EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_350_R_0089_01

2012/804/EU: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2010
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 obsahujícího připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2010

OJ L 350, 20.12.2012, p. 89–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 350/89


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ze dne 23. října 2012

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2010

(2012/804/EU)

Evropský parlament,

s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2010,

s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi agentury (1),

s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

s ohledem na své rozhodnutí ze dne 10. května 2012 (2), jímž se odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2010, na usnesení připojené k tomuto rozhodnutí a na odpovědi výkonné ředitelky agentury,

s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (3), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o založení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (4), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (5), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (6), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

s ohledem na společné prohlášení ve věci decentralizovaných agentur a k němu přiložený společný přístup, které byly dohodnuté v červnu 2012 Evropským parlamentem, Radou a Komisí, a které jsou výsledkem činnosti interinstitucionální pracovní skupiny ve věci decentralizovaných agentur zřízené v březnu 2009, a zejména na oddíly o řízení, operacích, plánování, odpovědnosti a transparentnosti společného přístupu,

s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0300/2012),

1.

uděluje výkonné ředitelce Evropské agentury pro životního prostředí absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2010;

2.

předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonné ředitelce Evropské agentury pro životní prostředí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

Předseda

Martin SCHULZ

Generální tajemník

Klaus WELLE


(1)  Úř. věst. C 366, 15.12.2011, s. 57.

(2)  Úř. věst. L 286, 17.10.2012, s. 356.

(3)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ze dne 23. října 2012

obsahujícího připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2010

EVROPSKÝ PARLAMENT,

s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2010,

s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi agentury (1),

s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

s ohledem na své rozhodnutí ze dne 10. května 2012 (2), jímž se odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2010, na usnesení připojené k tomuto rozhodnutí a na odpovědi výkonné ředitelky agentury,

s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (3), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o založení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (4), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (5), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (6), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

s ohledem na společné prohlášení ve věci decentralizovaných agentur a k němu přiložený společný přístup, které byly dohodnuté v červnu 2012 Evropským parlamentem, Radou a Komisí, a které jsou výsledkem činnosti interinstitucionální pracovní skupiny ve věci decentralizovaných agentur zřízené v březnu 2009, a zejména na oddíly o řízení, operacích, plánování, odpovědnosti a transparentnosti společného přístupu,

s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0300/2012),

A.

vzhledem k tomu, že dne 10. května 2012 Evropský parlament odložil své rozhodnutí o udělení absolutoria a uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí (dále jen „agentura“) na rozpočtový rok 2010,

B.

vzhledem k tomu, že agentura poskytla odpovědi orgánu udělujícímu absolutorium v dopisech ze dne 24. května, 15. června a 3. července 2012; vzhledem k tomu, že správní rada agentury poskytla dopisem ze dne 6. června 2012 orgánu udělujícímu absolutorium informace o opatřeních, která podnikla v návaznosti na odložení udělení absolutoria,

C.

vzhledem k tomu, že absolutorium představuje platný nástroj Evropského parlamentu k posouzení toho, zda jsou dotace Unie řádně využívány, přičemž vychází z faktických a věcných argumentů; v této souvislosti připomíná stávající předpisy, tj. služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského společenství, finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, nařízení, kterým se zřizuje agentura EMA, a konkrétní politiky a postupy stanovené agenturou;

D.

vzhledem k tomu, že rozpočet agentury na rok 2010 činil 50 600 000 EUR, což je o 26 % více než v roce 2009; vzhledem k tomu, že příspěvek Unie k rozpočtu agentury na rok 2010 činil 35 258 000 EUR ve srovnání s 34 560 000 EUR v roce 2009 představuje nárůst o 2 %;

1.

vždy agenturu oceňoval za profesionální, spolehlivé a nezávislé poskytování informací všem orgánům a institucím, členským státům a tvůrcům politik Unie a očekává, že si tento profesionální přístup zachová i v příštích letech;

2.

konstatuje, že úroveň plnění rozpočtu agenturou činila u prostředků na závazky 100 % a u prostředků na platby 90,75 %;

3.

