EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1130

Nařízení Komise (EU) č. 1130/2011 ze dne 11. listopadu 2011 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách zavedením seznamu potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 295, 12.11.2011, p. 178–204 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1130/oj

12.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/178


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1130/2011

ze dne 11. listopadu 2011,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách zavedením seznamu potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na článek 10 a čl. 30 odst. 2, 3 a 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 předpokládá vytvoření seznamů schválených potravinářských přídatných látek Unie a podmínek jejich použití v potravinářských přídatných látkách (část 1 a 2), v potravinářských enzymech (část 3), v potravinářských aromatech (část 4) a v živinách nebo jejich kategoriích (část 5), do nichž se potravinářské přídatné látky smějí přidávat v souladu s čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení. Uvedené přídatné látky jsou používány k tomu, aby v potravinářských přídatných látkách, enzymech nebo aromatech nebo živinách plnily technologickou funkci.

(2)

Potravinářské přídatné látky uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1333/2008 mohou být na základě své hlavní technologické funkce přiřazeny k jedné z funkčních tříd stanovených v příloze I. V souladu s článkem 9 uvedeného nařízení by však přiřazení potravinářské přídatné látky k funkční třídě nemělo vylučovat, aby se tato potravinářská přídatná látka používala pro několik funkcí.

(3)

Potravinářské přídatné látky povolené jako nosiče v potravinářských přídatných látkách podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (2) a podmínky jejich použití by měly být zařazeny do části 1 přílohy III nařízení (ES) č. 1333/2008 vzhledem k tomu, že byl přezkoumán jejich soulad se všeobecnými podmínkami pro zařazení potravinářských přídatných látek na seznamy Unie a jejich použití, a zejména soulad s čl. 6 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení.

(4)

Potravinářské přídatné látky uvedené ve směrnici 95/2/ES jako povolené nosiče a rozpouštědla a s funkcí jako potravinářská přídatná látka jiná než nosič by měly být zařazeny do části 2 přílohy III nařízení (ES) č. 1333/2008 při stejných podmínkách použití. Na seznam by měly být zařazeny i další potravinářské přídatné látky, které mají jinou funkci než nosič.

(5)

Potravinářské přídatné látky a nosiče povolené k použití v potravinářských enzymech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech (3) a podmínkách jejich použití by měly být zařazeny do části 3 přílohy III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(6)

Potravinářské přídatné látky povolené k použití v potravinářských aromatech směrnicí 95/2/ES a podmínky jejich použití by měly být zařazeny do části 4 přílohy III nařízení (ES) č. 1333/2008 vzhledem k tomu, že byl přezkoumán jejich soulad s článkem 6 uvedeného nařízení.

(7)

Potravinářské přídatné látky a nosiče povolené k použití v živinách definované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (4), směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (5), směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách určených pro zvláštní výživu (6) a nařízením Komise (ES) č. 953/2009 ze dne 13. října 2009 o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu (7), a podmínky jejich použití by měly být zařazeny do přílohy III části 5 oddílu A nařízení (ES) č. 1333/2008. Na uvedený seznam by měly být zařazeny i jiné potravinářské přídatné látky, které mají jinou funkci než nosič, a to vzhledem k technologické potřebě, která v době přijetí nařízení (ES) č. 1333/2008 nebyla předpokládána.

(8)

Potravinářské přídatné látky uvedené na seznamu potravinářských přídatných látek povolených v potravinách pro kojence a malé děti ve směrnici 95/2/ES a s funkcí potravinářské přídatné látky v živinách by měly být při stejných podmínkách použití zařazeny na seznam v příloze III části 5 oddílu B nařízení (ES) č. 1333/2008. Při naplňování uvedeného seznamu by se mělo přihlížet ke stanovisku Vědeckého výboru pro potraviny vydanému 13. června 1997 ve věci potravinářských přídatných látek ve výživových přípravcích používaných v počáteční a pokračovací kojenecké výživě a výživě po odstavení (8).

(9)

Z důvodů transparentnosti a jednotnosti by měla být stanovena zvláštní pravidla pro podmínky použití potravinářských přídatných látek v přípravcích potravinářských přídatných látek, potravinářských enzymů a živin.

(10)

Látky jako siřičitany, benzoany, polysorbáty, estery sorbitanů a estery sacharózy by měly být uvedeny na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1333/2008; uvedené látky patří mezi přídatné látky posuzované v etapě 3 v souladu se zprávou Komise z roku 2001 o příjmu potravinářských přídatných látek v Evropské unii (9) a vedou k obavám ohledně hodnoty přijatelného denního příjmu (ADI). Podmínky použití uvedených látek mohou být revidovány v návaznosti na očekávané stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin v rámci programu pro přehodnocení stanoveného nařízením Komise (EU) č. 257/2010 (10), kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek, a který mimo jiné zahrnuje hodnocení příjmu.

(11)

Specifikace potravinářských přídatných látek uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1333/2008 týkající se původu, kritérií čistoty a veškerých dalších nezbytných informací jsou stanoveny ve směrnici 2008/128/ES ze dne 22. prosince 2008, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách (11), směrnici 2008/60/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro použití v potravinách (12), a směrnici 2008/84/ES ze dne 27. srpna 2008, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla (13).

(12)

Vzhledem k tomu, že se některé přípravky používají již desítky let, by mělo být stanoveno přechodné období v délce 24 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost, aby se provozovatelům potravinářských podniků umožnilo přizpůsobit se požadavkům stanoveným v části 2, 3 a 5 oddílu A přílohy III nařízení (ES) č. 1333/2008 ve znění tohoto nařízení. Mělo by být stanoveno přechodné období v délce osmnácti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost, aby se provozovatelům potravinářských podniků umožnilo přizpůsobit se požadavkům stanoveným v příloze III části 1 a 4 ve znění tohoto nařízení.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 1333/2008

Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná opatření

Přípravky, které nejsou v souladu s částí 2 a 3 a/nebo oddílem A části 5 přílohy III nařízení (ES) č. 1333/2008 ve znění tohoto nařízení, mohou být nadále uváděny na trh v souladu s vnitrostátními právními předpisy po dobu 24 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. Potraviny obsahující takové přípravky, které byly na trh uvedeny v souladu s právními předpisy během uvedeného období, mohou být prodávány až do vyčerpání zásob.

Přípravky, které nejsou v souladu s částí 1 a 4 přílohy III nařízení (ES) č. 1333/2008 ve znění tohoto nařízení, mohou být nadále uváděny na trh v souladu ustanoveními příloh I až VI směrnice 95/2/ES až do 31. května 2013. Potraviny obsahující takové přípravky, které byly na trh uvedeny v souladu s právními předpisy během uvedeného období, mohou být prodávány až do vyčerpání zásob.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 2. prosince 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 7.

(4)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.

(5)  Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51.

(6)  Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 21.

(7)  Úř. věst. L 269, 14.10.2009, s. 9.

(8)  Opinion of the Scientific Committee on Food on Additives in nutrient preparations for use in infant formulae, follow-on formulae and weaning food, Reports of SCF (40th series, 1998). (Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny ve věci přídatných látek ve výživových přípravcích používaných v počáteční a pokračovací kojenecké výživě a výživě po odstavení, Zprávy SCF (40. řada, 1998)).

