EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0076

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

OJ L 201, 1.8.2009, p. 18–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 250 - 260

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Zrušeno 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/76/oj

1.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/18


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

ze dne 13. července 2009

o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 77/311/EHS ze dne 29. března 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hladiny akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Směrnice 77/311/EHS je jednou ze zvláštních směrnic pro postup ES schvalování typu stanovený směrnicí Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů, která byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků (5), a stanoví technické požadavky týkající se projektování a konstrukce zemědělských a lesnických traktorů z hlediska hladiny akustického tlaku působícího na řidiče. Tyto technické požadavky se týkají sbližování právních předpisů členských států tak, aby umožnily postup ES schvalování typu stanovený směrnicí 2003/37/ES. Proto se ustanovení směrnice 2003/37/ES týkající se zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vztahují na tuto směrnici.

(3)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost stanovených v části B přílohy IV,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1.   Pro účely této směrnice se „zemědělským nebo lesnickým traktorem“ rozumí každé motorové vozidlo vybavené koly nebo pásy, které má alespoň dvě nápravy, jehož hlavní funkcí je vyvíjet tažnou sílu a které je zvláště konstruováno k tažení, tlačení, nesení nebo pohonu určitých nářadí, strojů nebo přípojných vozidel určených pro užití v zemědělství nebo lesnictví. Může být vybaveno pro přepravu nákladu a osob.

2.   Tato směrnice se vztahuje pouze na traktory definované v odstavci 1, které jsou vybaveny pneumatikami a které mají maximální konstrukční rychlost od 6 do 40 km/h.

Článek 2

1.   Členské státy nesmějí odmítnout udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu pro typ traktoru z důvodů týkajících se hladiny akustického tlaku působícího na řidiče, pokud tato hladina nepřekračuje tyto mezní hodnoty:

90 dB(A), je-li měřena za podmínek podle přílohy I,

nebo

86 dB(A), je-li měřena za podmínek podle přílohy II.

2.   Pokud jde o vozidla, která nesplňují požadavky této směrnice, členské státy z důvodů souvisejících s předmětem této směrnice:

nesmějí udělit ES schválení typu a

mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu.

3.   Pokud jde o nová vozidla, která nesplňují požadavky této směrnice, členské státy z důvodů souvisejících s předmětem této směrnice:

považují prohlášení o shodě doprovázející tato nová vozidla podle směrnice 2003/37/ES za neplatná pro účely čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice a

mohou odmítnout registraci, prodej nebo uvedení těchto nových vozidel do provozu.

4.   Členské státy nesmějí odmítnout registraci ani zakázat prodej, uvedení do provozu nebo užívání traktoru z důvodů týkajících se hladiny akustického tlaku působícího na řidiče, pokud tato hladina nepřekračuje tyto mezní hodnoty:

90 dB(A), je-li měřena za podmínek podle přílohy I,

nebo

86 dB(A), je-li měřena za podmínek podle přílohy II.

Článek 3

Pro účely této směrnice se „kabinou“ rozumí konstrukce zhotovená z tuhých konstrukčních dílů, průhledných nebo neprůhledných, která řidiče ze všech stran obklopuje, izoluje jej od vnějšku a může být během provozu trvale uzavřena.

Článek 4

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že při prezentaci k prodeji ani v reklamě traktorů nebudou, pokud se týká hladiny akustického tlaku působícího na řidiče, ničím naznačeny vlastnosti, které traktory nemají.

Článek 5

Změny nezbytné pro přizpůsobení požadavků příloh I, II a III technickému pokroku se přijímají postupem uvedeným v čl. 20 odst. 3 směrnice 2003/37/ES.

Článek 6

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 7

Směrnice 77/311/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy IV se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost stanovených v části B přílohy IV.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 8

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Článek 9

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. července 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

E. ERLANDSSON


(1)  Úř. věst. C 120, 16.5.2008, s. 15.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2009.

(3)  Úř. věst. L 105, 28.4.1977, s. 1.

(4)  Viz část A přílohy IV.

(5)  Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1.


PŘÍLOHA I

PŘÍSTROJE, PODMÍNKY A METODY MĚŘENÍ

1.   JEDNOTKA MĚŘENÍ A MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ

1.1   Jednotka měření

Hladina akustického tlaku LA se měří v dB s použitím váhové křivky „A“, zkráceně v dB(A).

