EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1161

Nařízení Komise (EU) č. 1161/2011 ze dne 14. listopadu 2011 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 a nařízení Komise (ES) č. 953/2009, pokud jde o seznamy minerálních látek, které lze přidávat do potravin Text s významem pro EHP

OJ L 296, 15.11.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 299 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1161/oj

15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1161/2011

ze dne 14. listopadu 2011,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 a nařízení Komise (ES) č. 953/2009, pokud jde o seznamy minerálních látek, které lze přidávat do potravin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (1), a zejména na čl. 4 odst. 5 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (2), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách určených pro zvláštní výživu (3), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,

po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II směrnice 2002/46/ES stanoví seznam vitaminů a minerálních látek, které mohou být používány při výrobě doplňků stravy. Nařízení Komise (ES) č.1170/2009 (4) nahradilo přílohy I a II směrnice 2002/46/ES. Změny seznamu uvedeného v příloze II směrnice 2002/46/ES ve znění uvedeného nařízení se přijímají v souladu s požadavky uvedenými v článku 4 uvedené směrnice a v souladu s postupem stanoveným v čl. 13 odst. 3 uvedené směrnice.

(2)

Příloha II nařízení (ES) č. 1925/2006 stanoví seznam vitaminů a minerálních látek, které mohou být přidávány do potravin.

(3)

Příloha nařízení Komise (ES) č. 953/2009 (5) stanoví seznam látek, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu.

(4)

Úřadem EFSA byly za účelem jejich použití v potravinách zhodnoceny nové minerální látky. Látky, pro které úřad EFSA vydal příznivé stanovisko, by měly být doplněny do příslušných seznamů v uvedených předpisech.

(5)

Zúčastněné strany byly konzultovány prostřednictvím poradní skupiny pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a rostlin a předložené připomínky byly vzaty v úvahu.

(6)

Směrnice 2002/46/ES, nařízení (ES) č. 1925/2006 a nařízení (ES) č. 953/2009 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část B přílohy II směrnice 2002/46/ES se mění takto:

a)

za položku „fosforečnan železnatý“ se vkládají tyto položky:

„fosforečnan železnatoamonný

železito-sodná sůl EDTA“;

b)

za položku „sodné soli kyseliny trihydrogenfosforečné“ se vkládají tyto položky:

„síran sodný

síran draselný“.

Článek 2

Část 2 přílohy II nařízení (ES) č. 1925/2006 se mění takto:

a)

za položku „síran železnatý“ se vkládají tyto položky:

„fosforečnan železnatoamonný

železito-sodná sůl EDTA“;

b)

za položku „síran chromitý a jeho hexahydrát“ se vkládá tato položka:

„chrom-pikolinát“.

Článek 3

Kategorie 2. (Minerální látky) přílohy nařízení (ES) č. 953/2009 se mění takto:

a)

za položku „síran železnatý“ se vkládají tyto položky:

„fosforečnan železnatoamonný

x

 

železito-sodná sůl EDTA

x“

 

b)

za položku „síran chromitý a jeho hexahydráty“ se vkládá tato položka:

„chrom-pikolinát

x“

 

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.

(3)  Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 21.

(4)  Úř. věst. L 314, 1.12.2009, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 269, 14.10.2009, s. 9.


Top