EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_080_R_0019_01

2011/188/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. července 2009 o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé Evropským společenstvím
Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé

OJ L 80, 26.3.2011, p. 19–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 80/19


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 27. července 2009

o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé Evropským společenstvím

(2011/188/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Do vstupu v platnost Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, podepsané dne 25. května 1998 v Bruselu, je nezbytné schválit jménem Evropského společenství Prozatímní dohodu o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, podepsanou dne 10. listopadu 1999.

(2)

Je zapotřebí změnit článek 31 uvedené prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech, aby byly zohledněny nové úřední jazyky Společenství, které se staly úředními jazyky po podpisu dohody, a to výměnou dopisů mezi Evropským společenstvím a Turkmenistánem, kterou se mění prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, pokud jde o závazná jazyková znění,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé společně s jejími přílohami, protokolem a prohlášeními a výměnou dopisů mezi Evropským společenstvím a Turkmenistánem, kterou se mění prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, pokud jde o závazná jazyková znění, kterou se mění článek 31 uvedené prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech, se schvalují jménem Evropského společenství.

Znění uvedených aktů se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat výměnu dopisů jménem Evropského společenství.

Článek 3

Předseda Rady provede jménem Společenství oznámení stanovené v článku 32 prozatímní dohody.

Článek 4

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Bruselu dne 27. července 2009.

Za Radu

předseda

C. BILDT


PŘEKLAD

PROZATÍMNÍ DOHODA

o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI A EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

TURKMENISTÁN

na straně druhé,

VZHLEDEM K TOMU, že dne 24. května 1997 byla parafována Dohoda o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé;

VZHLEDEM K TOMU, že cílem Dohody o partnerství a spolupráci je posílit a rozšířit vztahy navázané v minulosti, zejména prostřednictvím Dohody o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané dne 18. prosince 1989;

VZHLEDEM K TOMU, že je nezbytné zajistit rychlý rozvoj obchodních vztahů mezi stranami;

VZHLEDEM K TOMU, že za tím účelem je třeba formou prozatímní dohody co nejrychleji provést ustanovení dohody o partnerství a spolupráci týkající se obchodu a obchodních záležitostí;

VZHLEDEM K TOMU, že by uvedená ustanovení měla odpovídajícím způsobem nahradit příslušná ustanovení dohody o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci;

VZHLEDEM K TOMU, že je nezbytné zajistit, aby až do vstupu dohody o partnerství a spolupráci v platnost a do zřízení Rady pro spolupráci mohl smíšený výbor zřízený na základě dohody o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci vykonávat pravomoci, které má podle dohody o partnerství a spolupráci Rada pro spolupráci a které jsou nezbytné k uplatňování prozatímní dohody;

SE ROZHODLY uzavřít tuto dohodu, a za tímto účelem byli jmenováni tito zplnomocnění zástupci:

ZA EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ: Antti SATULI, velvyslanec, stálý zástupce Finské republiky, předseda Výboru stálých zástupců

ZA EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI: Timmo SUMMA, ředitel generálního ředitelství pro vnější vztahy, Evropská komise

ZA EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII: Timmo SUMMA, ředitel generálního ředitelství pro vnější vztahy, Evropská komise

ZA TURKMENISTÁN:

Chudajberdy ORAZOV, místopředseda vlády KTEŘÍ SE po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě,

DOHODLI TAKTO:

HLAVA I

OBECNÉ ZÁSADY

[DPS s Turkmenistánem: hlava I]

Článek 1

[DPS s Turkmenistánem: článek 2]

Dodržování demokracie a základních a lidských práv, jak jsou vymezeny především Všeobecnou deklarací lidských práv, Chartou Organizace spojených národů, Helsinským závěrečným aktem a Pařížskou chartou pro novou Evropu, a dodržování zásad tržního hospodářství, vyjádřených zejména v dokumentech Bonnské konference KBSE, jsou základem vnitřní a zahraniční politiky stran a tvoří zásadní prvek této dohody.

HLAVA II

OBCHOD SE ZBOŽÍM

[DPS s Turkmenistánem: hlava III]

Článek 2

[DPS s Turkmenistánem: článek 7]

1.   Strany si vzájemně udělí doložku nejvyšších výhod ve všech oblastech, které se týkají:

dovozních a vývozních cel a poplatků, včetně metod výběru těchto cel a poplatků,

ustanovení o celním odbavení, tranzitu, skladech a překládce,

daní a ostatních vnitřních poplatků jakéhokoli druhu, které se přímo nebo nepřímo vztahují na dovážené zboží,

způsobů platby a převodu těchto plateb v souvislosti s obchodem se zbožím,

předpisů upravujících prodej, nákup, dopravu, distribuci a používání zboží na domácím trhu.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na

a)

výhody poskytnuté s cílem vytvořit celní unii nebo zónu volného obchodu nebo na základě vytvoření takové unie nebo zóny;

b)

výhody poskytnuté určitým zemím v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO) a s dalšími mezinárodními ujednáními ve prospěch rozvojových zemí;

c)

výhody poskytnuté sousedním zemím za účelem usnadnění příhraničního styku.

3.   Během přechodného období, které končí dnem 31. prosince 1998, se odstavec 1 nepoužije na výhody stanovené v příloze I, které Turkmenistán poskytuje jiným státům vzešlým z rozpuštění SSSR.

