EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0509

Nařízení Rady (EU) č. 509/2012 ze dne 15. června 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

OJ L 156, 16.6.2012, p. 10–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 005 P. 341 - 368

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/509/oj

16.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/10


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 509/2012

ze dne 15. června 2012,

kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP ze dne 1. prosince 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012 (2) s cílem provést většinu opatření uvedených v rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP.

(2)

Vzhledem k trvajícím brutálním represím a porušování lidských práv ze strany vlády Sýrie se rozhodnutím Rady 2012/206/SZBP (3), kterým se mění rozhodnutí 2011/782/SZBP, zavádějí dodatečná opatření, totiž zakazuje se prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií, kterých může být použito k vnitřním represím, nebo se pro toto zboží a technologie vyžaduje získání povolení, a dále se zakazuje vývoz luxusního zboží do Sýrie.

(3)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je k jejich provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména s cílem zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Nařízení (EU) č. 36/2012 by proto mělo být změněno za účelem provedení těchto nových opatření,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 36/2012 se mění takto:

1)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 2a

1.   Zakazuje se:

a)

přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet vybavení, zboží nebo technologie, které mohou být použity k vnitřním represím nebo k výrobě a údržbě produktů, které mohou být použity k vnitřním represím, a které jsou uvedeny na seznamu v příloze IA, bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

b)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazu uvedeného v písmenu a).

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členských států, určené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden na seznamu v příloze III, povolit jakoukoli transakci týkající se vybavení, zboží nebo technologií, které jsou uvedeny na seznamu v příloze IA, za podmínek, které uznají za vhodné, pokud shledají, že takové vybavení, zboží nebo technologie jsou zamýšleny pouze pro humanitární nebo ochranné použití.

Článek 2b

1.   Je nutné získat předběžné povolení k přímému či nepřímému prodeji, dodávkám, převodu či vývozu vybavení, zboží a technologií, které mohou být použity k vnitřním represím nebo k výrobě a údržbě produktů, které mohou být použity k vnitřním represím, a které jsou uvedeny na seznamu v příloze IX, bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii.

2.   Příslušné orgány členských států určené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, neudělí žádné povolení pro prodej, dodávky, převod či vývoz vybavení, zboží a technologií uvedených v příloze IX, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že vybavení, zboží a technologie, jež jsou předmětem prodeje, dodávek, převodu či vývozu, jsou určeny nebo mohou být určeny k vnitřním represím nebo k výrobě a údržbě produktů, které mohou být použity k vnitřním represím.

3.   Povolení udělí příslušné orgány členského státu, v němž je vývozce usazen, v souladu s podrobnými pravidly stanovenými v článku 11 nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (4). Povolení je platné v celé Unii.

2)

Článek 3 se nahrazuje títmo:

„Článek 3

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na Společném vojenském seznamu Evropské unie (5) (dále jen „společný vojenský seznam“) a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

b)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s vybavením, zbožím nebo technologiemi, které mohou být použity k vnitřní represi a které je uvedeno na seznamu v příloze I a IA, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

c)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu nebo na seznamu v příloze I a IA, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

d)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a) až c).

2.   Odchylně od odstavce 1 se zákazy v něm uvedené nepoužijí na poskytování technické pomoci, financování a na finanční pomoc týkající se:

technické pomoci určené výlučně na podporu Pozorovatelské mise OSN pro uvolňování napětí (UNDOF),

nesmrtonosného vojenského vybavení nebo vybavení, které lze použít k vnitřním represím, určeného výhradně k humanitárním účelům či k ochraně, nebo pro programy budování institucí prováděné OSN a Unií nebo pro operace Unie nebo OSN pro řešení krizí, nebo

nebojových vozidel vybavených materiály na balistickou ochranu určených výlučně na ochranu personálu Unie a jejích členských států v Sýrii,

za podmínky, že toto poskytnutí je nejdříve schváleno příslušným orgánem členského státu určeným na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III.

3.   Odchylně od odst. 1 písm. b) mohou příslušné orgány členských států určené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, udělit za podmínek, které považují za přiměřené, povolení pro pomoc či zprostředkovatelské služby týkající se vybavení, zboží či technologií uvedených na seznamu v příloze IA za předpokladu, že toto vybavení, zboží či technologie jsou určeny pro potravinovou pomoc, pomoc v zemědělství nebo zdravotnictví nebo jiné humanitární účely.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle prvního pododstavce do čtyř týdnů od jeho udělení.

4.   Povolení příslušného orgánu dotčeného členského státu, který je určen na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, se vyžaduje pro poskytování:

a)

technické pomoc či zprostředkovatelských služeb souvisejících s vybavením, zbožím či technologiemi, které mohou být použity k vnitřním represím nebo k výrobě a údržbě produktů, které mohou být použity k vnitřním represím a které jsou uvedeny v příloze IX, jakož i souvisejících s přímým či nepřímým poskytováním, výrobou či údržbou a použitím tohoto vybavení, zboží či technologií jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

b)

finančních prostředků nebo finanční pomoci souvisejících se zbožím nebo technologiemi, jejichž seznam je uveden v příloze IX, včetně zejména grantů, půjček a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií, nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii.

Příslušné orgány neudělují povolení pro transakce uvedené v prvním pododstavci, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že tyto transakce přispějí nebo mohou přispět k vnitřním represím nebo k výrobě či údržbě produktů, které lze použít k vnitřním represím.

3)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 11b

1.   Zakazuje se:

a)

přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět či vyvážet luxusní zboží uvedené na seznamu v příloze X v do Sýrie;

b)

podílet se vědomě a záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo následkem je přímo či nepřímo obcházení zákazu uvedeného v písmenu a).

2.   Odchylně od odst. 1 písm. a) se zákazy v něm stanovené nevztahují na zboží neobchodní povahy určené k osobnímu užití, které je obsaženo v zavazadlech cestujících osob.“

Článek 2

Znění uvedené v příloze I tohoto nařízení se připojuje k nařízení (EU) č. 36/2012 jako příloha IA.

Článek 3

Znění uvedené v příloze II tohoto nařízení se doplňuje k nařízení (EU) č. 36/2012 jako příloha IX.

Článek 4

Znění uvedené v příloze III tohoto nařízení se doplňuje k nařízení (EU) č. 36/2012 jako příloha X.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 15. června 2012.

Za Radu

předseda

M. LIDEGAARD


(1)  Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 56.

(2)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 110, 24.4.2012, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.“

(5)  Úř. věst. C 86, 18.3.2011, s. 1.“


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA Ia

SEZNAM VYBAVENÍ, ZBOŽÍ A TECHNOLOGIÍ, PODLE ČLÁNKU 2a

ČÁST 1

Úvodní poznámky

1.

