EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0995

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 995/2012 ze dne 26. října 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky Text s významem pro EHP

OJ L 299, 27.10.2012, p. 18–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 238 - 250

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Zrušeno 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/995/oj

27.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 995/2012

ze dne 26. října 2012,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES ze dne 22. července 2003 o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky (1), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zohlednění vývoje na poli statistiky v oblasti vědy a techniky a požadavků na novou, podrobnější a častější statistiku by měla být stanovena nová prováděcí opatření pro rozhodnutí č. 1608/2003/ES.

(2)

Stávající statistická podpora rozhodnutí v oblastech současných politik by měla být zachována a měly by být splněny další požadavky vycházející z nových politických iniciativ, s cílem plně využívat dostupných zdrojů a co nejvíce omezit zpravodajskou zátěž.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (2) o evropské statistice poskytuje referenční rámec, a to zejména v oblasti pravidel pro přístup k administrativním zdrojům údajů a statistickou důvěrnost.

(4)

Je nutné zajistit soulad evropské statistiky v oblasti vědy a techniky s ostatními mezinárodními standardy. Za tímto účelem je třeba zohlednit práci, již vykonala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“) a další mezinárodní organizace. Referenční rámec by měly poskytnout zejména manuál Frascati pro statistiku výzkumu a vývoje, Canberrský manuál pro statistiku lidských zdrojů ve vědě a technice a manuál OECD pro patentovou statistiku, vydané OECD, a rovněž manuál Oslo pro statistiku inovací, vydaný společně OECD a Evropskou komisí (Eurostatem).

(5)

V zájmu jasnosti by měla být zrušena nařízení Komise (ES) č. 753/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES, pokud jde o statistiku v oblasti vědy a techniky (3), a nařízení (ES) č. 1450/2004 ze dne 13. srpna 2004, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti inovací (4).

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro vypracovávání evropské statistiky v oblasti vědy a techniky.

Článek 2

1.   Toto nařízení upravuje tyto oblasti:

a)

statistiku výzkumu a vývoje (dále jen „VaV“);

b)

statistiku státních rozpočtových výdajů a dotací na výzkum a vývoj (dále jen „GBAORD“);

c)

statistiku inovací;

d)

statistiku lidských zdrojů ve vědě a technice, včetně genderové statistiky a statistiky mobility, patentové statistiky, statistiky průmyslových odvětví špičkových technologií a služeb založených na znalostech a jiných statistik v oblasti vědy a techniky.

Seznamy statistických proměnných, zahrnuté činnosti a sektory, členění výsledků, četnost, lhůty pro poskytování údajů a referenční období se stanoví v přílohách I a II.

U oblastí uvedených v písmenu d) prvního pododstavce se potřebné údaje získají ze stávajících statistických či jiných zdrojů údajů podle přílohy I oddílu 3.

2.   Seznamy statistických proměnných, zahrnuté činnosti a sektory, členění výsledků, četnost, lhůty pro poskytování údajů a další aspekty stanovené v přílohách I a II se podle potřeby pravidelně přezkoumají.

Článek 3

Členské státy získávají potřebné údaje kombinací různých zdrojů, například výběrových šetření, administrativních zdrojů údajů či jiných zdrojů údajů. Pokud jde o kvalitu nebo o postupy statistických odhadů, musí být jiné zdroje údajů alespoň rovnocenné výběrovým šetřením nebo administrativním zdrojům údajů.

Článek 4

Statistiky uvedené v přílohách I a II se zakládají na harmonizovaných pojmech a definicích, a to zejména na těch, které obsahují nejnovější verze manuálu Frascati (statistika VaV), Canberrského manuálu (statistika lidských zdrojů ve vědě a technice), manuálu OECD pro patentovou statistiku (patentová statistika), manuálu Oslo (statistika inovací) nebo dalších harmonizovaných standardů.

Článek 5

Členské státy poskytnou proměnné uvedené v přílohách I a II, včetně důvěrných údajů, Komisi (Eurostatu), a to za použití technického standardu určeného Komisí (Eurostatem) ve spolupráci s členskými státy.

