EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0722

2013/722/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2013 , kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Unie na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2014 a následující roky (oznámeno pod číslem C(2013) 8417)

OJ L 328, 7.12.2013, p. 101–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/722/oj

7.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/101


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. listopadu 2013,

kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Unie na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2014 a následující roky

(oznámeno pod číslem C(2013) 8417)

(2013/722/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví postupy pro finanční příspěvek Unie na programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz.

(2)

Ustanovení čl. 27 odst. 1 rozhodnutí 2009/470/ES navíc stanoví, že se zavádí finanční opatření Unie určené k úhradě výdajů vzniklých členským státům při financování vnitrostátních programů eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz uvedených v příloze I uvedeného rozhodnutí.

(3)

Rozhodnutí Komise 2008/341/ES ze dne 25. dubna 2008, kterým se stanoví kritéria Společenství pro vnitrostátní programy eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz (2), stanoví, že programy předložené členskými státy musí splňovat alespoň kritéria stanovená v příloze uvedeného rozhodnutí, aby byly schváleny pro finanční opatření Unie.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (3) stanoví pro členské státy provádění ročních programů sledování přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u skotu, ovcí a koz.

(5)

Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků (4) rovněž ukládá členským státům, aby prováděly programy dozoru u drůbeže a volně žijícího ptactva, a tím přispěly, mimo jiné, k poznatkům o hrozbách představovaných volně žijícími ptáky, pokud jde o jakýkoli virus influenzy ptačího původu u ptáků, a to na základě pravidelně aktualizovaného posouzení rizik. Uvedené roční programy sledování a jejich financování by se měly rovněž schválit.

(6)

Některé členské státy předložily Komisi roční a víceleté programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat, programy kontrol zaměřených na prevenci zoonóz a roční programy eradikace a sledování některých TSE, pro které chtějí získat od Unie finanční příspěvek.

(7)

S ohledem na význam uvedených programů pro dosažení cílů Unie v oblasti veřejného zdraví a zdraví zvířat je vhodné stanovit finanční příspěvek Unie na náklady, které dotčeným členským státům vzniknou v souvislosti s opatřeními uvedenými v tomto rozhodnutí, až do maximální výše pro každý program.

(8)

Epizootologická situace ohledně TSE v Unii se sice v posledních letech výrazně zlepšila, ale sledování TSE zaměřené na konkrétní subpopulace zvířat má nadále zásadní význam, aby bylo možné poskytnout spolehlivou představu o prevalenci a vývoji TSE v členských státech a zároveň ověřit účinnost zavedených preventivních opatření. Je proto vhodné stanovit finanční příspěvek Unie ve výši 100 % nákladů vynaložených členskými státy na provádění určitých laboratorních vyšetření ke sledování TSE podle schválených programů.

(9)

Programy eradikace vztekliny v některých členských státech se nyní blíží fázi splnění cíle, jímž je eradikace tohoto závažného ohrožení veřejného zdraví, zatímco v jiných členských státech hrají rozhodující úlohu při prevenci opětovného zavlečení této nákazy do zbývající části Unie. Je vhodné zachovat vyšší finanční příspěvek Unie, a sice ve výši 75 %, na posílení úsilí členských států směřujícího k co nejrychlejší eradikaci uvedené nákazy.

(10)

Některé členské státy, které několik let úspěšně prováděly spolufinancované programy eradikace vztekliny, sousedí na pevnině se třetími zeměmi, kde se uvedená nákaza vyskytuje. Aby se konečně docílilo eradikace vztekliny, je třeba provést některé činnosti týkající se očkování na území uvedených třetích zemí, které sousedí s Unií. Je vhodné poskytnout plnou podporu činnostem v příhraničních oblastech těchto třetích zemí prostřednictvím 100 % finančního příspěvku Unie na náklady na nákup a distribuci orálních očkovacích látek.

(11)

Aby se zajistilo, že všechny členské státy s výskytem vztekliny budou bez přerušení pokračovat v činnostech týkajících se orálního očkování, které jsou uvedeny v jejich programech, je nezbytné na žádost dotčeného členského státu umožnit vyplacení zálohy až do výše 60 % maximální částky stanovené pro každý program, s výhradou dostupnosti rozpočtových prostředků.

(12)

Od roku 2012 byl klasický mor prasat zjištěn v populaci divokých prasat v jedné oblasti Lotyšska, která hraničí s Ruskou federací a Běloruskem. Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/427/EU (5) stanovilo nouzový finanční příspěvek Unie na orální očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v oblastech Běloruska sousedících s oblastmi s výskytem nákazy v Lotyšsku pro rok 2013, aby se zabránilo šíření nákazy a opětovnému zavlečení této nákazy na lotyšské území. Je vhodné zachovat podporu těchto činností v Bělorusku prostřednictvím 100 % finančního příspěvku Unie na některé relevantní náklady.

(13)

Vzhledem ke konkrétní epizootologické situaci a k finančním, technickým a administrativním problémům, které brání řádnému provedení programu eradikace brucelózy ovcí a koz v Řecku, je vhodné stanovit vyšší finanční příspěvek na určitá opatření a podpořit odměňování soukromých veterinárních lékařů a sezónních zaměstnanců, aby se zajistilo řádné provádění tohoto programu.

(14)

Výskyt afrického moru prasat na Sardinii představuje hrozbu, jelikož tato nákaza by se mohla šířit do jiných oblastí v Unii prostřednictvím nelegálních pohybů produktů nebo zvířat. V zájmu minimalizace tohoto rizika je vhodné schválit opatření pro finanční podporu pro Itálii na provádění posílených kontrol v přístavech a na letištích na Sardinii.

(15)

Komise posoudila roční a víceleté programy předložené členskými státy jak z hlediska veterinárního, tak z hlediska finančního. Uvedené programy jsou v souladu s příslušnými veterinárními předpisy Unie, a zejména s kritérii stanovenými v rozhodnutí 2008/341/ES.

