EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0158

Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

OJ L 343, 22.12.2009, p. 74–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 204 - 243

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Zrušeno a nahrazeno 32016R0429 . Latest consolidated version: 01/02/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/158/oj

22.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 343/74


SMĚRNICE RADY 2009/158/ES

ze dne 30. listopadu 2009

o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2) byla několikrát podstatně změněna (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Drůbež jakožto živá zvířata a násadová vejce jakožto živočišné produkty jsou uvedeny na seznamu produktů v příloze I Smlouvy.

(3)

Pro zajištění racionálního rozvoje produkce drůbeže a tím zvýšení produktivity tohoto odvětví by měla být na úrovni Společenství stanovena určitá veterinární pravidla pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství.

(4)

Rozmnožovací chov a odchov drůbeže patří k základním zemědělským činnostem. Představují zdroj příjmů pro část zemědělského obyvatelstva.

(5)

Na podporu obchodu s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství by neměly mezi veterinárními podmínkami jednotlivých členských států existovat rozdíly.

(6)

Pro harmonický rozvoj obchodu uvnitř Společenství by měl být stanoven režim Společenství, kterým by se řídil dovoz ze třetích zemí.

(7)

Tato směrnice by se v zásadě neměla vztahovat na zvláštní formy obchodu, jako jsou výstavy, přehlídky a soutěže.

(8)

Za současného stavu rozvoje moderního drůbežářství je nejlepším způsobem podpory harmonického rozvoje obchodu s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství zajištění kontroly v produkčních zařízeních.

(9)

Je nezbytné ponechat na příslušných orgánech členských států, aby schvalovaly zařízení odpovídající podmínkám stanoveným v této směrnici a aby zabezpečovaly uplatňování těchto podmínek.

(10)

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (4) stanoví normy uvádění na trh produktů z odvětví vajec a drůbežího masa. Nařízení Komise (ES) č. 617/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže (5), stanoví prováděcí pravidla k uvedenému nařízení, pokud jde o obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže, a zejména pro přidělování registračního čísla každému produkčnímu zařízení a označování násadových vajec. Pro účely této směrnice je třeba z praktických důvodů dodržovat stejná měřítka při označování produkčních zařízení a označování násadových vajec.

(11)

Členské státy by měly určit národní referenční laboratoře a poskytovat všechny potřebné údaje a aktualizace. Členské státy by měly tyto informace zpřístupnit ostatním členským státům a veřejnosti.

(12)

Drůbež a násadová vejce obchodované uvnitř Společenství by měly splňovat některé veterinární požadavky, aby se zabránilo šíření nákaz.

(13)

Ze stejného důvodu by měly být stanoveny podmínky přepravy.

(14)

Komisi by mělo být umožněno, aby s ohledem na pokroky dosažené některým členským státem při tlumení některých nákaz drůbeže schválila určité doplňkové požadavky, pokud nejdou nad rámec požadavků uplatňovaných dotyčným členským státem na úrovni vnitrostátní. V souvislosti s tím může být vhodné stanovit statusy států nebo jejich oblastí s ohledem na některé nákazy, vůči nimž je drůbež vnímavá.

(15)

Obchod uvnitř Společenství uskutečňovaný ve velmi malém rozsahu sice nemůže z praktických důvodů splňovat veškeré požadavky Společenství, ale vždy by měla být dodržena některá základní pravidla.

(16)

K zajištění toho, aby byly stanovené požadavky splněny, by mělo být upraveno vydávání veterinárního osvědčení, které provází drůbež a násadová vejce až na místo jejich určení, úředním veterinárním lékařem.

(17)

Pokud jde o organizaci kontrol a opatření následující po kontrolách, které má provádět členský stát určení, a o ochranná opatření, která mají být zavedena, je třeba odkázat na základní pravidla stanovená ve směrnici 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (6).

(18)

Komise by měla být oprávněna provádět kontroly ve spolupráci s příslušnými orgány členských států.

(19)

Stanovení přesného režimu Společenství pro dovoz ze třetích zemí vyžaduje sestavení seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých mohou být drůbež a násadová vejce dováženy.

(20)

Výběr těchto zemí by měl být založen na obecných kritériích, jako jsou zdravotní stav drůbeže a jiných zvířat, organizace a pravomoci veterinární správy a platné veterinární předpisy.

(21)

Navíc by neměl být povolen dovoz drůbeže a násadových vajec ze zemí s výskytem nákaz drůbeže, které představují nebezpečí pro hospodářská zvířata ve Společenství, nebo prostých těchto nákaz po příliš krátkou dobu.

(22)

Obecné podmínky dovozu ze třetích zemí by měly být doplněny zvláštními podmínkami stanovenými na základě nákazové situace v každé z nich.

(23)

Předložení standardizovaného osvědčení při dovozu drůbeže nebo násadových vajec představuje účinný prostředek ověření používání pravidel Společenství. Tato pravidla mohou obsahovat zvláštní ustanovení, která se mohou lišit podle dotyčné třetí země. To by mělo být bráno v úvahu při vytváření vzorových formulářů.

(24)

Je třeba pověřit veterinární znalce Komise, aby ověřovali, zda jsou pravidla Společenství ve třetích zemích dodržována.

(25)

Kontroly prováděné při dovozu by se měly zaměřovat na původ a zdravotní stav drůbeže a násadových vajec.

(26)

Za účelem ochrany zdraví lidí a zvířat by mělo být členským státům povoleno zavést vhodná opatření včetně usmrcení a neškodného odstranění drůbeže nebo násadových vajec při vstupu na území Společenství a během přepravy do místa určení.

(27)

Vzhledem k neustálému rozvoji drůbežářských technik je třeba provádět pravidelně úpravy metod tlumení nákaz drůbeže.

(28)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (7).

(29)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy VI,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

1.   Tato směrnice stanoví veterinární podmínky pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a pro dovoz drůbeže a násadových vajec ze třetích zemí.

2.   Tato směrnice se nevztahuje na drůbež určenou na výstavy, přehlídky nebo soutěže.

Článek 2

Pro účely této směrnice se „úředním veterinárním lékařem“ a „třetí zemí“ rozumí úřední veterinární lékař a třetí země definovaní ve směrnici Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit (8).

Vedle toho se pro účely této směrnice rozumí:

1)

„drůbeží“ kur domácí, krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, bažanti, koroptve a běžci (Ratitae) chovaní nebo držení v zajetí pro reprodukci, pro produkci masa nebo konzumních vajec nebo pro získání zvěře na zazvěření;

2)

„násadovými vejci“ vejce pocházející od drůbeže a určená k líhnutí;

3)

„jednodenními kuřaty“ veškerá drůbež mladší než 72 hodin, ještě nekrmená; pižmovky velké (Cairina moschata) a jejich kříženci se však mohou krmit;

4)

„plemennou drůbeží“ drůbež stará nejméně 72 hodin, určená pro produkci násadových vajec;

5)

„užitkovou drůbeží“ drůbež stará nejméně 72 hodin, chovaná pro produkci masa nebo konzumních vajec anebo k zazvěření;

6)

„jatečnou drůbeží“ drůbež dodaná přímo na jatky, aby tam byla poražena s minimálním odkladem a nejpozději 72 hodin po dovezení;

7)

„hejnem“ veškerá drůbež téhož nákazového statusu, chovaná v týchž prostorách nebo v ohradě a vytvářející jednu epizootologickou jednotku. V případě drůbeže chované v uzavřených prostorách sem patří všichni ptáci sdílející týž vzdušný prostor;

8)

„hospodářstvím“ zařízení nebo závod využívaný pro chov nebo držení plemenné nebo užitkové drůbeže;

9)

