EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0413

2010/413/CFSP: Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP

OJ L 195, 27.7.2010, p. 39–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 003 P. 220 - 254

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/04/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/413/oj

27.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/39


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 26. července 2010

o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. února 2007 přijala Rada Evropské unie společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (1) provádějící rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006).

(2)

Dne 23. dubna 2007 přijala Rada společný postoj 2007/246/SZBP (2) provádějící rezoluci Rady bezpečnosti č. OSN 1747 (2007).

(3)

Dne 7. srpna 2008 přijala Rada společný postoj 2008/652/SZBP (3) k provedení rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1803 (2008).

(4)

Dne 9. června 2010 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č.1929 (2010), která rozšířila působnost omezujících opatření uložených rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007) a 1803 (2008) a která zavedla další omezující opatření vůči Íránu.

(5)

Dne 17. června 2010 zdůraznila Evropská rada, že je stále více znepokojena íránským jaderným programem a uvítala přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010). Evropská rada připomněla své prohlášení ze dne 11. prosince 2009 a vyzvala Radu, aby přijala opatření k provedení opatření uvedených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) a doprovodná opatření s cílem napomoci prostřednictvím jednání k vyřešení všech existujících obav týkajících se vývoje citlivých technologií Íránem na podporu jeho jaderného a raketového programu. Tato opatření by se měla zaměřit na oblast obchodu, finanční sektor, odvětví dopravy, klíčová odvětví ropného a plynárenského průmyslu a určení dalších osob, zejména příslušníků islámských revolučních gard.

(6)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1929 č. (2010) zakazuje Íránu, jeho státním příslušníkům a subjektům registrovaným v Íránu nebo spadající do jeho pravomoci, osobám nebo subjektům, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, a subjektům, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, aby investovali do jakékoli podnikatelské činnosti související s těžbou uranu a výrobou či používáním jaderných materiálů a technologií.

(7)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1929 č. (2010) rozšiřuje působnost finančních a cestovních omezení uložených rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006) na další osoby a subjekty, včetně osob a subjektů působících v rámci islámských revolučních gard a subjektů společnosti Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL).

(8)

V souladu s prohlášením Evropské rady by se vedle osob a subjektů určených Radou bezpečnosti nebo výborem zřízeným podle odstavce 18 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006) (dále jen „výbor“) měla omezení vstupu a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů vztahovat i na další osoby a subjekty, a to za použití týchž kritérií, která použila Rada bezpečnosti OSN nebo výbor.

(9)

V souladu s prohlášením Evropské rady je vhodné zakázat dodávky, prodej nebo převod do Íránu dalších věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií vedle těch, které určila Rada bezpečnosti nebo výbor, jež by mohly přispět k íránským činnostem spojeným s obohacováním, přepracováním či těžkou vodou, k vývoji nosičů jaderných zbraní nebo k provádění činností spojených s dalšími tématy, v souvislosti s nimiž vyjádřila Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) své znepokojení nebo je označila za nedořešené. Tento zákaz by měl zahrnovat veškeré zboží a technologie dvojího užití uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

(10)

V souladu s prohlášením Evropské rady by členské státy měly zachovat zdrženlivost, pokud jde o přijímání nových krátkodobých závazků v oblasti veřejné a soukromé finanční podpory obchodu s Íránem za účelem snížení nesplacených částek, zejména s cílem zabránit veškeré finanční podpoře přispívající k jaderným činnostem potenciálně ohrožujícím nešíření nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní, a měly by zakázat přijímání jakýchkoli střednědobých i dlouhodobých závazků v oblasti veřejné a soukromé finanční podpory obchodu s Íránem.

(11)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) vyzývá všechny státy, aby prostřednictvím svých vnitrostátních orgánů a v souladu s právními předpisy a s mezinárodním právem kontrolovaly na svém území, včetně námořních přístavů a letišť, veškeré náklady pocházející z Íránu nebo směřující do něj, jestliže dotčený stát má k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že náklad obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou zakázány podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) a 1929 (2010).

(12)

V rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) se také uvádí, že členské státy mohou v souladu s mezinárodním právem, zejména mořským právem, požadovat, aby se souhlasem státu vlajky byla provedena kontrola plavidel na volném moři, jestliže mají k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že náklad těchto plavidel obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou zakázány podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) nebo 1929 (2010).

(13)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1929 č. (2010) rovněž stanoví, že členské státy OSN zajistí a odstraní věci, jejichž dodávka, prodej, převoz či vývoz jsou zakázány podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) nebo 1929 (2010), a to způsobem, který není v rozporu s jejich závazky podle platných rezolucí Rady bezpečnosti a mezinárodních úmluv.

(14)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) dále stanoví, že členské státy OSN svým státním příslušníkům zakáží poskytovat íránským plavidlům služby spojené se zásobováním palivem či další služby, nebo poskytování těchto služeb z jejich území, jestliže mají k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že tato plavidla vezou věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou zakázány podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) nebo 1929 (2010).

(15)

V souladu s prohlášením Evropské rady by členské státy prostřednictvím svých vnitrostátních orgánů a v souladu s právními předpisy a s mezinárodním právem, zejména s příslušnými mezinárodními dohodami v oblasti civilního letectví, měly přijmout nezbytná opatření s cílem zabránit všem nákladním letům z Íránu, s výjimkou letů kombinované osobní a nákladní dopravy, v přístupu na letiště v jejich pravomoci.

(16)

Dále by mělo být zakázáno, aby osoby pocházejíc z členských států poskytovali íránským nákladním letadlům služby související s opravami a údržbou nebo aby byly tyto služby poskytovány z území členských států, jestliže dotčený stát má k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že tato letadla převážejí věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou zakázány podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) nebo 1929 (2010).

(17)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) rovněž vyzývá všechny členské státy OSN, aby zabránily tomu, aby se na jejich území, přes ně nebo z něj poskytovaly finanční služby, včetně pojištění a zajištění, nebo převáděla finanční nebo jiná aktiva či zdroje, které by mohly přispívat k íránským jaderným činnostem potenciálně ohrožujícím nešíření nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní, nebo aby takové služby, aktiva či zdroje byly poskytovány státním příslušníkům těchto států nebo subjektům založeným podle jejich práva nebo jejich prostřednictvím či osobám nebo finančním institucím na území těchto států nebo jejich prostřednictvím.

(18)

V souladu s prohlášením Evropské rady by členské státy měly zakázat poskytování pojištění a zajištění íránské vládě, subjektům registrovaným v Íránu nebo spadajícím do pravomoci Íránu nebo osobám či subjektům, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjektům, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány, a to i nedovolenými prostředky.

(19)

Dále je třeba zakázat prodej, nákup, zprostředkování a pomoc při emisi státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů ve vztahu k íránské vládě, íránské centrální bance nebo íránským bankám, včetně jejich poboček a dceřiných společností, a finančním subjektům ovládaným osobami a subjekty s bydlištěm nebo sídlem v Íránu.

(20)

V souladu s prohlášením Evropské rady a v zájmu splnění cílů rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) by mělo být zakázáno zřizování nových poboček, dceřiných společností nebo zastoupení íránských bank na území členských států, jakož i zřizování nových společných podniků nebo nabývání majetkové účasti íránskými bankami v bankách spadajících do pravomoci členských států. Členské státy by dále měly přijmout vhodná opatření s cílem zakázat finančním institucím nacházejícím se na jejich území nebo podléhajícím jejich pravomoci, aby v Íránu zřizovaly zastoupení nebo dceřiné společnosti nebo bankovní účty.

(21)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) rovněž stanoví, že státy musí vyžadovat, aby jejich státní příslušníci, osoby podléhající jejich pravomoci nebo podniky registrované na jejích území nebo podléhající jejich pravomoci zachovávali obezřetnost při obchodní spolupráci se subjekty registrovanými v Íránu nebo podléhajícími pravomoci Íránu, pokud mají k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že by tato obchodní spolupráce mohla přispět k íránským jaderným činnostem potenciálně ohrožujícím nešíření nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní či k porušení rezolucí č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) nebo 1929 (2010).

(22)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) poukazuje na možnou souvislost mezi íránskými příjmy plynoucími z jeho odvětví energetiky a financováním íránských jaderných činností potenciálně ohrožujících nešíření a dále konstatuje, že zařízení a materiály určené k chemickým procesům v petrochemickém průmyslu mají mnoho společného se zařízením a materiály nezbytnými pro určité citlivé činnosti spojené s jaderným palivovým cyklem.

(23)

V souladu s prohlášením Evropské rady by členské státy měly zakázat, aby do Íránu bylo prodáváno, dodáváno či převáděno klíčové zařízení a technologie, které by mohly být využity v klíčových oborech odvětví ropy a zemního plynu, a rovněž by měly zakázat poskytování související technické a finanční pomoci. Členské státy by dále měly zakázat veškeré nové investice do těchto odvětví v Íránu.

(24)

Součástí postupu v případě změny příloh I a II tohoto rozhodnutí by mělo být to, že určeným osobám či subjektům budou sděleny důvody zařazení na seznam, aby tyto osoby či subjekty měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, měla by Rada s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou osobu nebo subjekt o této skutečnosti informovat.

(25)

Toto rozhodnutí dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, a především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, právo na vlastnictví a právo na ochranu osobních údajů. Toto rozhodnutí by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.

(26)

Toto rozhodnutí rovněž plně ctí závazky členských států podle Charty OSN a právně závaznou povahu rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

(27)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA 1

OMEZENÍ VÝVOZU A DOVOZU

Článek 1

1.   Zakazují se přímé nebo nepřímé dodávky, prodej nebo převod následujících věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií, včetně softwaru, ať již pocházejí z území členských států či nikoli, pro použití v Íránu či v jeho prospěch státními příslušníky členských států nebo přes území členských států, nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států:

a)

věci, materiály, vybavení, zboží a technologie uvedené na seznamech skupiny jaderných dodavatelů a režimu kontroly raketových technologií;

b)

všechny další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie určené Radou bezpečnosti OSN nebo výborem, které by mohly přispět k činnostem spojeným s obohacováním, přepracováním či těžkou vodou nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní;

c)

zbraně a související materiál všeho druhu, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů pro tyto zbraně a související materiál, jakož i vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi. Tento zákaz se nevztahuje na nebojová vozidla vyrobená za použití materiálů, jež poskytují balistickou ochranu, nebo těmito materiály vybavená, která jsou určena pouze pro ochranu personálu EU a jejích členských států v Íránu;

d)

některé další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, které by mohly přispět k činnostem spojeným s obohacováním, přepracováním či s těžkou vodou, k vývoji nosičů jaderných zbraní nebo k provádění činností souvisejících s jinými tématy, ohledně nichž vyjádřila Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) své znepokojení nebo které označila jako nedořešené. Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných věcí, na které se má toto ustanovení vztahovat;

e)

jiné zboží a technologie dvojího užití, jež jsou uvedeny v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (4), a na něž se nevztahuje písmeno a), kromě kategorie 5 – části 1 a kategorie 5 – části 2 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009.

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nepoužije na přímý ani nepřímý převoz věcí, které jsou uvedeny v odst. 3 písm. b) bodech i) a ii) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006) a jsou určeny pro lehkovodní reaktory, do Íránu, pro použití v Íránu či v jeho prospěch, přes území členských států, pokud byl zahájen dříve než v prosinci roku 2006.

3.   Rovněž je zakázáno:

a)

poskytovat technickou pomoc nebo odbornou přípravu, investice nebo zprostředkovatelské služby související s věcmi, materiály, vybavením, zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním těchto věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií přímo nebo nepřímo ve vztahu k jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Íránu nebo pro použití v této zemi;

b)

poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc v souvislosti s věcmi a technologiemi uvedenými v odstavci 1, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí a technologií, nebo v souvislosti s poskytováním technické odborné přípravy, služeb nebo pomoci přímo či nepřímo osobě, subjektu nebo orgánu v Íránu nebo pro použití v této zemi;

c)

podílet se vědomě nebo záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazu uvedeného v písmenech a) a b).

