EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_052_R_0045_01

2011/118/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 18. ledna 2011 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

OJ L 52, 25.2.2011, p. 45–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/45


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. ledna 2011

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

(2011/118/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 79 odst. 3 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Rady č. 687/2010/EU ze dne 8. listopadu 2010 (1) byla dne 17. června 2010 Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz podepsána jménem Unie s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(2)

Dohoda by měla být schválena.

(3)

Dohodou se zřizuje Smíšený readmisní výbor, který může přijmout svůj jednací řád. Je vhodné, aby v tomto případě mohla Unie přijmout svůj postoj zjednodušeným postupem.

(4)

V souladu s článkem 3 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámilo Spojené království své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu zmocněnou učinit jménem Unie oznámení podle čl. 23 odst. 2 dohody, zavazující Unii (2).

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Unii ve Smíšeném readmisním výboru zřízeném článkem 18 dohody.

Článek 4

Postoj Unie v rámci Smíšeného readmisního výboru, pokud jde o přijetí jeho jednacího řádu podle čl. 18 odst. 5 dohody, přijme Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. ledna 2011.

Za Radu

předseda

MATOLCSY Gy.


(1)  Úř. věst. L 294, 12.11.2010, s. 9.

(2)  Datum vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“,

a

GRUZIE,

ROZHODNUTY upevnit vzájemnou spolupráci za účelem účinnějšího potírání nedovoleného přistěhovalectví,

S ODHODLÁNÍM stanovit prostřednictvím této dohody a na recipročním základě rychlé a účinné postupy pro identifikaci a bezpečné a řádné navracení osob, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky vstupu, přítomnosti nebo pobytu na území Gruzie nebo některého členského státu Evropské unie, a usnadnit v duchu spolupráce průvoz těchto osob,

ZDŮRAZŇUJÍCE, že touto dohodou nejsou dotčena práva, závazky a povinnosti Unie, členských států a Gruzie vyplývající z mezinárodního práva, zejména z Evropské úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950 a Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění protokolu ze dne 31. ledna 1967,

S OHLEDEM NA TO, že v souladu s Protokolem č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Irsko nebude účastnit této dohody, pokud v souladu s daným protokolem neoznámí přání v tomto smyslu,

S OHLEDEM NA TO, že ustanovení této dohody, která spadá do oblasti působnosti třetí části hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie, se podle Protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„smluvními stranami“ Gruzie a Unie;

b)

„státním příslušníkem Gruzie“ osoba, která má státní příslušnost Gruzie;

c)

„státním příslušníkem členského státu“ osoba, která má státní příslušnost určitého členského státu, jak je vymezena pro účely Unie;

d)

„členským státem“ členský stát Evropské unie vázaný touto dohodou;

e)

„státním příslušníkem třetí země“ osoba, která má jinou státní příslušnost než gruzínskou nebo než státní příslušnost některého z členských států;

f)

„osobou bez státní příslušnosti“ osoba, která nemá žádnou státní příslušnost;

g)

„povolením k pobytu“ povolení jakéhokoliv druhu vydané Gruzií nebo některým členským státem, jež osobu opravňuje k pobytu na jeho území. Tato povolení nezahrnují dočasná povolení k pobytu na území uvedených států v souvislosti s vyřizováním žádosti o azyl nebo žádosti o povolení k pobytu;

h)

„vízem“ povolení vydané nebo rozhodnutí přijaté Gruzií či některým z členských států, které je vyžadováno pro vstup na území daného státu nebo pro průjezd přes toto území. Nezahrnuje letištní průjezdní vízum;

i)

„žádajícím státem“ stát (Gruzie nebo jeden z členských států), který předkládá žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

j)

„dožádaným státem“ stát (Gruzie nebo jeden z členských států), kterému je předložena žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

k)

„příslušným orgánem“ jakýkoliv vnitrostátní orgán Gruzie nebo jednoho z členských států, který je pověřený prováděním této dohody podle čl. 19 odst. 1 písm. a) této dohody;

l)

„průvozem“ průjezd státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti přes území dožádaného státu na cestě ze žádajícího státu do země určení;

m)

„příhraničním regionem“ oblast do 5 km od území námořních přístavů, včetně celních zón, a mezinárodních letišť členských států a Gruzie.

ODDÍL I

ZÁVAZKY GRUZIE TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 2

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Gruzie na žádost členského státu a bez dalších formálních náležitostí kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme všechny osoby, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze oprávněně na základě přímých důkazů předpokládat, že jsou státními příslušníky Gruzie.

