EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1079

Nařízení Komise (EU) č. 1079/2013 ze dne 31. října 2013 , kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 292, 1.11.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1079/oj

1.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1079/2013

ze dne 31. října 2013,

kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na čl. 9 první pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 16 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 stanoví významné změny v pravidlech a postupech, které mají dodržovat provozovatelé potravinářských podniků a příslušné orgány členských států. Tato nařízení platí od 1. ledna 2006. Uplatňování některých těchto pravidel a postupů s okamžitou účinností od uvedeného data by však v některých případech působilo praktické potíže.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1162/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (3), proto stanoví přechodná opatření pro přechodné období končící dne 31. prosince 2013 s cílem umožnit bezproblémový přechod na plné uplatňování pravidel a postupů stanovených v uvedených třech nařízeních. Doba trvání přechodného období byla stanovena s ohledem na revizi tohoto regulačního rámce v oblasti hygieny, jak je stanoveno v uvedených nařízeních.

(3)

„Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o zkušenostech získaných při uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 o hygieně ze dne 29. dubna 2004“ (4) ze dne 28. července 2009 (dále jen „zpráva“) „má za cíl faktograficky prezentovat zkušenosti – včetně potíží, kterým bylo nutno čelit – získané v letech 2006, 2007 a 2008 při provádění balíčku předpisů o hygieně všemi zainteresovanými stranami“.

(4)

Zpráva zahrnuje zkušenosti týkající se přechodných opatření stanovených v nařízení (ES) č. 1162/2009. Ve zprávě se uvádí, že byly zaznamenány potíže v souvislosti s místními dodávkami malého množství určitých potravin, že je potřeba důkladněji objasnit situace, kdy se za neexistence harmonizovaných pravidel Unie uplatňují vnitrostátní pravidla dovozu, a že krize zapříčiněné dovozem směsných produktů potvrdily potřebu větší kontroly těchto produktů.

(5)

Tyto potíže je třeba je řešit prostřednictvím přezkumu nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004. Posouzení dopadů, které doprovází takový přezkum, bylo zahájeno okamžitě po zveřejnění zprávy. K dokončení posouzení dopadů před zahájením řádného postupu pro přezkum je však třeba více času.

(6)

Na základě informací obdržených od Potravinového a veterinárního úřadu, odpovědných orgánů členských států a příslušných potravinářských odvětví v Unii by měla být až do ukončení přezkumu zachována určitá přechodná opoatření stanovená v nařízení (ES) č. 1162/2009.

(7)

Mělo by proto být stanoveno další přechodné období, během něhož by měla nadále platit některá přechodná opatření v současnosti stanovená nařízením (ES) č. 1162/2009.

(8)

Nařízení (ES) č. 853/2004 vylučuje ze své oblasti působnosti případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství masa z drůbeže a zajícovců poražených na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který dodává toto maso přímo konečnému spotřebiteli jako čerstvé maso. Omezit toto ustanovení před ukončením přezkumu uvedeného nařízení pouze na čerstvé maso by však znamenalo další zátěž malých výrobců. Nařízení (ES) č. 1162/2009 proto stanoví odchylku od ustanovení nařízení (ES) č. 853/2004 pro přímé dodávky takových komodit za určitých podmínek, aniž by byla tato odchylka omezena na čerstvé maso. Tato možnost by měla zůstat zachována během dalšího přechodného období stanoveného tímto nařízením.

(9)

Nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 stanoví určitá pravidla pro dovoz do Unie produktů živočišného původu a potravin obsahujících jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu (dále jen „směsné produkty“). Nařízení (ES) č. 1162/2009 stanoví přechodná opatření odchylující se od některých pravidel pro určité směsné produkty, pro které nebyly hygienické podmínky pro dovoz do Unie dosud harmonizovány na úrovni Unie. Tyto podmínky byly pozměněny nařízením Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009 (5) a před 31. prosincem 2013 nebudou zcela harmonizovány. Dokud tedy nebudou právní předpisy Unie harmonizovány, je nezbytné stanovit odchylky po dobu dalšího přechodného období stanoveného tímto nařízením.

(10)

Nařízení (ES) č. 1162/2009 je třeba v zájmu přehlednosti zrušit.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví přechodná opatření k provádění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 po přechodné období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2016.

Článek 2

Přímé dodávání malých množství masa z drůbeže a zajícovců

Odchylně od čl. 1 odst. 3 písm. d) a aniž je dotčen čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004, se ustanovení podle uvedeného nařízení nevztahují na případy, kdy producent přímo dodává malá množství masa z drůbeže a zajícovců poražených přímo na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který přímo dodává toto maso konečnému spotřebiteli.

Článek 3

Hygienické podmínky pro dovoz produktů živočišného původu

1.   Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 853/2004 se nevztahuje na dovoz produktů živočišného původu, pro které na úrovni Unie nebyly stanoveny harmonizované hygienické podmínky pro dovoz.

Dovoz těchto produktů živočišného původu podléhá hygienickým podmínkám pro dovoz členského státu dovozu.

2.   Odchylně od čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004 jsou provozovatelé potravinářských podniků dovážející potraviny obsahující jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu, kromě směsných produktů uvedených v čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) č. 28/2012, osvobozeni od povinností stanovených v čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004.

Dovoz takových potravin podléhá harmonizovaným pravidlům Unie, jsou-li použitelná, a vnitrostátním pravidlům uplatňovaným členskými státy v jiných případech.

Článek 4

Postupy týkající se dovozu produktů živočišného původu

Kapitola III nařízení (ES) č. 854/2004 se nevztahuje na dovoz produktů živočišného původu, pro které na úrovni Unie nebyly stanoveny harmonizované hygienické podmínky pro dovoz, včetně seznamů třetích zemí a částí třetích zemí a zařízení, z nichž je povolen dovoz.

Dovoz takových produktů živočišného původu podléhá hygienickým podmínkám pro dovoz členského státu dovozu.

Článek 5

Zrušení nařízení (ES) č. 1162/2009

Nařízení (ES) č. 1162/2009 se zrušuje.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Nařízení se použije od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  Úř. věst. L 314, 1.12.2009, s. 10.

(4)  KOM(2009) 403 v konečném znění.

(5)  Úř. věst. L 12, 14.1.2012, s. 1.


Top