EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0620

Nařízení Komise (ES) č. 620/2009 ze dne 13. července 2009 o správě dovozní celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso

Úř. věst. L 182, 15.7.2009, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2012; Zrušeno 32012R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/620/oj

15.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 620/2009

ze dne 13. července 2009

o správě dovozní celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a na článek 148 uvedeného nařízení ve spojení s článkem 4,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 617/2009 (2) se na víceletém základě otevírá autonomní dovozní celní kvóta pro dovoz 20 000 tun vysoce jakostního hovězího masa. Článek 2 uvedeného nařízení stanoví, že celní kvóta má být spravována Komisí v souladu s článkem 144 nařízení (ES) č. 1234/2007. Pro správu uvedené kvóty by tudíž měla být přijata prováděcí pravidla.

(2)

Uvedená kvóta by měla být řízena pomocí dovozních licencí. Měla by proto být stanovena pravidla pro podávání žádostí a pro údaje, které by v žádostech a licencích měly být uvedeny. V případě potřeby lze toto provést odchylně od některých ustanovení nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (3), a nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (4).

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (5), stanoví prováděcí pravidla týkající se žádostí o dovozní licence, právního postavení žadatelů a vydávání licencí. Podle uvedeného nařízení končí doba platnosti licencí poslední den dovozního celního kvótového období. Ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006 by se mělo vztahovat na dovozní licence vydané na kvótu, na kterou se vztahuje nařízení (ES) č. 617/2009, aniž jsou dotčeny dodatečné podmínky stanovené tímto nařízením.

(4)

Pro zajištění pravidelnosti dovozu je vhodné rozdělit každé dovozní celní kvótové období na několik dílčích období.

(5)

Při propouštění produktů dovezených v rámci kvóty, na niž se vztahuje nařízení (ES) č. 617/2009, do volného oběhu by mělo být předloženo osvědčení o pravosti vydané příslušným subjektem vyvážející třetí země. Vydávání takových osvědčení o pravosti by mělo zaručit, že dovezené produkty lze považovat za vysoce jakostní hovězí maso, jak je stanoveno v tomto nařízení. Měly by být určeny vzor a vzhled osvědčení o pravosti a postupy pro používání těchto osvědčení. Osvědčení by měla být vydána subjekty ve třetích zemích, které poskytnou všechny nezbytné záruky pro zajištění řádného fungování uvedeného režimu.

(6)

Nařízení (ES) č. 617/2009 stanoví, že dovozní celní kvóta se otevírá od 1. srpna 2009. Proto by se toto nařízení mělo používat od stejného data.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví pravidla pro správu dovozní celní kvóty vysoce jakostního hovězího masa podle čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 617/2009, dále jen „celní kvóta“.

2.   Toto nařízení se vztahuje na vysoce jakostní čerstvé, chlazené či zmrazené hovězí maso, které splňuje podmínky stanovené v příloze I.

Pro účely tohoto nařízení se „zmrazeným masem“ rozumí takové maso, které má ve chvíli vstupu na celní území Společenství vnitřní teplotu –12 °C nebo nižší.

3.   Nařízení (ES) č. 1301/2006, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 382/2008 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

Správa celní kvóty

1.   Celní kvóta se spravuje způsobem souběžného zkoumání v souladu s kapitolou II nařízení (ES) č. 1301/2006.

2.   Sazba dovozního cla, na kterou odkazuje čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 617/2009, se uvede v kolonce 24 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence, jak je stanoveno v článku 9 nařízení (ES) č. 1301/2006.

3.   Kvótový rok stanovený v čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 617/2009 se rozdělí na 12 měsíčních dílčích období. Množství, které je k dispozici na každé dílčí období, odpovídá jedné dvanáctině celkového množství.

Odchylně od prvního pododstavce se kvótový rok 2009/10 rozdělí na 10 měsíčních dílčích období, s výjimkou prvního dílčího období, které bude zahrnovat období od 1. srpna 2009 do 30. září 2009. Množství, které je k dispozici na každé dílčí období, odpovídá jedné desetině celkového množství.

Článek 3

Žádosti o dovozní licence

1.   Žádosti o licenci se podávají během prvních sedmi dnů měsíce předcházejícího každému dílčímu období uvedenému v čl. 2 odst. 3.

