EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0254

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 254/2013 ze dne 20. března 2013 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) Text s významem pro EHP

OJ L 79, 21.3.2013, p. 7–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 297 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/254/oj

21.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 254/2013

ze dne 20. března 2013,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 74 odst. 1 a článek 132 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Z přezkumu nařízení Komise (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (2) provedeného podle čl. 22 odst. 2 uvedeného nařízení vyplývá, že by uvedené nařízení mělo být v některých ohledech změněno.

(2)

Z důvodů právní jistoty je vhodné ozřejmit důsledky zpoždění při platbách agentuře. Agentura by neměla vracet poplatky nebo platby uhrazené před zamítnutím příslušného podání. Poplatky nebo platby uhrazené po zamítnutí podání by však měly být vráceny jako nedůvodné úhrady.

(3)

Pokud jde o aktualizace registračních údajů v souvislosti s žádostmi o důvěrnost, je vhodné, aby poplatky byly uplatňovány jednotně bez ohledu na to, kdy je žádost podána. Pokud jde o aktualizace registračních údajů jiné než aktualizace množstevního rozmezí, je vhodné umožnit žadatelům o registraci požádat o prodloužení druhé lhůty pro úhradu příslušného poplatku s cílem poskytnout jim na provedení úhrady více času.

(4)

Z důvodů právní jistoty je rovněž žádoucí vyjasnit stávající ustanovení týkající se snížených poplatků u žádostí o důvěrnost v případě společného předložení nebo v případě hlavních žadatelů o registraci.

(5)

Pokud jde o poplatky za žádosti podle článku 62 nařízení (ES) č. 1907/2006 a platby za přezkumy povolení podle článku 61 uvedeného nařízení, neměl by se nadále každý scénář expozice automaticky považovat za jeden typ použití, jelikož počet dalších použití, o která se žádá formou žádosti o povolení nebo zprávy o přezkumu povolení, se nemusí nutně shodovat s počtem scénářů expozice obsažených v těchto podáních.

(6)

Rovněž je třeba upřesnit, že agentura by měla vystavit jednu fakturu pro základní poplatek nebo platbu i veškeré další poplatky nebo platby, a to i v případě společných žádostí o povolení a společných zpráv o přezkumu.

(7)

Agentura může požadovat doklad prokazující, že jsou splněny podmínky pro snížení poplatku nebo platby nebo pro prominutí poplatku. Aby bylo možné ověřit, že jsou tyto podmínky splněny, je třeba požadovat předložení těchto dokladů v jednom z úředních jazyků Unie nebo, jsou-li k dispozici pouze v jiném jazyce, s ověřeným překladem do některého z úředních jazyků Unie.

(8)

Je také vhodné v návaznosti na přezkoumání poplatků a plateb v souladu s čl. 22 odst. 1 nařízení (ES) č. 340/2008 s ohledem na příslušnou průměrnou meziroční míru inflace za duben 2012, kterou zveřejnil Eurostat a která činí 3,1 %, upravit v souladu s touto mírou standardní poplatky a platby.

(9)

Snížené poplatky, které se v současné době vztahují na mikropodniky, malé podniky a střední podniky (MSP), by měly být dále sníženy v zájmu minimalizace regulační zátěže a četných praktických problémů, s nimiž se MSP potýkají při plnění povinností REACH, zejména povinnosti registrace, a jež uvádí zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů podle čl. 117 odst. 4 nařízení REACH a čl. 46 odst. 2 nařízení CLP, a přezkum některých prvků nařízení REACH podle čl. 75 odst. 2, čl. 138 odst. 2, 3 a 6 nařízení REACH (3).

(10)

Za účelem přerozdělení poplatků a plateb mezi různými třídami velikosti podniků by měly být standardní poplatky a platby dále zvýšeny o 4 % v oblasti registrace a o 3,5 % v oblasti povolování, s přihlédnutím na jedné straně k nákladům agentury a souvisejícím nákladům na služby poskytované příslušnými orgány členských států, a na straně druhé k dalšímu snížení poplatků a plateb pro MSP a k počtu dotčených MSP.

