje mezinárodního cestovního ruchu.

8. Silniční doprava

osobní a nákladní

Osvobození od daně z motorových vozidel v Rakousku za určitých podmínek na základě faktické vzájemnosti, které je omezeno na vozidla registrovaná v zemích uvedených ve sloupci 3.

Izrael, Monako, San Marino, Turecko, Vatikánský městský stát a Spojené státy.

Na neurčito.

Vzájemnost; usnadnění rozvoje mezinárodního cestovního ruchu a/nebo mezinárodní přepravy zboží.

9. Silniční doprava

osobní a nákladní

Opatření přijatá v souladu s dvoustrannými dohodami, která obsahují ustanovení pro dopravní služby a specifikují podmínky provozu, včetně dvoustranných tranzitních nebo jiných dopravních povolení pro dopravní služby na a přes území Litvy a mezi Litvou a dotčenými smluvními stranami, a silniční daně a poplatky.

Všechny země, ve kterých dohody jsou nebo budou v platnosti.

Na neurčito.

Ochrana dopravní infrastruktury a životního prostředí a regulace dopravních práv na území Litvy a mezi dotčenými zeměmi.

10. Silniční doprava

osobní a nákladní

Opatření přijatá v souladu se stávajícími nebo budoucími dohodami, které vyhrazují a/nebo omezují poskytování těchto druhů dopravních služeb a specifikují podmínky jejich poskytování, včetně tranzitních povolení a/nebo preferenčních silničních daní, na území Bulharska nebo přes jeho hranice.

Všechny země, ve kterých dohody jsou nebo budou v platnosti.

Na neurčito.

Ochrana integrity infrastruktury a životního prostředí a regulace dopravních práv na území Bulharska a mezi dotčenými zeměmi.

11. Veškeré služby osobní a nákladní dopravy, s výjimkou námořní dopravy

Polsko: požadavek vzájemnosti týkající se poskytování dopravních služeb poskytovateli z dotčených zemí na/přes území těchto zemí.

Všechny země

Na neurčito.

Systém stávajících a budoucích vzájemných dohod o spolupráci v dopravě (nebo dohod podobného charakteru), podpora a ochrana zahraničních investic a mimo jiné také zavádění kvót v dopravě vyplývajících z dvoustranně sjednaného systému povolení.

12. Silniční doprava

osobní a nákladní

Opatření přijatá v souladu se stávajícími nebo budoucími dohodami, která vyhrazují nebo omezují poskytování dopravních služeb a specifikují podmínky provozu, včetně tranzitních povolení a/nebo preferenčních silničních daní, pro dopravní služby na/přes území Slovenska a mezi Slovenskem a dotčenými smluvními stranami.

Všechny země, ve kterých dohody jsou nebo budou v platnosti.

Na neurčito.

Ochrana integrity infrastruktury silniční dopravy a životního prostředí a regulace dopravních práv na území Slovenska a mezi dotčenými zeměmi.

13. Silniční doprava

nákladní (CPC 7123)

Povolení ke zřízení komerční přítomnosti ve Španělsku může být odmítnuto poskytovatelům služeb, jejichž země původu neposkytuje účinný přístup na trh španělským poskytovatelům služeb.

Všechny země

Na neurčito.

Potřeba zajistit účinný přístup na trh a rovné zacházení pro španělské poskytovatele služeb.

14. Silniční doprava osobní a nákladní

Opatření uplatňovaná v souladu se stávajícími nebo budoucími dohodami o mezinárodní silniční dopravě, která vyhrazují nebo omezují poskytování dopravních služeb a specifikují podmínky provozu, včetně tranzitních povolení a/nebo preferenčních silničních daní, pro dopravní služby na/přes území Chorvatska a mezi Chorvatskem a dotčenými smluvními stranami.

Všechny země, s nimiž má Chorvatsko v platnosti dohodu o silniční dopravě.

Na neurčito.

