EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0296

Nařízení Rady (EU) č. 296/2011 ze dne 25. března 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

OJ L 80, 26.3.2011, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 236 - 238

No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; Implicitně zrušeno 32016R0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/296/oj

26.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 80/2


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 296/2011

ze dne 25. března 2011,

kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí 2011/178/SZBP ze dne 23. března 2011, kterým se mění rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2011/178/SZBP stanoví mimo jiné další omezující opatření týkající se Libye, včetně zákazu letů v libyjském vzdušném prostoru, zákaz libyjských letadel ve vzdušném prostoru Unie a další ustanovení týkající se opatření zavedených rozhodnutím 2011/137/SZBP ze dne 28 února 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (2), včetně ustanovení zajišťujícího, že tato opatření nebudou mít vliv na humanitární operace v Libyi.

(2)

Některá z těchto opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména s ohledem na zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(3)

Nařízení (EU) č. 204/2011 (3) by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 204/2011 se mění takto:

1)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu Evropské unie (společný vojenský seznam) (4) a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi;

b)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s vybavením, které může být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi;

c)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu nebo v příloze I, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi;

d)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, financování či finanční pomoc, zprostředkovatelské služby či přepravní služby související s poskytováním vyzbrojených žoldnéřů v Libyi nebo pro použití v Libyi;

e)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a) až d).

2.   Odchylně od odstavce 1 se zákazy uvedené v tomto odstavci neuplatní na poskytování technické pomoci, financování a finanční pomoci související s nesmrtící vojenskou technikou určenou výlučně k humanitárním účelům nebo k ochraně ani na prodej a dodávky zbraní a souvisejícího materiálu schválené předem Výborem pro sankce.

3.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány jednotlivých členských států uvedené v příloze IV povolit poskytnutí technické pomoci, financování a finanční pomoci související s vybavením, které lze použít k vnitřním represím, za podmínek, které uznají za vhodné, pokud shledají, že takové vybavení je určeno pouze pro humanitární nebo ochranné použití.

4.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány jednotlivých členských států uvedené v příloze IV povolit, aby byla osobám, subjektům či orgánům v Libyi poskytována technická pomoc, financování a finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu nebo s vybavením, které lze použít k vnitřním represím, pokud se příslušné orgány domnívají, že je toto povolení potřebné k ochraně civilního obyvatelstva a území civilním obyvatelstvem obývaného v Libyi, jimž hrozí útok, přičemž pokud jde o poskytování pomoci související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu, dotčený členský stát o tom předem uvědomí generálního tajemníka OSN.

5.   Odstavec 1 se nevztahuje na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Libye zaměstnanci OSN, zaměstnanci Unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a humanitárními a rozvojovými pracovníky a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.

2)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 4a

1.   Jakémukoli letadlu či leteckému dopravci registrovanému v Libyi nebo vlastněnému či provozovanému libyjským státním příslušníkem nebo subjektem se zakazuje:

a)

přelétávat území Unie;

b)

přistávat na území Unie za jakýmkoli účelem nebo

c)

provozovat letecké služby do Unie nebo z Unie,

pokud nebyl konkrétní let předem schválen Výborem pro sankce nebo se nejedná o nouzové přistání.

2.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazu stanoveného v odstavci 1.

Článek 4b

1.   Jakémukoli letadlu či leteckému dopravci v Unii nebo vlastněnému či provozovanému občany Unie nebo subjekty založenými či zřízenými podle práva některého členského státu se zakazuje:

a)

přelétávat území Libye;

b)

přistávat na území Libye za jakýmkoli účelem;

c)

provozovat letecké služby do Libye nebo z Libye.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na lety:

i)

mající pouze humanitární účel, jako je dodávka pomoci nebo její usnadnění, a to včetně zdravotnického materiálu, potravin, humanitárních pracovníků a související pomoci,

ii)

určené k evakuacím z Libye,

iii)

povolené odstavci 4 nebo 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1973 (2011) nebo

iv)

považované členskými státy jednajícími na základě zmocnění obsaženého v odstavci 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1973 (2011) za nezbytné z hlediska prospěšnosti pro libyjské obyvatelstvo.

3.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazu stanoveného v odstavci 1.“

3)

V článku 6 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   V příloze II jsou uvedeny fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány, které byly určeny Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce v souladu s odstavcem 22 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) nebo s odstavci 19, 22 nebo 23 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1973 (2011).

2.   Příloha III obsahuje fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, které nejsou uvedeny v příloze II a které určila Rada v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2011/137/SZBP jako osoby či subjekty, které se účastnily nebo spolupůsobily při vydávání rozkazů, dozoru či jiném způsobu vedení v souvislosti se závažnými porušeními lidských práv osob v Libyi, včetně toho, že se účastnily či spolupůsobily při plánování, velení, vydávání rozkazů nebo vedení útoků v rozporu s mezinárodním právem, včetně leteckých útoků, vůči civilnímu obyvatelstvu a zařízení, nebo jako osoby subjekty či orgány, které jsou libyjskými orgány, nebo jako osoby, subjekty či orgány, které porušují nebo se účastní porušování ustanovení rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) a č. 1973 (2011) nebo tohoto nařízení nebo jako osoby, subjekty či orgány jednající jménem nebo na pokyn výše uvedených osob, subjektů a orgánů nebo subjekty či orgány v jejich vlastnictví či pod jejich kontrolou nebo ve vlastnictví či pod kontrolou osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze II.“

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6a

Pokud jde o osoby, subjekty a orgány, které nejsou určeny v přílohách II či III, v nichž má podíl osoba, subjekt nebo orgány ve zmíněných přílohách určený, povinnost zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje určené osoby, subjektu či orgánu nebrání takovým neurčeným osobám, subjektům a orgánům v dalším provádění dovolené podnikatelské činnosti, pokud při ní nedochází ke zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů určeným osobám, subjektům či orgánům.“

5)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 8a

Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze IV povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů náležejících osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze III nebo zpřístupnění nkěterých finančních prostředků či hospodářských zdrojů osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze III, a to za podmínek, které uznají za vhodné, pokud se domnívají, že je to potřebné k humanitárním účelům, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, včetně zdravotnického materiálu, potravin, zajišťování elektrické energie, humanitárních pracovníků a související pomoci nebo k evakuacím z Libye. Dotyčný členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o povoleních podle tohoto článku.“

6)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Libyjským orgánům, ani jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu, která vznese nárok jejch jménem nebo v jejich prospěch, se nepřiznají žádné nároky, a to ani kompenzace nebo jiný nárok tohoto druhu, jako je nárok na započtení pohledávek nebo nárok v rámci záruky v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo transakcí, jejíž plnění bylo přímo či nepřímo, zcela či částečně dotčeno z důvodu opatření, o nichž bylo rozhodnuto podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) nebo rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1973 (2011), včetně opatření Unie nebo kteréhokoli členského státu k provedení příslušných rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo opatření, na která se vztahuje toto nařízení, nebo v souladu či spojitosti s nimi.

Činnost fyzických či právnických osob, subjektů a orgánů konaná v dobré víře při provádění povinností stanovených tímto nařízením nezakládá jakoukoli odpovědnost na jejich straně.“

7)

V čl. 13 odst. 1 písm. a) se odkaz na článek 4 nahrazuje odkazem na článek 5.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. března 2011.

Za Radu

předseda

MARTONYI J.


(1)  Úř. věst. L 78, 24.3.2011, s. 24.

(2)  Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 53.

(3)  Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1.

(4)  Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19.“


Top