EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0975

Nařízení Komise (ES) č. 975/2009 ze dne 19. října 2009 , kterým se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 298 - 303

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2011; Zrušeno 32011R0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/975/oj

20.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 975/2009

ze dne 19. října 2009,

kterým se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (2) stanoví seznam Společenství monomerů a jiných výchozích látek, které lze použít pro výrobu materiálů a předmětů z plastů. Další monomery a výchozí látky nedávno získaly příznivé vědecké hodnocení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a měly by být nyní doplněny do stávajícího seznamu.

(2)

Směrnice 2002/72/ES rovněž obsahuje seznam Společenství přísad, které mohou být použity k výrobě materiálů a předmětů z plastů. Další přísady nedávno získaly příznivé vědecké hodnocení úřadu a měly by být nyní doplněny do stávajícího seznamu.

(3)

Směrnice 2002/72/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/72/ES se seznam Společenství přísad uvedených v příloze III uvedené směrnice stane od 1. ledna 2010 taxativním seznamem. Názvy v příloze III uvedené směrnice by v důsledku toho již neměly odkazovat na „neúplný“ seznam přísad.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III, IVa, V a VI směrnice 2002/72/ES se mění v souladu s přílohami I až V tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 220, 15.8.2002, s. 18.


PŘÍLOHA I

Do oddílu A přílohy II směrnice 2002/72/ES se do tabulky v číselném pořadí vkládají tyto řádky:

Ref. č.

Číslo CAS

Název

Omezení nebo specifikace

(1)

(2)

(3)

(4)

„14627

0000117-21-5

3-chlorftalanhydrid

SML = 0,05 mg/kg, vyjádřeno jako 3-chlorftalová kyselina

14628

0000118-45-6

4-chlorftalanhydrid

SML = 0,05 mg/kg, vyjádřeno jako 4-chlorftalová kyselina

14876

0001076-97-7

kyselina cyklohexan-1,4-dikarboxylová

SML = 5 mg/kg

Pouze k použití při výrobě polyesterů

18117

0000079-14-1

kyselina glykolová

Pouze pro nepřímý kontakt s potravinami, za vrstvou polyethylentereftalátu (PET)

19965

0006915-15-7

kyselina jablečná

K použití pouze jako komonomer v alifatických polyesterech do maximální koncentrace 1 mol-%

21498

0002530-85-0

[3-(methakryloyloxy) propyl]trimethoxysilan

SML = 0,05 mg/kg

K použití pouze jako činidlo pro povrchovou úpravu anorganických plniv“


PŘÍLOHA II

Příloha III směrnice 2002/72/ES se mění takto:

1)

V obecném názvu přílohy III a v názvech oddílů A a B se zrušuje slovo „neúplný“.

2)

Do oddílu A se v číselném pořadí vkládají tyto řádky:

Ref. č.

Číslo CAS

Název

Omezení nebo specifikace

(1)

(2)

(3)

(4)

„30607

lithné soli nerozvětvených mastných kyselin C2-C24

SML(T) = 0,6 mg/kg (vyjádřeno jako lithium) (8)

33105

0146340-15-0

ethoxylované sekundární β-(2-hydroxyethoxy)alkoholy C12-14

SML = 5 mg/kg (44)

33535

0152261-33-1

produkt reakce kopolymeru alkenyl(C20-C24)maleinanhydridu s 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinem

Nepoužívat v předmětech, které jsou ve styku s tukovými potravinami, pro které je stanoven simulant D

Nepoužívat ve styku s potravinami obsahujícími alkohol

38550

0882073-43-0

O-propylbis-O-(4-propylbenzyliden)sorbitol

SML = 5 mg/kg (včetně sumy jeho hydrolytických produktů)

40155

0124172-53-8

N,N’-diformyl-N,N’-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) hexan-1,6-diamin

SML = 0,05 mg/kg (1) (44)

49080

0852282-89-4

N-(2,6-diisopropylfenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-1H-benzo[de]isochinolin-1,3(2H)-dion

SML = 0,05 mg/kg (39) (45) (46)

K použití pouze v polyethylentereftalátu (PET)

60027

hydrogenované homopolymery a/nebo kopolymery hex-1-enu a/nebo okt-1-enu a/nebo dec-1-enu a/nebo dodec-1-enu a/nebo tetradec-1-enu (mol. hmot.: 440-12 000)

Nepoužívat v předmětech, které jsou ve styku s tukovými potravinami, pro které je stanoven simulant D

V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V

62215

0007439-89-6

železo

SML = 48 mg/kg

68119

diestery a monoestery neopentylglykolu (2,2-dimethylpropan-1,3-diolu) s kyselinou benzoovou a kyselinou 2-ethylhexanovou

SML = 5 mg/kg

Nepoužívat v předmětech, které jsou ve styku s tukovými potravinami, pro které je stanoven simulant D

72141

0018600-59-4

2,2’-(1,4-fenylen)bis(4H-1,3-benzoxazin-4-on)

SML = 0,05 mg/kg (včetně sumy jeho hydrolytických produktů)

76807

00073018-26-5

polyester kyseliny adipové s butan-1,3-diolem, propan-1,2-diolem a 2-ethylhexan-1-olem

SML = 30 mg/kg

77708

ethery poly(ethylenglykolu) (1-50 ethylenoxidových jednotek) a nerozvětvených nebo rozvětvených primárních alkoholů C8-C22

SML = 1,8 mg/kg

V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V

80077

0068441-17-8

oxidované polyethylenové vosky

SML = 60 mg/kg

80350

0124578-12-7

produkt reakce 12-hydroxystearové kyseliny a poly(ethyleniminu)

K použití pouze v polyethylentereftalátu (PET), polystyrenu (PS), houževnatém polystyrenu (HIPS) a polyamidu (PA) do obsahu 0,1 % (hmot.)