(11)

Celková úprava poplatků a plateb je stanovena v takové výši, aby příjem z těchto poplatků a plateb v kombinaci s příjmy z dalších zdrojů příjmů agentury uvedených v čl. 96 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 byl dostatečný k pokrytí nákladů na poskytované služby.

(12)

Nařízení (ES) č. 340/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Z důvodů právní jistoty by se toto nařízení nemělo vztahovat na platná předložení, která ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost nebyly vyřízena.

(14)

Vzhledem k tomu, že zavedené látky zmíněné v čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 musí být zaregistrovány do 31. května 2013, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost bez odkladu.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 340/2008 se mění takto:

(1)

V článku 3 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Byla-li registrace zamítnuta, protože žadatel o registraci nepředložil chybějící informace nebo neuhradil poplatek ve stanovené lhůtě, poplatky uhrazené v souvislosti s touto registrací před jejím zamítnutím se žadateli o registraci nevracejí ani jinak nepřipisují v jeho prospěch.“

(2)

V článku 4 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Byla-li registrace zamítnuta, protože žadatel o registraci nepředložil chybějící informace nebo neuhradil poplatek ve stanovené lhůtě, poplatky uhrazené v souvislosti s touto registrací před jejím zamítnutím se žadateli o registraci nevracejí ani jinak nepřipisují v jeho prospěch.“

(3)

Článek 5 se mění takto:

(a)

v odstavci 2 se za druhý pododstavec vkládají nové pododstavce, které znějí:

„V případě změny přístupu k informacím uvedeným v registraci vybere agentura poplatek za položku, které se změna týká, podle tabulek 3 a 4 přílohy III.

V případě aktualizace týkající se souhrnu nebo podrobného souhrnu studií vybere agentura poplatek za každý souhrn nebo podrobný souhrn studií, kterého se aktualizace týká.“

(b)

v odstavci 6 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Není-li úhrada provedena před uplynutím této druhé lhůty, v případě ostatních aktualizací, agentura aktualizaci zamítne. Pokud o to žadatel požádá, agentura druhou lhůtu prodlouží, jestliže byla žádost o prodloužení podána před jejím uplynutím. Není-li úhrada provedena před uplynutím takto prodloužené lhůty, agentura aktualizaci zamítne.“

(c)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Byla-li aktualizace zamítnuta, protože žadatel o registraci nepředložil chybějící informace nebo neuhradil poplatek ve stanovené lhůtě, poplatky uhrazené v souvislosti s touto aktualizací před jejím zamítnutím se žadateli o registraci nevracejí ani jinak nepřipisují v jeho prospěch.“

(4)

V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Pokud se žádost týká společného předložení, vybere agentura snížený poplatek stanovený v příloze IV. V případě žádosti hlavního žadatele o registraci vybere agentura snížený poplatek stanovený v tabulce 2 přílohy IV pouze od hlavního žadatele o registraci.“

(5)

V článku 7 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Byly-li oznámení nebo žádost o prodloužení zamítnuty, protože výrobce, dovozce nebo producent látek nepředložil chybějící informace nebo neuhradil poplatek či platby ve stanovené lhůtě, poplatky a platby uhrazené v souvislosti s tímto oznámením nebo s touto žádostí o prodloužení před zamítnutím se osobě, která podala oznámení nebo žádost, nevracejí ani jinak nepřipisují v její prospěch .“

(6)

V čl. 8 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Agentura vystaví jednu fakturu pro základní poplatek i veškeré další příslušné poplatky, a to i v případě společné žádosti o povolení.“

(7)

V čl. 9 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Agentura vystaví jednu fakturu pro základní platbu i veškeré další příslušné platby, a to i v případě společné zprávy o přezkumu.“

(8)

V čl. 13 odst. 3 se za první pododstavec doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud doklad předkládaný agentuře není v jednom z úředních jazyků Evropské unie, musí být připojen ověřený překlad do některého z těchto úředních jazyků.“

(9)

V článku 22 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise toto nařízení rovněž průběžně přezkoumává s ohledem na významné nově dostupné informace související s výchozími předpoklady očekávaných příjmů a výdajů agentury. Ke dni 31. ledna 2015 provede Komise revizi tohoto nařízení za účelem jeho případné změny, přičemž zohlední zejména náklady agentury a související náklady na služby poskytované příslušnými orgány členských států.“

(10)

Přílohy I až VIII nařízení (ES) č. 340/2008 se nahrazují zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení se nepoužije na platná předložení, jež k datu 22. března 2013 nebyla vyřízena.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 107, 17.4.2008, s. 6.

