EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0356

Nařízení Rady (EU) č. 356/2010 ze dne 26. dubna 2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku

OJ L 105, 27.4.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 013 P. 174 - 182

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/356/oj

27.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 105/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 356/2010

ze dne 26. dubna 2010

o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 1 a 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2009/138/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s kapitolou VII Charty Organizace spojených národů přijala Rada bezpečnosti OSN (dále jen „Rada bezpečnosti“) dne 20. listopadu 2008 rezoluci 1844 (2008), která potvrzuje všeobecné a úplné zbrojní embargo uvalené na Somálsko rezolucí Rady bezpečnosti 733 (1992) a zavádí další omezující opatření.

(2)

Další omezující opatření se týkají omezení vstupu a finančních omezujících opatření vůči osobám a subjektům určeným Radou bezpečnosti nebo Výborem OSN pro sankce zřízeným na základě rezoluce Rady bezpečnosti 751 (1992) o Somálsku (dále jen „Výbor pro sankce“). Kromě všeobecného zbrojního embarga zavádí rezoluce zvláštní zákaz přímých i nepřímých dodávek, prodeje nebo převodu zbraní a vojenského vybavení a zvláštní zákaz poskytování související pomoci a služeb osobám a subjektům uvedeným na seznamu Výboru pro sankce.

(3)

Omezující opatření jsou zaměřena vůči osobám a subjektům, které OSN označí za osoby či subjekty zapojené do činností ohrožujících mír, bezpečnost nebo stabilitu Somálska nebo poskytující podporu pro tyto činnosti, a to včetně činností, jež ohrožují dohodu z Džibuti ze dne 18. srpna 2008 nebo politický proces nebo násilím ohrožují prozatímní federální orgány nebo misi Africké unie v Somálsku (AMISOM), za osoby či subjekty porušující zbrojní embargo a související opatření nebo bránící dodávkám humanitární pomoci do Somálska nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v Somálsku.

(4)

Dne 16. února 2009 Rada Evropské unie přijala společný postoj 2009/138/SZBP 2009 o omezujících opatřeních vůči Somálsku (2), v němž se stanoví mimo jiné finanční omezující opatření vůči fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům uvedeným na seznamu OSN a zákaz poskytovat takovým osobám, subjektům a orgánům přímo i nepřímo pomoc a služby související se zbraněmi a vojenským vybavením.

(5)

Rada bezpečnosti přijala dne 19. března 2010 rezoluci 1916 (2010), v níž je mimo jiné uvedeno rozhodnutí zmírnit některá omezení a povinnosti v rámci režimu sankcí, aby mezinárodní, regionální a subregionální organizace mohly poskytovat dodávky a technickou pomoc a byly zajištěny včasné dodávky naléhavě nutné humanitární pomoci ze strany OSN.

(6)

Dne 12. dubna 2010 přijal Výbor pro sankce seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.

(7)

Na tomto základě přijala Rada dne 26 dubna 2010 rozhodnutí 2010/231/SZBP.

(8)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto je především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech nezbytný k jejich provádění, pokud jde o Unii, akt Unie.

(9)

Nařízení Rady (ES) č. 147/2003 ze dne 27. ledna 2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku (3) stanovilo všeobecný zákaz poskytování technického poradenství, pomoci, výcviku, financování nebo finanční pomoci související s vojenskou činností jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Somálsku. Rada by měla přijmout nové nařízení za účelem provádění opatření týkajících se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů uvedených na seznamu OSN.

(10)

Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie (4), a především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, právo na vlastnictví a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.

(11)

Toto nařízení rovněž plně ctí závazky členských států podle Charty OSN a právně závaznou povahu rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

(12)

S ohledem na konkrétní hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti v regionu, kterou představuje situace v Somálsku, a v zájmu zajištění souladu s postupem pro změny a revize přílohy rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP by pravomoc ke změně přílohy I tohoto nařízení měla přináležet Radě.

(13)

Součástí postupu v případě změny přílohy I tohoto nařízení by mělo být to, že určeným fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům budou sděleny důvody zařazení na seznam předané Výborem pro sankce, aby tyto osoby, subjekty nebo orgány měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové hmotné důkazy, Rada by měla své rozhodnutí přezkoumat s ohledem na tyto připomínky a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informovat.

(14)

Aby byla v rámci Unie zaručena co největší právní jistota, měla by být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje jsou zmrazeny v souladu s tímto nařízením.

(15)

Veškeré zpracování osobních údajů fyzických osob podle tohoto nařízení by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (5) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (6).

