EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0389

2010/389/: Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2010 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/109/ES, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky

OJ L 179, 14.7.2010, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/389/oj

14.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 179/8


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. července 2010,

kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/109/ES, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky

(2010/389/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na články 8 a 9 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada uložila nařízením (ES) č. 1212/2005 (2) konečné antidumpingové clo na dovoz některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený výrobek“) do Unie. Uvedené nařízení bylo naposledy pozměněno nařízením Rady (ES) č. 500/2009 (3).

(2)

Komise rozhodnutím 2006/109/ES (4) přijala společný cenový závazek (dále jen „závazek“) od čínské obchodní komory pro dovoz a vývoz strojních zařízení a elektronických výrobků (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronics Products) (dále jen „CCCME“) společně s dvaceti spolupracujícími čínskými společnostmi a spolupracujícími skupinami společností (dále jen „společnosti“). Uvedené rozhodnutí bylo naposledy pozměněno rozhodnutím Komise 2010/177/EU (5).

(3)

V rámci závazku společnosti mimo jiné slíbily, že dotčený výrobek neprodají prvnímu nezávislému odběrateli v Evropské unii (dále jen „EU“) za nižší než určitou minimální dovozní cenu (dále jen „MDC“) stanovenou v závazku.

(4)

Společnosti rovněž slíbily, že tento závazek nebudou obcházet, např. uzavíráním dohod o vyrovnání se svými odběrateli či uváděním zavádějících údajů ohledně původu dotčeného výrobku nebo identity vývozce.

(5)

Ze závazku pro společnosti rovněž vyplývá povinnost pravidelně Evropské komisi (dále jen „Komise“) poskytovat podrobné informace ve formě čtvrtletních zpráv o veškerém prodeji dotčeného výrobku na vývoz do EU. Není-li uvedeno jinak, má se za to, že údaje uváděné v těchto zprávách o prodeji jsou ve všech ohledech úplné, vyčerpávající a správné a že transakce jsou zcela v souladu s podmínkami závazku.

(6)

Aby bylo zaručeno dodržování závazku, společnosti se rovněž zavázaly, že umožní inspekce na místě ve svých prostorách za účelem ověření přesnosti a pravdivosti údajů uváděných ve zmíněných čtvrtletních zprávách a že poskytnou veškeré informace, které Komise pokládá za nezbytné.

(7)

Kromě toho, jak je v závazku dále stanoveno, jej Komise přijímá na základě důvěry a jakákoli činnost, jež by mohla poškodit vztah s Komisí založený na důvěře, by mohla být důvodem k okamžitému odvolání závazku.

(8)

Rozhodnutí 2006/109/ES dále stanoví, že se porušení ze strany kterékoliv společnosti nebo CCCME považuje za porušení závazku ze strany všech signatářů. Kromě toho závazek dále stanoví, že porušení nebo podezření z porušení jakéhokoli ustanovení závazku má za následek odvolání přijatého závazku s platností pro všechny společnosti, a to bez ohledu na stupeň významnosti takového porušení.

(9)

V roce 2010 byla provedena inspekce v prostorách jednoho ze spolusignatářů závazku, společnosti Hebei Jize Xian Ma Gang Cast Factory (dále jen „Ma Gang“) v Čínské lidové republice.

(10)

Společnost Ma Gang při této inspekci prohlásila, že není ve spojení s žádným jiným výrobcem dotčeného výrobku ani že podle podmínek závazku neprodává dotčený výrobek od žádného jiného výrobce.

(11)

Poté co proběhla inspekce, obdržely útvary Komise v rámci spolupráce s italskými celními orgány informace, jež jednoznačně dokládají, že od přijetí závazku společnost Ma Gang různými způsoby obchází jeho podmínky.

(12)

Bylo zjištěno, že společnost Ma Gang uzavřela dohodu o vyrovnání nejméně s jedním odběratelem v EU, přičemž oficiální fakturovaná cena byla sjednána na úrovni rovnající se nebo převyšující MDC, zatímco „skutečná“ prodejní cena byla nižší než MDC a rozdíl byl odběrateli v EU vrácen.

(13)

V e-mailové korespondenci z let 2007 a 2008 mezi společností Ma Gang a jedním odběratelem v EU je podrobně popsána dohoda o vyrovnání, včetně výpočtu částky, jež má být vrácena, a způsobu, jakým má být dosaženo toho, že tento postup nebude v účetnictví společnosti Ma Gang zjistitelný. Kromě toho je v jedné poznámce z roku 2008 zmíněna zpětná úhrada odběrateli v souvislosti se dvěma konkrétními fakturami (A714/TPL07002 a A714/TPL070921).

(14)

Bylo rovněž zjištěno, že společnost Ma Gang jako kompenzaci za fakturovanou cenu dotčeného výrobku nabídla, že uměle sníží prodejní cenu výrobku, na nějž se nevztahují antidumpingová opatření.

(15)

Existují důkazy, že společnost Ma Gang během inspekce poskytla informace, jež jsou v několika ohledech zavádějící.