(3)  COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Poplatky za registrace předložené podle článků 6, 7 nebo 11 nařízení (ES) č. 1907/2006

Tabulka 1

Standardní poplatky

 

Jednotlivé předložení

Společné předložení

Poplatek za látky v rozmezí od 1 do 10 tun

1 714 EUR

1 285 EUR

Poplatek za látky v rozmezí od 10 do 100 tun

4 605 EUR

3 454 EUR

Poplatek za látky v rozmezí od 100 do 1 000 tun

12 317 EUR

9 237 EUR

Poplatek za látky nad 1 000 tun

33 201 EUR

24 901 EUR


Tabulka 2

Snížené poplatky pro MSP

 

Střední podnik

(Jednotlivé předložení)

Střední podnik

(Společné předložení)

Malý podnik

(Jednotlivé předložení)

Malý podnik

(Společné předložení)

Mikropodnik

(Jednotlivé předložení)

Mikropodnik

(Společné předložení)

Poplatek za látky v rozmezí od 1 do 10 tun

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

Poplatek za látky v rozmezí od 10 do 100 tun

2 993 EUR

2 245 EUR

1 612 EUR

1 209 EUR

230 EUR

173 EUR

Poplatek za látky v rozmezí od 100 do 1 000 tun

8 006 EUR

6 004 EUR

4 311 EUR

3 233 EUR

616 EUR

462 EUR

Poplatek za látky nad 1 000 tun

21 581 EUR

16 185 EUR

11 620 EUR

8 715 EUR

1 660 EUR

1 245 EUR

PŘÍLOHA II

Poplatky za registrace předložené podle čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 2 a 3 nebo článku 19 nařízení (ES) č. 1907/2006

Tabulka 1

Standardní poplatky

 

Jednotlivé předložení

Společné předložení

Poplatek

1 714 EUR

1 285 EUR


Tabulka 2

Snížené poplatky pro MSP

 

Střední podnik

(Jednotlivé předložení)

Střední podnik

(Společné předložení)

Malý podnik

(Jednotlivé předložení)

Malý podnik

(Společné předložení)

Mikropodnik

(Jednotlivé předložení)

Mikropodnik

(Společné předložení)

Poplatek

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

PŘÍLOHA III

Poplatky za žádost o aktualizaci registračních údajů podle článku 22 nařízení (ES) č. 1907/2006

Tabulka 1

Standardní poplatky za aktualizaci množstevního rozmezí

 

Jednotlivé předložení

Společné předložení

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na 10–100 tun

2 892 EUR

2 169 EUR

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na 100–1 000 tun

10 603 EUR

7 952 EUR

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na více než 1 000 tun

31 487 EUR

23 616 EUR

Z množstevního rozmezí 10–100 tun na 100–1 000 tun

7 711 EUR

5 783 EUR

Z množstevního rozmezí 10–100 tun na více než 1 000 tun

28 596 EUR

21 447 EUR

Z množstevního rozmezí 100–1 000 tun na více než 1 000 tun

20 885 EUR

15 663 EUR


Tabulka 2

Snížené poplatky pro MSP za aktualizaci množstevního rozmezí

 

Střední podnik

(Jednotlivé předložení)

Střední podnik

(Společné předložení)

Malý podnik

(Jednotlivé předložení)

Malý podnik

(Společné předložení)

Mikropodnik

(Jednotlivé předložení)

Mikropodnik

(Společné předložení)