Článek 3

[DPS s Turkmenistánem: článek 8]

1.   Strany souhlasí s tím, že nezbytnou podmínkou pro dosažení cílů této dohody je zásada svobody tranzitu zboží.

V této souvislosti každá strana zajistí přes své území neomezený tranzit zboží pocházejícího z celního území nebo určeného pro celní území druhé strany.

2.   Mezi oběma stranami platí pravidla stanovená v čl. V odst. 2, 3, 4 a 5 GATT.

3.   Pravidly stanovenými v tomto článku nejsou dotčena zvláštní pravidla dohodnutá stranami, která platí pro zvláštní odvětví, zejména dopravu, nebo výrobky.

Článek 4

[DPS s Turkmenistánem: článek 9]

Aniž jsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z mezinárodních úmluv o dočasném dovozu zboží, jimiž jsou obě strany vázány, poskytne kromě toho každá strana druhé straně osvobození od dovozních cel a poplatků na dočasně dovezené zboží, a to v případech a podle postupů stanovených jakoukoliv jinou mezinárodní úmluvou v této oblasti, kterou je strana vázána, a v souladu se svými právními předpisy. Je třeba vzít v úvahu podmínky, za nichž dotyčná strana přijala závazky vyplývající z takové smlouvy.

Článek 5

[DPS s Turkmenistánem: článek 10]

1.   Zboží pocházející z Turkmenistánu se dováží do Společenství bez množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem, aniž jsou dotčeny články 7, 10 a 11 této dohody.

2.   Zboží pocházející ze Společenství se dováží do Turkmenistánu bez množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem, aniž jsou dotčeny články 7, 10 a 11 této dohody.

Článek 6

[DPS s Turkmenistánem: článek 11]

Obchod se zbožím se mezi stranami uskutečňuje za tržní ceny.

Článek 7

[DPS s Turkmenistánem: článek 12]

1.   Pokud je určitý výrobek dovážen na území jedné ze stran v takovém zvýšeném množství nebo za takových podmínek, že to způsobuje nebo hrozí způsobit újmu domácím výrobcům podobných nebo přímo si konkurujících výrobků, Společenství nebo Turkmenistán, podle toho, které strany se tato situace týká, mohou přijmout vhodná opatření v souladu s následujícími podmínkami a postupy.

2.   Před přijetím jakýchkoliv opatření nebo v případech, na které se vztahuje odstavec 4, co nejdříve po jejich přijetí poskytne Společenství nebo Turkmenistán smíšenému výboru všechny potřebné informace s cílem najít řešení přijatelné pro obě strany, jak je uvedeno v hlavě IV.

3.   Nedosáhnou-li strany v rámci konzultací dohody během třiceti dnů od informování smíšeného výboru o krocích k odvrácení situace, může strana, která požádala o konzultace, přijmout jakákoliv opatření k omezení dovozu dotyčných výrobků do takové míry a po takovou dobu, jaká je nutná k odvrácení nebo napravení škody, nebo může přijmou jiná příslušná opatření.

4.   Za kritických okolností, kdy by odklad způsobil těžko napravitelné škody, mohou strany přijmout opatření před uskutečněním konzultací, avšak za podmínky, že konzultace budou navrženy bezprostředně po přijetí těchto opatření.

5.   Při výběru opatření podle tohoto článku upřednostní strany taková opatření, která co nejméně narušují dosažení cílů této dohody.

6.   Tímto článkem není nijak dotčeno přijetí antidumpingových nebo vyrovnávacích opatření kteroukoli ze stran v souladu s článkem VI GATT 1994, s Dohodou o provádění článku VI GATT 1994, s Dohodou o subvencích a vyrovnávacích opatřeních nebo se souvisejícími vnitřními právními předpisy.

Článek 8

[DPS s Turkmenistánem: článek 13]

Strany se zavazují zvážit další vývoj ustanovení této dohody týkajících se jejich vzájemného obchodu se zbožím podle okolností, včetně situace po budoucím přistoupení Turkmenistánu k WTO. Smíšený výbor uvedený v článku 17 může stranám předložit doporučení ohledně tohoto vývoje, která mohou být v případě přijetí provedena na základě dohody stran v souladu s jejich postupy.

Článek 9

[DPS s Turkmenistánem: článek 14]

Tato dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností; ochranou zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin; ochranou přírodních zdrojů; ochranou národního bohatství s uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotou; ochranou duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví nebo předpisy týkajícími se zlata a stříbra. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo skrytého omezování obchodu mezi stranami.

Článek 10

[DPS s Turkmenistánem: článek 15]

Tato hlava se nevztahuje na obchod s textilními výrobky spadajícími do kapitol 50 až 63 kombinované nomenklatury. Obchod s těmito výrobky upravuje samostatná dohoda parafovaná dne 30. prosince 1995 a prozatímně uplatňovaná ode dne 1. ledna 1996.

Článek 11

[DPS s Turkmenistánem: článek 16]

1.   Obchod s výrobky, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, se řídí tuto hlavou s výjimkou článku 5.

2.   Zřizuje se kontaktní skupina pro otázky uhlí a oceli, která se skládá ze zástupců Společenství na jedné straně a ze zástupců Turkmenistánu na straně druhé.

Kontaktní skupina si pravidelně vyměňuje informace o všech otázkách souvisejících s uhlím a ocelí, které jsou předmětem zájmu obou stran.