(9)  Report from the Commission on Dietary Food Additive Intake in the European Union (Zpráva Komise o příjmu potravinářských přídatných látek v Evropské unii), KOM(2001) 542 v konečném znění.

(10)  Úř. věst. L 80, 26.3.2010, s. 19.

(11)  Úř. věst. L 6, 10.1.2009, s. 20.

(12)  Úř. věst. L 158, 18.6.2008, s. 17.

(13)  Úř. věst. L 253, 20.9.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

Seznam potravinářských přídatných látek Unie, včetně nosičů, schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách a podmínky jejich použití

Definice:

1.

‚Živinami‘ se pro účely této přílohy rozumí vitaminy, minerální látky a další látky přidávané pro výživové účely, stejně jako látky přidávané pro fyziologické účely, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1925/2006, směrnice 2002/46/ES, směrnice 2009/39/ES a nařízení (ES) č. 953/2009.

2.

‚Přípravkem‘ se pro účely této přílohy rozumí přípravek skládající se z jedné či více potravinářských přídatných látek, potravinářských enzymů a/nebo živin, který obsahuje látky, jako jsou potravinářské přídatné látky a/nebo jiné složky potravin usnadňující skladování, prodej, normalizaci, ředění nebo rozpouštění.

ČÁST 1

Nosiče v potravinářských přídatných látkách

Číslo E nosiče

Název nosiče

Maximální množství

Potravinářské přídatné látky, do nichž lze nosič přidat

E 1520

Propan-1, 2-diol (propylenglykol)

1 000 mg/kg v konečné potravině (jako přenesená látka) (1)

Barviva, emulgátory a antioxidanty

E 422

Glycerol

quantum satis

všechny potravinářské přídatné látky

E 420

Sorbitol

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitol

E 966

Laktitol

E 967

Xylitol

E 968

Erythritol

E 400 – E 404

Kyselina alginová – alginany (tabulka 7 v části 6)

E 405

Propan-1, 2-diol alginát

E 406

Agar

E 407

Karagenan

E 410

Karubin

E 412

Guma guar

E 413

Tragant

E 414

Arabská guma

E 415

Xanthan

E 440

Pektiny

E 432 – E 436

Polysorbáty (tabulka 4 v části 6)

quantum satis

odpěňovače

E 442

Amonné soli fosfatidových kyselin

quantum satis

antioxidanty

E 460

Celulosa

quantum satis

všechny potravinářské přídatné látky

E 461

Methylcelulosa

E 462

Ethylcelulosa

E 463

Hydroxypropylcelulosa

E 464

Hydroxypropylmethylcelulosa

E 465

Ethylmethylcelulosa

E 466

Karboxymethylcelulosa, sodná sůl karboxymethylcelulosy, celulosová guma

E 322

Lecitiny

quantum satis

barviva a antioxidanty rozpustné v tuku

E 432 – E 436

Polysorbáty (tabulka 4 v části 6)

E 470b

Hořečnaté soli mastných kyselin

E 471

Mono- a diglyceridy mastných kyselin

E 472a

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou

E 472c

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou

E 472e

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou

E 473

Estery sacharózy s mastnými kyselinami

E 475

Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami

E 491 – E 495

Estery sorbitanů (tabulka 5 v části 6)

quantum satis

barviva a odpěňovače

E 1404

Oxidovaný škrob

quantum satis

všechny potravinářské přídatné látky

E 1410

Fosforečnan škrobu

E 1412

Zesíťovaný fosforečnan škrobu

E 1413

Fosforečnan zesíťovaného fosforečnanu škrobu

E 1414

Acetylovaný zesíťovaný fosforečnan škrobu

E 1420

Acetylovaný škrob

E 1422

Acetylovaný zesíťovaný adipan škrobu

E 1440

Hydroxypropylester škrobu

E 1442

Hydroxypropylester zesíťovaného fosforečnanu škrobu

E 1450

Sodná sůl oktenyljantaranu škrobu

E 1451

Acetylovaný oxidovaný škrob

E 170

Uhličitan vápenatý

E 263

Octan vápenatý

E 331

Citronany sodné

E 332

Citronany draselné

E 341

Fosforečnany vápenaté

E 501

Uhličitany draselné

E 504

Uhličitany hořečnaté

E 508

Chlorid draselný

E 509

Chlorid vápenatý

E 511

Chlorid hořečnatý

E 514

Sírany sodné

E 515

Sírany draselné

E 516

Sírany vápenaté

E 517

Síran amonný

E 577

Glukonan draselný

E 640

Glycin a jeho sodná sůl

E 1505 (1)

Triethylcitrát

E 1518 (1)

Glyceryltriacetát

E 551

Oxid křemičitý

quantum satis

emulgátory a barviva

E 552

Křemičitan vápenatý

E 553b

Talek

50 mg/kg v barvicím přípravku

barviva

E 901

Včelí vosk, bílý a žlutý

quantum satis

barviva

E 1200

Polydextrosa

quantum satis

všechny potravinářské přídatné látky

E 1201

Polyvinylpyrolidon

quantum satis

náhradní sladidla

E 1202

Polyvinylpolypyrolidon

E 322

Lecitiny

quantum satis

lešticí látky na ovoce

E 432 – E 436

Polysorbáty

E 470a

Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin

E 471

Mono- a diglyceridy mastných kyselin

E 491 – E 495

Estery sorbitanů

E 570

Mastné kyseliny

E 900

Dimethylpolysiloxan

E 1521

Polyethylenglykol

quantum satis

náhradní sladidla

E 425

Konjaková guma a glukomannan

quantum satis

všechny potravinářské přídatné látky

E 459

Beta-cyklodextrin

1 000 mg/kg v konečné potravině

všechny potravinářské přídatné látky

E 468

Zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy

Zesíťovaná celulosová guma

quantum satis

náhradní sladidla

E 469

Enzymaticky hydrolyzovaná karboxymethylcelulosa

Enzymaticky hydrolyzovaná celulosová guma

quantum satis

všechny potravinářské přídatné látky

E 555

Křemičitan draselno-hlinitý

90 % vztaženo k pigmentu

v E 171 oxidu titaničitém a v E 172 oxidech a hydroxidech železa

ČÁST 2

Potravinářské přídatné látky jiné než nosiče v potravinářských přídatných látkách  (2)

Číslo E přidané potravinářské přídatné látky

Název přidané potravinářské přídatné látky

Maximální množství

Přípravky z potravinářských přídatných látek, do nichž lze danou potravinářskou přídatnou látku přidat

Tabulka 1

 

quantum satis

všechny přípravky z potravinářských přídatných látek

E 200 – E 203

Kyselina sorbová –sorbany (tabulka 2 v části 6)

1 500 mg/kg jednotlivě nebo kombinovaně v přípravku 15 mg/kg v konečném produktu, vyjádřeno jako volná kyselina

barvicí přípravky

E 210

Kyselina benzoová

E 211

Benzoan sodný

E 212

Benzoan draselný

E 220 – E 228

Oxid siřičitý – siřičitany (tabulka 3 v části 6)

100 mg/kg v přípravku a 2 mg/kg vyjádřeno jako SO2 v konečném produktu podle výpočtu

barvicí přípravky (kromě E 163 anthokyanů, E 150b kaustického sulfitového karamelu a E 150d amoniak-sulfitového karamelu) (3)

