EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0233

2010/233/: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2010 , kterým se zřizuje Skupina odborníků pro společný referenční rámec v oblasti evropského smluvního práva

OJ L 105, 27.4.2010, p. 109–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/233/oj

27.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 105/109


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. dubna 2010,

kterým se zřizuje Skupina odborníků pro společný referenční rámec v oblasti evropského smluvního práva

(2010/233/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na zasedání Evropské rady v Tampere v říjnu 1999 byla Komise vyzvána k přezkumu potřeby harmonizovat právní předpisy v oblasti hmotného občanského práva.

(2)

V roce 2001 Komise vydala sdělení o evropském smluvním právu (1), jehož cílem bylo zahájit konzultace ohledně možných problémů a opatření v oblasti smluvního práva. Výsledkem těchto konzultací byl jednoznačný konsenzus, pokud jde o potřebu zvýšit soudržnost stávajícího smluvního práva Evropské unie a zajistit tak jeho jednotné uplatňování a řádný chod vnitřního trhu.

(3)

Komise v roce 2003 vydala akční plán nazvaný „Soudržnější evropské smluvní právo“ (2), který navrhoval zlepšení kvality a soudržnosti právních předpisů v oblasti smluvního práva Evropské unie vypracováním společného referenčního rámce, jenž by EU poskytl nezávazný referenční nástroj obsahující zásady, definice a vzorová pravidla, která by měla být použita pro revizi stávajících právních předpisů EU a přípravu nových právních předpisů v oblasti smluvního práva.

(4)

Prostřednictvím grantu poskytnutého v rámci šestého rámcového programu pro výzkum financovala Komise v roce 2005 přípravné opatření týkající se Evropské akademické sítě vědeckých pracovníků, která byla pověřena provedením důkladného právního výzkumu, jenž vedl k vypracování akademického návrhu společného referenčního rámce (dále jen „předloha společného referenčního rámce“).

(5)

Stockholmský program na období 2010–2014 Komisi vyzývá k předložení návrhu společného referenčního rámce v oblasti evropského smluvního práva, který by měl být nezávazným souborem základních zásad, definicí a vzorových pravidel, jež by měli normotvůrci na úrovni Unie používat pro zajištění lepší soudržnosti a kvality během procesu tvorby právních předpisů.

(6)

Strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (3) uznává potřebu zajistit, aby pro podniky a spotřebitele bylo snazší a méně nákladné uzavírat smlouvy s partnery v jiných zemích EU, a to mimo jiné tím, že se pokročí ve vytváření fakultativního evropského smluvního práva.

(7)

Je proto nutné zřídit skupinu odborníků pro oblast občanského práva, a zejména smluvního práva, a vymezit její úkoly a strukturu.

(8)

Skupina by měla Komisi napomáhat při přípravě návrhu společného referenčního rámce v oblasti evropského smluvního práva, včetně spotřebitelského a obchodního smluvního práva, a zároveň vycházet z předlohy společného referenčního rámce a zohlednit acquis EU i další výzkumné práce vedené v této oblasti. Skupina by měla Komisi zejména napomáhat při výběru těch částí předlohy společného referenčního rámce, které se smluvním právem přímo či nepřímo souvisejí, a nově uspořádat, revidovat a doplňovat vybrané pasáže.

(9)

Skupina by měla sestávat z vysoce kvalifikovaných odborníků kompetentních v oblasti občanského práva, a zejména smluvního práva, kteří budou jmenováni za svou osobu.

(10)

Měla by být stanovena pravidla týkající se zveřejňování informací členy skupiny, aniž budou dotčena bezpečnostní pravidla Komise stanovená v příloze rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom (4).

(11)

Osobní údaje týkající se členů skupiny by se měly zpracovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (5).

(12)

Je vhodné stanovit období použitelnosti tohoto rozhodnutí. Komise včas zváží účelnost jeho prodloužení,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Skupina odborníků pro společný referenční rámec v oblasti evropského smluvního práva

Zřizuje se „Skupina odborníků pro společný referenční rámec v oblasti evropského smluvního práva“ (dále jen „skupina“).

Článek 2

Úkoly

Úkolem skupiny je napomáhat Komisi při přípravě návrhu společného referenčního rámce v oblasti evropského smluvního práva, včetně spotřebitelského a obchodního smluvního práva, a zejména při

a)

výběru těch částí předlohy společného referenčního rámce, které se smluvním právem přímo či nepřímo souvisejí, a

b)

novém uspořádání, revizi a doplňování vybraných pasáží předlohy společného referenčního rámce při současném zohlednění další výzkumné práce vedené v této oblasti, jakož i zohlednění acquis EU.