Členské státy mohou Komisi (Eurostatu) dobrovolně poskytovat záznamy individuálních údajů o statistice inovací, a to za použití technického standardu určeného Komisí (Eurostatem).

Článek 6

1.   Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření, aby zajistily kvalitu poskytovaných údajů.

2.   Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) standardní zprávy o kvalitě týkající se údajů o:

a)

výzkumu a vývoji (VaV);

b)

státních rozpočtových výdajích a dotacích na výzkum a vývoj (GBAORD);

c)

inovacích.

V případě statistiky výzkumu a vývoje členské státy vypracovávají samostatné zprávy o kvalitě za podnikatelský sektor, vládní sektor a vysokoškolský sektor. Zprávy o kvalitě za soukromý neziskový sektor se vypracovávají, pouze pokud výše výdajů tohoto sektoru na VaV, vyjádřeno jako podíl z celkových vnitrostátních výdajů na VaV, přesáhne 5 %.

3.   Zprávy o kvalitě členské státy vypracovávají v souladu s pravidly stanovenými v příloze III a zahrnou kritéria kvality definovaná v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

4.   První zprávy o kvalitě v oblastech VaV a GBAORD se vypracují pro údaje za referenční rok 2011 a předloží se do 31. října 2013. Pro statistiku inovací se první zprávy o kvalitě vypracují pro údaje za referenční rok 2012 a předloží se do 31. října 2014. Následné zprávy o kvalitě se podávají Komisi (Eurostatu) každým druhým rokem, a to do 22 měsíců od konce referenčního roku, za který se údaje sbíraly.

Článek 7

Nařízení (ES) č. 753/2004 a (ES) č. 1450/2004 se zrušují.

Nařízení (ES) č. 753/2004 se však nadále použije, pokud jde o statistiku VaV a GBAORD za referenční rok 2011.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. října 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 230, 16.9.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

(3)  Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 23.

(4)  Úř. věst. L 267, 14.8.2004, s. 32.


PŘÍLOHA I

STATISTIKA V OBLASTI VĚDY A TECHNIKY

Oddíl 1

Statistika výzkumu a vývoje

1.   Statistika se sestaví za činnost v oblasti VaV v rámci celého hospodářství. Výsledky se týkají základního souboru všech jednotek vykonávajících VaV zařazených do sekcí A až U společné statistické klasifikace ekonomických činností, jak ji zavádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (1) (NACE Rev. 2).

2.   Statistickými jednotkami, které se použijí pro sestavování statistik uvedených v odstavci 3, jsou: a) podniky pro účely statistik sestavovaných na národní úrovni a b) místní jednotky pro účely statistik sestavovaných na regionální úrovni (NUTS 2). Definice statistických jednotek, které se použijí („podnik“ a „místní jednotka“), jsou stanoveny v nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství (2).

3.   Seznam statistik (včetně jejich členění), které je třeba sestavit, je uveden níže.

Kód

Název

Všechny sektory

Podle sektoru provádění

Podnikatelský sektor

Vysokoškolský sektor

Vládní sektor

Soukromý neziskový sektor

Poznámky

1.11

Počet pracovníků ve výzkumu a vývoji (počet osob)

 

Bez členění

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

Podle pracovní činnosti a pohlaví

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

Podle kvalifikace a pohlaví

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

Nepovinné

 

Podle hlavní ekonomické činnosti (NACE)

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

Podle hlavního oboru vědy a pohlaví

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

Podle regionu (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

Podle regionu (NUTS 2) a pohlaví

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

Nepovinné

 

Podle hlavní ekonomické činnosti (NACE) a pohlaví

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12

Počet výzkumných pracovníků (počet osob)

 

Bez členění

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

Podle pohlaví

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

Podle kvalifikace a pohlaví

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

Nepovinné

 

Podle hlavní ekonomické činnosti (NACE) a pohlaví

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

Podle hlavního oboru vědy a pohlaví

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

Podle regionu (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

Podle regionu (NUTS 2) a pohlaví

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

Nepovinné

 

