EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0552

Nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze dne 22. června 2009 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (Text s významem pro EHP)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 7–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 263 - 287

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/552/oj

26.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 552/2009

ze dne 22. června 2009,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na článek 131 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (2) stanovila ve své příloze I omezení pro určité nebezpečné látky a přípravky. Nařízení (ES) č. 1907/2006 zrušuje a nahrazuje směrnici 76/769/EHS s účinkem ode dne 1. června 2009. Příloha XVII uvedeného nařízení nahrazuje přílohu I směrnice 76/769/EHS.

(2)

Článek 67 nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví, že látky, směsi nebo předměty nesmí být vyráběny, uváděny na trh nebo používány, pokud nesplňují podmínky omezení, které jsou pro ně stanoveny v příloze XVII.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/122/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se po třicáté mění směrnice Rady 76/769/EHS (perfluoroktansulfonáty) (3), a směrnice Komise 2006/139/ES ze dne 20. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání sloučenin arsenu, pro účely přizpůsobení přílohy I uvedené směrnice technickému pokroku (4), kterou se mění příloha I směrnice 76/769/EHS, byly přijaty krátce před tím, než bylo v prosinci 2006 přijato nařízení (ES) č. 1907/2006, avšak dotčená omezení dosud nebyla do přílohy XVII uvedeného nařízení zahrnuta. Příloha XVII by proto měla být změněna tak, aby obsahovala omezení odpovídající směrnicím 2006/122/ES a 2006/139/ES, neboť jinak budou dotčená omezení dne 1. června 2009 zrušena.

(4)

Podle čl. 137 odst. 3 nařízení (ES) č. 1907/2006 se každá změna omezení přijatá podle směrnice 76/769/EHS od 1. června 2007 zařadí do přílohy XVII uvedeného nařízení s účinkem od 1. června 2009.

(5)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/51/ES, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh některých měřicích zařízení obsahujících rtuť (5), byla přijata dne 25. září 2007. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1348/2008/ES, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání 2-(2-methoxyethoxy)ethanolu, 2-(2-butoxyethoxy)ethanolu, methylendifenyldiisokyanátu, cyclohexanu a dusičnanu amonného (6), bylo přijato dne 16. prosince 2008. Dotčená omezení dosud do přílohy XVII uvedeného nařízení nebyla zařazena. Příloha XVII by měla být změněna tak, aby zahrnovala omezení týkající se některých měřicích zařízení obsahujících rtuť podle směrnice 2007/51/ES a omezení týkající se 2-(2-methoxyethoxy)ethanolu, 2-(2-butoxyethoxy)ethanolu, methylendifenyldiisokyanátu, cyclohexanu a dusičnanu amonného podle rozhodnutí č. 1348/2008/ES.

(6)

Je třeba přihlédnout k příslušným ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (7).

(7)

Jelikož ustanovení obsažená v hlavě VIII nařízení (ES) č. 1907/2006, a zejména v příloze XVII, mají být od 1. června 2009 přímo použitelná, měla by být omezení jasně definována s cílem umožnit hospodářským subjektům a donucovacím orgánům, aby je správně uplatňovaly. Je proto třeba provést revizi těchto omezení. Terminologii různých záznamů je třeba harmonizovat a sladit s definicemi obsaženými v nařízení (ES) č. 1907/2006.

(8)

Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (8) vyžaduje, aby byla zařízení obsahující polychlorované bifenyly a polychlorované terfenyly co nejdříve dekontaminována a odstraněna, a stanoví podmínky pro dekontaminaci zařízení obsahujících tyto látky. Záznam přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 týkající se polychlorovaných terfenylů (PCT) by tudíž neměl obsahovat ustanovení týkající se zařízení obsahujících polychlorované terfenyly, neboť ta jsou zcela regulována směrnicí 96/59/ES.

(9)

Stávající omezení pro látky 2-naftylamin, benzidin, 4-nitrobifenyl, 4-aminobifenyl jsou dvojznačná, neboť není jasné, zda se zákaz týká pouze prodeje široké veřejnosti nebo také prodeje odborným uživatelům. To je třeba objasnit. Jelikož směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (9) zakazuje výrobu, zpracování nebo používání při práci těchto látek, omezení v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 týkající se těchto látek by měla být v souladu se směrnicí 98/24/ES.

