EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0138

2012/138/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 1. března 2012 o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2012) 1310)

OJ L 64, 3.3.2012, p. 38–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 223 - 232

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/138/oj

3.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/38


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 1. března 2012

o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie

(oznámeno pod číslem C(2012) 1310)

(2012/138/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čtvrtou větu čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zkušenosti získané obecně prováděním rozhodnutí Komise 2008/840/ES ze dne 7. listopadu 2008 o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (2), s přihlédnutím zejména k výskytu nejnovějších ohnisek a zjištěním nahlášeným Německem, Itálií, Nizozemskem a Spojeným královstvím a zkušenostem týkajícím se jejich eradikace, ukázaly potřebu upravit opatření stanovená v uvedeném rozhodnutí. V zájmu srozumitelnosti a vzhledem k rozsahu těchto a dřívějších změn je vhodné rozhodnutí 2008/840/ES nahradit.

(2)

V oddíle I části A přílohy I směrnice 2000/29/ES jsou uvedeny Anoplophora chinensis (Thomson) a Anoplophora malasiaca (Forster), avšak obě pojmenování se vztahují na jediný druh, jenž je pro účely tohoto rozhodnutí uveden jako Anoplophora chinensis (Forster) (dále jen „dotčený organismus“), stejně jako v rozhodnutí 2008/840/ES.

(3)

S ohledem na získané zkušenosti by některé druhy rostlin, které nebyly zahrnuty do působnosti rozhodnutí 2008/840/ES, měly být do jeho působnosti začleněny, zatímco jiné, které byly dříve zahrnuty, by měly být z této působnosti vyčleněny. Rostliny a rouby, jejichž stonek nebo kořenový krček nedosahují určitého průměru, by měly být vyřazeny z oblasti působnosti. Za účelem větší jasnosti a srozumitelnosti by měly být uvedeny určité definice.

(4)

Pokud jde o dovoz, měla by ustanovení zohlednit fytosanitární stav dotčeného organismu v zemi původu.

(5)

Vzhledem ke zkušenostem s napadenými zásilkami pocházejícími z Číny by podmínky dovozu z uvedené země měly být upraveny zvláštními ustanoveními. Protože k většině případů výskytu na dotčených rostlinách dovezených z Číny došlo na rostlinách druhů Acer spp., je vhodné dodržet zákaz jejich dovozu do 30. dubna 2012, jak bylo dříve stanoveno.

(6)

Měly by být stanoveny podmínky pro přemísťování rostlin v rámci Unie.

(7)

Členské státy by měly provádět každoroční průzkumy a oznamovat jejich výsledky Komisi a ostatním členským státům. Měla by být přijata ustanovení pro oznámení v případech, kdy se dotčený organismus objeví v některém členském státě nebo jeho části, kde jeho výskyt dříve nebyl znám, nebo kde byl považován za eradikovaný. Lhůta pěti dnů pro oznámení výskytu dotčeného organismu členským státem by měla být stanovena tak, aby v případě potřeby umožnila rychlé opatření na úrovni Unie.

(8)

K eradikaci dotčeného organismu a k zamezení jeho rozšiřování by měly členské státy zavést vymezené oblasti a přijmout nezbytná opatření. Jako součást svých opatření by měly členské státy provádět činnosti zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o hrozbě představované dotčeným organismem. Měly by dále stanovit specifické lhůty pro provedení těchto opatření. V případech, kdy eradikace dotčeného organismu již není možná, by měly členské státy přijmout opatření k jeho izolaci.

(9)

Za určitých okolností by měly mít členské státy možnost se rozhodnout, že nestanoví vymezené oblasti a omezí opatření na zničení napadeného materiálu, přičemž provedou intenzivní monitorování a vysledování rostlin souvisejících s případem napadení.

(10)

Členské státy by měly Komisi a ostatním členským státům podat zprávu o opatřeních, která přijaly nebo zamýšlejí přijmout, jakož i o důvodech nestanovení vymezených oblastí. Měly by každoročně předat Komisi a ostatním členským státům aktualizovanou verzi uvedené zprávy poskytující reálný přehled o situaci.