(16)

Opatření způsobilá pro finanční podporu Unie jsou stanovena v rámci stávajícího prováděcího rozhodnutí Komise. V případech, kdy se to považovalo za vhodné, však Komise členské státy písemně informovala o omezení způsobilosti některých opatření, pokud jde o maximální počty prováděných činností nebo o geografické oblasti, na které se programy vztahují.

(17)

S ohledem na význam ročních a víceletých programů pro dosažení cílů Unie v oblasti zdraví zvířat a veřejného zdraví, jakož i na povinné uplatňování programů týkajících se TSE a influenzy ptáků ve všech členských státech je vhodné stanovit odpovídající finanční příspěvek Unie k uhrazení nákladů, které dotčeným členským státům vzniknou v souvislosti s opatřeními uvedenými v tomto rozhodnutí, až do maximální výše pro každý program.

(18)

V souladu s článkem 84 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (6), a s článkem 94 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie, (7) musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijato orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(19)

Za účelem zjednodušení a snížení administrativní zátěže v souvislosti s finančním řízením programů členskými státy a Komisí je vhodné použít systém jednotkových nákladů pro určení příspěvku Unie na způsobilé činnosti v souvislosti s odběrem vzorků a prováděním vyšetření v rámci schválených programů.

(20)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA I

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto prováděcího rozhodnutí se použijí tyto definice:

a)

odběrem vzorků domácích zvířat se rozumí postup odběru biologického materiálu od zvířat v hospodářství příslušným orgánem nebo jeho jménem pro účely laboratorního vyšetření;

b)

odběrem vzorků hejn drůbeže se rozumí odběr vzorků ze životního prostředí hejna drůbeže prováděný příslušným orgánem nebo jeho jménem v rámci programu tlumení některých zoonotických salmonel;

c)

vyšetřením se rozumí postup provedený na vzorku v laboratoři za účelem zjištění, diagnostikování nebo vyhodnocení přítomnosti nebo nepřítomnosti původce nákazy, vývoje nákazy nebo vnímavosti k určitému původci nákazy;

d)

tuberkulinací se rozumí postup provádění tuberkulinace podle definice v příloze B bodě 2 směrnice Rady 64/432/EHS (8) v rámci programu tlumení tuberkulózy skotu.

Článek 2

Brucelóza skotu

1.   Programy eradikace brucelózy skotu předložené Španělskem, Chorvatskem, Itálií, Portugalskem a Spojeným královstvím se schvalují na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

2.   Finanční příspěvek Unie:

a)

se stanoví ve výši 50 % jednotkových nákladů vymezených v bodě 1 písm. a) a v bodě 4 písm. a) přílohy I na:

i)

odběr vzorků domácích zvířat,

ii)

testy bengálskou červení,

iii)

testy reakce vazby komplementu;

b)

se stanoví ve výši 50 % způsobilých nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na:

i)

séroaglutinační testy až do maximální výše 0,25 EUR v průměru na jeden test,

ii)

testy ELISA až do maximální výše 0,5 EUR v průměru na jeden test,

iii)

bakteriologická vyšetření až do maximální výše 10 EUR v průměru na jedno vyšetření,

iv)

nákup očkovacích látek až do maximální výše 0,50 EUR v průměru na jednu dávku,

v)

odškodnění vlastníků za hodnotu jejich zvířat poražených v rámci těchto programů až do maximální výše 375 EUR v průměru za jedno zvíře;

c)

a nepřesáhne částku:

i)

4 900 000 EUR pro Španělsko,

ii)

150 000 EUR pro Chorvatsko,

iii)

2 715 000 EUR pro Itálii,

iv)

805 000 EUR pro Portugalsko,

v)

1 355 000 EUR pro Spojené království.

Článek 3

Tuberkulóza skotu

1.   Programy eradikace tuberkulózy skotu předložené Irskem, Španělskem, Chorvatskem, Itálií, Portugalskem a Spojeným královstvím se schvalují na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

2.   Finanční příspěvek Unie pro členské státy uvedené v odstavci 1, s výjimkou Irska:

a)

se stanoví ve výši 50 % jednotkových nákladů vymezených v bodě 3 a v bodě 4 písm. b) přílohy I na:

i)

tuberkulinaci,

ii)

testy na interferon gama;

b)

se stanoví ve výši 50 % způsobilých nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na náklady za:

i)

bakteriologická vyšetření až do maximální výše 10 EUR v průměru na jedno vyšetření,

ii)

odškodnění vlastníků za hodnotu jejich zvířat poražených v rámci těchto programů až do maximální výše 375 EUR v průměru za jedno zvíře;

c)

a nepřesáhne částku:

i)

11 780 000 EUR pro Španělsko,

ii)

330 000 EUR pro Chorvatsko,

iii)

4 570 000 EUR pro Itálii,

iv)

1 035 000 EUR pro Portugalsko,

v)

31 000 000 EUR pro Spojené království.

3.   Finanční příspěvek Unie pro Irsko:

a)

se stanoví ve výši 50 % jednotkových nákladů vymezených v bodě 4 písm. b) přílohy I na testy na interferon gama;

b)

se stanoví ve výši 50 % způsobilých nákladů, které budou vynaloženy Irskem na odškodnění vlastníků za hodnotu jejich zvířat poražených v rámci těchto programů až do maximální výše 375 EUR v průměru za jedno zvíře;

c)

nepřesáhne částku 7 390 000 EUR.

