EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0976

Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby

OJ L 274, 20.10.2009, p. 9–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044 P. 279 - 288

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976/oj

20.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 976/2009

ze dne 19. října 2009,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (1), a zejména na článek 16 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2007/2/ES stanoví obecná pravidla pro zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství. Členské státy mají zřídit a provozovat síť služeb určenou pro soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech, pro které byla v souladu s uvedenou směrnicí vytvořena metadata.

(2)

V zájmu zajištění slučitelnosti a využitelnosti těchto služeb na úrovni Společenství je třeba pro tyto služby stanovit technické specifikace a minimální výkonnostní kritéria se zřetelem k tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES.

(3)

V zájmu zajištění toho, aby orgány veřejné správy a třetí strany měly technickou možnost propojit své soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech se síťovými službami, je třeba stanovit pro síťové služby vhodné požadavky.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 22 směrnice 2007/2/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví požadavky na zřízení a údržbu síťových služeb podle čl. 11 odst. 1 směrnice 2007/2/ES (dále jen „síťové služby“) a povinnosti související s dostupností těchto služeb pro orgány veřejné správy členských států a pro třetí strany podle článku 12 uvedené směrnice.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice podle části A přílohy nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 (2).

Použijí se rovněž tyto definice:

1)

„počáteční provozní způsobilost“ (Initial operating capability) se rozumí schopnost síťové služby zajišťovat plnou funkčnost bez zaručení kvality služby v souladu s pravidly v příloze I tohoto nařízení nebo přístup ke službě pro všechny uživatele prostřednictvím geoportálu INSPIRE;

2)

„výkonností“ (Performance) se rozumí minimální úroveň, při které se cíl považuje za dosažený a která představuje rychlost, jakou lze zpracovat požadavek v rámci síťové služby INSPIRE;

3)

„kapacitou“ (Capacity) se rozumí limitní počet současně vyřizovaných požadavků na službu zabezpečovaných se zaručenou výkonností;

4)

„dostupností“ (Availability) se rozumí pravděpodobnost, že síťová služba je dostupná;

5)

„dobou odezvy“ (Response time) se rozumí čas měřený na straně služby členského státu, ve kterém služba vrátí první bajt výsledku;

6)

„požadavkem na službu“ (Service request) se rozumí jeden požadavek na jednu operaci síťové služby INSPIRE;

7)

„INSPIRE prvkem metadat“ (INSPIRE Metadata Element) se rozumí prvek metadat stanovený v části B přílohy nařízení (ES) č. 1205/2008;

8)

„zveřejněním“ (Publish) se rozumí operace vložení, výmazu nebo aktualizace INSPIRE prvků metadat zdrojů ve vyhledávací službě;

9)

„přirozeným jazykem“ (Natural language) se rozumí jazyk, kterým lidé hovoří, píší nebo běžně komunikují;

10)

„shromažďováním“ (Collect) se rozumí operace tahání INSPIRE prvků metadat zdrojů ze zdrojové vyhledávací služby pro vytvoření, výmaz nebo aktualizaci metadat těchto zdrojů v cílové vyhledávací službě;

11)

„vrstvou“ (Layer) se rozumí základní jednotka geografické informace, která může být požadována jako mapa ze serveru v souladu s EN ISO 19128.

Článek 3

Požadavky na síťové služby

Síťové služby musí být v souladu s požadavky na kvalitu služeb podle přílohy I.

Každý druh síťových služeb musí být kromě toho v souladu:

a)

pokud jde o vyhledávací služby, se specifickými požadavky a charakteristikami podle přílohy II;

b)

pokud jde o prohlížecí služby, se specifickými požadavky a charakteristikami podle přílohy III.

Článek 4

Přístup k síťovým službám

1.   Nejpozději 9. května 2011 musí členské státy poskytovat vyhledávací a prohlížecí služby s počáteční provozní způsobilostí.

2.   Nejpozději 9. listopadu 2011 musí členské státy poskytovat vyhledávací a prohlížecí služby v souladu s tímto nařízením.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 326, 4.12.2008, s. 12.


PŘÍLOHA I

KVALITA SLUŽEB

Síťové služby třetích stran provázané podle článku 12 směrnice 2007/2/ES se neberou v úvahu při hodnocení kvality služby. Zamezí se tak možnému zhoršení vlivem kaskádového efektu.

Musí být zajištěna níže uvedená kvalitativní kritéria týkající se výkonnosti, kapacity a dostupnosti služeb.