1.2   Měřicí přístroje

Hladina akustického tlaku působícího na řidiče se měří pomocí zvukoměru popsaného v prvním vydání Publikace č. 179 z roku 1965 Mezinárodní elektrotechnické komise.

V případě rozptylu měřených hodnot se bere v úvahu průměr nejvyšších hodnot.

2.   PODMÍNKY MĚŘENÍ

Měření se provádí za těchto podmínek:

2.1

traktor musí být nezatížený, tj. bez doplňkového příslušenství, avšak s chladicí kapalinou, mazivem, plnou palivovou nádrží, nářadím a řidičem. Řidič nesmí mít na sobě nadměrně tlustý oděv, šálu či klobouk. Na traktoru nesmí být žádný předmět, který by mohl hladinu akustického tlaku zkreslovat;

2.2

pneumatiky musí být nahuštěny na tlak doporučený výrobcem traktoru, motor, převodové ústrojí a hnací nápravy musí mít normální pracovní teplotu a žaluzie chladiče, je-li jimi traktor opatřen, musí zůstat během měření otevřené;

2.3

zvláštní zařízení poháněná motorem nebo zařízení s vlastním pohonem, například stěrače čelního skla, ventilátor topení, vývodový hřídel, která by mohla ovlivnit hladinu akustického tlaku, nesmějí být během měření v provozu; součásti, které normálně pracují současně s motorem, například ventilátor chlazení motoru, musí být během měření v provozu;

2.4

zkušební dráha se musí nacházet v otevřeném a dostatečně tichém prostředí; může mít například podobu otevřeného prostranství o poloměru 50 m, jehož střední část o poloměru nejméně 20 m je prakticky rovinná, nebo rovinného úseku jízdní dráhy s pevnou vozovkou, pokud možno rovného povrchu, a být prosta spár. Vozovka musí být pokud možno čistá a suchá (například prostá štěrku, listí, sněhu apod.). Sklony a nerovnosti jsou přípustné, pokud jimi způsobené změny hladiny akustického tlaku leží v mezích chyby měřicího zařízení;

2.5

povrch vozovky nesmí způsobovat nadměrný hluk pneumatik;

2.6

musí být příznivé, suché počasí se slabým větrem či bezvětří.

Řidičem vnímaná hladina akustického tlaku pozadí v důsledku větru nebo jiného zdroje hluku musí být nejméně 10 dB(A) pod hladinou akustického tlaku traktoru;

2.7

používá-li se k záznamu výsledků měření vozidlo, musí být vlečeno nebo řízeno v dostatečné vzdálenosti od traktoru, aby se zabránilo jakýmkoli rušivým vlivům. Během měření nesmějí být do vzdálenosti 20 m na každou stranu zkušební dráhy a do vzdálenosti 20 m před a za traktorem žádné předměty, které by ovlivnily měření nebo odrazivé povrchy. Tuto podmínku lze považovat za splněnou, jestliže takto způsobené změny hladiny akustického tlaku leží v mezích chyby měřicího zařízení; pokud tomu tak není, musí se měření po dobu působení rušivého vlivu přerušit;

2.8

veškerá měření téže série měření se musí provádět na stejné dráze.

3.   METODA MĚŘENÍ

3.1

Mikrofon musí být umístěn 250 mm na stranu od střední roviny sedadla, přičemž se volí ta strana, na které je hladina akustického tlaku vyšší.

Membrána mikrofonu musí směřovat dopředu a střed mikrofonu musí být v poloze 790 mm nad a 150 mm před vztažným bodem sedadla uvedeným v příloze III. Je nutné zabránit nadměrnému chvění mikrofonu.

3.2

Nejvyšší hladina akustického tlaku v dB(A) se stanoví takto:

3.2.1

veškeré otvory (například dveře, okna) v traktorech, které mají sériově vyráběnou uzavřenou konstrukci kabiny, musí být během první série měření uzavřeny;

3.2.1.1

během druhé série měření musí tyto otvory zůstat otevřené, za předpokladu, že v otevřené poloze neohrožují bezpečnost silničního provozu; sklopná čelní skla však musí zůstat v zavřené poloze;

3.2.2

hluk se měří při časové konstantě zvukoměru „pomalu“ („slow“) při zatížení, jež odpovídá největšímu hluku při převodovém stupni, který umožňuje dopřednou rychlost co nejbližší hodnotě 7,5 km/h.