2.   Gruzie rovněž převezme:

a)

nezletilé svobodné děti osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo trvalého pobytu v žádajícím členském státě nebo pokud nejsou držiteli platného povolení k pobytu vydaného jiným členským státem, a

b)

manžele a manželky osob uvedených v odstavci 1 s jinou státní příslušností za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt nebo získají právo na vstup a pobyt na území Gruzie, pokud nemají nezávislé právo pobytu v žádajícím členském státě nebo pokud nejsou držiteli platného povolení k pobytu vydaného jiným členským státem.

3.   Gruzie také převezme osoby, které byly zbaveny státní příslušnosti Gruzie, pozbyly jí nebo se jí vzdaly poté, co vstoupily na území některého z členských států, pokud takovým osobám nebylo členským státem alespoň přislíbeno udělení státní příslušnosti.

4.   Poté, co Gruzie kladně odpoví na žádost o zpětném převzetí osoby, vydá příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad Gruzie, bez ohledu na vůli osoby, která má být převzata, neodkladně a nejpozději do 3 pracovních dnů cestovní doklad potřebný pro její návrat, s platností nejméně 90 dnů. Jestliže Gruzie nevydá cestovní doklad do 3 pracovních dnů, má se za to, že souhlasila s použitím standardního cestovního dokladu EU pro účely vyhoštění (1).

5.   Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotyčnou osobu předat v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, prodlouží příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad Gruzie platnost cestovního dokladu do 3 pracovních dnů nebo v případě potřeby vydá nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti. Jestliže Gruzie do 3 pracovních dnů nový cestovní doklad nevydá nebo neprodlouží jeho platnost, má se za to, že souhlasila s použitím standardního cestovního dokladu EU pro účely vyhoštění (2).

Článek 3

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Gruzie na žádost členského státu a bez dalších formálních náležitostí kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze oprávněně na základě přímých důkazů předpokládat, že příslušné osoby:

a)

mají v době předložení žádosti o zpětné převzetí platné vízum nebo povolení k pobytu vydané Gruzií nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území členských států přímo z území Gruzie nebo přímo po průjezdu přes území Gruzie.

2.   Povinnost zpětného převzetí uvedená v odstavci 1 neplatí, jestliže:

a)

státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti byl/byla pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Gruzie nebo

b)

žádající členský stát vydal státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže by:

i)

tato osoba měla vízum nebo povolení k pobytu vydané Gruzií s delší dobou platnosti,

ii)

vízum nebo povolení k pobytu bylo vydáno žádajícím členským státem na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení, nebo

iii)

tato osoba nesplňovala podmínky připojené k vízu;

c)

dožádaný stát vyhostil státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti do jeho/její země původu nebo do třetího státu.

3.   Poté, co Gruzie kladně odpoví na žádost o zpětné převzetí osoby, vydá osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, neodkladně a nejpozději do 3 pracovních dnů cestovní doklad pro účely vyhoštění. Jestliže Gruzie nevydá cestovní doklad do 3 pracovních dnů, má se za to, že souhlasila s použitím standardního cestovního dokladu EU pro účely vyhoštění.

ODDÍL II

ZÁVAZKY UNIE TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 4

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Členský stát na žádost Gruzie a bez dalších formálních náležitostí kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme všechny osoby, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Gruzie, pokud je prokázáno nebo pokud lze oprávněně na základě přímých důkazů předpokládat, že jsou státními příslušníky tohoto členského státu.

2.   Členský stát rovněž převezme:

a)

nezletilé svobodné děti osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo pobytu v Gruzii, a

b)

manžele či manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají povolení ke vstupu a pobytu na území Gruzie nebo mají právo získat povolení ke vstupu nebo pobytu na území dožádaného členského státu, pokud nemají nezávislé právo pobytu v Gruzii.

3.   Členský stát také převezme osoby, které po vstupu na území Gruzie byly zbaveny nebo které se vzdaly státní příslušnosti členského státu, pokud těmto osobám Gruzie alespoň nepřislíbila udělení státní příslušnosti.

4.   Poté, co dožádaný členský stát kladně odpoví na žádost o zpětném převzetí osoby, vydá příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad tohoto členského státu, bez ohledu na vůli osoby, která má být převzata, neodkladně a nejpozději do 3 pracovních dnů cestovní doklad potřebný pro návrat osoby, která má být převzata, s platností nejméně 90 dnů. Jestliže dožádaný členský stát do 3 pracovních dnů cestovní doklad nevydá, má se za to, že souhlasil s použitím standardního cestovního dokladu Gruzie pro účely vyhoštění.

