EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0090

Směrnice Komise 2009/90/ES ze dne 31. července 2009 , kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod (Text s významem pro EHP)

OJ L 201, 1.8.2009, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 64 - 66

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/90/oj

1.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/36


SMĚRNICE KOMISE 2009/90/ES

ze dne 31. července 2009,

kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Měla by být zajištěna kvalita a srovnatelnost analytických výsledků získaných laboratořemi, které byly příslušnými orgány členských států pověřeny monitorováním chemického stavu vod podle článku 8 směrnice 2000/60/ES. Norma EN ISO/IEC–17025 o všeobecných požadavcích na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří stanoví příslušné mezinárodní standardy pro schvalování používaných metod analýzy.

(2)

Veškeré metody analýzy používané členskými státy za účelem programů monitorování chemického stavu vod by měly splňovat určitá minimální pracovní kritéria, včetně pravidel týkajících se nejistoty měření a mezní hodnoty kvantifikace metod, aby vyhovovaly požadavkům na schválení. K zajištění srovnatelnosti výsledků monitorování chemického stavu vod by mezní hodnota kvantifikace měla být určena podle společně dohodnuté definice.

(3)

Pokud nejsou k dispozici metody, které splňují minimální pracovní kritéria, mělo by monitorování být založeno na nejlepších dostupných technikách, které nevyžadují nadměrné náklady.

(4)

Výpočet průměrných hodnot by měl zohlednit výsledky měření, které se nacházejí pod mezní hodnotou kvantifikace metod analýzy. Měla by být k dispozici pravidla, která se v této souvislosti použijí.

(5)

Technické činnosti, které zajišťují kvalitu a srovnatelnost analytických výsledků, by se měly řídit postupy systému řízení jakosti přijatými na mezinárodní úrovni. Za tímto účelem jsou vhodné postupy stanovené v normě EN ISO/IEC–17025. Je vhodné zajistit, aby laboratoře provádějící chemickou analýzu prokázaly svou způsobilost účastí v programech zkoušek odborné způsobilosti uznaných na mezinárodní nebo vnitrostátní úrovni a používáním dostupných referenčních materiálů. S ohledem na harmonizaci postupů na úrovni Společenství by organizace programů zkoušek odborné způsobilosti měla být založena na příslušných mezinárodních normách. Za tímto účelem jsou vhodným návodem pokyny ISO/IEC 43–1 o zkouškách odborné způsobilosti mezilaboratorními porovnávacími zkouškami – část 1: Tvorba a provozování programů zkoušek odborné způsobilosti. Výsledky těchto programů by měly být hodnoceny podle mezinárodně uznaných bodových systémů. V tomto ohledu poskytuje vhodné standardy norma ISO–13528 o statistických metodách používaných pro zkoušky odborné způsobilosti mezilaboratorními porovnávacími zkouškami.

(6)

Dne 15. května 2008 byl konzultován výbor uvedený v čl. 21 odst. 1 směrnice 2000/60/ES, který vydal kladné stanovisko k předloze směrnice Komise, kterou se podle směrnice 2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod. Dne 6. června 2008 Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě uvedenou předlohu ke kontrole. Evropský parlament vůči navrhovaným opatřením nevznesl ve stanovené lhůtě námitky. Rada se vyslovila proti přijetí Komisí a zároveň uvedla, že navrhovaná opatření překračují prováděcí pravomoci stanovené směrnicí 2000/60/ES. Komise proto navrhovaná opatření nepřijala a předložila výboru uvedenému v čl. 21 odst. 1 směrnice 2000/60/ES pozměněnou předlohu dotčené směrnice. Výbor byl v souvislosti s uvedenou předlohou konzultován písemným postupem zahájeným dne 28. ledna 2009 a vydal kladné stanovisko.

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 21 odst. 1 směrnice 2000/60/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět

Tato směrnice stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod v souladu s čl. 8 odst. 3 směrnice 2000/60/ES. Stanoví minimální pracovní kritéria pro metody analýzy používané členskými státy při monitorování stavu vod, sedimentu a živých organismů, jakož i pravidla prokazování kvality výsledků analýz.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se:

1)

„mezní hodnotou detekce“ rozumí hodnota výstupního signálu nebo koncentrace, nad níž lze se stanovenou úrovní spolehlivosti potvrdit, že vzorek je odlišný od slepého vzorku, který neobsahuje příslušný určující prvek;

2)

„mezní hodnotou kvantifikace“ rozumí stanovený násobek mezní hodnoty detekce v koncentraci určujícího prvku, který může být přiměřeným způsobem určen s přijatelnou úrovní správnosti a přesnosti. Mezní hodnotu kvantifikace lze vypočítat za použití příslušné normy nebo vzorku a lze ji získat na základě nejnižšího kalibračního bodu na kalibrační křivce, s výjimkou slepého vzorku;

3)

„nejistotou měření“ rozumí nezáporný ukazatel, který charakterizuje rozptyl kvantitativních hodnot přisuzovaných měřené hodnotě na základě použitých informací.