4.   Zakazuje se rovněž pořízení věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií uvedených v odstavci 1 z Íránu, ať již z tohoto území pocházejí či nikoli, příslušníky členských států, nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států.

Článek 2

1.   Přímé nebo nepřímé dodávky, prodej nebo převod věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií, včetně softwaru, které nejsou uvedeny v článku 1 a které by mohly přispět k činnostem spojeným s obohacováním, přepracováním či těžkou vodou nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní nebo k pokračování v činnostech souvisejících s dalšími tématy, ohledně nichž MAAE vyjádřila své znepokojení nebo které označila jako nedořešené, do Íránu, pro použití v Íránu či v jeho prospěch státními příslušníky členských států nebo přes území členských států nebo za použití plavidel či letadel spadajících do jejich pravomoci podléhají v jednotlivých případech povolení příslušných orgánů vyvážejícího členského státu. Evropská unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných věcí, na které se má toto ustanovení vztahovat.

2.   Poskytování:

a)

technické pomoci nebo odborné přípravy, investic nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících s věcmi, materiály, vybavením, zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním těchto věcí, přímo nebo nepřímo ve vztahu k jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Íránu nebo pro použití v této zemi;

b)

finančních prostředků nebo finanční pomoci v souvislosti s věcmi a technologiemi uvedenými v odstavci 1, zahrnujících zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo v souvislosti s poskytováním související technické odborné přípravy, služeb nebo pomoci přímo či nepřímo osobě, subjektu nebo orgánu v Íránu nebo pro použití v této zemi

rovněž podléhá povolení příslušného orgánu vyvážejícího členského státu.

3.   Příslušné orgány členského státu neudělí povolení pro žádné dodávky, prodej nebo převod věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií uvedených v odstavci 1, pokud určí, že dotyčný prodej, dodávky, převod nebo vývoz nebo poskytování dotyčných služeb přispěje k činnostem uvedeným v odstavci 1.

Článek 3

1.   Opatření podle čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a c) a čl. 1 odst. 3 se tam, kde je to vhodné, nepoužijí, pokud výbor v jednotlivém případě předem stanoví, že tyto dodávky, prodej, převod nebo poskytnutí těchto věcí nebo pomoci jednoznačně nepřispěje k vývoji íránských technologií na podporu jaderných činností Íránu, jež by mohly ohrozit nešíření, a k vývoji nosičů jaderných zbraní, včetně případů, kdy jsou tyto věci nebo pomoc určeny k potravinové pomoci, pomoci v zemědělství nebo zdravotnictví nebo k jiným humanitárním účelům, a to za předpokladu, že:

a)

smlouvy o dodávce těchto věcí nebo poskytnutí pomoci zahrnují příslušné záruky ohledně koncového uživatele; a že

b)

se Írán zavázal, že tyto věci nepoužije pro jaderné činnosti, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo pro vývoj nosičů jaderných zbraní.

2.   Opatření podle čl. 1. odst. 1 písm. e) a čl. 1 odst. 3 se nepoužijí, pokud příslušný orgán v členském státě v jednotlivém případě předem stanoví, že tyto dodávky, prodej, převod nebo poskytnutí těchto věcí nebo pomoci jednoznačně nepřispěje k vývoji íránských technologií na podporu jaderných činností Íránu, jež by mohly ohrozit nešíření, a k vývoji nosičů jaderných zbraní, včetně případů, kdy jsou tyto věci nebo pomoc určeny k pomoci ve zdravotnictví nebo k jiným humanitárním účelům, a to za předpokladu, že:

a)

smlouvy o dodávce těchto věcí nebo poskytnutí pomoci zahrnují příslušné záruky ohledně koncového uživatele; a že

b)

se Írán zavázal, že tyto věci nepoužije pro jaderné činnosti, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo pro vývoj nosičů jaderných zbraní.

Příslušný členský stát informuje ostatní členské státy o veškerých zamítnutých výjimkách.

Článek 4

1.   Zakazuje se prodej, dodávky nebo převod klíčového vybavení a technologií pro následující klíčové obory odvětví ropy a zemního plynu v Íránu nebo pro íránské či Íránem vlastněné podniky působící v těchto oborech mimo území Íránu, které jsou prováděny státními příslušníky členských států nebo z území členských států, ať již z tohoto území pocházejí či nikoli, nebo za použití plavidel či letadel podléhajících pravomoci členských států:

a)

rafinace;

b)

zkapalněný zemní plyn;

c)

průzkum;

d)

výroba.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných věcí, na které se má toto ustanovení vztahovat.

2.   Pro podniky v Íránu působící v klíčových oborech íránského odvětví ropy a zemního plynu podle odstavce 1 nebo pro íránské či Íránem vlastněné podniky působící v těchto oborech mimo území Íránu se zakazuje poskytovat:

a)

technickou pomoc nebo odbornou přípravu a další služby související s klíčovým vybavením a technologiemi ve smyslu odstavce 1;

b)

finanční prostředky nebo finanční pomoc za účelem prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu klíčového vybavení a technologií ve smyslu odstavce 1 nebo za účelem poskytnutí související technické pomoci nebo odborné přípravy.

3.   Zakazuje se podílet se vědomě nebo záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2.

OMEZENÍ FINANCOVÁNÍ NĚKTERÝCH PODNIKŮ

Článek 5

Zakazují se investice na území podléhajícím pravomoci členských států ze strany Íránu, jeho státních příslušníků a podniků registrovaných v Íránu nebo podléhajících jeho pravomoci nebo osob či subjektů, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjektů, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, do jakékoli podnikatelské činnosti související s těžbou uranu a výrobou či používáním jaderných materiálů a technologií, zejména obohacování a přepracování uranu, s činnostmi spojenými s těžkou vodu nebo technologiemi souvisejícími s balistickými raketami schopnými nést jaderné zbraně. Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných věcí, na které se má tento článek vztahovat.

Článek 6

Zakazuje se:

a)

poskytovat jakékoli finanční půjčky nebo úvěry podnikům v Íránu, které působí v oborech íránských odvětví ropy a zemního plynu uvedených v čl. 4 odst. 1, nebo íránským či Íránem vlastněným podnikům působícím v těchto oborech mimo území Íránu;

b)

nabývat nebo zvyšovat účast v podnicích v Íránu, které působí v oborech íránského odvětví ropy a zemního plynu uvedených v čl. 4 odst. 1, nebo íránským či Íránem vlastněným podnikům působícím v těchto oborech mimo území Íránu, včetně úplného nabytí těchto podniků a nabývání akcií a jiných účastnických cenných papírů;

c)

zřizovat jakékoli společné podniky s podniky v Íránu, které působí v odvětvích ropy a zemního plynu uvedených v čl. 4 odst. 1, a s jejich dceřinými společnostmi či afilacemi pod jejich kontrolou.

Článek 7

1.   Zákazem podle čl. 4 odst. 1 není dotčeno plnění závazků týkajících se dodávek zboží, které vyplývají ze smluv uzavřených před dnem přijetí tohoto rozhodnutí.

2.   Zákazem podle článku 4 není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv uzavřených před dnem přijetí tohoto rozhodnutí a týkajících se investic vynaložených v Íránu před tímto dnem podniky usazenými v některém z členských států.

3.   Zákazy podle čl. 6 písm. a) a b):

i)

není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod uzavřených před dnem přijetí tohoto rozhodnutí;

ii)

nebrání zvýšení účasti, pokud toto zvýšení účasti představuje závazek podle dohody uzavřené před dnem přijetí tohoto rozhodnutí.

OMEZENÍ FINANČNÍ PODPORY OBCHODU

Článek 8

1.   Členské státy zachovají zdrženlivost, pokud jde o přijímání nových krátkodobých závazků v oblasti veřejné a soukromé finanční podpory, pokud jde o obchod s Íránem, včetně udělování vývozních úvěrů, záruk nebo pojištění jejich státním příslušníkům nebo subjektům zapojeným do takového obchodu za účelem snížení jejich nesplacených částek, zejména s cílem předejít tomu, aby tato finanční podpora přispívala k jaderným činnostem, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní. Členské státy dále nepřijmou nové střednědobé a dlouhodobé závazky v oblasti veřejné a soukromé finanční podpory, pokud jde o obchod s Íránem.

2.   Odstavcem 1 nejsou dotčeny závazky přijaté před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost.

3.   Odstavec 1 se netýká obchodu zaměřeného na potraviny, zemědělství, zdravotnictví nebo jiné humanitární účely.

KAPITOLA 2

FINANČNÍ SEKTOR

Článek 9

Členské státy nepřijmou nové závazky týkající se grantů, finanční pomoci a zvýhodněných půjček íránské vládě, a to ani prostřednictvím své účasti v mezinárodních finančních institucích, s výjimkou humanitárních a rozvojových účelů.

Článek 10

1.   Ve vztahu k finančním nebo jiným aktivům či zdrojům, které by mohly přispět k jaderným činnostem Íránu potenciálně ohrožujícím nešíření nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní, a s cílem zabránit poskytování finančních služeb nebo provádění převodů na území členských států, přes ně nebo z něj, nebo poskytování finančních služeb nebo provádění převodů, do nichž jsou zapojeni státní příslušníci členských států nebo subjekty založené podle jejich práva (včetně poboček v zahraničí) nebo osoby či finanční instituce nacházející se na území členských států, členské státy důkladně monitorují veškeré činnosti finančních institucí v rámci své pravomoci, do nichž jsou zapojeny:

a)

banky se sídlem v Íránu, zejména íránská centrální banka;

b)

pobočky a dceřiné společnosti podléhající pravomoci členských států a náležející bankám se sídlem v Íránu;

c)

pobočky a dceřiné společnosti nepodléhající pravomoci členských států a náležející bankám se sídlem v Íránu;

d)

finanční subjekty, které nemají sídlo v Íránu, ale jsou ovládány osobami a subjekty se sídlem v Íránu.

2.   Pro účely odstavce 1 se vyžaduje, aby finanční instituce v rámci svých činností, do nichž jsou zapojeny banky a finanční instituce uvedené v odstavci 1,

a)

nepřetržitě a obezřetně sledovaly operace na účtech, mimo jiné prostřednictvím svých programů hloubkové kontroly klienta a v rámci svých závazků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;

b)

vyžadovaly vyplnění všech informačních kolonek platebních příkazů, které se týkají příkazce a příjemce příslušné transakce, a v případě neposkytnutí těchto informací transakci odmítly;

c)

po dobu pěti let uchovávaly veškeré záznamy o transakcích a na požádání je zpřístupnily vnitrostátním orgánům;

d)

pokud mají podezření nebo se mohou důvodně domnívat, že finanční prostředky souvisejí s financováním šíření, neprodleně své podezření oznámí útvaru finančního zpravodajství nebo jinému příslušnému orgánu určenému dotčeným členským státem. Útvar finančního zpravodajství nebo jiný příslušný orgán má přímý či nepřímý přístup k aktuálním informacím z finanční a správní oblasti a z oblasti vymáhání práva, které potřebuje k řádnému plnění svých úkolů, včetně analýz hlášení o podezřelých transakcích.

3.   Převody finančních prostředků do Íránu a z Íránu se provádějí takto:

a)

převody související s transakcemi, jež se týkající potravin, zdravotní péče, zdravotnického vybavení nebo jsou určeny pro humanitárních účely, se provádějí bez předchozího povolení; pokud se jedná o částku vyšší než 10 000 EUR, oznámí se převod příslušnému orgánu dotčeného členského státu;

b)

veškeré jiné převody částek nižších než 40 000 EUR se provádějí bez předchozího povolení; pokud se jedná o částku vyšší než 10 000 EUR, oznámí se převod příslušnému orgánu dotčeného členského státu;

c)

veškeré jiné převody částek vyšších než 40 000 EUR vyžadují předchozí povolení příslušným orgánem dotčeného členského státu. Povolení se považuje za udělené, pokud příslušný orgán nevznese do čtyř týdnů námitku. Příslušný členský stát informuje ostatní členské státy o všech zamítnutých povoleních.