Podle věkové skupiny a pohlaví

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

Nepovinné

 

Podle státní příslušnosti a pohlaví

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

Nepovinné

1.13

Počet pracovníků ve výzkumu a vývoji (v přepočtu na plné pracovní úvazky)

 

Bez členění

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

Ročně

 

Podle pracovní činnosti

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

Podle kvalifikace

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

Nepovinné

 

Podle hlavní ekonomické činnosti (NACE)

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

Podle hlavního oboru vědy a pohlaví

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

Nepovinné

 

Podle regionu (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

Podle třídy velikosti

 

1.13.6.1

 

 

 

Nepovinné pro třídy velikosti 0 a 1–9 zaměstnanců

1.14

Počet výzkumných pracovníků (v přepočtu na plné pracovní úvazky)

 

Bez členění

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

Ročně

 

Podle pohlaví

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

Nepovinné

 

Podle kvalifikace

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

Nepovinné

 

Podle hlavní ekonomické činnosti (NACE)

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

Podle hlavního oboru vědy a pohlaví

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

Nepovinné

 

Podle regionu (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

Podle regionu (NUTS 2) a pohlaví

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

Nepovinné

 

Podle třídy velikosti

 

1.14.7.1

 

 

 

Nepovinné pro třídy velikosti 0 a 1–9 zaměstnanců

1.20

Vnitřní výdaje na výzkum a vývoj

 

Bez členění

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

Ročně

 

Podle zdroje financování

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

Podle druhu výzkumu a vývoje

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

Nepovinné pro vysokoškolský sektor a kategorii „všechny sektory“

 

Podle druhu nákladů

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

Podle hlavní ekonomické činnosti (NACE)

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

Podle oblasti produktu (NACE)

 

1.20.5.1.2

 

 

 

Nepovinné

 

Podle třídy velikosti

 

1.20.6.1

 

 

 

Nepovinné pro třídy velikosti 0 a 1–9 zaměstnanců

 

Podle zdroje financování a třídy velikosti

 

1.20.7.1

 

 

 

Nepovinné pro třídy velikosti 0 a 1–9 zaměstnanců

 

Podle hlavního oboru vědy

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

Podle socio-ekonomického cíle (SEO)

 

 

 

1.20.9.3

 

Nepovinné

 

Podle regionu (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Všechny proměnné se poskytují jednou za dva roky, vždy každý lichý rok, kromě těch, u nichž je v tabulce v odstavci 3 stanoveno, že se poskytují ročně.

5.   Prvním referenčním rokem, za který se statistiky uvedené v odstavci 3 sestavují, je kalendářní rok 2012.

6.   Výsledky se poskytují do 18 měsíců od konce kalendářního roku referenčního období. Předběžné výsledky proměnných s roční četností se poskytují do 10 měsíců od konce kalendářního roku referenčního období.

7.   Dosažení výsledků

7.1

Výsledky statistiky podle pracovní činnosti se člení na položky „výzkumní pracovníci“ a „ostatní pracovníci ve výzkumu a vývoji“.

7.2

Výsledky statistiky podle kvalifikace se člení na položky „držitelé akademického titulu PhD (ISCED 2011 – úroveň 8)“, „ostatní vysokoškolské tituly a ostatní terciární diplomy (ISCED 2011 – úrovně 5, 6 a 7)“ a „ostatní kvalifikace“.

7.3

Výsledky statistiky podle hlavního oboru vědy se člení na položky „přírodní vědy“, „strojírenství a technologie“, „lékařské vědy“, „zemědělské vědy“, „sociální vědy“ a „humanitní vědy“.

7.4

Výsledky statistiky podle třídy velikosti se člení na tyto třídy velikosti: „0 zaměstnanců“, „1–9 zaměstnanců“, „10–49 zaměstnanců“, „50–249 zaměstnanců“, „250–499 zaměstnanců“, „500 a více zaměstnanců“.