(10)

Látky tetrachlormetan a 1,1,1-trichlorethan jsou přísně omezeny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (10). Nařízení (ES) č. 2037/2000 ukládá zákaz s výjimkami vztahující se na tetrachlormethan a úplný zákaz vztahující se na 1,1,1-trichlorethan. Omezení vztahující se na tetrachlormethan a 1,1,1-trichlorethan v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 jsou proto nadbytečná, a měla by být zrušena.

(11)

Jelikož je rtuť v bateriích regulována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech (11), jsou ustanovení týkající se rtuti v bateriích, která jsou v současné době obsažena v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 nadbytečná, a měla by proto být zrušena.

(12)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 není odpad považován za látku, směs ani předmět ve smyslu článku 3 nařízení (ES) č. 1907/2006. Jelikož se tedy omezení uvedeného nařízení nevztahují na odpad, jsou ustanovení v příloze XVII uvedeného nařízení, která vylučují odpad, nadbytečná, a měla by být zrušena.

(13)

Některá omezení v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 by měla být upravena tak, aby přihlížela k definicím „používání“ a „uvádění na trh“ obsaženým v článku 3 uvedeného nařízení.

(14)

Záznam v příloze I směrnice 76/769/EHS týkající se azbestových vláken zahrnoval výjimku pro membrány obsahující chrysotil. Je třeba specifikovat, že tato výjimka bude přezkoumána po obdržení zpráv, které musí předložit členské státy, jež tuto výjimku využívají. Navíc vzhledem k definici „uvádění na trh“ obsažené v nařízení (ES) č. 1907/2006 by členským státům mělo být umožněno povolit uvádění na trh některých předmětů obsahujících tato vlákna, pokud tyto předměty již byly instalovány nebo byly v činnosti před 1. lednem 2005, a to za zvláštních podmínek zajišťujících vysokou úroveň ochrany lidského zdraví.

(15)

Je třeba objasnit, že v případě látek, které byly zařazeny do přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 v důsledku omezení přijatých v rámci směrnice 76/769/EHS (záznamy 1 až 58), se omezení nevztahují na skladování těchto látek, jejich uchovávání, úpravu, plnění do zásobníků nebo přenos z jednoho zásobníku do jiného pro účely vývozu, pokud není výroba těchto látek zakázána.

(16)

Na rozdíl od směrnice 76/769/EHS definuje nařízení (ES) č. 1907/2006 termín „předmět“. Aby byly pokryty tytéž záznamy, jak je stanoveno v původním omezení vztahujícím se na kadmium, je třeba do některých ustanovení doplnit termín „směsi“.

(17)

Je třeba objasnit, že omezení začleněná do přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 týkající se uvádění na trh některých měřicích zařízení obsahujících rtuť se nevztahují na zařízení, která se ve Společenství používala již v době vstupu omezení v platnost.

(18)

V záznamech přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 vztahujících se na látky pentabromdifenylether a oktabromdifenylether by mělo být stanoveno, že se omezení nevztahují na předměty již používané v den, od něhož mělo být dané omezení uplatňováno, jelikož tyto látky byly začleněny do předmětů, které mají dlouhý životní cyklus a prodávají se na trhu pro další použití, jako jsou letadla a vozidla. Navíc je používání látek v elektrických a elektronických zařízeních regulováno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (12), a uvedená zařízení by proto neměla dotčeným omezením podléhat.

(19)

V případě omezení vztahujícího se na nonylfenol a nonylfenol ethoxylát je třeba objasnit, že platnost stávajících vnitrostátních povolení pro pesticidy a biocidní přípravky obsahující nonylfenol ethoxylát jako složku obchodní úpravy by měla zůstat nedotčena, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/53/ES ze dne 18. června 2003, kterou se po dvacáté šesté mění směrnice Rady 76/769/EHS týkající se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (nonylfenol, nonylfenol ethoxylát a cement) (13).

(20)

Je třeba objasnit, že omezení zařazené do přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 týkající se perfluoroktansulfonátů se nevztahuje na výrobky, které se ve Společenství již používaly, když omezení vstoupilo v platnost.

(21)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2009.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.

(3)  Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 32.

(4)  Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 94.

(5)  Úř. věst. L 257, 3.10.2007, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 108.

(7)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 31.

(9)  Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.

(10)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 266, 26.9.2006, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19.

(13)  Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 24.


