EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0335

Nařízení Komise (EU) č. 335/2010 ze dne 22. dubna 2010 o povolení chelátu zinku hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

OJ L 102, 23.4.2010, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 264 - 266

No longer in force, Date of end of validity: 06/07/2021; Zrušeno 32021R0968

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/335/oj

23.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 335/2010

ze dne 22. dubna 2010

o povolení chelátu zinku hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení chelátu zinku hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat se zařazením do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“.

(4)

Ze stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ze dne 11. listopadu 2009 (2) s ohledem na stanoviska ze dne 16. dubna 2008 (3) a 2. dubna 2009 (4) vyplývá, že chelát zinku hydroxy analogu methioninu nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí. Podle stanoviska ze dne 16. dubna 2008 lze užívání uvedeného přípravku považovat za zdroj dostupného zinku a uvedený přípravek splňuje kritéria nutriční doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Úřad doporučuje přijmout odpovídající opatření pro bezpečnost uživatelů. Zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje úřad za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno, podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Nařízením Komise (ES) č. 888/2009 ze dne 25. září 2009 o povolení chelátu zinku hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (5) byl uvedený přípravek již povolen jako doplňková látka pro výkrm kuřat. Uvedené nařízení by mělo být zrušeno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „sloučeniny stopových prvků“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 888/2009 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. dubna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 7(11): 1381.

(3)  The EFSA Journal (2008) 694, 1.

(4)  The EFSA Journal (2009) 1042:1.

(5)  Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 71.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Obsah prvku (Zn) v mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: sloučeniny stopových prvků

3b6.10

chelát zinku hydroxy analogu methioninu

 

Charakteristika doplňkové látky:

 

Chelát zinku hydroxy analogu methioninu s obsahem zinku 17,5 %–18 % a 81 % 2-hydroxy-4-(methylsulfanyl) butanové kyseliny

 

Minerální olej: ≤ 1 %

 

Analytická metoda (1):

Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) podle EN 15510:2007

všechny druhy

 

zvířata v zájmovém chovu: 250 (celkem)

ryby: 200 (celkem)

jiné druhy: 150 (celkem)

Kompletní a doplňkové náhražky mléka: 200 (celkem)

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Pro bezpečnost uživatelů: během manipulace by se měly používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle a rukavice.

13. května 2020


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


Top