4.   Rovněž se vyžaduje, aby pobočky a dceřiné společnosti bank se sídlem v Íránu podléhající pravomoci členských států informovaly příslušné orgány členského státu, v němž jsou usazeny, o všech převodech finančních prostředků, které provedly nebo obdržely, a to do pěti pracovních dnů po provedení nebo obdržení příslušného převodu finančních prostředků.

V závislosti na ujednáních o sdílení informací příslušné orgány tyto údaje po jejich oznámení neprodleně předají dle potřeby příslušným orgánům jiných členských států, v nichž jsou usazeny strany účastnící se těchto transakcí.

Článek 11

1.   Zakazuje se zřizování nových poboček, dceřiných společností nebo zastoupení íránských bank na území členských států a zřizování nových společných podniků nebo nabývání majetkové účasti v íránských bankách nebo navazování nových korespondenčních bankovních vztahů ze strany íránských bank, včetně íránské centrální banky, poboček a dceřiných společností a dalších finančních institucí uvedených v čl. 10 odst. 1 s bankami, které podléhají pravomoci členských států.

2.   Finančním institucím nacházejícím se na území členských států nebo podléhajícím pravomoci členských států se zakazuje, aby v Íránu zřizovaly zastoupení nebo dceřiné společnosti nebo otevíraly bankovní účty.

Článek 12

1.   Zakazuje se poskytování pojištění a zajištění íránské vládě, subjektům registrovaným v Íránu nebo podléhajícím pravomoci Íránu, nebo osobám či subjektům, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjektům, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány, a to i nedovolenými prostředky.

2.   Odstavec 1 se nepoužije na poskytování zdravotního a cestovního pojištění fyzickým osobám.

3.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazu uvedeného v odstavci 1.

Článek 13

Zakazuje se přímý nebo nepřímý prodej, nákup, zprostředkování a pomoc při emisi státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů vydaných po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost ve vztahu k íránské vládě, íránské centrální bance nebo bankám se sídlem v Íránu, nebo pobočkám a dceřiným společnostem, ať již podléhají pravomoci členských států či nikoli a které náležejí bankám se sídlem v Íránu, nebo finančním subjektům, které nemají sídlo v Íránu ani nepodléhají pravomoci členských států, ale jsou ovládány osobami a subjekty se sídlem v Íránu, jakož i osobám či subjektům, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjektům, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány.

Článek 14

Členské státy vyžadují, aby jejich státní příslušníci, osoby podléhající jejich pravomoci a podniky registrované na jejích území nebo podléhající jejich pravomoci zachovávali obezřetnost při obchodní spolupráci se subjekty registrovanými v Íránu nebo podléhajícími pravomoci Íránu, včetně příslušníků islámských revolučních gard a společnosti IRISL, a s osobami či subjekty, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, a se subjekty, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány, a to i nedovolenými prostředky, s cílem zajistit, že tato obchodní spolupráce nebude přispívat k íránským jaderným činnostem potenciálně ohrožujícím nešíření nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní či k porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) nebo 1929 (2010).

KAPITOLA 3

ODVĚTVÍ DOPRAVY

Článek 15

1.   Členské státy kontrolují prostřednictvím svých vnitrostátních orgánů a v souladu se svými právními předpisy a s mezinárodním právem, zejména mořským právem a příslušnými mezinárodními dohodami v oblasti civilního letectví, na svém území, včetně námořních přístavů a letišť, každý náklad pocházející z Íránu a směřující do něj, jestliže mají k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že náklad obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou podle tohoto rozhodnutí zakázány.

2.   Členské státy mohou v souladu s mezinárodním právem, zejména mořským právem, požadovat, aby se souhlasem státu vlajky byla provedena kontrola plavidel na volném moři, jestliže mají k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že náklad těchto plavidel obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou podle tohoto rozhodnutí zakázány.

3.   Členské státy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy spolupracují při kontrolách podle odstavce 2.

4.   Letadla a plavidla přepravující náklad do Íránu nebo z něj podléhají požadavku na poskytování dodatečných informací před příjezdem a před odjezdem ohledně veškerého zboží, které je přiváženo do členského státu nebo z něj vyváženo.

5.   V případech, kdy je provedena kontrola podle odstavců 1 a 2, členské státy zajistí a odstraní (například zničením, znehodnocením, uskladněním nebo převozem do jiného státu, než je stát původu nebo určení) věci, jejichž dodávka, prodej, převoz či vývoz jsou zakázány podle tohoto rozhodnutí v souladu s odstavcem 16 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č.1929 (2010). Toto zajištění a odstranění se provede na náklady dovozce, nebo pokud není možné získat úhradu těchto výdajů od dovozce, může být získána v souladu s vnitrostátními právními předpisy od jakékoli jiné osoby nebo subjektu, které jsou odpovědné za pokus o nezákonnou dodávku, prodej, převod či vývoz.

6.   Je zakázáno, aby státní příslušníci členských států poskytovali plavidlům vlastněným nebo najatým Íránem, včetně charterových plavidel, služby spojené se zásobováním nebo jiné služby, nebo aby tyto služby byly poskytovány z území podléhajících pravomoci členských států, jestliže mají k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že tato plavidla vezou věci, jejichž dodávka, prodej, převoz či vývoz jsou zakázány podle tohoto rozhodnutí, ledaže je poskytnutí těchto služeb nezbytné pro humanitární účely, nebo dokud náklad nebyl zkontrolován a případně zajištěn či odstraněn v souladu s odstavci 1, 2 a 5.

Článek 16

Členské státy sdělí výboru veškeré dostupné informace o převodech činností nákladové divize společnosti Iran Air nebo převodech plavidel, jejichž vlastníkem nebo provozovatelem je společnost IRISL, na jiné společnosti, jež mohly být provedeny s cílem vyhnout se sankcím podle ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) nebo 1929 (2010) nebo v rozporu s těmito rezolucemi, včetně přejmenování nebo přeregistrování letadel, plavidel nebo lodí.

Článek 17

Členské státy přijmou prostřednictvím svých vnitrostátních příslušných orgánů a v souladu s vnitrostátními právními předpisy a s mezinárodním právem, zejména s příslušnými mezinárodními dohodami v oblasti civilního letectví, nezbytná opatření s cílem zabránit všem nákladním letům provozovaným íránskými dopravci nebo pocházejícím z Íránu, s výjimkou letů kombinované osobní a nákladní dopravy, v přístupu na letiště podléhající jejich pravomoci.

Článek 18

Je zakázáno, aby státní příslušníci členských států poskytovali íránským nákladním letadlům a služby související s opravami a údržbou nebo aby byly tyto služby poskytovány z území členských států, jestliže dotčený stát má k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že nákladní letadla převážejí věci, jejichž dodávka, prodej, převoz či vývoz jsou zakázány podle tohoto rozhodnutí, ledaže je poskytnutí těchto služeb nezbytné z humanitárních či bezpečnostních důvodů nebo dokud náklad nebyl zkontrolován a případně zajištěn či odstraněn v souladu s čl. 15 odst. 1 a 5.

KAPITOLA 4

OMEZENÍ VSTUPU

Článek 19

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zamezení vstupu na své území nebo průjezdu přes ně:

a)

osobám uvedeným na seznamu v příloze rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006) a dalším osobám určeným Radou bezpečnosti nebo výborem podle odstavce 10 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 č. (2006), jakož i příslušníkům islámských revolučních gard určeným Radou bezpečnosti nebo výborem. Tyto osoby jsou uvedeny v příloze I;

b)

jiným osobám, které nejsou uvedeny v příloze I a které se podílejí na íránských jaderných činnostech, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo na vývoji nosičů jaderných zbraní nebo jsou s těmito činnostmi přímo spojeny nebo je podporují, i prostřednictvím pořizování zakázaných věcí, zboží, vybavení, materiálů a technologií, nebo osobám, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo osobám, které napomáhaly určeným osobám a subjektům vyhýbat se ustanovením rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) a 1929 (2010) nebo tohoto rozhodnutí, jakož i dalším vysoce postaveným příslušníkům islámských revolučních gard uvedeným v příloze II.

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nepoužije na průjezd přes území členských států pro účely činností přímo souvisejících s věcmi, které jsou uvedeny v odst. 3 písm. b) bodech i) a ii) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006) a určeny pro lehkovodní reaktory, pokud byly zahájeny dříve než v prosinci roku 2006.

3.   Odstavec 1 nezavazuje členské státy k tomu, aby svým státním příslušníkům zamítly vstup na své území.

4.   Odstavcem 1 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, konkrétně:

i)

jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace;

ii)

jako hostitelská země mezinárodní konference svolané Organizací spojených národů nebo konané pod její záštitou;

iii)

podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách;

iv)

podle smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií.

5.   Odstavec 4 se vztahuje rovněž na případy, kdy je členský stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

6.   Rada musí být řádně informována o všech případech, kdy členský stát udělí výjimku podle odstavce 4 nebo 5.

7.   Členské státy mohou udělit výjimky z opatření stanovených v odstavci 1, pokud je cesta odůvodněná na základě:

i)

naléhavé humanitární potřeby, včetně náboženské povinnosti,

ii)

nutnosti dosáhnout cílů rezolucí Rady bezpečnosti č. OSN 1737 (2006) a 1929 (2010), včetně případů, kdy se uplatní článek XV statutu MAAE,

iii)

účasti na mezivládních setkáních, včetně setkání podporovaných Evropskou unií nebo těch, kdy je hostitelem členský stát vykonávající předsednictví OBSE, je-li politický dialog veden tak, že přímo podporuje demokracii, lidská práva a právní stát v Íránu.

8.   Členský stát, který si přeje udělit výjimku podle odstavce 7, tuto skutečnost písemně oznámí Radě. Výjimka se pokládá za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady vznese námitku, může o udělení navrhované výjimky rozhodnout Rada kvalifikovanou většinou.

9.   Pokud členský stát podle odstavců 4, 5 a 7 povolí osobám uvedeným v příloze I nebo II vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

10.   V případě udělení výjimky oznámí členské státy výboru vstup osob uvedených v příloze I na své území nebo jejich tranzit přes své území.

KAPITOLA 5

ZMRAZENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A HOSPODÁŘSKÝCH ZDROJŮ

Článek 20

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje přímo nebo nepřímo náležející, vlastněné, držené či ovládané

a)

osobami a subjekty uvedenými v příloze rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), dalšími osobami a subjekty určenými Radou bezpečnosti nebo výborem podle odstavce 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006) a odstavce 7 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1803 (2008), jakož i osobami a subjekty působícími v rámci islámských revolučních gard a subjekty společnosti IRISL určenými Radou bezpečnosti nebo výborem, přičemž tyto osoby nebo subjekty jsou uvedeny v příloze I,

b)

osobami a subjekty, které nejsou uvedeny v příloze I a které se podílejí na íránských jaderných činnostech, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo na vývoji nosičů jaderných zbraní nebo jsou s těmito činnostmi přímo spojeny nebo je podporují, i prostřednictvím pořizování zakázaných věcí, zboží, vybavení, materiálů a technologií, nebo osobami či subjekty, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjekty, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány, a to i nedovolenými prostředky, nebo osobami, které napomáhaly určeným osobám či subjektům vyhýbat se ustanovením rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) a 1929 (2010) nebo tohoto rozhodnutí, jakož i dalšími vysoce postavenými příslušníky a subjekty islámských revolučních gard a společnosti IRISL a subjekty, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány nebo jednají jejich jménem, přičemž tyto osoby nebo subjekty jsou uvedeny v příloze II.

2.   Osobám ani subjektům uvedeným v odstavci 1 nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

3.   Výjimku lze učinit v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených poplatků za odborné výkony a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů, v souladu s vnitrostátním právem, na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků a hospodářských zdrojů,

za předpokladu, že dotčený členský stát oznámil výboru svůj úmysl případně povolit přístup k těmto finančním prostředkům a hospodářským zdrojům a do pěti pracovních dnů od tohoto oznámení neobdržel od výboru zamítavé rozhodnutí.