„zařízením“ zařízení nebo jeho část umístěné v jednom místě a určené pro následující činnosti:

a)

„zařízením pro šlechtitelský chov“ se rozumí zařízení, jehož činnost spočívá v produkci násadových vajec určených k produkci plemenné drůbeže;

b)

„zařízením pro rozmnožovací chov“ se rozumí zařízení, jehož činnost spočívá v produkci násadových vajec určených k produkci užitkové drůbeže;

c)

„odchovným zařízením“ se rozumí

i)

v případě zařízení pro chov plemenné drůbeže zařízení, jehož činnost spočívá v péči o plemennou drůbež do doby, než dosáhne reprodukčního stádia,

nebo

ii)

v případě zařízení pro chov užitkové drůbeže zařízení, jehož činnost spočívá v péči o nosnou užitkovou drůbež do doby, než dosáhne nosného stádia;

d)

„líhní“ se rozumí zařízení, jehož činnost spočívá v uložení násadových vajec do inkubátoru, jejich líhnutí a dodávání jednodenních kuřat;

10)

„pověřeným veterinárním lékařem“ veterinární lékař pověřený příslušným veterinárním orgánem, pod jeho odpovědností, k provádění kontrol stanovených v této směrnici v konkrétním zařízení;

11)

„schválenou laboratoří“ laboratoř umístěná na území členského státu, schválená příslušným veterinárním orgánem a pověřená pod odpovědností tohoto orgánu prováděním diagnostických zkoušek podle této směrnice;

12)

„veterinární prohlídkou“ návštěva úředního nebo pověřeného veterinárního lékaře zaměřená na inspekci zdravotního stavu veškeré drůbeže v zařízení;

13)

„chorobami povinnými hlášením“ nákazy vyjmenované v příloze V;

14)

„ohniskem“ ohnisko podle definice ve směrnici Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve Společenství (9);

15)

„karanténní stanicí“ zařízení, kde je drůbež držena v úplné izolaci bez přímého nebo nepřímého styku s jinou drůbeží, aby zde mohla být dlouhodobě pozorována a podrobena vyšetřením na nákazy uvedené v příloze V;

16)

„utracením“ destrukce, při dodržení všech nezbytných veterinárních záruk včetně dezinfekce, veškeré drůbeže a produktů, které jsou infikovány nebo podezřelé z kontaminace.

KAPITOLA II

PRAVIDLA PRO OBCHOD UVNITŘ SPOLEČENSTVÍ

Článek 3

1.   Členské státy předloží Komisi do 1. července 1991 plán vnitrostátních opatření, která hodlají zavést pro zajištění dodržování pravidel stanovených v příloze II pro schvalování zařízení pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství.

Komise tyto plány posoudí. Postupem podle čl. 33 odst. 2 je schválí nebo před schválením změní nebo doplnění.

2.   Změny nebo doplnění plánu, který byl schválen podle odst. 1 druhého pododstavce tohoto článku, mohou být postupem podle čl. 33 odst. 2:

a)

schváleny na žádost příslušného členského státu se zřetelem na vývoj situace v tomto členském státě, nebo

b)

vyžádány se zřetelem na pokrok v metodách prevence a tlumení nákaz.

Článek 4

Každý členský stát určí národní referenční laboratoř příslušnou pro koordinaci diagnostických metod stanovených touto směrnicí a jejich používání schválenými laboratořemi na jeho území.

Každý členský stát zpřístupní údaje o své národní referenční laboratoři a jakékoli následné změny ostatním členským státům a veřejnosti.

Podrobná pravidla pro jednotné uplatňování tohoto článku mohou být přijata postupem podle čl. 33 odst. 2.

Článek 5

Za účelem obchodování ve Společenství:

a)

musí násadová vejce, jednodenní kuřata, plemenná drůbež a užitková drůbež splňovat podmínky stanovené v článcích 6, 15, 18 a 20. Musí rovněž splňovat všechny podmínky podle článků 16 a 17.

Kromě toho:

i)

násadová vejce musí splňovat podmínky stanovené v článku 8;

ii)

jednodenní kuřata musí splňovat podmínky stanovené v článku 9;

iii)

plemenná drůbež a užitková drůbež musí splňovat podmínky stanovené v článku 10;

b)

jatečná drůbež musí splňovat podmínky stanovené v článcích 11, 15, 18 a 20 a rovněž podmínky stanovené na základě článků 16 a 17;

c)

drůbež (včetně jednodenních kuřat) určená k zazvěření musí splňovat podmínky stanovené v článcích 12, 15, 18 a 20 a rovněž podmínky stanovené na základě článků 16 a 17;

d)

pokud jde o salmonelu, musí drůbež určená pro Finsko a Švédsko splňovat podmínky stanovené článkem 13.

Článek 6

Násadová vejce, jednodenní kuřata, plemenná drůbež a užitková drůbež musí pocházet:

a)

ze zařízení vyhovujících těmto požadavkům:

i)

jsou schválena pod číslem určeným příslušným orgánem v souladu s pravidly stanovenými v kapitole I přílohy II;

ii)

v době odeslání se na ně nevztahuje žádné veterinární omezení platné pro drůbež;

iii)

nenacházejí se v oblasti, která je z veterinárních důvodů předmětem omezujících opatření podle právních předpisů Společenství v důsledku vzniku ohniska nákazy, vůči níž je drůbež vnímavá;

b)

z hejna, které v době odeslání nevykazuje žádné klinické příznaky nákazy drůbeže ani podezření na ni.

Článek 7

Každý členský stát vypracuje a průběžně aktualizuje seznam zařízení schválených v souladu s čl. 6 písm. a) bodem i) a jejich čísel a zpřístupní jej ostatním členským státům a veřejnosti.

Podrobná pravidla pro jednotné uplatňování tohoto článku mohou být přijata postupem podle čl. 33 odst. 2.

Článek 8

1.   V době odeslání musí násadová vejce:

a)

pocházet z hejn, která:

i)

se nacházela po dobu delší než šest týdnů v jednom nebo více zařízeních Společenství uvedených v čl. 6 písm. a) bodě i),

ii)

jestliže byla očkována, byla očkována v souladu s podmínkami podle přílohy III,

iii)

a

buď prodělala během 72 hodin před odesláním veterinární prohlídku, kterou provedl úřední nebo pověřený veterinární lékař, a v době prohlídky nevykazovala žádné klinické příznaky nákazy ani podezření na ni,

nebo byla každý měsíc kontrolována úředním nebo pověřeným veterinárním lékařem, přičemž poslední kontrola se uskutečnila nejvíce 31 dnů před odesláním. Pokud je vybrána tato možnost, provede úřední nebo pověřený veterinární lékař rovněž kontrolu záznamů nákazového statusu hejna a na základě aktuálních informací, které poskytla osoba pověřená péčí o hejno během 72 hodin před odesláním, zhodnotí aktuální nákazový status. V případě, že na základě záznamů nebo jiných informací vznikne podezření na nákazu, provede úřední nebo pověřený veterinární lékař veterinární prohlídku, při níž se vyloučí možnost výskytu nákazy drůbeže;

b)

být označena v souladu s nařízením (ES) č. 617/2008;

c)

být dezinfikována v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře.

2.   Pokud se nákaza drůbeže, která se může přenášet vejci, vyskytne v hejnu, které dodávalo vejce v době jejich inkubace, oznámí se to dotčené líhni a orgánu či orgánům příslušným pro líheň a hejno původu.

Článek 9

Jednodenní kuřata musí:

a)

být líhnuta z násadových vajec, která odpovídají požadavkům článků 6 a 8;

b)

jestliže byla očkována, být očkována v souladu s podmínkami podle přílohy III;

c)

v době odeslání nevykazovat žádné příznaky, které by mohly vést k podezření na nákazu na základě kapitoly II části B bodu 2 písm. g) a h) přílohy II.