Páka regulátoru dodávky paliva musí být nastavena na plnou dodávku paliva. Začíná se bez zatížení, potom se zatížení zvětšuje až do dosažení nejvyšší hladiny akustického tlaku. Při každém přírůstku zatížení je nutné před provedením měření vyčkat, dokud se hladina akustického tlaku neustálí;

3.2.3

hluk se měří při časové konstantě zvukoměru „pomalu“ („slow“) při zatížení, jež odpovídá největšímu hluku při jakémkoli jiném převodovém stupni než uvedeném v bodě 3.2.2, při kterém je měřená hladina akustického tlaku nejméně o 1 dB(A) vyšší než při převodovém stupni uvedeném v bodě 3.2.2.

Páka regulátoru dodávky paliva musí být nastavena na plnou dodávku paliva. Začíná se bez zatížení, potom se zatížení zvětšuje až do dosažení nejvyšší hladiny akustického tlaku. Při každém přírůstku zatížení je nutné před provedením měření vyčkat, dokud se hladina akustického tlaku neustálí;

3.2.4

hluk se měří při maximální konstrukční rychlosti nezatíženého traktoru.

3.3

Protokol o zkoušce obsahuje tyto údaje o měření hladiny akustického tlaku:

3.3.1

při převodovém stupni umožňujícím rychlost co nejbližší 7,5 km/h;

3.3.2

při jakémkoli převodovém stupni, jsou-li splněny podmínky uvedené v bodě 3.2.3;

3.3.3

při maximální konstrukční rychlosti.

4.   KRITÉRIA HODNOCENÍ

Výsledky měření uvedených v bodech 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 a 3.2.4 nesmějí překročit hodnoty stanovené v článku 2.


PŘÍLOHA II

PŘÍSTROJE, PODMÍNKY A METODY MĚŘENÍ

1.   JEDNOTKA MĚŘENÍ A MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ

1.1   Jednotka měření

Hladina akustického tlaku se měří v dB s použitím váhové křivky „A“, zkráceně v dB(A).

1.2   Měřicí přístroje

Hladina akustického tlaku působícího na řidiče se měří pomocí zvukoměru popsaného v prvním vydání Publikace č. 179 z roku1965 Mezinárodní elektrotechnické komise.

V případě rozptylu měřených hodnot se bere v úvahu průměr nejvyšších hodnot.

2.   PODMÍNKY MĚŘENÍ

Měření se provádí za těchto podmínek:

2.1

traktor musí být nezatížený, tj. bez doplňkového příslušenství, avšak s chladicí kapalinou, mazivem, plnou palivovou nádrží, nářadím a řidičem. Řidič nesmí mít na sobě nadměrně tlustý oděv, šálu či klobouk. Na traktoru nesmí být žádný předmět, který by mohl hladinu akustického tlaku zkreslovat;

2.2

pneumatiky musí být nahuštěny na tlak doporučený výrobcem traktoru, motor, převodové ústrojí a hnací nápravy musí mít normální pracovní teplotu a žaluzie chladiče, je-li jimi traktor opatřen, musí zůstat během měření otevřené;

2.3

zvláštní zařízení poháněná motorem nebo zařízení s vlastním pohonem, například stěrače čelního skla, ventilátor topení, vývodový hřídel, která by mohla ovlivnit hladinu akustického tlaku, nesmějí být během měření v provozu; součásti, které normálně pracují současně s motorem, například ventilátor chlazení motoru, musí být během měření v provozu;

2.4

zkušební dráha se musí nacházet v otevřeném a dostatečně tichém prostředí; může mít například podobu otevřeného prostranství o poloměru 50 m, jehož střední část o poloměru nejméně 20 m je prakticky rovinná, nebo rovinného úseku jízdní dráhy s pevnou vozovkou, pokud možno rovného povrchu, a být prosta spár. Vozovka musí být pokud možno čistá a suchá (například prostá štěrku, listí, sněhu apod.). Sklony a nerovnosti jsou přípustné, pokud jimi způsobené změny hladiny akustického tlaku leží v mezích chyby měřicího zařízení;

