EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0837

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 837/2012 ze dne 18. září 2012 o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z  Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako doplňkové látky pro drůbež, selata po odstavu, výkrm prasat a prasnice (držitel povolení DSM Nutritional Products) Text s významem pro EHP

OJ L 252, 19.9.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 280 - 281

No longer in force, Date of end of validity: 22/07/2023; Zrušeno 32023R1342

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/837/oj

19.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 252/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 837/2012

ze dne 18. září 2012

o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako doplňkové látky pro drůbež, selata po odstavu, výkrm prasat a prasnice (držitel povolení DSM Nutritional Products)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 22594). Tato žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako doplňkové látky pro drůbež, selata po odstavu, výkrm prasat a prasnice se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 14. prosince 2011 (2) k závěru, že 6-fytáza (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 22594) za navržených podmínek použití nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že její používání může zlepšit využití fosforu u všech cílových druhů. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř, zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 22594) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání uvedeného přípravku by proto mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. září 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(1):2527.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost

4a18

DSM Nutritional Products

6-fytáza (EC 3.1.3.26)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 22594) s minimem aktivity pro:

 

50 000 (1) FYT/g v pevné formě

 

20 000 FYT/g v kapalné formě

 

Charakteristika účinné látky

6-fytáza (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 22594)

 

Analytická metoda  (2):

Kolorimetrická metoda pro měření anorganického fosfátu uvolněného 6-fytázou z fytátu (ISO 30024:2009).

Drůbež

Výkrm prasat

Selata (po odstavu)

500 FYT

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doporučená dávka na kilogram kompletního krmiva:

drůbež, selata (po odstavu) a výkrm prasat: 500–4 000 FYT,

prasnice: 1 000-4 000 FYT;

3.

Pro použití v krmivech s obsahem více než 0,23 % fosforu vázaného na fytin.

4.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice.

5.

Pro použití u selat po odstavu do váhy 35 kg.

9. říjen 2022

Prasnice

1 000 FYT


(1)  1 FYT je množství enzymu, které za reakčních podmínek uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za 1 minutu z fytátu s koncentrací fytátu 5,0 mM při pH 5,5 a teplotě 37 °C.

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top