E 320

Butylhydroxyanisol (BHA)

20 mg/kg jednotlivě nebo kombinovaně (vyjádřeno jako tuk) v přípravku, 0,4 mg/kg v konečném produktu (jednotlivě nebo kombinovaně)

emulgátory s obsahem mastných kyselin

E 321

Butylhydroxytoluen (BHT)

E 338

Kyselina fosforečná

40 000 mg/kg jednotlivě nebo kombinovaně v přípravku (vyjádřeno jako P2O5)

přípravky barviva E 163 anthokyanů

E 339

Fosforečnany sodné

E 340

Fosforečnany draselné

E 343

Fosforečnany hořečnaté

E 450

Difosforečnany

E 451

Trifosforečnany

E 341

Fosforečnany vápenaté

40 000 mg/kg v přípravku (vyjádřeno jako P2O5)

barvicí a emulgovací přípravky

10 000 mg/kg v přípravku (vyjádřeno jako P2O5)

přípravky polyalkoholů

10 000 mg/kg v přípravku (vyjádřeno jako P2O5)

přípravky E 412 gumy guar

E 392

Výtažky z rozmarýnu

1 000 mg/kg v přípravku, 5 mg/kg v konečném produktu, vyjádřeno jako součet karnosolové kyseliny a karnosolu

barvicí přípravky

E 416

Guma karaya

50 000 mg/kg v přípravku, 1 mg/kg v konečném produktu

barvicí přípravky

E 432 – E 436

Polysorbáty

quantum satis

přípravky barviv, antioxidantů rozpustných v tuku a lešticích látek na ovoce

E 473

Estery sacharózy s mastnými kyselinami

quantum satis

přípravky barviv a antioxidantů rozpustných v tuku

E 475

Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami

quantum satis

přípravky barviv a antioxidantů rozpustných v tuku

E 476

Polyglyceryl polyricinoleát

50 000 mg/kg v přípravcích, 500 mg/kg v konečné potravině

jako emulgátor v barvicích přípravcích používaných v:

 

surimi a rybích produktech japonského typu (Kamaboko) (E 120 košenila, kyselina karmínová, karmíny)

 

masné produkty, pasty z ryb a ovocné přípravky používané v ochucených mléčných výrobcích a dezertech (E 163 anthokyany, E 100 kurkumin a E 120 košenila, kyselina karmínová, karmíny)

E 491– E 495

Estery sorbitanů (tabulka 5 v části 6)

quantum satis

přípravky barviv, odpěňovačů a lešticích látek na ovoce

E 551

Oxid křemičitý

50 000 mg/kg v přípravku

sušené barvicí přípravky v prášku

10 000 mg/kg v přípravku

E 508 chlorid draselný a přípravky E 412 gumy guar

E 551

Oxid křemičitý

50 000 mg/kg v přípravku

sušené emulgovací přípravky v prášku

E 552

Křemičitan vápenatý

E 551

Oxid křemičitý

10 000 mg/kg v přípravku

sušené polyalkoholové přípravky v prášku

E 552

Křemičitan vápenatý

E 553a

Křemičitan hořečnatý

E 553b

Talek

E 900

Dimethylpolysiloxan

200 mg/kg v přípravku, 0,2 mg/l v konečné potravině

barvicí přípravky E 160a karoteny, E 160b annato, bixin, norbixin, E 160c paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin, E 160d lykopen a E 160e beta-apo-8’-karotenal

E 903

Karnaubový vosk

130 000 mg/kg v přípravku, 1 200 mg/kg v konečném produktu ze všech zdrojů

jako stabilizátor v přípravcích z náhradních sladidel a/nebo kyselin určených k použití ve žvýkačkách

Poznámka:   Všeobecná pravidla pro podmínky použití potravinářských přídatných látek v části 2:

1)

Potravinářské přídatné látky v tabulce 1 části 6 této přílohy, jejichž použití v potravinách je obecně povoleno podle zásady quantum satis, zařazené do přílohy II části C(1) skupiny I byly zařazeny jako potravinářské přídatné látky (k jinému účelu než jako nosič) v potravinářských přídatných látkách podle obecné zásady quantum satis, není-li uvedeno jinak.

2)

U fosfátů a křemičitanů byly maximální limity stanoveny pouze pro přípravky potravinářských přídatných látek a nikoliv pro konečnou potravinu.

3)

U ostatních potravinářských přídatných látek s číselnou hodnotou ADI byly maximální limity stanoveny pro přípravky potravinářských přídatných látek i pro konečnou potravinu.

4)

Žádné potravinářské přídatné látky nejsou povoleny k fungování jako barvivo, náhradní sladidlo nebo jako látka zvýrazňující chuť a vůni.

ČÁST 3

Potravinářské přídatné látky včetně nosičů v potravinářských enzymech  (4)

Číslo E přidané potravinářské přídatné látky

Název přidané potravinářské přídatné látky

Maximální množství v přípravku enzymu

Maximální množství v konečné potravině, kromě nápojů

Maximální množství v nápojích

Lze danou látku použít jako nosič?

E 170

Uhličitan vápenatý

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 200

Kyselina sorbová

20 000 mg/kg (jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako volná kyselina)

20 mg/kg

10 mg/l

 

E 202

Sorban draselný

E 210

Kyselina benzoová

5 000 mg/kg (jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako volná kyselina)

12 000 mg/kg v syřidle

1,7 mg/kg

5 mg/kg v sýrech, v nichž bylo použito syřidlo

0,85 mg/l

2,5 mg/l v syrovátkovýchnápojích, v nichž bylo použito syřidlo

 

E 211

Benzoan sodný

E 214

Ethyl p-hydroxybenzoát

2 000 mg/kg (jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako volná kyselina)

2 mg/kg

1 mg/l

 

E 215

Ethyl p-hydroxybenzoát sodná sůl

E 218

Methyl p-hydroxybenzoát

E 219

Methyl p-hydroxybenzoát sodná sůl

E 220

Oxid siřičitý

2 000 mg/kg jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako SO2

5 000 mg/kg pouze v pivovarských potravinářských enzymech

6 000 mg/kg pouze u ječné beta-amylázy

10 000 mg/kg pouze u papainu v pevné formě

2 mg/kg

2 mg/l

 

E 221

Siřičitan sodný

E 222

Hydrogensiřičitan sodný

E 223

Disiřičitan sodný

E 224

Disiřičitan draselný

E 250

Dusitan sodný

500 mg/kg

0,01 mg/kg

žádné použití

 

E 260

Kyselina octová

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 261

Octan draselný

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 262

Octany sodné

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 263

Octan vápenatý

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 270

Kyselina mléčná

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 281

Propionan sodný

quantum satis

quantum satis

50 mg/l

 

E 290

Oxid uhličitý

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 296

Kyselina jablečná

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 300

Kyselina askorbová

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 301

Askorban sodný

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 302

Askorban vápenatý

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 304

Estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 306

Extrakt s vysokým obsahem tokoferolů

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 307

ALFA-tokoferol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 308

Gama-tokoferol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 322

Lecitiny

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 325

Mléčnan sodný

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 326

Mléčnan draselný

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 327

Mléčnan vápenatý

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 330

Kyselina citronová

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 331

Citronany sodné

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 332

Citronany draselné

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 333

Citronany vápenaté

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 334

Kyselina vinná (L(+)-)