Článek 10

V době odeslání musí plemenná a užitková drůbež:

a)

být chována od svého vylíhnutí nebo více než šest týdnů v jednom nebo více zařízeních Společenství, jak je uvedeno v čl. 6 písm. a) bodě i);

b)

jestliže byla očkována, být očkována v souladu s podmínkami podle přílohy III;

c)

podrobit se během 48 hodin před odesláním veterinární prohlídce, kterou provedl úřední nebo pověřený veterinární lékař, a v době prohlídky nevykazovat žádné klinické příznaky nákazy drůbeže ani podezření na ni.

Článek 11

V době odeslání musí jatečná drůbež pocházet z hospodářství:

a)

kde byla chována od vylíhnutí nebo více než 21 dnů;

b)

na které se nevztahují žádná veterinární omezení týkající se drůbeže;

c)

kde veterinární prohlídka, kterou během pěti dnů před odesláním provedl úřední nebo pověřený veterinární lékař u hejna, k němuž patří drůbež, která má být poražena, neprokázala žádné klinické příznaky nákazy drůbeže ani podezření na ni;

d)

které se nenachází v oblasti, která je v souladu s právními předpisy Společenství z veterinárních důvodů předmětem omezujících opatření v důsledku vzniku ohniska nákazy, vůči níž je drůbež vnímavá.

Článek 12

1.   V době odeslání musí drůbež starší než 72 hodin určená k zazvěření pocházet z hospodářství:

a)

kde byla chována od vylíhnutí nebo po dobu delší než 21 dnů a kde se během dvou týdnů před odesláním nedostala do styku s nově příchozí drůbeží;

b)

které není předmětem omezujících veterinárních opatření vztahujících se na drůbež;

c)

kde veterinární prohlídka, kterou během 48 hodin před odesláním provedl úřední nebo pověřený veterinární lékař u hejna, k němuž patří drůbež, která má být odeslána, neprokázala žádné klinické příznaky nákazy drůbeže ani podezření na ni;

d)

které se nenachází v oblasti, která je z veterinárních důvodů předmětem karantény v souladu s právními předpisy Společenství v důsledku ohniska nákazy, vůči níž je drůbež vnímavá.

2.   Na drůbež podle odstavce 1 se nevztahuje článek 6.

Článek 13

1.   Pokud jde o salmonelu, podléhají u sérotypů neuvedených v kapitole III oddíle A přílohy II dodávky jatečné drůbeže do Finska a Švédska mikrobiologickému vyšetření vzorků v zařízení původu v souladu s rozhodnutím Rady 95/410/ES ze dne 22. června 1995, kterým se stanoví pravidla pro mikrobiologické vyšetření vzorků odebraných v zařízení původu jatečné drůbeže určené pro Finsko a Švédsko (10).

2.   Rozsah vyšetření uvedeného v odstavci 1 a metody, které mají být použity, se určí s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a na operační program, který musí Finsko a Švédsko předložit Komisi.

3.   Vyšetření uvedené v odstavci 1 se neprovádí u jatečné drůbeže z hospodářství podléhajících programu uznanému postupem podle čl. 33 odst. 2 za rovnocenný programu uvedenému v odstavci 2 tohoto článku.

Článek 14

1.   Požadavky článků 5 až 11 a 18 se nevztahují na obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství, jestliže se jedná o zásilky s méně než dvaceti jednotkami a splňují-li drůbež a násadová vejce požadavky odstavce 2 tohoto článku.

2.   Drůbež a násadová vejce uvedené v odstavci 1 musí v době odeslání pocházet z hejn:

a)

která jsou držena ve Společenství buď od svého vylíhnutí, nebo nejméně po dobu tří měsíců;

b)

která jsou v době odeslání prostá klinických příznaků nákaz drůbeže;

c)

která, jestliže byla očkována, byla očkována v souladu s podmínkami podle přílohy III;

d)

na která se nevztahují žádná veterinární omezení určená pro drůbež;

e)

která se nenacházejí v oblasti, která je z veterinárních důvodů předmětem omezujících opatření v souladu s právními předpisy Společenství v důsledku vzniku ohniska nákazy, vůči níž je drůbež vnímavá.

Všichni ptáci v zásilce musí měsíc před odesláním při sérologických testech na protilátky proti Salmonella pullorumSalmonella gallinarum v souladu s přílohou II kapitolou III reagovat negativně. U násadových vajec nebo jednodenních kuřat se hejno původu musí během tří měsíců před odesláním podrobit sérologickým testům na Salmonella pullorumSalmonella gallinarum, při nichž může být infekce odhalena při prevalenci 5 % s 95 % spolehlivostí.

3.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují na zásilky, které obsahují ptáky nadřádu běžci nebo jejich násadová vejce.

Článek 15

1.   V případě zásilek drůbeže a násadových vajec z členských států nebo z oblastí členských států, které očkují drůbež proti newcastleské chorobě, do členského státu nebo oblasti členského státu, jejichž status byl stanoven ve smyslu odstavce 2, se uplatňují tato pravidla:

a)

násadová vejce musí pocházet z hejn, která:

i)

nejsou očkována, nebo

ii)

jsou očkována inaktivovanou očkovací látkou, nebo

iii)

jsou očkována živou očkovací látkou za předpokladu, že k očkování došlo minimálně třicet dnů před sběrem násadových vajec;

b)

jednodenní kuřata (včetně kuřat určených k zazvěření) nesmějí být očkována proti newcastleské chorobě a musí pocházet:

i)

z násadových vajec, která splňují podmínky písmene a), a

ii)

z líhně, kde pracovní metody zajišťují líhnutí těchto vajec časově a prostorově zcela odděleně od vajec, která nesplňují podmínky písmene a);

c)

plemenná a užitková drůbež:

i)

nesmí být očkována proti newcastleské chorobě,

ii)

musí být izolována po dobu 14 dní před odesláním buď v hospodářství, nebo v karanténní stanici pod dohledem úředního veterinárního lékaře. V této spojitosti nesmí být 21 dní před odesláním žádná drůbež nacházející se v původním hospodářství nebo případně v karanténní stanici očkována proti newcastleské chorobě a žádný jiný pták než ten, který je součástí zásilky, nesmí být po tuto dobu uveden do hospodářství nebo karanténní stanice, a

iii)

musí být, v souladu s prováděcími pravidly přijatými postupem podle čl. 33 odst. 2, v průběhu čtrnácti dnů před odesláním podrobena reprezentativní sérologickým testům na protilátky proti newcastleské chorobě s negativním nálezem;

d)

jatečná drůbež musí pocházet z hejn, která:

i)

v případě, že nejsou očkována proti newcastleské chorobě, splňují požadavky uvedené v písm. c) bodě iii);

ii)

v případě, že jsou očkována, byla, v souladu s prováděcími pravidly přijatými postupem podle čl. 33 odst. 2, v průběhu čtrnácti dnů před odesláním a na základě reprezentativního vzorku podrobena vyšetření na izolaci viru newcastleské choroby.

2.   Jestliže chtějí být členský stát nebo oblast či oblasti členského státu stanoveny jako oblasti, kde se neprovádí očkování proti newcastleské chorobě, smějí předložit program uvedený v čl. 16 odst. 1.

Komise posoudí programy, které jí členské státy předloží. Programy mohou být schváleny postupem podle čl. 33 odst. 2 na základě kritérií uvedených v čl. 16 odst. 1. Týmž postupem lze určit jakékoli další obecné nebo konkrétní záruky, které mohou být v obchodu uvnitř Společenství požadovány.