Článek 4

Brucelóza ovcí a koz

1.   Programy eradikace brucelózy ovcí a koz předložené Řeckem, Španělskem, Chorvatskem, Itálií, Kyprem a Portugalskem se schvalují na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

2.   Finanční příspěvek Unie pro členské státy uvedené v odstavci 1, s výjimkou Řecka:

a)

se stanoví ve výši 50 % jednotkových nákladů vymezených v bodě 1 písm. b) a v bodě 4 písm. c) přílohy I na:

i)

odběr vzorků domácích zvířat,

ii)

testy bengálskou červení,

iii)

testy reakce vazby komplementu;

b)

se stanoví ve výši 50 % způsobilých nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na:

i)

bakteriologická vyšetření až do maximální výše 10 EUR v průměru na jedno vyšetření,

ii)

nákup očkovacích látek až do maximální výše 0,50 EUR v průměru na jednu dávku,

iii)

odškodnění vlastníků za hodnotu jejich zvířat poražených v rámci těchto programů až do maximální výše 50 EUR v průměru za jedno zvíře;

c)

a nepřesáhne částku:

i)

7 715 000 EUR pro Španělsko,

ii)

385 000 EUR pro Chorvatsko,

iii)

3 925 000 EUR pro Itálii,

iv)

175 000 EUR pro Kypr,

v)

1 125 000 EUR pro Portugalsko.

3.   Finanční příspěvek Unie pro Řecko:

a)

se stanoví ve výši 75 % jednotkových nákladů vymezených v bodě 4 písm. c) přílohy I na:

i)

testy bengálskou červení,

ii)

testy reakce vazby komplementu;

b)

se stanoví ve výši 75 % způsobilých nákladů, které budou vynaloženy na:

i)

bakteriologická vyšetření až do maximální výše 15 EUR v průměru na jedno vyšetření,

ii)

nákup očkovacích látek až do maximální výše 0,75 EUR v průměru na jednu dávku,

iii)

odměňování soukromých veterinárních lékařů za provádění činností souvisejících s očkováním a odběrem vzorků v rámci programu,

iv)

platy sezónních zaměstnanců konkrétně najatých na správu údajů o provádění opatření uvedeného programu;

c)

se stanoví ve výši 50 % způsobilých nákladů, které budou vynaloženy na odškodnění vlastníků za hodnotu jejich zvířat poražených v rámci uvedeného programu až do maximální výše 50 EUR v průměru na jedno zvíře, a

d)

nepřesáhne částku 3 290 000 EUR.

Článek 5

Katarální horečka ovcí v endemických nebo vysoce rizikových oblastech

1.   Programy eradikace a sledování katarální horečky ovcí předložené Belgií, Bulharskem, Německem, Estonskem, Řeckem, Španělskem, Francií, Itálií, Lotyšskem, Litvou, Maltou, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem a Finskem se schvalují na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

2.   Finanční příspěvek Unie:

a)

se stanoví ve výši 50 % jednotkových nákladů vymezených v bodě 1 písm. c) a v bodě 4 písm. d) přílohy I na:

i)

odběr vzorků domácích zvířat,

ii)

testy ELISA,

iii)

testy PCR;

b)

se stanoví ve výši 50 % způsobilých nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na nákup očkovacích látek až do maximální výše 0,50 EUR v průměru na jednu dávku;

c)

nepřesáhne částku:

i)

11 000 EUR pro Belgii,

ii)

7 000 EUR pro Bulharsko,

iii)

70 000 EUR pro Německo,

iv)

3 000 EUR pro Estonsko,

v)

75 000 EUR pro Řecko,

vi)

590 000 EUR pro Španělsko,

vii)

170 000 EUR pro Francii,

viii)

350 000 EUR pro Itálii,

ix)

15 000 EUR pro Lotyšsko,

x)

8 000 EUR pro Litvu,

xi)

5 000 EUR pro Maltu,

xii)

5 000 EUR pro Rakousko,

xiii)

25 000 EUR pro Polsko,

xiv)

125 000 EUR pro Portugalsko,

xv)

35 000 EUR pro Rumunsko,

xvi)

13 000 EUR pro Slovinsko,

xvii)

25 000 EUR pro Slovensko,

xviii)

5 000 EUR pro Finsko.

Článek 6

Zoonotické salmonely

1.   Roční programy tlumení některých zoonotických salmonel v reprodukčních hejnech a v hejnech nosnic a brojlerů druhu Gallus gallus a v hejnech krůt (Meleagris gallopavo) předložené Bulharskem, Dánskem, Německem, Estonskem, Irskem, Řeckem, Francií, Chorvatskem, Itálií, Kyprem, Lotyšskem, Lucemburskem, Maďarskem, Maltou, Nizozemskem, Rakouskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem a Spojeným královstvím se schvalují na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

2.   Roční program tlumení některých zoonotických salmonel v hejnech krůt (Meleagris gallopavo) předložený Polskem se schvaluje na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

3.   Roční program tlumení některých zoonotických salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus předložený Českou republikou se schvaluje na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

4.   Víceleté programy tlumení některých zoonotických salmonel v hejnech nosnic a brojlerů druhu Gallus gallus a v hejnech krůt (Meleagris gallopavo) předložené Českou republikou se schvalují na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2016.

5.   Víceletý program tlumení některých zoonotických salmonel v reprodukčních hejnech a v hejnech nosnic a brojlerů druhu Gallus gallus a v hejnech krůt (Meleagris gallopavo) předložený Španělskem se schvaluje na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2016.

6.   Víceletý program tlumení některých zoonotických salmonel v reprodukčních hejnech a v hejnech nosnic a brojlerů druhu Gallus gallus předložený Polskem se schvaluje na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2016.

7.   Víceletý program tlumení některých zoonotických salmonel v reprodukčních hejnech a v hejnech nosnic druhu Gallus gallus předložený Belgií se schvaluje na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2019.