5.   Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotyčnou osobu předat v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, prodlouží příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad dožádaného členského státu platnost cestovního dokladu do 3 pracovních dnů nebo v případě potřeby vydá nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti. Jestliže dožádaný členský stát do 3 pracovních dnů nevydá nový cestovní doklad nebo neprodlouží jeho platnost, má se za to, že souhlasil s použitím standardního cestovního dokladu Gruzie pro účely vyhoštění.

Článek 5

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Členský stát na žádost Gruzie a bez dalších formálních náležitostí kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území Gruzie, pokud je prokázáno nebo pokud lze oprávněně na základě přímých důkazů předpokládat, že příslušné osoby:

a)

mají v době předložení žádosti o zpětné převzetí platné vízum nebo povolení k pobytu vydané dožádaným státem nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území Gruzie přímo z území dožádaného členského státu nebo přímo po průjezdu přes území dožádaného členského státu.

2.   Povinnost zpětného převzetí uvedená v odstavci 1 neplatí, jestliže:

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházeli pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště dožádaného členského státu nebo

b)

Gruzie vydala státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže by:

i)

tato osoba měla vízum nebo povolení k pobytu vydané dožádaným členským státem, jehož platnost je delší, nebo

ii)

vízum nebo povolení k pobytu vydané Gruzií bylo získáno na základě padělaných nebo pozměněných dokladů nebo pomocí nepravdivých prohlášení nebo

iii)

tato osoba nesplňovala podmínky připojené k vízu;

c)

dožádaný členský stát vyhostil státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti do jeho/její země původu nebo do třetího státu.

3.   Závazek týkající se zpětného přebírání uvedený v odstavci 1 se vztahuje na členský stát, který vydal vízum nebo povolení k pobytu. Bylo-li vízum nebo povolení k pobytu vydáno dvěma nebo více členskými státy, vztahuje se závazek týkající se zpětného přebírání uvedený v odstavci 1 na členský stát, jehož vydaný doklad má delší dobu platnosti, nebo v případě, že platnost jednoho nebo více z nich již skončila, jehož doklad je stále platný. Pokud již skončila platnost všech dokladů, má povinnost zpětného převzetí podle odstavce 1 ten členský stát, který vydal doklad, jehož platnost skončila nejpozději. Pokud žádné takové doklady nelze předložit, má povinnost zpětného přebírání podle odstavce 1 ten členský stát, který byl opuštěn jako poslední.

4.   Poté, co dožádaný členský stát kladně odpoví na žádost o zpětné převzetí, vydá osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, neodkladně a nejpozději do 3 pracovních dnů cestovní doklad pro účely vyhoštění. Jestliže členský stát do 3 pracovních dnů cestovní doklad nevydá, má se za to, že souhlasil s použitím standardního cestovního dokladu Gruzie pro účely vyhoštění.

ODDÍL III

ŘÍZENÍ O ZPĚTNÉM PŘEVZETÍ

Článek 6

Zásady

1.   S výhradou odstavce 2 vyžaduje předání osoby, jež má být zpětně převzata na základě některého ze závazků uvedených v článcích 2 až 5, podání žádosti o zpětné převzetí u příslušných orgánů dožádaného státu.

2.   Pokud je osoba, která má být zpětně převzata, držitelem platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti, může být předání takové osoby provedeno bez toho, aby žádající stát podal žádost o zpětné převzetí nebo písemné oznámení podle čl. 11 odst. 1 příslušným orgánům dožádaného státu.

3.   Aniž je dotčen odstavec 2, byla-li osoba zadržena v příhraničním regionu (včetně letiště) žádajícího státu po nelegálním překročení hranic přímo z území dožádaného státu, může žádající stát předložit žádost o zpětné převzetí ve lhůtě dvou dnů po zadržení této osoby (zrychlený postup).

Článek 7

Žádost o zpětné převzetí

1.   Žádost o zpětné převzetí by měla pokud možno obsahovat tyto informace:

a)

osobní údaje o osobě, jež má být převzata (tj. jména, příjmení, datum narození a případně také místo narození a místo posledního pobytu), popřípadě osobní údaje o nezletilých svobodných dětech a/nebo manželkách či manželích;

b)

v případě vlastních státních příslušníků uvedení prostředků, kterými se prokáže státní příslušnost nebo jež o ní poskytnou přímý důkaz;

c)

v případě státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedení prostředků, kterými se prokáže splnění podmínek pro zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státního občanství nebo jež o nich poskytnou přímý důkaz, a neoprávněný vstup a pobyt;

d)

fotografie osoby, jež má být zpětně převzata;

e)

otisky prstů.