Pokud je členský stát nebo oblast členského státu toho názoru, že dosáhl statusu oblasti, kde se neprovádí očkování proti newcastleské chorobě, může Komisi požádat o stanovení tohoto statusu postupem podle čl. 33 odst. 2.

Při stanovení statusu oblasti, kde se neprovádí očkování proti newcastleské chorobě, se u členského státu nebo oblasti berou v úvahu údaje uvedené v čl. 17 odst. 1, a zejména tato kritéria:

a)

s výjimkou povinného očkování poštovních holubů podle čl. 17 odst. 3 směrnice Rady 92/66/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby (11) během předchozích dvanácti měsíců nebylo povoleno očkování proti newcastleské chorobě u drůbeže;

b)

hejna plemenné drůbeže byla alespoň jeden rok sérologicky sledována na přítomnost newcastleské choroby v souladu s prováděcími pravidly přijatými postupem podle čl. 33 odst. 2 této směrnice;

c)

v hospodářstvích se nenachází žádná drůbež, u níž by během předchozích dvanácti měsíců bylo provedeno očkování proti newcastleské chorobě, s výjimkou poštovních holubů očkovaných podle čl. 17 odst. 3 směrnice 92/66/EHS.

3.   Komise může status oblasti, kde se neprovádí očkování proti newcastleské chorobě, pozastavit postupem podle čl. 33 odst. 2:

a)

buď v případě vážné epizoocie newcastleské choroby, kterou není možné dostat pod kontrolu;

b)

nebo v případě zrušení legislativních omezení, která zakazují pravidelné očkování proti newcastleské chorobě.

Článek 16

1.   Kde členský stát vypracuje nebo vypracoval dobrovolný nebo povinný program tlumení nákazy, vůči níž je drůbež vnímavá, může jej předložit Komisi s tím, že uvede zejména:

a)

rozšíření nákazy na svém území;

b)

zdůvodnění programu tlumení z hlediska významu nákazy a předpokládaného hospodářského přínosu;

c)

zeměpisnou oblast, ve které bude program proveden;

d)

různé statusy pro jednotlivá drůbežářská zařízení, normy, kterých musí být dosaženo u každé kategorie drůbeže, a vyšetřovací postupy, které budou použity;

e)

postupy pro kontrolu programu;

f)

důsledky ztráty statusu z jakéhokoliv důvodu pro hospodářství;

g)

opatření, která mají být zavedena v případě pozitivních výsledků vyšetření provedených podle programu.

2.   Komise posoudí programy předložené členskými státy. Programy mohou být schváleny s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v odstavci 1 postupem podle čl. 33 odst. 2. Týmž postupem lze určit obecné nebo zvláštní doplňkové záruky, které mohou být vyžadovány v obchodu uvnitř Společenství. Tyto záruky nesmějí být přísnější než záruky, které členský stát vyžaduje na vlastním území.

3.   Programy předložené členskými státy mohou být změněny nebo doplněny postupem podle čl. 33 odst. 2. Týmž postupem mohou být schváleny změny nebo doplnění programů dříve schválených a záruk vymezených v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

Článek 17

1.   Členský stát, který má za to, že jeho území nebo část jeho území je prosté některé z nákaz, vůči níž je drůbež vnímavá, předloží Komisi odpovídající dokumentaci, která upřesní zejména:

a)

povahu nákazy a její předchozí výskyt na jeho území;

b)

výsledky sérologického, mikrobiologického nebo patologického vyšetření nařízeného při úředním sledování a důkaz, že tato nákaza podléhá hlášení příslušným orgánům;

c)

dobu trvání úředního sledování;

d)

případně dobu, po kterou bylo zakázáno očkovat proti této nákaze, a zeměpisnou oblast, na kterou se zákaz vztahoval;

e)

pravidla pro kontrolu, že příslušná oblast zůstává prostou nákazy.

2.   Komise posoudí dokumentaci předloženou členským státem. Obecné nebo zvláštní doplňkové záruky, které mohou být vyžadovány v obchodu uvnitř Společenství, mohou být určeny postupem podle čl. 33 odst. 2. Tyto záruky nesmějí být přísnější než záruky, které členský stát vyžaduje na vlastním území.

3.   Dotyčný členský stát oznámí Komisi každou změnu v údajích uvedených v odstavci 1. Záruky určené podle odstavce 2 mohou být na základě tohoto oznámení změněny nebo zrušeny postupem podle čl. 33 odst. 2.

Článek 18

1.   Jednodenní kuřata a násadová vejce se musí převážet:

a)

buď v nepoužitých nevratných přepravkách určených k tomuto účelu, které se použijí pouze jednou a poté jsou zničeny;

b)

nebo v přepravkách, které mohou být použity opakovaně, pokud jsou před každým použitím vyčištěny a dezinfikovány.

2.   V každém případě musí přepravky uvedené v odstavci 1:

a)

obsahovat pouze jednodenní kuřata nebo násadová vejce téhož druhu, skupiny a typu drůbeže pocházející z téhož zařízení;

b)

být opatřeny štítkem:

i)

s názvem členského státu původu a oblasti původu;

ii)

s číslem schválení zařízení původu podle kapitoly I bodu 2 přílohy II;

iii)

s počtem kuřat nebo vajec v každém balení;

iv)

s druhy drůbeže, k nimž vejce nebo kuřata patří.

3.   Obaly obsahující jednodenní kuřata nebo násadová vejce mohou být za účelem přepravy přemístěny do kontejnerů vybavených pro tento účel. Počet obalů v kontejneru a údaje uvedené v odst. 2 písm. b) musí být na kontejneru vyznačeny.

4.   Plemenná nebo užitková drůbež musí být přepravována v krabicích nebo klecích:

a)

obsahujících jen drůbež stejného druhu, kategorie a typu a pocházející ze stejného zařízení;

b)

nesoucích číslo schválení zařízení původu podle kapitoly I bodu 2 přílohy II.

5.   Plemenná a užitková drůbež a jednodenní kuřata musí být dopraveny bez průtahu do zařízení určení, aniž by vešla do styku s jinými živými ptáky než s plemennou nebo užitkovou drůbeží nebo jednodenními kuřaty odpovídajícími podmínkám stanoveným v této směrnici.

Jatečná drůbež musí být bez průtahu dodána na jatky určení, aniž by vešla ve styk s jinou drůbeží než s jatečnou drůbeží odpovídající podmínkám stanoveným v této směrnici.

Drůbež určená k zazvěření musí být neprodleně přepravena na místo určení, aniž by vešla do styku s jinou drůbeží než s drůbeží určenou k zazvěření a odpovídající podmínkám stanoveným v této směrnici.

6.   Krabice, klece a dopravní prostředky musí být řešeny tak, aby:

a)

z nich během přepravy nepadaly výkaly a co možná nejméně padalo peří;

b)

bylo možné drůbež pozorovat;

c)

bylo možné je očišťovat a dezinfikovat.

7.   Dopravní prostředky, a pokud nejsou jen na jedno použití, nádoby, krabice a klece musí být před naložením a po vyložení vyčištěny a dezinfikovány podle pokynů příslušného orgánu dotyčného členského státu.

Článek 19

Přeprava drůbeže uvedené v čl. 18 odst. 5 přes oblasti infikované influenzou ptáků nebo newcastleskou chorobou je povolena jen po velkých silničních nebo železničních tazích.

