EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0996

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 996/2012 ze dne 26. října 2012 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012 Text s významem pro EHP

OJ L 299, 27.10.2012, p. 31–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 217 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 02/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/996/oj

27.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/31


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 996/2012

ze dne 26. října 2012,

kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 53 nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví možnost přijetí vhodných mimořádných opatření Unie u potravin a krmiv dovezených ze třetí země za účelem ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, pokud se nelze s rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých jednotlivými členskými státy.

(2)

Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima dne 11. března 2011 byla Komise informována o tom, že úrovně radionuklidů v některých potravinářských produktech pocházejících z Japonska přesáhly akční úrovně v potravinách použitelné v Japonsku. Taková kontaminace může představovat hrozbu pro lidské zdraví a zdraví zvířat v Unii, a proto bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 ze dne 25. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (2). Uvedené nařízení bylo nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 961/2011 (3), které bylo později nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 284/2012 (4).

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012 bylo několikrát pozměněno s ohledem na vývoj situace. Jelikož jsou nyní požadovány další změny, je vhodné nahradit prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012 nařízením novým.

(4)

Stávající opatření byla přezkoumána s ohledem na více než 26 000 údajů o výskytu radioaktivity v krmivech a potravinách, které poskytly japonské orgány ohledně druhého vegetačního období po havárii.

(5)

Z uplatňování ustanovení tohoto nařízení je vhodné vyjmout zásilky pro osobní spotřebu. Co se týče potravin a krmiv živočišného původu, měl by být uváděn odkaz na ustanovení nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004 (5). Co se týče ostatních krmiv a potravin, mělo by být stanoveno, že zásilky mohou být považovány za zásilky pro osobní spotřebu pouze tehdy, pokud jsou nekomerční a jsou určeny pro soukromou osobu k osobní spotřebě nebo použití.

(6)

Japonské orgány poskytly Komisi rozsáhlé informace o tom, že kromě již vyňatých alkoholických nápojů (saké, whisky a šóčú) neobsahují měřitelné úrovně radioaktivity ani další alkoholické nápoje. Proces leštění a fermentace radioaktivitu v alkoholických nápojích do značné míry snižuje. Proto je vhodné vyjmout z oblasti působnosti tohoto nařízení některé další alkoholické nápoje, aby se snížila administrativní zátěž pro japonské orgány a příslušné orgány dovážejících členských států.

(7)

Údaje předložené japonskými orgány dokazují, že u krmiv a potravin pocházejících z prefektur Jamanaši a Šizuoka již není nutné před vývozem do Unie vyžadovat odběr vzorků a analýzu na přítomnost radioaktivity. Požadavek na odběr vzorků a analýzy by měl být zachován pouze u čaje z prefektury Šizuoka a hub z prefektur Šizuoka a Jamanaši.

(8)

Jelikož u krmiv a potravin pocházejících z prefektury Fukušima jsou i nadále zjišťovány nevyhovující nebo významné úrovně radioaktivity, je vhodné zachovat stávající požadavek na odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie u všech krmiv a potravin pocházejících z uvedené prefektury. Ve vztahu k těmto krmivům a potravinám by se však i nadále měly uplatňovat obecné výjimky, jako například u alkoholických nápojů a zásilek pro osobní spotřebu.

(9)

Co se týče prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Iwate, Čiba a Kanagawa, u kterých jsou v současné době vyžadovány odběr a analýza vzorků veškerých krmiv a potravin před vývozem do Unie, je vhodné omezit tento požadavek na houby, čaj, produkty rybolovu, některé jedlé volně rostoucí rostliny, některé druhy zeleniny, některé druhy ovoce, rýži, sójové boby a výrobky zpracované nebo získané z nich. Stejné požadavky by se měly použít pro vícesložkové potraviny obsahující více než 50 % složky/složek, u níž/nichž je před vývozem do Unie vyžadováno předběžné zkoušení.

(10)

Kontroly prováděné při dovozu ukazují, že zvláštní podmínky stanovené právními předpisy Unie japonské orgány řádně uplatňují a že k jejich nedodržení již déle než rok nedošlo. Je proto vhodné snížit četnost kontrol při dovozu a hlášení výsledků Komisi.