2.   Žádost o zpětné převzetí by měla pokud možno obsahovat také tyto informace:

a)

prohlášení, že osoba, která má být převzata zpět, může potřebovat pomoc nebo péči, jestliže dotyčná osoba dala k takovému prohlášení výslovný souhlas;

b)

jakákoliv další ochranná a bezpečnostní opatření nebo informace o zdravotním stavu dotyčné osoby, jež mohou být u jednotlivých převozů nezbytné.

3.   Jako příloha 5 této dohody se připojuje společný formulář žádosti o zpětné převzetí.

4.   Žádost o zpětné převzetí může být podána prostřednictvím jakýchkoliv komunikačních prostředků, včetně elektronických prostředků.

Článek 8

Důkazní prostředky týkající se státní příslušnosti

1.   Důkaz o státní příslušnosti podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 lze předložit zejména jedním z dokladů uvedených v příloze 1 této dohody, včetně dokladů, jejichž platnost skončila nejvýše před 6 měsíci. Při předložení těchto dokladů členské státy a Gruzie státní příslušnost vzájemně uznají, aniž by požadovaly další ověřování. Státní příslušnost nelze prokázat na základě padělaných dokladů.

2.   Přímým důkazem státní příslušnosti podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 může být zejména některý z dokladů uvedených v příloze 2 této dohody, i když jeho platnost skončila. Při předložení těchto dokladů považují členské státy a Gruzie státní příslušnost za prokázanou, pokud nemohou prokázat opak. Státní příslušnost nelze přímo prokázat na základě padělaných dokladů.

3.   Není-li možné předložit doklady uvedené v přílohách 1 nebo 2 této dohody nebo jsou-li tyto doklady nedostatečné, zajistí příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad dotyčného dožádaného státu na žádost žádajícího státu, jež je zahrnuta do žádosti o zpětné převzetí, a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 4 pracovních dnů po podání žádosti) pohovor s osobou, která má být předána, za účelem zjištění její státní příslušnosti. Postup takového pohovoru může být stanoven v prováděcích protokolech podle článku 19 této dohody.

Článek 9

Důkazní prostředky týkající se státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Splnění podmínek zpětného převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 této dohody lze prokázat zejména důkazními prostředky uvedenými v příloze 3 této dohody; padělanými doklady je nelze prokázat. Členské státy a Gruzie tyto důkazy vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření.

2.   Přímý důkaz o splnění podmínek zpětného převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 lze předložit zejména důkazními prostředky uvedenými v příloze 4 této dohody; padělanými doklady je nelze prokázat. Při předložení tohoto přímého důkazu považují členské státy a Gruzie podmínky za splněné, pokud nemohou prokázat opak.

3.   Neoprávněnost vstupu, přítomnosti nebo pobytu se prokáže pomocí cestovních dokladů příslušné osoby, ve kterých chybí potřebné vízum nebo jiné povolení k pobytu potřebné pro území žádajícího státu. Odůvodněné stanovisko žádajícího státu, že na jeho území byla zadržena příslušná osoba bez potřebných cestovních dokladů, víza nebo povolení k pobytu může rovněž sloužit jako přímý důkaz neoprávněného vstupu, přítomnosti nebo pobytu.

Článek 10

Lhůty

1.   Žádost o zpětné převzetí musí být podána příslušnému orgánu dožádaného státu ve lhůtě do šesti měsíců poté, co se příslušný orgán žádajícího státu dozvěděl, že státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nesplňuje nebo přestala splňovat podmínky platné pro vstup, přítomnost nebo pobyt. Pokud existují právní nebo věcné překážky pro podání žádosti ve stanovené lhůtě, prodlouží se lhůta na žádost žádajícího státu, avšak pouze dokud nebudou tyto překážky odstraněny.

2.   Odpověď na žádost o zpětné převzetí musí být podána písemně

a)

do 2 pracovních dnů, jestliže byla podána ve zrychleném řízení (čl. 6 odst. 3), nebo

b)

v ostatních případech do 12 kalendářních dnů.

Lhůta začíná běžet dnem obdržení žádosti o zpětné převzetí. Pokud není odpověď v dané lhůtě poskytnuta, pokládá se předání osoby za schválené.