4.   Výjimku lze rovněž učinit v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou:

a)

nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, a to po oznámení dotyčného členského státu výboru a po schválení výborem,

b)

předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva nebo rozhodnutí; v tomto případě mohou být finanční prostředky a hospodářské zdroje použity k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo být předmětem výkonu takového rozhodnutí, pokud zástavní právo bylo zřízeno nebo rozhodnutí vydáno před dnem přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č.1737(2006) a není ve prospěch osoby nebo subjektu uvedených v odstavci 1, a po oznámení výboru ze strany dotyčného členského státu,

c)

nezbytné pro činnosti přímo související s věcmi uvedenými v odst. 3 písm. b) bodech i) a ii) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006) a určenými pro lehkovodní reaktory, pokud byly zahájeny dříve než v prosinci roku 2006.

5.   Odstavec 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů; nebo

b)

plateb na zmrazené účty splatných podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem, ke kterému se na tyto účty začala vztahovat omezující opatření,

pokud se na tyto úroky, výnosy a platby nadále vztahuje odstavec 1.

6.   Ustanovení odstavce 1 nebrání určeným osobám nebo subjektům v provádění plateb vyplývajících ze smlouvy, která byla uzavřena dříve, než byly tyto osoby nebo subjekty zařazeny na seznam, za předpokladu, že příslušný členský stát stanovil, že:

a)

smlouva se netýká žádné zakázané věci, materiálů, vybavení, zboží, technologií, pomoci, odborné přípravy, finanční pomoci, investic, zprostředkovatelství nebo služeb uvedených v článku 1;

b)

platba není přímo nebo nepřímo obdržena osobou nebo subjektem podle odstavce 1;

a pokud příslušný členský stát oznámil výboru úmysl takové platby provést nebo je přijmout nebo případně povolit uvolnění zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za tímto účelem, a to deset dnů před tímto povolením.

KAPITOLA 6

DALŠÍ OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ

Článek 21

Členské státy přijmou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy nezbytná opatření za účelem zabránění specializované výuce nebo odborné přípravě íránských státních příslušníků na svých územích nebo ze strany svých státních příslušníků v oborech, které by přispěly k íránským jaderným činnostem, jež by mohly ohrozit nešíření, a k vývoji nosičů jaderných zbraní.

KAPITOLA 7

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22

Osobám nebo subjektům uvedeným v přílohách I a II ani jakékoli jiné osobě nebo subjektu v Íránu, včetně íránské vlády, ani jakékoli osobě nebo subjektu, která vznese nárok prostřednictvím této osoby nebo subjektu nebo v její či jeho prospěch, se nepřiznají žádné nároky, a to ani kompenzace nebo jiný nárok tohoto druhu, jako je nárok na započtení pohledávek nebo nárok v rámci záruky v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo transakcí, jejíž plnění bylo přímo či nepřímo, zcela či částečně dotčeno z důvodu opatření, o nichž bylo rozhodnuto podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) nebo 1929 (2010), včetně opatření Evropské unie nebo kteréhokoli členského státu k provedení příslušných rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo opatření stanovených tímto rozhodnutím nebo v souladu nebo spojitosti s nimi.

Článek 23

1.   Rada provede změny přílohy I na základě rozhodnutí přijatých Radou bezpečnosti OSN nebo výborem.

2.   Rada jednomyslně na návrh členských států nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku stanoví seznam v příloze II a přijímá jeho změny.

Článek 24

1.   Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo výbor zařadí na seznam určitou osobu nebo subjekt, Rada tuto osobu nebo subjekt zahrne do přílohy I.

2.   Pokud Rada rozhodne o tom, že na určitou osobu nebo subjekt se budou vztahovat opatření uvedená v čl. 19 odst. 1 písm. b) a čl. 20 odst. 1 písm. b), změní odpovídajícím způsobem přílohu II.

3.   Rada sdělí své rozhodnutí osobě nebo subjektu uvedeným v odstavcích 1 a 2, včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž jim umožní se k této záležitosti vyjádřit.

4.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou osobu nebo subjekt o této skutečnosti informuje.

Článek 25

1.   V příloze I a II jsou uvedeny důvody pro zařazení uvedených osob a subjektů na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti OSN nebo výbor s ohledem na přílohu I.

2.   V příloze I a II jsou rovněž uvedeny informace nezbytné k identifikaci dotčených osob nebo subjektů, poskytnuté Radou bezpečnosti OSN nebo výborem pro účely přílohy I, pokud jsou tyto informace k dispozici. Pokud jde o osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o subjekty, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha I rovněž zahrnuje datum určení Radou bezpečnosti nebo výborem.

Článek 26

1.   Toto rozhodnutí se odpovídajícím způsobem přezkoumá, změní nebo zruší, zejména s ohledem na příslušná rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN.

2.   Opatření o bankovních stycích s íránskými bankami podle článků 10 a 11 budou přezkoumána do šesti měsíců od přijetí této směrnice.

3.   Opatření podle čl. 19 odst. 1 písm. b) a čl. 20 odst. 1 písm. b) se pravidelně přezkoumají, a to alespoň každých 12 měsíců. Tato opatření pro dotyčné osoby a subjekty přestávají platit, pokud Rada postupem podle článku 24 rozhodne, že již nejsou splněny podmínky pro jejich použití.

Článek 27

Společný postoj 2007/140/SZBP se zrušuje.

Článek 28

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 26. července 2010.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 61, 28.2.2007, s. 49.

(2)  Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 67.

(3)  Úř. věst. L 213, 8.8.2008, s. 58.

(4)  Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.


PŘÍLOHA I

Seznam osob uvedených v čl. 19 odst. 1 písm. a) a osob a subjektů uvedených v čl. 20 odst. 1 písm. a)

A.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami

Fyzické osoby

1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Další informace: vedoucí vědecký pracovník Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) s vazbami na Institut aplikované fyziky. Úzce spolupracuje s Mohsenem Fakhrizadeh-Mahabadim.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

2)

Dawood Agha-Jani. Funkce: ředitel pilotního závodu na obohacování paliva (PFEP) v Natanzu. Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

3)

Ali Akbar Ahmadian. Hodnost: viceadmirál. Funkce: náčelník společného štábu islámských revolučních gard.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

4)

Amir Moayyed Alai. Další informace: podílí se na řízení montáže a konstrukci odstředivek.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

5)

Behman Asgarpour. Funkce: vedoucí provozu (Arak). Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

6)

Mohammad Fedai Ashiani. Další informace: podílí se na výrobě uranyltrikarbonátu amonného („AUC“) a na řízení komplexu na obohacování uranu v Natanzu.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

7)

Abbas Rezaee Ashtiani. Další informace: vyšší úředník úřadu pro záležitosti související s průzkumem a těžbou Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI).

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funkce: vedoucí finančního a rozpočtového oddělení v Organizaci leteckého průmyslu (AIO). Další informace: osoba podílející se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

9)

Haleh Bakhtiar. Další informace: podílí se na výrobě hořčíku o koncentraci 99,9 %.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

10)

Morteza Behzad. Další informace: podílí se na výrobě komponentů pro odstředivky.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funkce: předseda Organizace leteckého průmyslu (AIO). Další informace: osoba podílející se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

12)

Ahmad Derakhshandeh. Funkce: předseda představenstva a výkonný ředitel banky Sepah.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

13)

Mohammad Eslami. Titul: dr. Další informace: ředitel Ústavu pro vzdělávání a výzkum v obranném průmyslu (Defence Industries Training and Research Institute).

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

14)

Reza-Gholi Esmaeli. Funkce: vedoucí oddělení obchodu a mezinárodních záležitostí Organizace leteckého průmyslu (AIO). Další informace: osoba podílející se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Další informace: přední vědecký pracovník Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) a bývalý ředitel střediska pro fyzikální výzkum (Physics Research Centre, PHRC).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

16)

Mohammad Hejazi. Hodnost: brigádní generál. Funkce: velitel milicí Basídž.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

17)

Mohsen Hojati. Funkce: ředitel skupiny Fajr Industrial Group.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

18)

Seyyed Hussein Hosseini. Další informace: pracovník Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI) podílející se na projektu výzkumného těžkovodního reaktoru v Araku.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

19)

M. Javad Karimi Sabet. Další informace: ředitel společnosti Novin Energy Company, která je uvedena v rezoluci 1747 (2007).

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funkce: ředitel skupiny Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

21)

Ali Hajinia Leilabadi. Funkce: generální ředitel společnosti Mesbah Energy Company. Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

22)

Naser Maleki. Funkce: ředitel skupiny Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Další informace: Naser Maleki je též úředníkem MODAFL, který dohlíží na program balistických raket Šaháb-3. Šaháb-3 je balistická raketa dlouhého doletu, kterou Írán v současnosti disponuje.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

23)

Hamid-Reza Mohajerani. Další informace: podílí se na řízení výroby v zařízení na přeměnu uranu (UCF) v Isfahánu.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

24)

Jafar Mohammadi. Funkce: technický poradce Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI) (pověřený řízením výroby ventilů do odstředivek). Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

25)

Ehsan Monajemi. Funkce: vedoucí stavebního projektu v Natanzu. Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

26)

Mohammad Reza Naqdi. Hodnost: brigádní generál. Další informace: bývalý zástupce velitele ozbrojených sil generálního štábu pro logistiku a průmyslový výzkum / ředitel státního protipašeráckého ústředí, podílel se na snahách obejít sankce uložené rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006) a 1747 (2007).

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

27)

Houshang Nobari. Další informace: podílí se na řízení komplexu na obohacování uranu v Natanzu.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Hodnost: generálporučík. Funkce: rektor Univerzity obranné technologie Maleka Aštara. Další informace: katedra chemie Univerzity obranné technologie Maleka Aštara je přidružena k ministerstvu obrany a logistiky ozbrojených sil (MODALF) a provádí pokusy s beryliem. Osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

29)

Mohammad Qannadi. Funkce: místopředseda pro výzkum a vývoj Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

30)

Amir Rahimi. Funkce: ředitel střediska pro jaderný výzkum a výrobu jaderného paliva (Nuclear Fuel Research and Production Center) v Isfahánu. Další informace: toto středisko je součástí společnosti pro výrobu a získávání jaderného paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company) spadající pod Íránskou organizaci pro atomovou energii, která se podílí na činnostech souvisejících s obohacováním uranu.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

31)

Javad Rahiqi. Funkce: vedoucí střediska pro jadernou technologii (Nuclear Technology Center) v Isfahánu spadajícího pod Íránskou organizaci pro atomovou energii (AEOI) (doplňkové informace: narozen 24. dubna 1954 v Mašhadu).

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010; (Evropskou unií: 24.4.2007).

32)

Abbas Rashidi. Další informace: podílí se na činnostech spojených s obohacováním uranu v Natanzu.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

33)

Morteza Rezaie. Hodnost: brigádní generál. Funkce: zástupce velitele islámských revolučních gard.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

34)

Morteza Safari. Hodnost: kontradmirál. Funkce: velitel námořnictva islámských revolučních gard.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

35)

Yahya Rahim Safavi. Hodnost: generálmajor. Funkce: velitel islámských revolučních gard (Pasdaran). Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu a programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

36)

Seyed Jaber Safdari. Další informace: ředitel zařízení na obohacování uranu v Natanzu.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

37)

Hosein Salimi. Hodnost: generál. Funkce: velitel vzdušných sil islámských revolučních gard (Pasdaran). Další informace: osoba podílející se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

38)

Qasem Soleimani. Hodnost: brigádní generál. Funkce: velitel brigád al-Kuds.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

39)

Ghasem Soleymani. Další informace: ředitel těžebního provozu v uranovém dole Saghand.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

40)

Mohammad Reza Zahedi. Hodnost: brigádní generál. Funkce: velitel pozemních sil islámských revolučních gard.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

41)

General Zolqadr. Funkce: náměstek ministra vnitra pro bezpečnostní otázky, důstojník islámských revolučních gard.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

Subjekty

1)

Abzar Boresh Kaveh Co. (též BK Co.). Další informace: podílí se na výrobě komponentů pro odstředivky.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

2)

Amin Industrial Complex: subjekt Amin Industrial Complex poptával teplotní regulátory, které mohou být využity v jaderném výzkumu a v provozních/výrobních zařízeních. Amin Industrial Complex je vlastněn nebo ovládán Organizací obranného průmyslu (DIO) nebo jedná jménem této organizace, která je uvedena v rezoluci 1737 (2006).