8.   Finanční příspěvek Unie na rok 2014:

a)

se stanoví ve výši 50 % jednotkových nákladů vymezených v bodě 2 a v bodě 4 písm. e) přílohy I na:

i)

odběr vzorků hejn drůbeže,

ii)

bakteriologická vyšetření,

iii)

sérotypizaci,

iv)

vyšetření prokazující účinnost dezinfekce,

v)

vyšetření ke stanovení antimikrobiálních látek;

b)

se stanoví ve výši 50 % způsobilých nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavcích 1 až 7 na:

i)

nákup očkovací látky až do maximální výše 0,05 EUR v průměru na jednu dávku,

ii)

odškodnění vlastníků za hodnotu:

utracené plemenné drůbeže druhu Gallus gallus až do maximální výše 4 EUR v průměru na jednoho ptáka,

utracených nosnic druhu Gallus gallus až do maximální výše 2,20 EUR v průměru na jednoho ptáka,

utracených rodičovských plemenných krůt Meleagris gallopavo až do maximální výše 12 EUR v průměru na jednoho ptáka,

zničených násadových vajec rodičovských plemenných ptáků druhu Gallus gallus až do maximální výše 0,20 EUR v průměru na jedno vejce,

zničených konzumních vajec druhu Gallus gallus až do maximální výše 0,04 EUR v průměru na jedno vejce,

zničených násadových vajec rodičovských plemenných ptáků druhu Meleagris gallopavo až do maximální výše 0,40 EUR v průměru na jedno vejce;

c)

a nepřesáhne částku:

i)

1 070 000 EUR pro Belgii,

ii)

50 000 EUR pro Bulharsko,

iii)

175 000 EUR na program České republiky uvedený v odstavci 3,

iv)

710 000 EUR na program České republiky uvedený v odstavci 4,

v)

90 000 EUR pro Dánsko,

vi)

1 335 000 EUR pro Německo,

vii)

20 000 EUR pro Estonsko,

viii)

25 000 EUR pro Irsko,

ix)

620 000 EUR pro Řecko,

x)

760 000 EUR pro Španělsko,

xi)

860 000 EUR pro Francii,

xii)

160 000 EUR pro Chorvatsko,

xiii)

550 000 EUR pro Itálii,

xiv)

95 000 EUR pro Kypr,

xv)

240 000 EUR pro Lotyšsko,

xvi)

10 000 EUR pro Lucembursko,

xvii)

1 940 000 EUR pro Maďarsko,

xviii)

30 000 EUR pro Maltu,

xix)

2 700 000 EUR pro Nizozemsko,

xx)

1 190 000 EUR pro Rakousko,

xxi)

20 000 EUR na program Polska uvedený v odstavci 2,

xxii)

2 610 000 EUR na program Polska uvedený v odstavci 6,

xxiii)

35 000 EUR pro Portugalsko,

xxiv)

1 170 000 EUR pro Rumunsko,

xxv)

35 000 EUR pro Slovinsko,

xxvi)

970 000 EUR pro Slovensko,

xxvii)

40 000 EUR pro Spojené království.

Článek 7

Klasický mor prasat

1.   Programy tlumení a sledování klasického moru prasat předložené Bulharskem, Německem, Francií, Chorvatskem, Lotyšskem, Maďarskem, Rumunskem a Slovenskem se schvalují na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

2.   Finanční příspěvek Unie:

a)

se stanoví ve výši 50 % jednotkových nákladů vymezených v bodě 1 písm. d) a v bodě 4 písm. f) přílohy I na:

i)

odběr vzorků domácích zvířat,

ii)

testy ELISA,

iii)

testy PCR,

iv)

virologické testy;

b)

se stanoví ve výši 50 % způsobilých nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na:

i)

dodání divokých prasat orgánům pro účely laboratorního vyšetření, a to až do maximální výše 5 EUR v průměru za jedno zvíře,

ii)

nákup orálních očkovacích látek až do maximální výše 0,50 EUR v průměru na jednu dávku;

c)

nepřesáhne částku:

i)

150 000 EUR pro Bulharsko,

ii)

670 000 EUR pro Německo,

iii)

15 000 EUR pro Francii,

iv)

65 000 EUR pro Chorvatsko,

v)

295 000 EUR pro Lotyšsko,

vi)

40 000 EUR pro Maďarsko,

vii)

1 435 000 EUR pro Rumunsko,

viii)

345 000 EUR pro Slovensko.

3.   Aniž je dotčen odst. 2 písm. a) a b), pro tu část lotyšského programu, která bude prováděna v Bělorusku, finanční příspěvek Unie na rok 2014:

a)

se poskytne pouze na způsobilé náklady na nákup orálních očkovacích návnad až do maximální výše 1 EUR v průměru na jednu dávku;

b)

se stanoví ve výši 100 % a

c)

nepřesáhne částku 135 000 EUR.

Článek 8

Vezikulární choroba prasat

1.   Program eradikace vezikulární choroby prasat předložený Itálií se schvaluje na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

2.   Finanční příspěvek Unie:

a)

se stanoví ve výši 50 % jednotkových nákladů vymezených v bodě 1 písm. e) přílohy I na odběr vzorků domácích zvířat;

b)

se stanoví ve výši 50 % způsobilých nákladů, které budou Itálií vynaloženy na:

i)

testy ELISA až do maximální výše 1 EUR v průměru na jeden test,

ii)

testy PCR až do maximální výše 5 EUR v průměru na jeden test,

iii)

virologické testy až do maximální výše 10 EUR v průměru na jeden test;

c)

nepřesáhne částku 790 000 EUR pro Itálii.

Článek 9

Influenza ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků

1.   Programy dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků předložené Belgií, Bulharskem, Dánskem, Německem, Estonskem, Irskem, Řeckem, Španělskem, Francií, Chorvatskem, Itálií, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem, Maltou, Rakouskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím se schvalují na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

2.   Víceleté programy dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků předložené Českou republikou a Polskem se schvalují na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2016.

3.   Víceletý program dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků předložený Nizozemskem se schvaluje na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2017.