(16)

Členské státy by měly stanovit sankce ukládané za porušení ustanovení tohoto nařízení. Stanovené sankce by měly být přiměřené, účinné a odrazující,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„finančními prostředky“ se rozumí finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní poukázky a jiné platební nástroje,

ii)

vklady u finančních ústavů a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek,

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích,

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené,

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky,

vi)

akreditivy, nákladní listy a dodací listy,

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

b)

„zmrazením prostředků“ se rozumí zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

c)

„hospodářskými zdroji“ se rozumí aktiva všeho druhu, ať hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

d)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ se rozumí zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

e)

„Výborem pro sankce“ se rozumí výbor Rady bezpečnosti zřízený v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 751 (1992) o Somálsku;

f)

„technickou pomocí“ se rozumí jakákoli technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít například formu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

g)

„investičními službami“ se rozumí

i)

přijímání a předávání příkazů týkajících se jednoho či více finančních nástrojů,

ii)

provádění příkazů jménem klientů,

iii)

obchodování na vlastní účet,

iv)

správa portfolií,

v)

investiční poradenství,

vi)

upisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů s pevným závazkem převzetí,

vii)

umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí; nebo

viii)

provozování mnohostranných systémů obchodování,

pokud se činnost vztahuje na některý z finančních nástrojů uvedených v oddíle C přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů (7);

h)

„územím Unie“ se rozumí území, na něž se vztahují Smlouvy za podmínek v nich stanovených;

i)

„odůvodněním“ se rozumí zveřejnitelná část prohlášení týkajícího se případu nebo případně popisné shrnutí důvodů pro zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce.

Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým či právnických osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I nebo poskytnuty v jejich prospěch.

3.   Příloha I obsahuje seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů určených Radou bezpečnosti nebo Výborem pro sankce v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 1844 (2008).

4.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.

5.   Ze zákazu stanoveného v odstavci 2 nevyplývá pro dotčené fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány, které poskytly finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, žádná odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod předpokládat, že svým jednáním tento zákaz porušují.

Článek 3

1.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v článku 2 určeny Výborem pro sankce nebo Radou bezpečnosti,

pokud se na tyto úroky, výnosy a platby nadále vztahuje čl. 2 odst. 1.

2.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním ani úvěrovým institucím v Unii v připisování na zmrazené účty v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, za předpokladu, že tyto přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce o takových transakcích neprodleně uvědomí příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách obsažených v příloze II.

Článek 4

1.   Článek 2 odst. 1 a 2 se nevztahuje na zpřístupnění finančních prostředků nebo ekonomických zdrojů nezbytných k zajištění včasné dodávky naléhavě nutné humanitární pomoci v Somálsku ze strany Organizace spojených národů, jejích specializovaných agentur nebo programů, humanitárních organizací se statusem pozorovatele v rámci Valného shromáždění OSN, které poskytují humanitární pomoc, nebo jejich partnerů zabývajících se prováděním.

2.   Z výjimky uvedené v odstavci 1 nevyplývá pro dotčené fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, které poskytly finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, žádná odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný rozumný důvod předpokládat, že by se na jejich činnosti tato výjimka nevztahovala.

Článek 5

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách obsažených v příloze II za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dotčený příslušný orgán shledá, že finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

i)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze I a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby,

ii)

určeny výlučně k úhradě přiměřených poplatků za odborné výkony a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb, nebo

iii)

určené výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, a

b)

dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti takovému postupu nevznesl námitku do tří pracovních dnů po tomto oznámení.

2.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze II povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jestliže rozhodnou, že dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné k úhradě mimořádných výdajů, pokud dotčený členský stát oznámil toto rozhodnutí Výboru pro sankce a tento výbor jej schválil.

3.   Příslušný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o jakémkoli povolení uděleném podle odstavců 1 a 2.

Článek 6

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách obsažených v příloze II povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v článku 2 určeny Výborem pro sankce nebo Radou bezpečnosti, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vynesené soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí;

b)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové nároky;

c)

zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I;

d)

zástavní právo nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě a

e)

členský stát oznámil uvedené zástavní právo nebo rozhodnutí Výboru pro sankce.

Článek 7

Ze zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici učiněných v dobré víře na základě toho, že takové opatření je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzickou či právnickou osobu, subjekt nebo orgán provádějící toto nařízení nebo jejich vedoucí pracovníky či zaměstnance žádná odpovědnost, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny v důsledku nedbalosti.

Článek 8

1.   Všem fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I se zakazuje poskytovat přímo či nepřímo:

a)

technickou pomoc související s vojenskou činností nebo dodávkami, prodejem, převodem, výrobou, údržbou nebo používáním zboží a technologií uvedených na Společném vojenském seznamu Evropské unie (8);

b)

financování nebo finanční pomoc související s vojenskou činností nebo dodávkami, prodejem, převodem, výrobou, údržbou nebo používáním zboží a technologií uvedených na Společném vojenském seznamu Evropské unie;

c)

investiční služby související s vojenskou činností nebo dodávkami, prodejem, převodem, výrobou, údržbou nebo používáním zboží a technologií uvedených na Společném vojenském seznamu Evropské unie.

2.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž přímým nebo nepřímým cílem nebo důsledkem je obcházení zákazu uvedeného v odstavci 1.

3.   Ze zákazu stanoveného v odst. 1 písm. b) nevyplývá pro fyzické a právnické osoby, subjekty nebo orgány, které poskytly finanční prostředky nebo finanční pomoc, žádná odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod předpokládat, že svým jednáním tento zákaz porušují.