odkazuje na bod 16 společného návrhu, který je přiložen ke společnému prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o decentralizovaných agenturách; očekává, že se uskuteční otevřené a transparentní výběrové řízení za účelem jmenování výkonného ředitele v červnu 2013, aniž by byla dotčena nezávislost agentury, a že toto výběrové řízení zajistí přísné hodnocení kandidátů a vysokou úroveň nezávislosti; navrhuje proto, aby součástí postupu jmenování na místo výkonného ředitele bylo slyšení kandidátů v příslušném výboru Parlamentu;

Rozpočtové a finanční řízení

4.

připomíná, že po dobu pěti měsíců, přesněji od 22. května 2010 do října 2010, byla budova agentury opatřována ekologickou fasádou, přičemž náklady na tuto fasádu činily 294 641 EUR a neproběhlo veřejné výběrové řízení;

5.

připomíná, že za účelem pokrytí nákladů souvisejících s ekologickou fasádou byla dne 9. dubna 2010 posílena rozpočtová položka „2140 – Zařízení prostor“ převodem prostředků ve výši 180 872 EUR z rozpočtové položky „2100 – Nájem“;

6.

vyzývá proto agenturu, aby zavedla jasná vnitřní pravidla pro použití čl. 126 odst. 1 písm. b) prováděcích pravidel k finančnímu nařízení; bere na vědomí, že správní rada rozhodla o uplatňování kontrol ex-ante u mimořádných výdajů;

7.

je pevně přesvědčen o tom, že nejsou-li dodržovány platné předpisy, je třeba přijmout nezbytná opatření; domnívá se, že agentura by měla v takových případech vypracovat akční plán a přesný harmonogram pro nápravu nedostatků a že na jeho plnění by měl dohlížet Evropský parlament; dále je přesvědčen o tom, že Evropský parlament nebo evropský tvůrce právních předpisů by měl tyto problémy vyřešit tím, že změní stávající předpisy s cílem odstranit případné mezery v legislativě;

Lidské zdroje

8.

bere na vědomí, že agentura pozvala k hostování ve svých prostorách 12 vědců, aniž by 11 z nich zveřejnilo svůj životopis, který by obsahoval alespoň informace o jejich vzdělání a profesní dráze; uznává prohlášení správní rady, že pravidla týkající se výběru a chování hostujících vědců budou zpřísněna, aby se zajistila větší jasnost a transparentnost, a že probíhá revize stávající politiky agentury týkající se návštěv hostujících vědců;

9.

konstatuje, že výkonná ředitelka agentury byla od června 2010 do dubna 2011 členkou správní rady a mezinárodního poradního výboru organizace Earthwatch, mezinárodní charitativní organizace činné v oblasti životního prostředí a omylem byla uvedena jakožto členka evropského poradního výboru Worldwatch Europe; bere na vědomí, že výkonná ředitelka odstoupila ze svých funkcí v organizaci Earthwatch na doporučení předsedy Účetního dvora v souvislosti s možným střetem zájmů;

10.

bere na vědomí, že únoru 2010, tj. v době, kdy byla výkonná ředitelka přímo propojena s organizací Earthwatch, bylo zajištěno školení pro 29 zaměstnanců agentury, včetně výkonné ředitelky, kteří strávili až deset dní na různých výzkumných cestách věnovaných zkoumání biologické rozmanitosti v Karibiku či ve Středomoří pod vedením organizací Earthwatch, a že agentura této nevládní organizaci zaplatila podle prohlášení výkonné ředitelky agentury celkem 33 791,28 EUR; dále konstatuje, že závěrečná zpráva Evropského účetního dvora za rok 2010 neobsahovala žádné poznatky ohledně střetu zájmů v této souvislosti;

11.

bere na vědomí rozhodnutí správní rady zavést kontroly ex-ante týkající se členství výkonného ředitele v externích orgánech a politiky odborného vzdělávání v agentuře;

12.