(11)

Rozhodnutí 2008/840/ES by proto mělo být zrušeno.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

a)

„dotčenými rostlinami“ se rozumí rostliny určené k pěstování, jejichž stonek nebo kořenový krček mají v nejširším místě průměr 1 cm nebo větší, jiné než osivo, druhů Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. a Ulmus spp.;

b)

„místem produkce“ se rozumí místo produkce, jak je definováno mezinárodním standardem FAO pro fytosanitární opatření (dále jen „ISPM“) č. 5 (3);

c)

„dotčeným organismem“ se rozumí Anoplophora chinensis (Forster).

Článek 2

Dovoz dotčených rostlin pocházejících ze třetích zemí s výjimkou Číny

Pokud jde o dovoz rostlin pocházejících z jiných třetích zemí, ve kterých je znám výskyt dotčeného organismu, než je Čína, mohou být dotčené rostliny dováženy do Unie, pouze pokud splňují následující podmínky:

a)

splňují zvláštní dovozní požadavky uvedené v příloze I oddíle 1 části A bodě 1;

b)

jsou při vstupu do Unie podrobeny odpovědným úředním subjektem kontrole na přítomnost dotčeného organismu v souladu s přílohou I oddílem 1 částí A bodem 2 a žádné známky přítomnosti uvedeného organismu nejsou zjištěny.

Článek 3

Dovoz dotčených rostlin pocházejících z Číny

1.   Pokud jde o dovoz rostlin pocházejících z Číny, mohou být dotčené rostliny dováženy do Unie, pouze pokud splňují následující podmínky:

a)

splňují zvláštní dovozní požadavky uvedené v příloze I oddíle 1 části B bodě 1;

b)

jsou při vstupu do Unie podrobeny odpovědným úředním subjektem kontrole na přítomnost dotčeného organismu v souladu s přílohou I oddílem 1 částí B bodem 2 a žádné známky přítomnosti uvedeného organismu nejsou zjištěny;

c)

místo produkce těchto rostlin:

i)

je označeno jedinečným registračním číslem přiděleným čínskou státní organizací ochrany rostlin;

ii)

je uvedeno v nejaktuálnější verzi seznamu, který v souladu s odstavcem 3 předala Komise členským státům;

iii)

nebylo v průběhu předcházejících dvou let předmětem informace předané Komisí členským státům o odstranění ze seznamu v souladu s odstavcem 3 a

iv)

nebylo v průběhu předcházejících dvou let předmětem informace předané Komisí členským státům podle odstavce 4 nebo odstavce 5.

2.   Rostliny druhů Acer spp. nicméně nesmí být dováženy do Unie až do 30. dubna 2012.

Počínaje 1. květnem 2012 platí pro rostliny druhů Acer spp. ustanovení odstavce 1.

3.   Komise předá členským státům seznam míst produkce v Číně, který sestavila čínská státní organizace ochrany rostlin v souladu s přílohou I oddílem 1 částí B bodem 1 písm. b).

Pokud tato organizace aktualizuje uvedený seznam tak, že z něj vyjme místo produkce, ať již proto, že shledala, že toto místo produkce již nevyhovuje ustanovením uvedeným v příloze I oddíle 1 části B bodě 1 písm. b), nebo proto, že Komise informovala Čínu o důkazech přítomnosti dotčeného organismu při dovozu dotčených rostlin z tohoto místa produkce, a Čína zpřístupní aktualizovanou verzi seznamu Komisi, zpřístupní Komise tuto aktualizovanou verzi seznamu členským státům.

Pokud tato organizace aktualizuje uvedený seznam tak, že do něj doplní místo produkce, protože shledala, že toto místo produkce vyhovuje ustanovením uvedeným v příloze I oddíle 1 části B bodě 1 písm. b), a Čína zpřístupní aktualizovanou verzi seznamu spolu s nezbytnými vysvětlujícími informacemi Komisi, zpřístupní Komise tuto aktualizovanou verzi seznamu a případně i tyto vysvětlující informace členským státům.

Komise zpřístupní prostřednictvím internetových informačních stránek seznam a jeho aktualizace veřejnosti.

4.   Pokud v průběhu kontroly na registrovaném místě produkce, jak je vymezeno v příloze I oddíle 1 části B bodě 1 písm. b) podbodech ii), iii) a iv), čínská organizace ochrany rostlin zjistí důkazy přítomnosti dotčeného organismu a Čína předá Komisi informace o tomto zjištění, Komise okamžitě zpřístupní toto zjištění členským státům.

Komise zpřístupní prostřednictvím internetových informačních stránek toto zjištění také veřejnosti.