Článek 9

1.   Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně sdělí příslušným orgánům, jež jsou uvedeny na internetových stránkách obsažených v příloze II, v členském státě, v němž mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 2, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi, a

b)

spolupracují s příslušnými orgány, jež jsou uvedeny na internetových stránkách obsažených v příloze II, při veškerém ověřování těchto informací.

2.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článek se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 10

Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení a obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 11

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 12

1.   Pokud Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce zařadí fyzickou či právnickou osobu, subjekt nebo orgán na seznam a předloží k tomuto určení odůvodnění, Rada zařadí tuto osobu, subjekt nebo orgán do přílohy I. Rada sdělí své rozhodnutí a odůvodnění dotyčné osobě, subjektu nebo orgánu, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jim umožní se k této záležitosti vyjádřit.

2.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové hmotné důkazy, Rada přezkoumá své rozhodnutí a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informuje.

Článek 13

Pokud OSN rozhodne vyjmout osobu, subjekt nebo orgán ze seznamu nebo pozměnit identifikační údaje o osobě, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, Rada odpovídajícím způsobem změní přílohu I.

Článek 14

Příloha I zahrnuje případné dostupné informace, jež poskytla Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce a jež jsou nezbytné pro účely identifikace dotyčných fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha I rovněž zahrnuje datum určení Radou bezpečnosti nebo Výborem pro sankce.

Článek 15

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce ukládané za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi uvedená pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a vyrozumí ji o veškerých pozdějších změnách.

Článek 16

1.   Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto nařízení a uvedou je na internetových stránkách obsažených v příloze II nebo prostřednictvím těchto stránek.

2.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí veškeré následné změny.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 17

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě každého letadla nebo plavidla podléhajících pravomoci členského státu;

c)

pro každou osobu, která je státním příslušníkem některého členského státu, ať se nachází na území Unie, nebo mimo něj;

d)

pro každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán založené nebo zřízené podle práva některého členského státu;

e)

pro každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 18

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 26. dubna 2010.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Viz strana 17 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Úř. věst. L 46, 17.2.2009, s. 73.

(3)  Úř. věst. L 24, 29.1.2003, s. 2.

(4)  Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.

(8)  Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19.


PŘÍLOHA I

FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY, SUBJEKTY NEBO ORGÁNY UVEDENÉ V ČLÁNCÍCH 2 A 8

I.   Fyzické osoby

1)

Yasin Ali Baynah (také znám jako a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Datum narození: kolem roku 1966. Státní příslušnost: Somálsko. Alternativní státní příslušnost: Švédsko. Místo: Rinkeby, Stockholm, Švédsko; Mogadišo, Somálsko.

2)

Hassan Dahir Aweys (také znám jako a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh“) Datum narození: 1935. Občanství: Somálsko. Státní příslušnost: Somálsko. Místo: Somálsko; Eritrea.

3)

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (také znám jako a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Datum narození: kolem roku 1944. Místo narození: oblast Ogaden, Etiopie. Státní příslušnost: Somálsko. Místo: Somálsko.

4)

Ahmed Abdi aw-Mohamed (také znám jako a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane“, f) „Godani“, g) „Mukhtar, Shaykh“, h) „Zubeyr, Abu“) Datum narození: 10. července 1977. Místo narození: Hargeysa, Somálsko. Státní příslušnost: Somálsko.

5)

Fuad Mohamed Khalaf (také znám jako a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Státní příslušnost: Somálsko. Místo: Mogadišo, Somálsko. Alternativní místo: Somálsko.

6)

Bashir Mohamed Mahamoud (také znám jako a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab“, i) „Qorgab“) Datum narození: přibližně v letech 1979–1982. Alternativní datum narození: 1982. Státní příslušnost: Somálsko. Místo: Mogadišo, Somálsko.

7)

Mohamed Sa’id (také znám jako a) „Atom“, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Datum narození: kolem roku 1966. Místo narození: Galgala, Somálsko. Místo: Galgala, Somálsko. Alternativní místo: Badhan, Somálsko.

8)

Fares Mohammed Mana'a (také znám jako a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Datum narození: 8. února 1965. Místo narození: Saada, Jemen. Cestovní pas č.: 00514146; místo vydání: Sanaá, Jemen. Průkaz totožnosti č.: 1417576; místo vydání: Al-Amana, Jemen; datum vydání: 7. ledna 1996.

II.   Právnické osoby, subjekty a orgány

AL-SHABAAB (také znám jako a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Místo: Somálsko.


PŘÍLOHA II

INTERNETOVÉ STRÁNKY S INFORMACEMI O PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNECH PODLE ČL. 3 ODST. 2 A ČLÁNKŮ 5, 6 A 9 A ADRESA EVROPSKÉ KOMISE PRO ÚČELY OZNÁMENÍ

 

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

 

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

ŘECKO

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

ŠPANĚLSKO

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITÁLIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NIZOZEMSKO

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKO

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

 

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adresa Evropské komise pro účely oznámení:

European Commission

DG for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049

Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73


Top