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 335

Vinany sodné

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 336

Vinany draselné

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 337

Vinan sodno-draselný

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 350

Jablečnany sodné

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 338

Kyselina fosforečná

10 000 mg/kg (vyjádřeno jako P2O5)

quantum satis

quantum satis

 

E 339

Fosforečnany sodné

50 000 mg/kg (jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako P2O5)

quantum satis

quantum satis

ano

E 340

Fosforečnany draselné

E 341

Fosforečnany vápenaté

E 343

Fosforečnany hořečnaté

E 351

Jablečnan draselný

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 352

Jablečnany vápenaté

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 354

Vinan vápenatý

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 380

Citronan amonný

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 400

Kyselina alginová

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 401

Alginan sodný

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 402

Alginan draselný

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 403

Alginan amonný

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 404

Alginan vápenatý

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 406

Agar

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 407

Karagenan

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 407a

Afinát řasy Euchema

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 410

Karubin

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 412

Guma guar

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 413

Tragant

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 414

Arabská guma

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 415

Xanthan

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 417

Guma tara

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 418

Guma gellan

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 420

Sorbitol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 421

Mannitol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 422

Glycerol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 440

Pektiny

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 450

Difosforečnany

50 000 mg/kg (jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako P2O5)

quantum satis

quantum satis

 

E 451

Trifosforečnany

E 452

Polyfosforečnany

E 460

Celulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 461

Methylcelulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 462

Ethylcelulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 463

Hydroxypropylcelulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 464

Hydroxypropylmethylcelulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 465

Ethylmethylcelulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 466

Karboxymethylcelulosa

Sodná sůl karboxymethylcelulosy

Celulózová guma

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 469

Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 470a

Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 470b

Hořečnaté soli mastných kyselin

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 471

Mono- a diglyceridy mastných kyselin

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 472a

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 472b

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 472c

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 472d

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou vinnou

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 472e

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 472f

Směsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou a vinnou

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 473

Estery sacharózy s mastnými kyselinami

50 000 mg/kg

50 mg/kg

25 mg/l

ano, pouze jako nosič

E 500

Uhličitany sodné

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 501

Uhličitany draselné

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano, pouze E 501 (i) uhličitan draselný

E 503

Uhličitany amonné

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 504

Uhličitany hořečnaté

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 507

Kyselina chlorovodíková

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 508

Chlorid draselný

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 509

Chlorid vápenatý

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 511

Chlorid hořečnatý

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 513

Kyselina sírová

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 514

Sírany sodné

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano, pouze E 514 (i) síran sodný

E 515

Sírany draselné

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 516

Sírany vápenaté

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 517

Síran amonný

100 000 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/l

ano

E 524

Hydroxid sodný

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 525

Hydroxid draselný

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 526

Hydroxid vápenatý

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 527

Hydroxid amonný

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 528

Hydroxid hořečnatý

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 529

Oxid vápenatý

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 530

Oxid hořečnatý

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 551

Oxid křemičitý

50 000 mg/kg v sušeném přípravku v prášku

quantum satis

quantum satis

ano

E 570

Mastné kyseliny

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 574

Kyselina glukonová

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 576

Glukonan sodný

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 577

Glukonan draselný

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 578

Glukonan vápenatý

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 640

Glycin a jeho sodná sůl

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 920

L-cystein

10 000 mg/kg

10 mg/kg

5 mg/l

 

E 938

Argon

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 939

Helium

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 941

Dusík

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 942

Oxid dusný

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 948

Kyslík

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 949

Vodík

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 965

Maltitol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 966

Laktitol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano (pouze jako nosič)

E 967

Xylitol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano (pouze jako nosič)

E 1200

Polydextrosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 1404

Oxidovaný škrob

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 1410

Fosforečnan škrobu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 1412

Zesíťovaný fosforečnan škrobu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 1413

Fosforečnan zesíťovaného fosforečnanu škrobu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 1414

Acetylovaný zesíťovaný fosforečnan škrobu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 1420

Acetylovaný škrob

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 1422

Acetylovaný zesíťovaný adipan škrobu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 1440

Hydroxypropylester škrobu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 1442

Hydroxypropylester zesíťovaného fosforečnanu škrobu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 1450

Sodná sůl oktenyljantaranu škrobu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 1451

Acetylovaný oxidovaný škrob

quantum satis

quantum satis

quantum satis

ano

E 1520

Propan-1, 2-diol (propylenglykol)

500 g/kg

(viz poznámka) (5)

(viz poznámka) (5)

ano, pouze jako nosič

Poznámka:   Všeobecná pravidla pro podmínky použití potravinářských přídatných látek v části 3:

1)

Potravinářské přídatné látky v tabulce 1 části 6 této přílohy, jejichž použití v potravinách je obecně povoleno podle zásady quantum satis, zařazené do přílohy II části C(1) skupiny I byly zařazeny jako potravinářské přídatné látky v potravinářských enzymech podle obecné zásady quantum satis, není-li uvedeno jinak.

2)

U fosfátů a křemičitanů, jsou-li použity jako přídatné látky, byly stanoveny maximální limity pouze v přípravcích potravinářských enzymů a nikoliv v konečné potravině.

3)

U ostatních potravinářských přídatných látek s číselnou hodnotou ADI byly stanoveny maximální limity v přípravcích potravinářských enzymů i v konečné potravině.

4)

Žádné potravinářské přídatné látky nejsou povoleny k fungování jako barvivo, náhradní sladidlo nebo jako látka zvýrazňující chuť a vůni.

ČÁST 4

Potravinářské přídatné látky včetně nosičů v potravinářských aromatech

Číslo E přídatné látky

Název přídatné látky

Kategorie aromat, do nichž lze přídatnou látku přidávat

Maximální množství

Tabulka 1

 

všechna aromata

quantum satis

E 420

E 421

E 953

E 965

E 966

E 967

E 968

Sorbitol

Mannitol

Isomalt

Maltitol

Laktitol

Xylitol

Erythritol

všechna aromata

quantum satis pro jiné účely než přislazování, nikoliv jako látky zvýrazňující chuť a vůni

E 200 – E 203

E 210

E 211

E 212

E 213

Kyselina sorbová a sorbany (tabulka 2 v části 6)

Kyselina benzoová

Benzoan sodný

Benzoan draselný

Benzoan vápenatý

všechna aromata

1 500 mg/kg (jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako volná kyselina) v aromatech

E 310

E311

E 312

E 319

E 320

Propylgallát

Oktylgallát

Dodecylgallát

Terciální butylhydrochinon (TBHQ)

Butylhydroxyanisol (BHA)

vonné silice

1 000 mg/kg (galláty, TBHQ a BHA, jednotlivě nebo v kombinaci) ve vonných silicích

aromata jiná než vonné silice

100 mg/kg (6) (galláty, jednotlivě nebo v kombinaci)

200 mg/kg (6) (TBHQ a BHA, jednotlivě nebo v kombinaci) v aromatech

E 338 – E 452

Kyselina fosforečná – fosfáty – di- tri- a polyfosfáty (tabulka 6 v části 6)

všechna aromata

40 000 mg/kg (jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako P2O5) v aromatech

E 392

Výtažky z rozmarýnu

všechna aromata

1 000 mg/kg (vyjádřeno jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny) v aromatech