5.   Pokud má Komise důkazy z jiných zdrojů, než jsou zdroje uvedené v odstavcích 3 a 4, že místo produkce uvedené na seznamu není v souladu s přílohou I oddílem 1 částí B bodem 1 písm. b) nebo že dotčený organismus byl zjištěn na dotčených rostlinách dovezených z takového místa produkce, předá tuto informaci o takovém místě produkce členským státům.

Komise zpřístupní prostřednictvím internetových informačních stránek toto zjištění také veřejnosti.

Článek 4

Přemísťování dotčených rostlin v rámci Unie

Dotčené rostliny pocházející z vymezených oblastí uvnitř Unie stanovených v souladu s článkem 6 mohou být přemísťovány v rámci Unie pouze za předpokladu, že splňují podmínky stanovené v příloze I oddíle 2 bodě 1.

Dotčené rostliny, které nebyly pěstovány ve vymezených oblastech, ale byly do těchto oblastí dodány, mohou být přemísťovány v rámci Unie pouze za předpokladu, že splňují podmínky stanovené v příloze I oddíle 2 bodě 2.

Dotčené rostliny dovezené v souladu s článkem 2 a 3 ze třetích zemí, v nichž je známa přítomnost dotčeného organismu, mohou být přemísťovány v rámci Unie pouze za předpokladu, že splňují podmínky stanovené v příloze I oddíle 2 bodě 3.

Článek 5

Průzkumy a oznámení o dotčeném organismu

1.   Členské státy provádějí každoroční úřední průzkumy zaměřené na zjišťování výskytu dotčeného organismu a důkazů o napadení hostitelských rostlin tímto organismem na svém území.

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1 směrnice 2000/29/ES, oznámí členské státy výsledky uvedených průzkumů každoročně do 30. dubna Komisi a ostatním členským státům.

2.   Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1 směrnice 2000/29/ES, oznámí členské státy do pěti dnů písemně Komisi a ostatním členským státům výskyt dotčeného organismu v oblasti nacházející se na jejich území, kde jeho výskyt dříve nebyl znám, nebo kde byl dotčený organismus považován za eradikovaný, nebo kde bylo zjištěno napadení druhů rostlin, které dříve nebyly známy jako hostitelské rostliny.

Článek 6

Vymezené oblasti

1.   Pokud výsledky průzkumů uvedených v čl. 5 odst. 1 potvrdí výskyt dotčeného organismu v oblasti nebo pokud je výskyt uvedeného organismu prokázán jiným způsobem, stanoví dotčený členský stát neprodleně v souladu s přílohou II oddílem 1 vymezenou oblast, která bude zahrnovat zamořenou zónu a nárazníkovou zónu.

2.   Členské státy nemusí stanovit vymezené oblasti, jak je stanoveno v odstavci 1, pokud jsou splněny podmínky stanovené v příloze II oddíle 2 bodě 1. V takovém případě přijmou členské státy opatření stanovená v bodě 2 uvedeného oddílu.

3.   Ve vymezených oblastech přijmou členské státy opatření stanovená v příloze II oddíle 3.

4.   Členské státy stanoví lhůty pro provedení opatření stanovených v odstavcích 2 a 3.

Článek 7

Podávání zpráv o opatřeních

1.   Členské státy podají do třiceti dnů od oznámení uvedeného v čl. 5 odst. 2 Komisi a ostatním členským státům zprávu o opatřeních, která přijaly nebo zamýšlejí přijmout v souladu s článkem 6.

Zpráva musí rovněž obsahovat popis vymezené oblasti, je-li stanovena, informace o jejím umístění s mapou znázorňující její vymezení, informace o aktuálním statusu škodlivého organismu, jakož i opatření k dosažení souladu s požadavky na přemísťování dotčených rostlin v rámci Unie stanovenými v článku 4.

Zpráva popíše důkazy a kritéria, na nichž jsou opatření založena.

V případech, kdy se členské státy rozhodnou, že podle čl. 6 odst. 2 vymezenou oblast nestanoví, musí zpráva obsahovat vysvětlující informace a důvody.

2.   Členské státy do 30. dubna každého roku poskytnou Komisi a ostatním členským státům zprávu, která bude obsahovat aktuální seznam všech vymezených oblastí stanovených v souladu s článkem 6, včetně jejich popisu a umístění s mapami znázorňujícími jejich vymezení, a opatření, která členské státy přijaly nebo zamýšlejí přijmout.