3.   Odmítnutí žádosti o zpětné převzetí je třeba písemně zdůvodnit.

4.   Příslušná osoba bude předána do tří měsíců od vydání souhlasu s převzetím, případně po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 2. Na základě žádosti žádajícího státu lze tuto lhůtu prodloužit o dobu, po kterou se řešily právní a praktické překážky.

Článek 11

Úprava předání a způsoby přepravy

1.   Aniž je dotčen čl. 6 odst. 2, oznámí před navrácením osoby příslušné orgány žádajícího státu písemně s předstihem alespoň 3 pracovních dnů příslušným orgánům dožádaného státu datum předání, místo vstupu, možný doprovod a ostatní informace důležité pro předání.

2.   Převoz může probíhat leteckou nebo pozemní dopravou. Letecká doprava není omezena na použití národních dopravců Gruzie nebo členských států; je možné využít jak pravidelné, tak – v případě státních příslušníků dožádaného státu – i charterové lety. V případě návratů s doprovodem se tento doprovod neomezuje pouze na oprávněné osoby žádajícího státu, pokud se jedná o oprávněné osoby z Gruzie nebo z některého členského státu.

Článek 12

Zpětné převzetí, k němuž došlo omylem

Žádající stát převezme jakékoliv osoby převzaté dožádaným státem, pokud je během období 6 měsíců nebo v případě státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti během období 12 měsíců po převozu dotyčných osob zjištěno, že požadavky stanovené v článcích 2 až 5 této dohody nebyly splněny.

V takovýchto případech se obdobně použijí procesní ustanovení této dohody a budou předány všechny dostupné informace týkající se skutečné totožnosti a státní příslušnosti osoby, která má být převzata zpět.

ODDÍL IV

PRŮVOZ

Článek 13

Zásady

1.   Členské státy a Gruzie omezí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na případy, kdy takové osoby nelze přímo vrátit do státu určení.

2.   Gruzie na požádání členského státu povolí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti a členský stát na požádání Gruzie povolí průvoz občanů třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, je-li zajištěn průvoz ostatními případnými průvozními státy a zpětné převzetí ve státě určení.

3.   Gruzie nebo členský stát mohou průvoz odmítnout,

a)

pokud státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti je ve státě určení nebo jiném státě průvozu vystavena skutečnému nebezpečí mučení nebo nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu anebo trestu smrti nebo pronásledování z důvodu své rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité společenské skupině či z důvodu politického přesvědčení;

b)

pokud je státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti v dožádaném státě nebo jiném státě průvozu vystavena trestním postihům, nebo

c)

z důvodů ochrany veřejného zdraví, národní bezpečnosti, veřejného pořádku nebo jiných národních zájmů dožádaného státu.

4.   Gruzie nebo členský stát může odvolat svůj souhlas, nastanou-li nebo vyjdou-li následně najevo okolnosti uvedené v odstavci 3, které brání průvozu, nebo není-li již zajištěna další cesta přes možné státy průvozu či přijetí ve státě určení. V tomto případě přijme žádající stát podle potřeby a neodkladně státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti zpět.

Článek 14

Postup při průvozu

1.   Žádost o průvoz musí být příslušným orgánům žádaného státu předložena písemně a musí obsahovat následující informace:

a)

typ průvozu (leteckou nebo pozemní dopravou), případné jiné státy průvozu a předpokládané místo určení;

b)

osobní údaje příslušné osoby (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, jiná používaná jména či jména, pod nimiž je známa, nebo přezdívky, datum narození, pohlaví a podle možnosti místo narození, státní občanství, jazyk, druh a číslo cestovního dokladu);

c)

předpokládané místo vstupu, dobu převozu a možné použití doprovodu;

d)

prohlášení, že podle názoru žádajícího státu jsou podmínky podle čl. 13 odst. 2 splněny a nejsou známy žádné důvody pro odmítnutí podle čl. 13 odst. 3.

Společný formulář žádosti o průvoz je připojen jako příloha 6 této dohody.

2.   Dožádaný stát do 5 kalendářních dnů po obdržení žádosti písemně vyrozumí žádající stát o souhlasu s průvozem, potvrdí místo vstupu a předpokládanou dobu přijetí nebo vyrozumí o odmítnutí přijetí a o důvodech tohoto odmítnutí.

3.   Uskuteční-li se průvoz letecky, předávaná osoba a její případný doprovod jsou osvobozeny od povinnosti mít letištní průjezdní vízum.