Potřeba výjimky je spojena s regionálními charakteristikami poskytování služeb silniční dopravy a nutností regulovat dopravní práva na/přes území Chorvatska a mezi Chorvatskem a dotčenými zeměmi.

15. Pomocné služby letecké dopravy

a) oprava letadel a údržba, během níž je letadlo vyřazeno z provozu;

b) prodej a marketing leteckých dopravních služeb;

c) služby v oblasti počítačového rezervačního systému (CRS) a

d) jiné služby pomocné pro služby letecké dopravy, jako jsou pozemní odbavovací služby, pronájem letadel s posádkou a služby řízení letiště.

Právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, které podle jakékoli platné mezinárodní dohody nebo dohody, jež bude podepsána po dni vstupu této dohody v platnost, přiznává zemím rozdílné zacházení.

Všechny země

Na neurčito.

Potřeba ochrany stávajících a budoucích mezinárodních dohod.

16. CRS a prodej a marketing služeb letecké dopravy

Ustanovení článku 7 nařízení (EHS) č. 2299/89 ve znění nařízení (EHS) č. 3089/93, na jehož základě se povinnosti prodejců CRS nebo mateřských a zúčastněných leteckých dopravců nevztahují na prodejce CRS nebo mateřské a zúčastněné letecké dopravce ze zemí, v nichž prodejcům CRS nebo mateřským a zúčastněným leteckým dopravcům EU není přiznáno zacházení rovnocenné tomu, které stanoví zmíněné nařízení.

Všechny země, v nichž se nachází prodejce CRS nebo mateřský letecký dopravce.

Na neurčito.

Potřeba výjimky vyplývá z nedostatečného rozvoje mnohostranně sjednaných pravidel pro provoz CRS.

17. Služby při manipulaci s nákladem a skladovací služby v námořních a říčních přístavech včetně služeb týkajících se kontejnerů a zboží v kontejnerech

Bulharsko uděluje právo poskytovat tyto druhy služeb na základě vzájemnosti a dvoustranných dohod s dotčenými zeměmi.

Všechny země

Na neurčito.

Cílem provádění takového opatření je zajistit pro bulharské poskytovatele takových druhů služeb rovný přístup na trh jiných zemí.

18. Vnitrozemská vodní doprava

Opatření vycházející ze stávajících nebo budoucích dohod o přístupu na vnitrozemské vodní cesty (včetně dohod týkajících se spojení Rýn-Mohan-Dunaj), které vyhrazují dopravní práva pro provozovatele sídlící v dotčených zemích a splňující kritéria státní příslušnosti, co se týče vlastnictví.

Švýcarsko, státy střední, východní a jihovýchodní Evropy a všechny státy Společenství nezávislých států.

Na neurčito.

Určité země potřebují výjimky do doby, než bude uzavřena nebo doplněna dohoda o hospodářské integraci.

Regulace dopravní kapacity na vnitrozemských vodních cestách, v úvahu se bere zeměpisná specifičnost.

19. Vnitrozemská vodní doprava

Nařízení, kterými se provádí Mannheimská úmluva o plavbě na Rýně (2).

Švýcarsko

Na neurčito.

Regulace dopravní kapacity na vnitrozemských vodních cestách, v úvahu se bere zeměpisná specifičnost.

20. Vnitrozemská vodní doprava

osobní a nákladní

V Rakousku:

a)

určitá dopravní práva jsou vyhrazena pro plavidla zemí uvedených ve sloupci 3 (požadavky na státní příslušnost, co se týče vlastnictví) a

b)

osvědčení a licence zemí uvedených ve sloupci 3 se uznávají.

Nástupnické státy bývalé Jugoslávie a nástupnické státy bývalého SSSR.

Na neurčito; výjimka se vztahuje na stávající a nová opatření.

Historický vývoj a specifické regionální aspekty.