Tato část zahrnuje zboží, software a technologie uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009 (1).

2.

Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Č.“ na čísla v kontrolním seznamu a sloupec nadepsaný „Popis“ na kontrolní popisy položek dvojího užití uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

3.

Definice pojmů uváděných v jednoduchých uvozovkách (‚ ‘) jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

4.

Definice pojmů uváděných v dvojitých uvozovkách („ “) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

Obecné poznámky

1.

Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoli nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka, popř. položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

POZN.:

Při posuzování, zda má být kontrolovaná položka, popř. položky, považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky nebo kontrolovaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

2.

Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

Obecná poznámka k technologii

(Nutno číst ve spojení s oddílem B této části)

1.

Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologie“, která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz jsou kontrolovány v oddílech A, B, C a D této části, je kontrolován podle ustanovení oddílu E.

2.

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává kontrolována i tehdy, je-li použitelná pro nekontrolované zboží.

3.

Kontrola se nevztahuje na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s tímto nařízením.

4.

Kontrola převodu „technologie“ se nevztahuje na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

A.   VYBAVENÍ

Č.

Popis

I.B.1A004

Ochranné a detekční vybavení a součásti, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu:

a.

plynové masky, jejich filtry a dekontaminační zařízení, konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek a jejich speciálně konstruovaných součástí:

1.

biologickým prostředkům „přizpůsobeným pro případ války“;

2.

radioaktivním látkám „přizpůsobeným pro případ války“;

3.

bojovým chemickým látkám (CW) nebo

4.

„látkám k potlačení nepokojů“, včetně:

a.

α-bromobenzenacetonitril, bromobenzyl kyanid (CA) (CAS 5798-79-8);

b.

o-chlorbenzylidenemalononitrilu (o-chlorbenzalmalononitrilu) (CS) (CAS 2698–41–1);

c.

2-chloro-1 fenylethanon, ω-chloroacetofenon (CN) (CAS 532-27-4);

d.

dibenz-(b,f)-1,4-oxazepinu (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-chlor-5,10-dihydrofenarsazin, (chlorfenarsazin), (adamzit), (DM) (CAS 578-94-9);

f.

N-nonanoylmorfolinu, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b.

ochranné oděvy, rukavice a obuv, speciálně konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek:

1.

biologickým prostředkům „přizpůsobeným pro případ války“;

2.

radioaktivním látkám „přizpůsobeným pro případ války“ nebo

3.

bojovým chemickým látkám (CW).

c.

detekční systémy, speciálně konstruované nebo upravené pro detekci nebo identifikaci některé z následujících látek a jejich speciálně konstruované součásti:

1.

biologické prostředky „přizpůsobené pro případ války“

2.

radioaktivní látky „přizpůsobené pro případ války“; nebo

3.

bojové chemické látky (CW).

d.

elektronické vybavení určené pro automatickou detekci nebo identifikaci přítomnosti zbytků „výbušnin“ a pro využití technik ‚stopové detekce‘ (např. povrchové akustické vlny, iontové mobilní spektrometrie, diferenční mobilní spektrometrie, hmotnostní spektrometrie).

Technická poznámka:

‚Stopová detekce‘ označuje schopnost zaznamenat látku v množství menším než 1 ppm v plynném skupenství nebo 1 mg ve skupenství pevném či kapalném.

Poznámka 1:

Položka 1A004.d nezahrnuje vybavení speciálně určené pro laboratorní účely.

Poznámka 2:

Položka 1A004.d nezahrnuje bezpečnostní bezkontaktní průchozí brány

Poznámka:

Položka 1A004 nezahrnuje:

a.

osobní dozimetry radioaktivního záření,

b.

vybavení konstrukčně nebo funkčně omezené na ochranu proti rizikům, která jsou specifická pro bezpečnost domácností a civilní průmysl, včetně:

1.

hornictví;

2.

těžba kamene;

3.

zemědělství

4.

farmacie;

5.

lékařství;

6.

veterinářství;

7.

ochrana životního prostředí;

8.

nakládání s odpady;

9.

potravinářský průmysl.

Technické poznámky:

1A004 zahrnuje vybavení a součásti pro detekci radioaktivních materiálů „přizpůsobených pro případ války“, biologických prostředků „přizpůsobených pro případ války“, bojových chemických látek, ‚simulantů‘ nebo „látek k potlačení nepokojů“ nebo za účelem ochrany proti nim, které byly určeny a které byly úspěšně zkoušeny podle národních norem nebo jejichž účinnost v tomto ohledu byla prokázána jiným způsobem, a to i v případech, kdy se u tohoto vybavení a součástí jedná o využití v civilním průmyslu, jako je hornictví, těžba kamene, zemědělství, farmacie, lékařství, veterinářství, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství nebo potravinářský průmysl.

‚Simulant‘ je látka nebo materiál, který je používán jako náhrada toxických látek (biologických prostředků nebo chemických látek) při výcviku, výzkumu, zkoušení nebo hodnocení.

I.B.9A012

„Bezpilotní vzdušné dopravní prostředky“ („UAVs“), přidružené systémy, zařízení a součásti:

a.

„UAVs“, které mají některou z těchto vlastností:

1.

autonomní zařízení schopné řízení letu a navigace (např. autopilot s inertním navigačním systémem) nebo

2.

možnost řízeného letu mimo přímý rozsah viditelnosti lidské obsluhy (např. televizuální dálkové ovládání).

b.

Přidružené systémy, zařízení a součásti:

1.

zařízení speciálně konstruovaná pro dálkové ovládání „UAVs“ specifikovaná v položce 9A012.a;

2.

systémy pro navigaci, určování polohy, navádění nebo řízení, jiné než uvedené v položce 7 A v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009 a speciálně konstruované tak, aby pro „UAVs“ byly schopny poskytnout nezávislé řízení letu a navigaci uvedené v položce 9A012.a.;

3.

zařízení a součásti speciálně konstruované pro přeměnu „letadla“ s posádkou na „UAVs“ specifikovaného v položce 9A012.a.

4.

pístové motory nasávající vzduch nebo rotační motory s vnitřním spalováním speciálně konstruované nebo upravené pro pohon „UAV“ ve výškách nad 50 000 stop (15 240 metrů).