7.5

Výsledky statistiky podle zdroje financování se člení na kategorie „podnikatelský sektor“, „vládní sektor“, „soukromý neziskový sektor“, „vysokoškolský sektor“ a „zahraničí“. Kategorie „zahraničí“ se dále člení takto: „zahraniční podniky“, „Evropská komise“, „mezinárodní organizace“ a „ostatní zdroje“. Kategorie „zahraniční podniky“ podnikatelského sektoru se dále člení na „zahraniční podniky v rámci stejné skupiny“ a „ostatní zahraniční podniky“.

7.6

Výsledky statistiky podle druhu výzkumu a vývoje se člení na položky „základní výzkum“, „aplikovaný výzkum“ a „experimentální vývoj“.

7.7

Výsledky statistiky podle druhu nákladů se člení na položky „běžné náklady (náklady práce a ostatní náklady)“ a „kapitálové výdaje“.

7.8

Výsledky statistiky podle socio-ekonomického cíle (SEO) se člení v souladu s nomenklaturou pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů (NABS) na úrovni kapitol.

7.9

Výsledky statistiky podle věkových skupin se člení na tyto věkové třídy (v letech): „do 25“, „25–34“, „35–44“, „45–54“, „55–64“, „65 a více“.

7.10

Výsledky statistiky podle státní příslušnosti se člení na tyto kategorie: „vnitrostátní státní příslušnost“, „státní příslušnost jiných členských států EU“, „státní příslušnost jiných evropských států“, „státní příslušnost severoamerická“, „státní příslušnost středo- a jihoamerická“, „státní příslušnost asijská“, „státní příslušnost africká“, „jiná státní příslušnost“.

7.11

Výsledky statistiky podle hlavní ekonomické činnosti a podle oblasti produktu (NACE Rev. 2) se člení na tyto oddíly, skupiny a souhrnné ukazatele NACE Rev. 2:

„01, 02, 03“, „05, 06, 07, 08, 09“, „10 až 33“, „10, 11, 12“, „10, 11“, „12“, „13, 14, 15“, „13“, „14“, „15“, „16, 17, 18“, „16“, „17“, „18“, „19“, „20“, „21“, „22“, „23“, „24“, „25, 26, 27, 28, 29, 30“, „25“, „25.4“, „26“, „26.1“, „26.2“, „26.3“, „26.4“, „26.5“, „26.6“, „26.7“, „27“, „28“, „29“, „30“, „30.1“, „30.2“, „30.3“, „30.4“, „31“, „32“, „32.5“, „33“, „35, 36, 37, 38, 39“, „35, 36“, „37, 38, 39“, „41, 42, 43“, „45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82“, „45, 46, 47“, „49, 50, 51, 52, 53“, „55, 56“, „58, 59, 60, 61, 62, 63“, „61“, „62“, „63“, „64, 65, 66“, „68“, „69, 70, 71, 72, 73, 74, 75“, „71“, „72“, „72.1“, „72.2“, „77, 78, 79, 80, 81, 82“, „84, 85“, „86, 87, 88“, „86“, „87, 88“, „90, 91, 92, 93“, „94, 95, 96, 97, 98, 99“, „01 až 99“.

8.   Pojmy a definice týkající se statistik definovaných v tomto oddíle stanoví manuál Frascati.

9.   Za účelem posílení vědecké důkazní základny pro tvorbu politiky v oblasti výzkumu a vývoje budou Komise a/nebo členské státy provádět dobrovolné pilotní studie týkající se doplňujících proměnných a členění statistiky výzkumu a vývoje. Cílem provádění těchto pilotních studií je vyhodnotit význam a proveditelnost sběru údajů, přičemž se vezme v úvahu přínos dostupnosti údajů v poměru k nákladům na sběr údajů a k zátěži podniků. O tématech pilotních studií se bude rozhodovat v úzké spolupráci s členskými státy.

