EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1270

Nařízení Rady (EU) č. 1270/2013 ze dne 15. listopadu 2013 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1270/oj

7.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/40


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1270/2013

ze dne 15. listopadu 2013

o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. května 2006 schválila Rada nařízením (ES) č. 764/2006 (1) uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (2) (dále jen „dohoda o partnerství“).

(2)

Unie s Marockým královstvím sjednala nový protokol k dohodě o partnerství, který uděluje plavidlům Unie rybolovná práva ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo jurisdikci Marockého království ve věcech rybolovu. Nový protokol byl parafován dne 24. července 2013.

(3)

Dne 15. listopadu 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/1270/EU (3) o podpisu nového protokolu.

(4)

Měl by být stanoven způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy na celou dobu uplatňování nového protokolu.

(5)

Jestliže se zdá, že oprávnění k rybolovu a rybolovná práva přidělená Unii v rámci nového protokolu nejsou plně využívána, uvědomí o tom Komise dotčené členské státy v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (4). Neobdržení odpovědi ve lhůtě, kterou stanoví Rada, je považováno za potvrzení toho, že plavidla dotčeného členského státu v daném období plně nevyužívají svých rybolovných práv. Tuto lhůtu by měla Rada stanovit.

(6)

Je třeba, aby se toto nařízení použilo ode dne vstupu nového protokolu v platnost.

(7)

Vzhledem k naléhavosti situace by měla být použita výjimka ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Rybolovná práva stanovená na základě Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „protokol“), se mezi členské státy rozdělují takto:

Kategorie rybolovu

Druh plavidel

Členský stát

Licence nebo kvóty

Drobný pelagický rybolov na severu

plavidla lovící s nevody < 100 GT

Španělsko

20

Drobný rybolov na severu

plavidla lovící na nástražné dlouhé lovné šňůry < 40 GT

Španělsko

25

Portugalsko

7

plavidla lovící na nástražné dlouhé lovné šňůry ≥ 40 GT < 150 GT

Portugalsko

3

Drobný rybolov na jihu

plavidla lovící s návnadou nebo na pruty < 80 GT

Španělsko

10

Rybolov při dně

plavidla lovící na nástražné dlouhé lovné šňůry

Španělsko

7

Portugalsko

4

plavidla lovící s vlečnými sítěmi

Španělsko

5

Itálie

0

Lov tuňáka

plavidla lovící na pruty

Španělsko

23

Francie

4

Průmyslový pelagický rybolov

80 000 tun ročně

při maximálně 10 000 tunách měsíčně za všechny lodě,

s výjimkou období srpen až říjen, kdy je měsíční limit pro úlovky zvýšen na 15 000 tun

Rozdělení plavidel oprávněných lovit:

 

10 lodí o hrubé prostornosti přesahující 3 000 GT

 

3 lodě o hrubé prostornosti 150 až 3 000 GT

 

5 lodí o hrubé prostornosti nižší než 150 GT

Německo

6 467 t

Litva

20 693 t

Lotyšsko

11 640 t

Nizozemsko

24 567 t

Irsko

2 917 t

Polsko

4 525 t

Spojené království

4 525 t

Španělsko

467 t

Portugalsko

1 555 t

Francie

2 644 t

2.   Nařízení (ES) č. 1006/2008 se použije, aniž je dotčena dohoda o partnerství.

3.   Pokud žádosti o oprávnění k rybolovu z členských států uvedených v odstavci 1 tohoto článku nevyčerpají rybolovná práva stanovená protokolem, Komise v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1006/2008 zohlední žádosti o oprávnění k rybolovu z jakéhokoli jiného členského státu.

4.   Lhůta, během níž musejí členské státy potvrdit, že plně nevyužívají rybolovných práv, která jim byla udělena, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1006/2008, je stanovena na deset pracovních dnů ode dne, kdy jim Komise sdělí, že rybolovná práva nejsou plně vyčerpána.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne vstupu protokolu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2013.

Za Radu

předseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 764/2006 ze dne 22. května 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 141, 29.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 141, 29.5.2006, s. 4.

(3)  Viz strana 40 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství, o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33).


Top