1.   VÝKONNOST

Doba odezvy pro vyslání prvotní reakce na požadavek vyhledávací služby musí být za normální situace nejvýše 3 sekundy.

Pro obraz o 470 kilobytech (např. 800 × 600 pixelů s barevnou hloubkou 8 bitů) musí být za normální situace doba odezvy vyslání prvotní reakce na požadavek „vyvolat mapu“ (Get map) u prohlížecí služby nejvýše 5 sekund.

Normální situací se rozumí období mimo špičkové zatížení a představuje 90 % času.

2.   KAPACITA

Minimální počet požadavků simultánně vyřizovaných vyhledávací službou musí být 30 požadavků za sekundu, aby došlo ke splnění kvalitativních kritérií.

Minimální počet požadavků simultánně vyřizovaných prohlížecí službou musí být 20 požadavků za sekundu, aby došlo ke splnění kvalitativních kritérií.

3.   DOSTUPNOST

Pravděpodobnost dostupnosti síťové služby musí být 99 % času.


PŘÍLOHA II

VYHLEDÁVACÍ SLUŽBY

ČÁST A

Vyhledávací kritéria

V zájmu souladu s minimálním souborem vyhledávacích kritérií podle čl. 11 odst. 2 směrnice 2007/2/ES podporuje vyhledávací služba vyhledávání INSPIRE prvků metadat, jež jsou uvedeny v tabulce 1 této přílohy.

Tabulka 1

Minimální vyhledávací kritéria

INSPIRE prvky metadat

klíčová slova

Klíčové slovo (Keyword)

klasifikace prostorových dat a služeb

(pro soubory prostorových dat a sady souborů prostorových dat)

Tematická kategorie (Topic category)

klasifikace prostorových dat a služeb

(pro služby založené na prostorových datech)

Typ služby založené na prostorových datech (Spatial data service type)

kvalita a platnost souborů prostorových dat

Původ (Lineage)

kvalita a platnost souborů prostorových dat

Prostorové rozlišení (Spatial resolution)

stupeň souladu s prováděcími pravidly podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES

Specifikace (Specification)

stupeň souladu s prováděcími pravidly podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES

Míra souladu (Degree)

zeměpisná poloha

Geografické ohraničení (Geographic bounding box)

podmínky pro přístup k souborům prostorových dat a službám založených na prostorových datech a podmínky pro jejich použití

Podmínky vztahující se k přístupu a použití (Condotions applying to access and use)

podmínky pro přístup k souborům prostorových dat a službám založených na prostorových datech a podmínky pro jejich použití

Omezení veřejného přístupu (Limitation on public access)

orgány veřejné správy, které jsou pověřeny vytvářením, řízením, aktualizací a distribucí souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech

Odpovědná osoba nebo organizace (Responsible party)

orgány veřejné správy, které jsou pověřeny vytvářením, řízením, aktualizací a distribucí souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech

Úloha odpovědné strany (Responsible party role)

Jako vyhledávací kritéria jsou dostupné také tyto prvky nebo soubory INSPIRE prvků metadat:

a)

název zdroje (Resource title);

b)

abstrakt zdroje (Resource abstract);

c)

typ zdroje (Resource type);

d)

jedinečný identifikátor zdroje (Unique resource identifier);

e)

časová reference (Temporal reference).

Pro vyhledávání zdrojů prostřednictvím kombinace vyhledávacích kritérií budou podporovány logické a srovnávací operátory.

Pro vyhledávání zdrojů na základě geografické polohy zdroje bude podporován prostorový operátor uvedený v tabulce 2.

Tabulka 2

Název operátoru

Vlastnost

Průnik (Intersects)

Požaduje, aby INSPIRE prvek metadat „geografické ohraničení“ protnul definovanou oblast zájmu.

ČÁST B

Operace

1.   SEZNAM OPERACÍ

K dosažení souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice 2007/2/ES poskytuje vyhledávací služba operace uvedené v tabulce 3 této přílohy.

Tabulka 3

Operace

Role

Získat metadata vyhledávací služby (Get Discovery Service Metadata)

Poskytuje všechny nezbytné informace o službě a popisuje funkcionalitu služby.

Vyhledat metadata (Discover Metadata)

Operace „vyhledat metadata“ umožňuje požadovat INSPIRE prvky metadat zdrojů na základě dotazovacího příkazu sděleného cílovou vyhledávací službou.