Článek 8

Soulad

Členské státy přijmou všechna opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a v případě potřeby pozmění opatření přijatá za účelem své ochrany před zavlečením a rozšířením dotčeného organismu tak, aby taková opatření byla v souladu s tímto rozhodnutím. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 9

Zrušení

Rozhodnutí 2008/840/ES se zrušuje.

Článek 10

Přezkoumání

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno nejpozději do 31. května 2013.

Článek 11

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 1. března 2012.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 36.

(3)  Slovník rostlinolékařských termínů – Referenční standard ISPM č. 5 vydaný sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím.


PŘÍLOHA I

1.   Zvláštní dovozní požadavky

A.   Dovoz původem ze třetích zemí s výjimkou Číny

1.

Aniž jsou dotčena ustanovení uvedená v příloze III části A bodech 9, 16 a 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 a 46 směrnice 2000/29/ES, musí být dotčené rostliny pocházející z jiných třetích zemí než z Číny, v nichž je známa přítomnost dotčeného organismu, opatřeny osvědčením podle čl. 13 odst. 1 uvedené směrnice, které v kolonce „dodatkové prohlášení“ uvádí:

a)

že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled a které je umístěno v oblasti prosté škodlivého organismu stanovené touto organizací v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření. Název oblasti prosté škodlivého organismu musí být uveden v kolonce „místo původu“ nebo

b)

že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány v místě produkce stanoveném jako prosté organismu Anoplophora chinensis (Forster) v souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření:

i)

které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled a

ii)

které je každoročně podrobeno alespoň dvěma důkladným úředním kontrolám zaměřeným na jakoukoli známku přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster), prováděným ve vhodných obdobích, a žádné známky přítomnosti organismu nebyly zjištěny a

iii)

kde rostliny byly pěstovány v místě:

s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu Anoplophora chinensis (Forster) nebo

obklopeném nárazníkovou zónou o poloměru alespoň dvou km při uplatnění vhodného preventivního ošetření, přičemž úřední průzkumy na přítomnost nebo na známky přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) jsou prováděny každoročně ve vhodných obdobích. V případě zjištění známek přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) jsou okamžitě přijímána opatření k eradikaci organismu s cílem dosáhnout nárazníkové zóny prosté organismu a

iv)

kde byly zásilky rostlin těsně před vývozem podrobeny důkladné úřední kontrole na přítomnost dotčeného organismu, zejména prohlídce kořenů a stonků rostlin. Tato kontrola musí zahrnovat cílené destruktivní vzorkování. Velikost vzorku podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření nebo

c)

že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují požadavky písmene b), na které byly naroubovány rouby, které splňují následující požadavky:

i)

v době vývozu průměr naroubovaných roubů v nejširším místě nepřesahuje 1 cm;

ii)

roubované rostliny byly zkontrolovány v souladu s písm. b) podbodem iv).

2.

Dotčené rostliny dovezené v souladu s bodem 1 musí být podrobeny důkladné kontrole ve vstupním místě nebo v místě určení stanoveném v souladu se směrnicí Komise 2004/103/ES (1). Použité metody kontroly musí zajistit detekci jakýchkoli známek přítomnosti dotčeného organismu, zejména na kořenech a stoncích rostlin. Tato kontrola musí zahrnovat cílené destruktivní vzorkování. Velikost vzorku podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření.

B.   Dovoz původem z Číny

1.

Aniž jsou dotčena ustanovení uvedená v příloze III části A bodech 9, 16 a 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 a 46 směrnice 2000/29/ES, musí být dotčené rostliny pocházející z Číny opatřeny osvědčením podle čl. 13 odst. 1 uvedené směrnice, které v kolonce „dodatkové prohlášení“ uvádí:

a)

že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které je registrováno čínskou státní organizací ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává dohled a které je umístěno v oblasti prosté škodlivého organismu stanovené touto organizací v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření. Název oblasti prosté škodlivého organismu musí být uveden v kolonce „místo původu“ nebo

b)