4.   Finanční příspěvek Unie na rok 2014:

a)

se stanoví ve výši 50 % jednotkových nákladů vymezených v bodě 1 písm. f) a v bodě 4 písm. g) přílohy I na:

i)

odběr vzorků domácích ptáků,

ii)

testy ELISA,

iii)

imunodifúzní testy v agarovém gelu,

iv)

test HI na H5/H7,

v)

virusizolační testy,

vi)

testy PCR;

b)

se stanoví ve výši 50 % způsobilých nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavcích 1 až 3 na dodání volně žijících ptáků orgánům pro účely laboratorního vyšetření v rámci pasivního dozoru až do maximální výše 5 EUR v průměru na jednoho ptáka;

c)

nepřesáhne částku:

i)

50 000 EUR pro Belgii,

ii)

25 000 EUR pro Bulharsko,

iii)

20 000 EUR pro Českou republiku,

iv)

50 000 EUR pro Dánsko,

v)

55 000 EUR pro Německo,

vi)

5 000 EUR pro Estonsko,

vii)

70 000 EUR pro Irsko,

viii)

15 000 EUR pro Řecko,

ix)

65 000 EUR pro Španělsko,

x)

120 000 EUR pro Francii,

xi)

75 000 EUR pro Chorvatsko,

xii)

905 000 EUR pro Itálii,

xiii)

20 000 EUR pro Kypr,

xiv)

20 000 EUR pro Lotyšsko,

xv)

10 000 EUR pro Litvu,

xvi)

10 000 EUR pro Lucembursko,

xvii)

160 000 EUR pro Maďarsko,

xviii)

5 000 EUR pro Maltu,

xix)

160 000 EUR pro Nizozemsko,

xx)

25 000 EUR pro Rakousko,

xxi)

95 000 EUR pro Polsko,

xxii)

25 000 EUR pro Portugalsko,

xxiii)

260 000 EUR pro Rumunsko,

xxiv)

45 000 EUR pro Slovinsko,

xxv)

25 000 EUR pro Slovensko,

xxvi)

40 000 EUR pro Finsko,

xxvii)

30 000 EUR pro Švédsko,

xxviii)

135 000 EUR pro Spojené království.

Článek 10

Přenosné spongiformní encefalopatie

1.   Programy sledování a eradikace některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) předložené Belgií, Bulharskem, Českou republikou, Dánskem, Německem, Estonskem, Irskem, Španělskem, Francií, Chorvatskem, Itálií, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Maltou, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem a Švédskem se schvalují na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

2.   Víceleté programy sledování a eradikace některých přenosných spongiformních encefalopatií předložené Řeckem a Lucemburskem se schvalují na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015.

3.   Víceletý program sledování a eradikace některých přenosných spongiformních encefalopatií předložený Spojeným královstvím se schvaluje na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2018.

4.   Finanční příspěvek Unie:

a)

se stanoví ve výši 100 % jednotkových nákladů vymezených v bodě 4 písm. h) přílohy I na:

i)

rychlé testy u skotu prováděné za účelem splnění požadavků čl. 12 odst. 2 a přílohy III kapitoly A části I bodů 2.1 a 3 nařízení (ES) č. 999/2001,

ii)

rychlé testy u skotu prováděné za účelem splnění požadavků přílohy III kapitoly A části I bodu 2.2 nařízení (ES) č. 999/2001 v rámci programů Bulharska, Chorvatska a Rumunska nebo v rámci programů jiných členských států uvedených v odstavcích 1 až 3 u skotu pocházejícího z členských států, které nejsou uvedeny v příloze rozhodnutí Komise 2009/719/ES (9), nebo ze třetích zemí,

iii)

rychlé testy u ovcí a koz:

v souladu s požadavky čl. 12 odst. 2, přílohy III kapitoly A části II bodu 5 a přílohy VII nařízení (ES) č. 999/2001,

až do počtu nezbytného pro splnění minimálních požadavků přílohy III kapitoly A části II bodů 2 a 3,

iv)

základní molekulární diskriminační testy uvedené v příloze X kapitole C bodě 3.2 písm. c) podbodě i) nařízení (ES) č. 999/2001;

b)

se stanoví ve výši 75 % jednotkových nákladů vymezených v bodě 4 písm. h) přílohy I na rychlé testy u skotu prováděné za účelem splnění požadavků přílohy III kapitoly A části I bodu 2.2 nařízení (ES) č. 999/2001, na něž se nevztahuje písm. a) bod ii);

c)

se stanoví ve výši 100 % způsobilých nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavcích 1 až 3 na:

i)

potvrzující testy jiné než rychlé testy podle přílohy X kapitoly C nařízení (ES) č. 999/2001 až do maximální výše 50 EUR v průměru na jeden test,

ii)

genotypizaci až do maximální výše 6 EUR v průměru na jeden test;

d)

se stanoví ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem na odškodnění vlastníků zvířat:

skotu utraceného a zlikvidovaného až do maximální výše 500 EUR v průměru na jedno zvíře,

ovcí a koz utracených a zlikvidovaných až do maximální výše 70 EUR v průměru na jedno zvíře,

ovcí a koz povinně poražených v souladu s přílohou VII kapitolou B bodem 2.2.2 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 999/2001 až do maximální výše 50 EUR v průměru na jedno zvíře, a

e)

nepřesáhne částku:

i)

260 000 EUR pro Belgii,

ii)

310 000 EUR pro Bulharsko,

iii)

250 000 EUR pro Českou republiku,

iv)

235 000 EUR pro Dánsko,

v)

2 390 000 EUR pro Německo,

vi)

45 000 EUR pro Estonsko,

vii)

660 000 EUR pro Irsko,

viii)

1 355 000 EUR pro Řecko,

ix)

1 525 000 EUR pro Španělsko,

x)

7 615 000 EUR pro Francii,

xi)

2 115 000 EUR pro Itálii,

xii)

355 000 EUR pro Chorvatsko,

xiii)

1 060 000 EUR pro Kypr,

xiv)

65 000 EUR pro Lotyšsko,

xv)

55 000 EUR pro Litvu,

xvi)

30 000 EUR pro Lucembursko,

xvii)

660 000 EUR pro Maďarsko,

xviii)

15 000 EUR pro Maltu,

xix)

435 000 EUR pro Nizozemsko,

xx)

345 000 EUR pro Rakousko,

xxi)

1 220 000 EUR pro Polsko,

xxii)

475 000 EUR pro Portugalsko,

xxiii)

1 675 000 EUR pro Rumunsko,

xxiv)

115 000 EUR pro Slovinsko,

xxv)

170 000 EUR pro Slovensko,

xxvi)

100 000 EUR pro Finsko,

xxvii)

105 000 EUR pro Švédsko,

xxviii)

1 475 000 EUR pro Spojené království.