E 416

Guma karaya

všechna aromata

50 000 mg/kg v aromatech

E 425

Konjaková guma a glukomannan

všechna aromata

quantum satis

E 432 – E 436

Polysorbáty (tabulka 4 v části 6)

všechna aromata, kromě tekutých kouřových aromat a aromat na bázi oleopryskyřic z koření (7)

10 000 mg/kg v aromatech

potraviny obsahující tekutá kouřová aromata a aromata na bázi oleopryskyřic z koření

1 000 mg/kg v konečné potravině

E 459

Beta-cyklodextrin

Aromata v kapslích v:

aromatizovaných čajích a aromatizovaných instantních nápojích v prášku

500 mg/l v konečné potravině

snacky s příchutí

1 000 mg/kg v potravinách k přímé spotřebě nebo v potravinách připravených podle pokynů výrobce

E 551

Oxid křemičitý

všechna aromata

50 000 mg/kg v aromatech

E 900

Dimethylpolysiloxan

všechna aromata

10 mg/kg v aromatech

E 901

Včelí vosk

aromata v nealkoholických ochucených nápojích

200 mg/l v ochucených nápojích

E 1505

Triethylcitrát

všechna aromata

3 000 mg/kg ze všech zdrojů v potravinách k přímé spotřebě nebo připravených podle pokynů výrobce; samostatně nebo v kombinaci. U nápojů, s výjimkou krémových likérů, je maximální množství pro E 1520 1 000 mg/l ze všech zdrojů.

E 1517

Glyceryldiacetát (diacetin)

E 1518

Glyceryltriacetát

E 1520

Propan-1, 2-diol (propylenglykol)

E 1519

Benzylalkohol

Aromata pro:

likéry, aromatizovaná vína, aromatizované vinné nápoje a aromatizované koktejly z vinařských výrobků

100 mg/l v konečné potravině

cukrovinky včetně čokolády a jemného pečiva

250 mg/kg ze všech zdrojů v potravinách k přímé spotřebě nebo připravených podle pokynů výrobce

ČÁST 5

Potravinářské přídatné látky v živinách

Část A

Potravinářské přídatné látky v živinách, kromě živin určených k použití v potravinách pro kojence a malé děti uvedených v příloze II části e bodě 13.1:

Číslo E potravinářské přídatné látky

Název potravinářské přídatné látky

Maximální množství

Živina, do níž lze danou potravinářskou přídatnou látku přidávat

Lze danou látku použít jako nosič?

E 170

Uhličitan vápenatý

quantum satis

všechny živiny

ano

E 260

Kyselina octová

quantum satis

všechny živiny

 

E 261

Octan draselný

quantum satis

všechny živiny

 

E 262

Octany sodné

quantum satis

všechny živiny

 

E 263

Octan vápenatý

quantum satis

všechny živiny

 

E 270

Kyselina mléčná

quantum satis

všechny živiny

 

E 290

Oxid uhličitý

quantum satis

všechny živiny

 

E 296

Kyselina jablečná

quantum satis

všechny živiny

 

E 300

Kyselina askorbová

quantum satis

všechny živiny

 

E 301

Askorban sodný

quantum satis

všechny živiny

 

E 302

Askorban vápenatý

quantum satis

všechny živiny

 

E 304

Estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou

quantum satis

všechny živiny

 

E 306

Extrakt s vysokým obsahem tokoferolů

quantum satis

všechny živiny

 

E 307

ALFA-tokoferol

quantum satis

všechny živiny

 

E 308

Gama-tokoferol

quantum satis

všechny živiny

 

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

všechny živiny

 

E 322

Lecitiny

quantum satis

všechny živiny

ano

E 325

Mléčnan sodný

quantum satis

všechny živiny

 

E 326

Mléčnan draselný

quantum satis

všechny živiny

 

E 327

Mléčnan vápenatý

quantum satis

všechny živiny

 

E 330

Kyselina citronová

quantum satis

všechny živiny

 

E 331

Citronany sodné

quantum satis

všechny živiny

 

E 332

Citronany draselné

quantum satis

všechny živiny

 

E 333

Citronany vápenaté

quantum satis

všechny živiny

 

E 334

Kyselina vinná (L(+)-)

quantum satis

všechny živiny

 

E 335

Vinany sodné

quantum satis

všechny živiny

 

E 336

Vinany draselné

quantum satis

všechny živiny

 

E 337

Vinan sodno-draselný

quantum satis

všechny živiny

 

E 338 – E 452

Kyselina fosforečná – fosfáty – di- tri- a polyfosfáty (tabulka 6 v části 6)

40 000 mg/kg vyjádřeno jako P2O5 v živinném přípravku

všechny živiny

 

E 350

Jablečnany sodné

quantum satis

všechny živiny

 

E 351

Jablečnan draselný

quantum satis

všechny živiny

 

E 352

Jablečnany vápenaté

quantum satis

všechny živiny

 

E 354

Vinan vápenatý

quantum satis

všechny živiny

 

E 380

Citronan amonný

quantum satis

všechny živiny

 

E 392

Výtažky z rozmarýnu

1 000 mg/kg v přípravku beta-karotenu a lykopenu, 5 mg/kg v konečném produktu, vyjádřeno jako součet karnosolové kyseliny a karnosolu

v přípravcích beta-karotenu a lykopenu

 

E 400 – E 404

Kyselina alginová – alginany (tabulka 7 v části 6)

quantum satis

všechny živiny

ano

E 406

Agar

quantum satis

všechny živiny

ano

E 407

Karagenan

quantum satis

všechny živiny

ano

E 407a

Afinát řasy Euchema

quantum satis

všechny živiny

ano

E 410

Karubin

quantum satis

všechny živiny

ano

E 412

Guma guar

quantum satis

všechny živiny

ano

E 413

Tragant

quantum satis

všechny živiny

ano

E 414

Arabská guma

quantum satis

všechny živiny

ano

E 415

Xanthan

quantum satis

všechny živiny

ano

E 417

Guma tara

quantum satis

všechny živiny

ano

E 418

Guma gellan

quantum satis

všechny živiny

ano

E 420

Sorbitol

quantum satis

všechny živiny

ano, pouze jako nosič

E 421

Mannitol

quantum satis

všechny živiny

ano, pouze jako nosič

E 422

Glycerol

quantum satis

všechny živiny

ano

E 432 – E 436

Polysorbáty (tabulka 4 v části 6)

quantum satis pouze v přípravcích beta-karotenu, luteinu, lykopenu a vitaminu E; v přípravcích vitaminů A a D je maximální množství v konečné potravině 2 mg/kg