PŘÍLOHA

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění takto:

1)

Název se nahrazuje tímto:

2)

Tabulka uvádějící název látky, skupiny látek a směsí a omezující podmínky se nahrazuje tímto:

„V případě látek, které byly zařazeny do této přílohy v důsledku omezení přijatých v rámci směrnice 76/769/EHS (záznamy 1 až 58), se omezení nevztahují na skladování těchto látek, jejich uchovávání, úpravu, plnění do zásobníků nebo přenos z jednoho zásobníku do jiného pro účely vývozu, pokud není výroba těchto látek zakázána.


Sloupec 1

Název látky, skupiny látek nebo směsi

Sloupec 2

Omezující podmínky

1.

Polychlorované terfenyly (PCT)

Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

jako látky,

ve směsích, včetně odpadních olejů, nebo v zařízeních v koncentraci vyšší než 50 mg/kg (0,005 % hmotnostních).

2.

Chloroethen (vinylchlorid)

č. CAS 75-01-4

č. ES 200-831-0

Nesmí se používat jako hnací plyn v aerosolech pro jakékoli použití.

Aerosolové rozprašovače obsahující tuto látku jako hnací plyn se nesmí uvádět na trh.

3.

Kapalné látky nebo směsi, které se považují za nebezpečné podle definic ve směrnici Rady 67/548/EHS a ve směrnici 1999/45/ES

1.

Nesmí se používat:

v ozdobných předmětech určených k vytvoření světelných nebo barevných efektů pomocí různých fází, např. v ozdobných lampách a popelnících,

v zábavných a žertovných předmětech,

v hrách pro jednoho nebo více účastníků nebo jakýchkoliv předmětech zamýšlených k použití jako takové, a to i k ozdobným účelům.

2.

Předměty, které nejsou v souladu s odstavcem 1, se nesmí uvádět na trh.

3.

Nesmí se uvádět na trh, pokud obsahují barvivo, není-li požadováno pro daňové účely, či parfém, nebo obojí a pokud:

představují nebezpečí při vdechnutí a jsou označeny větou R65 nebo H304, a

mohou být použity jako palivo v ozdobných lampách a

jsou baleny v zásobnících o objemu 15 litrů nebo menším.

4.

Aniž je dotčeno provádění ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byly obaly látek a směsí, na které se vztahuje odstavec 3, pokud jsou určeny pro používání v lampách, viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:

‚Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí.‘

4.

Tris(2,3-dibrompropyl) fosfát

č. CAS 126-72-7

1.

Nesmí být použity v textilních výrobcích, jako jsou oděvy, prádlo a ložní prádlo, které přichází do styku s kůží.

2.

Předměty, které nejsou v souladu s odstavcem 1, se nesmí uvádět na trh.

5.

Benzen

č. CAS 71-43-2

č. ES 200-753-7

1.

Není povolen v hračkách nebo částech hraček, pokud koncentrace benzenu ve volném stavu přesahuje 5 mg/kg (nebo 0,0005 %) hmotnosti hračky nebo části hračky.

2.

Hračky nebo části hraček, které nejsou v souladu s odstavcem 1, se nesmí uvádět na trh.

3.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

jako látka,

jako složka jiných látek, nebo ve směsích, v koncentracích 0,1 % hmotnostních nebo vyšších.

4.

Odstavec 3 se však nevztahuje na:

a)

motorová paliva, na něž se vztahuje směrnice 98/70/ES;

b)

látky a směsi pro používání v průmyslové výrobě, která nedovoluje emise benzenu v množstvích přesahujících množství stanovená platnými právními předpisy.

6.

Azbestová vlákna

a)

Krocidolit

č. CAS 12001-28-4

b)

Amosit

č. CAS 12172-73-5

c)

Antofyllit

č. CAS 77536-67-5

d)

Aktinolit

č. CAS 77536-66-4

e)

Tremolit

č. CAS 77536-68-6

f)

Chrysotil

č. CAS 12001-29-5

č. CAS 132207-32-0

1.

Zakazuje se vyrábět, uvádět na trh a používat tato vlákna a předměty, které je obsahují, pokud do nich byla tato vlákna přidána záměrně.

Členské státy však mohou zavést výjimku pro uvádění na trh a používání membrán stávajících zařízení pro elektrolýzu, které obsahují chrysotil (písmeno f), do ukončení jejich životnosti nebo dokud nebude k dispozici vhodná náhrada neobsahující azbest, podle toho, co nastane dříve.

