EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_090_R_0001_01

2011/213/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 9. března 2011 o uzavření Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska
Dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska

OJ L 90, 6.4.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 9. března 2011

o uzavření Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska

(2011/213/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 186 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství dohodu o vědecko-technické spolupráci s vládou Japonska (dále jen „dohoda“).

(2)

Dohodu podepsali zástupci stran dne 30. listopadu 2009 v Bruselu s výhradou pozdějšího uzavření.

(3)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dnem 1. prosince 2009 nahradila Evropská unie Evropské společenství a je jeho nástupkyní.

(4)

Dohoda by měla být uzavřena jménem Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska se schvaluje jménem Unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Komise přijme postoj, který má Unie zaujmout ve smíšeném výboru zřízeném čl. 6 odst. 1 dohody ke změnám dohody podle čl. 13 odst. 5 dohody.

Článek 3

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení uvedené v čl. 13 odst. 1 dohody a dále oznámí vládě Japonska toto:

„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dnem 1. prosince 2009 Evropská unie nahradila Evropské společenství a je jeho nástupkyní a od uvedeného dne vykonává všechna jeho práva a povinnosti. Odkazy na „Evropské společenství“ ve znění dohody se proto na příslušných místech považují za odkazy na „Evropskou unii“.“

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 9. března 2011.

Za Radu

předseda

CSÉFALVAY Z.


DOHODA

o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

a

VLÁDA JAPONSKA,

PŘEJÍCE SI dále podporovat úzké a přátelské vztahy, které existují mezi Japonskem a Společenstvím, a uvědomujíce si rychlý rozvoj vědeckých poznatků a jejich pozitivní přispění k podpoře dvoustranné a mezinárodní spolupráce;

PŘEJÍCE SI rozšířit rozsah vědecko-technické spolupráce v řadě oblastí společného zájmu uzavřením produktivního partnerství pro mírové účely a vzájemný prospěch;

JSOUCE PŘESVĚDČENY, že taková spolupráce a uplatňování jejích výsledků přispěje k hospodářskému a sociálnímu rozvoji Japonska a Společenství;

VEDENY PŘÁNÍM vytvořit formální rámec pro provádění veškerých činností spolupráce, které posílí spolupráci v oblasti vědy a techniky mezi stranami;

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

1.   Smluvní strany budou podporovat, rozvíjet a usnadňovat spolupráci podle této dohody v oblasti vědy a techniky pro mírové účely.

2.   Spolupráce podle této dohody se uskutečňují na základě těchto zásad:

a)

vzájemného a spravedlivého přínosu a výhod;

b)

vzájemného přístupu hostujících výzkumných pracovníků k programům a projektům v oblasti výzkumu a vývoje a k zařízením;

c)

včasné výměny informací, které se mohou týkat činností spolupráce v rámci této dohody;

d)

podpory společnosti založené na znalostech v zájmu hospodářského a sociálního rozvoje Japonska a Společenství.

Článek 2

1.   Spolupráce podle této dohody zahrnuje přímé i nepřímé formy spolupráce.

2.   Pro účely této dohody:

a)

se „smluvní stranami“ rozumí vláda Japonska a Společenství;

b)

se „přímými formami spolupráce“ spolupráce mezi smluvními stranami nebo jejich agenturami;

c)

se „nepřímými formami spolupráce“ rozumí spolupráce mezi osobami z Japonska a Společenství vykonávaná v rámci programů a projektů v oblasti výzkumu a vývoje;

d)

se „programy a projekty v oblasti výzkumu a vývoje“ rozumí rámcový program Společenství pro výzkum a technologický rozvoj nebo programy a projekty v oblasti výzkumu a vývoje se systémem konkurenčního financování prováděné vládou Japonska, jejími agenturami nebo veřejnými institucemi;

e)

se „osobami“ rozumí:

i)

ve vztahu k Japonsku státní příslušníci Japonska nebo právnické osoby zřízené podle právních předpisů Japonska a

ii)

ve vztahu ke Společenství všichni státní příslušníci členských států Společenství nebo veškeré právnické osoby zřízené podle vnitrostátních právních předpisů členských států Společenství nebo podle práva Společenství;

f)

se „agenturami“ rozumí:

i)

ve vztahu k Japonsku vládní agentury Japonska a

ii)

ve vztahu ke Společenství Evropská komise;

g)

se „veřejnými institucemi“ rozumí veřejné instituce, jejichž rozpočty a provozní plány jsou schvalovány příslušnými ministry japonské vlády a jejichž programy a projekty v oblasti výzkumu a vývoje se systémem konkurenčního financování jsou s jejich souhlasem zařazeny do programů a projektů pro nepřímé formy spolupráce;

h)

mají „práva k duševnímu vlastnictví“ stejný význam jako „duševní vlastnictví“ podle článku 2 Úmluvy o založení Světové organizace duševního vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967.