I.B.9A350

Zařízení pro rozprašování nebo vytváření mlhy speciálně konstruovaná nebo upravená pro montáž do letadel, „vzdušných dopravních prostředků lehčích než vzduch“ nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředků a jejich speciálně konstruované díly:

 

úplná zařízení pro rozprašování nebo vytváření mlhy schopná vytvářet z kapalné suspenze kapičky s počátečním ‚VMD‘ menším než 50 μm při průtoku vyšším než dva litry za minutu;

 

rozstřikovací rámy nebo skupiny jednotek vytvářející aerosol schopné dodávat z kapalné suspenze kapičky s počátečním ‚VMD‘ menším než 50 μm při průtoku větším než dva litry za minutu;

 

jednotky vytvářející aerosol speciálně konstruované pro montáž do zařízení uvedených v položce 9A350.a. a b.

Poznámka:

Jednotky vytvářející aerosol jsou zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro montáž do letadla, jako jsou trysky, rotační bubnové rozprašovače a podobná zařízení.

Poznámka:

Položka 9A350 se nevztahuje na zařízení pro rozprašování nebo vytváření mlhy a díly, u nichž je prokázáno, že nejsou schopné dopravovat biologické prostředky v podobě nakažlivých aerosolů.

1.

Velikost kapičky pro rozprašovací zařízení nebo trysky speciálně konstruované pro použití v letadlech, „vzdušných dopravních prostředcích lehčích než vzduch“ nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích se měří jedním z těchto postupů:

a.

Dopplerova laserová metoda

b.

pokročilá laserová difrakční metoda.

2.

V položce 9A350 ‚VMD‘ znamená střední objemový průměr a pro zařízení na bázi vody je roven střednímu hmotnostnímu průměru (MMD)

B.   ZKUŠEBNÍ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

Č.

Popis

I.B.2B350

Zařízení, příslušenství a součásti pro chemickou výrobu:

a.

reakční nádoby nebo reaktory, též s míchadly, s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), avšak menším než 20 m3 (20 000 litrů), které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

5.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu,

6.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu,

7.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia, nebo

8.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

b.

míchadla pro použití v reakčních nádobách nebo reaktorech uvedených v položce 2B350.a.; a oběžná kola, lopatky nebo hřídele navržené pro taková míchadla, která mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

5.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu,

6.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu,

7.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia, nebo

8.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

c.

skladovací zásobníky, kontejnery nebo nádrže s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

5.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu,

6.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu,

7.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia, nebo

8.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

d.

Výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,15 m2, avšak menší než 20 m2; a trubky, desky, kotouče nebo špalky (cívky) konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, která mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

5.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

6.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu,

7.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu,

8.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia,

9.

karbid křemíku,

10.

karbid titanu; nebo

11.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

e.

destilační nebo absorpční kolony o vnitřním průměru větším než 0,1 m; a rozdělovače kapaliny, rozdělovače par nebo sběrače kapalin konstruované pro takové destilační nebo absorpční kolony, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

5.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

6.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu,

7.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu,

8.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia, nebo

9.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

f.

dálkově ovládaná plnicí zařízení, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu, nebo

2.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

g.

ventily s ‚nominálním rozměrem‘ větším než 10 mm a pouzdra (kostry ventilů) nebo předlisované podložky plášťů konstruované pro takové ventily, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

5.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu,

6.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu,

7.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia,

8.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu; nebo

9.

tyto keramické materiály:

a.

karbid křemíku o čistotě 80 % či více hmotnostních;

b.

oxid hlinitý (alumina) o čistotě 99,9 % či více hmotnostních;

c.

oxid zirkončitý (zirkonia);

Technická poznámka:

‚Nominální rozměr‘ je definován jako nejmenší průměr vstupu a výstupu.

h.

vícevrstvé chráněné potrubí vybavené vývodem pro detekci úniku, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

5.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

6.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu,

7.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu,

8.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia, nebo

9.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

i.

vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h nebo vakuové vývěvy s maximálním výrobcem udávaným průtokem vyšším než 5 m3/h (za standardních podmínek (teplota (273 K (0 °C) a tlak 101,3 kPa)); dále pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jež mají všechny povrchy, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

keramika;

3.

ferosilicium (slitiny železa s vysokým obsahem křemíku);

4.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

5.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

6.

grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

7.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

8.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu,

9.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu,

10.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia, nebo

11.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

j.

spalovací pece pro likvidaci chemikálií uvedených v položce 1C350 se speciálně konstruovanými systémy přívodu odpadů, speciálními manipulačními systémy a průměrnou teplotou ve spalovací komoře vyšší než 1 273 K (1 000 °C), jež mají všechny povrchy systému přívodu odpadů, které přicházejí do přímého styku s odpadními produkty, vyrobeny z některého z těchto materiálů nebo jsou těmito materiály obloženy:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

keramika nebo

3.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu.

1.

‚Uhlíkový grafit‘ je směs amorfního uhlíku a grafitu, kde obsah grafitu činí nejméně 8 % hmotnostních.

2.

U materiálů ve výše uvedených položkách se termínem ‚slitiny‘ – pokud není uvedena konkrétní elementární koncentrace – rozumí slitiny, jejichž identifikovaný kov je přítomen ve vyšší hmotnostní míře než jakýkoli jiný prvek.

I.B.2B351

Systémy pro monitorování toxických plynů a související detekční součásti, jiné než uvedené v položce 1A004, a detektory; senzorová zařízení; a vyměnitelné senzorové zásobníky:

a.

konstruované pro nepřetržitý provoz a použitelné pro zjišťování bojových chemických látek nebo chemikálií uvedených v položce 1C350 při koncentracích nižších než 0,3 mg/m3; nebo

b.

konstruované pro zjišťování na základě inhibiční aktivity cholinosterasy.

I.B.2B352

Zařízení na zpracování biologických materiálů:

a.

kompletní biotechnologické vybavení ochranného obalu úrovně P3 nebo P4;

Technická poznámka:

Úrovně P3 nebo P4 (BL3, BL4, L3, L4) ochranného obalu jsou vymezeny v příručce Světové zdravotnické organizace WHO Laboratory Biosafety (3. vyd. Ženeva 2004).

b.

fermentory vhodné pro kultivaci patogenních „mikroorganismů“, virů nebo tvorbu toxinů bez úniku aerosolů, jejichž celková kapacita je 20 litrů nebo větší;

Technická poznámka:

Fermentory zahrnují bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním průtokem.

c.

odstředivé separátory, schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

průtoková rychlost vyšší než 100 litrů za hodinu;

2.

součásti jsou z leštěné korozivzdorné oceli nebo titanu;

3.

jeden nebo více těsnicích uzávěrů v parním prostoru ochranného obalu a

4.

schopné sterilizace parou in situ v uzavřeném prostředí;

Technická poznámka:

Odstředivé separátory zahrnují též dekantační přístroje.

d.

průtoková zařízení pro příčnou (tangenciální) filtraci a součásti:

1.