že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány v místě produkce stanoveném jako prosté organismu Anoplophora chinensis (Forster) v souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření:

i)

které je registrováno čínskou státní organizací ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává dohled a

ii)

které je každoročně podrobeno alespoň dvěma úředním kontrolám zaměřeným na jakoukoli známku přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster), prováděným ve vhodných obdobích, a žádné známky přítomnosti organismu nebyly zjištěny a

iii)

kde rostliny byly pěstovány v místě:

s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu Anoplophora chinensis (Forster) nebo

obklopeném nárazníkovou zónou o poloměru alespoň dvou km při uplatnění vhodného preventivního ošetření, přičemž úřední průzkumy na přítomnost nebo známky přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) jsou prováděny každoročně ve vhodných obdobích. V případě zjištění známek přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) jsou okamžitě přijímána opatření k eradikaci organismu s cílem dosáhnout nárazníkové zóny prosté organismu a

iv)

kde byly zásilky rostlin těsně před vývozem podrobeny důkladné úřední kontrole na přítomnost organismu Anoplophora chinensis (Forster) zahrnující cílené destruktivní vzorkování každé partie, zejména prohlídce kořenů a stonků rostlin.

Velikost vzorku podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření nebo

c)

že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují požadavky písmene b), na které byly naroubovány rouby, které splňují následující požadavky:

i)

v době vývozu průměr naroubovaných roubů v nejširším místě nepřesahuje 1 cm;

ii)

roubované rostliny byly zkontrolovány v souladu s písm. b) podbodem iv);

d)

registrační číslo místa produkce.

2.

Dotčené rostliny dovezené v souladu s bodem 1 musí být podrobeny důkladné kontrole ve vstupním místě nebo v místě určení stanoveném v souladu se směrnicí 2004/103/ES. Použité metody kontroly zahrnující cílené destruktivní vzorkování každé partie musí zajistit detekci jakékoli známky přítomnosti dotčeného organismu, zejména na kořenech a stoncích rostlin. Velikost vzorku podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření.

Destruktivní vzorkování zmíněné v prvním odstavci musí být prováděno v míře uvedené v následující tabulce:

Počet rostlin v partii

Míra destruktivního vzorkování (počet rostlin určených k rozříznutí)

1–4 500

10 % velikosti partie

> 4 500

450

2.   Podmínky pro přemísťování

1.

Dotčené rostliny pocházející (2) z vymezených oblastí v Unii mohou být přemísťovány v rámci Unie pouze s přiloženým rostlinolékařským pasem vyhotoveným a vydaným v souladu s ustanoveními směrnice Komise 92/105/EHS (3) a pouze za podmínky, že byly pěstovány v průběhu alespoň dvou let před přemístěním v místě produkce:

i)

které je registrováno v souladu se směrnicí Komise 92/90/EHS (4) a

ii)

které je každoročně podrobeno alespoň dvěma důkladným úředním kontrolám zaměřeným na jakoukoli známku přítomnosti dotčeného organismu, prováděným ve vhodných obdobích, a žádné známky přítomnosti dotčeného organismu nebyly zjištěny; v případě potřeby tato kontrola musí zahrnovat cílené destruktivní vzorkování kořenů a stonků rostlin; velikost vzorku podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření a

iii)

které se nachází ve vymezené oblasti, kde byly rostliny pěstovány v místě:

s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení dotčeného organismu nebo

s uplatněním vhodného preventivního ošetření nebo kde se cílené destruktivní vzorkování provádí u každé partie dotčených rostlin před jejich přemístěním v míře uvedené v tabulce v oddíle 1 části B bodě 2 a kde se v každém případě provádí každoročně ve vhodných obdobích úřední průzkumy zaměřené na zjišťování přítomnosti nebo známek dotčeného organismu v okruhu alespoň jednoho km kolem daného místa a dotčený organismus ani známky jeho přítomnosti nebyly zjištěny.

Na podnože, které splňují požadavky stanovené v prvním odstavci, mohou být naroubovány rouby, které nebyly vypěstovány za těchto podmínek, ale jejichž průměr v nejširším místě nepřesahuje 1 cm.

2.

Dotčené rostliny nepocházející (5) z vymezených oblastí, ale dodané do místa produkce v těchto oblastech, mohou být přemísťovány v rámci Unie za předpokladu, že toto místo produkce je v souladu s požadavky stanovenými v bodě 1 podbodě iii) a pouze pokud jsou rostliny opatřeny rostlinolékařským pasem vyhotoveným a vydaným v souladu s ustanoveními směrnice 92/105/EHS.