4.   Příslušné orgány dožádaného státu po vzájemných konzultacích při průvozech napomáhají, zejména dozorem nad dotyčnými osobami a poskytnutím vhodného prostoru pro tento účel.

5.   Průvoz osob se uskuteční do 30 dnů po obdržení souhlasu s žádostí.

ODDÍL V

NÁKLADY

Článek 15

Náklady na přepravu a průvoz

Aniž je dotčeno právo příslušných orgánů vymáhat úhradu nákladů spojených se zpětným převzetím od osoby, která má být převzata, nebo od třetích stran, žádající stát hradí veškeré náklady na dopravu vzniklé v souvislosti se zpětným převzetím a průvozem podle této dohody až na hraniční přechod státu konečného určení.

ODDÍL VI

OCHRANA ÚDAJŮ A USTANOVENÍ O NEDOTČENÍ

Článek 16

Ochrana údajů

Předávání osobních údajů probíhá pouze tehdy, pokud je nezbytné k provádění této dohody příslušnými orgány Gruzie nebo členského státu. Zpracování osobních údajů a nakládání s nimi se v konkrétním případě řídí vnitrostátními zákony Gruzie a, jestliže je správcem údajů příslušný orgán členského státu, ustanoveními směrnice 95/46/ES a vnitrostátními právními předpisy příslušného členského státu přijatými na základě uvedené směrnice. Dále se na ně vztahují tyto zásady:

a)

osobní údaje musí být zpracovávány objektivně a v souladu s právními předpisy;

b)

osobní údaje musí být shromažďovány pro konkrétní, vymezený a oprávněný účel provádění této dohody a nesmí být předávajícím nebo přijímajícím orgánem dále zpracovávány způsobem, který je neslučitelný s tímto účelem;

c)

osobní údaje musí být odpovídající, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu, pro který se shromažďují a/nebo dále zpracovávají; zejména sdělené osobní údaje se mohou týkat pouze:

i)

údajů o osobě, která má být převzata (např. jména, příjmení, dřívější jména, jiná používaná jména nebo jména, pod nimiž je známa, či přezdívky, pohlaví, stav, datum a místo narození, současná a jakákoliv dřívější státní příslušnost),

ii)

údaje o průkazu totožnosti, cestovním pase nebo řidičském průkazu (číslo, doba platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydání),

ii)

zastávek a cestovních tras,

iv)

dalších informací potřebných ke zjištění totožnosti předávané osoby nebo k posouzení požadavků na její zpětné převzetí podle této dohody;

d)

osobní údaje musí být přesné, a pokud je to nezbytné, musí být neustále doplňovány;

e)

osobní údaje je třeba uchovávat v takové podobě, která dovoluje zjištění totožnosti osob na základě těchto údajů pouze po dobu nezbytnou pro účel, za nímž byly shromážděny nebo jsou dále zpracovávány;

f)

předávající i přijímající orgán podniknou přiměřené kroky k případné opravě, výmazu nebo blokování osobních údajů, pokud jejich zpracování není v souladu s ustanoveními tohoto článku, zejména jestliže dané údaje nejsou odpovídající, relevantní, přesné nebo jsou nadměrné vzhledem k účelu zpracování. To zahrnuje oznámení každé opravy, výmazu nebo blokování druhé straně;

g)

na požádání přijímající orgán informuje předávající orgán o použití sdělených údajů a o výsledcích, k nimž na jejich základě dospěl;

h)

osobní údaje lze sdělovat jen příslušným orgánům. Jejich další sdělování jiným subjektům vyžaduje předchozí souhlas předávajícího orgánu;

i)

předávající a přijímající orgány mají povinnost pořídit písemný zápis o předání a převzetí osobních údajů.

Článek 17

Ustanovení o nedotčení

1.   Touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnosti Unie, členských států a Gruzie vyplývající z mezinárodního práva, a zejména z:

a)

Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Protokolu o právním postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967;

b)

mezinárodních úmluv upravujících určení státu, který je odpovědný za posuzování předložených žádostí o azyl;

c)

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950 a jejích protokolů;

d)

Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984;

e)

mezinárodních úmluv o vydávání a průvozu;

f)

vícestranných mezinárodních úmluv a dohod o zpětném přebírání cizích státních příslušníků jako např. Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944.