(11)

Je vhodné stanovit příští revizi ustanovení, jakmile budou k dispozici výsledky odběru vzorků a analýzy na přítomnost radioaktivity krmiv a potravin v třetím vegetačním období po havárii, tj. do 31. března 2014. Avšak co se týče produktů, jejichž sklizeň probíhá zejména v druhé části druhého vegetačního období a u kterých všechny údaje týkající se druhého vegetačního období tudíž ještě nejsou k dispozici, je vhodné stanovit přezkum ustanovení pro tyto produkty do 31. března 2013.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije pro krmiva a potraviny ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 (6) pocházející nebo odesílané z Japonska, s výjimkou:

a)

produktů, které opustily Japonsko před 28. březnem 2011;

b)

produktů, které byly sklizeny a/nebo zpracovány před 11. březnem 2011;

c)

alkoholických nápojů kódů KN 2203 až 2208;

d)

zásilek krmiv a potravin živočišného původu pro osobní potřebu, na které se vztahuje článek 2 nařízení (ES) č. 206/2009;

e)

zásilek krmiv a potravin jiného než živočišného původu pro osobní potřebu, které jsou nekomerční a jsou určeny soukromé osobě pouze pro osobní spotřebu a použití. V případě pochybností nese důkazní břemeno příjemce zásilky.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „přechodnými opatřeními stanovenými v japonských právních předpisech“ rozumí přechodná opatření přijatá japonskými orgány dne 24. února 2012, pokud jde o nejvyšší úrovně pro sumu cesia 134 a cesia 137 stanovené v příloze III.

„Zásilkou“ se rozumí množství jakýchkoliv krmiv nebo potravin spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení, stejné třídy nebo se stejným popisem, na které se vztahuje tentýž doklad / tytéž doklady, dopravované tímtéž dopravním prostředkem a pocházející ze stejné prefektury / stejných prefektur Japonska, v mezích podle prohlášení uvedeného v článku 5.

Článek 3

Dovoz do Unie

Krmiva a potraviny (dále jen „produkty“) uvedené v článku 1 mohou být dováženy do Unie pouze tehdy, jsou-li v souladu s tímto nařízením.

Článek 4

Nejvyšší úrovně cesia 134 a cesia 137

1.   Produkty uvedené v článku 1, s výjimkou produktů uvedených v příloze III, musí být v souladu s nejvyšší úrovní pro sumu cesia 134 a cesia 137 stanovenou v příloze II.

2.   Produkty uvedené v příloze III musí být v souladu s nejvyšší úrovní pro radioaktivní cesium stanovené v uvedené příloze.

Článek 5

Prohlášení

1.   Ke každé zásilce produktů uvedených v článku 1 musí být přiloženo platné prohlášení vypracované a podepsané podle článku 6.

2.   Prohlášení uvedené v odstavci 1 musí:

a)

potvrzovat, že produkty jsou v souladu s právními předpisy platnými v Japonsku; a

b)

uvádět, zda se na produkty vztahují nebo nevztahují přechodná opatření stanovená v japonských právních předpisech.

3.   Prohlášení uvedené v odstavci 1 musí dále osvědčovat, že:

a)

produkt byl sklizen a/nebo zpracován před 11. březnem 2011; nebo

b)

produkt, jiný než čaj a houby pocházející z prefektury Šizuoka a jiný než houby pocházející z prefektury Jamanaši, pochází a je odesílán z prefektury jiné než Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate; nebo

c)

produkt pochází a je odesílán z prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate, není však uveden v příloze IV tohoto nařízení (a proto se před vývozem žádná analýza nevyžaduje); nebo

d)

produkt je odesílán z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate, nepochází však z žádné z těchto prefektur a nebyl vystaven radioaktivitě během přepravy; nebo

e)

pokud je produktem čaj nebo houby pocházející z prefektury Šizuoka nebo houby pocházející z prefektury Jamanaši nebo produkt z něho/nich získaný nebo vícesložkové krmivo či potravina obsahující více než 50 % těchto produktů, přiloží se k produktu protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy; nebo

f)

pokud produkt uvedený v příloze IV tohoto nařízení pochází z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate nebo je vícesložkové krmivo či potravina obsahující více než 50 % těchto produktů, přiloží se k produktu protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy. Seznamem produktů v příloze IV nejsou dotčeny požadavky nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (7); nebo

g)

pokud původ produktu nebo jeho složek přítomných v množství více než 50 % není znám, přiloží se k produktu protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy.