Adresa: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran.

Další název: Amin Industrial Compound and Amin Industrial Company.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

3)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (též a) AMIG, b) Ammunition Industries Group). Další informace: a) AMIG ovládá subjekt 7th of Tir; b) samotnou AMIG vlastní a ovládá Organizace obranného průmyslu (DIO).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

4)

Armament Industries Group: skupina Armament Industries Group (AIG) vyrábí různé typy ručních palných a lehkých zbraní včetně zbraní střední a velké ráže a souvisejících technologií a zajišťuje jejich servis. Většinu činností v souvislosti s nákupem provádí AIG prostřednictvím subjektu Hadid Industries Complex.

Adresa: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 9.6.2010).

5)

Íránská organizace pro atomovou energii (AEOI). Další informace: podílí se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

6)

Banka Sepah a banka Sepah International. Další informace: banka Sepah podporuje Organizaci leteckého průmyslu (AIO) a její podřízené subjekty, včetně průmyslových skupin Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) a Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

7)

Společnosti Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal. Další informace: a) dceřiná společnost firem Saccal System, b) tato společnost se pokoušela koupit citlivé zboží pro subjekt uvedený v rezoluci 1737 (2006).

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

8)

Cruise Missile Industry Group (též Naval Defence Missile Industry Group).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

9)

Organizace obranného průmyslu (DIO). Další informace: a) zastřešující subjekt řízený ministerstvem obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL), jehož některé podřízené subjekty se podílejí na programu výroby komponentů pro odstředivky a na raketovém programu, b) podílí se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

10)

Defense Technology and Science Research Center: Výzkumné středisko obranné technologie a vědy (DTSRC) je vlastněno nebo ovládáno ministerstvem obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) nebo jedná jménem tohoto ministerstva, které dohlíží na íránský výzkum a vývoj, výrobu, údržbu, vývoz a nákup v oblasti obrany.

Adresa: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 9.6.2010).

11)

Doostan International Company: Společnost Doostan International Company (DICO) dodává součásti pro íránský program balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

12)

Electro Sanam Company (též a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Další informace: krycí společnost Organizace leteckého průmyslu (AIO), podílí se na programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

13)

Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) (Středisko pro výzkum a výrobu jaderného paliva v Isfahánu) a Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC) (Středisko pro jadernou technologii v Isfahánu). Další informace: jsou součástí společnosti pro výrobu a získávání jaderného paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company) spadající pod Íránskou organizaci pro atomovou energii (AEOI).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

14)

Ettehad Technical Group. Další informace: krycí společnost Organizace leteckého průmyslu (AIO), podílí se na programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

15)

Fajr Industrial Group. Další informace: a) dříve Instrumentation Factory Plant; b) subjekt podřízený Organizaci leteckého průmyslu (AIO); c) podílí se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

16)

Farasakht Industries: Společnost Farasakht Industries je vlastněna nebo ovládána společností Iran Aircraft Manufacturing Company nebo jedná jménem této společnosti, která je sama vlastněna nebo ovládána ministerstvem obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL).

Adresa: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

17)

Farayand Technique. Další informace: a) podílí se na íránském jaderném programu (program odstředivek); b) uvedena ve zprávách MAAE.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

18)

First East Export Bank, P.L.C.: Banka First East Export Bank, PLC je vlastněna nebo ovládána bankou Mellat nebo jedná jménem této banky. V posledních sedmi letech banka Mellat zprostředkovala pro iránské subjekty působící v jaderném, raketovém a obranném průmyslu transakce v řádu stovek milionů dolarů.

Adresa: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; Obchodní registrační číslo LL06889 (Malajsie).

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

19)

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (též Instrumentation Factories Plant). Další informace: využita Organizací leteckého průmyslu (AIO) při několika pokusech o získání technologií.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

20)

Jabber Ibn Hayan. Další informace: laboratoř Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI) podílející se na činnostech souvisejících s palivovým cyklem.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008; (Evropskou unií: 24.4.2007).

21)

Joza Industrial Co. Další informace: krycí společnost Organizace leteckého průmyslu (AIO), podílí se na programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

22)

Kala-Electric (též Kalaye Electric). Další informace: a) dodavatel pilotního závodu na obohacování paliva (PFEP) v Natanzu, b) podílí se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

23)

Středisko pro jaderný výzkum v Karadži (Karaj Nuclear Research Centre). Další informace: součást výzkumné divize AEOI.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

24)

Kaveh Cutting Tools Company: Společnost Kaveh Cutting Tools Company je vlastněna nebo ovládána Organizací obranného průmyslu (DIO) nebo jedná jménem této organizace.

Adresa: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

25)

Kavoshyar Company. Další informace: dceřiná společnost Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

26)

Khorasan Metallurgy Industries. Další informace: a) dceřiná společnost skupiny Ammunition Industries Group (AMIG), kterou kontroluje Organizace obranného průmyslu (DIO), b) podílí se na výrobě komponentů pro odstředivky.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

27)

M. Babaie Industries: Společnost M. Babaie Industries je podřízena skupině Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (dříve Air Defense Missile Industries Group) spadající pod íránskou Organizaci leteckého průmyslu (AIO). AIO ovládá subjekty Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) a Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), které se oba účastní raketového programu a byly uvedeny v rezoluci 1737 (2006).

Adresa: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

28)

Univerzita Maleka Aštara: subjekt podřízený Výzkumnému středisku obranné technologie a vědy (Defense Technology and Science Research Center, DTSRC) v rámci ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL). Patří sem výzkumné týmy dříve spadající pod středisko pro fyzikální výzkum (Physics Research Centre, PHRC). Inspektorům MAAE, kteří se pokoušeli objasnit dosud nepotvrzenou domněnku o vojenském rozměru íránského jaderného programu, nebylo umožněno promluvit se zaměstnanci ani nahlédnout do dokumentů této organizace.

Adresa: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.

Datum určení Evropskou unií: 24.6.2008; (Organizací spojených národů: 9.6.2010).

29)

Mesbah Energy Company. Další informace: a) dodavatel pro výzkumný reaktor A40 v Araku, b) podílí se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

30)

Ministerstvo obrany, útvar logistiky a vývozu: útvar logistiky a vývozu (MODLEX) ministerstva obrany prodává zbraně vyrobené v Íránu zákazníkům po celém světě, a to v rozporu s rezolucí 1747 (2007), která Íránu zakazuje prodej zbraní a souvisejícího materiálu.

Adresa: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.

Datum určení Evropskou unií: 24.6.2008; (Organizací spojených národů: 9.6.2010).

31)

Mizan Machinery Manufacturing: Společnost Mizan Machinery Manufacturing (3M) je vlastněna nebo ovládána skupinou SHIG nebo jedná jejím jménem.

Adresa: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran.

Další název: 3MG.

Datum určení Evropskou unií: 24.6.2008; (Organizací spojených národů: 9.6.2010).

32)

Modern Industries Technique Company: Společnost Modern Industries Technique Company (MITEC) odpovídá za projekt a výstavbu těžkovodního reaktoru IR-40 v Araku. MITEC je jedním z hlavních subjektů odpovědných za nákup technologií pro výstavbu těžkovodního reaktoru IR-40.

Adresa: Arak, Iran.

Další název: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

33)

Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine: Středisko jaderného výzkumu v zemědělství a lékařství (NFRCP) je rozsáhlou výzkumnou složkou Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI), uvedené v rezoluci 1737 (2006). NFRCP je střediskem AEOI pro vývoj jaderného paliva a podílí se na činnostech souvisejících s obohacováním uranu.

Adresa: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran.

Další název: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

34)

Niru Battery Manufacturing Company. Další informace: a) dceřiná společnost DIO, b) jejím úkolem je výroba pohonných jednotek pro íránskou armádu, včetně raketových systémů.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

35)

Novin Energy Company (též Pars Novin). Další informace: působí v rámci Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

36)

Parchin Chemical Industries. Další informace: pobočka Organizace obranného průmyslu (DIO).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

37)

Pars Aviation Services Company. Další informace: údržba letadel.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

38)

Pars Trash Company. Další informace: a) podílí se na íránském jaderném programu (program odstředivek); b) uvedena ve zprávách MAAE.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

39)

Pejman Industrial Services Corporation: Společnost Pejman Industrial Services Corporation je vlastněna nebo ovládána skupinou SBIG nebo jedná jejím jménem.

Adresa: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

40)

Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Další informace: podílela se na výstavbě zařízení na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility) v Isfahánu.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

41)

Qods Aeronautics Industries. Další informace: vyrábí bezpilotní letouny, padáky, paraglidy, paramotory, atd.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

42)

Sabalan Company: Sabalan je krycí název skupiny SHIG.

Adresa: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

43)

Sanam Industrial Group. Další informace: subjekt podřízený Organizaci leteckého průmyslu (AIO).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

44)

Safety Equipment Procurement (SEP). Další informace: krycí společnost Organizace leteckého průmyslu (AIO), podílí se na programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

45)

7th of Tir. Další informace: a) subjekt podřízený Organizaci obranného průmyslu (DIO), jejíž přímá účast na íránském jaderném programu se obecně předpokládá; b) podílí se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

46)

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO je krycí název skupiny SHIG.

Adresa: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

47)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Další informace: a) subjekt podřízený Organizaci leteckého průmyslu (AIO); b) podílí se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

48)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Další informace: a) subjekt podřízený Organizaci leteckého průmyslu (AIO); b) podílí se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

49)

Shahid Karrazi Industries: Společnost Shahid Karrazi Industries je vlastněna nebo ovládána skupinou SBIG nebo jedná jejím jménem.

Adresa: Tehran, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

50)

Shahid Satarri Industries: Společnost Shahid Sattari Industries je vlastněna nebo ovládána skupinou SBIG nebo jedná jejím jménem.

Adresa: Southeast Tehran, Iran.

Další název: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

51)

Shahid Sayyade Shirazi Industries: Společnost Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) je vlastněna nebo ovládána Organizací obranného průmyslu (DIO) nebo jedná jménem této organizace.

Adresa: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

52)

Sho’a’ Aviation. Další informace: výrobce ultralehkých letadel.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

53)

Special Industries Group Special Industries Group (SIG) je subjektem podřízeným Organizaci obranného průmyslu (DIO).

Adresa: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Datum určení Evropskou unií: 24.7.2007; (Organizací spojených národů: 9.6.2010).

54)

TAMAS Company. Další informace: a) podílí se na činnostech spojených s obohacováním uranu, b) TAMAS je zastřešující subjekt, v rámci kterého byly zřízeny čtyři dceřiné společnosti, z nichž jedna se zabývá extrakcí uranu za účelem získání náležité koncentrace a další se zabývá zpracováním a obohacováním uranu a nakládáním s jeho odpadem.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

55)

Tiz Pars: Tiz Pars je krycí název skupiny SHIG. V době mezi dubnem a červencem roku 2007 se společnost Tiz Pars pokusila jménem skupiny SHIG získat pětiosý laserový svařovací a řezací stroj, který by mohl být materiálním příspěvkem do íránského raketového programu.

Adresa: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

56)

Ya Mahdi Industries Group. Další informace: subjekt podřízený Organizaci leteckého průmyslu (AIO).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

57)

Yazd Metallurgy Industries: Společnost Yazd Metallurgy Industries (YMI) je subjektem podřízeným Organizaci obranného průmyslu (DIO).

