EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0541

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 541/2011 ze dne 1. června 2011 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek Text s významem pro EHP

OJ L 153, 11.6.2011, p. 187–188 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 047 P. 178 - 179

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/541/oj

11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/187


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 541/2011

ze dne 1. června 2011,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je vhodné zapsat účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a účinné látky schválené podle tohoto nařízení do seznamu do samostatných částí přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. (2)

(2)

Nařízení (EU) č. 540/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

(1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Účinné látky uvedené v části A přílohy se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

Účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 jsou uvedeny v části B přílohy.“

(2)

Příloha nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. června 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

V názvu přílohy se slova „ÚČINNÉ LÁTKY SCHVÁLENÉ PRO POUŽITÍ V PŘÍPRAVCÍCH NA OCHRANU ROSTLIN“ nahrazují tímto:

2)

Slova „Obecná ustanovení použitelná pro všechny látky uvedené v této příloze:“ se nahrazují tímto: „Obecná ustanovení použitelná pro všechny látky uvedené v této části:“

3)

Doplňuje se nová část B, která zní:

„ČÁST B

Účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009

Obecná ustanovení použitelná pro všechny látky uvedené v této části:

při uplatňování jednotných zásad uvedených v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být u každé látky zohledněny závěry zprávy o jejím přezkoumání, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy;

členské státy trvale zpřístupní všechny zprávy o přezkoumání (s výjimkou důvěrných informací ve smyslu článku 63 nařízení (ES) č. 1107/2009) všem zúčastněným stranám nebo jim je poskytnou k nahlédnutí na zvláštní žádost.

Číslo

Obecný název identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinných látek jsou uvedeny v příslušných zprávách o jejich přezkoumání.“


Top