Článek 20

Drůbež a násadová vejce při obchodu mezi členskými státy musí v průběhu přepravy na místo určení doprovázet veterinární osvědčení, které:

a)

odpovídá příslušnému vzoru obsaženému v příloze IV a je vyplněno podle nařízení Komise (ES) č. 599/2004 ze dne 30. března 2004 o přijetí harmonizovaného vzoru osvědčení a inspekční zprávy pro obchod se zvířaty a produkty živočišného původu uvnitř Společenství (12);

b)

je podepsáno úředním veterinárním lékařem;

c)

je vystaveno v den nakládky v úředním jazyce nebo úředních jazycích členského odesílajícího státu a v úředním jazyce nebo úředních jazycích členského státu určení;

d)

je platné po dobu pěti dnů;

e)

sestává z jednoho listu;

f)

je určeno v zásadě pro jednoho příjemce;

g)

je opatřeno razítkem a podpisem, které se liší od barvy osvědčení.

Článek 21

Členské státy určení mohou při respektování obecných ustanovení Smlouvy udělit jednomu nebo více členským státům odeslání obecné nebo omezené povolení dovážet na jejich území drůbež a násadová vejce bez osvědčení uvedeného v článku 20.

KAPITOLA III

PRAVIDLA PRO DOVOZ ZE TŘETÍCH ZEMÍ

Článek 22

Drůbež a násadová vejce dovážené do Společenství musí splňovat podmínky stanovené v článcích 23 až 26.

Článek 23

1.   Drůbež a násadová vejce musí pocházet ze třetí země nebo z části třetí země uvedené na seznamu vyhotoveném Komisí postupem podle čl. 33 odst. 2. Tento seznam může být měněn nebo doplňován postupem podle čl. 33 odst. 3.

2.   Při rozhodování, zda třetí země nebo její část může být uvedena na seznamu podle odstavce 1, se bere ohled zejména na:

a)

zdravotní stav drůbeže a jiných domácích zvířat a volně žijících živočichů ve třetí zemi, se zvláštním zřetelem k exotickým nákazám zvířat, a na nákazovou situaci celého prostředí, pokud je pravděpodobné, že ohrozí zdraví lidí nebo zvířat ve členských státech;

b)

pravidelnost a rychlost informací poskytovaných třetí zemí o výskytu nákaz zvířat na jejím území, zejména nákaz uvedených na seznamu Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE);

c)

předpisy této země ve vztahu k prevenci a tlumení nákaz zvířat;

d)

strukturu veterinární správy země a na její pravomoci;

e)

organizaci a uplatňování opatření pro prevenci a tlumení nákaz zvířat;

f)

záruky, které třetí země může poskytnout z hlediska dodržování této směrnice;

g)

dodržování předpisů Společenství o hormonech a reziduích.

3.   Seznam uvedený v odstavci 1 a všechny jeho změny se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 24

1.   Drůbež a násadová vejce musí pocházet ze třetích zemí:

a)

v nichž jsou influenza ptáků a newcastleská choroba podle definice ve směrnici Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků (13) a směrnici 92/66/EHS chorobami povinnými hlášením;

b)

které jsou prosté influenzy ptáků a newcastleské choroby,

nebo

které, ačkoli nejsou prosté těchto nákaz, je tlumí opatřeními, která jsou alespoň rovnocenná opatřením stanoveným ve směrnicích 2005/94/ES a 92/66/EHS.

2.   Komise může postupem podle čl. 33 odst. 2 rozhodnout, za jakých podmínek se odstavec 1 tohoto článku použije pouze na část území třetích zemí.

Článek 25

1.   Dovoz drůbeže a násadových vajec z území třetí země nebo z části území třetí země uvedené na seznamu sestaveném v souladu s čl. 23 odst. 1 je povolen, pouze pokud drůbež a násadová vejce pocházejí z hejn, která:

a)

před odesláním pobývala bez přerušení na území nebo na části území příslušné země po dobu stanovenou postupem podle čl. 33 odst. 2;

b)

odpovídají veterinárním podmínkám přijatým postupem podle čl. 33 odst. 2 pro dovoz drůbeže a násadových vajec z uvedené země. Tyto podmínky mohou být rozdílné podle druhu a kategorie drůbeže.

2.   Veterinární podmínky se stanoví na základě pravidel stanovených v kapitole II a odpovídajících přílohách. Postupem podle čl. 33 odst. 2 může být v jednotlivých případech rozhodnuto odchýlit se od těchto pravidel, nabídne-li daná třetí země přinejmenším rovnocenné veterinární záruky.

Článek 26

1.   Drůbež a násadová vejce musí doprovázet osvědčení vystavené a podepsané úředním veterinárním lékařem třetí země vývozu.

Osvědčení musí:

a)

být vydáno v den nakládky pro zásilku do členského státu určení;

b)

být vyhotoveno v úředním jazyce nebo jazycích členského státu určení;

c)

doprovázet zásilku v prvopise;

d)

potvrzovat, že drůbež nebo násadová vejce splňují požadavky této směrnice a požadavky přijaté na základě této směrnice pro dovoz ze třetích zemí;

e)

být platné po dobu pěti dnů;

f)

sestávat z jednoho listu;

g)

být vyhotoveno pro jediného příjemce;

h)

být opatřeno razítkem a podpisem, které se liší od barvy osvědčení.

2.   Osvědčení podle odstavce 1 musí odpovídat vzoru vyhotovenému postupem podle čl. 33 odst. 2.

Článek 27

Veterinární znalci členských států a Komise provádějí kontroly na místě za účelem ověření, zda jsou všechna ustanovení této směrnice skutečně uplatňována.

Znalce z členských států pověřené kontrolami jmenuje Komise na návrh členských států.

Kontroly jsou prováděny jménem Společenství, které hradí náklady s nimi spojené.

Četnost a průběh kontrol se stanoví postupem podle čl. 33 odst. 2.

Článek 28

1.   Komise může postupem podle čl. 33 odst. 3 rozhodnout, že dovoz z některé třetí země nebo z části třetí země má být omezen na určité druhy, na násadová vejce, na plemennou nebo užitkovou drůbež, na jatečnou drůbež nebo na drůbež určenou pro zvláštní účely.

2.   Komise může postupem podle čl. 33 odst. 2 určit, že dovážená drůbež, násadová vejce nebo drůbež vylíhnutá z dovezených vajec musí být v karanténě nebo izolovány po dobu, která nesmí přesáhnout dva měsíce.

Článek 29

Bez ohledu na články 22, 24, 25 a 26 smí Komise postupem podle čl. 33 odst. 2 rozhodnout o tom, že v jednotlivých případech povolí dovoz drůbeže a násadových vajec ze třetích zemí, ačkoli nejsou splněny články 22, 24, 25 a 26. Prováděcí pravidla pro takový dovoz se vypracují současně týmž postupem. Tato pravidla musí poskytovat veterinární záruky alespoň na té úrovni, jež je stanovena v kapitole II, a obsahovat ustanovení o povinné karanténě a vyšetřeních na influenzu ptáků, newcastleskou chorobu a jiné závažné nákazy.

Článek 30

Při příchodu do členského státu určení musí být jatečná drůbež dopravena přímo na jatky k co nejrychlejší porážce.

Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky, které mohou být přijaty postupem podle čl. 33 odst. 3, může příslušný orgán členského státu určení s ohledem na veterinární požadavky určit jatky, na které musí být drůbež dodána.

KAPITOLA IV

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31

Na obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství se vztahují ochranná opatření stanovená ve směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (14).

Článek 32

Na obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství se vztahují pravidla veterinární kontroly stanovená ve směrnici 90/425/EHS.

Článek 33

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (15).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je patnáct dní.

Článek 34

O změnách příloh I až V, zvláště za účelem jejich přizpůsobení vývoji diagnostických metod a proměnám v hospodářském významu konkrétních nákaz, se rozhoduje postupem podle čl. 33 odst. 2.

Článek 35

Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 36

Směrnice 90/539/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy VI se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy VI.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII.