2.5

povrch vozovky nesmí způsobovat nadměrný hluk pneumatik;

2.6

musí být příznivé, suché počasí se slabým větrem či bezvětří;

řidičem vnímaná hladina akustického tlaku pozadí v důsledku větru nebo jiného zdroje hluku musí být nejméně 10 dB(A) pod hladinou akustického tlaku traktoru;

2.7

používá-li se k záznamu výsledků měření vozidlo, musí být vlečeno nebo řízeno v dostatečné vzdálenosti od traktoru, aby se zabránilo jakýmkoli rušivým vlivům. Během měření nesmějí být do vzdálenosti 20 m na každou stranu zkušební dráhy a do vzdálenosti 20 m před a za traktorem žádné předměty, které by ovlivnily měření nebo odrazivé povrchy. Tuto podmínku lze považovat za splněnou, jestliže takto způsobené změny hladiny akustického tlaku leží v mezích chyby měřicího zařízení; pokud tomu tak není, musí se měření po dobu působení rušivého vlivu přerušit;

2.8

veškerá měření téže série měření se musí provádět na stejné dráze.

3.   METODA MĚŘENÍ

3.1

Mikrofon musí být umístěn 250 mm na stranu od střední roviny sedadla, přičemž se volí ta strana, na které je hladina akustického tlaku vyšší.

Membrána mikrofonu musí směřovat dopředu a střed mikrofonu musí být v poloze 790 mm nad a 150 mm před vztažným bodem sedadla uvedeném v příloze III. Je nutné zabránit nadměrnému chvění mikrofonu.

3.2

Nejvyšší hladina akustického tlaku se stanoví takto:

3.2.1

traktor musí nejméně třikrát projet tutéž dráhu stejnou zkušební rychlostí během nejméně 10 s;

3.2.2

veškeré otvory (například dveře, okna) v traktorech, které mají sériově vyráběnou uzavřenou konstrukci kabiny, musí být během první série měření uzavřeny;

3.2.2.1

během druhé série měření musí být tyto otvory otevřené, za předpokladu, že v otevřené poloze neohrožují bezpečnost silničního provozu; sklopná čelní skla však musí zůstat v zavřené poloze;

3.2.3

hluk se měří při maximálních otáčkách při časové konstantě zvukoměru „pomalu“ („slow“), a to při převodovém stupni, který při jmenovitých otáčkách umožňuje dopřednou rychlost co nejbližší hodnotě 7,5 km/h. Během měření musí být traktor nezatížený.

4.   KRITÉRIA HODNOCENÍ

Výsledky měření uvedených v bodech 3.2.2 a 3.2.3 nesmějí překročit hodnoty stanovené v článku 2.


PŘÍLOHA III

STANOVENÍ VZTAŽNÉHO BODU SEDADLA

1.   DEFINICE

1.1

Vztažným bodem sedadla (S) je bod ve střední podélné rovině sedadla, ve kterém se tečná rovina spodní části opěradla protíná s vodorovnou rovinou. Tato vodorovná rovina protíná spodní plochu základní desky sedadla ve vzdálenosti 150 mm před vztažným bodem sedadla.

2.   STANOVENÍ VZTAŽNÉHO BODU SEDADLA

2.1

Vztažný bod se zjistí pomocí zařízení vyobrazeného na obrázcích 1 a 2 v dodatku této přílohy; zařízení umožňuje simulovat zatížení sedadla řidičem.

2.2

Sedadlo se musí nastavit do středu rozsahu svislého nastavení, pokud je nezávislé na vodorovném nastavení. Pro stanovení polohy mikrofonu podle bodu 3 příloh I a II musí být sedadlo co nejblíže středu rozsahu vodorovného nastavení.

3.   POPIS ZAŘÍZENÍ NA STANOVENÍ VZTAŽNÉHO BODU SEDADLA

3.1

Zařízení podle bodu 2.1 se skládá z desky sedadla a dvou desek opěradla.