Článek 11

Vzteklina

1.   Roční programy eradikace vztekliny předložené Bulharskem, Estonskem, Itálií, Litvou, Maďarskem, Polskem, Rumunskem a Slovenskem se schvalují na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

2.   Víceletý program eradikace vztekliny předložený Řeckem se schvaluje na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015.

3.   Víceleté programy eradikace vztekliny předložené Lotyšskem a Finskem se schvalují na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2016.

4.   Víceletý program eradikace vztekliny předložený Chorvatskem se schvaluje na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2018.

5.   Víceletý program eradikace vztekliny předložený Slovinskem se schvaluje na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2019.

6.   Finanční příspěvek Unie na rok 2014:

a)

se stanoví ve výši 75 % jednotkových nákladů vymezených v bodě 4 písm. i) přílohy I na:

i)

imunofluorescenční testy (FAT),

ii)

sérologické testy;

b)

se stanoví ve výši 75 % způsobilých nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na:

i)

dodání volně žijících zvířat orgánům pro účely laboratorního vyšetření, a to až do maximální výše 10 EUR v průměru na jedno zvíře,

ii)

testy k detekci biomarkeru až do maximální výše 7,50 EUR v průměru na jeden test,

iii)

izolaci a charakterizaci viru vztekliny až do maximální výše 30 EUR v průměru na jedno vyšetření,

iv)

titraci viru obsaženého ve vzorku očkovacích návnad až do maximální výše 75 EUR v průměru na jeden vzorek zkoušených očkovacích návnad,

v)

nákup orálních očkovacích návnad až do maximální výše 0,60 EUR v průměru na jednu návnadu,

vi)

distribuci orálních očkovacích návnad až do maximální výše 0,35 EUR v průměru na jednu návnadu;

c)

nepřesáhne částku:

i)

1 790 000 EUR pro Bulharsko,

ii)

3 210 000 EUR pro Řecko,

iii)

510 000 EUR pro Estonsko,

iv)

165 000 EUR pro Itálii,

v)

1 700 000 EUR pro Chorvatsko,

vi)

1 225 000 EUR pro Lotyšsko,

vii)

2 600 000 EUR pro Litvu,

viii)

1 970 000 EUR pro Maďarsko,

ix)

7 470 000 EUR pro Polsko,

x)

5 500 000 EUR pro Rumunsko,

xi)

800 000 EUR pro Slovinsko,

xii)

285 000 EUR pro Slovensko,

xiii)

250 000 EUR pro Finsko.

7.   Aniž je dotčen odst. 6 písm. a) a b), pro ty části estonského, lotyšského, litevského, polského a finského programu, které budou prováděny mimo území těchto členských států, finanční příspěvek Unie na rok 2014:

a)

se poskytne pouze na způsobilé náklady na nákup a distribuci orálních očkovacích návnad;

b)

se stanoví ve výši 100 % a

c)

nepřesáhne částku:

i)

110 000 EUR pro část estonského programu prováděnou v Ruské federaci,

ii)

475 000 EUR pro část lotyšského programu prováděnou v Bělorusku,

iii)

1 570 000 EUR pro část litevského programu prováděnou v Bělorusku,

iv)

1 500 000 EUR pro část polského programu prováděnou na Ukrajině,

v)

660 000 EUR pro část polského programu prováděnou v Bělorusku,

vi)

95 000 EUR pro část finského programu prováděnou v Ruské federaci.

8.   Maximální výše způsobilých nákladů, která bude uhrazena za náklady uvedené v odstavci 7, nepřesáhne za nákup a distribuci orálních očkovacích návnad částku 0,95 EUR v průměru na jednu dávku.

9.   Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 13 odst. 2 pro programy uvedené v tomto článku:

a)

může Komise na žádost dotčeného členského státu vyplatit zálohu do výše 60 % uvedené maximální částky do tří měsíců od obdržení žádosti;

b)

způsobilé náklady uvedené v odstavci 7 jsou způsobilé, pokud byly vynaloženy orgány třetí země, na jejímž území se činnosti prováděly, a dotčenému členskému státu byla předložena závěrečná zpráva a žádost o platbu.

Článek 12

Africký mor prasat

1.   Finanční příspěvek pro Itálii na provádění opatření posílených kontrol v přístavech a na letištích Sardinie za účelem prevence šíření afrického moru prasat se schvaluje na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

2.   Finanční příspěvek Unie:

a)

se stanoví ve výši 50 % způsobilých nákladů, které vynaloží Itálie na provádění opatření uvedených v odstavci 1;

b)

nepřesáhne částku 50 000 EUR.

KAPITOLA II

Obecná a závěrečná ustanovení

Článek 13

1.   Finanční příspěvek Unie stanovený v článcích 2 až 11 musí být v uvedených článcích specifikovaný podíl:

a)

jednotkových nákladů stanovených pro každý program v příloze I;

b)

způsobilých nákladů omezených na náklady stanovené v příloze II.

2.   Pouze náklady vynaložené při provádění ročních nebo víceletých programů uvedených v článcích 2 až 12 a zaplacené před tím, než členské státy předložily závěrečnou zprávu, jsou způsobilé pro spolufinancování prostřednictvím finančního příspěvku Unie.