průtoková zařízení pro příčnou (tangenciální) filtraci schopná separace patogenních „mikroorganismů“, virů, toxinů nebo buněčných struktur bez úniku aerosolů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

celková filtrační plocha je nejméně 1 m2; a

b.

má některou z těchto vlastností:

1.

jsou schopny sterilizace nebo dezinfekce in-situ; nebo

2.

užívají jednoúčelové nebo jednorázové prvky pro filtraci;

Technická poznámka:

V položce 2B352.d.1.b. se sterilizací rozumí zničení všech živých mikrobů v zařízení použitím buď fyzických (např. pára), nebo chemických činidel. Dezinfekce označuje zničení možné mikrobiální infekce v zařízení použitím chemických činidel s germicidálním účinkem. Dezinfekce a sterilizace se liší od sanitace, přičemž druhá činnost znamená čisticí postup mající snížit mikrobiální obsah v zařízení bez toho, aby se nutně dosáhlo zničení veškeré mikrobiální infekce nebo existence.

2.

průtokové prvky pro příčnou (tangenciální) filtraci (např. moduly, elementy, kazety, náboje, jednotky nebo desky) s filtrační plochou nejméně 0,2 m2 pro každý prvek a určené pro použití v průtokovém zařízení pro příčnou (tangenciální) filtraci uvedenou v položce 2B352.d.;

Poznámka:

2B352.d. nezahrnuje zařízení pro reverzní osmózu uvedené výrobcem.

e.

parou sterilizovatelné zařízení pro vymrazování s kapacitou kondenzátoru větší než 10 kg ledu za 24 hodin a menší než 1 000 kg ledu za 24 hodin;

f.

ochranná a obalová zařízení:

1.

částečné nebo úplné ochranné obleky nebo masky závislé na vnějším přívodu vzduchu a pracující při pozitivním tlaku;

Poznámka:

2B352.f.1. nekontroluje obleky navrhované k nošení se zabudovaným dýchacím přístrojem.

2.

Kabinety biologické bezpečnosti třídy III nebo izolátory s podobnými standardy výkonu;

Poznámka:

V položce 2B352.f.2. zahrnují izolátory též pružné izolátory, sušicí boxy, anaerobní komory a rukávové boxy a digestoře s laminárním prouděním (uzavřené s vertikálním prouděním).

g.

Komory určené k aerosolovým imunologickým testům s „mikroorganismy“, viry nebo „toxiny“, o kapacitě 1 m3 nebo větší.

C.   MATERIÁLY

Č.

Popis

I.B.1C350

Chemikálie, které mohou být použity jako prekurzory pro toxické látky chemické látky, a „směsi chemikálií“, které obsahují jednu nebo více těchto látek:

POZN.:

VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU A 1C450.

1.

thiodiglykol (111-48-8);

2.

oxychlorid fosforečný (10025-87-3);

3.

dimethyl-methylfosfonát (756-79-6);

4.

VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO

methylfosfonoyldifluorid (676-99-3);

5.

methylfosfonoyldichlorid (676-97-1);

6.

dimethyl-fosfit (DMP) (868-85-9);

7.

chlorid fosforitý (7719-12-2);

8.

trimethyl-fosfit (TMP) (121-45-9);

9.

thionylchlorid (7719-09-7);

10.

1-methylpiperidin-3-ol (3554-74-3);

11.

N,N-(diisopropylamino)ethylchlorid (96-79-7);

12.

N,N-(diisopropylamino)ethan-1-thiol (5842-07-9);

13.

chinuklidin-3-ol (1619-34-7);

14.

fluorid draselný (7789-23-3);

15.

2-chlorethan-1-ol (107-07-3);

16.

dimethylamin (124-40-3);

17.

diethyl-ethylfosfonát (78-38-6);

18.

diethyl-N,N-dimethylfosforamidát (2404-03-7);

19.

diethyl-fosfit (762-04-9);

20.

dimethylamin-hydrochlorid (506-59-2);

21.

dichlorid kyseliny ethylfosfonité (1498-40-4);

22.

ethylfosfonoyldichlorid (1066-50-8);

23.

VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO

ethylfosfonoyldifluorid (753-98-0);

24.

fluorovodík (7664-39-3);

25.

methyl-difenyl(hydroxy)acetát (76-89-1);

26.

dichlorid kyseliny methylfosfonité (676-83-5);

27.

N,N-(diisopropylamino)ethan –1-ol (96-80-0);

28.

3,3-dimethylbutan-2-ol (464-07-3);

29.

VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO

0-ethyl2-(diisopropylaminoethyl-methylfosfonit (QL) (57856-11-8);

30.

triethylfosfit (122-52-1);

31.

chlorid arsenitý (7784-34-1);

32.

kyselina difenyl(hydroxy)octová (76-93-7);

33.

diethyl-methylfosfonit (15715-41-0);

34.

dimethyl-ethylfosfonát (6163-75-3);

35.

difluorid kyseliny ethylfosfonité (430-78-4);

36.

difluorid kyseliny methylfosfonité (753-59-3);

37.

chinuklidin-3-on (3731-38-2);

38.

chlorid fosforečný (10026-13-8);

39.

3,3-dimethylbutan-2-on (75-97-8);

40.

kyanid draselný (151-50-8);

41.

hydrogenfluorid draselný (7789-29-9);

42.

hydrogenfluorid amonný neboli bifluorid amonný (1341-49-7);

43.

fluorid sodný (7681-49-4);

44.

hydrogenfluorid sodný (1333-83-1);

45.

kyanid sodný (143-33-9);

46.

triethanolamin (102-71-6);

47.

sulfid fosforečný (1314-80-3);

48.

diisopropylamin (108-18-9);

49.

2-(diethylamino)ethan-1-ol (100-37-8);

50.

sulfid sodný (1313-82-2);

51.

chlorid sirný (10025-67-9);

52.

chlorid sirnatý (10545-99-0);

53.

triethanolamin hydrochlorid (637-39-8);

54.

(2-chlorethyl)diisopropylamin-hydrochlorid (4261-68-1);

55.

kyselina methylfosfonová (993-13-5);

56.

diethyl-methylfosfonat (683-08-9);

57.

dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné (677-43-0);

58.

triisopropylfosfit (116-17-6);

59.

ethyldiethanolamin (139-87-7);

60.

O,O-diethylester kyseliny thiofosforečné (2465-65-8);

61.

O,O-diethylester kyseliny dithiofosforečné (298-06-6);

62.

hexafluorokřemičitan sodný (16893-85-9);

63.

methylfosfonothioyldichlorid (676-98-2).

Poznámka 1:

Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v položce 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 a .63, ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 10 % hmotnostních směsi.