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na 10–100 tun

1 880 EUR

1 410 EUR

1 012 EUR

759 EUR

145 EUR

108 EUR

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na 100–1 000 tun

6 892 EUR

5 169 EUR

3 711 EUR

2 783 EUR

530 EUR

398 EUR

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na více než 1 000 tun

20 467 EUR

15 350 EUR

11 021 EUR

8 265 EUR

1 574 EUR

1 181 EUR

Z množstevního rozmezí 10–100 tun na 100–1 000 tun

5 012 EUR

3 759 EUR

2 699 EUR

2 024 EUR

386 EUR

289 EUR

Z množstevního rozmezí 10–100 tun na více než 1 000 tun

18 587 EUR

13 940 EUR

10 008 EUR

7 506 EUR

1 430 EUR

1 072 EUR

Z množstevního rozmezí 100–1 000 tun na více než 1 000 tun

13 575 EUR

10 181 EUR

7 310 EUR

5 482 EUR

1 044 EUR

783 EUR


Tabulka 3

Poplatky za další aktualizace

Druh aktualizace

Změna totožnosti žadatele o registraci, při které dochází ke změně právní subjektivity

1 607 EUR

Druh aktualizace

Jednotlivé předložení

Společné předložení

Změna přístupu k informacím uvedeným v předložené žádosti

Stupeň čistoty a/nebo druh nečistot nebo přidaných látek

4 820 EUR

3 615 EUR

Příslušné množstevní rozmezí

1 607 EUR

1 205 EUR

Souhrn nebo podrobný souhrn studií

4 820 EUR

3 615 EUR

Informace v bezpečnostním listu

3 213 EUR

2 410 EUR

Obchodní název látky

1 607 EUR

1 205 EUR

Název IUPAC pro nezavedené látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

Název IUPAC pro látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006 používané jako meziprodukt, ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy

1 607 EUR

1 205 EUR


Tabulka 4

Snížené poplatky za další aktualizace pro MSP

Druh aktualizace

Střední podnik

Malý podnik

Mikropodnik

Změna totožnosti žadatele o registraci, při které dochází ke změně právní subjektivity

1 044 EUR

562 EUR

80 EUR

Druh aktualizace

Střední podnik

(Jednotlivé předložení)

Střední podnik

(Společné předložení)

Malý podnik

(Jednotlivé předložení)

Malý podnik

(Společné předložení)

Mikropodnik

(Jednotlivé předložení)

Mikropodnik

(Společné předložení)

Změna přístupu k informacím uvedeným v předložené žádosti

Stupeň čistoty a/nebo druh nečistot nebo přidaných látek

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Příslušné množstevní rozmezí

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Souhrn nebo podrobný souhrn studií

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Informace v bezpečnostním listu

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Obchodní název látky

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Název IUPAC pro nezavedené látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Název IUPAC pro látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006 používané jako meziprodukt, ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

PŘÍLOHA IV

Poplatky za žádosti podle čl. 10 písm. a) bodu xi) nařízení (ES) č. 1907/2006

Tabulka 1

Standardní poplatky

Informace, pro kterou se žádá o důvěrnost

Jednotlivé předložení

Společné předložení

Stupeň čistoty a/nebo druh nečistot nebo přidaných látek

4 820 EUR

3 615 EUR

Příslušné množstevní rozmezí

1 607 EUR

1 205 EUR

Souhrn nebo podrobný souhrn studií

4 820 EUR

3 615 EUR

Informace v bezpečnostním listu

3 213 EUR

2 410 EUR

Obchodní název látky

1 607 EUR

1 205 EUR

Název IUPAC pro nezavedené látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

Název IUPAC pro látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006 používané jako meziprodukt, ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy

1 607 EUR

1 205 EUR


Tabulka 2

Snížené poplatky pro MSP

Informace, pro kterou se žádá o důvěrnost

Střední podnik

(Jednotlivé předložení)

Střední podnik

(Společné předložení)

Malý podnik

(Jednotlivé předložení)

Malý podnik

(Společné předložení)

Mikropodnik

(Jednotlivé předložení)

Mikropodnik

(Společné předložení)

Stupeň čistoty a/nebo druh nečistot nebo přidaných látek

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Příslušné množstevní rozmezí

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Souhrn nebo podrobný souhrn studií

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Informace v bezpečnostním listu

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Obchodní název látky

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Název IUPAC pro nezavedené látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Název IUPAC pro látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006 používané jako meziprodukt, ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

PŘÍLOHA V

Poplatky a platby za oznámení týkající se výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy podle článku 9 nařízení (ES) č. 1907/2006