K dosažení souladu s článkem 12 směrnice 2007/2/ES podporuje vyhledávací služba operace uvedené v tabulce 4 této přílohy.

Tabulka 4

Operace

Role

Zveřejnit metadata (Publish Metadata)

Operace „zveřejnit metadata“ umožňuje editovat INSPIRE prvky metadat zdrojů ve vyhledávací službě (mechanismy tahání nebo tlačení metadat). Editovat znamená vložit, aktualizovat a vymazat.

Připojit vyhledávací službu (Link Discovery Service)

Funkce „připojit vyhledávací službu“ umožňuje zveřejnit, že vyhledávací služba je dostupná pro vyhledání zdrojů prostřednictvím vyhledávací služby členského státu, přičemž údržba zdrojových metadat probíhá u jejich vlastníka

Parametry požadavku i odezvy doplňují u každé operace její popis a tvoří nedílnou součást technické specifikace vyhledávací služby.

2.   OPERACE „ZÍSKAT METADATA VYHLEDÁVACÍ SLUŽBY“ (GET DISCOVERY SERVICE METADATA OPERATION)

2.1   Požadavek „získat metadata vyhledávací služby“

2.1.1   Parametry požadavku „získat metadata vyhledávací služby“

Parametr požadavku „získat metadata vyhledávací služby“ uvádí přirozený jazyk odezvy na požadavek „získat metadata vyhledávací služby“.

2.2   Odezva na požadavek „získat metadata vyhledávací služby“

Odezva na požadavek „získat metadata vyhledávací služby“ obsahuje tento soubor parametrů:

metadata vyhledávací služby (Discovery Service Metadata),

metadata operací (Operations Metadata),

jazyky (Languages).

2.2.1   Parametry „metadata vyhledávací služby“ (Discovery Service Metadata)

Parametry „metadata vyhledávací služby“ obsahují alespoň INSPIRE prvky metadat vyhledávací služby.

2.2.2   Parametry „metadata operací“ (Operations Metadata)

Parametr „metadata operací“ poskytuje metadata o operacích prováděných vyhledávací službou. Tyto parametry metadat popisují každou operaci. Obsahují alespoň:

1)

označení operace „zveřejnit metadata“, zda je dostupná mechanismem tlačení, tahání, nebo oběma současně;

2)

popis každé jednotlivé operace, která zahrnuje alespoň popis vyměňovaných dat a síťové adresy.

2.2.3   Parametr „jazyky“ (Languages parameter)

Uvádějí se dva parametry:

parametr „jazyk odezvy“ (Response Language parameter), který uvádí přirozený jazyk použitý v parametrech odezvy na požadavek „získat metadata vyhledávací služby“ (Get Discovery Service Metadata),

parametr „podporované jazyky“ (Supported languages parameter), který obsahuje seznam přirozených jazyků podporovaných vyhledávací službou.

3.   Operace „vyhledat metadata“ (Discover Metadata)

3.1   Požadavek „vyhledat metadata“

Požadavek „vyhledat metadata“ obsahuje tyto parametry:

jazyk (Language),

dotaz (Query).

3.1.1   Parametr „jazyk“ (Language Parameter)

Parametr „jazyk“ uvádí přirozený jazyk požadovaný v odezvě na požadavek „vyhledat metadata“.

3.1.2   Parametr „dotaz“ (Query parameter)

Parametr „dotaz“ obsahuje kombinaci vyhledávacích kritérií podle části A.

3.2   Odezva na požadavek „vyhledat metadata“ (Discover Metadata)

3.2.1   Parametr odezvy na požadavek „vyhledat metadata“ (Discover Metadata)

Parametr odezvy na požadavek „vyhledat metadata“ obsahuje alespoň INSPIRE prvky metadat každého zdroje, které odpovídají dotazu.

4.   OPERACE „ZVEŘEJNIT METADATA“ (PUBLISH METADATA)

Funkce „zveřejnit metadata“ umožňuje zveřejnění INSPIRE prvků metadat zdrojů ve vyhledávací službě. Existují dvě možnosti:

mechanismus tlačení (Push mechanism): umožňuje editovat INSPIRE prvky metadat zdrojů přístupných vyhledávací službou,

mechanismus tahání (Pull Mechanism): umožňuje vyhledávací službě členského státu tahat INSPIRE prvky metadat zdrojů ze vzdáleného stanoviště.

Podporována je se alespoň jedna z uvedených možností.

