EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0393

2010/393/: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2010 o zastavení antisubvenčního řízení týkajícího se dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Malajsie

OJ L 180, 15.7.2010, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 305 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/393/oj

15.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 180/28


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. července 2010

o zastavení antisubvenčního řízení týkajícího se dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Malajsie

(2010/393/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

(1)

Dne 30. června 2009 Evropská komise (dále jen „Komise“) obdržela podnět ohledně údajné újmu působící subvence týkající se dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Malajsie (dále jen „dotčené země“).

(2)

Podnět podal Evropský institut pro průmyslové spojovací prostředky (European Industrial Fasteners Institute) (dále jen „EIFI“) jménem výrobců představujících významný podíl, v tomto případě více než 25 %, celkové výroby některých spojovacích prostředků z korozivzdorné oceli v Unii, v souladu s čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 6 základního nařízení.

(3)

Uvedený podnět obsahoval zjevné důkazy o existenci subvence a o podstatné újmě, která tím vznikla, což bylo považováno za dostatečné oprávnění pro zahájení antisubvenčního řízení.

(4)

Před zahájením řízení a v souladu s čl. 10 odst. 7 základního nařízení Komise uvědomila vlády dotčených zemí, že obdržela řádně doložený podnět, v němž se tvrdí, že subvencovaný dovoz některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Malajsie způsobuje výrobnímu odvětví Unie podstatnou újmu. Vlády dotčených zemí byly jednotlivě vyzvány ke konzultacím, aby se vyjasnila situace ohledně obsahu podnětu a aby bylo dosaženo řešení na základě vzájemné dohody. Vzájemné dohody nebylo během konzultací dosaženo.

(5)

Komise proto po konzultaci s poradním výborem zahájila zveřejněním oznámení v Úředním věstníku Evropské unie  (2) antisubvenční řízení týkající se dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli, v současnosti kódů KN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 a 7318 15 70, pocházejících z dotčených zemí, do Unie.

(6)

Ve stejný den zahájila Komise antidumpingové řízení týkající se dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z dotčených zemí do Unie (3).

(7)

Komise zaslala dotazníky výrobnímu odvětví Unie, všem známým sdružením výrobců v Unii, vývozcům/výrobcům v dotčených zemích, všem sdružením vývozců/výrobců, dovozcům, všem známým sdružením dovozců a orgánům dotčených zemí. Zúčastněné strany dostaly možnost písemně se k věci vyjádřit a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení.

B.   STAŽENÍ PODNĚTU A ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

(8)

Dopisem Komisi ze dne 1. dubna 2010 EIFI oficiálně stáhl svůj podnět.

(9)

Podle čl. 14 odst. 1 základního nařízení platí, že pokud je podnět stažen, může být řízení zastaveno, s výjimkou případu, kdy to není v zájmu Unie.

(10)

Komise uvedla, že by stávající řízení mělo být zastaveno, jelikož šetření neodhalilo žádné okolnosti, které by naznačovaly, že zastavení řízení není v zájmu Unie. Zúčastněné strany o tom byly informovány a dostaly příležitost se vyjádřit. Nebyly obdrženy žádné připomínky, jež by naznačovaly, že zastavení řízení není v zájmu Unie.

(11)

Komise proto dospěla k závěru, že antisubvenční řízení týkající se dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z dotčených zemí do Unie by mělo být zastaveno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Antisubvenční řízení týkající se dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli, v současnosti kódů KN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 a 7318 15 70, pocházejících z Indie a Malajsie, se zastavuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. července 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Úř. věst. C 190, 13.8.2009, s. 32.

(3)  Úř. věst. C 190, 13.8.2009, s. 27.


Top