v přípravcích beta-karotenu, luteinu, lykopenu a vitaminů A, D a E

ano

E 440

Pektiny

quantum satis

všechny živiny

ano

E 459

Beta-cyklodextrin

100 000 mg/kg v přípravku a 1 000 mg/kg v konečné potravině

všechny živiny

ano

E 460

Celulosa

quantum satis

všechny živiny

ano

E 461

Methylcelulosa

quantum satis

všechny živiny

ano

E 462

Ethylcelulosa

quantum satis

všechny živiny

ano

E 463

Hydroxypropylcelulosa

quantum satis

všechny živiny

ano

E 464

Hydroxypropylmethylcelulosa

quantum satis

všechny živiny

ano

E 465

Ethylmethylcelulosa

quantum satis

všechny živiny

ano

E 466

Karboxymethylcelulosa

Sodná sůl karboxymethylcelulosy

Celulosová guma

quantum satis

všechny živiny

ano

E 469

Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulosa

quantum satis

všechny živiny

ano

E 470a

Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin

quantum satis

všechny živiny

ano

E 470b

Hořečnaté soli mastných kyselin

quantum satis

všechny živiny

ano

E 471

Mono- a diglyceridy mastných kyselin

quantum satis

všechny živiny

ano

E 472a

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou

quantum satis

všechny živiny

ano

E 472b

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou

quantum satis

všechny živiny

ano

E 472c

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou

quantum satis

všechny živiny

ano

E 472d

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou vinnou

quantum satis

všechny živiny

ano

E 472e

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou

quantum satis

všechny živiny

ano

E 472f

Směsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou a vinnou

quantum satis

všechny živiny

ano

E 473

Estery sacharózy s mastnými kyselinami

quantum satis

v přípravcích beta-karotenu, luteinu, lykopenu a vitaminu E

ano

2 mg/kg v konečné potravině

v přípravcích vitaminů A a D

E 475

Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami

quantum satis

v přípravcích beta-karotenu, luteinu, lykopenu a vitaminu E

ano

2 mg/kg v konečné potravině

v přípravcích vitaminů A a D

E 491 – E 495

Estery sorbitanů (tabulka 5 v části 6)

quantum satis

v přípravcích beta-karotenu, luteinu, lykopenu a vitaminu E

ano

2 mg/kg v konečné potravině

v přípravcích vitaminů A a D

E 500

Uhličitany sodné

quantum satis

všechny živiny

ano

E 501

Uhličitany draselné

quantum satis

všechny živiny

ano

E 503

Uhličitany amonné

quantum satis

všechny živiny

ano

E 504

Uhličitany hořečnaté

quantum satis

všechny živiny

ano

E 507

Kyselina chlorovodíková

quantum satis

všechny živiny

ano

E 508

Chlorid draselný

quantum satis

všechny živiny

 

E 509

Chlorid vápenatý

quantum satis

všechny živiny

 

E 511

Chlorid hořečnatý

quantum satis

všechny živiny

 

E 513

Kyselina sírová

quantum satis

všechny živiny

 

E 514

Sírany sodné

quantum satis

všechny živiny

 

E 515

Sírany draselné

quantum satis

všechny živiny

 

E 516

Sírany vápenaté

quantum satis

všechny živiny

 

E 524

Hydroxid sodný

quantum satis

všechny živiny

 

E 525

Hydroxid draselný

quantum satis

všechny živiny

 

E 526

Hydroxid vápenatý

quantum satis

všechny živiny

 

E 527

Hydroxid amonný

quantum satis

všechny živiny

 

E 528

Hydroxid hořečnatý

quantum satis

všechny živiny

 

E 529

Oxid vápenatý

quantum satis

všechny živiny

ano

E 530

Oxid hořečnatý

quantum satis

všechny živiny

ano

E 551,

E 552

Oxid křemičitý

Křemičitan vápenatý

50 000 mg/kg v sušeném přípravku v prášku (jednotlivě nebo v kombinaci)

v sušených přípravcích v prášku všech živin

 

10 000 mg/kg v přípravku (pouze E 551)

v přípravcích chloridu draselného používaných v náhražkách soli

E 554

Křemičitan sodno-hlinitý

15 000 mg/kg v přípravku

v přípravcích vitaminů rozpustných v tucích

 

E 570

Mastné kyseliny

quantum satis

všechny živiny kromě živin obsahujících nenasycené mastné kyseliny

 

E 574

Kyselina glukonová

quantum satis

všechny živiny

 

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

všechny živiny

 

E 576

Glukonan sodný

quantum satis

všechny živiny

 

E 577

Glukonan draselný

quantum satis

všechny živiny

 

E 578

Glukonan vápenatý

quantum satis

všechny živiny

 

E 640

Glycin a jeho sodná sůl

quantum satis

všechny živiny

 

E 900

Dimethylpolysiloxan

200 mg/kg v přípravku, 0,2 mg/l v konečné potravině

v přípravcích beta-karotenu a lykopenu

 

E 901

Včelí vosk, bílý a žlutý

quantum satis

všechny živiny

ano, pouze jako nosič

E 938

Argon

quantum satis

všechny živiny

 

E 939

Helium

quantum satis

všechny živiny

 

E 941

Dusík

quantum satis

všechny živiny

 

E 942

Oxid dusný

quantum satis

všechny živiny

 

E 948

Kyslík

quantum satis

všechny živiny

 

E 949

Vodík

quantum satis

všechny živiny

 

E 953

Isomalt

quantum satis

všechny živiny

ano, pouze jako nosič

E 965

Maltitol

quantum satis

všechny živiny

ano, pouze jako nosič

E 966

Laktitol

quantum satis

všechny živiny

ano, pouze jako nosič

E 967

Xylitol

quantum satis

všechny živiny

ano, pouze jako nosič

E 968

Erythritol

quantum satis

všechny živiny

ano, pouze jako nosič

E 1103

Invertáza

quantum satis

všechny živiny

 

E 1200

Polydextrosa

quantum satis

všechny živiny

ano

E 1404

Oxidovaný škrob

quantum satis

všechny živiny

ano

E 1410

Fosforečnan škrobu

quantum satis

všechny živiny

ano

E 1412

Zesíťovaný fosforečnan škrobu

quantum satis

všechny živiny

ano

E 1413

Fosforečnan zesíťovaného fosforečnanu škrobu

quantum satis

všechny živiny

ano

E 1414

Acetylovaný zesíťovaný fosforečnan škrobu

quantum satis

všechny živiny

ano

E 1420

Acetylovaný škrob

quantum satis

všechny živiny

ano

E 1422

Acetylovaný zesíťovaný adipan škrobu

quantum satis

všechny živiny

ano

E 1440

Hydroxypropylester škrobu

quantum satis

všechny živiny

ano

E 1442

Hydroxypropylester zesíťovaného fosforečnanu škrobu

quantum satis

všechny živiny

ano

E 1450

Sodná sůl oktenyljantaranu škrobu

quantum satis

všechny živiny

ano

E 1451

Acetylovaný oxidovaný škrob

quantum satis

všechny živiny

ano

E 1452

Škrobový oktenylsukcinát hlinitý

35 000 mg/kg v konečné potravině

v doplňcích stravy ve smyslu směrnice 2002/46/ES kvůli jeho použití ve vitaminových přípravcích, pouze k opouzdření tablet

ano

E 1518

Glyceryltriacetát

 (8)

všechny živiny

ano, pouze jako nosič

E 1520 (8)

Propan-1, 2-diol (propylenglykol)

1 000 mg/kg v konečné potravině (jako přenesená látka)

všechny živiny

ano, pouze jako nosič

Část B

Potravinářské přídatné látky přidávané do živin určených k použití v potravinách pro kojence a malé děti uvedených v příloze II části e bodě 13.1

Číslo E potravinářské přídatné látky

Název potravinářské přídatné látky

Maximální množství

Živina, do níž lze danou potravinářskou přídatnou látku přidávat

Kategorie potravin

E 301

Askorban sodný

celkový přenos 75 mg/l

potahy živinných přípravků obsahujících polynenasycené mastné kyseliny

potraviny pro kojence a malé děti

E 304 (i)