Článek 3

1.   Přímé formy spolupráce mohou zahrnovat:

a)

zasedání různého charakteru, například zasedání odborníků, za účelem projednání a výměny informací o vědecko-technických aspektech všeobecných nebo specifických otázek a za účelem určení programů a projektů v oblasti výzkumu a vývoje, které mohou být prováděny společně k vzájemnému prospěchu;

b)

výměnu informací o činnostech, politikách, postupech, právních předpisech v oblasti výzkumu a vývoje;

c)

návštěvy a výměny vědců, technického personálu nebo jiných odborníků na všeobecné či specifické otázky;

d)

provádění jiných přímých forem spolupráce, které může určit, navrhnout a o nichž může rozhodnout smíšený výbor pro vědecko-technickou spolupráci uvedený v článku 6 této dohody.

2.   Za účelem rozvoje nepřímých forem spolupráce se může kterákoli osoba z jedné ze stran zúčastnit programů a projektů v oblasti výzkumu a vývoje prováděných druhou stranou, jejími agenturami nebo veřejnými institucemi v souladu s právními předpisy druhé strany a s výhradou příloh I a II této dohody.

Článek 4

Na podrobnostech a postupech každé formy spolupráce v rámci této dohody se mohou dohodnout smluvní strany, jejich agentury nebo veřejné instituce podílející se na příslušné formy spolupráce.

Článek 5

Pokud jde o přímé formy spolupráce podle této dohody, každá smluvní strana nebo její agentury popřípadě mohou se souhlasem druhé smluvní strany nebo jejích agentur umožnit účast výzkumných pracovníků a organizací ze všech oblastí výzkumu, včetně soukromého sektoru.

Článek 6

1.   Za účelem účinného provádění této dohody zřídí smluvní strany smíšený výbor pro vědecko-technickou spolupráci (dále jen „smíšený výbor“). Smíšenému výboru předsedají úředníci ministerstva zahraničí Japonska a Evropské komise.

2.   Smíšený výbor má za úkol:

a)

zajišťovat výměnu informací a názorů v otázkách vědecko-technické politiky;

b)

určovat a navrhovat formy spolupráce podle této dohody a rozhodovat o nich;

c)

přezkoumávat a projednávat výsledky spolupráce v rámci této dohody;

d)

vydávat stranám doporučení a podněty s ohledem na provádění této dohody;

e)

pravidelně přezkoumávat vzájemný přístup k programům a projektům v oblasti výzkumu a vývoje a ujednání ohledně hostujících výzkumných pracovníků a přezkoumávat konkrétní opatření ke zlepšení tohoto přístupu a k zajištění účinnosti zásady vzájemnosti uvedené v článku 1 této dohody.

3.   Smíšený výbor přijímá rozhodnutí vzájemnou dohodou.

4.   Smíšený výbor zasedá ve vzájemně vyhovujících termínech, alespoň jednou za dva roky.

5.   Zasedání smíšeného výboru hostí střídavě vláda Japonska a Společenství, není-li dohodnuto jinak.

6.   Pokud jde o zasedání smíšeného výboru, hradí každá ze smluvních stran cestovní náklady a náklady na ubytování svých účastníků. Veškeré další náklady spojené se zasedáními smíšeného výboru hradí hostitelská strana.

7.   Smíšený výbor přijme svůj jednací řád.

8.   Pokud smíšený výbor nezasedá, přijímá rozhodnutí diplomatickou cestou.

Článek 7

Provádění této dohody je podmíněno dostupností vyhrazených finančních prostředků a příslušnými právními předpisy smluvních stran.

Článek 8

1.   Vědecko-technické informace nezatížené ochranou vlastnictví, které vyplývají z přímých forem spolupráce, mohou být kteroukoliv stranou zpřístupněny veřejnosti obvyklými způsoby a v souladu s běžnými postupy zúčastněných agentur.

2.   S právy k duševnímu vlastnictví a nezveřejňovanými informacemi, které vyplynou ze spolupráce podle této dohody nebo budou během této spolupráce jinak získány, se zachází v souladu s ustanoveními přílohy II této dohody.

Článek 9

Každá smluvní strana v rámci svých právních předpisů vyvine veškeré úsilí, aby osobám, které provádějí spolupráci podle této dohody, byly poskytnuty všechny možné výhody s cílem usnadnit volný pohyb a pobyt výzkumných pracovníků podílejících se na této spolupráci a usnadnit vstup materiálů, údajů a vybavení určených pro použití k této spolupráci na své území a výstup ze svého území.