3.

Dotčené rostliny dovezené ze třetích zemí, v nichž je známa přítomnost dotčeného organismu, v souladu s oddílem 1, mohou být přemísťovány v rámci Unie pouze, pokud jsou opatřeny rostlinolékařským pasem uvedeným v bodě 1.


(1)  Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 16.

(2)  Slovník rostlinolékařských termínů – Referenční standard ISPM č. 5 a Rostlinolékařská osvědčení – Referenční standard ISPM č. 12 vydané sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím.

(3)  Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22.

(4)  Úř. věst. L 344, 26.11.1992, s. 38.

(5)  Slovník rostlinolékařských termínů – Referenční standard ISPM č. 5 a Rostlinolékařská osvědčení – Referenční standard ISPM č. 12 vydané sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím.


PŘÍLOHA II

STANOVENÍ VYMEZENÝCH OBLASTÍ A OPATŘENÍ PODLE ČLÁNKU 6

1.   Stanovení vymezených oblastí

1.

Vymezené oblasti se skládají z těchto zón:

a)

ze zamořené zóny, což je zóna, v níž byla potvrzena přítomnost dotčeného organismu a která zahrnuje všechny rostliny vykazující příznaky způsobené dotčeným organismem a v případě potřeby i všechny rostliny, jež náležely v době pěstování ke stejné partii a

b)

z nárazníkové zóny o poloměru nejméně dva km za hranicí zamořené zóny.

2.

Přesné vymezení zón musí být založeno na uznávaných vědeckých zásadách, biologii dotčeného organismu, stupni zamoření, konkrétním rozšíření hostitelských rostlin v dané oblasti a na prokázání usídlení dotčeného organismu. V případech, kdy odpovědný úřední subjekt dospěje k závěru, že eradikovat dotčený organismus je možné, s přihlédnutím k okolnostem ohniska výskytu, výsledkům zvláštního šetření nebo okamžitému uplatnění eradikačních opatření, lze poloměr nárazníkové zóny zmenšit, nikoliv však na méně než jeden km za hranicí zamořené zóny. V případech, kdy eradikace dotčeného organismu již není možná, poloměr nelze zmenšit pod dva km.

3.

Pokud se výskyt dotčeného organismu potvrdí mimo zamořenou zónu, hranice zamořené zóny i nárazníkové zóny se patřičným způsobem přezkoumají a změní.

4.

Pokud ve vymezené oblasti nedojde při průzkumech uvedených v čl. 5 odst. 1 a monitorování uvedeném v příloze II oddíle 3 bodě 1 písm. h) ke zjištění výskytu dotčeného organismu během období, které zahrnuje alespoň jeden životní cyklus a jeden dodatečný rok, ale v žádném případě není kratší než čtyři po sobě následující roky, toto vymezení může být zrušeno. Přesná délka životního cyklu závisí na zjištěních, která jsou k dispozici pro dotčenou oblast nebo podobnou klimatickou zónu. Vymezení může být rovněž zrušeno v případech, kdy se na základě dalšího šetření dospěje k závěru, že jsou splněny podmínky stanovené v oddíle 2 bodě 1.

2.   Podmínky, za kterých vymezená oblast nemusí být stanovena

1.

V souladu s čl. 6 odst. 2 členské státy nemusí stanovit vymezenou oblast, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 1, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

je prokázáno, že dotčený organismus byl buď zavlečen do této oblasti s rostlinami, na kterých byl nalezen, a lze usuzovat, že tyto rostliny byly napadeny před tím, než byly do dotčené oblasti dodány, nebo že jde o ojedinělý nález, bezprostředně související s konkrétní rostlinou či nikoliv, kdy se neočekává, že dojde k usídlení organismu a

b)

je zjištěno, že nedošlo k usídlení dotčeného organismu a že rozšiřování a úspěšné rozmnožení dotčeného organismu není možné vzhledem k jeho biologii a s ohledem na výsledky zvláštního šetření a eradikační opatření, která mohou zahrnovat preventivní vykácení a likvidaci dotčených rostlin, včetně jejich kořenů, poté, co byly prohlédnuty.

2.