Oddíl 2

Statistika státních rozpočtových výdajů a dotací na výzkum a vývoj (GBAORD)

1.   Sestavují se tyto statistiky:

Kód

Název

21.0

Přidělování prostředků na VaV z prozatímního státního rozpočtu (schválené parlamentem na počátku rozpočtového roku)

21.1

Přidělování prostředků na VaV z konečného státního rozpočtu (revidovaný rozpočet schválený v průběhu rozpočtového roku)

22.0

Vnitrostátní veřejné financování nadnárodně koordinovaného VaV

2.   Všechny proměnné se poskytují ročně.

3.   Prvním referenčním rokem, pro který se statistiky sestavují, je kalendářní rok 2012.

4.   Výsledky se poskytují do šesti měsíců od konce kalendářního roku referenčního období u proměnné 21.0 (včetně všech členění) a do dvanácti měsíců u proměnných 21.1 a 22.0 (včetně všech členění).

5.   Dosažení výsledků

5.1

Výsledky statistiky sestavené pro proměnné 21.0 a 21.1 se člení v souladu s nomenklaturou pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů (NABS 2007) na úrovni kapitol.

5.2

Výsledky statistiky sestavené pro proměnnou 21.1 se člení:

a)

v souladu s nomenklaturou pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů (NABS 2007) na úrovni podkapitol – nepovinné;

b)

na položky „financování projektů“ a „financování institucí“ – nepovinné.

5.3

Výsledky statistiky sestavené pro proměnnou 22.0 se člení na položky „vnitrostátní příspěvky veřejným subjektům činným v nadnárodním VaV“, „vnitrostátní příspěvky na evropské nadnárodní veřejné programy v oblasti VaV“ a „vnitrostátní příspěvky na dvoustranné či mnohostranné veřejné programy v oblasti VaV založené mezi vládami členských států (a ve spolupráci s kandidátskými zeměmi a zeměmi ESVO)“.

6.   Pojmy a definice týkající se statistik definovaných v tomto oddíle stanoví manuál Frascati či další harmonizované standardy.

Oddíl 3

Ostatní statistiky v oblasti vědy a techniky

V případě ostatních statistik vědy a techniky se práce týkají zejména těchto oblastí:

a)

statistika lidských zdrojů ve vědě a technice (včetně genderové statistiky a statistiky mobility): vývoj a uplatňování komplexního rámce pro statistiku lidských zdrojů ve vědě a technice, zejména prostřednictvím efektivnějšího využívání stávajících vnitrostátních a mezinárodních zdrojů údajů (rovněž v rámci Evropského statistického systému). Zvláštní pozornost je třeba věnovat aspektům týkajícím se rovnosti pohlaví;

b)

patentová statistika: vývoj a uplatňování komplexního rámce pro patentovou statistiku prostřednictvím pravidelného vypracovávání mezinárodní a národní patentové statistiky a ukazatelů na základě informací vnitrostátních a mezinárodních patentových úřadů;

c)

statistika průmyslových odvětví špičkových technologií a služeb založených na znalostech: vývoj a uplatňování komplexního rámce pro statistiku průmyslových odvětví špičkových technologií a služeb založených na znalostech, zejména prostřednictvím efektivnějšího využívání stávajících vnitrostátních a mezinárodních zdrojů údajů (rovněž v rámci Evropského statistického systému). Tato práce také zahrnuje identifikaci a klasifikaci činností a produktů, měření hospodářské výkonnosti těchto činností a jejich přínos k výkonnosti hospodářství jako celku;

d)

ostatní statistiky v oblasti vědy a techniky: další vývoj a uplatňování se týká mimo jiné statistiky biotechnologie, nanotechnologie či dalších oblastí, v nichž hrají věda a technika klíčovou roli při plnění priorit Evropské unie (např. v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a změny klimatu).

Pro oblasti uvedené v tomto oddíle budou potřebné údaje získávány především prostřednictvím stávajících statistických či jiných zdrojů údajů (např. v oblasti sociální nebo ekonomické statistiky).


(1)  Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1.


PŘÍLOHA II

STATISTIKA INOVACÍ

Oddíl 1

Statistickou jednotkou, která se použije při sestavování statistik uvedených v oddíle 2, je podnik. Definice statistických jednotek, které se použijí („podnik“), jsou stanoveny v nařízení Rady (EHS) č. 696/93.