3.2

Spodní deska opěradla je otočně připevněna v oblasti sedacích kostí (A) a beder (B), přičemž kloub (B) je výškově nastavitelný (viz obrázek 2).

4.   NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení se seřídí takto:

4.1

zařízení se umístí na sedadlo;

4.2

zařízení se zatíží silou 550 N v bodě 50 mm před kloubem (A) a obě desky opěradla se lehce tangenciálně přitlačí k opěradlu sedadla;

4.3

není-li možné určit přesně tečnu ve spodní části opěradla, musí se na zařízení spodní deska opěradla ve svislé poloze lehce přitlačit k opěradlu sedadla;

4.4

je-li závěs sedadla opatřen zařízením na přizpůsobení hmotnosti řidiče, nastaví se sedadlo do polohy, která je stejně vzdálená od obou krajních poloh.

Dodatek

Image

Image


PŘÍLOHA IV

ČÁST A

Zrušená směrnice a seznam jejích následných změn

(uvedených v článku 7)

Směrnice Rady 77/311/EHS

(Úř. věst. L 105, 28.4.1977, s. 1)

 

Směrnice Rady 82/890/EHS

(Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45)

pouze pokud jde o odkazy v čl. 1 odst. 1 na směrnici 77/311/EHS

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES

(Úř. věst. L 277, 10.10.1997, s. 24)

pouze pokud jde o odkazy v čl. 1 první odrážce na směrnici 77/311/EHS

Rozhodnutí Komise 96/627/ES

(Úř. věst. L 282, 1.11.1996, s. 72)

 

Rozhodnutí Komise 2000/63/ES

(Úř. věst. L 22, 27.1.2000, s. 66)

 

Směrnice Komise 2006/26/ES

(Úř. věst. L 65, 7.3.2006, s. 22)

pouze článek 2 a příloha II

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost

(uvedené v článku 7)

Právní akt

Lhůta pro provedení

Datum použitelnosti

77/311/EHS

1. října 1978

82/890/EHS

22. června 1984

97/54/ES

22. září 1998

23. září 1998

96/627/ES

29. září 1999

2000/63/ES

ze dne 30. září 2001

2006/26/ES

31. prosince 2006 (1)


(1)  V souladu s článkem 5 směrnice 2006/26/ES:

„1.   Pokud jde o vozidla, která splňují požadavky stanovené ve směrnicích 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS, ve znění této směrnice, s účinkem od 1. ledna 2007 nesmí členské státy z důvodů souvisejících s předmětem příslušné směrnice:

a)

odepřít udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu;

b)

zakázat registraci, prodej nebo uvedení tohoto vozidla do provozu.

2.   Pokud jde o vozidla, která nesplňují požadavky stanovené ve směrnicích 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS, ve znění této směrnice, s účinkem od 1. července 2007 členské státy z důvodů souvisejících s předmětem příslušné směrnice:

a)

nesmí udělit ES schválení typu;

b)

mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu.

3.   Pokud jde o vozidla, která nesplňují požadavky stanovené ve směrnicích 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS, ve znění této směrnice, s účinkem od 1. července 2009 členské státy z důvodů souvisejících s předmětem příslušné směrnice:

a)

nesmí pro účely čl. 7 odst. 1 uznávat platnost prohlášení o shodě, která se dodávají spolu s novými vozidly podle ustanovení směrnice 2003/37/ES;

b)

mohou odmítnout registraci, prodej nebo uvedení těchto nových vozidel do provozu.“


PŘÍLOHA V

Srovnávací Tabulka

Směrnice 77/311/EHS

Směrnice 2006/26/ES

Tato směrnice

Článek 1

 

Článek 1

Čl. 2 odst. 1 první pododstavec

 

Čl. 2 odst. 1 a 4

Čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec

 

Čl. 2 odst. 2

 

 

Čl. 5 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

 

Čl. 5 odst. 3

Čl. 2 odst. 3

Články 3, 4 a 5

 

Články 3, 4 a 5

Čl. 6 odst. 1

 

Čl. 6 odst. 2

 

Článek 6

 

Článek 7

 

Článek 8

Článek 7

 

Článek 9

Příloha I

 

Příloha I

Příloha II

 

Příloha II

Příloha III

 

Příloha III

 

Příloha IV

 

Příloha V


Top