V případě, že podmínky stanovené v bodě 1 jsou splněny, členské státy nemusí stanovit vymezené oblasti pod podmínkou, že přijmou následující opatření:

a)

okamžitá opatření k zajištění rychlé eradikace dotčeného organismu a vyloučení možnosti jeho šíření;

b)

monitorování v průběhu období, které zahrnuje alespoň jeden životní cyklus dotčeného organismu a jeden dodatečný rok, včetně monitorování nejméně po dobu čtyř po sobě následujících let, v okruhu alespoň jednoho km kolem napadených rostlin nebo místa, kde byl dotčený organismus zjištěn; alespoň v prvním roce musí být monitorování pravidelné a intenzivní;

c)

zničení veškerého napadeného rostlinného materiálu;

d)

zpětné vysledování původu napadení a vysledování rostlin souvisejících s dotčeným případem napadení v co největší možné míře a jejich prohlídka pro zjištění jakýchkoli známek napadení; tato prohlídka musí zahrnovat cílené destruktivní vzorkování;

e)

činnosti zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o hrozbě představované uvedeným organismem;

f)

jakékoli jiné opatření, které může přispět k eradikaci dotčeného organismu, s přihlédnutím k ISPM č. 9 (1) a při uplatnění integrovaného přístupu v souladu se zásadami stanovenými v ISPM č. 14 (2).

Opatření uvedená v písmenech a) až f) musí být předložena ve formě zprávy uvedené v článku 7.

3.   Opatření, která je nutné přijmout ve vymezených oblastech

1.

Ve vymezených oblastech členské státy přijmou následující opatření k eradikaci dotčeného organismu:

a)

okamžité vykácení napadených rostlin a rostlin s příznaky způsobenými dotčeným organismem a úplné odstranění jejich kořenů; v případech, kdy napadené rostliny byly nalezeny mimo období letové aktivity dotčeného organismu, musí být vykácení rostlin a odstranění provedeno před začátkem příštího období letové aktivity organismu; ve výjimečných případech, kdy odpovědný úřední subjekt dospěje k závěru, že takové vykácení není vhodné, může být uplatněno alternativní eradikační opatření zajišťující stejnou úroveň ochrany proti šíření dotčeného organismu; důvody pro tento závěr a popis opatření musí být oznámeny Komisi ve zprávě uvedené v článku 7;

b)

vykácení všech dotčených rostlin v okruhu 100 m kolem napadených rostlin a prohlídka uvedených dotčených rostlin pro zjištění jakýchkoliv známek napadení; ve výjimečných případech, kdy odpovědný úřední subjekt dospěje k závěru, že takové vykácení není vhodné, individuální podrobná prohlídka pro zjištění jakýchkoli známek napadení veškerých těchto dotčených rostlin v uvedeném okruhu, které nemají být vykáceny, a v případě potřeby uplatnění opatření k zabránění možnému šíření dotčeného organismu z těchto rostlin;

c)

odstranění, prohlídka a likvidace rostlin vykácených v souladu s písmeny a) a b) a jejich kořenů; přijetí veškerých nezbytných preventivních opatření k zabránění šíření dotčeného organismu v průběhu kácení a poté;

d)

zabránění jakémukoli přemísťování potenciálně napadeného materiálu z vymezené oblasti;

e)

zpětné vysledování původu napadení a vysledování rostlin souvisejících s dotčeným případem napadení v co největší možné míře a jejich prohlídka pro zjištění jakýchkoli známek napadení; tato prohlídka musí zahrnovat cílené destruktivní vzorkování;

f)

v případě potřeby nahrazení dotčených rostlin jinými rostlinami;

g)

zákaz pěstování nových dotčených rostlin ve venkovních podmínkách v oblasti uvedené v příloze II oddíle 3 bodě 1 písm. b) s výjimkou míst produkce uvedených v příloze I oddíle 2;

h)

intenzivní monitorování přítomnosti dotčeného organismu prostřednictvím kontrol hostitelských rostlin, prováděných každoročně ve vhodných obdobích se zvláštním zaměřením na nárazníkovou zónu, v případě potřeby včetně cíleného destruktivního vzorkování; počet vzorků musí být uveden ve zprávě uvedené v článku 7;

i)