4.   Ustanovení odst. 3 písm. f) se použije rovněž pro produkty ulovené v pobřežních vodách uvedených prefektur nebo z těchto vod získané, bez ohledu na místo jejich vykládky.

Článek 6

Vypracování a podpis prohlášení

1.   Prohlášení uvedené v článku 5 se vypracuje podle vzoru stanoveného v příloze I.

2.   V případě produktů uvedených v čl. 5 odst. 3 písm. a), b), c) nebo d) podepíše prohlášení oprávněný zástupce příslušného japonského orgánu nebo oprávněný zástupce subjektu, který byl oprávněn příslušným japonským orgánem v rámci pravomoci a pod dohledem příslušného japonského orgánu.

3.   V případě produktů uvedených v čl. 5 odst. 3 písm. e), f) a g) podepíše prohlášení oprávněný zástupce příslušného japonského orgánu a k prohlášení se přiloží protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy.

Článek 7

Označování

Každá zásilka produktů podle článku 1 se označí kódem, který se uvede v prohlášení podle čl. 5 odst. 1, v protokolu o analýze podle čl. 5 odst. 3, ve zdravotním osvědčení a ve všech obchodních dokladech přiložených k zásilce.

Článek 8

Stanoviště hraniční kontroly a určené místo vstupu

Zásilky produktů podle článku 1, s výjimkou těch, které spadají do oblasti působnosti směrnice Rady 97/78/ES (8), vstupují do Unie v určeném místě vstupu ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (9) (dále jen „určené místo vstupu“).

Článek 9

Oznámení předem

Provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci předem oznámí příslušným orgánům na stanovišti hraniční kontroly nebo v určeném místě vstupu příchod každé zásilky produktů podle článku 1, a to nejméně dva pracovní dny před fyzickým příchodem zásilky.

Článek 10

Úřední kontroly

1.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly nebo určeného místa vstupu provedou:

a)

kontroly dokladů u všech zásilek produktů podle článku 1;

b)

fyzické kontroly a kontroly identifikace, včetně laboratorní analýzy na zjištění přítomnosti cesia 134 a cesia 137 u 5 % zásilek.

2.   Zásilky budou pod úřední kontrolou nejvýše pět pracovních dnů, dokud nebudou k dispozici výsledky laboratorní analýzy.

3.   V případě, že výsledek laboratorní analýzy poskytuje důkazy o tom, že záruky uvedené v prohlášení jsou nepravdivé, je prohlášení považováno za neplatné a příslušná zásilka krmiv a potravin není v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Článek 11

Náklady

Všechny náklady vzniklé v souvislosti s prováděním úředních kontrol podle článku 10 a přijetím jakýchkoli opatření v důsledku nesplnění požadavků nesou provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků.

Článek 12

Propuštění do volného oběhu

Zásilky mohou být propuštěny do volného oběhu pouze tehdy, pokud provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce předloží celním orgánům prohlášení podle čl. 5 odst. 1, které:

a)

řádně potvrdil příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly nebo v určeném místě vstupu a

b)

poskytuje důkazy o tom, že úřední kontroly podle článku 10 byly provedeny a že výsledky těchto kontrol jsou příznivé.

Článek 13

Nevyhovující produkty

Produkty, které nejsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, nesmí být uvedeny na trh. Takové produkty musí být bezpečně zlikvidovány nebo vráceny do země původu.

Článek 14

Zprávy

Členské státy prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) informují Komisi každé tři měsíce o všech získaných výsledcích analýz. Tato zpráva se předkládá v průběhu měsíce, který následuje po každém čtvrtletí.

Článek 15

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 16

Přechodné opatření

Odchylně od článku 3 mohou být produkty uvedené v článku 1 dováženy do Unie, pokud jsou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 284/2012, jestliže:

a)

produkty opustily Japonsko před vstupem tohoto nařízení v platnost; nebo

b)

je k produktům přiloženo prohlášení v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 284/2012, které bylo vydáno před 1. listopadem 2012, a produkty opustily Japonsko před 1. prosincem 2012.

