EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0340

2012/340/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2012 o organizaci časově omezeného testu podle směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o přehlídku porostu základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu pod úředním dohledem (oznámeno pod číslem C(2012) 4169) Text s významem pro EHP

OJ L 166, 27.6.2012, p. 90–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 293 - 295

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/340/oj

27.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 166/90


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. června 2012

o organizaci časově omezeného testu podle směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o přehlídku porostu základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu pod úředním dohledem

(oznámeno pod číslem C(2012) 4169)

(Text s významem pro EHP)

(2012/340/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (1), a zejména na článek 13a uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (2), a zejména na článek 13a uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh (3), a zejména na článek 19 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (4), a zejména na článek 33 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (5), a zejména na článek 16 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úřední přehlídky množitelského porostu jsou podmínkou uznávání základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu. Pokud jde o certifikované osivo, byla však v nedávné době zavedena možnost volby mezi úředními přehlídkami porostu a přehlídkami porostu pod úředním dohledem.

(2)

Stanovení možnosti volby mezi úředními přehlídkami porostu a přehlídkami porostu pod úředním dohledem může rovněž představovat lepší alternativu k vyžadované úřední přehlídce porostu, pokud se týká základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu. K posouzení této alternativy by proto měl být zorganizován časově omezený test.

(3)

S ohledem na získané zkušenosti týkající se certifikovaného osiva a přehlídek porostu pod úředním dohledem je vhodné časově omezený test provést při uplatnění shodných ustanovení, jaká platí pro certifikované osivo, za účelem posouzení, zda jsou uvedená ustanovení vhodná pro základní osivo a šlechtitelské osivo generací předcházejících základnímu osivu.

(4)

Je nezbytné, aby členské státy, které se zúčastní testu, byly osvobozeny od povinností uložených s ohledem na úřední přehlídky porostu stanovené ve směrnicích 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES.

(5)

Členské státy, které se zúčastní testu, by měly každoročně podávat zprávu.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Časově omezený test se zorganizuje na úrovni Unie pro posouzení, zda v případě uznávání základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu může možnost volby mezi úředními přehlídkami porostu a přehlídkami porostu pod úředním dohledem, prováděnými v souladu s články 2 a 3 představovat lepší alternativu úředních přehlídek porostu a zda shodná ustanovení, jaká platí pro uznávání certifikovaného osiva, mají být použita pro základní osivo a šlechtitelské osivo generací předcházejících základnímu osivu.

Účelem uvedeného testu je rozhodnout, zda v případě základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu může být požadavek na úřední přehlídky porostu nahrazen požadavkem na úřední přehlídky porostu nebo přehlídky porostu pod úředním dohledem, pokud jde o následující ustanovení:

a)

čl. 2 odst. 1 část B bod 1 písm. d) směrnice 66/401/EHS, čl. 14a písm. a) uvedené směrnice a příloha I bod 6 uvedené směrnice;

b)

čl. 2 odst. 1 část C písm. d) směrnice 66/402/EHS, čl. 2 odst. 1 část Ca písm. c) uvedené směrnice, čl. 2 odst. 1 část D bod 1 písm. d) uvedené směrnice, čl. 2 odst. 1 část D bod 2 písm. b) uvedené směrnice, čl. 2 odst. 1 část D bod 3 písm. c) uvedené směrnice, čl. 14a písm. a) uvedené směrnice a příloha I bod 7 uvedené směrnice;

c)

čl. 2 odst. 1 písm. c) bod iv) směrnice 2002/54/ES, čl. 21 písm. a) uvedené směrnice a příloha I část A bod 4 uvedené směrnice;

d)

čl. 2 odst. 1 písm. c) bod iv) směrnice 2002/55/ES, čl. 35 písm. a) uvedené směrnice a příloha I bod 2 uvedené směrnice;

e)

čl. 2 odst. 1 písm. c) bod iv) směrnice 2002/57/ES, čl. 2 odst. 1 písm. d) bod 1 podbod ii) uvedené směrnice, čl. 2 odst. 1 písm. d) bod 2 podbod iii) uvedené směrnice, čl. 18 písm. a) a příloha I bod 5 uvedené směrnice.

Article 2

Inspektoři provádějící přehlídky pod úředním dohledem

Zúčastněné členské státy zajistí, aby inspektoři provádějící přehlídky pod úředním dohledem splňovali tyto podmínky:

a)

mají nezbytnou odbornou způsobilost;

b)

nemají osobní zájem související s danými přehlídkami;

c)

byli úředně schváleni orgánem příslušným k uznávání osiva dotyčného členského státu k provádění přehlídek pod úředním dohledem; schválení je podmíněno buď složením přísahy, nebo podepsáním písemného prohlášení, v němž se inspektoři zavazují dodržovat pravidla platná pro úřední přehlídky;

d)

provádějí přehlídky pod dohledem orgánu příslušného k uznávání osiva.