Askorbylpalmitát

pro použití v živinných přípravcích za podmínky, že v potravinách nedojde k překročení maximálního množství uvedeného v příloze II části E bodě 13.1

všechny živiny

potraviny pro kojence a malé děti

E 306

E 307

E 308

E 309

Extrakt s vysokým obsahem tokoferolů

ALFA-tokoferol

Gama-tokoferol

Delta-tokoferol

pro použití v živinných přípravcích za podmínky, že v potravinách nedojde k překročení maximálního množství uvedeného v příloze II části E bodě 13.1

všechny živiny

potraviny pro kojence a malé děti

E 322

Lecitiny

pro použití v živinných přípravcích za podmínky, že v potravinách nedojde k překročení maximálního množství uvedeného v příloze II části E bodě 13.1

všechny živiny

potraviny pro kojence a malé děti

E 330

Kyselina citronová

quantum satis

všechny živiny

potraviny pro kojence a malé děti

E 331

Citronany sodné

pro použití v živinných přípravcích za podmínky, že v potravinách nedojde k překročení maximálního množství uvedeného v příloze II části E bodě 13.1 a budou dodrženy podmínky použití v něm specifikované

všechny živiny

potraviny pro kojence a malé děti

E 332

Citronany draselné

pro použití v živinných přípravcích za podmínky, že v potravinách nedojde k překročení maximálního množství uvedeného v příloze II části E bodě 13.1 a budou dodrženy podmínky použití v něm specifikované

všechny živiny

potraviny pro kojence a malé děti

E 333

Citronany vápenaté

celkový přenos 0,1 mg/kg, vyjádřeno jako vápník, a v rámci limitu pro množství vápníku a poměru vápník/fosfor, jak jsou stanoveny pro danou kategorii potravin

všechny živiny

potraviny pro kojence a malé děti

E 341 (iii)

Fosforečnan vápenatý

mělo by být dodrženo maximální množství 1 000 mg/kg vyjádřené jako P2O5 ze všech zdrojů v konečné potravině, které je uvedeno v příloze II části E bodě 13.1.3 (pouze u E 341 (iii) s ustanovením o maximálním množství hliníku)

všechny živiny

obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle směrnice 2006/125/ES

E 401

Alginan sodný

pro použití v živinných přípravcích za podmínky, že v potravinách nedojde k překročení maximálního množství uvedeného v příloze II části E bodě 13.1.3

všechny živiny

obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle směrnice 2006/125/ES

E 402

Alginan draselný

pro použití v živinných přípravcích za podmínky, že v potravinách nedojde k překročení maximálního množství uvedeného v příloze II části E bodě 13.1

všechny živiny

obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle směrnice 2006/125/ES

E 404

Alginan vápenatý

pro použití v živinných přípravcích za podmínky, že v potravinách nedojde k překročení maximálního množství uvedeného v příloze II části E bodě 13.1.3

všechny živiny

obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle směrnice 2006/125/ES

E 414

Arabská guma

150 000 mg/kg v živinném přípravku a 10 mg/kg přenesené látky v konečném produktu

všechny živiny

potraviny pro kojence a malé děti

E 415

Xanthan

pro použití v živinných přípravcích za podmínky, že v potravinách nedojde k překročení maximálního množství uvedeného v příloze II části E bodě 13.1.3

všechny živiny

obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle směrnice 2006/125/ES

E 421

Mannitol

tisícinásobně více než vitamin B12

celkový přenos 3 mg/kg

jako nosič pro vitamin B12

potraviny pro kojence a malé děti

E 440

Pektiny

pro použití v živinných přípravcích za podmínky, že v potravinách nedojde k překročení maximálního množství uvedeného v příloze II části E bodě 13.1

všechny živiny

pokračovací kojenecká výživa a obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle směrnice 2006/125/ES

E 466

Karboxymethylcelulosa,

sodná sůl karboxymethylcelulosy,

celulosová guma

pro použití v živinných přípravcích za podmínky, že v potravinách nedojde k překročení maximálního množství uvedeného v příloze II části E bodě 13.1

všechny živiny

dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely pro kojence a malé děti podle směrnice 1999/21/ES

E 471

Mono- a diglyceridy mastných kyselin

pro použití v živinných přípravcích za podmínky, že v potravinách nedojde k překročení maximálního množství uvedeného v příloze II části E bodě 13.1 a budou dodrženy podmínky použití v něm specifikované

všechny živiny

potraviny pro kojence a malé děti

E 472c

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou

pro použití v živinných přípravcích za podmínky, že v potravinách nedojde k překročení maximálního množství uvedeného v příloze II části E bodě 13.1

všechny živiny

počáteční kojenecká výživa a pokračovací výživa zdravých kojenců a malých dětí

E 551

Oxid křemičitý

10 000 mg/kg v živinných přípravcích

sušené živinné přípravky v prášku

potraviny pro kojence a malé děti

E 1420

Acetylovaný škrob

pro použití v živinných přípravcích za podmínky, že v potravinách nedojde k překročení maximálního množství uvedeného v příloze II části E bodě 13.1.3

všechny živiny

obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle směrnice 2006/125/ES

E 1450

Sodná sůl oktenyljantaranu škrobu

přenos 100 mg/kg

vitaminové přípravky

potraviny pro kojence a malé děti

přenos 1 000 mg/kg

přípravky polynenasycených mastných kyselin

E 1451

Acetylovaný oxidovaný škrob

pro použití v živinných přípravcích za podmínky, že v potravinách nedojde k překročení maximálního množství uvedeného v příloze II části E bodě 13.1.3

všechny živiny

obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle směrnice 2006/125/ES

Poznámka:   Všeobecná pravidla pro podmínky použití potravinářských přídatných látek v části 5

1)

Potravinářské přídatné látky v tabulce 1 části 6 této přílohy, jejichž použití v potravinách je obecně povoleno podle zásady quantum satis, zařazené do přílohy II části C(1) skupiny I byly zařazeny jako potravinářské přídatné látky v živinách podle obecné zásady quantum satis, není-li uvedeno jinak.

2)

U fosfátů a křemičitanů, jsou-li použity jako přídatné látky, byly stanoveny maximální limity pouze v živinných přípravcích a nikoliv v konečné potravině.

3)

U ostatních potravinářských přídatných látek s číselnou hodnotou ADI byly stanoveny maximální limity v živinných přípravcích i v konečné potravině.

4)

Žádné potravinářské přídatné látky nejsou povoleny k fungování jako barvivo, náhradní sladidlo nebo jako látka zvýrazňující chuť a vůni.