Do 1. června 2011 předloží členské státy, které této výjimky využívají, Komisi zprávu o dostupnosti náhrad neobsahujících azbest pro zařízení pro elektrolýzu a o úsilí, které bylo k vývoji takových alternativ vynaloženo, o ochraně zdraví pracovníků v zařízeních, o zdroji a množství chrysotilu, o zdroji a množství membrán, které obsahují chrysotil, a sdělí jí v této zprávě plánované datum ukončení platnosti výjimky. Komise tyto informace zveřejní.

Po obdržení těchto zpráv Komise vyzve agenturu, aby připravila dokumentaci v souladu s článkem 69 s cílem zakázat uvádění na trh a používání membrán obsahujících chrysotil.

2.

Používání předmětů obsahujících azbestová vlákna uvedených v odstavci 1, které již byly instalovány a/nebo byly v činnosti před 1. lednem 2005, je nadále povoleno až do doby jejich zneškodnění nebo ukončení jejich životnosti. Členské státy však mohou z důvodu ochrany lidského zdraví omezit, zakázat nebo podřídit zvláštním podmínkám používání těchto předmětů před jejich zneškodněním nebo ukončením jejich životnosti.

Členské státy mohou povolit uvádění na trh celých předmětů obsahujících azbestová vlákna uvedených v odstavci 1, které již byly instalovány a/nebo byly v činnosti před 1. lednem 2005, za zvláštních podmínek zajišťujících vysokou úroveň ochrany lidského zdraví. Členské státy tato vnitrostátní opatření Komisi sdělí do 1. června 2011. Komise tyto informace zveřejní.

3.

Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, je uvádění na trh a používání předmětů, které obsahují tato vlákna, povoleno v souladu s předcházejícími odchylkami, pouze pokud dodavatelé před uvedením na trh zajistí, aby byly tyto předměty označeny v souladu s dodatkem 7 k této příloze.

7.

Tris(azirinidyl)fosfinoxid

č. CAS 545-55-1

č. ES 208-892-5

1.

Nesmí být použity v textilních výrobcích, jako jsou oděvy, prádlo a ložní prádlo, které přichází do styku s kůží.

2.

Předměty, které nejsou v souladu s odstavcem 1, se nesmí uvádět na trh.

8.

Polybromované bifenyly (PBB)

č. CAS 59536-65-1

1.

Nesmí být použity v textilních výrobcích, jako jsou oděvy, prádlo a ložní prádlo, které přicházejí do styku s kůží.

2.

Předměty, které nejsou v souladu s odstavcem 1, se nesmí uvádět na trh.

9.

a)

Mýdlový prášek z kůry mydlokoru tupolistého

(Quillaja saponaria) a jeho deriváty obsahující saponiny

č. CAS 68990-67-0

č. ES 273-620-4

b)

Prášek z kořenů čemeřice zelené (Helleborus viridis) a čemeřice černé (Helleborus niger)

c)

Prášek z kořenů kýchavice bílé (Veratrum album) a kýchavice černé (Veratrum nigrum)

d)

Benzidin a/nebo jeho deriváty

č. CAS 92-87-5

č. ES 202-199-1

e)

o-nitrobenzaldehyd

č. CAS 552-89-6

č. ES 209-025-3

f)

Dřevný prášek

1.

Nesmí být použity v žertovných a zábavných předmětech, ani ve směsích nebo předmětech, které mají být jako takové použity, např. jako složka kýchacího prášku a zápachových bombiček.

2.

Žertovné a zábavné předměty nebo směsi nebo předměty, které mají být jako takové použity, které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmí být uváděny na trh.

3.

Odstavce 1 a 2 se však nevztahují na zápachové bombičky s obsahem nejvýše 1,5 ml kapaliny.

10.

a)

Sulfid amonný

č. CAS 12135-76-1

č. ES 235-223-4

b)

Hydrogensulfid amonný

č. CAS 12124-99-1

č. ES 235-184-3

c)

Polysulfid amonný

č. CAS 9080-17-5

č. ES 232-989-1

1.

Nesmí být použity v žertovných a zábavných předmětech nebo ve směsích nebo předmětech, které mají být jako takové použity, např. jako složka kýchacího prášku a zápachových bombiček.

2.

Žertovné a zábavné předměty nebo směsi nebo předměty, které mají být jako takové použity, které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmí být uváděny na trh.

3.

Odstavce 1 a 2 se však nevztahují na zápachové bombičky s obsahem nejvýše 1,5 ml kapaliny.