Článek 12

[DPS s Turkmenistánem: článek 17]

Obchod s jaderným materiálem probíhá v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii. V případě potřeby upraví obchod s jaderným materiálem zvláštní dohoda, která bude uzavřena mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Turkmenistánem.

HLAVA III

PLATBY, HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A DALŠÍ HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

[DPS s Turkmenistánem: hlava IV]

Článek 13

[DPS s Turkmenistánem: čl. 39 odst. 1]

Strany se zavazují, že povolí veškeré běžné platby ve volně směnitelné měně mezi obyvateli Společenství a Turkmenistánem, které souvisejí s pohybem zboží a které jsou uskutečňovány v souladu s touto dohodou.

Článek 14

[DPS s Turkmenistánem: čl. 41 odst. 4]

Strany se dohodly, že posoudí prostředky uplatňování svých právních předpisů o hospodářské soutěži dohodnutým způsobem v případech, kde je dotčen obchod mezi nimi.

Článek 15

[DPS s Turkmenistánem: čl. 40 odst. 1]

Na základě tohoto článku a přílohy II pokračuje Turkmenistán ve zlepšování ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví tak, aby do konce pátého roku po vstupu této dohody v platnost zajistil úroveň ochrany podobnou té, která existuje ve Společenství na základě předpisů Společenství, zejména těch uvedených v příloze II, včetně účinných prostředků k prosazování těchto práv.

Článek 16

Vzájemná správní pomoc v celní oblasti mezi orgány stran se uskutečňuje v souladu s protokolem připojeným k této dohodě.

HLAVA IV

INSTITUCIONÁLNÍ, OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

[DPS s Turkmenistánem: hlava XI]

Článek 17

Smíšený výbor zřízený Dohodou o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Svazem sovětských socialistických republik, podepsanou dne 18. prosince 1989, vykonává až do zřízení Rady pro spolupráci uvedené v článku 77 dohody o partnerství a spolupráci úkoly, kterými jej tato dohoda pověřuje.

Článek 18

Smíšený výbor je za účelem dosahování cílů této dohody oprávněn vydávat doporučení v případech v ní stanovených.

Doporučení vydává na základě dohody stran.

Článek 19

[DPS s Turkmenistánem: článek 81]

Při posuzování otázek v rámci této dohody souvisejících s ustanovením, které se týká článku některé z dohod zakládajících WTO, přihlíží smíšený výbor v co největší míře k výkladu, který ohledně daného článku obecně zastávají členové WTO.

Článek 20

[DPS s Turkmenistánem: článek 85]

1.   V rámci působnosti této dohody se každá ze stran zavazuje, že zajistí, aby fyzické a právnické osoby druhé strany měly bez diskriminace ve srovnání s jejími vlastními státními příslušníky přístup k příslušným soudům a správním orgánům stran, aby mohly hájit svá osobní a majetková práva, včetně práv týkajících se duševního, průmyslového nebo obchodního vlastnictví.

2.   V rámci svých pravomocí strany:

podpoří zavedení rozhodčího řízení pro řešení sporů vyplývajících z obchodních transakcí a spolupráce mezi hospodářskými subjekty Společenství a Turkmenistánu,

souhlasí s tím, že v případech, kdy se spor předloží k rozhodčímu řízení, si každá strana sporu, s výjimkou případů, kdy předpisy rozhodčího centra vybraného stranami stanoví jinak, může zvolit svého vlastního rozhodce bez ohledu na jeho státní příslušnost a že předsedající třetí rozhodce nebo jediný rozhodce může být státním příslušníkem třetího státu,

doporučí svým hospodářským subjektům, aby si po vzájemné dohodě vybraly právo, jímž se řídí jejich smlouvy,

podpoří použití rozhodčích pravidel vypracovaných Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) a podpoří vedení rozhodčího řízení v rozhodčím centru signatářského státu Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, podepsané dne 10. června 1958 v New Yorku.

Článek 21

[DPS s Turkmenistánem: článek 86]

Tato dohoda nebrání žádné straně, aby přijala opatření:

a)

která považuje za nezbytná pro zabránění úniku informací v rozporu s jejími zásadními bezpečnostními zájmy;

b)

která se týkají výroby zbraní, střeliva nebo válečného materiálu nebo obchodu s nimi nebo výzkumu, vývoje nebo výroby nezbytné pro obranné účely za předpokladu, že tato opatření nenarušují podmínky hospodářské soutěže, pokud jde o výrobky, které nejsou výhradně určeny pro vojenské účely;

c)

která považuje za zásadní pro vlastní bezpečnost v případě závažných vnitřních nepokojů ohrožujících zachování práva a pořádku, v době války nebo vážného mezinárodního napětí představujícího hrozbu války nebo z důvodu plnění závazků přijatých k zachování míru a mezinárodní bezpečnosti;

d)

která považuje za nezbytná pro dodržování svých mezinárodních povinností a závazků při kontrole průmyslového zboží a technologií dvojího užití.

Článek 22

[DPS s Turkmenistánem: článek 87]

1.   V oblastech upravených touto dohodou, a aniž jsou dotčena zvláštní opatření v ní obsažená:

úprava používaná Turkmenistánem vůči Společenství nesmí zakládat jakoukoli diskriminaci mezi členskými státy, jejich státními příslušníky ani jejich společnostmi nebo podniky,

úprava používaná Společenstvím vůči Turkmenistánu nesmí působit diskriminaci mezi turkmenskými státními příslušníky ani turkmenskými společnostmi či firmami.