21. Vnitrozemská vodní doprava

osobní a nákladní

Opatření přijatá na základě stávajících nebo budoucích dohod, která vyhrazují přístup a dopravní práva na vnitrozemských vodních cestách na Slovensku pro zahraniční provozovatele.

Všechny země, ve kterých dohody jsou nebo budou v platnosti.

Na neurčito.

Ochrana integrity infrastruktury a životního prostředí a regulace dopravních práv na Slovensku.

22. Námořní doprava

Opatření týkající se zřizování, činností a provozu rejdařství, která přesahují závazky přijaté Koreou v příloze 7-A.

Nespecifikováno

Na neurčito.

Mezinárodní dohody v kontextu celkových obchodních vztahů.

23. Námořní doprava

kabotáž

Stávající nebo budoucí vzájemná opatření přijatá Finskem, která vyjímají plavidla registrovaná pod cizí vlajkou určité jiné země ze všeobecného zákazu provozování kabotáže ve Finsku.

Všechny země

Na neurčito.

Regionální specifičnost námořní kabotáže.

24. Námořní doprava

Vzájemná opatření přijatá Švédskem a založená na stávajících nebo budoucích dohodách, které vyjímají plavidla registrovaná pod cizí vlajkou zemí uvedených ve sloupci 3 ze všeobecného zákazu provozování kabotáže ve Švédsku.

Všechny země, ve kterých jsou v platnosti dvoustranné nebo vícestranné dohody.

Na neurčito.

Regulace kabotáže založené na vzájemných dohodách.

25. Služby pronájmu/leasingu bez operátora týkající se plavidel (CPC 83103)

Pronájem plavidel s posádkou

(CPC 7213, 7223)

Pronajímání cizích lodí ze strany spotřebitelů s bydlištěm v Německu může podléhat podmínce vzájemnosti.

Všechny země

Na neurčito.

Potřeba zajistit účinný přístup na trh a rovné zacházení pro německé poskytovatele služeb.

26. Rybolov

Evropská unie si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, které přiznává zemím rozdílné zacházení podle jakékoli dvoustranné nebo vícestranné mezinárodní dohody týkající se rybolovu, která je v platnosti nebo bude podepsána po dni vstupu této dohody v platnost.

Všechny země

Na neurčito.

Potřeba ochrany stávajících a budoucích dvoustranných a vícestranných mezinárodních dohod.

27. Rybolov a služby týkající se rybolovu

Preferenční zacházení – pokud jde o jurisdikci v oblasti rybolovu dotčených zemí – týkající se služeb a poskytovatelů služeb ze zemí, se kterými má Polsko dobré vztahy, pokud jde o rybolov, v souladu s mezinárodními ochrannými postupy a politikami nebo dohodami ohledně rybolovu, zvláště pak v oblasti Baltského moře.

Všechny země

Na neurčito.

Spolupráce týkající se ochrany rybolovu založená na zkušenostech a na stávajících a budoucích dohodách, zvláště v oblasti Baltského moře.

28. Právní služby

V Litvě mohou právní zástupci z cizích zemí vystupovat jako obhájci u soudu pouze v souladu s dvoustrannými dohodami o právní pomoci.

Všechny země, ve kterých dohody jsou nebo budou v platnosti.

Na neurčito.

Potřeba zajistit schopnost kontroly legality a odpovědnosti.

29. Právní služby

V Bulharsku může být úplné národní zacházení týkající se usazování a provozování společností, stejně jako poskytování služeb, rozšířeno pouze na společnosti, které jsou usazeny v zemích uvedených ve sloupci 3, a na státní příslušníky těchto zemí.

Země, ve kterých jsou nebo budou v platnosti dohody o preferenčním zacházení.

Na neurčito.

Povinnosti podle mezinárodních dohod.

30. Služby týkající se lidského zdraví

Poskytování na Kypru nedostupného lékařského ošetření občanům Kypru ve vybraných zemích, se kterými byly nebo v budoucnosti budou podepsány dvoustranné dohody.

Všechny země, se kterými může být lékařská spolupráce žádoucí.

