EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010H0019

Doporučení Komise ze dne 13. ledna 2010 o bezpečné výměně elektronických údajů mezi členskými státy za účelem kontroly jedinečnosti karet řidičů, které vydávají (oznámeno pod číslem K(2010) 19) (Text s významem pro EHP)

OJ L 9, 14.1.2010, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2010/19/oj

14.1.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 9/10


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 13. ledna 2010

o bezpečné výměně elektronických údajů mezi členskými státy za účelem kontroly jedinečnosti karet řidičů, které vydávají

(oznámeno pod číslem K(2010) 19)

(Text s významem pro EHP)

(2010/19/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 14 nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (1) vyžaduje, aby příslušný orgán členského státu vydal na žádost řidiče, který má obvyklé bydliště v tomto členském státu, kartu řidiče podle přílohy IB uvedeného nařízení.

(2)

Podle požadavku 268a nařízení (EHS) č. 3821/85 jsou členské státy povinny vyměňovat si elektronicky údaje, aby zajistily jedinečnost karet řidičů, které vydávají. Podle tohoto požadavku si příslušné orgány členských států také mohou elektronicky vyměňovat údaje při provádění kontrol karet řidičů přímo na pozemních komunikacích nebo v provozovnách za účelem ověření jedinečnosti a stavu karet.

(3)

Příslušný orgán by se měl ujistit, že žadatelé ještě nejsou držiteli platné karty řidiče.

(4)

Členské státy navzájem uznávají karty řidičů.

(5)

Bezpečnost, neporušenost a důvěryhodnost digitálního tachografu by měla být zajištěna řádnou kontrolou a používáním karet řidičů vydaných v Evropské unii.

(6)

Je žádoucí, aby vydávající orgány zavedly účinné postupy a způsoby řádné správy údajů o vydávání karet tachografu obecně, a karet řidičů obzvlášť.

(7)

Vydávající orgány členského státu by měly mít možnost rychlé kontroly a spolehlivé výměny informací o vydaných kartách řidičů, a tak zabránit tomu, aby řidiči měli více než jednu platnou kartu řidiče.

(8)

Odpovědné vnitrostátní orgány by měly mít možnost ověřit při silničních kontrolách, zda má řidič kartu řidiče, a zkontrolovat platnost této karty.

(9)

Používání systému předávání zpráv TACHOnet, na který je napojeno již 28 evropských zemí, je zavedeným a důvěryhodným nástrojem pro elektronickou výměnu údajů mezi členskými státy týkajících se vydávání a kontroly karet řidičů. Systém předávání zpráv TACHOnet je definován souborem referenčních dokumentů, včetně referenční příručky pro předávání zpráv XML, které jsou zveřejněny na internetové stránce útvarů Komise odpovědných za sociální hlediska politiky silniční dopravy.

(10)

Fungování systému předávání zpráv TACHOnet závisí na fungování jednotlivých vnitrostátních systémů. Je proto třeba stanovit minimální úroveň služeb, kterou by členské státy měly v souvislosti s dostupností systému dosáhnout,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

Používání systému TACHOnet

1.

Pokud jde o výměnu informací při kontrole jedinečnosti karet řidičů vydaných v souladu s nařízením (EHS) č. 3821/85, měly by členské státy používat systém předávání zpráv TACHOnet.

Používaní jiných slučitelných systémů

2.

Pro účely vzájemné výměny elektronických údajů může skupina členských států rovněž používat slučitelný systém, který vyhovuje přinejmenším referenční příručce pro předávání zpráv XML v systému TACHOnet zveřejněné na internetové stránce Komise, pokud si tyto státy vyměňují elektronické údaje se všemi ostatními členskými státy prostřednictvím systému TACHOnet.

Postup pro kontrolu jedinečnosti karet řidičů

3.

Při kontrole jedinečnosti karty řidiče by členské státy měly používat postup stanovený v příloze I.

Používání systému TACHOnet či rovnocenných systémů vnitrostátními kontrolními orgány

4.