Článek 10

Ustanoveními této dohody nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající ze stávajících a budoucích dohod o spolupráci mezi smluvními stranami nebo mezi vládou Japonska a vládou kteréhokoliv členského státu Společenství.

Článek 11

Všechny otázky a spory týkající se k výkladu nebo provádění této dohody se řeší vzájemnými konzultacemi mezi smluvními stranami.

Článek 12

Přílohy I a II této dohody jsou nedílnou součástí této dohody.

Článek 13

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy si strany vzájemně diplomatickými nótami oznámí, že byly dokončeny jejich příslušné vnitřní postupy nezbytné pro vstup této dohody v platnost.

2.   Tato dohoda je platná po dobu pěti let a poté bude nadále v platnosti, pokud ji jedna ze stran na konci počátečního pětiletého období či kdykoli poté nevypoví tím, že druhé straně nejméně šest měsíců předem písemně oznámí svůj úmysl dohodu vypovědět.

3.   Vypovězením této dohody není dotčena činnosti spolupráce prováděná v rámci této dohody, která v době vypovězení této dohody není plně ukončena, ani konkrétní práva a povinnosti, které vznikly v souladu s přílohou II této dohody.

4.   Každá strana může každých pět let zhodnotit dopad dohody a jednotlivých forem spolupráce prováděných v jejím rámci; smluvní strana, která tak učiní, informuje o výsledcích hodnocení druhou smluvní stranu. Každá smluvní strana vyvine veškeré úsilí, aby usnadnila hodnocení prováděné druhou smluvní stranou.

5.   Tuto dohodu lze měnit vzájemnou dohodou smluvních stran prostřednictvím výměny diplomatických nót. Změny vstupují v platnost za stejných podmínek, které jsou uvedeny v odstavci 1, není-li dohodnuto jinak.

Tato dohoda a přílohy I a II této dohody jsou sepsány ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a japonském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílů ve výkladu této dohody jsou rozhodující japonské a anglické znění.

NA DŮKAZ ČEHOŽ, připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci Evropského společenství a vlády Japonska k této dohodě své podpisy.

V Bruselu dne třicátého listopadu 2009.

Za Evropské společenství

Image

Za vládu Japonska

Image

PŘÍLOHA I

PODMÍNKY ÚČASTI OSOB NA PROGRAMECH A PROJEKTECH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

I.

Pokud v rámci této dohody jedna ze smluvních stran, její agentury nebo veřejné instituce uzavřou smlouvu s osobou druhé smluvní strany týkající se programů a projektů v oblasti výzkumu a vývoje, vynasnaží se druhá smluvní strana poskytnout na žádost přiměřenou a možnou pomoc, která může být pro první smluvní stranu, její agentury nebo veřejné instituce nezbytná nebo užitečná k usnadnění bezproblémového plnění takovéto smlouvy.

II.

Osoby pocházející z Japonska se mohou zúčastnit rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj uskutečňovaného Společenstvím. Takováto účast osob z Japonska je v souladu s pravidly pro účast, šíření a provádění rámcového programu.

III.

Osoby pocházející ze Společenství se mohou zúčastnit programů a projektů v oblasti výzkumu a vývoje se systémem konkurenčního financování, které uskutečňuje vláda Japonska, její agentury nebo veřejné instituce v oblastech vědy a techniky, jež jsou podobné oblastem rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj. Takováto účast osob ze Společenství musí být v souladu s právními předpisy Japonska a příslušnými pravidly pro účast, šíření a provádění konkrétního programu nebo projektu.

PŘÍLOHA II

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ A NEZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

I.   Práva k duševnímu vlastnictví smluvních stran podílejících se na přímých formách spolupráce

1.

Na práva k duševnímu vlastnictví vyplývající z přímých forem spolupráce s výjimkou autorských práv a práv s nimi souvisejících uvedených v bodu 3 se vztahují tato pravidla:

a)

Práva k duševnímu vlastnictví vlastní smluvní strana nebo její agentury, jež vytváří duševní vlastnictví. Pokud bylo duševní vlastnictví vytvořeno společně, smluvní strany nebo jejich agentury uskuteční konzultace s cílem dohodnout se na vlastnictví nebo na přidělení práv k duševnímu vlastnictví s přihlédnutím k příslušnému podílu jednotlivých stran nebo jejich agentur na dané práci.

b)

Smluvní strana nebo její agentury, které jsou vlastníkem duševního vlastnictví, udělí druhé smluvní straně nebo jejím agenturám povolení užívat tato práva za účelem vykonávání přímé formy spolupráce, je-li to nezbytné k tomu, aby druhá smluvní strana nebo její agentury mohly provádět vlastní práci pro konkrétní projekt podle této dohody. V případě patentů a užitných vzorů je toto povolení uděleno bezplatně. Udělení povolení užívat práva k duševnímu vlastnictví podle tohoto pododstavce podléhá platným právním předpisům každé strany a podmínky musí být mezi stranami nebo jejich agenturami dohodnuty před zahájením projektu.