11.

Těkavé estery kyseliny bromoctové:

a)

Methylbromacetát

č. CAS 96-32-2

č. ES 202-499-2

b)

Ethylbromacetát

č. CAS 105-36-2

č. ES 203-290-9

c)

Propylbromacetát

č. CAS 35223-80-4

d)

Butylbromacetát

č. CAS 18991-98-5

č. ES 242-729-9

1.

Nesmí být použity v žertovných a zábavných předmětech nebo ve směsích nebo předmětech, které mají být jako takové použity, např. jako složka kýchacího prášku a zápachových bombiček.

2.

Žertovné nebo zábavné předměty ani směsi předměty, které mají být jako takové použity, které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmí být uváděny na trh.

3.

Odstavce 1 a 2 se však nevztahují na zápachové bombičky s obsahem nižším než 1,5 ml kapaliny.

12.

2-Naftylamin

č. CAS 91-59-8

č. ES 202-080-4 a jeho soli

13.

Benzidin

č. CAS 92-87-5

č. ES 202-199-1 a jeho soli

14.

4-nitrobifenyl

č. CAS 92-93-3

EINECS č. ES 202-204-7

15.

4-aminobifenyl, xenylamin

č. CAS 92-67-1

EINECS č. ES 202-177-1 a jeho soli

Na záznamy 12 až 15 se vztahuje toto:

Nesmí být uváděny na trh nebo používány jako látky nebo ve směsích v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních.

16.

Uhličitany olova:

a)

Neutrální bezvodý uhličitan olovnatý (PbCO3)

č. CAS 598-63-0

č. ES 209-943-4

b)

Uhličitan-hydroxid olovnatý 2 PbCO3-Pb(OH)2

č. CAS 1319-46-6

č. ES 215-290-6

Nesmí být uváděny na trh nebo používány jako látky nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena pro používání jako barva.

Členské státy však mohou v souladu s ustanoveními úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) č. 13 o používání olovnaté běloby a síranů olova v barvách, na svém území povolit používání látky nebo směsi pro restaurování a údržbu uměleckých děl a historických budov a jejich interiérů.

17.

Sírany olova:

a)

PbSO4

č. CAS 7446-14-2

č. ES 231-198-9

b)

PbxSO4

č. CAS 15739-80-7

č. ES 239-831-0

Nesmí být uváděny na trh nebo používány jako látky nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena pro používání jako barva.

Členské státy však mohou v souladu s ustanoveními úmluvy ILO č. 13 o používání olovnaté běloby a síranů olova v barvách na svém území povolit používání látky nebo směsi pro restaurování a údržbu uměleckých děl a historických budov a jejich interiérů.

18.

Sloučeniny rtuti

Nesmí být uváděny na trh nebo používány jako látky nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena pro použití:

a)

jako ochrana před znečišťováním mikroorganismy, rostlinami nebo zvířaty u:

trupů lodí,

košů, plováků, sítí a jiného zařízení nebo vybavení používaného k chovu ryb a měkkýšů,

jakýchkoli zařízení nebo vybavení, která jsou zcela nebo částečně ponořena;

b)

konzervaci dřeva;

c)

impregnaci silně namáhaných průmyslových textilií a přízí určených pro jejich výrobu;

d)

úpravě průmyslových vod, bez ohledu na jejich používání.

18a.

Rtuť

č. CAS 7439-97-6

č. ES 231-106-7

1.

Nesmí se uvádět na trh:

a)

v teploměrech na určování tělesné teploty;

b)

v dalších měřicích zařízeních určených k prodeji široké veřejnosti (např. tlakoměry, barometry, sfygmomanometry, teploměry jiné než teploměry na určování tělesné teploty).

2.

Omezení v odstavci 1 se nevztahuje na měřicí zařízení používaná ve Společenství již před 3. dubnem 2009. Členské státy však mohou uvádění těchto měřicích zařízení na trh omezit nebo zakázat.

3.

Omezení v odst. 1 písm. b) se nevztahuje na:

a)

měřicí zařízení, jejichž stáří dne 3. října 2007 překračuje 50 let;

b)

barometry (s výjimkou barometrů podle písmene a)) do 3. října 2009.

4.