Poznámka 2:

Položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemikálií uvedených v položce 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 a.62, ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 3:

Položka 1C350 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

I.B.1C351

Lidské patogeny, zoonózy a „toxiny“:

a.

viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

virus Andes (ANDV);

2.

virus australské encefalitidy (Encefalitida Murray Valley);

3.

virus Chikungunya;

4.

virus Choclo;

5.

virus konžsko-krymské krvácivé horečky;

6.

virus horečky Dengue;

7.

virus Dobrava-Belgrade;

8.

virus východní koňské encefalomyelitidy;

9.

virus Ebola;

10.

virus Guanarito;

11.

virus Hantaan;

12.

virus Hendra (Equine morbillivirus);

13.

virus japonské encefalitidy;

14.

virus Junin;

15.

virus horečky Kyasanurského lesa;

16.

virus Laguna Negra;

17.

virus horečky Lassa;

18.

virus vrtivky (Louping ill);

19.

virus Lujo;

20.

virus lymfocytární choriomeningitidy;

21.

virus Machupo;

22.

virus Marburg;

23.

virus opičích neštovic;

24.

virus australské encefalitidy (Encefalitida Murray Valley);

25.

Virus Nipah;

26.

virus omské hemoragické horečky;

27.

virus Oropouche;

28.

virus Powassan;

29.

virus horečky z Rift Valley;

30.

virus Rocio;

31.

virus Sabia;

32.

virus Seoul;

33.

virus Sin nombre;

34.

virus encefalitidy St. Louis;

35.

virus klíšťové encefalitidy, virus ruské jaro-letní encefalitidy;

36.

virus pravých neštovic;

37.

virus venezuelské koňské encefalomyelitidy;

38.

virus západní koňské encefalomyelitidy;

39.

virus žluté zimnice;

b.

ricketsie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

Coxiella burnetii;

2.

Bartonella quintana (Rochalimea quintana, Rickettsia quintana);

3.

Rickettsia prowasecki;

4.

Rickettsia rickettsii;

c.

bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

Bacillus anthracis;

2.

Brucella abortus;

3.

Brucella melitensis;

4.

Brucella suis;

5.

Chlamydia psittaci;

6.

Clostridium botulinum;

7.

Francisella tularensis;

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.

Salmonella typhi;

11.

Shigella dysenteriae;

12.

Vibrio cholerae;

13.

Yersinia pestis;

14.

typy Clostridium perfringens produkující toxin epsylon;

15.

enterohemoragická Escherichia coli, sérotyp 0157 a jiné verotoxin produkující sérotypy;

d.

„toxiny“ a „podjednotky toxinů“:

1.

botulinové toxiny;

2.

toxiny Clostridium perfringens;

3.

conotoxin;

4.

ricin;

5.

saxitoxin;

6.

shiga toxin;

7.

toxiny Staphylococcus aureus;

8.

tetrodotoxin;

9.

verotoxin a bílkoviny podobné shiga toxinu, které inaktivují ribozomy;

10.

microcystin (cyanginosin);

11.

aflatoxiny;

12.

Abrin;

13.

cholerový toxin;

14.

diacetoxyscirpenol toxin;

15.

T-2 toxin;

16.

HT-2 toxin;

17.

modeccin;

18.

volkensin;

19.

viscum album Lectin 1 (Viscumin);

Poznámka:

Položka 1C351.d nezahrnuje botulinové toxiny nebo conotoxiny ve výrobcích, které splňují všechna tato kritéria:

1.

jsou farmaceutickými výrobky určenými k podávání pacientům při poskytování zdravotní péče;

2.

jsou baleny pro distribuci jako léčiva;

3.

jsou schváleny státním orgánem k prodeji jako léčiva.

e.

houby, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“ nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

Coccidioides immitis;

2.

Coccidioides posadasii.

Poznámka:

Položka 1C351 nezahrnuje „vakcíny“ nebo „imunotoxiny“.

I.B.1C352

Živočišné patogeny:

a.

viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

virus afrického moru prasat;

2.

virus influenzy ptáků, který je:

a.

necharakterizovaný nebo

b.

definovaný v příloze I bodě 2 směrnice 2005/94/ES (2) jako virus s vysokou patogenitou:

1.

viry typu A, které mají IVPI (index intravenózní patogenity) u šestitýdenních kuřat vyšší než 1,2 nebo

2.

viry typu A, podtypu H5 nebo H7, u kterých analýza sekvencí nukleotidů prokázala přítomnost mnohočetných bazických aminokyselin v restrikčním místě hemaglutininu podobně jako u jiných virů HPAI, což značí, že hemaglutinin může být štěpen všudypřítomnou hostitelskou proteázou;

3.

virus katarální horečky ovcí;

4.

virus slintavky a kulhavky;

5.

virus neštovic koz;

6.

virus Aujezskyho choroby;

7.

virus klasického moru prasat;

8.

virus Lyssa;

9.

virus newcastleské choroby;

10.

virus moru malých přežvýkavců;

11.

prasečí enterovirus typu 9 (virus vezikulární choroby prasat);

12.

virus moru skotu;

13.

virus neštovic ovcí;

14.

virus těšínské choroby prasat;

15.

virus vezikulární stomatitidy;

16.

virus nodulární dermatitidy skotu;

17.

virus moru koní.

b.

mykoplasmy, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (malé kolonie);

2.

Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.

Poznámka:

Položka 1C352 nezahrnuje „vakcíny“.

I.B.1C353

Genetické prvky a geneticky modifikované organismy:

a.

geneticky modifikované organismy nebo genetické prvky, které obsahují řetězce nukleové kyseliny související s patogenitou organismů uvedených v položkách 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 nebo 1C354;

b.

geneticky modifikované organismy nebo genetické prvky, které obsahují řetězce nukleové kyseliny kódující některý z „toxinů“ uvedených v položce 1C351.d. nebo „podjednotek toxinů“.

1.

Genetické prvky zahrnují kromě jiného chromozómy, genomy, plasmidy, transpozony a vektory, ať již geneticky modifikované nebo nemodifikované.

2.

Řetězce nukleové kyseliny související s patogenitou některého z mikroorganismů uvedeného v položkách 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 nebo 1C354 označují jakýkoliv řetězec specifický pro stanovený mikroorganismus, který:

a.

sám o sobě nebo ve výrobcích, jež jsou jím upraveny nebo do kterých je přenesen, představuje významné nebezpečí pro zdraví člověka, zvířat či rostlin nebo

b.

je znám tím, že u specifikovaného mikroorganismu nebo jakéhokoliv jiného organismu, do nějž může být vložen nebo jinak začleněn, může způsobovat vážné poškození zdraví člověka, zvířat či rostlin.

