EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0542

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 542/2011 ze dne 1. června 2011 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek, s cílem zohlednit směrnici 2011/58/EU, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení účinné látky karbendazim Text s významem pro EHP

OJ L 153, 11.6.2011, p. 189–191 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 047 P. 180 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/542/oj

11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/189


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 542/2011

ze dne 1. června 2011,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek, s cílem zohlednit směrnici 2011/58/EU, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení účinné látky karbendazim

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 78 odst. 3 uvedeného nařízení,

po konzultaci se Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Část A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) obsahuje seznam účinných látek zařazených do přílohy I směrnice 91/414/EHS (3).

(2)

Příloha I směrnice 91/414/EHS byla změněna směrnicí 2011/58/EU (4).

(3)

Nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. června 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Viz strana 1 v tomto čisle Úředniko vestniku

(3)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 122, 11.5.2011, s. 71.


PŘÍLOHA

V části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se znění položky 144 nahrazuje tímto:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

„144

Karbendazim

CAS 10605-21-7

CIPAC 263

methylbenzimidazol-2-ylkarbamát

≥ 980 g/kg

relevantní nečistoty

 

2-amino-3-hydroxyfenazin (AHP): nejvýše 0,0005 g/kg

 

2,3-diaminofenazin (DAP): nejvýše 0,003 g/kg

1. června 2011

30. listopadu 2014

ČÁST A

Povolena mohou být jen použití jako fungicid pro tyto plodiny:

obiloviny,

semena řepky,

cukrová a krmná řepa,

kukuřice

v dávkách nepřesahujících

0,25 kg účinné látky na hektar a aplikaci v případě obilovin a semen řepky,

0,075 kg účinné látky na hektar a aplikaci v případě cukrové a krmné řepy,

0,1 kg účinné látky na hektar a aplikaci v případě kukuřice.

Nesmějí být povolena tato použití:

aplikace do ovzduší,

aplikace pomocí zádového a ručního postřikovače, ať už v rámci amatérského či profesionálního použití,

zahrádkářství.

Členské státy zajistí uplatňování všech odpovídajících opatření ke zmírnění rizika. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně:

vodních organismů. Musí být použita odpovídající opatření ke zmírnění úletu, aby se minimalizovala expozice útvarů povrchových vod. Opatření by měla zahrnovat dodržování vzdálenosti mezi ošetřenými plochami a útvary povrchových vod samostatně nebo v kombinaci s použitím metod nebo prostředků omezujících úlet,

žížal a dalších půdních makroorganismů. Podmínky pro povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například volbu nejvhodnější kombinace počtu a načasování aplikací a v případě nutnosti koncentrace účinné látky,

ptáků (dlouhodobé riziko). V závislosti na výsledcích posouzení rizika pro specifická použití mohou být nezbytná cílená zmírňující opatření k minimalizaci expozice,

obsluhy, která musí mít vhodný ochranný oděv, zejména rukavice, kombinézy, gumovou obuv a ochranu obličeje nebo ochranné brýle při míchání, plnění, aplikaci a čištění zařízení, pokud expozici látce přiměřeně nezamezuje zařízení svým konstrukčním návrhem a provedením nebo zvláštní ochranné komponenty, které jsou na zařízení instalovány.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání karbendazimu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Dotčené členské státy požádají žadatele o poskytnutí následujících údajů Komisi:

nejpozději do 1. prosince 2011 informace týkající se toxikologické a ekotoxikologické relevance nečistoty AEF037197,

nejpozději do 1. června 2012 prozkoumání studií na seznamu v návrhu nové hodnotící zprávy ze dne 16. července 2009 (svazek 1, úroveň 4 „Další informace“, s. 155 – 157),

nejpozději do 1. června 2013 informace o osudu a chování (způsob aerobního rozkladu v půdě) a dlouhodobém riziku pro ptáky.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


Top