Adresa: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Další název: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

B.   Subjekty vlastněné nebo ovládané islámskými revolučními gardami nebo jednající jejich jménem

1)

Fater (nebo Faater) Institute: dceřiná společnost skupiny Khatam al-Anbiya (KAA). Fater Institute spolupracoval se zahraničními dodavateli, pravděpodobně jménem dalších společností skupiny KAA, na projektech islámských revolučních gard v Íránu.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

2)

Gharagahe Sazandegi Ghaem: společnost Gharagahe Sazandegi Ghaem je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

3)

Ghorb Karbala: společnost Ghorb Karbala je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

4)

Ghorb Nooh: společnost Ghorb Nooh je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

5)

Hara Company: společnost vlastněna nebo ovládána společností Ghorb Nooh.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

6)

Imensazan Consultant Engineers Institute: institut vlastněn nebo ovládán skupinou KAA nebo jednající jejím jménem.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

7)

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: společnost Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) je vlastněna islámskými revolučními gardami a podílí se na rozsáhlých civilních i vojenských stavebních projektech a dalších inženýrských činnostech. Provádí významný objem prací na projektech Organizace pasivní obrany. Dceřiné společnosti skupiny KAA se významnou měrou podílely na výstavbě zařízení na obohacování uranu ve Fordo v Kummu.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

8)

Makin: společnost Makin je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA nebo jedná jejím jménem a je její dceřinou společností.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

9)

Omran Sahel: subjekt vlastněn nebo ovládán společností Ghorb Nooh.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

10)

Oriental Oil Kish: společnost Oriental Oil Kish je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA nebo jedná jejím jménem.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

11)

Rah Sahel: společnost Rah Sahel je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA nebo jedná jejím jménem.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

12)

Rahab Engineering Institute: Institut strojírenství Rahab je vlastněn nebo ovládán skupinou KAA nebo jedná jejím jménem a je její dceřinou společností.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

13)

Sahel Consultant Engineers: společnost vlastněna nebo ovládána společností Ghorb Nooh.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

14)

Sepanir: společnost Sepanir je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA nebo jedná jejím jménem.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

15)

Sepasad Engineering Company: společnost Sepasad Engineering Company je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA nebo jedná jejím jménem.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

C.   Subjekty vlastněné nebo ovládané společností Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) nebo jednající jejím jménem

1)

Irano Hind Shipping Company:

Adresa: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

2)

IRISL Benelux NV:

Adresa: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; Daňové identifikační číslo BE480224531 (Belgie).

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

3)

South Shipping Line Iran (SSL):

Adresa: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.


PŘÍLOHA II

Seznam osob uvedených v čl. 19 odst. 1 písm. b) a osob a subjektů uvedených v čl. 20 odst. 1 písm. b)

I.

Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami

A.   Fyzické osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Reza AGHAZADEH

Datum narození: 15.3.1949, pas č.: S4409483 s platností 26.4.2000 – 27.4.2010,místo vydán v Teheránu, diplomatický pas č.: D9001950, vydán 22.1.2008, platí do 21.1.2013, místo narození: Choj (Khoy)

Bývalý vedoucí Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Ali DAVANDARIH

 

Vedoucí banky Mellat (viz č. 4 v části B)

26.7.2010

3.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Zástupce a generální ředitel Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (viz č. 30 v části B), která je součástí AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). NFPC se podílí na činnostech souvisejících s obohacováním, které má Írán dle požadavku Rady guvernérů MAAE a Rady bezpečnosti zastavit.

23.4.2007

4.

Inženýr Mojtaba HAERI

 

Náměstek MODAFL pro průmysl. Vykonává dohled nad AIO a DIO.

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Datum narození: 21.4.1946, pas č.: T12838903

Zástupce vedoucího Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI).

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (též LANGROUDI)

Datum narození: 24.11.1945, místo narození: Langroud

Zástupce vedoucího AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

Adresa střediska pro jaderný výzkum (NRC): AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran; Fax: (+9821) 8021412

Vedoucí střediska organizace AEOI pro jaderný výzkum v Teheránu (TNRC). MAAE stále požaduje od Íránu vysvětlení pokusů se štěpením plutonia prováděných TNRC a vysvětlení výskytu částic vysoce obohaceného uranu ve vzorcích odebraných z okolního prostředí v místě pro ukládání odpadů v Karadži, kde jsou skladovány kontejnery s ochuzeným uranem použitým při těchto pokusech. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Generální ředitel Iran Electronic Industries (viz č. 20 v části B).

23.6.2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

narozen 7.11.1943 v Íránu; pas č. 05HK31387, vydaný dne 1.1.2002 v Íránu, platnost do 7.8.2010;

od 7.5.2008 francouzské státní občanství

Ředitel společnosti Fulmen (viz č. 13 v části B).

26.7.2010

10.

Brigádní generál Beik MOHAMMADLU

 

Náměstek MODAFL pro zásobování a logistiku (viz č. 29 v části B).

23.6.2008

11.

Mohammad MOKHBER

 

Předseda nadace Setad Ejraie, což je investiční fond napojený na nejvyššího vůdce Alího Chameneího; člen správní rady banky Sina.

26.7.2010

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Vedoucí skupiny Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG) známé rovněž jako Cruise Missile Industry Group. Tato organizace je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1747 a uvedena v příloze I společného postoje 2007/140/SZBP.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

 

Správce společností Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; tato společnost se pokusila získat citlivé zboží ve prospěch subjektů uvedených na seznamu podle rezoluce 1737 (2006).

23.6.2008

14.

Brigádní generál Mohammad NADERI

 

Vedoucí Organizace leteckého průmyslu (AIO) (viz č. 1 v části B). AIO se účastní citlivých íránských programů.

23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Vedoucí Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

17.11.2009

16.

Kontradmirál Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Náměstek MODAFL pro koordinaci (viz č. 29 v části B).

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Generální ředitel Uranium Conversion Facility (UCF) v Isfahánu. Toto zařízení vyrábí vstupní materiál (UF6) pro obohacovací zařízení v Natanzu. Dne 27. srpna 2006 Solat Sana obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svou úlohu.

23.4.2007


B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran

Langare Street; Nobonyad Square, Tehran, Iran

AIO dohlíží na íránskou výrobu raket, včetně společností Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group a Fajr Industrial Group, které jsou uvedeny v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). Vedoucí AIO a dva další vysocí představitelé jsou rovněž uvedeni v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Pravděpodobně poskytuje geoprostorové údaje pro program balistických raket.

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Společnost působící v energetice, která poskytuje výrobní podporu jadernému programu, včetně označených činností, jež by mohly ohrozit nešíření. Podílí se na výstavbě těžkovodního reaktoru v Araku.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran;

Banka Mellat je ve vlastnictví íránského státu. Banka se podílí na jednání, které podporuje a usnadňuje íránský jaderný program a program na výrobu balistických raket. Poskytuje bankovní služby subjektům uvedeným na seznamech OSN nebo EU, subjektům jednajícím jejich jménem či podle jejich pokynů nebo subjektům jimi vlastněným či ovládaným. Jde o mateřskou banku First East Export Bank, která je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1929.

26.7.2010

a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia

Plně vlastněná bankou Mellat.

26.7.2010

b)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

V 60% vlastnictví banky Mellat.

26.7.2010

5.

Bank Melli,

Bank Melli Iran (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Poskytuje, či se pokouší poskytovat finanční podporu společnostem, které se podílejí na íránském jaderném a raketovém programu nebo které je zásobují (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company a DIO). Bank Melli napomáhá citlivým činnostem Íránu. Napomohla řadě nákupů citlivých materiálů pro íránský jaderný a raketový program. Poskytla řadu finančních služeb ve prospěch subjektů napojených na íránský jaderný a raketový průmysl, včetně vystavení akreditivů a vedení účtů. Řada z výše uvedených společností je uvedena v rezolucích Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006) a 1747 (2007).

Bank Melli i nadále zastává tuto funkci, a to přístupem, který podporuje citlivé činnosti Íránu a napomáhá jim. Prostřednictvím svých bankovních vztahů poskytuje i nadále podporu a finanční služby subjektům, jež jsou s těmito činnostmi spojeny a jež jsou uvedeny na seznamech OSN a EU. Jedná rovněž jménem a na příkaz těchto subjektů, včetně banky Sepah, přičemž ke svým operacím často využívá jejich dceřiné a přidružené organizace.

23.6.2008

a)

Arian Bank (též Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Arian Bank je společným podnikem bank Melli a Saderat.

26.7.2010

b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA;

DIČ 1368932 (USA)

Assa Corporation je krycí společnost, kterou založila a ovládá banka Melli. Ta ji zřídila za účelem vyvádění peněz ze Spojených států do Íránu.

26.7.2010

c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

Assa Corporation Ltd je mateřskou organizací Assa Corporation. Ovládá ji a vlastní banka Melli.

26.7.2010

d)

Bank Kargoshaee (též Kargosai Bank, též Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

Banka Kargoshaee je ve vlastnictví banky Melli.

26.7.2010

e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

Jiná adresa: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116;

Jiná adresa: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran;

Obchodní reg. číslo: 89584.

Spjata se subjekty, na které od roku 2000 uvalily sankce Spojené státy, Evropská unie nebo OSN. Označena Spojenými státy na základě toho, že ji vlastní nebo ovládá banka Melli.

26.7.2010

f)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

 

23.6.2008

g)

Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183;

Jiná adresa: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran;

Obchodní reg. číslo: 382231

Označena Spojenými státy na základě toho, že ji vlastní nebo ovládá banka Melli.

26.7.2010

h)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (též Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

V plném vlastnictví Bank Melli Investment Co. Holding Company za účelem řízení všech cementárenských společností ve vlastnictví BMIIC.

26.7.2010

i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands;

Alt. Location: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands;

Alt. Location: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Fond se sídlem na Kajmanských ostrovech, kterému íránská vláda udělila licenci k provádění zahraničních investic na teheránské burze.

26.7.2010

j)

Future Bank BSC

Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain;

P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain,

a všechny pobočky na celém světě; Obchodní id. dokument: 54514-1 (Bahrajn) s platností do 9.6.2009; obchodní licence: 13388 (Bahrajn)

Společný podnik se sídlem v Bahrajnu, jehož většinu vlastní a ovládají banky Melli a Saderat Předseda banky Melli byl rovněž předsedou Future Bank.

26.7.2010

k)

Mazandaran Cement Company

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688;

Jiná adresa: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran

Cementárenská společnost se sídlem v Teheránu, jejímž většinovým vlastníkem je CIDCO. Účastní se rozsáhlých stavebních projektů.

26.7.2010

l)

Mazandaran Textile Company

Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Tehran, Iran 11318;

Jiná adresa: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Tehran, Iran;

Alt. Location: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran

Textilní společnost se sídlem v Teheránu, jejímiž většinovými vlastníky jsou BMIIC a Bank Melli Investment Management Co.

26.7.2010

m)

Mehr Cayman Ltd.

Kajmanské ostrovy; obchodní registrační číslo 188926 (Kajmanské ostrovy)

Ovládá ji nebo vlastní banka Melli.

26.7.2010

n)

Melli Agrochemical Company PJS (též Melli Shimi Keshavarz)

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran

Ovládá ji nebo vlastní banka Melli.

26.7.2010

o)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

 

23.6.2008

p)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates;

Identifikační číslo (Dubaj) 0107, vydáno 30.11.2005.

Ovládá ji nebo vlastní banka Melli.

26.7.2010

q)

Shomal Cement Company (též Siman Shomal)

Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446;

Jiná adresa: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran

Ovládá ji nebo vlastní DIO nebo jedná jejím jménem.

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran

Banka Refah převzala probíhající operace banky Melli poté, co Evropská unie uvalila na banku Melli sankce.

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.

Banka Saderat je ve vlastnictví íránského státu (94 % vlastní íránská vláda). Poskytuje finanční služby subjektům zajišťujícím dodávky pro iránský jaderný program a program na výrobu balistických raket, včetně subjektů uvedených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737. Bank Saderat ještě v březnu roku 2009 vyřizovala platby a akreditivy pro DIO (na niž byly uvaleny sankce rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1737) a Iran Electronics Industries. V roce 2003 vyřizovala Bank Saderat akreditiv pro Mesbah Energy Company, která byla zapojena do iránského jaderného programu (následně na ni byla uvalena sankce rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1737).