2.

Smluvní strana nebo její agentury, které jsou vlastníkem práv k duševnímu vlastnictví získaných při provádění přímé formy spolupráce, udělí druhé straně nebo jejím agenturám povolení užívat tato práva za účelem vykonávání přímé formy spolupráce, je-li toto nezbytné, aby druhá smluvní strana nebo její agentury mohly provádět vlastní práci pro konkrétní projekt podle této dohody. Udělení povolení užívat práva k duševnímu vlastnictví podle tohoto pododstavce podléhá platným právním předpisům každé strany a podmínky musí být mezi stranami nebo jejich agenturami dohodnuty před zahájením projektu.

3.

Na autorská práva smluvních stran nebo jejich agentur a práva s nimi související se vztahují tato pravidla:

a)

Pokud smluvní strana nebo její agentury zveřejní vědecko-technické údaje, informace či výsledky vyplývající z přímých forem spolupráce v časopisech, článcích, zprávách, knihách, videozáznamech a digitálních paměťových zařízeních, usiluje tato smluvní strana všemi způsoby o to, aby druhá smluvní strana získala ve všech zemích, v nichž existuje ochrana autorských práv, právo na nevýlučnou neodvolatelnou bezplatnou licenci na překlad, rozmnožování, zpracování, přenos a veřejné šíření takových děl.

b)

Ve všech veřejně šířených kopiích děl chráněných autorskými právy podle písmene a) musí být uvedeno(a) jméno(a) autora(ů) díla, pokud autor (autoři) výslovně uvedení svého jména neodmítl(i). Kopie musí být opatřeny rovněž jasně viditelným oznámením o společné podpoře smluvních stran.

II.   Nezveřejňované informace při přímých činnostech spolupráce

Na nezveřejňované informace smluvních stran nebo jejich agentur se vztahují tato pravidla:

1.

Při sdělování informací potřebných pro výkon přímých forem spolupráce druhé straně nebo jejím agenturám určí každá strana informace, které si nepřeje zveřejnit.

2.

Strana nebo její agentury, které přijímají nezveřejňované informace, mohou tyto informace na vlastní odpovědnost sdělit svým agenturám či osobám jimi zaměstnávaným, je-li to nezbytné k tomu, aby tyto agentury nebo osoby mohly provádět vlastní práci pro konkrétní projekt podle této dohody.

3.

S předchozím písemným souhlasem smluvní strany nebo jejích agentur, které poskytují nezveřejňované informace, může druhá smluvní strana nebo její agentury tyto nezveřejňované informace šířit ve větší míře, než dovoluje bod 2. Smluvní strany nebo jejich agentury vzájemně spolupracují při vypracování postupů pro vyžádání a získání předchozího písemného souhlasu nezbytného pro takovéto další rozšiřování a každá smluvní strana udělí tento souhlas v míře, kterou povolují její právní předpisy.

4.

Informace ze seminářů, zasedání a informace získané při působení přidělených pracovníků či používání zařízení v rámci této dohody jsou považovány za důvěrné, pokud byl příjemce těchto nezveřejňovaných informací nebo jiných důvěrných či výsadních informací upozorněn na důvěrnou povahu sdělených informací v okamžiku tohoto sdělení podle bodu 1, a je s nimi nakládáno v souladu s body 2 a 3.

5.

Zjistí-li jedna ze smluvních stran, že nebude nebo pravděpodobně nebude schopna dodržet omezení a podmínky šíření informací podle bodů 2, 3 a 4, uvědomí o tom neprodleně druhou smluvní stranu. Smluvní strany poté společně projednají a stanoví příslušná opatření.

III.   Práva k duševnímu vlastnictví osob podílejících se na nepřímých formách spolupráce

Každá smluvní strana zajistí, aby práva k duševnímu vlastnictví osob druhé smluvní strany účastnících se programů a projektů v oblasti výzkumu a vývoje prováděných první stranou, jejími agenturami nebo veřejnými institucemi a související práva a povinnosti vyplývající z této účasti byla v souladu s příslušnými mezinárodními úmluvami, které jsou závazné pro vládu Japonska a Společenství nebo všechny jeho členské státy, včetně Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, přílohy 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše, jakož i Pařížského aktu ze dne 24. července 1971 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl a Stockholmského aktu ze dne 14. července 1967 Pařížské úmluvy o ochraně průmyslového vlastnictví.


Top