2.   Odstavcem 1 není dotčeno právo stran uplatňovat příslušná opatření jejich daňových předpisů vůči daňovým poplatníkům, kteří se nenacházejí ve stejné situaci, pokud jde o místo jejich pobytu.

Článek 23

[DPS s Turkmenistánem: článek 88]

1.   Kterákoli strana může předložit smíšenému výboru jakýkoli spor týkající se uplatňování nebo výkladu této dohody.

2.   Smíšený výbor může urovnat tento spor formou doporučení.

3.   V případě, že spor není možné urovnat podle odstavce 2, může kterákoli ze stran oznámit druhé straně jmenování dohodce; druhá strana poté musí do dvou měsíců jmenovat druhého dohodce.

Třetího dohodce jmenuje smíšený výbor.

Doporučení dohodců se přijímá většinou hlasů. Tato doporučení nejsou pro strany závazná.

Článek 24

[DPS s Turkmenistánem: článek 89]

Strany souhlasí s tím, že na žádost jedné ze stran bezodkladně zahájí a vhodnými cestami povedou konzultace a projednají veškeré záležitosti, které se týkají výkladu nebo provádění této dohody a dalších souvisejících hledisek vztahů mezi nimi.

Tímto článkem nejsou žádným způsobem ovlivněny ani dotčeny články 7, 23 a 28.

Článek 25

[DPS s Turkmenistánem: článek 90]

Zacházení poskytnuté Turkmenistánu na základě této dohody nesmí být v žádném případě příznivější než zacházení, které si členské státy poskytují mezi sebou.

Čĺánek 26

[DPS s Turkmenistánem: článek 92]

Na věci upravené v této dohodě i ve Smlouvě o energetické chartě a protokolech k ní se použijí uvedená smlouva a protokoly po svém vstupu v platnost, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je to v nich stanoveno.

Článek 27

1.   Tato dohoda je použitelná až do vstupu dohody o partnerství a spolupráci parafované dne 24. května 1997 v platnost.

2.   Každá ze stran může prostřednictvím oznámení druhé straně tuto dohodu vypovědět. Tato dohoda pozbývá platnosti šest měsíců po datu tohoto oznámení.

Článek 28

[DPS s Turkmenistánem: článek 94]

1.   Strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření nezbytná ke splnění jejich závazků podle této dohody. Dbají o to, aby bylo dosaženo cílů stanovených touto dohodou.

2.   Domnívá-li se některá ze stran, že druhá strana neplní závazky vyplývající z této dohody, může přijmout vhodná opatření. Předtím, s výjimkou zvlášť naléhavých případů, poskytne smíšenému výboru všechny související informace, které jsou nezbytné pro důkladné posouzení situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

Při volbě těchto opatření je třeba dát přednost těm, která co nejméně naruší fungování této dohody. Pokud o to druhá strana požádá, tato opatření se neprodleně oznámí smíšenému výboru.

Článek 29

[DPS s Turkmenistánem: článek 95]

Přílohy I a II a protokol o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 30

[DPS s Turkmenistánem: článek 97]

Tato dohoda se vztahuje na území, na něž se vztahují smlouvy o založení Evropského společenství, Evropského společenství pro atomovou energii a Evropského společenství uhlí a oceli za podmínek stanovených v těchto smlouvách, na jedné straně a na území Turkmenistánu na straně druhé.

Článek 31

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském, švédském a turkmenském, přičemž všechna tato znění mají stejnou platnost.

Článek 32

Tuto dohodu schválí strany v souladu se svými postupy.

Tato dohoda vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy strany oznámí generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie, že ukončily postupy uvedené v prvním odstavci.

Co se týče vztahů mezi Turkmenistánem a Společenstvím, nahrazuje tato dohoda od svého vstupu v platnost článek 2, článek 3, s výjimkou jeho čtvrté odrážky, a články 4 až 16 Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Svazem sovětských socialistických republik o obchodu a hospodářské a obchodní spolupráci, podepsané v Bruselu dne 18. prosince 1989.

SEZNAM PŘIPOJENÝCH DOKUMENTŮ

PŘÍLOHA I

:

Informativní seznam výhod poskytovaných Turkmenistánem nezávislým státům bývalého Sovětského svazu v souladu s čl. 2 odst. 3

PŘÍLOHA II

:

Předpisy týkající se práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví podle článku 15

Protokol o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech

PŘÍLOHA I

Informativní seznam výhod poskytovaných Turkmenistánem nezávislým státům bývalého Sovětského svazu v souladu s čl. 2 odst. 3

1.   Zdanění dovozu/vývozu

Neuplatňují se dovozní ani vývozní cla.

Úhrada služeb jako celní odbavení a provize a další cla vybíraná celní správou, státní komoditní burzou a státní daňovou inspekcí se neplatí v případě tohoto zboží:

dovážené obilí, dětské příkrmy a potraviny, které jsou prodávány obyvatelstvu za státem regulované ceny,

zboží dovážené na smluvním základě a financované ze státního rozpočtu Turkmenistánu.