Na neurčito.

Opatření je nezbytné z důvodů stávajících nebo možných budoucích dvoustranných dohod mezi Kyprem a třetími zeměmi, které se nacházejí v jeho blízkosti, nebo se kterými má jiné zvláštní vazby.

31. Lékařské a zubařské služby

Veřejné zdravotní pojištění, plány a programy podpor a vyrovnání, které kryjí náklady a výdaje týkající se lékařských a zubařských služeb poskytovaných cizím státním příslušníkům na území Bulharska, jsou poskytovány na základě vzájemnosti v rámci dvoustranných dohod.

Země, se kterými jsou nebo budou uzavřeny takové dvoustranné dohody.

Na neurčito.

Povinnosti podle mezinárodních dohod.

32. Služby veřejného sociálního zabezpečení

Ustanovení dvoustranných dohod o sociálním zabezpečení uzavřených mezi Kyprem a určitými zeměmi.

Austrálie, Egypt, Kanada, provincie Quebec a všechny země, se kterými může být dohoda uzavřena v budoucnosti.

Na neurčito.

Umožnit osobám, na které se vztahují nebo budou vztahovat právní předpisy smluvních stran o sociálním zabezpečení, aby si zachovaly svá práva na sociální zabezpečení, jestliže se přestěhují z jedné země do druhé, nebo aby těchto práv nabyly.

Tyto dohody, které mimo jiné stanoví výpočet období pojištění nebo pobytu na území smluvních stran za účelem přístupu k výhodám, jsou uzavírány mezi Kyprem a zeměmi, se kterými je přípustný volný pohyb pracovních sil.

33. Vydavatelství

(Část CPC 88442)

Zahraniční účast ve společnostech v Itálii, která přesahuje 49 % kapitálu a hlasovacích práv společností, podléhá podmínce vzájemnosti.

Všechny země

Na neurčito.

Potřeba zajistit účinný přístup na trh a rovné zacházení pro italské poskytovatele služeb.

34. Služby zpravodajských agentur

(Část CPC 962)

Zahraniční účast ve francouzsky publikujících vydavatelstvích ve Francii, která přesahuje 20 % kapitálu nebo hlasovacích práv společností, podléhá podmínce vzájemnosti.

Všechny země

Na neurčito.

Potřeba zajistit účinný přístup na trh a rovné zacházení pro francouzské poskytovatele služeb.

35. Služby tiskových agentur

(Část CPC 962)

Přístup na trh ve Francii. Podléhá podmínce vzájemnosti.

Všechny země

Na neurčito.

Potřeba zajistit účinný přístup na trh a rovné zacházení pro francouzské poskytovatele služeb.

36. Nákup půdy

Podle Ústavy Litevské republiky místní samosprávy (obce), jiné vnitrostátní a také zahraniční orgány zemí uvedených ve sloupci 3, které provozují takovou hospodářskou činnost v Litvě, která je specifikována v ústavním zákoně v souladu s kritérii evropské a jiné integrace, do které se Litva zapojila, mohou nabývat do svého vlastnictví pozemky, které nejsou určeny pro zemědělské využití, aby na nich postavily a provozovaly budovy a zařízení nezbytná pro své přímé činnosti. Postup a podmínky pro nabytí pozemků jsou stejně jako omezení stanoveny ústavním zákonem.

Všechny země určené ústavním zákonem. Členské státy OECD (3), NATO a přidružené země EU.

Na neurčito.

Přání vytvořit příznivější podmínky pro hlubší hospodářskou spolupráci mezi Litvou a dotčenými zeměmi.

37. Průvodcovské služby

V Litvě mohou průvodci z cizích zemí poskytovat průvodcovské služby pouze v souladu s dvoustrannými dohodami (nebo smlouvami) o průvodcovských službách založenými na vzájemnosti.

Všechny země, ve kterých dohody (nebo smlouvy) jsou nebo budou v platnosti.