Tabulka 1

Poplatky za oznámení týkající se výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy

Standardní poplatek

536 EUR

Snížený poplatek pro střední podniky

348 EUR

Snížený poplatek pro malé podniky

187 EUR

Snížený poplatek pro mikropodniky

27 EUR


Tabulka 2

Platby za prodloužení osvobození pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy

Standardní poplatek

1 071 EUR

Snížený poplatek pro střední podniky

696 EUR

Snížený poplatek pro malé podniky

375 EUR

Snížený poplatek pro mikropodniky

54 EUR

PŘÍLOHA VI

Poplatky za žádost o povolení podle článku 62 nařízení (ES) č. 1907/2006

Tabulka 1

Standardní poplatky

Základní poplatek

53 300 EUR

Další poplatek za látku

10 660 EUR

Další poplatek za použití

10 660 EUR

Další poplatek za žadatele

Není-li další žadatel MSP: 39 975 EUR

Další žadatel je střední podnik: 29 981 EUR

Další žadatel je malý podnik: 17 989 EUR

Další žadatel je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabulka 2

Snížené poplatky pro střední podniky

Základní poplatek

39 975 EUR

Další poplatek za látku

7 995 EUR

Další poplatek za použití

7 995 EUR

Další poplatek za žadatele

Další žadatel je střední podnik: 29 981 EUR

Další žadatel je malý podnik: 17 989 EUR

Další žadatel je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabulka 3

Snížené poplatky pro malé podniky

Základní poplatek

23 985 EUR

Další poplatek za látku

4 797 EUR

Další poplatek za použití

4 797 EUR

Další poplatek za žadatele

Další žadatel je malý podnik: 17 989 EUR

Další žadatel je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabulka 4

Snížené poplatky pro mikropodniky

Základní poplatek

5 330 EUR

Další poplatek za látku

1 066 EUR

Další poplatek za použití

1 066 EUR

Další poplatek za žadatele

Další žadatel: 3 998 EUR

PŘÍLOHA VII

Platby za přezkum povolení podle článku 61 nařízení (ES) č. 1907/2006

Tabulka 1

Standardní platby

Základní platba

53 300 EUR

Další platba za použití

10 660 EUR

Další platba za látku

10 660 EUR

Další platba za žadatele

Není-li další žadatel MSP: 39 975 EUR

Další žadatel je střední podnik: 29 981 EUR

Další žadatel je malý podnik: 17 989 EUR

Další žadatel je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabulka 2

Snížené platby pro střední podniky

Základní platba

39 975 EUR

Další platba za použití

7 995 EUR

Další platba za látku

7 995 EUR

Další platba za žadatele

Další žadatel je střední podnik: 29 981 EUR

Další žadatel je malý podnik: 17 989 EUR

Další žadatel je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabulka 3

Snížené platby pro malé podniky

Základní platba

23 985 EUR

Další platba za použití

4 797 EUR

Další platba za látku

4 797 EUR

Další platba za žadatele

Další žadatel je malý podnik: 17 989 EUR

Další žadatel je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabulka 4

Snížené platby pro mikropodniky

Základní platba

5 330 EUR

Další platba za použití

1 066 EUR

Další platba za látku

1 066 EUR

Další platba za žadatele

Další žadatel je mikropodnik: 3 998 EUR

PŘÍLOHA VIII

Poplatky za odvolání podle článku 92 nařízení (ES) č. 1907/2006

Tabulka 1

Standardní poplatky

Odvolání proti rozhodnutí přijatému podle:

Poplatek

Článku 9 nebo 20 nařízení (ES) č. 1907/2006

2 356 EUR

Článku 27 nebo 30 nařízení (ES) č. 1907/2006

4 712 EUR

Článku 51 nařízení (ES) č. 1907/2006

7 069 EUR


Tabulka 2

Snížené poplatky pro MSP

Odvolání proti rozhodnutí přijatému podle:

Poplatek

Článku 9 nebo 20 nařízení (ES) č. 1907/2006

1 767 EUR

Článku 27 nebo 30 nařízení (ES) č. 1907/2006

3 534 EUR

Článku 51 nařízení (ES) č. 1907/2006

EUR 5 301


Top