2.   Podmínky přepravy a tranzitu

V případě zemí Společenství nezávislých států, které jsou stranami mnohostranné dohody „o zásadách a podmínkách vztahů v oblasti dopravy“, nebo na základě dvoustranných dohod o přepravě a tranzitu se vzájemně neuplatňují žádné daně ani poplatky za přepravu, celní odbavení zboží (včetně zboží v tranzitu) a tranzit vozidel.

Vozidla pocházející ze Společenství nezávislých států jsou při tranzitu přes území Turkmenistánu osvobozena od veškerých poplatků.

PŘÍLOHA II

Předpisy týkající se práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví podle článku 15

1.

Předpisy Společenství podle článku 15:

první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách,

směrnice Rady 87/54/EHS ze dne 16. prosince 1986 o právní ochraně topografií polovodičových výrobků,

směrnice Rady 91/250/EHS ze 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů,

nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 ze dne 18. června 1992 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky,

nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin,

směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu,

směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících,

směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem,

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 ze dne 23. července 1996 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin,

směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází,

nařízení Rady (ES) č. 3295/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví opatření s cílem zakázat propouštění padělků a nedovolených napodobenin do volného oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla.

2.

Nastanou-li v oblasti práva duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví v rozsahu, který upravují výše uvedené předpisy Společenství, problémy ovlivňující obchodní podmínky, provedou se na žádost Společenství nebo Turkmenistánu urychleně konzultace s cílem dosáhnout vzájemně uspokojivého řešení.

PROTOKOL

o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

a)

„celními předpisy“ všechny právní a správní předpisy platné na území stran, které upravují dovoz, vývoz, tranzit zboží a jeho umístění do určitého celního režimu, včetně opatření pro zákaz, omezení a kontrolu přijatých těmito stranami;

b)

„dožadujícím orgánem“ příslušný správní orgán, který byl pro tento účel určen stranou a který podává žádost o pomoc v celních záležitostech;

c)

„dožádaným orgánem“ příslušný správní orgán, který byl pro tento účel určen stranou a který obdrží žádost o pomoc v celních záležitostech;

d)

„osobními údaji“ veškeré informace týkající se určitého nebo určitelného jednotlivce;

e)

„operací porušující celní předpisy“ jakékoli porušení či pokus o porušení celních předpisů.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Strany si vzájemně pomáhají v oblastech spadajících do jejich působnosti za účelem zajištění řádného uplatňování celních předpisů, zejména předcházením operacím, které porušují celní předpisy, a jejich vyšetřováním a potíráním, a to způsobem a za podmínek stanovených v tomto protokolu.

2.   Pomoc v celních věcech podle tohoto protokolu se vztahuje na všechny správní orgány stran příslušné pro provádění tohoto protokolu. Touto pomocí nejsou dotčena pravidla upravující vzájemnou pomoc v trestních věcech. Nevztahuje se ani na informace získané při výkonu pravomocí na základě žádosti justičního orgánu, s výjimkou případů, kdy uvedený orgán sdělení těchto informací povolí.

Článek 3

Pomoc na žádost

1.   Na žádost dožadujícího orgánu mu dožádaný orgán poskytne všechny potřebné informace, které dožadujícímu orgánu umožní zajistit správné uplatňování celních předpisů, včetně informací o zjištěných nebo plánovaných operacích, které porušují nebo by mohly porušovat tyto předpisy.

2.   Dožádaný orgán podá na žádost dožadujícího orgánu informace, zda zboží vyvážené z území jedné ze stran bylo řádně dovezeno na území druhé strany, a případně upřesní celní režim, do něhož bylo toto zboží propuštěno.

3.   Na žádost dožadujícího orgánu učiní dožádaný orgán v rámci svých právních předpisů nezbytná opatření k zajištění zvláštního dohledu nad:

a)

fyzickými nebo právnickými osobami, u kterých existuje důvodné podezření, že se podílejí nebo podílely na operacích porušujících celní předpisy;

b)

místy, kde se zboží skladuje způsobem, který vyvolává podezření, že je určeno pro operace porušující celní předpisy;

c)

pohyby zboží, u nichž bylo oznámeno možné podezření v souvislosti s porušováním celních předpisů;

d)

dopravními prostředky, u kterých existuje důvodné podezření, že byly nebo mohou být použity při operacích porušujících celní předpisy.

Článek 4

Pomoc bez žádosti

V souladu se svými právními předpisy a ostatními právními nástroji si strany z vlastního podnětu navzájem poskytnou pomoc bez předchozí žádosti, považují-li to za nezbytné pro správné uplatňování celních předpisů, zejména pokud získají informace:

o operacích, které poručují nebo zřejmě porušují tyto předpisy a které mohou být předmětem zájmu druhé strany,

o nových způsobech nebo metodách provádění těchto operací,

o zboží, o němž je známo, že je předmětem operací porušujících celní předpisy,

o fyzických nebo právnických osobách, u kterých existuje důvodné podezření, že se podílejí nebo podílely na operacích porušujících celní předpisy,

o dopravních prostředcích, u kterých existuje důvodné podezření, že byly, jsou nebo mohou být použity při operacích porušujících celní předpisy.