Poznámka:

Položka 1C353 se nevztahuje na řetězce nukleové kyseliny související s patogenitou Enterohaemorrhagic Escherichia coli, sérotyp O157 a jiné řetězce produkující verotoxiny, jiné než kódující verotoxiny nebo jejich podjednotky.

I.B.1C354

Rostlinné patogeny:

a.

viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

andský latentní tymovir bramboru;

2.

viroid vřetenovitosti hlíz bramboru;

b.

Bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

Xanthomonas albilineans;

2.

Xanthomonas campestris pv. citri včetně kmenů označovaných jako Xanthomonas campestris pv. citri typu A, B, C, D, E nebo jinak klasifikovaných jako Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia nebo Xanthomonas campestris pv. Citrumelo;

3.

Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum nebo Corynebacterium Sepedonicum),

5.

Ralstonia solanacearum odrůdy 2 a 3 (Pseudomonas solanacearum odrůdy 2 a 3 nebo Burkholderia solanacearum odrůdy 2 a 3);

c.

Houby, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.

Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5.

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.

Magnaporthe grisea pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Toxické chemikálie a toxické prekurzory a „směsi chemikálií“ obsahující některou z těchto látek:

POZN.:

VIZ TAKÉ POLOŽKY 1C350, 1C351.d. A SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a.

toxické chemikálie:

1.

amiton: O,O-diethyl-S-[2-(diethylamino)ethyl]-fosforothioát (78-53-5) a odpovídající alkylované nebo protonované soli;

2.

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor2-(trifluormethyl)prop1-en (382-21-8);

3.

VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO

BZ: Chinuklidin-3-yl-difenyl(hydroxy)acetát (6581-06-2);

4.

fosgen: karbonyldichlorid (75-44-5);

5.

chlorkyan (506-77-4);

6.

kyanovodík (74-90-8);

7.

chlorpikrin: trichlornitromethan (76–06–2);

Poznámka 1:

Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.a.1 a.a.2., ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 1 % hmotnostní směsi.

Poznámka 2:

Položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemikálií uvedených v položkách 1C450.a.4., .a.5., .a.6. a.a.7., ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 3:

Položka 1C450 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

b.

toxické prekurzory:

1.

Chemikálie, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu nebo v položce 1C350, obsahující atom fosforu, na který je vázána jedna methylová, ethylová nebo n-propylová nebo iso-propylová skupina, avšak ne další atomy uhlíku;

Poznámka:

Položka 1C450 b. 1 nezahrnuje fonofos: O-ethyl-S-fenyl-ethylfosfonodithioát (944-22-9);

2.

N,N-dialkyl [methyl, ethyl nebo propyl nebo isopropyl] fosforamidové dihalogenidy, jiné než dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné;

POZN.:

Viz položku 1C350.57. pro dichlorid N,N-dimetylamid kyseliny fosforečné.

3.

dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] N,N-dialkyl [methyl, ethyl nebo propyl (normal nebo iso)] fosforamidáty, jiné než diethyl-N,N-dimethylfosforamidát uvedený v položce 1C350;

4.

N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] aminoethyl2-chloridy a odpovídající protonované soli, jiné než N,N-(diisopropylamino)ethylchlorid nebo (2-chlorethyl)diisopropylamin-hydrochlorid uvedené v položce 1C350;

5.

N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] aminoethan2-oly a odpovídající protonované soli jiné než N,N-(diisopropylamino)ethan –1-ol (96-80-0) a N,N-(diethylamino)ethan-1-ol (100-37-8) uvedené v položce 1C350;

Poznámka:

Položka 1C450.b.5. nezahrnuje:

a.

N,N-(dimethylamino)ethan-1-ol (108-01-0) a příslušné protonované soli;

b.

protonované soli N,N-(diethylamino)ethan-1-olu (100-37-8);

6.

N,N-dialkyl [methyl, ethyl nebo propyl (normal nebo iso)] aminoethan2-thioly a příslušné protonované soli, jiné než N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethanthiol uvedený v položce 1C350;

7.

viz položka 1C350 týkající se ethyldiethanolaminu (139-87-7);

8.

methyldiethanolamin (105-59-9).

Poznámka 1:

Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. a.b.6., ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 10 % hmotnostní směsi.

Poznámka 2:

Položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemikálií uvedených v podpoložce 1C450.b.8., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 3:

Položka 1C450 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

D.   SOFTWARE

Č.

Popis

I.B.1D003

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený tak, aby vybavení umožňovalo plnit funkce stanovené v položce 1A004.c. nebo 1A004.d.

I.B.2D351

„Software“ jiný než uvedený v položce 1D003 speciálně konstruovaný pro „užití“ zařízení uvedeného v položce 2B351.

I.B.9D001

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“ zařízení nebo „technologií“ uvedených v položce 9A012.

I.B.9D002

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „výrobu“ zařízení uvedených v položce 9A012.

E.   TECHNOLOGIE

Č.

Popis

I.B.1E001

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení nebo materiálů uvedených v položkách 1A004, 1C350 až 1C354 nebo 1C450.

I.B.2E001

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 2B350, 2B351, 2B352 nebo 2D351.

I.B.2E002

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „výrobu“ zařízení uvedeného v položkách 2B350, 2B351 nebo 2B352.

I.B.2E301

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zboží uvedeného v položkách 2B350 až 2B352.

I.B.9E001

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 9A012 nebo 9A350.

I.B.9E002

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „výrobu“ zařízení uvedeného v položce 9A350.

I.B.9E101

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „výrobu“‚UAV‘ uvedených v položce 9A012.

Technická poznámka:

V položce 9E101.b. jsou ‚UAV‘ systémy bezpilotních vzdušných dopravních prostředků s dosahem více než 300 km.

I.B.9E102

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“‚UAV‘ uvedených v položce 9A012.

Technická poznámka:

V položce 9E101.b. jsou ‚UAV‘ systémy bezpilotních vzdušných dopravních prostředků s dosahem více než 300 km.

ČÁST 2

Úvodní poznámky

1.

Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Popis“ na popisy položek dvojího užití uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

2.

Referenční číslo v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009“ znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci „Popis“ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu záznamu o dvojím užití, na nějž se odkazuje.

3.

Definice pojmů uváděných v jednoduchých uvozovkách (‚‘) jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

4.

Definice pojmů označených dvojitými uvozovkami („“) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

Obecné poznámky

1.

Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoli nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka, popř. položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

POZN.:

Při posuzování, zda má být kontrolovaná položka, popř. položky, považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky nebo kontrolovaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

2.

Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

Obecná poznámka k technologii

(Nutno číst ve spojení s oddílem B části 1)

1.

Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologie“, která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz jsou kontrolovány v oddíle I.C.A (Zboží) této části, je kontrolován podle ustanovení oddílu I.C.B této části.

2.

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává kontrolována i tehdy, je-li použitelná pro nekontrolované zboží.

3.

Kontroly se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s tímto nařízením.

4.

Kontroly převodu ‚technologie‘ se nevztahují na informace ‚veřejně dostupné‘, na informace pro ‚základní vědecký výzkum‘ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

I.C.A.   ZBOŽÍ

(Materiály a chemikálie)

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

I.C.A.001

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

1.

ethylen dichlorid, (CAS 107-06-2)

 

I.C.A.002

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

1.

nitromethan, (CAS 75-52-5)

2.

kyselina pikrová, (CAS 88-89-1)

 

I.C.A.003

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

1.

chlorid-oxid hlinitý, (CAS 7446-70-0)

2.

arsen, (CAS 7440-38-2)

3.

oxid arsenitý, (CAS 1327-53-3)

4.

bis(2-chloroethyl)ethylamin hydrochlorid, (CAS 3590-07-6)

5.

bis(2-chloroethyl)methylamin hydrochlorid, (CAS 55-86-7)

6.

tris(2-chloroethyl)amin hydrochlorid, (CAS 817-09-4)

 

I.C.B.   TECHNOLOGIE

B.001

‚Technologie‘ potřebná pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ položek uvedených v oddíle I.C. A.

Technická poznámka:

‚Technologií‘ se rozumí též „software“.

 


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).

(2)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA IX

SEZNAM VYBAVENÍ, ZBOŽÍ A TECHNOLOGIÍ PODLE ČLÁNKU 2b

Úvodní poznámky

1.

Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Popis“ na popisy položek dvojího užití uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

2.

Referenční číslo v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009“ znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci „Popis“ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu záznamu o dvojím užití, na nějž se odkazuje.

3.

Definice pojmů uváděných v jednoduchých uvozovkách (‚‘) jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

4.

Definice pojmů označených dvojitými uvozovkami („“) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

Obecné poznámky

1.

Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoli nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka, popř. položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

POZN.:

Při posuzování, zda má být kontrolovaná položka, popř. položky, považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky nebo kontrolovaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

2.

Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

Obecná poznámka k technologii

(Nutno číst ve spojení s oddílem B této přílohy)

1.

Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologie“, která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz jsou kontrolovány v oddíle IX.A (Zboží) této přílohy, je kontrolován podle ustanovení oddílu B.

2.

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává kontrolována i tehdy, je-li použitelná pro nekontrolované zboží.

3.

Kontroly se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s tímto nařízením.

4.

Kontroly převodu ‚technologie‘ se nevztahují na informace ‚veřejně dostupné‘, na informace pro ‚základní vědecký výzkum‘ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

IX.A.   ZBOŽÍ

IX.A1.   Materiály, chemikálie, ‚mikroorganismy‘ a ‚toxiny‘

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.A1.001

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

 

tributyl-fosfit (CAS 102-85-2);

 

methyl-isokyanát, (CAS 624-83-9)

 

chinaldin, (CAS 91-63-4)

 

2-bromchlorethan, (CAS 107-04-0)

 

IX.A1.002

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

 

benzil, (CAS 134-81-6)

 

methyl-isokyanát, (CAS 109-89-7)

 

diethylether, (CAS 60-29-7)

 

dimethylether, (CAS 115-10-6)

 

dimethylamino)ethan-1-ol, (CAS 108-01-0)

 

IX.A1.003

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

 

2-methoxyethanol, (CAS 109-86-4)

 

butyrylcholinesterasa

 

diethylentriamin, (CAS 111-40-0)

 

dichloromethan, (CAS 75-09-3)

 

dimethylanalin, (CAS 121-69-7)

 

ethylbromid, (CAS 74-96-4)

 

ethylchlorid, (CAS 75-00-3)

 

ethylamin, (CAS 75-04-7)

 

hexamin, (CAS 100-97-0)

 

isopropyl bromid, (CAS 75-26-3)

 

isopropyl ether, (CAS 108-20-3)

 

methylamin, (CAS 74-89-5)

 

methylbromid, (CAS 74-83-9)

 

monoisopropylamin, (CAS 75-31-0)

 

Obidoximiumchlorid, (CAS 114-90-9).

 

bromid draselný, (CAS 7758-02-3)

 

pyridin, (CAS 110-86-1)

 

pyridostigminbromid, (CAS 101-26-8)

 

bromid sodný, (CAS 7647-15-6)

 

kovový sodík, (CAS 7440-23-5)

 

tributylamin, (CAS 102-82-9)

 

triethylamin, (CAS 121-44-8)

 

trimethylamin, (CAS 75-50-3)

 


IX.A2.   Zpracování materiálů

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.A2.001

Digestoře přimontované k podlaze (do nichž lze vstoupit) s minimální nominální šířkou 2,5 metru.

 

IX.A2.002

Obličejová maska s dýchacími přístroji se vzduchovým filtrem jiná než uvedená v položkách 1A004 nebo 2B352f1.

1A004.a

IX.A2.003

Kabinety biologické bezpečnosti třídy II nebo izolátory s podobnými standardy výkonu.

2B352.f.2

IX.A2.004

Dávkovací odstředivky s kapacitou rotoru 4 L a vyšší, použitelné s biologickými materiály.

 

IX.A2.005

Fermentory vhodné pro kultivaci patogenních „mikroorganismů“, virů nebo tvorbu toxinů bez úniku aerosolů, jejichž kapacita je 5 litrů nebo větší, avšak nižší než 20 litrů;

Technická poznámka:

Fermentory zahrnují bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním průtokem.

2B352.b

IX.A2.007

Konvenční komory nebo komory s turbulentním prouděním čistého vzduchu a samostatné jednotky s ventilátorem s filtrem HEPA, které je možné použít pro ochranné zařízení typu P3 nebo P4 (BSL3, BSL4, L3, L4).

2B352.a

IX.A2.008

Zařízení, příslušenství a součásti pro chemickou výrobu, jiné než jsou uvedené v položkách 2B350 nebo A2.009:

a.

reakční nádoby nebo reaktory, též s míchadly, s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), avšak menším než 20 m3 (20 000 litrů), které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

b.

míchadla pro použití v reakčních nádobách nebo reaktorech uvedených v položce 2B350.a.; jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

c.

skladovací zásobníky, kontejnery nebo nádrže s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

d.

výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,05 m2, avšak menší než 30 m2; a trubky, desky, kotouče nebo špalky (cívky) konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, která mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

Technická poznámka:

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status výměníku tepla.

e.

destilační nebo absorpční kolony o vnitřním průměru větším než 0,1 m; jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

f.

ventily s ‚nominálním rozměrem‘ větším než 10 mm a pouzdra (kostry ventilů) konstruované pro takové ventily, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

1.