26.7.2010

a)

Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK

Dceřiná společnost plně vlastněná bankou Saderat

 

8.

Bank Sina

187, Avenue Motahari, Tehran, Iran

Tato banka je úzce spojena se zájmy „Daftaru“ (vůdcův výbor, jehož správa čítá přibližně 500 spolupracovníků) Přispívá tak k financování strategických zájmů režimu.

26.7.2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran

Obstarává průmyslové zboží, konkrétně pro činnosti jaderného programu, které vykonává AEOI, Novin Energy a Kalaye Electric Company (všechny uvedeny v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Ředitelem ESNICO je Haleh Bakhtiar (uveden v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Etemad Amin Invest Co Mobin je blízká Naftaru a Bonyad-e Mostazafanu a přispívá k financování strategických zájmů režimu a íránského paralelního státu.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti:

Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran;

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;

ident. číslo 86936

(Iran)

Banka Export Development Bank of Iran (EDBI) se podílí na poskytování finančních služeb společnostem napojeným na íránské programy v oblastech týkajících se šíření a napomáhá subjektům označeným OSN obcházet a porušovat sankce. Poskytuje finanční služby subjektům podřízeným MODAFL a jejich krycím společnostem, které podporují íránský jaderný program a program na výrobu balistických raket. I po označení ze strany OSN nadále vyřizuje platby pro banku Sepah, včetně plateb týkajících se íránského jaderného programu a programu na výrobu balistických raket. EDBI vyřizuje transakce, které se týkají íránských subjektů zabývajících se obranou a raketami, přičemž na mnohé z nich uvalila Rada bezpečnosti OSN sankce. EDBI sloužila jako hlavní zprostředkovatel, který vyřizoval financování banky Sepah (na kterou se od roku 2007 vztahují sankce OSN), včetně plateb souvisejících se zbraněmi hromadného ničení. EDBI poskytuje finanční služby různým subjektům MODAFL a usnadňuje probíhající zásobovací činnosti krycích společností spojených se subjekty MODAFL.

26.7.2010

(a)

EDBI Exchange Company

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

EDBI Exchange Company, která má sídlo v Teheránu, je ze 70 % vlastněna bankou Export Development Bank of Iran (EDBI). V říjnu roku 2008 ji Spojené státy označily z důvodu vlastnictví nebo kontroly ze strany EDBI.

26.7.2010

(b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

EDBI Stock Brokerage Company, jež má sídlo v Teheránu, je dceřinou společností plně vlastněnou Export Development Bank of Iran (EDBI). V říjnu roku 2008 ji Spojené státy označily z důvodu vlastnictví nebo kontroly ze strany EDBI.

26.7.2010

(c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA je vlastněna bankou Export Development Bank of Iran.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran

Dceřiná společnost IAIO v rámci MODAFL (viz č. 29), která především vyrábí kompozitní materiály pro letecký průmysl, je však také spojena s rozvojem kapacit týkajících se uhlíkového vlákna pro účely jaderných a raketových aplikací. Napojena na Technology Cooperation Office. Írán nedávno oznámil záměr hromadně vyrábět odstředivky nové generace, což bude vyžadovat výrobní kapacity FACI v oblasti uhlíkového vlákna.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.

Společnost Fulmen byla zapojena do instalace elektrického vybavení v zařízení Kumm/Fordó, a to v době, kdy existence tohoto zařízení ještě nebyla známa.

26.7.2010

(a)

Arya Niroo Nik

Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square Tehran

Arya Niroo Nik je krycí společnost, kterou Fulmen používá pro účely některých svých operací.

26.7.2010

14

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;

Business Registration 2kDocument: 54514-1 (Bahrain) expires 9 Jun 2009; Trade License No 13388 (Bahrain)

Dvě třetiny banky Future Bank, která má sídlo v Bahrajnu, vlastní íránské státní banky. Banky Melli a Saderat, označené Evropskou unií, drží každá třetinový podíl, zbývající třetinu drží bahrajnská banka Ahli United Bank (AUB). Ačkoliv AUB stále ještě vlastní svůj podíl ve Future Bank, podle výroční zprávy z roku 2007 již nemá na banku výrazný vliv; banku ve skutečnosti kontrolují její íránské mateřské banky, jež rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1803 uvádí jako banky vyžadující zvláštní pozornost. Úzké vazby mezi Future Bank a Íránem dále dokládá skutečnost, že prezident Bank Melli byl současně rovněž prezidentem Future Bank.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Vládní organizace odpovědná za urychlení industrializace Íránu. Kontroluje různé společnosti zapojené do práce na podporu jaderného a raketového programu a podílí se na získávání pokročilých výrobních technologií v zahraničí v zájmu podpory těchto programů.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Dceřiná společnost IAIO v rámci MODAFL (viz č. 29). Vyrábí, opravuje a provádí generální opravy letadel a leteckých motorů a zajišťuje letecké součásti, jež často pocházejí z USA, obvykle prostřednictvím zahraničních zprostředkovatelů. Dále bylo zjištěno, že IACI a její dceřiné společnosti využívají globální síť zprostředkovatelů, kteří shání materiál pro letecký průmysl.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (též: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran

Vlastněna nebo ovládána MODAFL nebo jednající jeho jménem (viz č. 29).

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (též TSA nebo TESA)

 

TESA převzala činnosti společnosti Farayand Technique (uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Vyrábí součásti odstředivek pro obohacování uranu a přímo podporuje činnost ohrožující nešíření, jejíž zastavení od Íránu požaduje Rada bezpečnosti OSN. Provádí činnosti pro Kalaye Electric Company (uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737).

26.7.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Jiná adresa: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran;

Jiná adresa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communication Industries, dceřiná společnost Iran Electronics Industries (viz č. 20), vyrábí různé zboží včetně komunikačních systémů, letecké elektroniky, optiky a elektrooptických zařízení, mikroelektroniky, informačních technologií, zkušebních a měřicích zařízení, zařízení v oblasti telekomunikační bezpečnosti, elektronických vojenských systémů, výroby a opravy radarových trubic a odpalovacích zařízení. Toto zboží lze využít v programech, na něž jsou uvaleny sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737.

26.7.2010

20.

Iran Electronics Industries (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Dceřiná společnost plně vlastněná MODAFL (a tedy sesterská organizace AIO, AvIO a DIO). Jejím úkolem je vyrábět elektronické komponenty pro íránské zbraňové systémy.

23.6.2008

a)

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Vlastněna nebo ovládána společností Iran Electronics Industries nebo jednající jejím jménem

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (též Bimeh Iran)

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

Iran Insurance Company pojistila koupi různého zboží, jež lze použít v programech, na něž jsou uvaleny sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737. Mezi jiným náhradní součásti a elektroniku do vrtulníků a počítače s aplikacemi pro navigaci letounů a raket.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran

Organizace v rámci MODAFL (viz č. 29) pověřená plánováním a řízením íránského vojenského leteckého průmyslu.

26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos

 

Strojírenská společnost pořizující materiál pro Íránskou organizaci pro atomovou energii, která je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737.

26.7.2010

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Obchoduje se zbožím v odvětví ropy a plynu, které lze využít v íránském jaderném programu. Pokusila se získat materiál (vysoce odolná vrata ze slitiny), pro který neexistuje použití mimo jaderný průmysl. Má vazby na společnosti zapojené do íránského jaderného programu.

26.7.2010

25.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Energetická společnost přidružená k IDRO, která poskytuje výrobní podporu jadernému programu, včetně označených činností ohrožujících nešíření. Zapojena do výstavby těžkovodního reaktoru v Araku. Spojené království vydalo v červenci roku 2009 pro společnost Machine Saz Arak oznámení o zákazu vývozu v souvislosti s „korundovo-grafitovou zátkovou tyčí“. V květnu roku 2009 Švédsko zamítlo společnosti Machine Sazi Arak vývoz „ochranných obalů uzávěrů tlakových nádob“.

26.7.2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

Dceřiná společnost DIO.

23.4.2007

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) řídící společnost pro výstavbu jaderných elektráren

 

Podřízená AEOI a Novin Energy (obě uvedeny v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Zapojena do vývoje jaderných reaktorů.

26.7.2010

28.

Mechanic Industries Group

 

Podílela se na výrobě komponentů pro balistický program.

23.6.2008

29.

Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran

Odpovídá za íránský výzkumný, vývojový a výrobní program v oblasti obrany, podporuje raketový a jaderný program.

23.6.2008

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran

Nuclear Fuel Production Division (NFPD) je součástí AEOI a zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti jaderného palivového cyklu včetně: průzkumu, těžby, drcení a přeměny uranu a nakládání s jaderným odpadem. NFPC je nástupcem NFDP, tj. dceřiné společnosti v rámci AEOI, zabývající se výzkumem a vývojem v oblasti jaderného palivového cyklu včetně přeměny a obohacování.

23.4.2007

31.

Parchin Chemical Industries

 

Podílí se na vývoji pohonných technik pro íránský balistický program.

23.6.2008

32.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, Iran.

Výrobce měničů frekvencí, dokáže vyrobit/upravit dovezené měniče frekvencí tak, aby se daly použít při obohacování v plynových odstředivkách. Předpokládá se, že se účastní činností v souvislosti s šířením jaderných zbraní a materiálu.

26.7.2010

33.

Organizace pasivní obrany (Passive Defense Organization)

 

Odpovídá za výběr a výstavbu strategických zařízení, včetně (jak prohlašuje Írán) zařízení pro obohacování uranu ve Fordó (Kumm), jehož výstavbu Írán v rozporu se svou povinností (stvrzenou usnesením Rady guvernérů MAAE) neoznámil MAAE. Předsedou této organizace je brigádní generál Gholam-Reza Jalali, bývalý člen islámských revolučních gard.

26.7.2010

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118

Post Bank, původně domácí banka, se dnes podílí na mezinárodním obchodu Íránu. Jedná jménem banky Sepah (uvedené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1747), provádí její transakce a kryje souvislost mezi bankou Sepah a transakcemi s cílem obcházet sankce. V roce 2009 Post Bank zprostředkovala jménem banky Sepah obchody mezi íránským obranným průmyslem a příjemci v zámoří. Zprostředkovala obchody s krycí společností severokorejské banky Tranchon Commercial Bank, známé zprostředkováním obchodů mezi Íránem a KLDRv souvislosti se šířením zbraní a materiálu.

26.7.2010

35.

Raka

 

Sekce Kalaye Electric Company (uvedené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Zřízena byla koncem roku 2006 a odpovídala za výstavbu zařízení pro obohacování uranu ve Fordó (Kumm).

26.7.2010

36.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (též Nuclear Science & Technology Research Institute)

 

Podřízený AEOI, pokračuje v práci jejího dřívějšího výzkumného oddělení. Ředitelem výzkumného ústavu je viceprezident AEOI Mohammad Ghannadi (uvedený v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737).

26.7.2010

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Jedná jménem Organizace obranného průmyslu (DIO).

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

SAKIG navrhuje a vyrábí raketové systémy země-vzduch pro íránskou armádu. Vede vojenské projekty, raketové projekty a projekty letecké obrany a pořizuje zboží z Ruska, Běloruska a Severní Koreje.

26.7.2010

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Zapojená do výroby zařízení a součástek pro jaderný palivový cyklus.

26.7.2010

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO, státní organizace pro nákup, pravděpodobně zprostředkovává dovoz kompletních zbraní. Je nejspíše jednou z dceřiných organizací MODAFL.

23.6.2008

41.

Úřad pro technologickou spolupráci (TCO) Kanceláře íránského prezidenta

Tehran, Iran

Má na starosti technologický pokrok Íránu získáváním zboží a zajišťováním odborné přípravy v zahraničí. Podporuje jaderný a raketový program.

26.7.2010

42.

Yasa Part (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti:

 

Společnost činná v oblasti nákupu materiálu a technologií potřebných pro jaderné a balistické programy.