Na neurčito.

Zachování a podpora kulturní identity.

38. Nemovitosti

V Chorvatsku požadavek vzájemnosti pro zahraniční osoby a schválení ministra zahraničních věcí, s výjimkou přistěhovalců z bývalých jugoslávských republik a jejich potomků, kteří nemají žádné občanství a žádají o schválení ministerstvo odpovědné za přistěhovalectví.

Všechny země

Dočasně.

Politická hlediska a stav platební bilance.

39. Všechna odvětví

Kypr:

Výjimka z omezení přístupu na trh a národního zacházení v oblasti obchodní přítomnosti, včetně pohybu kapitálu, vůči zemím uvedeným ve sloupci 3.

Země ESVO.

Na neurčito.

Postupná liberalizace obchodní přítomnosti. Připravují se dvoustranné dohody s některými zeměmi ESVO týkající se vzájemné ochrany a podpory investic.

40. Všechna odvětví

Opatření přijatá Dánskem, Švédskem a Finskem zaměřená na podporu spolupráce mezi skandinávskými zeměmi, jako je:

a)

finanční podpora projektů v oblasti vědy a výzkumu (Nordic Industrial Fond);

b)

financování studií proveditelnosti mezinárodních projektů (Nordic Fund for Project Exports) a

c)

finanční podpora společností (4), které využívají environmentální technologii (Nordic Environment Finance Corporation).

Island a Norsko.

Na neurčito.

Zachování a rozvoj spolupráce mezi skandinávskými zeměmi.

41. Všechna odvětví

Polsko:

Pojetí obchodní přítomnosti, jež překračují omezení pro Polsko uvedená v příloze 7-A a jež jsou obsažena:

a)

ve smlouvách o obchodu a navigaci;

b)

ve smlouvách o obchodních a hospodářských vztazích a

c)

v dohodách o podpoře a ochraně zahraničních investic.

Všechny země

Na neurčito

Ustanovení stávajících a budoucích dohod založená na vzájemnosti.

42. Všechna odvětví

Polsko přijímá povinnost zahájit rozhodčí řízení ve sporech mezi investorem a státem ve věci investic, pokud řízení navrhnou poskytovatelé služeb ze zemí, se kterými Polsko má nebo bude mít dohody o takovém řízení, nebo bude-li se řízení takových poskytovatelů týkat.

Všechny země

Na neurčito

Podpora a ochrana zahraničních investic.

43. Všechna odvětví

Koupě nemovitostí v Itálii zahraničními fyzickými a právnickými osobami podléhá podmínce vzájemnosti.

Všechny země

Na neurčito.

Požadavek vzájemnosti je nezbytný k zajištění rovného zacházení pro Italy v jiných zemích.

44. Všechna odvětví

V Portugalsku se upouští od požadavku na státní příslušnost pro určité činnosti a profese vykonávané fyzickými osobami poskytujícími služby ze zemí uvedených ve sloupci 3.

Země, ve kterých je portugalština úředním jazykem (Angola, Brazílie, Kapverdy, Guinea-Bissau, Mosambik a São Tomé a Príncipe).

Na neurčito.

Toto opatření odráží historické vazby mezi Portugalskem a uvedenými zeměmi.

45. Všechna odvětví

Opatření založená na stávajících nebo budoucích dvoustranných dohodách mezi určitými členskými státy Evropské unie (5) a příslušnými zeměmi a knížectvími, která poskytují právo na usazení pro fyzické a právnické osoby.

San Marino, Monako, Andorra a Vatikánský městský stát.

Na neurčito.

Zeměpisná poloha a historické, hospodářské a kulturní vazby mezi členskými státy Evropské unie a příslušnými zeměmi a knížectvími.


KOREA

Odvětví nebo pododvětví

Popis poukazující na rozpor opatření s DNV

1. Všechna odvětví

Korea si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, které zemím přiznává rozdílné zacházení podle jakékoli mezinárodní dohody podepsané po datu vstupu této dohody v platnost. Sem patří:

a)

rybolov nebo

b)

námořní záležitosti, včetně záchranářství.