2.   Nic v této dohodě nebrání navrácení osoby na základě jiných formálních nebo neformálních ujednání.

ODDÍL VII

PROVÁDĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ

Článek 18

Smíšený readmisní výbor

1.   Smluvní strany si vzájemně poskytují pomoc při provádění a výkladu této dohody. Za tímto účelem strany zřídí smíšený readmisní výbor (dále jen „výbor“), jehož úkolem je zejména:

a)

sledovat používání této dohody;

b)

rozhodovat o prováděcích opatřeních nezbytných pro jednotné používání této dohody;

c)

pravidelně vyměňovat informace o prováděcích protokolech vypracovaných jednotlivými členskými státy a Gruzií podle článku 19 této dohody;

d)

doporučovat změny této dohody a jejích příloh.

2.   Rozhodnutí výboru jsou pro smluvní strany závazná.

3.   Výbor je složen ze zástupců Unie a Gruzie.

4.   Výbor se schází podle potřeby na žádost jedné ze smluvních stran.

5.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 19

Prováděcí protokoly

1.   Na žádost členského státu nebo Gruzie vypracují členský stát a Gruzie prováděcí protokol, který bude mj. upravovat pravidla o:

a)

určení příslušných orgánů, hraničních přechodů a výměně kontaktních míst;

b)

podmínkách předání s doprovodem, včetně průvozu státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti s doprovodem;

c)

prostředcích a dokladech kromě těch, které jsou uvedeny v přílohách 1 až 4 této dohody;

d)

způsobu zpětného přebírání v rámci zrychleného postupu a

e)

postupu pohovorů.

2.   Prováděcí protokoly uvedené v odstavci 1 vstoupí v platnost teprve poté, co byl vyrozuměn readmisní výbor uvedený v článku 18.

3.   Gruzie se zavazuje použít všechna ustanovení prováděcího protokolu vypracovaného s jedním členským státem také ve svých vztazích s jiným členským státem, jenž o to požádá.

Článek 20

Vztah k dvoustranným dohodám nebo ujednáním o zpětném přebírání osob uzavřeným s členskými státy

Ustanovení této dohody mají přednost před ustanoveními jiných dvoustranných dohod nebo ujednání o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, které byly nebo mohou být podle článku 19 uzavřeny mezi jednotlivými členskými státy a Gruzií, pokud jejich ustanovení nejsou slučitelná s ustanoveními této dohody.

ODDÍL VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Územní působnost

1.   S výhradou odstavce 2 se tato dohoda vztahuje na území, na které se vztahují Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, a na území Gruzie.

2.   Tato dohoda se vztahuje na území Irska pouze na základě oznámení Evropské unie Gruzii za tímto účelem. Tato dohoda se nevztahuje na území Dánska.

Článek 22

Změny dohody

Tato dohoda může být pozměněna a doplněna vzájemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplnění se vypracují ve formě samostatných protokolů, které tvoří nedílnou část této dohody a vstoupí v platnost v souladu s postupem stanoveným v článku 23 této dohody.

Článek 23

Vstup v platnost, doba trvání a ukončení

1.   Smluvní strany tuto dohodu ratifikují nebo schvalují v souladu se svými příslušnými postupy.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy poslední smluvní strana vyrozumí ostatní strany o dokončení postupů uvedených v prvním odstavci.

3.   Tato dohoda se vztahuje na Irsko od prvního dne druhého měsíce následujícího po dni oznámení podle čl. 21 odst. 2.

4.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

5.   Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět úředním oznámením druhé smluvní straně. Tato dohoda pozbývá účinnosti po šesti měsících ode dne takového oznámení.

Článek 24

Přílohy

Nedílnou součást této dohody tvoří přílohy 1 až 6.

V Bruselu dne 22. listopadu 2010 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a gruzínském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image


(1)  V podobě stanovené v doporučení Rady EU ze dne 30. listopadu 1994.

(2)  Tamtéž.

PŘÍLOHA 1

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍM SE PROKAZUJE STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

(ČL. 2 ODST. 1, ČL. 4 ODST. 1 A ČL. 8 ODST. 1)

Cestovní pasy všech druhů (vnitrostátní cestovní pasy, diplomatické pasy, služební pasy, hromadné pasy a náhradní cestovní doklady včetně pasů pro děti),

průkazy totožnosti (včetně dočasných a náhradních),

osvědčení o státním občanství a jiné úřední doklady zmiňující nebo jednoznačně uvádějící státní občanství.