Článek 3

Konzultace

Komise může skupinu konzultovat v jakékoli záležitosti spojené s přípravou návrhu společného referenčního rámce v oblasti evropského smluvního práva.

Článek 4

Členství – jmenování členů

1.   Skupina má nejvýše 20 členů.

2.   Členy skupiny z řad odborníků mimořádně kompetentních v oblasti občanského práva, a zejména smluvního práva, jmenuje generální ředitel GŘ pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost. Jmenování členů proběhne takovým způsobem, aby byla v nejvyšší možné míře zajištěna přiměřená rovnováha, pokud jde o kompetence, zeměpisný původ a pohlaví.

3.   Členové jsou jmenováni za svou osobu a jednají nezávisle a ve veřejném zájmu.

4.   Skupina se skládá z odborníků z těchto kategorií:

vědecké a výzkumné organizace, akademická sféra,

odborníci v oblasti práva,

odborníci zastupující občanskou společnost.

5.   Členové skupiny jsou jmenováni na funkční období, které končí dne 26. dubna 2012.

6.   Členové za sebe mohou určit náhradníky pouze se souhlasem Komise.

7.   Členové, kteří již nejsou schopni účinně přispívat k práci skupiny, kteří odstoupí nebo nedodrží podmínky uvedené v odstavci 3 tohoto článku nebo v článku 339 Smlouvy, mohou být na zbývající část svého funkčního období nahrazeni.

8.   Členové učiní písemné prohlášení, že se zavazují jednat ve veřejném zájmu, a také prohlášení, v němž uvedou, zda existuje či neexistuje zájem, který by mohl bránit jejich nezávislosti.

9.   Jména členů se zveřejňují v rejstříku skupin odborníků Komise a na internetových stránkách GŘ pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost. Jména členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

10.   Členové, kteří si nepřejí, aby jejich jména byla zveřejněna, mohou požádat o uplatnění výjimky z tohoto pravidla. Žádost o nezveřejnění totožnosti člena skupiny odborníků se považuje za oprávněnou v těch případech, kdy by zveřejnění mohlo ohrozit jeho bezpečnost či integritu nebo nepřiměřeně poškodit jeho soukromí.

Článek 5

Fungování skupiny

1.   Skupině předsedá Komise.

2.   Po dohodě s Komisí mohou být zřízeny podskupiny za účelem přezkoumání specifických otázek v souladu s mandátem stanoveným skupinou. Tyto podskupiny se rozpouštějí, jakmile svůj mandát splní.

3.   Je-li to přínosné a/nebo nezbytné, může zástupce Komise požádat o účast na jednáních skupiny nebo podskupiny odborníky, kteří běžně ve skupině nepracují a kteří mají specifickou kvalifikaci, pokud jde o téma, jež je na programu jednání, nebo pozorovatele, zejména z Evropského parlamentu a Rady.

4.   Informace získané v rámci účasti na práci skupiny nebo podskupiny nesmí být vyzrazeny, pokud má Komise za to, že se týkají důvěrných skutečností.

5.   Skupina a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách Komise, a to v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí. Komise zajišťuje sekretářské služby. Jednání skupiny a jejích podskupin se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají zájem o projednávané otázky.

6.   Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu pro skupinu odborníků přijatého Komisí.

7.   Komise může zveřejnit jakékoli shrnutí, závěr, dílčí závěr nebo pracovní dokument skupiny, a to v původním jazyce příslušného dokumentu.

Článek 6

Výdaje na zasedání

1.   Účastníkům podílejícím se na činnostech skupiny nepřísluší za poskytované služby odměna.

2.   V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad externím odborníkům uhradí Komise účastníkům cestovní výlohy a případně též výlohy na pobyt, které souvisejí s činností skupiny.

3.   Výdaje na zasedání se hradí v mezích ročního rozpočtu, který skupině přidělí příslušné útvary Komise.

Článek 7

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije do dne 26. dubna 2012.

V Bruselu dne 26. dubna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. C 255, 13.9.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 63, 15.3.2003, s. 1.

(3)  KOM(2010) 2020 v konečném znění, s. 23.

(4)  Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top