EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0384

2010/384/: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2010 o množství povolenek pro celé Společenství, které mají být vydány v rámci systému EU pro obchodování s emisemi na rok 2013 (oznámeno pod číslem K(2010) 4658)

OJ L 175, 10.7.2010, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/384/oj

10.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/36


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. července 2010

o množství povolenek pro celé Společenství, které mají být vydány v rámci systému EU pro obchodování s emisemi na rok 2013

(oznámeno pod číslem K(2010) 4658)

(2010/384/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 9 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 9 směrnice 2003/87/ES má Komise založit absolutní množství povolenek pro celé Společenství na rok 2013 na celkovém množství povolenek, které vydaly nebo mají vydat členské státy v souladu s rozhodnutími Komise o jejich národních alokačních plánech na období 2008–2012.

(2)

Příslušné informace o množství povolenek, které byly vydány nebo mají být vydány v souladu s článkem 9 směrnice 2003/87/ES, poskytuje nezávislý protokol transakcí Společenství. Doplňující informace o množství povolenek, které mají být vydraženy v období 2008–2012, poskytují tabulky národních alokačních plánů uvedené v článku 44 nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (2).

(3)

Za povolenky ve smyslu článku 9 směrnice 2003/87/ES by měly být považovány povolenky, které byly vydány nebo mají být vydány zařízením zahrnutým do systému EU pro obchodování s emisemi včetně nových účastníků na trhu, povolenky podle tabulek národních alokačních plánů a povolenky, které mají být vydány k dražbě podle údajů v tabulce národního alokačního plánu.

(4)

Tyto povolenky představují povolenky ve smyslu článku 9 směrnice 2003/87/ES, neboť představují množství povolenek pro první vydání podle údajů v příslušné tabulce národních alokačních plánů členských států na období 2008–2012 a v souladu s článkem 45 nařízení (ES) č. 2216/2004.

(5)

Pro účely tohoto rozhodnutí by povolenky vyhrazené pro nové účastníky na trhu, které novému účastníkovi na trhu nebyly přiděleny před 30. dubnem 2010, měly být považovány za povolenky ve smyslu článku 9 směrnice 2003/87/ES, budou-li novým účastníkům na trhu přiděleny nebo budou-li prodány či vydraženy před koncem období 2008–2012, neboť odpovídající množství povolenek bude vydáno až v době přidělení.

(6)

Jelikož se mohou objevit doplňující informace, zejména změny národních alokačních plánů provedené též v důsledku soudního řízení, bude nadále možné, aby se tyto informace promítly do budoucích úprav množství povolenek pro celé Společenství na rok 2013.

(7)

Z těchto důvodů Komise ke stanovení množství povolenek pro celé Společenství, které mají být vydány na rok 2013, vzala v úvahu množství těchto povolenek:

povolenek, které byly nebo budou přiděleny zařízením, jež jsou zahrnuta do systému EU pro obchodování s emisemi od roku 2008,

povolenek, které byly nebo budou vydraženy či prodány v systému EU pro obchodování s emisemi v období 2008–2012 a které jsou pro tento účel označeny v příslušných tabulkách národních alokačních plánů členských států,

povolenek, které byly přiděleny novým účastníkům na trhu z vnitrostátní rezervy členských států pro nové účastníky na trhu v období od 1. ledna 2008 do 30. dubna 2010,

povolenek, které nebyly přiděleny novým účastníkům na trhu z vnitrostátní rezervy členských států pro nové účastníky na trhu, jestliže příslušný členský stát stanovil na základě vnitrostátních právních předpisů nebo v případě, že takové vnitrostátní právní předpisy dosud neexistují, vhodnými prohlášeními ve svém národním alokačním plánu, že povolenky z rezervy pro nové účastníky na trhu, které nebudou novým účastníkům na trhu rozděleny do konce období 2008–2012, budou vydraženy či prodány.

(8)

Povolenky vyčleněné v souladu s rozhodnutím Komise 2006/780/ES ze dne 13. listopadu 2006 o zabránění dvojímu započítávání snížení emisí skleníkových plynů v rámci systému obchodování s emisemi ve Společenství při projektových činnostech v rámci Kjótského protokolu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (3) nebo z jiných důvodů uvedených v rozhodnutích o tabulkách národních alokačních plánů některých členských států by měly být připočteny k celkovému množství povolenek pro celé Společenství na rok 2013 a roky následující, budou-li vydány a přiděleny nebo budou-li vydány a vydraženy či prodány do 31. prosince 2012.

(9)

Jelikož článek 10 směrnice 2003/87/ES od členských států požaduje, aby přidělily alespoň 90 % povolenek bezplatně, povolenky vyhrazené pro nové účastníky na trhu by měly být vzaty v úvahu ke stanovení množství povolenek pro celé Společenství na rok 2013 pouze do té míry, že celkové množství těchto povolenek spolu s množstvím povolenek, které mají být vydraženy či prodány, nepřesáhne 10 % celkového množství povolenek uvedeného v tabulce národního alokačního plánu členského státu.

(10)

Množství povolenek, které mají být podle směrnice 2003/87/ES přiděleny provozovatelům letadel, není do množství stanoveného v tomto rozhodnutí zahrnuto, neboť v souladu s článkem 3c uvedené směrnice je k tomu zapotřebí zvláštního rozhodnutí.

(11)

Výpočet absolutního množství povolenek pro celé Společenství na rok 2013 se zakládá na informacích, jež měla Komise k dispozici k 30. dubnu 2010.

(12)

Průměrné roční celkové množství povolenek vydaných členskými státy v souladu s rozhodnutími Komise o jejich národních alokačních plánech na období 2008–2012, které je vzato v úvahu k výpočtu množství povolenek pro celé Společenství podle článku 9 směrnice 2003/87/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES (4), činí 2 032 998 912.

(13)

Celkové množství povolenek, které mají být vydány počínaje rokem 2013, se musí každoročně snížit o lineární faktor 1,74 %, tedy 35 374 181 povolenek,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Absolutní množství povolenek pro celé Společenství na rok 2013 podle článku 9 směrnice 2003/87/ES činí 1 926 876 368.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 9. července 2010.

Za Komisi

Connie HEDEGAARD

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Úř. věst. L 386, 29.12.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 316, 16.11.2006, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 63.


Top