Do 3. října 2009 Komise provede přezkum týkající se dostupnosti spolehlivých bezpečnějších alternativ, jež jsou technicky a ekonomicky proveditelné, pro sfygmomanometry obsahující rtuť a jiná měřicí zařízení v oblasti zdravotní péče a v ostatních odborných a průmyslových použitích. Na základě tohoto přezkumu nebo jakmile budou k dispozici nové informace týkající se spolehlivých bezpečnějších alternativ pro sfygmomanometry a další měřicí zařízení obsahující rtuť, Komise případně předloží legislativní návrh na rozšíření omezení uvedených v odstavci 1 na sfygmomanometry a jiná měřicí zařízení v oblasti zdravotní péče a na další profesionální a průmyslová použití, aby bylo používání rtuti v měřicích zařízeních postupně ukončeno, jakmile to bude technicky a ekonomicky proveditelné.

19.

Sloučeniny arsenu

1.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena jako ochrana před znečišťováním mikroorganismy, rostlinami nebo zvířaty u:

trupů lodí,

košů, plováků, sítí a jiného zařízení nebo vybavení používaného k chovu ryb, korýšů a měkkýšů,

jakýchkoli zařízení nebo vybavení, která jsou zcela nebo částečně ponořena.

2.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky a nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena k úpravě průmyslových vod, bez ohledu na jejich použití.

3.

Nesmí se používat při konzervaci dřeva. Dále se dřevo takto ošetřené nesmí uvádět na trh.

4.

Odchylně od odstavce 3:

a)

Pokud jde o látky a směsi používané při konzervaci dřeva: mohou se použít pouze pro impregnaci dřeva v průmyslových zařízeních za použití vakua nebo pod tlakem, a to ve formě roztoků anorganických sloučenin mědi, chromu, arsenu (CCA), typ C, a pokud jsou povoleny podle čl. 5 odst. 1 směrnice 98/8/ES. Takto ošetřené dřevo se nesmí uvádět na trh, dokud není ukončena fixace konzervačního přípravku.

b)

Pokud jde o dřevo ošetřené roztoky CCA v souladu s písmenem a), může se toto dřevo uvádět na trh pro odborné a průmyslové použití, pokud se pro zajištění bezpečnosti lidí a zvířat požaduje neporušenost struktury dřeva a styk kůže široké veřejnosti se dřevem je po dobu životnosti dřeva nepravděpodobný, a to:

jako stavební dřevo ve veřejných a zemědělských budovách, v kancelářských budovách a v průmyslových stavbách,

v mostech a mostních konstrukcích,

jako stavební dřevo ve sladkých a poloslaných vodách, například v přístavních molech a mostech,

jako protihlukové bariéry,

v protilavinových bariérách,

v dálničním bezpečnostním oplocení a bariérách,

jako kůly z oloupané kulatiny v ohradách pro dobytek,

v zemních opěrných konstrukcích,

jako sloupy elektrického a telekomunikačního vedení,

jako pražce podzemní dráhy.

c)

Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby bylo každé ošetřené dřevo uváděné na trh individuálně označeno nápisem ‚Pouze pro použití v odborných a průmyslových zařízeních, obsahuje arsen‘. Dále musí být každé dřevo uváděné na trh v obalech označeno etiketou s nápisem „Při zacházení s tímto dřevem používejte rukavice. Při řezání nebo jiné úpravě tohoto dřeva používejte prachovou masku a ochranu očí. S odpadem tohoto dřeva musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem, a to pouze ve schváleném zařízení.“

d)

Ošetřené dřevo uvedené v písmenu a) se nesmí používat:

v obytných nebo soukromých stavbách učených k jakémukoli účelu,

při jakémkoli použití, kdy existuje riziko opakovaného styku s kůží,

v mořských vodách,

pro zemědělské účely jiné, než jsou kůly v ohradách pro dobytek a stavby v souladu s písmenem b),

při jakémkoli použití, kdy může ošetřené dřevo přijít do styku s meziprodukty nebo hotovými výrobky určenými k lidské spotřebě a/nebo k výživě zvířat.

5.

Dřevo ošetřené sloučeninami arsenu používané ve Společenství před 30. zářím 2007 nebo uvedené na trh podle odstavce 4 může být ponecháno na místě a být nadále používáno do konce životnosti.

6.

Dřevo ošetřené roztoky CCA, typ C, používané ve Společenství před 30. zářím 2007 nebo uvedené na trh podle odstavce 4:

lze použít nebo opětovně využít za podmínek pro jeho použití uvedených v odst. 4 písm. b), c) a d),

lze uvést na trh za podmínek pro jeho použití uvedených v odst. 4 písm. b), c) a d).