V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V

80480

0090751-07-8; 0082451-48-7

poly{(6-morfolino-1,3,5-triazin-2,4-diyl)[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-imino](hexan-1,6-diyl)[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]}

SML = 5 mg/kg (47)

V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V

80510

1010121-89-7

blokový kopolymer poly[sulfonyl(3-nonylpropan-1,3-diyl)]-blok-poly{[imino nebo (oleoylimino)](propan-1,3-diyl)[imino a/nebo (oleoylimino)](2-hydroxypropan-1,3-diyl)} neutralizovaný kyselinou dodecylbenzensulfonovou

K použití pouze jako pomocná látka pro polymerizaci v polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) a polystyrenu (PS)

91530

soli dialkyl(C4-C20)- nebo dicyklohexylesterů kyseliny sulfojantarové

SML = 5 mg/kg

91815

soli monoalkyl(C10-C16)esterů a esterů poly(ethylenglykolu) s kyselinou sulfojantarovou

SML = 2 mg/kg

92200

0006422-86-2

bis(2-ethylhexyl)-tereftalát

SML = 60 mg/kg

92470

0106990-43-6

N,N’,N’’,N’’-tetrakis{4,6-bis[butyl(1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl)amino]triazin-2-yl}-4,7-diazadekan-1,10-diamin

SML = 0,05 mg/kg

92475

0203255-81-6

cyklický ester kyseliny [3-(3-terc-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propyl]fosfonové a 3,3’,5,5’-tetra-terc-butylbifenyl-2,2’-diolu

SML = 5 mg/kg (vyjádřeno jako suma fosfitové a fosfátové formy chemické látky a hydrolytických produktů)

93450

oxid titaničitý potažený kopolymerem trichlor(oktyl)silanu a pentanatriumnitrilotris(methylfosfonátu)

V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V

94000

0000102-71-6

2,2’,2’’-nitrilotriethanol

SML = 0,05 mg/kg (včetně hydrochloridového aduktu)

94425

0000867-13-0

triethyl-fosfonoacetát

K použití pouze v polyethylentereftalátu (PET)

94985

tri- a diestery trimethylolpropanu (2,2-bis(hydroxymethyl)butan-1-olu) s kyselinou benzoovou a 2-ethylhexanovou

SML = 5 mg/kg

Nepoužívat v předmětech, které jsou ve styku s tukovými potravinami, pro které je stanoven simulant D“


PŘÍLOHA III

Do přílohy IVa směrnice 2002/72/ES se v číselném pořadí vkládají tyto řádky:

Ref. č.

Číslo CAS

Název

„49080

852282-89-4

N-(2,6-diisopropylfenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-1H-benzo[de]isochinolin-1,3(2H)-dion

72141

0018600-59-4

2,2′-(1,4-fenylen)bis(4H-1,3-benzoxazin-4-on)

76807

0007308-26-5

polyester kyseliny adipové s butan-1,3-diolem, propan-1,2-diolem a 2-ethylhexan-1-olem

92475

0203255-81-6

cyklický ester kyseliny [3-(3-terc-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propyl]fosfonové a 3,3′,5,5′-tetra-terc-butylbifenyl-2,2′-diolu“


PŘÍLOHA IV

Do části B přílohy V směrnice 2002/72/ES se v číselném pořadí vkládají tyto řádky:

Ref. č.

Jiné specifikace

„60027

hydrogenované homopolymery a/nebo kopolymery hex-1-enu a/nebo okt-1-enu a/nebo dec-1-enu a/nebo dodec-1-enu a/nebo tetradec-1-enu (mol. hmot.: 440-12 000)

Průměrná molekulová hmotnost nejméně 440 Da

Viskozita při 100 °C nejméně 3,8 cSt (3,8 x 10-6 m2/s)

77708

ethery poly(ethylenglykolu) (1-50 ethylenoxidových jednotek) a nerozvětvených nebo rozvětvených primárních alkoholů C8-C22

Nejvyšší přípustné zbytkové množství ethylenoxidu v materiálu nebo předmětu = 1 mg/kg

80350

produkt reakce 12-hydroxystearové kyseliny a poly(ethyleniminu)

Připraven reakcí poly(kyseliny 12-hydroxystearové) s polyethyleniminem

80480

poly{(6-morfolino-1,3,5-triazin-2,4-diyl)[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-imino](hexan-1,6-diyl)[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]}

Průměrná molekulová hmotnost nejméně 2 400 Da

Zbytkový obsah morfolinu ≤ 30 mg/kg, N,N’-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)hexan-1,6-diaminu < 15 000 mg/kg a 2,4-dichlorbez o-6-morfolino-1,3,5-triazinu ≤ 20 mg/kg

93450

oxid titaničitý potažený kopolymerem trichlor(oktyl)silanu a pentanatrium-nitrilotris(methylfosfonátu)

Obsah kopolymeru pro povrchovou úpravu v potaženém oxidu titaničitém je nižší než 1 % (hmot.)“


PŘÍLOHA V

Příloha VI směrnice 2002/72/ES se mění takto:

1)

Poznámka 8 se nahrazuje tímto:

„(8)

SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace látek uvedených pod ref. č.: 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 a 95725.“

2)

Doplňují se poznámky, které znějí:

„(44)

SML by mohl být překročen polyolefiny.

(45)

SML by mohl být překročen plasty obsahujícími více než 0,5 % (hmot.) látky.

(46)

SML by mohl být překročen ve styku s potravinami s vysokým obsahem alkoholu.

(47)

SML by mohl být překročen polyethylenem malé hustoty (LDPE) obsahujícím více než 0,3 % (hmot.) látky v případě styku s tukovými potravinami.“


Top