činnosti zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o hrozbě představované uvedeným organismem a opatření přijatá k zabránění jeho zavlečení na území Unie a rozšiřování na území Unie, včetně podmínek týkajících se přemísťování dotčených rostlin z vymezené oblasti stanovené podle článku 6;

j)

v případě potřeby specifická opatření pro řešení jakékoli zvláštnosti nebo komplikace, u níž lze logicky předpokládat, že bude bránit, brzdit nebo zpožďovat eradikaci, zejména opatření týkající se dostupnosti a adekvátní eradikace všech rostlin napadených nebo podezřelých z napadení bez ohledu na jejich lokalitu, veřejné či soukromé vlastnictví nebo osobu či subjekt, který je za ně odpovědný;

k)

jakékoli jiné opatření, které může přispět k eradikaci dotčeného organismu, s přihlédnutím k ISPM č. 9 (3) při uplatnění integrovaného přístupu v souladu se zásadami stanovenými v ISPM č. 14 (4).

Opatření uvedená v písmenech a) až k) musí být předložena ve formě zprávy uvedené v článku 7.

2.

Pokud výsledky průzkumů uvedených v článku 5 během více než čtyř po sobě následujících let potvrdí výskyt dotčeného organismu v některé oblasti a v případě, že existují důkazy, že dotčený organismus již nemůže být eradikován, mohou členské státy přijmout pouze opatření k izolaci dotčeného organismu v dané oblasti. Mezi taková opatření musí patřit alespoň:

a)

vykácení napadených rostlin a rostlin s příznaky způsobenými dotčeným organismem a úplné odstranění jejich kořenů; kácení musí být zahájeno okamžitě, avšak v případech, kdy napadené rostliny byly nalezeny mimo období letové aktivity dotčeného organismu, musí být vykácení a odstranění provedeno před začátkem příštího období letové aktivity organismu; ve výjimečných případech, kdy odpovědný úřední subjekt dospěje k závěru, že takové vykácení není vhodné, může být uplatněno alternativní eradikační opatření zajišťující stejnou úroveň ochrany proti šíření dotčeného organismu; důvody pro tento závěr a popis opatření musí být oznámeny Komisi ve zprávě uvedené v článku 7;

b)

odstranění, prohlídka a likvidace vykácených rostlin a jejich kořenů; přijetí nezbytných preventivních opatření k zabránění šíření dotčeného organismu po vykácení;

c)

zabránění jakémukoli přemísťování potenciálně napadeného materiálu z vymezené oblasti;

d)

v případě potřeby nahrazení dotčených rostlin jinými rostlinami;

e)

zákaz pěstování nových dotčených rostlin ve venkovních podmínkách v zamořené oblasti uvedené v příloze II oddíle 1 bodě 1 písm. a), s výjimkou míst produkce uvedených v příloze I oddíle 2;

f)

intenzivní monitorování přítomnosti dotčeného organismu prostřednictvím kontrol hostitelských rostlin prováděných každoročně ve vhodných obdobích, v případě potřeby včetně cíleného destruktivního vzorkování; počet vzorků musí být uveden ve zprávě uvedené v článku 7;

g)

činnosti zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o hrozbě představované dotčeným organismem a opatření přijatá k zabránění jeho zavlečení na území Unie a rozšiřování na území Unie, včetně podmínek týkajících se přemísťování dotčených rostlin z vymezené oblasti stanovené podle článku 6;

h)

v případě potřeby specifická opatření pro řešení jakékoli zvláštnosti nebo komplikace, u níž lze logicky předpokládat, že bude bránit, brzdit nebo zpožďovat izolaci, zejména opatření týkající se dostupnosti a adekvátní eradikace všech rostlin napadených nebo podezřelých z napadení bez ohledu na jejich lokalitu, veřejné či soukromé vlastnictví nebo osobu či subjekt, který je za ně zodpovědný;

i)

jakékoli jiné opatření, které může přispět k izolaci dotčeného organismu.

Opatření uvedená v písmenech a) až i) musí být předložena ve formě zprávy uvedené v článku 7.


(1)  Pokyny pro programy eradikace škodlivých organismů – referenční standard ISPM č. 9 vydaný sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím.

(2)  Uplatnění integrovaných opatření v systémovém přístupu při řízení rizika škodlivých organismů – referenční standard ISPM č. 14 vydaný sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím.

(3)  Pokyny pro programy eradikace škodlivých organismů – referenční standard ISPM č. 9 vydaný sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím.

(4)  Uplatnění integrovaných opatření v systémovém přístupu při řízení rizika škodlivých organismů – referenční standard ISPM č. 14 vydaný sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím.


Top