bere na vědomí ujištění agentury, že organizace Worldwatch Institute Europe v listopadu 2010 registrovala jako své sídlo adresu agentury bez souhlasu agentury; dále bere na vědomí, že výkonný ředitel Worldwatch Institute Europe byl hostujícím vědeckým pracovníkem agentury; vyzývá agenturu, aby zajistila naprostou jasnost jakýchkoli budoucích ustanovení týkajících se hostujících vědeckých pracovníků;

v dopise ze dne 11. dubna 2012 výkonná ředitelka agentury uvádí, že „jakmile Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zjistila, že organizace World Watch Institute Europe na své internetové stránce zveřejnila informaci, že byla zřízena evropská kancelář v prostorách agentury, byla okamžitě podniknuta opatření...“;

zakládající akt organizace World Watch Institute Europe dokládá, že organizace byla zřízena dne 5. listopadu 2010 v prostorách agentury;

k zahájení činnosti organizace World Watch Institute Europe navíc došlo v prostorách agentury dne 25. února 2011 a výkonná ředitelka agentury zde vystoupila s projevem, jak je uvedeno na internetové stránce organizace World Watch Institute Europe;

13.

bere na vědomí, že agentura v souladu s doporučeními evropského veřejného ochránce práv připravila aktuální politiku týkající se střetu zájmů a akční plán; vyzývá agenturu, aby tento návrh zveřejnila a aby podpořila diskusi o politice a akčním plánu, než budou předloženy správní radě;

14.

bere na vědomí, že životopisy řídících pracovníků a členů vědeckého výboru byly zpřístupněny na webových stránkách agentury; bere dále na vědomí, že bylo rovněž dáno k dispozici prohlášení o zájmech členů vědeckého výboru; zdůrazňuje, že v rozporu s tvrzením agentury v dopise ze dne 15. června 2012 není v současnosti na webových stránkách k dispozici žádný životopis členů správní rady, a konstatuje, že je zde uveden pouze odkaz na jejich organizaci; vyzývá agenturu, aby ve snaze prosadit větší transparentnost, pokud jde o předcházení střetům zájmů a jejich potírání, zveřejnila na svých webových stránkách prohlášení o zájmech a životopisy odborníků, budoucích hostujících vědeckých pracovníků a členů správní rady; zastává názor, že tato opatření by orgánu příslušnému k udělení absolutoria a veřejnosti umožnila dohlédnout na jejich kvalifikaci a zabránit případnému střetu zájmů;

15.

očekává, že obdrží informace o pokračujícím správním vyšetřování týkajícím se agentury;

16.

zdůrazňuje, že příslušný výbor je v těsném kontaktu s agenturou a že za tímto účelem zve její výkonnou ředitelku alespoň jednou ročně k výměně názorů, z řad svých poslanců jmenoval kontaktní osobu a vykonává pravidelné návštěvy agentury; připomíná, že poslední návštěva se uskutečnila v září 2011;

17.

zdůrazňuje, že agentura má za úkol navázat vhodné kontakty se zainteresovanými stranami a spolupracovat se zúčastněnými subjekty, jako jsou externí organizace; konstatuje, že pro tyto činnosti nebyla vypracována příslušná opatření a pravidla, aby se zabránilo případným rizikům poškození dobrého jména; vítá proto, že se správní rada a výkonná ředitelka zavázaly k přijetí vhodných opatření, aby tato rizika neprodleně odstranily;

18.

obecně vítá dohodu o společném prohlášení a společný přístup k výše uvedeným decentralizovaným agenturám, které řeší některé prvky významné pro udělení absolutoria a věří, že plán opatření přijímaných na základě společného přístupu, který Komise předloží do konce roku 2012, tyto otázky řádně zohlední;

Výkonnost

19.

chápe, že v agentuře nyní probíhá pravidelné externí hodnocení, které by měl orgán udělující absolutorium obdržet v roce 2013; bere na vědomí prohlášení správní rady, že do hodnocení budou zahrnuty interní procesy agentury;

20.

pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne 10. května 2012 (7) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.


(1)  Úř. věst. C 366, 15.12.2011, s. 57.

(2)  Úř. věst. L 286, 17.10.2012, s. 356.

(3)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)  Úř. věst. L 286, 17.10.2012, s. 388.


Top