Článek 37

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Článek 38

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

S. O. LITTORIN


(1)  Stanovisko ze dne 20. října 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 303, 31.10.1990, s. 6.

(3)  Viz část A přílohy VI.

(4)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 5.

(6)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 321.

(9)  Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 58.

(10)  Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 25.

(11)  Úř. věst. L 260, 5.9.1992, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 44.

(13)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(14)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(15)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.


PŘÍLOHA I

Národní referenční laboratoře pro nákazy ptáků určené v souladu s článkem 4 jsou v dotyčném členském státě příslušné pro koordinaci diagnostických metod uvedených v této směrnici. Za tímto účelem:

a)

mohou poskytovat schváleným laboratořím reagencia potřebná k diagnostice;

b)

sledují kvalitu reagencií používaných laboratořemi schválenými k provádění diagnostických testů podle této směrnice;

c)

pravidelně organizují srovnávací testy.


PŘÍLOHA II

SCHVÁLENÁ ZAŘÍZENÍ

KAPITOLA I

OBECNÁ PRAVIDLA

1.   Aby zařízení mohla být schválena příslušným orgánem pro obchod uvnitř Společenství, musí:

a)

vyhovovat podmínkám zařízení a provozu stanoveným v kapitole II;

b)

uplatňovat a dodržovat program sledování nákaz schválený příslušným ústředním veterinárním orgánem při dodržení požadavků kapitoly III;

c)

ve všech směrech napomáhat uskutečňování úkonů uvedených v písmenu d);

d)

podřídit se na úseku organizované veterinární kontroly dohledu příslušného veterinárního orgánu. Tato veterinární kontrola zahrnuje zejména:

nejméně jednu prohlídku ročně uskutečněnou úředním veterinárním lékařem a doplněnou kontrolou uplatňování hygienických opatření a kontrolou chodu zařízení v souladu s podmínkami uvedenými v kapitole II,

zaznamenání všech informací nutných pro soustavnou kontrolu nákazového statusu zařízení příslušným veterinárním orgánem;

e)

chovat pouze drůbež.

2.   Příslušný orgán přidělí každému zařízení, které splňuje podmínky uvedené v bodě 1, identifikační číslo, které může být stejné jako číslo přidělené podle nařízení (ES) č. 1234/2007.

KAPITOLA II

VYBAVENÍ A PROVOZ

Zařízení pro šlechtitelský chov, zařízení pro rozmnožovací chov a odchovná zařízení

1.   Vybavení

a)

Poloha a uspořádání zařízení musí vyhovovat typu produkčního zaměření zařízení a umožňovat prevenci zavlečení nákazy nebo v případě, že se nákaza vyskytne, umožňovat její tlumení. Pokud je v zařízení chováno více druhů drůbeže, musí být přísně odděleny.

b)

Zařízení musí zajišťovat dobré hygienické podmínky a umožnit provádění veterinární kontroly.

c)

Vybavení musí odpovídat typu produkce zařízení a umožňovat čištění a dezinfekci vybavení a dopravních prostředků pro drůbež a násadová vejce na nejvhodnějším místě.

2.   Odchov

a)

Technologie odchovu musí být založena v nejvyšší možné míře na zásadách „chráněného odchovu“ s turnusovým provozem. Očista, dezinfekce a sanitace po vyskladnění musí být uplatněna u každé partie.

b)

V zařízeních pro šlechtitelský chov, zařízeních pro rozmnožovací chov a odchovných zařízeních se nesmí chovat drůbež jiná než pocházející:

z vlastního zařízení nebo

z jiných zařízení pro šlechtitelský chov, zařízení pro rozmnožovací chov a odchovných zařízení ve Společenství schválených podle čl. 6 písm. a) bodu i), nebo

z dovozu ze třetích zemí v souladu s touto směrnicí.

c)

Hygienická pravidla musí být stanovena vedením zařízení; zaměstnanci musí nosit vhodný pracovní oděv a návštěvníci ochranný oděv.

d)

Stavby, ohrady a vybavení musí být udržovány v dobrém stavu.

e)

Vejce musí být sbírána vícekrát za den, musí být čistá a co nejdříve po sběru dezinfikována.

f)

Provozovatel hlásí pověřenému veterinárnímu lékaři každý výkyv v užitkovosti nebo každý jiný příznak, který by mohl mést k podezření na výskyt nákazy drůbeže. Jakmile vznikne podezření, odešle pověřený veterinární lékař do schválené laboratoře nezbytné vzorky pro stanovení nebo potvrzení diagnózy.

g)

Pro každé hejno se vede deník chovu, kartotéka s informacemi nebo počítačová evidence. Tyto podklady se uchovávají nejméně po dva roky od likvidace hejna a musí obsahovat:

naskladnění a vyskladnění drůbeže,

užitkovost,

nemocnost, úmrtnost a jejich příčiny,

provedená laboratorní vyšetření a jejich výsledky,

místo původu drůbeže,

místo určení vajec.

h)

V případě výskytu nákazy drůbeže musí být výsledky laboratorních vyšetření neprodleně sděleny pověřenému veterinárnímu lékaři.

Líhně

1.   Vybavení

a)

Líheň musí být fyzicky i funkčně oddělena od vybavební pro chov. Uspořádání musí zajistit oddělení těchto různých funkčních celků:

skladování a třídění vajec,

dezinfekce,

předlíhně,

líhnutí,

expedice včetně balení.

b)

Stavby musí být chráněny proti vnikání ptáků a hlodavců; podlahy a stěny musí být z odolného, nepropustného a omyvatelného materiálu; musí být vybaveny přiměřeným přirozeným nebo umělým osvětlením, regulací větrání a teploty; musí být zajištěno hygienické odstraňování odpadu (vajec a kuřat).

c)

Vybavení musí mít hladké a vodotěsné povrchy.

2.   Provoz

a)

Provoz musí vycházet ze zásady, aby pohyb vajec, mobilního vybavení a pracovníků byl v jednom směru.

b)

Násadová vejce musí pocházet:

ze zařízení pro šlechtitelský nebo rozmnožovací chov Společenství schválených podle čl. 6 písm. a) bodu i),

z dovozu ze třetích zemí podle této směrnice.

c)

Hygienická pravidla jsou vypracována vedením zařízení; personál musí nosit vhodný pracovní oděv a návštěvníci ochranný oděv.

d)

Budovy a vybavení musí být udržovány v dobrém stavu.

e)

Dezinfekční postupy zahrnují ošetření:

vajec mezi jejich příjmem a vložením do líhně,

inkubátorů — pravidelně,

líhně a vybavení po každém líhnutí.

f)

K hodnocení hygienického stavu líhně musí být použit program kontrol mikrobiologické kvality.

g)

Provozovatel hlásí pověřenému veterinárnímu lékaři každý výkyv v užitkovosti nebo každý jiný příznak, který by mohl mést k podezření na výskyt nákazy drůbeže. Jakmile vznikne podezření z nákazy, odešle pověřený veterinární lékař do schválené laboratoře vzorky potřebné pro stanovení nebo potvrzení diagnózy a uvědomí příslušný veterinární orgán, který rozhodne, jaká opatření budou přijata.

h)

Záznamy o líhnutí, kartotéka s informacemi nebo počítačová evidence se uchovávají po dobu nejméně dvou let a uvádějí, podle možnosti pro hejno:

původ vajec a datum jejich příchodu,

výsledky líhnutí,

zjištěné anomálie,

provedená laboratorní vyšetření a jejich výsledky,

údaje z případných očkovacích programů,

množství a místo určení inkubovaných nevylíhlých vajec,

místo určení jednodenních kuřat.

i)

V případě výskytu nákazy drůbeže musí být výsledky laboratorních vyšetření ihned sděleny pověřenému veterinárnímu lékaři.