Odchylně od prvního pododstavce se pro kvótový rok 2009/10 žádosti o licenci za první dílčí období podají během prvních čtyř dnů měsíce srpna 2009.

2.   Bez ohledu na čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 382/2008 se mohou žádosti o licence vztahovat na jeden nebo více produktů jednoho kódu KN nebo skupin kódů KN vyjmenovaných v příloze I uvedeného nařízení. V případě žádostí, které se vztahují na několik kódů KN, se specifikuje dotčené množství požadované pro každý kód KN či každou skupinu kódů KN. Všechny kódy KN se uvedou v kolonce 16 žádostí a jejich popis v kolonce 15 žádostí o licenci a licencí.

3.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději 14. dne měsíce, ve kterém se žádosti podávají, celková množství, na která se žádosti o licence vztahují, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1301/2006, podle zemí původu a vyjádřená ve váze produktu v kilogramech.

Odchylně od prvního pododstavce je lhůta pro oznámení pro první dílčí období kvótového roku 2009/10 stanovena na 7. srpna 2009.

4.   V kolonce 8 žádostí o licenci a licencí musí být uvedena země původu.

Žádosti o licenci a licence uvádějí v kolonce 20 jeden z údajů uvedených v příloze II.

Článek 4

Vydávání dovozních licencí

1.   Licence se vydávají od 23. dne a nejpozději na konci měsíce, ve kterém byly žádosti podány.

Odchylně od prvního pododstavce se licence, o které se požádá v srpnu 2009, vydávají od 14. do 21. srpna 2009.

2.   V každé licenci se uvede množství pro každý kód KN či každou skupinu kódů KN.

Článek 5

Platnost dovozních licencí

Licence jsou platné po dobu tří měsíců od prvního dne dílčího období, pro které byly vydány.

Odchylně od prvního odstavce jsou v případě žádostí o licence uvedených v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci licence platné po dobu tří měsíců od skutečného data vydání ve smyslu čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008.

Článek 6

Oznámení Komisi členskými státy

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 oznámí členské státy Komisi:

a)

nejpozději v desátý den každého měsíce množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro která byly v předcházejícím měsíci vydány dovozní licence;

b)

množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly vydány:

i)

spolu s oznámeními uvedenými v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení, pokud jde o žádosti předložené za poslední dílčí období kvótového roku,

ii)

nejpozději do 31. října po skončení každého kvótového roku, pokud jde o zatím neoznámená množství podle bodu i).

2.   Nejpozději 31. října po skončení každého kvótového roku oznámí členské státy Komisi množství produktů, která byla v předchozím dovozním celním kvótovém období skutečně propuštěna do volného oběhu.

3.   V oznámeních podle odstavců 1 a 2 se množství vyjádří jako hmotnost produktu v kilogramech podle zemí původu a kategorií produktů uvedených v příloze V nařízení (ES) č. 382/2008.

4.   Oznámení se předávají elektronicky v souladu se vzory a způsoby, které členským státům poskytne Komise.

Článek 7

Osvědčení o pravosti

1.   Při propouštění produktů dovezených v rámci kvóty do volného oběhu se předkládá osvědčení o pravosti stanovené v souladu se vzorem uvedeným v příloze III.

2.   Na zadní straně osvědčení o pravosti se uvede, že maso pocházející z vývozní země splňuje požadavky stanovené v příloze I.

3.   Osvědčení o pravosti je platné pouze tehdy, je-li řádně vyplněno a potvrzeno vydávajícím subjektem.

4.   Osvědčení o pravosti se považuje za řádně potvrzené, je-li v něm uvedeno datum a místo vydání a je-li opatřeno razítkem vydávajícího subjektu a podpisem osoby zmocněné nebo osob zmocněných uvedené osvědčení podepsat.

5.   Na originálu osvědčení o pravosti a všech jeho kopiích lze razítko nahradit otištěnou pečetí.

6.   Platnost osvědčení o pravosti končí nejpozději 30. června po datu vydání.

Článek 8

Vydávající subjekty ve třetích zemích

1.   Vydávající subjekt uvedený v čl. 7 odst. 3:

a)

je uznán jako takový příslušným subjektem vyvážející země;

b)

se musí zavázat, že ověří údaje v osvědčeních o pravosti.