Článek 3

Přehlídky množitelských porostů a sklizeného osiva

1.   Zúčastněné členské státy zajistí, že přehlídky množitelských porostů a sklizeného osiva splňují požadavky stanovené v odstavcích 2 až 5.

2.   Množitelský porost, který je předmětem přehlídky, musí pocházet z osiva, které bylo podrobeno úřední následné kontrole, jejíž výsledky splňují požadavky stanovené v příloze I směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES.

3.   Příslušným orgánem musí být zkontrolováno alespoň 20 % množitelských porostů, pokud jde o rostlinné množitelské porosty, na které se vztahuje směrnice 2002/55/ES. Pro všechny ostatní množitelské porosty podíl činí nejméně 5 %. Aby bylo umožněno stanovit odpovídající úroveň kontroly testování pro kategorie základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu, použijí se tyto podíly: 5, 10, 15 a 20 %.

4.   Část vzorků partií sklizených z množitelských porostů osiva se odebere pro úřední následné kontroly a případně pro laboratorní zkoušky osiva týkající se odrůdové pravosti a odrůdové čistoty. Členské státy zajistí identifikaci partií osiva, u nichž jsou přehlídky porostu prováděny pod úředním dohledem.

5.   Členské státy, které se testu zúčastní, porovnají úřední přehlídky porostu s přehlídkami porostu stejného pole provedenými pod úředním dohledem.

Článek 4

Účast členských států

Testu se může zúčastnit každý členský stát.

Členské státy, které se rozhodnou testu zúčastnit (dále jen „zúčastněné členské státy“), o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy s uvedením druhů, kategorií a regionů, prostřednictvím kterých se zúčastní, a jakýchkoli omezení.

Členské státy mohou svou účast kdykoliv ukončit tím, že o této skutečnosti uvědomí Komisi.

Článek 5

Osvobození od povinností

Pro účely testu jsou zúčastněné členské státy osvobozeny, pokud jde o úřední přehlídky porostu základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu, od povinností stanovených v čl. 2 odst. 1 části B bodě 1 písm. d) směrnice 66/401/EHS, čl. 14a písm. a) uvedené směrnice a příloze I bodě 6 uvedené směrnice, v čl. 2 odst. 1 části C písm. d) směrnice 66/402/EHS, čl. 2 odst. 1 části Ca písm. c) uvedené směrnice, čl. 2 odst. 1 části D bodě 1 písm. d) uvedené směrnice, čl. 2 odst. 1 části D bodě 2 písm. b) uvedené směrnice, čl. 2 odst. 1 části D bodě 3 písm. c) uvedené směrnice, čl. 14a písm. a) uvedené směrnice a příloze I bodě 7 uvedené směrnice, v čl. 2 odst. 1 písm. c) bodě iv) směrnice 2002/54/ES, čl. 21 písm. a) uvedené směrnice a příloze I části A bodě 4 uvedené směrnice, v čl. 2 odst. 1 písm. c) bodě iv) směrnice 2002/55/ES, čl. 35 písm. a) uvedené směrnice a příloze I bodě 2 uvedené směrnice a v čl. 2 odst. 1 písm. c) bodě iv) směrnice 2002/57/ES, čl. 2 odst. 1 písm. d) bodě 1 podbodě ii) uvedené směrnice, čl. 2 odst. 1 písm. d) bodě 2 podbodě iii) uvedené směrnice, čl. 18 písm. a) uvedené směrnice a příloze I bodě 5 uvedené směrnice.

Článek 6

Oznamovací povinnosti

1.   Zúčastněné členské státy předloží za každý rok do 31. března následujícího roku Komisi a ostatním členským státům zprávu o výsledcích testu provedeného v souladu s články 2 a 3.

2.   Na konci testu a v jakémkoli případě ukončení své účasti zúčastněné členské státy do 31. března následujícího roku předloží Komisi a ostatním členským státům zprávu o výsledcích testu provedeného v souladu s články 2 a 3.

Tato zpráva může zahrnovat jakékoli další informace, které státy pokládají za podstatné z hlediska účelu testu.

Článek 7

Trvání testu

Začátek testu se stanovuje na 1. ledna 2013 a jeho ukončení na 31. prosince 2017.

Článek 8

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. června 2012.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

(3)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.

(5)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74.


Top