EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0025

Nařízení Komise (EU) č. 25/2010 ze dne 13. ledna 2010 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 796/2004, pokud jde o snížení částek podpory pro zemědělce v Řecku na rok 2009

OJ L 9, 14.1.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/25(1)/oj

14.1.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 9/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 25/2010

ze dne 13. ledna 2010,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 796/2004, pokud jde o snížení částek podpory pro zemědělce v Řecku na rok 2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (1), a zejména na čl. 142 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 73/2009, a dále pro podmíněnost podle nařízení Rady (ES) č. 479/2008 (2), stanoví v článku 21 snížení částek v případě opožděného podání žádosti o podporu a rovněž v případě opožděného předložení dokladů, smluv nebo prohlášení, které zakládají způsobilost pro dotyčnou podporu.

(2)

Podle článku 6 nařízení (ES) č. 796/2004 musí členské státy zajistit, aby byly zemědělské pozemky spolehlivě identifikovány, a vyžadovat, aby byly k jednotné žádosti přiloženy doklady o vymezení pozemků pro účely provádění kontrolního systému. Podle čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení obsahuje navíc jednotná žádost veškeré informace nezbytné k prokázání způsobilosti pro podporu. Mezi ně patří údaje umožňující identifikaci všech zemědělských pozemků v hospodářství a jejich umístění.

(3)

S cílem odstranit nesrovnalosti související s identifikací zemědělských pozemků, které byly v minulosti pravidelně zjišťovány, byla řeckým zemědělcům v roce 2009 poprvé uložena povinnost identifikovat zemědělské pozemky, na které se jejich žádost vztahuje, rovněž v digitální podobě, kromě identifikace v alfanumerické podobě, která se výhradně vyžadovala v předchozích letech, aby mohla být jejich žádost způsobilá.

(4)

V Řecku se však při správě jednotné žádosti na rok 2009 vyskytly mimořádné okolnosti. V důsledku neočekávaných obtíží souvisejících s vážnými technickými problémy došlo k významnému zpoždění praktického provádění této digitální identifikace.

(5)

Kromě vlastní technické náročnosti byl proces digitalizace zpomalen celkovou situací, protože zemědělské pozemky v Řecku jsou zeměpisně značně rozptýlené a vzájemně výrazně propletené. Z těchto důvodů vyžadovalo hladké a přesné provedení digitalizačního procesu od zemědělců zvláštní schopnosti a důkladné znalosti.

(6)

V této souvislosti se ukázala jako nezbytná rozsáhlá informační a poradenská činnost ze strany příslušných veřejných i soukromých subjektů. Situace si vyžádala rozsáhlá a časově náročná opatření k odpovídajícímu vyškolení řeckých zemědělců.

(7)

Kromě toho nefungovalo zejména v odlehlých oblastech připojení a docházelo k řadě závažných a dlouhotrvajících selhání sítě.

(8)

Tento stav ovlivnil ve značné míře schopnost řeckých zemědělců předložit ve lhůtě stanovené v čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 796/2004 jednotnou žádost, která od roku 2009 zahrnuje digitalizovanou identifikaci zemědělských pozemků. Pouze velmi malý počet zemědělců byl schopen splnit požadavek na digitalizovanou identifikaci v dané lhůtě. Mnoho ostatních zemědělců doplnilo svoji žádost o tuto identifikaci až dodatečně.

(9)

Vzhledem k této situaci by se u žádostí pro rok 2009 neměla uplatňovat snížení nebo vyloučení stanovená v čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 796/2004 z důvodů opožděné digitální identifikace zemědělských pozemků, pokud zemědělci dodají tuto digitální identifikaci do jednotné žádosti zemědělců do data, u kterého se zohlední jak skutečnost, že řada řeckých zemědělců byla v mezidobí schopna doplnit chybějící údaje, tak nutnost zajistit urychlené zpracování žádostí obdržených pro rok 2009, aby nedošlo ke zbytečnému zpoždění v cyklu uskutečňování výdajů. Jako konečný termín, do kterého by měli mít zemědělci možnost doplnit digitalizovanou identifikaci, by mělo být stanoveno datum 31. ledna 2010. Zemědělci na menších ostrovech v Egejském moři ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 ze dne 18. září 2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři (3), by však měli mít možnost doplnit tuto identifikaci nejpozději do 15. února 2010, aby se zohlednily jejich zvláštní problémy související se spojením a přepravou.

(10)

Protože by se navrhovaná odchylka měla vztahovat na žádosti o podporu podané na rok 2009, je třeba, aby se toto nařízení uplatňovalo se zpětnou působností.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pokud jde o žádosti o podporu na rok 2009 v Řecku, neuplatňují se odchylně od čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 796/2004 snížení ani vyloučení z důvodů opožděné digitální identifikace zemědělských pozemků, pokud bude tato digitální identifikace doplněna do jednotné žádosti zemědělců nejpozději do dne 31. ledna 2010. U zemědělců na menších ostrovech v Egejském moři ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1405/2006 se však tato digitální identifikace doplní do jednotné žádosti zemědělců nejpozději do 15. února 2010.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Je použitelné do dne 16. února 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18.

(3)  Úř. věst. L 265, 26.9.2006, s. 1.


Top