Členské státy by měly svým vnitrostátním donucovacím a kontrolním orgánům umožnit a měly by je podněcovat a podporovat, aby používaly systém TACHOnet a/nebo rovnocenné systémy, s cílem usnadnit účinné kontroly platnosti, stavu a jedinečnosti karet řidičů, zejména na pozemních komunikacích nebo v provozovnách.

Minimální úroveň služeb

5.

Členské státy by měly poskytovat minimální úroveň služeb systému TACHOnet nebo slučitelného systému, na který odkazuje bod 2, uvedenou v příloze II.

Další kroky

6.

Členské státy se vyzývají, aby Komisi do 30. června 2010 oznámily opatření přijatá s ohledem na toto doporučení.

Přezkum

7.

V případě, že by byl k dispozici rovnocenný systém elektronické výměny údajů použitelný ve všech členských státech, měla by Komise na žádost alespoň pěti členských států a po konzultaci s výborem zřízeným podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3821/85 toto doporučení přezkoumat.

Určení

8.

Toto doporučení je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. ledna 2010.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8.


PŘÍLOHA I

KONTROLA JEDINEČNOSTI KARTY ŘIDIČE

1.

Všechny žádosti o karty řidičů by měly být zkontrolovány a porovnány s rejstříkem karet řidičů členského státu, v němž je žádost podána.

2.

V případech, kdy je žadatel držitelem řidičského průkazu vydaného v zemi, v níž byla podána žádost, mohou orgány členského státy vydávající kartu použít systém předávání zpráv TACHOnet nebo slučitelný systém pro provádění náhodných kontrol s cílem ověřit, zda žadatel požádal o kartu řidiče a/nebo ji obdržel v jiném členském státu. Tyto náhodné kontroly by měly být provedeny alespoň u 2 % všech žádostí.

3.

V případech, kdy je žadatel držitelem řidičského průkazu vydaného v jiném členském státu, než ve kterém byla podána žádost, měly by orgány členského státy vydávající kartu vždy použít systém předávání zpráv TACHOnet nebo slučitelný systém.

4.

Členské státy vydávající kartu řidiče řidiči, který je držitelem řidičského průkazu vydaného v jiném členském státu, by měly tomuto členskému státu prostřednictvím systému TACHOnet či slučitelného systému okamžitě oznámit, že byla vydána karta řidiče.

5.

Členský stát, který od jiného členského státu obdrží oznámení o vydání karty řidiče řidiči, který je držitelem řidičského průkazu vydaného v členském státu, jenž obdržel oznámení, by měl tuto informaci zanést do svého rejstříku karet řidičů. Informaci není nutné zanést do rejstříku v případě, kdy orgány členského státu vydávající kartu používají systém TACHOnet nebo slučitelný systém u 100 % žádostí.


PŘÍLOHA II

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ SLUŽEB

V souvislosti se systémem TACHOnet či slučitelným systémem výměny elektronických údajů by měly členské státy používat následující minimální normy služeb:

1.

   Časový rámec služeb a jejich působnost 24 hodin/7 dnů

2.

   Míra dostupnosti systému 98 %

Míra dostupnosti systému představuje procentuální podíl času, ve kterém je systém v provozu.

3.

   Doba reakce systému Maximálně 60 vteřin

Pokud systém nesplňuje požadovanou dobu reakce, měl by členský stát podniknout všechny potřebné kroky k tomu, aby u systému byla co nejdříve obnovena doba obvyklé reakce.

4.

   Údržba Členský stát by měl jiným členským státům a Komisi oznámit jakékoliv činnosti údržby prostřednictvím nástroje „Schedule Maintenance“ (harmonogram údržby), který je k dispozici na internetovém portálu TACHOnet

https://webgate.cec.eu-admin.net/tachonet/prod/tachonetportal/

(přístup je omezen na připojení prostřednictvím sítě s-TESTA)

5.

   Postup v případě poruch V případě, že poruchu nelze do 30 minut odstranit, měl by členský stát, jehož systému poruchu způsobil, uplatnit následující postup:


Top