4.1   Mechanismus tlačení (Push Mechanism)

4.1.1   Požadavek „editovat metadata“ (Edit Metadata)

4.1.1.1   Parametr požadavku „editovat metadata“ (Edit Metadata)

Parametr požadavku „editovat metadata“ poskytuje veškeré informace vyžadované pro INSPIRE prvky metadat zdrojů, které se mají vložit, aktualizovat nebo vymazat ve vyhledávací službě.

4.2   Mechanismus tahání (Pull mechanism)

4.2.1   Požadavek „shromáždit metadata“ (Collect Metadata)

4.2.1.1   Parametr požadavku „shromáždit metadata“ (Collect Metadata)

Parametr požadavku „shromáždit metadata“ poskytuje veškeré informace o vzdáleném místě potřebné k získání dostupných metadat zdrojů. Zahrnuje alespoň INSPIRE prvky metadat dané služby prostorových dat.

5.   OPERACE „PŘIPOJIT VYHLEDÁVACÍ SLUŽBU“ (LINK DISCOVERY SERVICE)

Operace „připojit vyhledávací službu“ umožňuje zveřejnit, že vyhledávací služba splňuje toto nařízení o dostupnosti pro vyhledání zdrojů pomocí vyhledávací služby členského státu, přičemž zdrojová metadata se uchovávají u jejich vlastníka.

5.1   Požadavek „připojit vyhledávací službu“

5.1.1   Parametr požadavku „připojit vyhledávací službu“

Parametr požadavku „připojit vyhledávací službu“ poskytuje veškeré informace o vyhledávací službě orgánu veřejné správy nebo třetí strany, která je v souladu s tímto nařízením a která umožňuje vyhledávací službě členského státu získat metadata zdrojů na základě kombinace vyhledávacích kritérií vyhledávací služby orgánu veřejné správy nebo třetí strany a porovnat je s metadaty ostatních zdrojů.


PŘÍLOHA III

PROHLÍŽECÍ SLUŽBY

ČÁST A

Operace

1.   SEZNAM OPERACÍ

K dosažení souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice 2007/2/ES poskytuje prohlížecí služba operace uvedené v tabulce 1 této přílohy.

Tabulka 1

Operace

Role

Získat metadata prohlížecí služby (Get View Service Metadata)

Poskytuje všechny nezbytné informace o službě a popisuje funkcionalitu služby.

Vyvolat mapu (Get Map)

Vrátí mapu obsahující geografické a tematické informace pocházející z dostupných souborů prostorových dat. Tato mapa je prostorově referencovaným obrazem.

K dosažení souladu s článkem 12 směrnice 2007/2/ES podporuje prohlížecí služba operace uvedené v tabulce 2 této přílohy.

Tabulka 2

Operace

Role

Připojit vyhledávací službu (Link View Service)

Umožňuje orgánu veřejné správy nebo třetí straně zveřejnit prohlížecí službu na prohlížení jejich zdrojů prostřednictvím prohlížecí služby členského státu, přičemž údržbu prohlížecí služby provádí orgán veřejné správy nebo třetí strana sama.

Parametry požadavku i odezvy doplňují u každé operace její popis a tvoří nedílnou součást technické specifikace prohlížecí služby.

2.   OPERACE „ZÍSKAT METADATA PROHLÍŽECÍ SLUŽBY“ (GET VIEW SERVICE METADATA)

2.1   Požadavek „získat metadata prohlížecí služby“

2.1.1   Parametry požadavku „získat metadata prohlížecí služby“

Parametr požadavku „získat metadata prohlížecí služby“ uvádí požadovaný přirozený jazyk odezvy na požadavek „získat metadata prohlížecí služby“.

2.2   Parametry odezvy na požadavek „získat metadata prohlížecí služby“

Odezva na požadavek „získat metadata prohlížecí služby“ obsahuje tento soubor parametrů:

metadata prohlížecí služby (View Service Metadata),

metadata operací (Operations Metadata),

jazyky (Languages),

metadata vrstev (Layers Metadata).

2.2.1   Parametry „metadata prohlížecí služby“ (View Service Metadata Parameters)

Parametry „metadata prohlížecí služby“ obsahují alespoň INSPIRE prvky metadat prohlížecí služby.

2.2.2   Parametry „metadata operací“ (Operations Metadata parameters)

Parametr „metadata operací“ popisuje operace prohlížecí služby a obsahuje alespoň popis vyměňovaných dat a síťovou adresu každé operace.