Oddíl 2

Členské státy sestavují tyto statistiky inovací:

Proměnná

Název

Poznámky

1

Počet inovačně činných podniků

Absolutně a jako procentní podíl všech podniků

2

Počet inovujících podniků, které zavedly nové nebo výrazně vylepšené produkty, nové pro trh/nové pro podnik

Absolutně, jako procentní podíl všech podniků a jako procentní podíl všech inovačně činných podniků

3

Obrat z inovací ve vztahu k novým nebo výrazně vylepšeným produktům, novým pro trh

Absolutně, jako procentní podíl z celkového obratu a jako procentní podíl z celkového obratu inovačně činných podniků

4

Obrat z inovací ve vztahu k novým nebo výrazně vylepšeným produktům, které jsou nové pro firmu, ale nejsou nové pro trh

Absolutně, jako procentní podíl z celkového obratu a jako procentní podíl z celkového obratu inovačně činných podniků

5

Počet inovačně činných podniků, které se podílejí na inovační spolupráci

Absolutně a jako procentní podíl inovačně činných podniků

6

Výdaje na inovace

Absolutně, jako procentní podíl z celkového obratu a jako procentní podíl z celkového obratu inovačně činných podniků

7

Počet inovačně činných podniků, které uvedly velmi významné cíle inovací

Absolutně a jako procentní podíl všech inovačně činných podniků – dobrovolné

8

Počet inovačně činných podniků, které uvedly velmi významné zdroje informací pro inovace

Absolutně a jako procentní podíl všech inovačně činných podniků – dobrovolné

9

Počet podniků, které se potýkají s významnými omezujícími faktory

Absolutně, jako procentní podíl všech podniků, jako procentní podíl všech inovačně činných podniků a jako procentní podíl podniků, které nejsou inovačně činné – dobrovolné

10

Počet inovujících podniků, které vyvinuly inovace samy nebo ve spolupráci s jinými podniky/institucemi

Absolutně a jako procentní podíl všech inovačně činných podniků

Vedle výše uvedených statistik mohou členské státy sestavovat doplňující statistiky (včetně jejich členění) v souladu s hlavními tématy uvedenými v manuálu Oslo. O zařazení těchto doplňujících statistik se rozhodne v úzké spolupráci s členskými státy a toto téma bude zahrnuto do harmonizovaného dotazníku.

Oddíl 3

Je třeba zahrnout podniky provozující tržní činnosti uvedené v sekcích B, C, D, E, H, J a K NACE Rev. 2 a v oddílech 46, 71, 72 a 73 NACE Rev. 2. Členské státy však mají možnost tento záběr dále rozšířit.

Oddíl 4

Všechny proměnné se poskytují jednou za dva roky, a to vždy každý sudý rok.

Oddíl 5

Prvním referenčním rokem, pro který se statistiky sestavují, je kalendářní rok 2012.

Oddíl 6

1.

Všechny výsledky je třeba členit na základě ekonomické činnosti podle sekcí, oddílů a dalších souhrnných ukazatelů NACE Rev. 2 a na základě třídy velikosti podle počtu zaměstnanců, jak je uvedeno v této tabulce:

Kategorie NACE \ kategorie velikosti

10–49 zaměstnanců

50–249 zaměstnanců

nad 249 zaměstnanců

celkem

„B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73“

x

x

x

x

„B-C-D-E“

x

x

x

x

„B“

x

x

x

x

„C“

x

x

x

x

„10 až 12“

 

 

 

x

„13 až 15“

 

 

 

x

„16 až 18“

 

 

 

x

„19 až 22“

 

 

 

x

„20“

 

 

 

x

„21“

 

 

 

x

„23“

 

 

 

x

„24“

 

 

 

x

„25 až 30“

 

 

 

x

„25“

 

 

 

x

„26“

 

 

 

x

„31 až 33“

 

 

 

x

„D“

x

x

x

x

„E“

x

x

x

x

„36“

 

 

 

x

„37 až 39“

 