ČÁST 6

Definice skupin potravinářských přídatných látek pro účely částí 1 až 5

Tabulka 1

Číslo E

Název

E 170

Uhličitan vápenatý

E 260

Kyselina octová

E 261

Octan draselný

E 262

Octany sodné

E 263

Octan vápenatý

E 270

Kyselina mléčná

E 290

Oxid uhličitý

E 296

Kyselina jablečná

E 300

Kyselina askorbová

E 301

Askorban sodný

E 302

Askorban vápenatý

E 304

Estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou

E 306

Extrakt s vysokým obsahem tokoferolů

E 307

ALFA-tokoferol

E 308

Gama-tokoferol

E 309

Delta-tokoferol

E 322

Lecitiny

E 325

Mléčnan sodný

E 326

Mléčnan draselný

E 327

Mléčnan vápenatý

E 330

Kyselina citronová

E 331

Citronany sodné

E 332

Citronany draselné

E 333

Citronany vápenaté

E 334

Kyselina vinná (L(+)-)

E 335

Vinany sodné

E 336

Vinany draselné

E 337

Vinan sodno-draselný

E 350

Jablečnany sodné

E 351

Jablečnan draselný

E 352

Jablečnany vápenaté

E 354

Vinan vápenatý

E 380

Citronan amonný

E 400

Kyselina alginová

E 401

Alginan sodný

E 402

Alginan draselný

E 403

Alginan amonný

E 404

Alginan vápenatý

E 406

Agar

E 407

Karagenan

E 407a

Afinát řasy Euchema

E 410

Karubin

E 412

Guma guar

E 413

Tragant

E 414

Arabská guma

E 415

Xanthan

E 417

Guma tara

E 418

Guma gellan

E 422

Glycerol

E 440

Pektiny

E 460

Celulosa

E 461

Methylcelulosa

E 462

Ethylcelulosa

E 463

Hydroxypropylcelulosa

E 464

Hydroxypropylmethylcelulosa

E 465

Ethylmethylcelulosa

E 466

Karboxymethylcelulosa, sodná sůl karboxymethylcelulosy, celulosová guma

E 469

Enzymaticky hydrolyzovaná karboxymethylcelulosa, enzymaticky hydrolyzovaná celulosová guma

E 470a

Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin

E 470b

Hořečnaté soli mastných kyselin

E 471

Mono- a diglyceridy mastných kyselin

E 472a

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou

E 472b

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou

E 472c

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou

E 472d

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou vinnou

E 472e

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou

E 472f

Směsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou a vinnou

E 500

Uhličitany sodné

E 501

Uhličitany draselné

E 503

Uhličitany amonné

E 504

Uhličitany hořečnaté

E 507

Kyselina chlorovodíková

E 508

Chlorid draselný

E 509

Chlorid vápenatý

E 511

Chlorid hořečnatý

E 513

Kyselina sírová

E 514

Sírany sodné

E 515

Sírany draselné

E 516

Sírany vápenaté

E 524

Hydroxid sodný

E 525

Hydroxid draselný

E 526

Hydroxid vápenatý

E 527

Hydroxid amonný

E 528

Hydroxid hořečnatý

E 529

Oxid vápenatý

E 530

Oxid hořečnatý

E 570

Mastné kyseliny

E 574

Kyselina glukonová

E 575

Glukono-delta-lakton

E 576

Glukonan sodný

E 577

Glukonan draselný

E 578

Glukonan vápenatý

E 640

Glycin a jeho sodná sůl

E 938

Argon

E 939

Helium

E 941

Dusík

E 942

Oxid dusný

E 948

Kyslík

E 949

Vodík

E 1103

Invertáza

E 1200

Polydextrosa

E 1404

Oxidovaný škrob

E 1410

Fosforečnan škrobu

E 1412

Zesíťovaný fosforečnan škrobu

E 1413

Fosforečnan zesíťovaného fosforečnanu škrobu

E 1414

Acetylovaný zesíťovaný fosforečnan škrobu

E 1420

Acetylovaný škrob

E 1422

Acetylovaný zesíťovaný adipan škrobu

E 1440

Hydroxypropylester škrobu

E 1442

Hydroxypropylester zesíťovaného fosforečnanu škrobu

E 1450

Sodná sůl oktenyljantaranu škrobu

E 1451

Acetylovaný oxidovaný škrob


Tabulka 2

Kyselina sorbová – sorbany

Číslo E

Název

E 200

Kyselina sorbová

E 202

Sorban draselný

E 203

Sorban vápenatý


Tabulka 3

Oxid siřičitý – siřičitany

Číslo E

Název

E 220

Oxid siřičitý

E 221

Siřičitan sodný

E 222

Hydrogensiřičitan sodný

E 223

Disiřičitan sodný

E 224

Disiřičitan draselný

E 226

Siřičitan vápenatý

E 227

Hydrogensiřičitan vápenatý

E 228

Hydrogensiřičitan draselný


Tabulka 4

Polysorbáty

Číslo E

Název

E 432

Polyoxyethylensorbitanmonolaurát (polysorbát 20)

E 433

Polyoxyethylensorbitanmonooleát (polysorbát 80)

E 434

Polyoxyethylensorbitanmonopalmitát (polysorbát 40)

E 435

Polyoxyethylensorbitanmonostearát (polysorbát 60)

E 436

Polyoxyethylensorbitantristearát (polysorbát 65)


Tabulka 5

Estery sorbitanů

Číslo E

Název

E 491

Sorbitanmonostearát

E 492

Sorbitantristearát

E 493

Sorbitanmonolaurát

E 494

Sorbitanmonooleát

E 495

Sorbitanmonopalmitát


Tabulka 6

Kyselina fosforečná – fosfáty – di- tri- a polyfosfáty

Číslo E

Název

E 338

Kyselina fosforečná

E 339

Fosforečnany sodné

E 340

Fosforečnany draselné

E 341

Fosforečnany vápenaté

E 343

Fosforečnany hořečnaté

E 450

Difosforečnany

E 451

Trifosforečnany

E 452

Polyfosforečnany


Tabulka 7

Kyselina alginová – alginany

Číslo E

Název

E 400

Kyselina alginová

E 401

Alginan sodný

E 402

Alginan draselný

E 403

Alginan amonný“


(1)  Maximální množství ze všech zdrojů v potravinách je 3 000 mg/kg (jednotlivě nebo v kombinaci s E 1505, E 1517 a E 1518). U nápojů, s výjimkou krémových likérů, je maximální množství E 1520 1 000 mg/l ze všech zdrojů.

(2)  Kromě enzymů povolených jako potravinářské přídatné látky.

(3)  Obsah siřičitanů v E 163 anthokyany může být do 100 000 mg/kg. Látky E 150b kaustický sulfitový karamel a E 150d amoniak-sulfitový karamel mohou obsahovat 2 000 mg/kg podle kritérií čistoty (směrnice 2008/128/ES).

(4)  Včetně enzymů povolených jako potravinářské přídatné látky.

(5)  Maximální množství ze všech zdrojů v potravinách je 3 000 mg/kg (jednotlivě nebo v kombinaci s E 1505, E 1517 a E 1518). U nápojů, s výjimkou krémových likérů, je maximální množství pro E 1520 1 000 mg/l ze všech zdrojů.

(6)  Znak v tabulce se vztahuje k pravidlu úměrnosti: pokud jsou galláty, TBHQ a BHA použity v kombinaci, musí být jejich jednotlivá množství úměrně snížena.

(7)  Oleopryskyřice z koření jsou definovány jako výtažky z koření, z nichž bylo odpařeno extrakční rozpouštědlo tak, že zůstala směs těkavého oleje a pryskyřičného materiálu z koření.

(8)  Maximální množství pro E 1518 a E 1520 ze všech zdrojů v potravinách je 3 000 mg/kg (jednotlivě nebo v kombinaci s E 1505 a E 1517). U nápojů, s výjimkou krémových likérů, je maximální množství pro E 1520 1 000 mg/l ze všech zdrojů.


Top