2.2.3   Parametry „jazyky“ (Languages Parameters)

Uvádějí se dva parametry:

parametr „jazyk odezvy“ (Response Language), který uvádí přirozený jazyk použitý v parametrech odezvy na požadavek „získat metadata služby“ (Get Service Metadata),

parametr „podporované jazyky“ (Supported languages), který obsahuje seznam přirozených jazyků podporovaných prohlížecí službou.

2.2.4   Parametry metadat vrstev (Layers Metadata)

Pro každou vrstvu se poskytují prvky metadat uvedené v tabulce 3.

Tabulka 3

Prvky metadat

Popis

Název zdroje (Resource title)

Název vrstvy používaný v mezilidské komunikaci, např. pro prezentaci vrstvy v menu.

Abstrakt zdroje (Resource abstrakt)

Obsah zdroje.

Klíčové slovo (Keyword)

Další klíčová slova.

Geografické ohraničení (Geographic bounding box)

Minimální obdélníkové ohraničení ve všech podporovaných referenčních souřadnicových systémech v oblasti pokryté vrstvou.

Jedinečný identifikátor zdroje (Unique resource identifier)

Jedinečný identifikátor zdroje použitého k vytvoření vrstvy.

Pro každou vrstvu se poskytují specifické parametry vrstvy uvedené v tabulce 4.

Tabulka 4

Parametr

Popis

Název (Name)

Harmonizovaný název vrstvy.

Referenční souřadnicové systémy (Coordinate reference systems)

Seznam referenčních souřadnicových systémů, v nichž je vrstva dostupná.

Styly (Styles)

Seznam dostupných zobrazovacích stylů pro vrstvu.

Styl se skládá z názvu a jedinečného identifikátoru.

URL legendy (Legend URL)

Umístění legendy pro každý styl, jazyk a dvojici rozměrů.

Dvojice rozměrů (Dimension Pairs)

Uvádí dvě podporované osy u vícerozměrných souborů prostorových dat a sad souborů prostorových dat.

3.   OPERACE „VYVOLAT MAPU“ (GET MAP)

3.1   Požadavek „vyvolat mapu“

3.1.1   Parametry požadavku „vyvolat mapu“

Poskytují se parametry požadavku „vyvolat mapu“ uvedené v tabulce 5.

Tabulka 5

Parametr

Popis

Vrstvy (Layers)

Seznam názvů vrstev obsažených v mapě.

Styly (Styles)

Seznam stylů použitých pro každou vrstvu.

Referenční souřadnicový systém (Coordinate reference systems)

Referenční souřadnicový systém mapy.

Ohraničení (Bounding box)

Souřadnice rohů dvojrozměrné mapy pro vybranou dvojici rozměrů (Dimension Pairs) a ve vybraném referenčním souřadnicovém systému.

Šíře obrazu (Image width)

Šířka mapy v pixelech.

Výška obrazu (Image height)

Výška mapy v pixelech.

Formát obrazu (Image format)

Výstupní formát obrazu.

Jazyk (Language)

Jazyk, který bude použit v odezvě.

Dvojice rozměrů (Dimension pair)

Dvojrozměrná osa použitá pro mapu. Například geografický rozměr a čas.

4.   OPERACE „PŘIPOJIT PROHLÍŽECÍ SLUŽBU“ (LINK VIEW SERVICE)

4.1   Požadavek „připojit prohlížecí službu“

4.1.1   Parametr požadavku „připojit prohlížecí službu“

Parametr požadavku „připojit prohlížecí službu“ poskytuje veškeré informace o prohlížecí službě orgánu veřejné službě nebo třetí strany, která je v souladu s tímto nařízením a která umožňuje prohlížecí službě členského státu získat mapu z prohlížecí služby orgánu veřejné správy nebo třetí strany a porovnat je s ostatními mapami.

ČÁST B

Ostatní charakteristiky

Prohlížecí služba musí mít následující charakteristiky.

1.   Referenční souřadnicové systémy (Coordinate Reference Systems)

Vrstvy se zobrazují simultánně při použití jediného referenčního souřadnicového systému a prohlížecí služba podporuje alespoň referenční souřadnicové systémy uvedené v příloze I bodě 1 směrnice 2007/2/ES.

2.   Formát obrazu (Image Format)

Zobrazovací služba podporuje alespoň jeden z těchto formátů obrazu:

formát Portable Network Graphics (PNG),

formát Graphics Interchange Format (GIF) bez komprimace.


Top