2.   Komisi se oznámí tyto informace:

a)

název a adresa, pokud možno včetně e-mailové a internetové adresy, subjektů pověřených vydáváním osvědčení o pravosti uvedených v článku 7;

b)

vzory otisků razítek používaných těmito subjekty;

c)

postupy a kritéria používané vydávajícím subjektem s cílem zjistit, zda jsou splněny požadavky stanovené v příloze I.

Článek 9

Oznámení třetích zemí

Jsou-li splněny požadavky stanovené v příloze I, zveřejní Komise v řadě C Úředního věstníku Evropské unie nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem název vydávajícího subjektu uvedeného v čl. 8 odst. 1.

Článek 10

Kontroly na místě ve třetích zemích

Komise může požadovat, aby třetí země povolila zástupcům Komise provést v případě potřeby kontroly na místě v této třetí zemi. Tyto kontroly se provedou společně s příslušnými subjekty dotyčné třetí země.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.

(5)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.


PŘÍLOHA I

Požadavky na produkty v rámci celní kvóty uvedené v čl. 1 odst. 1

1.

Kusy hovězího masa se získávají z jatečně upravených těl jalovic a volů mladších 30 měsíců, kteří byli po dobu nejméně 100 dnů před porážkou vykrmováni potravou obsahující alespoň 62 % koncentrátů a/nebo druhotných produktů z krmných obilovin na bázi krmné sušiny, které splňují či překračují kritérium obsahu využitelné energie ve výši více než 12,26 MJ na kilogram sušiny.

2.

Jalovicím a volům, kteří jsou vykrmováni způsobem uvedeným v bodu 1, se denně podává v průměru krmná dávka odpovídající alespoň 1,4 % živé tělesné váhy na bázi sušiny.

3.

Jatečně upravené tělo, ze kterého pochází kusy hovězího masa, je posouzeno pracovníkem zaměstnaným vnitrostátním orgánem veřejné správy, jehož posouzení a výsledná klasifikace jatečně upraveného těla jsou založeny na metodě schválené vnitrostátním orgánem veřejné správy. Metoda posuzování a klasifikace stanovená vnitrostátním orgánem veřejné správy musí ohodnotit předpokládanou kvalitu jatečně upraveného těla, přičemž zohlední kombinaci zralosti jatečně upraveného těla a chuťových kvalit kusů hovězího masa. Tato metoda posuzování jatečně upraveného těla zahrnuje mj. posouzení charakteristických znaků zralosti – barvy a konzistence svalu longissimus dorsi a zkostnatění kostí a chrupavek – jakož i posouzení předpokládaných chuťových kvalit, včetně kombinace údajů týkajících se vnitrosvalového tuku a pevnosti svalu longissimus dorsi.

4.

Kusy musí být označeny v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (1).

5.

K údajům na štítku lze doplnit údaj „Vysoce jakostní hovězí maso“.


(1)  Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1.


PŘÍLOHA II

Údaje uvedené v čl. 3 odst. 4

:

bulharsky

:

Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент (ЕО) № 620/2009)

:

španělsky

:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 620/2009]

:

česky

:

Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 620/2009)

:

dánsky

:

Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 620/2009)

:

německy

:

Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 620/2009)

:

estonsky

:

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 620/2009)

:

řecky

:

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 620/2009]

:

anglicky

:

High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 620/2009)

:

francouzsky

:

Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 620/2009]

:

italsky

:

Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 620/2009]

:

lotyšsky

:

Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 620/2009)

:

litevsky

:

Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB) Nr. 620/2009)

:

maďarsky

:

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (620/2009/EK rendelet)

:

maltsky

:

Ċanga/vitella ta' kwalità għolja (Regolament (KE) Nru 620/2009)

:

nizozemsky

:

Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 620/2009)

:

polsky

:

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 620/2009)

:

portugalsky

:

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 620/2009]

:

rumunsky

:

Carne de vită/vițel de calitate superioară [Regulamentul (CE) nr. 620/2009]

:

slovensky

:

Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso [Nariadenie (ES) č. 620/2009]

:

slovinsky

:

Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 620/2009)

:

finsky

:

Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 620/2009)

:

švédsky

:

Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 620/2009)


PŘÍLOHA III

Image


Top