2. Všechna odvětví

Korea si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, které zemím přiznává rozdílné zacházení a vyplývá ze specifického ustanovení v dohodách o hospodářské integraci, jichž je Korea smluvní stranou a podle kterých může Korea pozměnit jakékoli opatření pouze v rozsahu, ve kterém změna nesníží míru souladu daného opatření, která existovala bezprostředně před jeho změnou, s povinnostmi ohledně přístupu na trh, národního zacházení a nejvyšších výhod stanovenými v těchto dohodách o hospodářské integraci.

3. Pomocné služby letecké dopravy

a) opravy a údržba letadel, během níž je letadlo vyřazeno z provozu;

b) prodej a marketing leteckých dopravních služeb;

c) služby v oblasti počítačového rezervačního systému (CRS) a

d) jiné služby pomocné pro služby letecké dopravy, jako jsou pozemní odbavovací služby, pronájem letadel s posádkou a služby řízení letiště.

Korea si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, které zemím přiznává rozdílné zacházení podle jakékoli mezinárodní dohody týkající se pomocných služeb letecké dopravy podepsané po datu vstupu této dohody v platnost.

4. Znevýhodněné skupiny

Korea si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, které přiznává práva nebo preference sociálně nebo ekonomicky znevýhodněným skupinám, např. invalidním osobám, osobám, které státu prokázaly vynikající služby, a etnickým menšinám.

5. Sociální služby

Korea si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, které přiznává rozdílné zacházení osobám z jiných zemí, pokud jde o poskytování služeb v oblasti prosazování předpisů a nápravných služeb a dále uvedených služeb, pokud se jedná o sociální služby zřízené a provozované pro veřejné účely: zabezpečení nebo pojištění příjmů, sociální zabezpečení nebo pojištění, sociální péče, veřejné programy odborné přípravy, zdraví a péče o děti.

6. Komunikační služby

služby televizního a rozhlasového vysílání

Korea si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, které na základě opatření založených na vzájemnosti nebo prostřednictvím mezinárodních dohod týkajících se sdílení rádiového spektra přiznává rozdílné zacházení osobám z jiných zemí, poskytuje přístup na trh nebo národní zacházení, pokud jde o jednosměrný satelitní přenos typu direct-to-home (DTH) a přímé satelitní (DBS) televizní služby a audiodigitální služby.

7. Dopravní služby

železniční doprava

Korea si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, které zemím přiznává rozdílné zacházení podle jakékoli mezinárodní dohody týkající se železniční dopravy podepsané po datu vstupu této dohody v platnost.

8. Dopravní služby

služby osobní silniční dopravy

(taxislužby a služby silniční linkové dopravy)

Korea si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, které přiznává rozdílné zacházení osobám z jiných zemí, pokud jde o taxislužby a služby silniční linkové dopravy.

9. Dopravní služby

služby nákladní silniční dopravy

(kromě silničních dopravních služeb týkajících se kurýrní služby)

Korea si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, které přiznává rozdílné zacházení osobám z jiných zemí, pokud jde o služby nákladní silniční dopravy, s výjimkou kontejnerové dopravy (kromě kabotáže) provozované mezinárodními přepravními společnostmi a silničních dopravních služeb týkajících se kurýrní služby.

10. Dopravní služby

Služby vnitrozemské vodní dopravy a služby vesmírné dopravy

Korea si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, které přiznává rozdílné zacházení osobám z jiných zemí, pokud jde o služby vnitrozemské vodní dopravy a služby vesmírné dopravy.