(16)

Zaprvé se ukázalo, že společnost Ma Gang je ve spojení s jiným čínským výrobcem dotčeného výrobku (dále jen „druhá společnost“), neboť v několika e-mailových zprávách byla zmíněna skutečnost, že vlastník společnosti Ma Gang je otcem vlastníka druhé společnosti. Navíc pro druhou společnost pracoval nejméně do konce roku 2008 jeden vysoce postavený vedoucí pracovník společnosti Ma Gang, což dokládá skutečnost, že korespondence mezi odběratelem v EU a společností Ma Gang často probíhala za použití e-mailové adresy a faxového čísla druhé společnosti.

(17)

Zadruhé existuje důkaz, že společnost Ma Gang porušila své povinnosti vyplývající ze závazku tím, že prodávala dotčený výrobek vyrobený druhou společností podle podmínek závazku a uváděla tak zavádějící údaje ohledně identity vývozce. Díky tomuto postupu se nejméně jeden odběratel v EU vyhnul zaplacení zbytkového antidumpingového cla v sazbě 47,8 %, jež se na druhou společnost vztahuje.

(18)

Kromě toho společnost Ma Gang v roce 2006 v e-mailové zprávě nabídla, že dotčený výrobek zašle přes Koreu. K této nabídce byla přiložena smlouva vystavená jednou společností v Koreji.

(19)

Na základě skutečností uvedených ve 12. až 18. bodě odůvodnění byl učiněn závěr, že společnost Ma Gang porušila závazek v několika ohledech.

(20)

Dohodou o vyrovnání uzavřenou nejméně s jedním odběratelem v EU společnost Ma Gang trvale porušovala pravidlo MDC. Tím, že při prodeji dotčeného výrobku vyrobeného druhou společností, na kterou se závazek nevztahuje, vystavovala společnost Ma Gang faktury s odvoláním na závazek, rovněž uváděla zavádějící údaje ohledně identity vývozce. Kromě toho společnost Ma Gang nabídla, že uvede zavádějící údaje ohledně původu dotčeného výrobku. Za další porušení závazku se navíc považuje poskytnutí nesprávných informací ze strany společnosti Ma Gang při inspekci v lednu 2010.

(21)

A nakonec, trvalé a časté porušování závazku narušilo důvěru, jež byla základem pro přijetí závazku.

(22)

Společnost a CCCME byly písemně upozorněny na základní skutečnosti a úvahy, na jejichž základě by přijatý společný závazek měl být odvolán a měla by být uplatněna konečná antidumpingová cla.

(23)

CCCME předložila v rámci stanovených lhůt písemná stanoviska a rovněž požádala o slyšení a byla vyslechnuta.

(24)

Společnost Ma Gang potvrdila, že její vysoce postavený vedoucí pracovník skutečně porušil povinnosti vyplývající ze závazku, jak je popsáno výše, avšak upozornila, že tato osoba jednala bez vědomí společnosti Ma Gang a byla okamžitě propuštěna. Společnost Ma Gang rovněž potvrdila, že je ve spojení s druhou společností (vlastníky jsou otec a syn). Zdůraznila však, že obě společnosti působí nezávisle na sobě. Stejně tak společnost Ma Gang potvrdila, že nabídla zaslat dotčený výrobek přes Koreu. Poukázala však na to, že se tato zásilka nikdy neuskutečnila.

(25)

CCCME nepopřela, že jeden spolusignatář závazek porušil. Namítla však, že odvolání závazku s platností pro všechny spolusignatáře by bylo možné považovat za nepřiměřeně tvrdý trest vůči všem ostatním společnostem, které podmínky závazku od jeho vstupu v platnost v roce 2006 důsledně dodržují, zejména vzhledem k tomu, že v rámci četných inspekcí a intenzivních monitorovacích opatření nebyly zjištěny žádné podstatné problémy s prováděním závazku. CCCME rovněž zdůraznila, že spolu s dotčenými společnostmi neustále usilovala o lepší provádění závazku a že indexovaná MDC představovala účinné antidumpingové opatření.

(26)

Kromě toho CCCME předložila návrh dohody, kterou krátce po zveřejnění zjištění podepsala CCCME a všichni spolusignatáři kromě společnosti Ma Gang. Tato dohoda přenáší na CCCME ještě rozsáhlejší pravomoci v oblasti monitorování, zejména jsou posílena práva CCCME vůči každému jednotlivému spolusignatáři.

(27)

V reakci na tato tvrzení je třeba zdůraznit, že společná odpovědnost, kterou přijali všichni spolusignatáři závazku, byla nezbytnou podmínkou pro přijetí závazku ze strany Komise. Z toho důvodu, a vzhledem k vážnému a opakovanému porušování závazku, je povinností Komise závazek neprodleně odvolat.

(28)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti by mělo být přijetí uvedeného závazku odvoláno a rovněž by mělo být zrušeno rozhodnutí 2006/109/ES. V souladu s tím by se mělo na dovoz dotčeného výrobku od daných společností použít konečné antidumpingové clo uložené čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1212/2005,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Rozhodnutí 2006/109/ES se zrušuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 13. července 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 199, 29.7.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 151, 16.6.2009, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 47, 17.2.2006, s. 59.

(5)  Úř. věst. L 77, 24.3.2010, s. 55.


Top