Článek 5

Oznámení a doručení

Na žádost dožadujícího orgánu přijme dožádaný orgán v souladu se svými právními předpisy všechna nezbytná opatření za účelem:

doručení všech dokumentů,

oznámení všech rozhodnutí,

která spadají do oblasti působnosti tohoto protokolu, adresátovi, který má bydliště nebo je usazen v územní působnosti dožádaného orgánu. Na žádosti o doručení nebo oznámení se v tomto případě použije čl. 6 odst. 3.

Článek 6

Forma a obsah žádostí o pomoc

1.   Žádosti podle tohoto protokolu se podávají písemně. K žádosti se připojí doklady nezbytné pro její vyřízení. V případě potřeby lze z důvodů naléhavosti přijmout i ústní žádost, která však musí být bezodkladně potvrzena písemně.

2.   Žádosti podle odstavce 1 obsahují tyto informace:

a)

dožadující orgán podávající žádost;

b)

požadované opatření;

c)

předmět a důvod žádosti;

d)

dotčené právní předpisy a jiné právní skutečnosti;

e)

co nejpřesnější a nejúplnější údaje o fyzických nebo právnických osobách, které jsou cílem šetření;

f)

shrnutí rozhodných skutečností a již provedených šetření, s výjimkou případů uvedených v článku 5.

3.   Žádosti se předkládají v úředním jazyce dožádaného orgánu nebo v jazyce, který je pro tento orgán přijatelný.

4.   Pokud žádost nesplňuje formální náležitosti, lze žádat o její opravu nebo doplnění; lze však nařídit předběžná opatření.

Článek 7

Vyřizování žádostí

1.   Za účelem vyhovění žádosti o pomoc dožádaný orgán v rámci své pravomoci a dostupných zdrojů postupuje tak, jako by jednal z vlastního podnětu nebo na žádost jiných orgánů téže strany, to znamená, že předá informace, které již má k dispozici, a provede odpovídající šetření nebo zajistí jejich provedení. Toto ustanovení platí i pro správní útvar, kterému dožádaný orgán žádost předal, pokud nemohl jednat samostatně.

2.   Žádosti o pomoc se vyřizují v souladu s právními předpisy a dalšími právními nástroji dožádané strany.

3.   Náležitě zplnomocnění úředníci strany mohou se souhlasem druhé strany a za podmínek touto stranou stanovených získat od úředníků dožádaného orgánu nebo jiného orgánu, za který dožádaný orgán odpovídá, informace o operacích, které porušují nebo mohou porušit celní předpisy, přičemž takové informace dožadující orgán potřebuje pro účely tohoto protokolu.

4.   Úředníci strany se mohou se souhlasem druhé strany účastnit vyšetřování vedeného na území druhé strany.

Článek 8

Forma předávaných informací

1.   Dožádaný orgán seznámí dožadující orgán s výsledky vyšetřování ve formě dokumentů, ověřených kopií, zpráv a podobně.

2.   Dokumenty podle odstavce 1 lze nahradit elektronicky zpracovanými informacemi v jakékoliv formě a se stejným účelem.

3.   Originály dokumentů a spisů jsou požadovány, pouze pokud by ověřené kopie byly nedostačující. Předané originály jsou vráceny co nejdříve.

Článek 9

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

1.   Strany mohou odmítnout poskytnutí pomoci stanovené v tomto protokolu, pokud by její poskytnutí:

a)

mohlo ohrozit svrchovanost Turkmenistánu nebo členského státu, který byl požádán o pomoc podle tohoto protokolu; nebo

b)

pravděpodobně ohrozilo veřejný pořádek, bezpečnost nebo jiné zásadní zájmy, zejména v případech uvedených v čl. 10 odst. 2; nebo

c)

zahrnovalo finanční nebo daňové předpisy jiné než celní; nebo

d)

porušovalo průmyslové, obchodní nebo služební tajemství.

2.   Žádá-li dožadující orgán o pomoc, kterou by sám nemohl poskytnout, byl-li by o ni požádán, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. O způsobu, jak naložit s takovou žádostí, rozhodne dožádaný orgán.

3.   Je-li pomoc odmítnuta, musí být rozhodnutí a důvody neprodleně oznámeny dožadujícímu orgánu.

Článek 10

Výměna informací a zachování důvěrnosti

1.   Všechny údaje sdělené v jakékoli formě na základě tohoto protokolu jsou důvěrné nebo vyhrazené povahy v závislosti na předpisech platných v každé ze stran. Vztahuje se na ně úřední tajemství a požívají ochrany poskytované informacím stejného druhu podle odpovídajících právních předpisů strany, která je obdržela, a odpovídajících předpisů použitelných pro orgány Společenství.

2.   Výměnu osobních údajů lze provést pouze v případě, že se strana, která tyto údaje obdrží, zaváže chránit je způsobem alespoň rovnocenným ochraně, kterou v takovém případě poskytuje strana, která údaje poskytla.

3.   Získané informace lze použít pouze pro účely tohoto protokolu. Žádá-li jedna strana o použití těchto informací pro jiné účely, musí si vyžádat předchozí písemný souhlas orgánu, který informace poskytl. Tyto informace mohou rovněž podléhat omezením, která tento orgán stanoví.

4.   Odstavec 3 nebrání využití informací v soudním nebo správním řízení, které je následně zahájeno pro porušení celních předpisů. Příslušnému orgánu, který poskytl informace, se toto použití informací oznámí.