Článek 17

Vstup v platnost a doba použitelnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne vstupu v platnost do 31. března 2014.

Toto nařízení bude přezkoumáno před 31. březnem 2013, pokud jde o produkty, jejichž sklizeň probíhá hlavně od srpna do listopadu, a pokud jde o ryby a produkty rybolovu.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. října 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 80, 26.3.2011, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 252, 28.9.2011, s. 10.

(4)  Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 77, 24.3.2009, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 11.

(7)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(9)  Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11.


PŘÍLOHA I

Prohlášení o dovozu do Unie

… (Produkt a země původu)

Identifikační kód zásilky … Číslo prohlášení …

V souladu s ustanoveními prováděcího nařízení Komise (EU) č. 996/2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

(oprávněný zástupce podle čl. 6 odst. 2 nebo 3 prováděcího nařízení (EU) č. 996/2012)

PROHLAŠUJE, že produkt …

… (produkty podle článku 1)

z této zásilky složené z/ze: …

… (popis zásilky, produktu, počet a druh balení, hrubá nebo čistá hmotnost)

naložené v … (místo nakládky)

dne … (datum nakládky)

dopravcem … (identifikace dopravce)

směřující do … (místo a země určení)

a pocházející ze zařízení …

… (název a adresa zařízení)

je v souladu s právními předpisy platnými v Japonsku, pokud jde o nejvyšší úrovně pro sumu cesia 134 a cesia 137.

PROHLAŠUJE, že zásilka se týká potravin nebo krmiv:

na které/která se nevztahují přechodná opatření stanovená v japonských právních předpisech (viz příloha III Prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012), pokud jde o nejvyšší úroveň pro sumu cesia 134 a cesia 137;

na které/která se vztahují přechodná opatření stanovená v japonských právních předpisech (viz příloha III Prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012), pokud jde o nejvyšší úroveň pro sumu cesia 134 a cesia 137.

PROHLAŠUJE, že zásilka se týká:

krmiv nebo potravin, která byla sklizena / které byly sklizeny a/nebo zpracována/zpracovány před 11. březnem 2011;

krmiv nebo potravin, která/které pocházejí a jsou odesílána/odesílány z prefektury jiné než Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate, jiných než čaje a hub pocházejících z prefektury Šizuoka a jiných než hub pocházejících z prefektury Jamanaši;

krmiv a potravin, která/které jsou odesílána/odesílány z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate, avšak nepocházejí z žádné z těchto prefektur a nebyla vystavena / nebyly vystaveny radioaktivitě během přepravy;

krmiv a potravin neuvedených v příloze IV k Prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012, která/které pocházejí a jsou odesílána/odesílány z prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate;

čaje nebo hub nebo vícesložkových krmiv či potravin obsahujících více než 50 % těchto produktů, pocházejících z prefektury Šizuoka a byly z ní odebrány vzorky dne … (datum), které byly podrobeny laboratorní analýze dne …

(datum) v …

(název laboratoře) za účelem stanovení úrovně radionuklidů, cesia 134 a cesia 137. Protokol o analýze je přiložen;

hub nebo vícesložkových krmiv či potravin obsahujících více než 50 % těchto produktů, pocházejících z prefektury Jamanaši a byly z ní odebrány vzorky dne … (datum), které byly podrobeny laboratorní analýze dne …

(datum) v …

(název laboratoře) za účelem stanovení úrovně radionuklidů, cesia 134 a cesia 137. Protokol o analýze je přiložen;

krmiv a potravin uvedených v příloze IV Prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012 nebo vícesložkových krmiv či potravin obsahujících více než 50 % těchto produktů, pocházejících z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate, byly z ní odebrány vzorky dne … (datum), které byly podrobeny laboratorní analýze dne … (datum) v … (název laboratoře) za účelem stanovení úrovně radionuklidů, cesia 134 a cesia 137. Protokol o analýze je přiložen;

krmiv a potravin neznámého původu nebo obsahujících více než 50 % složky/složek neznámého původu a byly z ní odebrány vzorky dne … (datum), které byly podrobeny laboratorní analýze dne … (datum) v … (název laboratoře) za účelem stanovení úrovně radionuklidů, cesia 134 a cesia 137. Protokol o analýze je přiložen.

