EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0741

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 741/2012 ze dne 11. srpna 2012 o změně Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k němu

OJ L 228, 23.8.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 47, 24.2.2016, p. 20–22 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/741/oj

23.8.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 228/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, EURATOM) č. 741/2012

ze dne 11. srpna 2012

o změně Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k němu

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména čl. 257 první a druhý pododstavec a čl. 281 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména čl. 106a odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na žádost Soudního dvora,

s ohledem na stanovisko Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem posílení účasti všech soudců na rozhodování velkého senátu Soudního dvora je třeba zvýšit počet soudců, kteří se mohou velkého senátu účastnit, a zrušit systematickou účast všech předsedů senátů složených z pěti soudců.

(2)

Je třeba odpovídajícím způsobem upravit podmínky usnášeníschopnosti velkého senátu a pléna.

(3)

Nárůst pracovního zatížení předsedy Soudního dvora a předsedy Tribunálu vyžaduje zavedení funkce místopředsedy u každého z těchto soudů, který má být předsedovi nápomocen v plnění jeho úkolů.

(4)

Tribunálu je v současnosti předkládán neustále narůstající počet věcí, protože od okamžiku jeho vytvoření se postupně rozšiřují oblasti, v nichž je příslušný rozhodovat.

(5)

Počet věcí předložených Tribunálu překračuje počet věcí, v nichž každoročně rozhodne, což vede k významnému nárůstu počtu věcí, v nichž řízení nebylo ukončeno, a k prodloužení délky řízení.

(6)

Neustále je nutné řešit problémy s nadměrnou délkou řízení vyplývající z vysoké pracovní zátěže Tribunálu, a proto je třeba usilovat o to, aby byla před částečnou obměnou členů Tribunálu v roce 2013 zavedena odpovídající opatření.

(7)

S ohledem na částečnou obměnu Soudního dvora, která proběhne 7. října 2012, a v souladu s obsahem dopisu předsedy Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. května 2012 je třeba nejprve přijmout pouze změny statutu týkající se organizace Soudního dvora a Tribunálu. Část žádosti předložená Soudním dvorem, která se týká složení Tribunálu, by měla být posouzena později.

(8)

S ohledem na naléhavou potřebu nalézt řešení, které zajistí řádné fungování Soudu pro veřejnou službu, je třeba přijmout změny týkající se tohoto soudu současně se změnami týkajícími se Soudního dvora.

(9)

Aby mohly specializované soudy i nadále uspokojivým způsobem fungovat bez soudce, na jehož straně nastala dlouhodobá překážka, která mu brání v účasti na vyřizování věcí, aniž se stal plně invalidním, je třeba upravit možnost, aby k těmto soudům byli přiděleni přechodní soudci.

(10)

Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohu I k němu je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 9a

Soudci volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Soudního dvora na dobu tří let. Předseda i místopředseda mohou být zvoleni opakovaně.

Místopředseda je nápomocen předsedovi za podmínek stanovených jednacím řádem. Zastupuje předsedu v případě, že na jeho straně nastane překážka ve výkonu funkce, nebo v případě, že jeho funkce není obsazena.“

2)

V článku 16 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Velký senát je složen z patnácti soudců. Předsedá mu předseda Soudního dvora. Členy velkého senátu jsou rovněž místopředseda Soudního dvora a za podmínek stanovených jednacím řádem tři předsedové senátů složených z pěti soudců a jiní soudci.“

3)

V článku 17 se třetí a čtvrtý pododstavec nahrazují tímto:

„Rozhodnutí velkého senátu jsou platná, pouze pokud je přítomno jedenáct soudců.

Rozhodnutí pléna Soudního dvora jsou platná, pouze pokud je přítomno sedmnáct soudců.“

4)

V článku 20 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Ústní část řízení zahrnuje slyšení zmocněnců, poradců a advokátů, jakož i vyslechnutí stanoviska generálního advokáta a podle potřeby i výslech svědků a znalců.“

5)

V článku 39 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pravomoci uvedené v prvním pododstavci může za podmínek stanovených jednacím řádem vykonávat místopředseda Soudního dvora.

V případě, že nastane překážka ve výkonu funkce na straně předsedy i místopředsedy, zastoupí je jiný soudce za podmínek stanovených jednacím řádem.“

6)

V článku 47 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Ustanovení čl. 9 prvního pododstavce, článků 9a, 14 a 15, čl. 17 prvního, druhého, čtvrtého a pátého pododstavce a článku 18 se použijí na Tribunál a jeho členy.“

7)

V článku 62c se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Evropský parlament a Rada mohou postupem podle článku 257 Smlouvy o fungování Evropské unie ke specializovaným soudům přidělit přechodné soudce, aby nahradili v nepřítomnosti soudce, na jejichž straně nastane dlouhodobá překážka, která jim brání v účasti na vyřizování věcí, aniž se stali plně invalidními. V tomto případě stanoví Evropský parlament a Rada podmínky jmenování přechodných soudců, jejich práva a povinnosti, podmínky výkonu jejich funkce i okolnosti, za nichž funkce zaniká.“

Článek 2

V článku 2 přílohy I k Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec, který zní:

„2.   Vedle soudců uvedených v odst. 1 prvním pododstavci budou jmenováni přechodní soudci, aby nahradili v nepřítomnosti soudce, na jejichž straně nastane dlouhodobá překážka, která jim brání v účasti na vyřizování věcí, aniž se stali plně invalidními.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Body 1, 2, 3, 5 a 6 článku 1 se použijí od první následující částečné obměny soudců podle čl. 9 prvního pododstavce Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. srpna 2012.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 5. července 2012 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2012.


Top