5.   Strany mohou ve svých protokolech, zprávách a svědeckých výpovědích a v soudním řízení a stíhání použít jako důkazy informace získané a dokumenty konzultované v souladu s tímto protokolem.

Článek 11

Znalci a svědci

Úředník dožádaného orgánu může být pověřen, aby v mezích uděleného pověření vystoupil jako znalec nebo svědek v soudním nebo správním řízení týkajícím se záležitostí uvedených v tomto protokolu v pravomoci druhé strany a aby předložil předměty, dokumenty nebo jejich ověřené kopie, kterých je pro řízení třeba. Předvolání k takovému řízení musí výslovně uvést, v jaké záležitosti a v jaké funkci nebo postavení bude úředník vyslechnut.

Článek 12

Náklady na pomoc

Strany se vzdají vzájemných nároků na náhradu výdajů, jež jim vznikly prováděním tohoto protokolu, s výjimkou případných výdajů na znalce a svědky a výdajů na tlumočníky a překladatele, kteří nejsou zaměstnanci ve veřejné službě.

Článek 13

Uplatňování

1.   Uplatňováním tohoto protokolu jsou pověřeny ústřední celní orgány Turkmenistánu na jedné straně a příslušné útvary Komise Evropských společenství, případně celní orgány členských států, na straně druhé. Ty rozhodují o všech praktických opatřeních a ujednáních, které jsou nezbytné pro uplatňování tohoto protokolu, přičemž vezmou v úvahu platné předpisy v oblasti ochrany údajů. Mohou doporučit příslušným orgánům změny, které by podle jejich názoru měly být v tomto protokolu provedeny.

2.   Strany se vzájemně konzultují a následně informují o podrobných prováděcích předpisech, které jsou přijaty k tomuto protokolu.

Článek 14

Jiné dohody

1.   Vzhledem k pravomocím Evropského společenství a členských států ustanovení tohoto protokolu:

nemají vliv na závazky stran podle jiných mezinárodních dohod nebo úmluv,

jsou považována za ustanovení doplňující dohody o vzájemné pomoci, které byly nebo mohou být uzavřeny mezi jednotlivými členskými státy a Turkmenistánem, a

nemají vliv na ustanovení o informacích, které si sdělují příslušné útvary Komise a celní orgány členských států, které byly získány v rámci této dohody a které by mohly být předmětem zájmu Společenství.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 mají ustanovení této dohody přednost před ustanoveními dohod o vzájemné spolupráci, které byly nebo budou uzavřeny mezi členskými státy a Turkmenistánem, pokud jsou ustanovení těchto dohod neslučitelná s tímto protokolem.

3.   K otázkám použitelnosti tohoto protokolu vedou smluvní strany konzultace, aby záležitost vyřešily v rámci smíšeného výboru podle článku 17 této dohody.

ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI A EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

zplnomocnění zástupci TURKMENISTÁNU,

na straně druhé,

kteří se sešli v Bruselu dne 10. listopadu 1999 k podpisu Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na straně jedné a Turkmenistánem na straně druhé, dále jen „dohody“, přijali tyto dokumenty:

dohodu včetně příloh a tento protokol:

Protokol o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech.

Zplnomocnění zástupci Společenství a zplnomocnění zástupci Turkmenistánu přijali znění níže uvedených společných prohlášení připojených k tomuto závěrečnému aktu:

 

Společné prohlášení o osobních údajích

 

Společné prohlášení k článku 7 dohody

 

Společné prohlášení k článku 8 dohody

 

Společné prohlášení k článku 15 dohody

 

Společné prohlášení k článku 28 dohody

Zplnomocnění zástupci Společenství dále vzali na vědomí níže uvedené jednostranné prohlášení připojené k závěrečnému aktu:

Jednostranné prohlášení Turkmenistánu k ochraně práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

V Bruselu dne desátého listopadu tisíc devět set devadesát devět.

Za Evropské společenství, Evropské společenství uhlí a oceli a Evropské společenství pro atomovou energii

Za Turkmenistán

Společné prohlášení o osobních údajích

Strany jsou si v souvislosti s uplatňováním dohody vědomy nutnosti náležité ochrany fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu takových údajů.

Společné prohlášení k článku 7 dohody

Společenství a Turkmenistán prohlašují, že znění ochranné doložky neposkytuje ochranné zacházení podle GATT.

Společné prohlášení k článku 8 Dohody

Dokud Turkmenistán nepřistoupí k WTO, konzultují strany v rámci smíšeného výboru politiky Turkmenistánu v oblasti dovozních cel, včetně změn v celní ochraně. Tyto konzultace jsou poskytovány zejména před zvýšením celní ochrany.

Společné prohlášení k článku 15 Dohody

V rámci svých pravomocí se strany dohodly, že pro účely této dohody se za duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví považují zejména autorská práva včetně autorských práv k počítačovým programům a práva příbuzná, práva k patentům, průmyslovým vzorům, zeměpisným označením včetně označení původu, ochranným známkám výrobků a služeb, topografiím integrovaných obvodů a dále ochrana proti nekalé soutěži, jak je uvedena v článku 10a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, a ochrana nezveřejněných informací o know-how.

Společné prohlášení k článku 28 Dohody

1.