Článek 14

1.   Výdaje předložené členskými státy za účelem získání finančního příspěvku Unie se vyjadřují v eurech a uvádějí se bez daně z přidané hodnoty a bez veškerých dalších daní.

2.   Jsou-li výdaje členského státu vyjádřeny v jiné měně než v eurech, přepočte je členský stát na eura na základě posledního směnného kurzu stanoveného Evropskou centrální bankou před prvním dnem měsíce, ve kterém dotčený členský stát podal žádost.

Článek 15

1.   Finanční příspěvek Unie na roční a víceleté programy uvedené v článcích 2 až 12 se poskytne, pokud dotčené členské státy:

a)

provedou činnosti a opatření popsané ve schválených programech;

b)

provedou programy v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie, včetně předpisů týkajících se registrace veterinárních léčivých přípravků a pravidel pro hospodářskou soutěž a pro zadávání veřejných zakázek;

c)

uvedou do 1. ledna 2014 v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro skutečné a úplné provádění programů ke dni 1. ledna 2014;

d)

zašlou Komisi v souladu s čl. 27 odst. 7 písm. a) rozhodnutí 2009/470/ES a článkem 3 rozhodnutí Komise 2008/940/ES (10) průběžné technické a finanční zprávy o programech;

e)

zašlou Komisi v souladu s čl. 27 odst. 7 písm. b) rozhodnutí 2009/470/ES a článkem 4 rozhodnutí 2008/940/ES podrobnou roční zprávu pro programy;

f)

nepředloží další žádosti o jiné příspěvky od Unie pro uvedená opatření a ani v minulosti takové žádosti nepředložily.

2.   V případě, že některý členský stát nevyhoví ustanovením odstavce 1, může Komise snížit finanční příspěvek Unie s ohledem na povahu a závažnost takového porušení předpisů a na finanční ztrátu utrpěnou Unií.

Článek 16

Toto rozhodnutí je rozhodnutím o financování ve smyslu článku 84 finančního nařízení.

Článek 17

Toto finanční rozhodnutí závisí na dostupnosti prostředků stanovených v návrhu rozpočtu na rok 2014 po přijetí rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým orgánem nebo, pokud rozpočet není přijat, podle systému prozatímních dvanáctin.

Článek 18

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2014.

Článek 19

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. listopadu 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 44.

(3)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 213, 8.8.2013, s. 22.

(6)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.

(8)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(9)  Úř. věst. L 256, 29.9.2009, s. 35.

(10)  Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 61.


PŘÍLOHA I

JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

(uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. a))

Jednotkové náklady uvedené v článcích 2 až 11se stanoví takto:

1.

Odběr vzorků domácích zvířat nebo ptáků:

a)

brucelóza skotu:

(v EUR)

Členský stát

Jednotkové náklady

Chorvatsko

Portugalsko

0,76

Španělsko

1,80

Itálie

Spojené království

2,97

b)

brucelóza ovcí a koz:

(v EUR)

Členský stát

Jednotkové náklady

Chorvatsko

Portugalsko

0,55

Španělsko

Kypr

1,28

Itálie

2,12

c)

katarální horečka ovcí v endemických a vysoce rizikových oblastech:

(v EUR)

Členský stát

Jednotkové náklady

Bulharsko

Estonsko

Řecko

Lotyšsko

Litva

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovensko

Malta

0,55

Španělsko

Slovinsko

1,28

Belgie

Francie

Itálie

2,12

Německo

Rakousko

Finsko

2,78

d)

klasický mor prasat:

(v EUR)

Členský stát

Jednotkové náklady

Bulharsko

Chorvatsko

Maďarsko

Lotyšsko

Rumunsko

Slovensko

0,55

Francie

2,12

Německo

2,78

e)

vezikulární choroba prasat

(v EUR)

Členský stát

Jednotkové náklady

Itálie

2,12

f)

influenza ptáků:

(v EUR)

Členský stát

Jednotkové náklady

Bulharsko

Česká republika

Estonsko

Řecko

Chorvatsko

Maďarsko

Lotyšsko

Litva

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovensko

Malta

1,19

Španělsko

Kypr

Slovinsko

2,81

Belgie

Irsko

Francie

Itálie

Spojené království

4,65

Dánsko

Německo

Lucembursko

Rakousko

Nizozemsko

Finsko

Švédsko

6,09

2.

Odběr vzorků z hejn drůbeže v rámci programů tlumení zoonotických salmonel:

(v EUR)

Členský stát

Jednotkové náklady

Bulharsko

Česká republika

Estonsko

Řecko

Chorvatsko

Maďarsko

Lotyšsko

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovensko

Malta

5,97

Španělsko

Kypr

Slovinsko

14,03

Belgie

Irsko

Francie

Itálie

Spojené království

23,24

Dánsko

Německo

Lucembursko

Rakousko

Nizozemsko

30,43

3.

Tuberkulinace (programy eradikace tuberkulózy skotu):

(v EUR)

Členský stát

Jednotkové náklady

Chorvatsko

Portugalsko

1,12

Španělsko

2,63

Itálie

Spojené království

4,36

4.