PŘÍLOHA 2

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍM SE PŘÍMO PROKAZUJE STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

(ČL. 2 ODST. 1, ČL. 4 ODST. 1 A ČL. 8 ODST. 2)

Jestliže je dožádaným státem některý z členských států nebo Gruzie:

doklady uvedené v příloze 1, jejichž platnost vypršela před více než 6 měsíci,

fotokopie kteréhokoliv z dokladů uvedených v příloze 1 této dohody,

řidičské průkazy nebo jejich fotokopie,

rodné listy nebo jejich fotokopie,

podnikové průkazy totožnosti nebo jejich fotokopie,

prohlášení svědků,

prohlášení dotyčné osoby a jazyk, jímž mluví, včetně výsledku úředně stanovených testů,

jakýkoliv jiný doklad, jenž může pomoci určit státní příslušnost dotyčné osoby,

služební knížky a vojenské průkazy totožnosti,

námořní knížky a kapitánské průkazy,

propustky vydané dožádaným státem.

Jestliže je dožádaným státem Gruzie:

potvrzení totožnosti na základě výsledku vyhledávání ve Vízovém informačním systému (1),

v případě, že členské státy nevyužívají Vízový informační systém, pozitivní identifikace vyplývající ze záznamů těchto členských států o žádosti o udělení víza.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).

PŘÍLOHA 3

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍM SE PROKAZUJE SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEBÍRÁNÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

(ČL. 3 ODST. 1, ČL. 5 ODST. 1 A ČL. 9 ODST. 1)

Vízum a/nebo povolení k pobytu vydané dožádaným státem,

vstupní/výstupní razítko nebo podobné potvrzení v cestovním dokladu dotyčné osoby nebo jiný důkaz jejího vstupu/výstupu (např. ve formě fotografie).

PŘÍLOHA 4

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍM SE PŘÍMO PROKAZUJE SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEBÍRÁNÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

(ČL. 3 ODST. 1, ČL. 5 ODST. 1 A ČL. 9 ODST. 2)

Popis místa a okolností, za kterých byla dotyčná osoba po vstupu na území žádajícího státu zadržena, vydaný příslušnými orgány tohoto státu,

informace o totožnosti a/nebo pobytu osoby, které poskytla některá mezinárodní organizace (např. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky),

zprávy / potvrzení informací rodinnými příslušníky, spolucestujícími apod.,

prohlášení dotyčné osoby,

informace, z nichž je patrné, že dotyčná osoba použila služeb kurýra nebo cestovní kanceláře,

úřední prohlášení, zejména prohlášení pracovníků pohraničního orgánu a jiných svědků, kteří mohou dosvědčit, že dotyčná osoba překročila hranici,

úřední prohlášení dotyčné osoby v soudním nebo správním řízení,

doklady, osvědčení a účtenky jakéhokoliv druhu (např. hotelové účtenky, objednací průkazy k lékaři nebo zubnímu lékaři, vstupenky do veřejných/soukromých zařízení, smlouvy o pronájmu auta, účtenky z transakcí kreditní kartou atd.), které jasně prokazují, že dotyčná osoba pobývala na území dožádaného státu,

jízdenky a/nebo seznamy cestujících v letadle, vlaku, autobusu nebo lodi označené jménem, které dosvědčují přítomnost a cestu dotyčné osoby na území dožádaného státu.

PŘÍLOHA 5

Image

Image

Image

PŘÍLOHA 6

Image

Image

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČL. 3 ODST. 1 A ČL. 5 ODST. 1

Strany souhlasí s tím, že označení „osoba vstupující přímo“ z území Gruzie ve smyslu těchto ustanovení znamená, že tato osoba vstoupila na území členských států, aniž by mezitím vstoupila na území třetí země, nebo pokud je dožádaný stát jedním z členských států, že tato osoba vstoupila na území Gruzie, aniž by mezitím vstoupila na území třetího státu. Tranzitní pobyt na letišti třetí země se za vstup nepovažuje.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda se nevztahuje na území Dánského království ani na občany Dánského království. Za těchto okolností je vhodné, aby Gruzie a Dánsko uzavřely dohodu o zpětném přebírání v duchu této dohody.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU A NORSKA

Smluvní strany berou na vědomí těsný svazek mezi Evropskou unií a Islandem a Norskem, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis. Za těchto okolností je vhodné, aby Gruzie uzavřela s Islandem a Norskem dohodu o zpětném přebírání v duchu této dohody.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠVÝCARSKA

Smluvní strany berou na vědomí těsný svazek mezi Evropskou unií a Švýcarskem, zejména na základě dohody ze dne 1. března 2008 o přidružení Švýcarska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis. Za těchto okolností je vhodné, aby Gruzie uzavřela se Švýcarskem dohodu o zpětném přebírání v duchu této dohody.


Top