Za účelem jeho správného výkladu a praktického používání se strany dohodly na tom, že výraz „zvlášť naléhavé případy“ uvedený v článku 28 dohody označuje případy jejího závažného porušení jednou ze stran. Vážné porušení dohody spočívá:

a)

v odmítnutí plnění dohody nepovoleném obecnými pravidly mezinárodního práva

nebo

b)

v porušení zásadních prvků dohody uvedených v článku 1.

2.

Strany se dohodly, že výrazem „vhodná opatření“ uvedeným v článku 28 se rozumějí opatření přijatá v souladu s mezinárodním právem. Pokud strana přijme opatření ve zvlášť naléhavém případě podle článku 28, může druhá strana využít postupu pro řešení sporů.

Jednostranné prohlášení Turkmenistánu k ochraně práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví

Turkmenistán prohlašuje, že:

1.

Do konce pátého roku od vstupu této dohody v platnost přistoupí Turkmenistán k mnohostranným úmluvám o právech duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví uvedeným v odstavci 2 tohoto prohlášení, jejichž stranami jsou členské státy Společenství nebo jež jsou na základě ustanovení těchto úmluv členskými státy fakticky používány.

2.

Odstavec 1 tohoto prohlášení se vztahuje na tyto mnohostranné úmluvy:

Bernskou úmluvu o ochraně literárních a uměleckých děl, (Pařížský akt, 1971),

Mezinárodní úmluvu o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (Řím, 1961),

Madridskou dohodu o mezinárodním zápisu ochranných známek (Stockholmský akt, 1967, ve znění z roku 1979),

Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (Madrid, 1989),

Niceskou dohodu o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (Ženeva, 1977, ve znění z roku 1979),

Budapešťskou smlouvu o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení (1977, ve znění z roku 1980),

Mezinárodní úmluvu na ochranu nových odrůd rostlin (Ženevský akt, 1991).

3.

Turkmenistán potvrzuje význam, který přikládá závazkům vzniklým na základě těchto mnohostranných úmluv:

Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (Stockholmský akt, 1967, ve znění z roku 1979),

Smlouvy o patentové spolupráci (Washington, 1970, ve znění z let 1979 a 1984).

4.

Od vstupu této dohody v platnost poskytne Turkmenistán společnostem a státním příslušníkům Společenství v oblasti uznávání a ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví zacházení, které je stejně příznivé jako zacházení poskytnuté kterékoli třetí zemi na základě dvoustranných dohod.

5.

Odstavec 4 se nevztahuje na výhody poskytnuté Turkmenistánem kterékoli třetí zemi na základě skutečné vzájemnosti a na výhody poskytnuté Turkmenistánem jiné zemi bývalého SSSR.

Výměna dopisů mezi Evropským společenstvím a Turkmenistánem, kterou se mění prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, pokud jde o závazná jazyková znění

Vážený pane,

Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé byla podepsána dne 10. listopadu 1999.

Článek 31 prozatímní dohody stanoví, že závaznými jazykovými zněními této dohody jsou znění anglické, dánské, finské, francouzské, italské, německé, nizozemské, portugalské, řecké, španělské, švédské a turkmenské.

Po zvýšení počtu úředních jazyků orgánů Evropského společenství, a to zejména v důsledku přistoupení dvanácti nových členských států k Evropské unii po podpisu prozatímní dohody, je nezbytné, aby bulharské, české, estonské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, polské, rumunské, slovenské a slovinské znění prozatímní dohody byly závaznými zněními prozatímní dohody a aby článek 31 prozatímní dohody byl odpovídajícím způsobem změněn.

Tato další jazyková znění jsou přiložena k tomuto dopisu.

Dovoluji si Vás požádat o vyjádření souhlasu Turkmenistánu s přiloženými jazykovými zněními jakožto závaznými jazykovými zněními prozatímní dohody a s odpovídající změnou článku 31 prozatímní dohody.

Toto ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Evropské společenství

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit přijetí Vašeho dopisu ze dne … spolu s připojenými jazykovými zněními Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, jenž zní takto:

„Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé byla podepsána dne 10. listopadu 1999.

Článek 31 prozatímní dohody stanoví, že závaznými jazykovými zněními této dohody jsou znění anglické, dánské, finské, francouzské, italské, německé, nizozemské, portugalské, řecké, španělské, švédské a turkmenské.

Po zvýšení počtu úředních jazyků orgánů Evropského společenství, a to zejména v důsledku přistoupení dvanácti nových členských států k Evropské unii po podpisu prozatímní dohody, je nezbytné, aby bulharské, české, estonské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, polské, rumunské, slovenské a slovinské znění prozatímní dohody byly závaznými zněními prozatímní dohody a aby článek 31 prozatímní dohody byl odpovídajícím způsobem změněn.

Tato další jazyková znění jsou přiložena k tomuto dopisu.

Dovoluji si Vás požádat o vyjádření souhlasu Turkmenistánu s přiloženými jazykovými zněními jakožto závaznými jazykovými zněními prozatímní dohody a s odpovídající změnou článku 31 prozatímní dohody.

Toto ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu.“

Mám tu čest Vám tímto vyjádřit souhlas Turkmenistánu s jazykovými zněními přiloženými k tomuto dopisu jakožto závaznými jazykovými zněními prozatímní dohody a s odpovídající změnou článku 31 prozatímní dohody.

Jak bylo uvedeno ve Vašem dopise, vstupuje toto ujednání v platnost dnem podpisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Turkmenistán


Top