11. Služby v oblasti vzdělávání

předškolní, základní, středoškolské, vysokoškolské a ostatní vzdělávání

Korea si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, které přiznává rozdílné zacházení osobám z jiných zemí, pokud jde o předškolní, základní a středoškolské vzdělávání; vysokoškolské vzdělávání v oblasti zdraví a medicíny; vysokoškolské vzdělávání budoucích učitelů předškolního, základního a středoškolského vzdělávání; vysokoškolské vzdělávání v oblasti práva; distanční vzdělávání na všech úrovních (kromě služeb v oblasti vzdělávání dospělých, pokud tyto služby nepřiznávají akademické kredity, diplomy nebo tituly) a ostatní služby v oblasti vzdělávání.

Tento bod se netýká zkoušek pro použití v zahraničí. Pro upřesnění je třeba uvést, že žádné ustanovení této dohody nemá vliv na právo Koreje volit a uplatňovat zkoušky nebo regulovat školní osnovy v souladu s vnitrostátní politikou vzdělávání.

12. Sociální služby

služby týkající se lidského zdraví

Korea si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, které přiznává rozdílné zacházení osobám z jiných zemí, pokud jde o služby týkající se lidského zdraví.

Tento bod se netýká preferenčních opatření podle Zákona o určení a správě svobodných ekonomických zón (zákon č. 9216 ze dne 26. prosince 2008) a Zvláštního zákona o zřízení zvláštní samosprávné provincie Čedžu (Jeju) a vytvoření svobodného mezinárodního města (zákon č. 9526 ze dne 25. března 2009), pokud jde o zřízení lékařských zařízení, lékáren a podobných zařízení, a poskytování lékařských služeb na dálku zeměpisným oblastem, které jsou uvedeny ve výše zmíněných zákonech.

13. Rekreační, kulturní a sportovní služby

propagace filmů, reklama nebo postprodukční služby

Korea si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, které přiznává rozdílné zacházení osobám z jiných zemí, pokud jde o propagaci filmů, reklamu nebo postprodukční služby.

14. Dopravní služby

námořní osobní doprava a námořní kabotáž

Korea si vyhrazuje právo přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, které přiznává rozdílné zacházení osobám z jiných zemí, pokud jde o poskytování mezinárodních námořních služeb osobní dopravy, námořní kabotáž a provoz korejských plavidel, včetně těchto opatření:

Osoba, která poskytuje mezinárodní námořní služby osobní dopravy, musí získat licenci od ministerstva územního plánování, dopravy a námořnictví, na kterou se vztahuje test ekonomické potřebnosti.

Námořní kabotáž je vyhrazena korejským plavidlům. Námořní kabotáž zahrnuje námořní dopravu mezi přístavy celého Korejského poloostrova a přilehlých ostrovů. Korejským plavidlem se rozumí:

a)

plavidlo ve vlastnictví korejské vlády, státního podniku nebo instituce zřízené pod ministerstvem územního plánování, dopravy a námořnictví;

b)

plavidlo ve vlastnictví korejského státního příslušníka;

c)

plavidlo ve vlastnictví podniku organizovaného podle korejského obchodního zákoníku;

plavidlo ve vlastnictví podniku organizovaného podle cizího právního řádu, který má své hlavní místo podnikání v Koreji a jehož dae-pyo-ja (například generální ředitel, předseda nebo jiný nejvyšší vedoucí úředník) je korejský státní příslušník. Pokud má podnik více osob v postavení dae-pyo-ja, všechny tyto osoby musí mít korejskou státní příslušnost.


(1)  Pokud jde o Rakousko, část výjimky DNV ohledně dopravních práv se týká všech zemí, se kterými existují dvoustranné dohody nebo jiná ujednání o silniční dopravě, nebo jejichž existence by byla žádoucí.

(2)  Výjimka ze zacházení podle DNV se týká těchto členských států Evropské unie: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Spojené království a Španělsko.

(3)  Pokud byly tyto země členy OECD a NATO před 20. červnem 1996.

(4)  Týká se východoevropských společností, které spolupracují s jednou nebo s více skandinávskými společnostmi.

(5)  Jedná se o tyto členské státy: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Spojené království a Španělsko.


Top