KAPITOLA III

PROGRAM SLEDOVÁNÍ NÁKAZ

Program sledování nákaz musí, aniž jsou dotčena hygienická opatření a články 16 a 17, přinejmenším zahrnovat sledování těchto nákaz a druhů:

Infekce Salmonella pullorum, Salmonella gallinarumSalmonella arizonae

1.   Sledované druhy

a)

Salmonella pullorum et gallinarum: kur domácí, krůty, perličky, křepelky, bažanti, koroptve a kachny.

b)

Salmonella arizonae: krůty.

2.   Program sledování nákazy

a)

Ke stanovení, zda se infekce vyskytuje, musí být použity sérologické a/nebo bakteriologické testy.

b)

Vzorky k vyšetření musí být podle povahy případu odebrány z krve, kuřat z druhého výběru, peří nebo prachu z líhně, stěrů ze stěn líhně, podestýlky nebo vody z napáječek.

c)

Pro stanovení počtu vzorků, které je třeba odebrat, se při odběru vzorků krve z hejna pro sérologické vyšetření na Salmonella pullorum nebo Salmonella arizonae musí brát v úvahu prevalence nákazy v příslušné zemi a její výskyt v zařízení v minulosti.

Hejno musí být kontrolováno v každém snáškovém období v okamžiku nejvhodnějším pro zjištění nákazy.

Infekce Mycoplasma gallisepticumMycoplasma meleagridis

1.   Sledované druhy

a)

Mycoplasma gallisepticum: kur domácí, krůty.

b)

Mycoplasma meleagridis: krůty.

2.   Program sledování nákazy

a)

Výskyt infekce musí být zjišťován sérologickým a/nebo bakteriologickým vyšetřením a/nebo zjištěním zánětlivých změn ve vzduchových vacích u jednodenních kuřat a krůťat.

b)

Podle druhu případu se k vyšetření odebírají vzorky krve, jednodenních kuřat a krůťat, spermatu, výtěrů z trachey, kloaky nebo vzduchových vaků.

c)

Vyšetření na detekci Mycoplasma gallisepticum nebo Mycoplasma meleagridis se provádí na reprezentativním vzorku, aby bylo možné soustavné sledování infekce během odchovu a snášky, nejlépe před začátkem snášky a potom každé tři měsíce.

C.   Výsledky a opatření, která je třeba přijmout

Pokud nejsou reagenti, test se považuje za negativní. V opačném případě je hejno podezřelé a musí v něm být uplatněna opatření stanovená v kapitole IV.

D.   V hospodářstvích, která sestávají ze dvou nebo více oddělených produkčních jednotek, může příslušný veterinární orgán upustit od těchto opatření ve zdravých produkčních jednotkách infikovaného hospodářství za podmínky, že pověřený veterinární lékař potvrdil, že struktura a velikost těchto produkčních jednotek a provoz v nich jsou takové povahy, že ustájení a krmení jsou dokonale oddělené, takže není možný přenos uvedené nákazy z jedné jednotky do druhé.

KAPITOLA IV

KRITÉRIA PRO POZASTAVENÍ NEBO ODNĚTÍ SCHVÁLENÍ ZAŘÍZENÍ

1.   Schválení udělené zařízení musí být pozastaveno:

a)

pokud přestanou být plněny podmínky stanovené v kapitole II;

b)

do ukončení potřebného vyšetřování nákazy:

v případě podezření na influenzu ptáků nebo newcastleskou chorobu v zařízení,

když zařízení obdrželo drůbež nebo násadová vejce ze zařízení podezřelého nebo postiženého influenzou ptáků nebo newcastleskou chorobou,

když došlo ke styku mezi zařízením a ohniskem influenzy ptáků nebo newcastleské choroby, na základě kterého mohlo dojít k přenosu infekce;

c)

až do vykonání nových zkoušek, pokud výsledky sledování provedeného v souladu s podmínkami stanovenými v kapitolách II a III pro infekci Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum nebo Mycoplasma meleagridis opravňují k podezření z infekce;

d)

až do vykonání příslušných opatření požadovaných úředním veterinárním lékařem, jestliže zařízení neodpovídá požadavkům kapitoly I bodu 1 písm. a), b) a c).

2.   Schválení musí být odňato:

a)

v případě výskytu influenzy ptáků nebo newcastleské choroby v zařízení;

b)

pokud druhé specifické vyšetření potvrdí přítomnost infekce Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum nebo Mycoplasma meleagridis;

c)

jestliže i po druhé urgenci úředního veterinárního lékaře nebyla provedena opatření, aby zařízení bylo uvedeno do souladu s požadavky kapitoly I bodu 1 písm. a), b) a c).

3.   Podmínky pro obnovení schválení:

a)

pokud schválení bylo odebráno na základě výskytu influenzy ptáků nebo newcastleské choroby, může být znovu uděleno 21 dnů po skončení očisty a dezinfekce po utracení hejna;

b)

pokud schválení bylo odebráno v důsledku infekce vyvolané:

Salmonella pullorum et gallinarum nebo Salmonella arizonae, může být znovu uděleno poté, když byla v chovu provedena dvě vyšetření s negativními výsledky v rozmezí nejméně 21 dnů, po utracení infikovaného hejna a po provedení dezinfekce,

Mycoplasma gallisepticum nebo Mycoplasma meleagridis, může být znovu uděleno poté, když byla u celého hejna provedena dvě vyšetření s negativními výsledky v rozmezí nejméně 60 dnů.


PŘÍLOHA III

PODMÍNKY OČKOVÁNÍ DRŮBEŽE

1.   Pro očkovací látky, které se používají k očkování drůbeže nebo hejn produkujících násadová vejce, musí být vydáno povolení k uvádění na trh, které udělí příslušný orgán členského státu, kde se očkovací látka používá.

2.   Kritéria pro používání očkovacích látek proti newcastleské chorobě v rámci programů pravidelného očkování mohou být stanovena Komisí.


PŘÍLOHA IV

VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO OBCHOD UVNITŘ SPOLEČENSTVÍ

(Vzory 1 až 6)

VZOR 1

Image

Image

Image

VZOR 2

Image

Image

Image

VZOR 3

Image

Image

Image

VZOR 4

Image

Image

Image

VZOR 5

Image

Image

Image

VZOR 6

Image

Image


PŘÍLOHA V

CHOROBY POVINNÉ HLÁŠENÍM

Influenza ptáků

Newcastleská choroba


PŘÍLOHA VI

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny (uvedené v článku 36)

Směrnice Rady 90/539/EHS

(Úř. věst. L 303, 31.10.1990, s. 6).

 

Směrnice Rady 91/494/EHS

(Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 35).

pouze čl. 19 odst. 2

Směrnice Rady 91/496/EHS

(Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56).

pouze odkaz na směrnici 90/539/EHS v čl. 26 odst. 2

Směrnice Rady 92/65/EHS

(Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).

pouze čl. 7 oddíl B druhý pododstavec

Rozhodnutí Komise 92/369/EHS

(Úř. věst. L 195, 14.7.1992, s. 25).

 

Směrnice Rady 93/120/ES

(Úř. věst. L 340, 31.12.1993, s. 35).

 

Akt o přistoupení z roku 1994, bod V.E.I.2.A.4 přílohy I

(Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 132).

 

Směrnice Rady 1999/90/ES

(Úř. věst. L 300, 23.11.1999, s. 19).

 

Rozhodnutí Komise 2000/505/ES

(Úř. věst. L 201, 9.8.2000, s. 8).

pouze článek 1 a příloha

Rozhodnutí Komise 2001/867/ES

(Úř. věst. L 323, 7.12.2001, s. 29).