26.7.2010

a)

Arfa Paint Company

 

Jedná jménem Yasa Part.

26.7.2010

b)

Arfeh Company

 

Jedná jménem Yasa Part.

26.7.2010

c)

Farasepehr Engineering Company

 

Jedná jménem Yasa Part.

26.7.2010

d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Jedná jménem Yasa Part.

26.7.2010

e)

Iran Saffron Company or Iransaffron Co.

 

Jedná jménem Yasa Part.

26.7.2010

f)

Shetab G.

 

Jedná jménem Yasa Part.

26.7.2010

g)

Shetab Gaman

 

Jedná jménem Yasa Part.

26.7.2010

h)

Shetab Trading

 

Jedná jménem Yasa Part.

26.7.2010

i)

Y.A.S. Co. Ltd

 

Jedná jménem Yasa Part.

26.7.2010

II.

Islámské revoluční gardy (IRGC)

A.   Persons

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Brigádní generál IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Náměstek na ministerstvu obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) pro inspekci. Odpovídá za veškeré vybavení a zařízení ministerstva.

23.6.2008

2.

Kontradmirál Ali FADAVI

 

Velitel námořnictva islámských revolučních gard

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

narozen v roce 1961

Dvojka v rámci skupiny Khatam al-Anbiya

26.7.2010

4.

Brigádní generál IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Generální ředitel Defence Industries Organisation (Organizace obranného průmyslu – DIO), která uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.6.2008

5.

Brigádní generál IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Vedoucí hlavního úseku nejvyšší národní rady bezpečnosti, který je zapojen do vytváření politiky v souvislosti s jadernou otázkou.

23.6.2008

6.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Vykonává velitelskou pozici v rámci IRGC.

23.6.2008

7.

Brigádní generál IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Ministr vnitra a bývalý ministr MODAFL, odpovídá za všechny vojenské programy, mezi než patří i programy týkající se balistických raket.

23.6.2008

8.

BrigGen Mohammad Reza NAQDI

narozen v roce 1953 v Nadžáfu (Irák)

velitel milicí Basídž

26.7.2010

9.

Brigádní generál Mohammad PAKPUR

 

velitel pozemních sil IRGC

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (též Rostam GHASEMI)

Born in 1961

velitel Khatam al-Anbiya

26.7.2010

11.

Brigádní generál Hossein SALAMI

 

zástupce velitele IRGC

26.7.2010

12.

Brigádní generál IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Náměstek MODAFL pro kontrašpionáž, odpovědný za bezpečnost zaměstnanců a budov MODAFL.

23.6.2008

13.

Brigádní generál IRGC Ahmad VAHIDI

 

Ministr MODAFL a bývalý náměstek ministra MODAFL.

23.6.2008


B.   Entities

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Islámské revoluční gardy (IRGC)

Tehran, Iran

Odpovědné za íránský jaderný program. Operativně řídí íránský program balistických raket. Pokusily se o získání zboží na podporu íránského programu balistických raket a jaderného programu.

26.7.2010

2.

Vzdušné síly islámských revolučních gard

 

Provozují íránský arzenál balistických raket krátkého a středního doletu. Velitel vzdušných sil IRGC je uveden v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.6.2008

3.

Velitelství raketového vojska vzdušných sil IRGC Al-Ghadir

 

Velitelství raketového vojska vzdušných sil IRGC Al-Ghadir je zvláštním prvkem v rámci vzdušných sil IRGC, které spolupracuje se SBIG (uvedenou v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737) na balistické raketě krátkého doletu FATEH 110 a balistické raketě středního doletu Ashura. Toto velitelství je podle všeho subjektem, který operativně řídí raketový program.

26.7.2010

4.

Naserin Vahid

 

Naserin Vahid vyrábí zbrojní součástky ve prospěch IRGC. Krycí společnost IRGC.

26.7.2010

5.

Síly al-Kuds islámských revolučních gard

Tehran, Iran

Síly al-Kuds islámských revolučních gard (IRGC) odpovídají za operace mimo Írán a jsou základním nástrojem zahraniční politiky Íránu, pokud jde o zvláštní operace a podporu teroristů a islámských extremistů v zahraničí. V konfliktu s Izraelem v roce 2006 použil Hizballáh podle tisku rakety, protilodní střely s plochou dráhou letu, přenosné systémy protivzdušné obrany a bezpilotní letouny dodané silami al-Kuds, které Hizballáhu zároveň poskytly výcvik. Podle různých zpráv síly al-Kuds opět Hizballáhu dodávají pokročilou výzbroj, protiletadlové řízené střely a rakety dlouhého doletu a poskytují výcvik. Síly al-Kuds dále poskytují omezenou podporu při zabíjení, výcvik a finance bojovníkům Talibanu v jižním a západním Afghánistánu a zásobují je ručními palnými zbraněmi, střelivem, minomety a bojovými raketami krátkého doletu. Na velitele byly Radou bezpečnosti OSN uvaleny sankce.

26.7.2010

6.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (též Sepah Nir)

 

Dceřiná společnost společnosti Khatam al-Anbya Construction Headquarters, která je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company se podílí na fázích 15 a 16 výstavby plynového pole South Pars.

26.7.2010

III.

Společnost Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1)

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)) (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran;

No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran

IRISL je zapojena do přepravy vojenského nákladu, včetně vývozu zakázaného nákladu z Íránu. Tři takové incidenty, které byly jasným porušením, byly oznámeny výboru Rady bezpečnosti OSN pro sankce proti Íránu. Vazby IRISL na šíření zbraní a materiálu byly takové povahy, že RB OSN vyzvala státy, aby prováděly kontrolu plavidel IRISL, mají-li důvodné podezření, že převážejí zakázané zboží podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1803 a 1929.

26.7.2010

a)

Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

Vlastněna nebo ovládána společností IRISL.

26.7.2010

b)

CISCO Shipping Company Ltd (též IRISL Korea Ltd)

Má kanceláře v jihokorejském Soulu a Pusanu.

Jedná jménem IRISL v Jižní Koreji.

26.7.2010

c)

Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (též HDS Lines)

No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue,Tehran, Iran;

Jiná adresa: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Jedná jménem IRISL a přepravuje kontejnery plavidly patřícími IRISL.

26.7.2010

d)

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany;

Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,

Jedná jménem HDSL v Evropě.

26.7.2010

e)

Irano Misr Shipping Company

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran;

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran;

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Jedná jménem IRISL v Suezském kanálu a v Alexandrii a Port Saidu. Z 51 % vlastněna IRISL.

26.7.2010

f)

Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom;

registrace v obchodním rejstříku č. 4110179 (Spojené království)

Vlastněna IRISL. Poskytuje společnosti IRISL finanční, právní a pojišťovací služby, jakož i služby v oblasti marketingu, pronájmu a řízení posádky.

26.7.2010

g)

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Jedná jménem IRISL na Maltě. Společný podnik s německým a maltským podílem. IRISL používá maltskou trasu od roku 2004 a přístav Freeport využívá k překládce zboží mezi Perským zálivem a Evropou.

26.7.2010

h)

IRISL (UK) Ltd (Barking, Felixstowe)

Registrace v obch. rejstříku č. 4765305,

2 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7 AX, United Kingdom;

IRISL (UK) Ltd., Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, United Kingdom

Z 50 % vlastněna společností Irinvestship Ltd a z 50 % společností British Company Johnson Stevens Agencies Ltd. Zajišťuje přepravu zboží a kontejnerů mezi Evropou a Blízkým východem a dvě samostatné linky mezi Dálným východem a Blízkým východem.

26.7.2010

i)

IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran

Vlastněna IRISL.

26.7.2010

j)

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany

Číslo plátce DPH DE217283818 (Německo)

Agent IRISL v Německu.

26.7.2010

k)

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran;

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran

Vlastněna IRISL. Poskytuje palivo, zásobníky, vodu, nátěr, mazací oleje a chemické látky pro plavidla IRISL. Společnost rovněž zajišťuje dohled nad údržbou plavidel a služby pro členy posádky. Dceřiné společnosti IRISL používají bankovní účty v Evropě a na Blízkém východě v amerických dolarech vedené pod krycími jmény, na nichž provádějí běžné převody finančních prostředků. IRISL opakovaně umožnila porušit rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1747.

26.7.2010

l)

IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran

Vlastněna IRISL. Odpovídá za železniční nákladní přepravu. Jedná se o dceřinou společnost plně ovládanou IRISL.

26.7.2010

m)

IRITAL Shipping SRL

Reg. v obch. rejstříku: GE 426505 (Itálie); Číslo plátce DPH: 03329300101 (Itálie); Číslo DPH: 12869140157 (Italy)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy;

Kontaktní místo pro služby ECL a PCL. Využívána dceřinou společností DIO Marine Industries Group (MIG; nyní známou jako Marine Industries Organization, MIO), která odpovídá za návrhy a výstavbu námořních staveb a vojenských i nevojenských plavidel. DIO je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti 1737.

26.7.2010

n)

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran

Vlastněna nebo ovládána IRISL.

26.7.2010

o)

Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran;

M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

Dceřiná společnost plně vlastněná IRISL. Flotilu tvoří celkem šest plavidel. Operuje v Kaspickém moři. Zprostředkovala zásilky pro subjekty označené OSN a USA, například banku Melli, a to přepravením nákladu podezřelého v souvislosti se šířením zbraní a materiálu ze zemí jako Rusko a Kazachstán do Íránu.

26.7.2010

p)

Leadmarine (též Asia Marine Network Pte Ltd též IRISL Asia Pte Ltd)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (nebo 199090)

Leadmarine jedná jménem HDSL v Singapuru. Pod svými dřívějšími jmény Asia Marine Network Pte Ltd a IRISL Asia Pte Ltd jednala jménem IRISL v Singapuru.

26.7.2010

q)

Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Vlastněna nebo ovládána společností IRISL.

26.7.2010

r)

Oasis Freight Agencies (též Pacific Shipping Company

Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE;

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates;

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Společný podnik IRISL a firmy Sharif Shipping Company ze Spojených arabských emirátů. Jedná jménem IRISL v SAE, zajišťuje palivo a materiál, vybavení, náhradní díly a opravy lodí. Pod svým současným názvem Pacific Shipping Company jedná jménem HDSL.

26.7.2010

s)

Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)

33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;

Jiná adresa: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Jedná jménem společnosti IRISL, poskytuje přepravu rozměrných nákladů.

26.7.2010

t)

Santexlines (též IRISL China Shipping Company Ltd, též Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China

Jiná adresa: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China

Santexlines jedná jménem HDSL. Pod svým dřívějším názvem IRISL China Shipping Company jednala jménem IRISL v Číně.

26.7.2010

u)

Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran;

No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.

Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem.

26.7.2010

v)

Soroush Saramin Asatir (SSA)

No 14 (nebo 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran

Jedná jménem IRISL. Společnost v oblasti správy lodí se sídlem v Teheránu technicky spravuje řadu plavidel společnosti SAPID.

26.7.2010

w)

South Way Shipping Agency Co Ltd

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

Ovládána společností IRISL a dohlíží pro ni na nakládku a vykládku v íránských přístavech.

26.7.2010

x)

Valfajr 8th Shipping Line Co. (též Valfajr)

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,

Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran

Dceřiná společnost plně vlastněná IRISL. Přepravuje mezi Íránem a státy Perského zálivu, jako je Kuvajt, Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie. Valfajr je dceřiná organizace společnosti Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), která zajišťuje trajektovou a feederovou přepravu a příležitostně přepravuje náklad a cestující přes Perský záliv. Valfajr prováděla v Dubaji rezervaci posádek a zásobovacích služeb pro plavidla, připravovala plavidla k příjezdu a odjezdu a k nakládce a vykládce v přístavu. Valfajr obsluhuje přístavy v Perském zálivu a v Indii. Od poloviny června roku 2009 sídlí Valfajr ve stejné budově jako IRISL v přístavu Rashid v Dubaji v SAE a v íránském Teheránu.

26.7.2010


Top