Laboratorní zkoušky:

a)

brucelóza skotu:

(v EUR)

Členský stát

Laboratorní vyšetření

Jednotkové náklady

Všechny členské státy

test bengálskou červení

0,47

test reakce vazby komplementu

0,49

b)

tuberkulóza skotu:

(v EUR)

Členský stát

Laboratorní vyšetření

Jednotkové náklady

Všechny členské státy

test na interferon gama

10,43

c)

brucelóza ovcí a koz:

(v EUR)

Členský stát

Laboratorní vyšetření

Jednotkové náklady

Všechny členské státy

test bengálskou červení

0,24

test reakce vazby komplementu

0,63

d)

katarální horečka ovcí:

(v EUR)

Členský stát

Laboratorní vyšetření

Jednotkové náklady

Všechny členské státy

test PCR

25,08

test ELISA

1,69

e)

zoonotické salmonely:

(v EUR)

Členský stát

Laboratorní vyšetření

Jednotkové náklady

Všechny členské státy

bakteriologické vyšetření

18,19

sérotypizace

38,38

vyšetření prokazující účinnost dezinfekce

16,72

vyšetření ke stanovení antimikrobiálních látek

3,43

f)

klasický mor prasat:

(v EUR)

Členský stát

Laboratorní vyšetření

Jednotkové náklady

Všechny členské státy

test ELISA

3,38

test PCR

19,01

virologický test

24,95

g)

influenza ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků:

(v EUR)

Členský stát

Laboratorní vyšetření

Jednotkové náklady

Všechny členské státy

test ELISA

3,26

imunodifúzní test v agarovém gelu

1,80

test HI na H5/H7

9,64

virusizolační test

37,87

test PCR

19,74

h)

přenosné spongiformní encefalopatie:

(v EUR)

Členský stát

Laboratorní vyšetření

Jednotkové náklady

Všechny členské státy

rychlý test

7,40

diskriminační test

194

i)

vzteklina:

(v EUR)

Členský stát

Laboratorní vyšetření

Jednotkové náklady

Všechny členské státy

imunofluorescenční test (FAT)

13,09

sérologický test

15,24


PŘÍLOHA II

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

(uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. b))

1.   Vyšetření:

a)

náklady na nákup zkušebních souprav, činidel a veškerého spotřebního materiálu, který je určen a používán speciálně pro provádění laboratorního vyšetření;

b)

náklady na pracovníky, v jakékoli funkci, konkrétně přidělené (zcela nebo částečně) k provádění vyšetření v laboratoři; náklady se omezí na jejich skutečnou mzdu plus srážky za sociální pojištění a další nutné náklady zahrnuté v jejich mzdě a

c)

režijní náklady rovnající se 7 % částky nákladů uvedených v písmenech a) a b) na koordinaci činností a kancelářské potřeby.

2.   Odškodnění vlastníků za hodnotu poražených nebo utracených zvířat nebo ptáků, zničených vajec a tepelně ošetřených neinkubovaných násadových vajec:

a)

odškodnění nepřesáhne tržní hodnotu zvířete bezprostředně před porážkou nebo utracením nebo tržní hodnotu vajec bezprostředně před jejich zničením nebo tepelným ošetřením;

b)

v případě poražených zvířat nebo ptáků a tepelně ošetřených neinkubovaných násadových vajec se od tohoto odškodnění odečte případná zbytková hodnota;

c)

odškodnění za hodnotu poražených nebo utracených zvířat, za zničené produkty a tepelně ošetřená neinkubovaná násadová vejce se vlastníkům poskytne do 90 dnů ode dne:

i)

porážky nebo utracení zvířete,

ii)

zničení nebo tepelné ošetření produktů nebo

iii)

předložení vyplněné žádosti vlastníkem;

d)

ustanovení čl. 9 odst. 1, 2 a 3 nařízení Komise (ES) č. 883/2006 (1) se použije pro platby odškodnění, které proběhly po uplynutí lhůty 90 dní uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Nákup očkovacích látek nebo očkovacích návnad pro domácí nebo volně žijící zvířata:

náklady na pořízení dávek očkovacích látek nebo očkovacích návnad,

náklady na uskladnění dávek očkovacích látek nebo očkovacích návnad.

4.   Distribuce očkovacích návnad pro volně žijící zvířata:

a)

přeprava očkovacích návnad;

b)

náklady na leteckou nebo ruční distribuci očkovacích látek a návnad;

c)

náklady na pracovníky, v jakékoli funkci, konkrétně přidělené (zcela nebo částečně) k distribuci očkovacích návnad; náklady se omezí na jejich skutečnou mzdu, srážky za sociální pojištění a další nutné náklady zahrnuté v jejich mzdě.

5.   Odměny pro soukromé veterinární lékaře provádějící činnosti související s očkováním a odběrem vzorků v rámci programu (uvedené v čl. 4 odst. 3 písm. b) bodě iii)):

se omezí na částku vyplacenou soukromým veterinárním lékařům konkrétně smluvně najatým na odběr vzorků nebo očkování zvířat, která se stanoví podle počtu zvířat, z nichž byly vzorky odebrány nebo u nichž bylo provedeno očkování a/nebo podle počtu hospodářství, která byla za tímto účelem navštívena.

6.   Platy sezónních zaměstnanců konkrétně najatých na správu údajů o provádění opatření uvedeného programu (uvedené v čl. 4 odst. 3 písm. b) bodě iv)):

jsou omezeny na skutečné mzdy uvedených sezónních zaměstnanců, srážky za sociální pojištění a další nutné náklady zahrnuté v jejich mzdě.

7.   Dodání volně žijících zvířat orgánům pro účely laboratorního vyšetření (uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. b) bodě i) a v čl. 11 odst. 6 písm. b) bodě i)):

se omezí na částku vyplacenou lovcům nebo jiným osobám nebo subjektům za sběr mrtvých volně žijících živočichů (divokých prasat v případě klasického moru prasat a všech savců v případě vztekliny) nebo za odlov zvířat (divokých prasat v případě klasického moru prasat a podezřelých volně žijících savců a zdravých zastřelených lišek a mývalů v případě vztekliny) a za dodání (celého zvířete nebo specifikované části zvířete) příslušnému orgánu k provedení způsobilých laboratorních vyšetření v rámci programu.

8.   Dodání volně žijících ptáků orgánům pro účely laboratorního vyšetření (uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. b)):

se omezí na částku vyplacenou lovcům nebo jiným osobám nebo subjektům za dodání podezřelých volně žijících ptáků příslušnému orgánu k provedení laboratorních vyšetření v rámci programu.


(1)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 1.


Top