 

 

x

„46-H-J-K-71-72-73“

x

x

x

x

„46“

x

x

x

x

„H“

x

x

x

x

„49 až 51“

 

 

 

x

„52 až 53“

 

 

 

x

„J“

x

x

x

x

„58“

 

 

 

x

„61“

 

 

 

x

„62“

 

 

 

x

„63“

 

 

 

x

„K“

x

x

x

x

„64“

 

 

 

x

„65“

 

 

 

x

„66“

 

 

 

x

„71-72-73“

x

x

x

x

„71“

 

 

 

x

„72“

 

 

 

x

„73“

 

 

 

x

2.

Výsledky proměnné 1 zahrnují čtyři typy inovace, podle nichž se člení: inovace procesů, produktů, organizační a marketingové. Výsledky proměnných 5 až 10 zahrnují podniky činné v oblasti inovace procesů a/nebo produktů. Kromě proměnné 1 se o obsahu a členění proměnných podle čtyř typů inovace rozhodne v úzké spolupráci s členskými státy a obsah a členění těchto proměnných budou zahrnuty do harmonizovaného dotazníku.

3.

Výsledky proměnné 5 je třeba členit podle typu inovační spolupráce. Výsledky proměnné 6 je třeba členit podle typu výdajů na inovace. Výsledky proměnné 7 je třeba členit podle typu cíle inovace. Výsledky proměnné 8 je třeba členit podle typu zdrojů informací. Výsledky proměnné 9 je třeba členit podle typu omezujících faktorů. Výsledky proměnné 10 je třeba členit podle typu podniku, který inovace vyvíjel. O těchto členěních se rozhodne v úzké spolupráci s členskými státy a budou zahrnuta do harmonizovaného dotazníku.

Oddíl 7

1.

Všechny výsledky je třeba poskytnout do 18 měsíců od konce kalendářního roku referenčního období.

2.

Členské státy mohou Komisi (Eurostatu) dobrovolně poskytovat záznamy individuálních údajů týkající se všech statistických jednotek sledovaných v rámci národních zjišťování o inovacích.

Oddíl 8

1.

Dotazník používaný pro zjišťování o inovacích, která se provádějí každé dva roky počínaje referenčním rokem 2012, obsahuje hlavní témata týkající se zjišťování o inovacích v podnicích uvedená v manuálu Oslo.

2.

V úzké spolupráci s členskými státy Komise (Eurostat) vypracovává metodická doporučení pro zjišťování o inovacích, která povedou k vysokému stupni harmonizace výsledků zjišťování. Tato doporučení zahrnují alespoň cílovou populaci, metodiku zjišťování (včetně regionálních hledisek), harmonizovaný dotazník, sběr, zpracování a poskytování údajů a požadavky na jejich kvalitu.

3.

Členské státy Komisi (Eurostatu) poskytnou nezbytné informace ohledně národní metodiky používané v národních statistikách o inovacích.


PŘÍLOHA III

POŽADAVKY NA ZPRÁVY O KVALITĚ

Oddíl 1

Úvod

Zprávy o kvalitě obsahují jak kvantitativní, tak kvalitativní ukazatele kvality údajů a uplatňují standardní strukturu stanovenou Komisí ve spolupráci s členskými státy. Komise (Eurostat) poskytne výsledky pro ty kvantitativní ukazatele, které mohou být vypočteny na základě údajů poskytnutých členskými státy. Členské státy k nim podají výklad a komentář v souladu se svou metodikou sběru a poskytnou zbývající kvantitativní ukazatele a kvalitativní informace.

Oddíl 2

Harmonogram

Komise (Eurostat) dodá členským státům každý druhý rok, vždy do 20 měsíců po skončení referenčního roku (do konce srpna), návrhy standardních zpráv o kvalitě, v nichž budou předem vyplněny ukazatele kvality a další informace, které má Komise (Eurostat) k dispozici.

Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) každý druhý rok, vždy do 22 měsíců po skončení referenčního roku (do konce října), vyplněné standardní zprávy o kvalitě.


Top