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status ventilu.

2.

‚Nominální rozměr‘ je definován jako nejmenší průměr vstupu a výstupu.

g.

vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

h.

vakuové vývěvy s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 1 m3/h (za standardních podmínek (teplota (273 K (0 C) a tlak 101,3 kPa)), dále pouzdra (kostry čerpadel) a předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jež mají všechny povrchy, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

keramika;

3.

‚ferosilicium‘;

4.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

5.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

6.

grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

7.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

8.

nerezová ocel obsahující nejméně 20 % niklu a nejméně 19 % hmotnostních chromu;

9.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu;

10.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu;

11.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia; nebo

12.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

1.

Materiály použité pro membrány nebo ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status čerpadla,

2.

‚Uhlíkový grafit‘ je směs amorfního uhlíku a grafitu, kde obsah grafitu činí nejméně 8 % či více hmotnostních,

3.

‚Ferosilicium‘ jsou slitiny železa s více než 8 % obsahem křemíku či více hmotnostních.

U materiálů ve výše uvedených položkách se termínem ‚slitiny‘ – pokud není uvedena konkrétní elementární koncentrace – rozumí slitiny, jejichž identifikovaný kov je přítomen ve vyšší hmotnostní míře než jakýkoli jiný prvek.

2B350.a-e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Zařízení, příslušenství a součásti pro chemickou výrobu, jiné než uvedené v položkách 2B350 nebo A2.008:

 

reakční nádoby nebo reaktory, též s míchadly, s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), avšak menším než 20 m3 (20 000 litrů), které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

 

míchadla pro použití v reakčních nádobách nebo reaktorech uvedených v a) kde všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

 

skladovací zásobníky, kontejnery nebo nádrže s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

 

výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,05 m2, avšak menší než 30 m2; a trubky, desky, kotouče nebo špalky (cívky) konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, která mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

Technická poznámka:

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status výměníku tepla.

 

Destilační nebo absorpční kolony o vnitřním průměru větším než 0,1 m; a rozdělovače kapalin, rozdělovače páry nebo sběrače kapalin, kde všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

 

ventily s nominálním rozměrem 10 mm či více a pouzdra (kostry ventilů), kuličky nebo kužely konstruované pro takové ventily, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

Technická poznámka:

‚Nominální rozměr‘ je definován jako ten menší z průměrů vstupního a výstupního průchodu.

Vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h (měřeno za standardních podmínek teploty (273 K (0 °C) a tlaku (101,3 kPa); dále pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými chemikáliemi a které jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

 

keramika;

 

ferosilicium (slitiny železa s více než 8 % obsahem křemíku či více hmotnostních)

 

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

Technické poznámky:

Materiály použité pro membrány nebo ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status čerpadla.

U materiálů ve výše uvedených položkách se termínem ‚slitiny‘ – pokud není uvedena konkrétní elementární koncentrace – rozumí slitiny, jejichž identifikovaný kov je přítomen ve vyšší hmotnostní míře než jakýkoli jiný prvek.

 

B.   TECHNOLOGIE

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.B.001

‚Technologie‘ potřebná pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ položek uvedených v oddíle IX.A.

Technická poznámka:

„Technologií“ se rozumí též „software“.

 


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA X

SEZNAM LUXUSNÍHO ZBOŽÍ PODLE ČLÁNKU 11B

1.   Plnokrevní koně

Kódy KN: 0101 21 00

2.   Kaviár a kaviárové náhražky; v případě kaviárových náhražek, pokud prodejní ceny překračují 20 EUR za 100 gramů

Kódy KN: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00

3.   Lanýže

Kódy KN: 2003 90 10

4.   Vína (včetně šumivých vín), jejichž prodejní cena překračuje 50 EUR za litr a lihoviny, jejichž prodejní cena překračuje 50 EUR za litr

Kódy KN: ex 2204 21 až ex 2204 29, ex 2208, ex 2205

5.   Doutníky a doutníčky, jejichž prodejní cena překračuje 10 EUR za doutník či doutníček

Kódy KN: ex 2402 10 00

6.   Parfémya toaletní vody, jejichž prodejní cena překračuje 70 EUR za 50 ml, a kosmetika, včetně dekorativní kosmetiky, jejichž prodejní cena překračuje 70 EUR za jednotlivý produkt

Kódy KN: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401

7.   Kožené a sedlářské výrobky, cestovní zboží, kabelky a podobné druhy zboží, jejichž prodejní cena překračuje 200 EUR za jednotlivý produkt

Kódy KN: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90

8.   Oděvy, oděvní doplňky a obuv (bez ohledu na použitý materiál), jejichž prodejní cena překračuje 600 EUR za kus

Kódy KN: ex 4203, ex 4303, ex ex 61, ex ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00

9.   Perly, drahokamy a polodrahokamy, výrobky z perel, šperky, zlatnické a stříbrnické zboží

Kódy KN: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116

10.   Mince a bankovky, které nejsou oběživem

Kódy KN: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90

11.   Příbory z drahých kovů nebo s povrchovou úpravou z drahých kovů či vykládané drahými kovy

Kódy KN: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307

12.   Stolní nádobí z porcelánu, porcelánové, kameninové nebo hliněné výrobky nebo jemná keramika, jejichž cena překračuje 500 EUR za jednotlivý produkt

Kódy KN: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50

13.   Výrobky z olověného křišťálového skla, jejichž cena překračuje 200 EUR za jednotlivý produkt

Kódy KN: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91

14.   Luxusní vozidla určená k dopravě osob po zemi, vzduchem nebo po moři a jejich příslušenství; v případě nových vozidel, pokud prodejní ceny překračují 25 000 EUR; v případě ojetých vozidel, pokud prodejní cena překračuje 15 000 EUR.

Kódy KN: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903

15.   Hodiny a hodinky a jejich části, pokud prodejní cena za jednotlivý kus překračuje 500 EUR

Kódy KN: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114

16.   Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Kódy KN: 97

17.   Výrobky a vybavení pro lyžování, golf a vodní sporty, pokud prodejní cena za jednotlivý kus překračuje 500 EUR

Kódy KN: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507

18.   Výrobky a vybavení pro biliár, automatický kuželník, herny a hry fungující po vhození mince nebo vložení bankovky, pokud prodejní cena za jednotlivý kus překračuje 500 EUR

Kódy KN: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80“


Top