 

Nařízení Rady (ES) č. 806/2003

(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

pouze bod 13 přílohy III

Akt o přistoupení z roku 2003, bod 6.B.I.17 přílohy II

(Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 381).

 

Směrnice Rady 2006/104/ES

(Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

pouze bod I.3 přílohy

Rozhodnutí Komise 2006/911/ES

(Úř. věst. L 346, 9.12.2006, s. 41).

pouze bod 4 přílohy

Rozhodnutí Komise 2007/594/ES

(Úř. věst. L 227, 31.8.2007, s. 33).

 

Rozhodnutí Komise 2007/729/ES

(Úř. věst. L 294, 13.11.2007, s. 26).

pouze bod 2 přílohy

Směrnice Rady 2008/73/ES

(Úř. věst. L 219, 14.8.2008, s. 40).

pouze článek 11

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu (uvedené v článku 36)

Směrnice

Lhůta pro provedení

90/539/EHS

1. květen 1992

91/494/EHS

1. květen 1992

91/496/EHS

1. červenec 1992

92/65/EHS

31. prosinec 1993

93/120/ES

1. leden 1995

1999/90/ES

ze dne 30. červen 2000

2006/104/ES

ze dne 1. leden 2007

2008/73/ES

ze dne 1. leden 2010


PŘÍLOHA VII

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 90/539/EHS

Tato směrnice

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 první pododstavec

Čl. 2 první pododstavec

Čl. 2 druhý pododstavec body 1 až 14

Čl. 2 druhý pododstavec body 1 až 14

Čl. 2 druhý pododstavec bod 16

Čl. 2 druhý pododstavec bod 15

Čl. 2 druhý pododstavec bod 17

Čl. 2 druhý pododstavec bod 16

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 3 první a druhá odrážka

Čl. 3 odst. 2 písm. a) a b)

Článek 4

Článek 4

Čl. 5 písm. a) první pododstavec

Čl. 5 písm. a) první pododstavec

Čl. 5 písm. a) druhý pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 5 písm. a) druhý pododstavec body i), ii) a iii)

Čl. 5 písm. b), c) a d)

Čl. 5 písm. b), c) a d)

Čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c)

Čl. 6 písm. a) body i), ii) a iii)

Čl. 6 odst. 2

Čl. 6 písm. b)

Článek 6a

Článek 7

Čl. 7 první pododstavec bod 1 první odrážka

Čl. 8 odst. 1 písm. a) bod i)

Čl. 7 první pododstavec bod 1 druhá odrážka

Čl. 8 odst. 1 písm. a) bod ii)

Čl. 7 první pododstavec bod 1 druhá odrážka první pododrážka

Čl. 8 odst. 1 písm. a) bod iii) první odrážka

Čl. 7 první pododstavec bod 1 druhá odrážka druhá pododrážka

Čl. 8 odst. 1 písm. a) bod iii) druhá odrážka

Čl. 7 první pododstavec bod 2

Čl. 8 odst. 1 písm. b)

Čl. 7 první pododstavec bod 3

Čl. 8 odst. 1 písm. c)

Čl. 7 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 2

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 9a

Článek 9b

Článek 10

Článek 11

Článek 10a

Článek 12

Článek 10b

Článek 13

Čl. 11 odst. 1

Čl. 14 odst. 1

Čl. 11 odst. 2 první až pátá odrážka

Čl. 14 odst. 2 první pododstavec písm. a) až e)

Čl. 11 odst. 2 šestá odrážka

Čl. 14 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 11 odst. 3

Čl. 14 odst. 3

Čl. 12 odst. 1 písm. a) první, druhá a třetí odrážka

Čl. 15 odst. 1 písm. a) body i), ii) a iii)

Čl. 12 odst. 1 písm. b) první a druhá odrážka

Čl. 15 odst. 1 písm. b) body i) a ii)

Čl. 12 odst. 1 písm. c) první, druhá a třetí odrážka

Čl. 15 odst. 1 písm. c) body i), ii) a iii)

Čl. 12 odst. 1 písm. d) první a druhá odrážka

Čl. 15 odst. 1) písm. d) body i) a ii)

Čl. 12 odst. 2 první, druhá a třetí odrážka

Čl. 15 odst. 2 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 12 odst. 2 čtvrtý pododstavec, první, druhá a třetí odrážka

Čl. 15 odst. 2 čtvrtý pododstavec písm. a), b) a c)

Čl. 12 odst. 2 pátý pododstavec

Čl. 12 odst. 3 body i) a ii)

Čl. 15 odst. 3 písm. a) a b)

Čl. 13 odst. 1 první až sedmá odrážka

Čl. 16 odst. 1 písm. a) až g)

Čl. 13 odst. 2 první pododstavec

Čl. 16 odst. 2

Čl. 13 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 13 odst. 3

Čl. 16 odst. 3

Čl. 13 odst. 4

Čl. 14 odst. 1 první až pátá odrážka

Čl. 17 odst. 1 písm. a) až e)

Čl. 14 odst. 2

Čl. 17 odst. 2

Čl. 14 odst. 3

Čl. 17 odst. 3

Čl. 14 odst. 4

Čl. 15 odst. 1 první pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 18 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 18 odst. 2 písm. a)

Čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. b) první až čtvrtá odrážka

Čl. 18 odst. 2 písm. b) body i) až iv)

Čl. 15 odst. 2

Čl. 18 odst. 3

Čl. 15 odst. 3 první a druhá odrážka

Čl. 18 odst. 4 písm. a) a b)

Čl. 15 odst. 4 písm. a)

Čl. 18 odst. 5 první pododstavec

Čl. 15 odst. 4 písm. b)

Čl. 18 odst. 5 druhý pododstavec

Čl. 15 odst. 4 písm. c)

Čl. 18 odst. 5 třetí pododstavec

Čl. 15 odst. 5 první, druhá a třetí odrážka

Čl. 18 odst. 6 písm. a), b) a c)

Čl. 15 odst. 6

Čl. 18 odst. 7

Článek 16

Článek 19

Článek 17 první až sedmá odrážka

Čl. 20 písm a) až g)

Článek 18

Článek 21

Článek 20

Článek 22

Článek 21

Článek 23

Čl. 22 odst. 1

Čl. 24 odst. 1

Čl. 22 odst. 2

Čl. 22 odst. 3

Čl. 24 odst. 2

Článek 23

Článek 25

Článek 24

Článek 26

Článek 25

Článek 27

Článek 26

Článek 28

Článek 27a

Článek 29

Článek 28

Článek 30

Čl. 29 odst. 1

Článek 31

Čl. 30 odst. 1

Článek 32

Čl. 30 odst. 2

 (1)

Článek 31

Čl. 32 odst. 1

Čl. 33 odst. 1

Čl. 32 odst. 2

Čl. 33 odst. 2

Čl. 32 odst. 3

Čl. 33 odst. 1

Čl. 33 odst. 2

Čl. 33 odst. 3

Článek 34

Článek 34

Článek 36

Článek 35

Článek 36

Článek 37

Článek 37

Článek 38

Příloha I, bod 2

Příloha I

Příloha II, kapitoly I, II a III

Příloha II, kapitoly I, II a III

Příloha II, kapitola IV body 1 a 2

Příloha II, kapitola IV body 1 a 2

Příloha II, kapitola IV bod 3 písm. a)

Příloha II, kapitola IV bod 3 písm. a)

Příloha II, kapitola IV bod 3 písm. b) podbody i) a ii)

Příloha II, kapitola IV bod 3 písm. b) první a druhá odrážka

Přílohy III, IV a V

Přílohy III, IV a V

Příloha VI

Příloha VII


(1)  Mění směrnici 90/425/EHS


Top