Článek 3

Metody analýzy

Členské státy zajistí, aby veškeré metody analýzy, včetně laboratorních, běžných a online metod, které se používají pro účely programů monitorování chemického stavu vod prováděných podle směrnice 2000/60/ES, byly schváleny a zaznamenány v souladu s normou EN ISO/IEC–17025 nebo jinými rovnocennými normami přijatými na mezinárodní úrovni.

Článek 4

Minimální pracovní kritéria metod analýzy

1.   Členské státy zajistí, aby minimální pracovní kritéria pro veškeré používané metody analýzy byla založena na 50 % nebo nižší nejistotě měření (k = 2) odhadnuté na úrovni příslušných norem kvality životního prostředí a mezní hodnotě kvantifikace rovnající se nebo nižší než 30 % příslušných norem kvality životního prostředí.

2.   Jestliže pro daný ukazatel neexistuje příslušná norma kvality životního prostředí nebo metoda analýzy, která splňuje minimální pracovní kritéria stanovená v článku 1, členské státy zajistí, aby monitorování bylo prováděno za použití nejlepších dostupných technik, které nevyžadují nadměrné náklady.

Článek 5

Výpočet průměrných hodnot

1.   V případě, že se fyzikálně-chemické nebo chemické měřené hodnoty v daném vzorku nacházejí pod mezní hodnotou kvantifikace, výsledky měření se stanoví na polovinu dotyčné mezní hodnoty kvantifikace pro výpočet průměrných hodnot.

2.   V případě, že se vypočtená průměrná hodnota výsledků měření, na kterou odkazuje odstavec 1, nachází pod mezní hodnotou kvantifikace, uvedená hodnota se označuje jako „menší než mezní hodnota kvantifikace“.

3.   Odstavec 1 se nevztahuje na měřené hodnoty, jež jsou celkovým součtem dané skupiny fyzikálně-chemických ukazatelů nebo chemických měřených hodnot, včetně jejich příslušných metabolitů, produktů rozkladu a reakčních produktů. V těchto případech se výsledky, které se nacházejí pod mezní hodnotou kvantifikace jednotlivých látek, stanoví na nulu.

Článek 6

Zabezpečení a řízení jakosti

1.   Členské státy zajistí, aby laboratoře nebo smluvní strany laboratoří používaly postupy systému řízení jakosti v souladu s normou EN ISO/IE–17025 nebo jinými srovnatelnými normami přijatými na mezinárodní úrovni.

2.   Členské státy zajistí, aby laboratoře nebo smluvní strany laboratoří prokázaly svou způsobilost k analýze příslušných fyzikálně-chemických nebo chemických měřených hodnot prostřednictvím:

a)

účasti v programech zkoušek odborné způsobilosti metod analýzy podle článku 3 této směrnice, které analyzují měřené hodnoty na úrovních koncentrací typických pro programy monitorování chemického stavu vod prováděné podle směrnice 2000/60/ES, a

b)

analýzy dostupných referenčních materiálů typických pro odebrané vzorky, které obsahují přiměřené hodnoty koncentrací ve vztahu k příslušným normám kvality životního prostředí podle čl. 4 odst. 1.

3.   Programy zkoušek odborné způsobilosti podle odst. 2 písm. a) jsou organizovány akreditovanými organizacemi nebo organizacemi uznanými na mezinárodní nebo vnitrostátní úrovni, které splňují požadavky pokynů ISO/IEC 43–1 nebo jiných rovnocenných norem přijatých na mezinárodní úrovni.

Výsledky účasti v uvedených programech se hodnotí na základě bodových systémů stanovených pokyny ISO/IEC 43–1 nebo normou ISO–13528 nebo jinými rovnocennými normami přijatými na mezinárodní úrovni.

Článek 7

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději dva roky po vstupu této směrnice v platnost. Jejich znění neprodleně sdělí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 8

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 31. července 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.


Top