V … dne …

Razítko a podpis oprávněného zástupce podle čl. 6 odst. 2 nebo čl. 6 odst. 3 Prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012.

Tuto část vyplní příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly nebo v určeném místě vstupu.

Zásilka byla přijata k předložení celním orgánům za účelem propuštění do volného oběhu v Unii.

Zásilka NEBYLA přijata k předložení celním orgánům za účelem propuštění do volného oběhu v Unii.

(příslušný orgán, členský stát)

Datum

Razítko

Podpis


PŘÍLOHA II

Nejvyšší úrovně pro krmiva  (1) (Bq/kg) stanovené v japonských právních předpisech

 

Potraviny pro kojence a malé děti

Mléko a mléčné nápoje

Jiné potraviny, s výjimkou – minerálních vod a podobných nápojů – čajového odvaru z nefermentovaných listů

Minerální vody a podobné nápoje a čajový odvar z nefermentovaných listů

Suma cesia 134 a cesia 137

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


Nejvyšší úrovně pro krmiva  (3) (Bq/kg) stanovené v japonských právních předpisech

 

Krmivo určené pro skot a koně

Krmivo určené pro prasata

Krmivo určené pro drůbež

Krmivo pro ryby (5)

Suma cesia 134 a cesia 137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  V případě sušených produktů, které jsou určeny ke konzumaci v rekonstituovaném stavu, se nejvyšší úroveň použije pro rekonstituovaný produkt připravený ke spotřebě.

Pro sušené houby se použije rekonstituční faktor 5.

V případě čaje se nejvyšší úroveň použije pro odvar z čajových listů. Faktor zpracování pro sušený čaj je 50, a proto nejvyšší úroveň 500 Bq/kg u sušených listů čaje zaručuje, že úroveň v čajovém odvaru nepřekročí nejvyšší úroveň 10 Bq/kg.

(2)  Aby byl zajištěn soulad s nejvyššími úrovněmi uplatňovanými v současné době v Japonsku, nahrazují tyto hodnoty dočasně hodnoty stanovené v nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87.

(3)  Nejvyšší přípustná úroveň se vztahuje na krmivo s 12 % obsahem vlhkosti.

(4)  Aby byl zajištěn soulad s nejvyššími úrovněmi uplatňovanými v současné době v Japonsku, nahrazuje tato hodnota dočasně hodnotu stanovenou v nařízení Rady (Euratom) č. 770/90 (Úř. věst. L 83, 30.3.1990, s. 78).

(5)  S výjimkou krmiv pro okrasné ryby.


PŘÍLOHA III

Přechodná opatření stanovená v japonských právních předpisech a uplatňovaná pro toto nařízení

a)

Mléko a mléčné výrobky, minerální voda a podobné nápoje, které byly vyrobeny a/nebo zpracovány před 31. březnem 2012, nesmí obsahovat více radioaktivního cesia než 200 Bq/kg. Ostatní potraviny, kromě rýže, sójových bobů a zpracovaných výrobků z nich, které byly vyrobeny a/nebo zpracovány před 31. březnem 2012, nesmí obsahovat více radioaktivního cesia než 500 Bq/kg.

b)

Výrobky z rýže, které byly vyrobeny a/nebo zpracovány před 30. zářím 2012, nesmí obsahovat více radioaktivního cesia než 500 Bq/kg.

c)

Sójové boby sklizené a uvedené na trh před 31. prosincem 2012 nesmí obsahovat více radioaktivního cesia než 500 Bq/kg.

d)

Výrobky ze sójových bobů, které byly vyrobeny a/nebo zpracovány před 31. prosincem 2012, nesmí obsahovat více radioaktivního cesia než 500 Bq/kg.


PŘÍLOHA IV

Krmiva a potraviny, u nichž se před vývozem do Unie vyžaduje odběr vzorků a analýza na zjištění přítomnosti cesia 134 a cesia 137

a)

produkty pocházející z prefektury Fukušima:

všechny produkty, s ohledem na výjimky stanovené v článku 1 tohoto nařízení.

b)

produkty pocházející z prefektury Šizuoka:

čaj a zpracované výrobky z něj kódů KN 09022101 20 a 2202 90 10;

houby a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80.

c)

produkty pocházející z prefektury Jamanaši:

houby a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80.

d)

produkty pocházející z prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa nebo Iwate:

čaj a zpracované výrobky z něj kódů KN 0902, 2101 20 a 2202 90 10;

houby a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80;

ryby a produkty rybolovu kódů KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 a 0308 (1);

rýže a zpracované výrobky z ní kódů KN 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 a 1905 90 (1);

sójové boby a zpracované výrobky z nich kódů KN 1201 90, 1208 10, 1507 (1);

fazole Adzuki kódů KN 0708 20, 0713 32 00 a zpracované výrobky z nich kódů KN, jako je 1106 10 (1);

borůvky a zpracované výrobky z nich kódů KN 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95;

semena jinanu dvoulaločného kódu KN 0802 90 85 a zpracované výrobky z nich kódů KN, jako jsou 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

Prunus mume kódů KN 0809 40 05 a zpracované výrobky z něj kódů KN, jako jsou 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

citrusové plody kódu KN 0805, kůra citrusových plodů kódu KN 0814 00 00 a zpracované výrobky z nich kódů KN, jako jsou 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

japonské tomely kódu KN 0810 70 00 a zpracované výrobky z nich kódů KN, jako jsou 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

granátová jablka kódu KN 0810 90 75 a zpracované výrobky z nich kódů KN, jako jsou 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

akébie pětičetná (Akebia quinata) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 a 0813 40 95;

jádrové ovoce (Chaenomeles) kódu KN 0810 90 75 a zpracované výrobky z něj kódů KN, jako jsou 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

muďoul trojlaločný (Asimina triloba) kódu KN 0810 90 75 a zpracované výrobky z něj kódů KN, jako jsou 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

hrušky kódu KN 0808 30 10 a zpracované výrobky z nich kódů KN, jako jsou 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 30 (1);

kaštany kódů KN 0802 41 00 a 0802 42 00 a zpracované výrobky z nich kódů KN, jako jsou 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

vlašské ořechy kódů KN 0802 31 00 a 0802 32 00 a zpracované výrobky z nich kódů KN, jako jsou 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

Angelica keiskei a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

devětsil japonský (fuki), stvol devětsilu japonského (Petasites japonicus) a zpracované výrobky z něj kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

Zingiber mioga kódů 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 a zpracované výrobky z něj kódů KN, jako jsou 2008 99 49, 2008 99 67;

jedlé části druhů Aralia a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 a 2005 91;

hasivka orličí (Pteridium aquilinum) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

jedlé části wasabie japonské (Wasabia japonica) a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 a 0910 99;

halucha jávská (Oenanthe javanica) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

žlutodřev pepřovitý (Zanthoxylum piperitum) kódu KN 0910 99;

podezřeň japonská (Osmunda japonica) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

momidžigasa (Parasenecio delphiniifolius) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

pérovník pštrosí (Matteuccia struthioptheris) a zpracované výrobky z něj kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

bohyška horská (Hosta montana) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

uwabamisó (Elatostoma umbellatum var. majus) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

česnek hadí (Allium victorialis subsp. Platyphyllum) a zpracované výrobky z něj kódů KN 0709 10, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

pcháč japonský (Cirsium japonicum) a zpracované výrobky z něj kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90 (1);

jobusumasó (Honma) (Cacalia hastata ssp orientalis) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90 (1);

Synurus pungens (Ojamabokuči) a zpracované výrobky z něj kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90 (1);

přeslička rolní (Equisetum arvense) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90 (1);

Actinidia polygama (aktinidie stříbrná) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 a 0813 40 95 (1);

kolokázie jedlá (Colocasia esculenta) a zpracované výrobky z ní kódu KN 0714 40 (1);

jakon (Smallanthus sonchifolius) a zpracované výrobky z něj kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 a 0714 90 (1);

e)

vícesložkové produkty obsahující více než 50 % produktů uvedených v písmenech a), b), c) a d) této přílohy.


(1)  uvedení těchto produktů bude přezkoumáno před 31. březnem 2013 s ohledem na výsledky analýz získané v období od září 2012 do prosince 2012.


Top