7.

Členské státy mohou povolit u dřeva ošetřeného jinými typy roztoku CCA používaného ve Společenství před 30. zářím 2007:

použití nebo opětovné využití za podmínek pro jeho použití uvedených v odst. 4 písm. b), c) a d),

uvádění na trh za podmínek pro jeho použití uvedených v odst. 4 písm. b), c) a d).

20.

Organické sloučeniny cínu

1.

Nesmí být uváděny na trh nebo používány jako látky nebo ve směsích, které působí jako biocidy ve volném spojení s barvami.

2.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo ve směsích, pokud látka nebo směs působí jako biocid na ochranu před znečišťováním mikroorganismy, rostlinami nebo zvířaty u:

a)

všech plavidel bez ohledu na jejich délku, která jsou určena pro používání na moři, pobřeží, v ústí řek a na vnitrozemských vodách a jezerech;

b)

klecí, plováků, sítí a všech ostatních zařízení nebo vybavení používaných pro chov ryb a měkkýšů;

c)

všech zařízení nebo vybavení, která jsou zcela nebo částečně ponořena.

3.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo ve směsích, pokud jsou tyto látky nebo směsi určeny k úpravě průmyslových vod.

21.

Di-μ-oxo-di-n-butylcínohydroxyboran/Dibutylcín-hydrogenborát C8H19BO3Sn (DBB)

č. CAS 75113-37-0

č. ES 401-040-5

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

První odstavec se však nevztahuje na tuto látku (DBB) nebo směsi ji obsahující, pokud jsou určeny výhradně pro zpracování do předmětů, v nichž se tato látka již nebude vyskytovat v koncentraci 0,1 % nebo vyšší.

22.

Pentachlorfenol

č. CAS 87-86-5

č. ES 201-778-6 a jeho soli a estery

Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

jako látka,

jako složka jiných látek, nebo ve směsích, v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

23.

Kadmium

č. CAS 7440-43-9

č. ES 231-152-8 a jeho sloučeniny

Pro účely tohoto záznamu odpovídají kódy a kapitoly uvedené v hranatých závorkách kódům a kapitolám celní a statistické nomenklatury společného celního sazebníku zřízeného nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (1).

1.

Nesmí se používat k barvení předmětů vyrobených z těchto látek nebo směsí:

a)

polyvinylchlorid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22],

polyuretan (PUR) [3909 50],

polyethylen malé hustoty (Ld PE) s výjimkou polyethylenu malé hustoty pro výrobu barevné předsměsi [3901 10],

acetylcelulosa (CA) [3912 11] [3912 12],

acetylbutyrcelulosa (CAB) [3912 11] [3912 12],

epoxidové pryskyřice [3907 30],

melaminoformaldehydové (MF) pryskyřice [3909 20],

močovinoformaldehydové (UF) pryskyřice [3909 10],

nenasycené polyestery (UP) [3907 91],

polyethylentereftalát (PET) [3907 60],

polybutylentereftalát (PBT),

průsvitný/univerzální polystyren [3903 11] [3903 19],

akrylonitrilmethylmetakrylát (AMMA),

síťovaný polyethylen (VPE),

polystyren odolný proti nárazu (SB),

polypropylen (PP) [3902 10];

b)

nátěrové barvy [3208] [3209].

Mají-li však barvy vysoký obsah zinku, jejich zbytková koncentrace kadmia musí být co nejnižší a v každém případě musí být nižší než 0,1 % hmotnostních.

Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití nesmí být předměty nebo součásti předmětů zhotovovaných z těchto výše uvedených látek a směsí barvených kadmiem v žádném případě uvedeny na trh, jestliže obsah kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) je vyšší než 0,01 % hmotnostních materiálu plastu.

2.

Odstavec 1 se však nevztahuje na předměty barvené z bezpečnostních důvodů.

3.

Nesmí se používat pro stabilizaci následujících směsí nebo předmětů vyrobených z polymerů a kopolymerů vinylchloridu:

obalové materiály (pytle, nádoby, láhve, víka) [3923 29 10],

kancelářské a školní potřeby [3926 10],

kování pro nábytek, karoserie apod. [3926 30],

oděvní výrobky a doplňky (včetně rukavic) [3926 20],

krytiny podlah a stěn [3918 10],

impregnované, povrchově upravené, potažené nebo laminované textilní tkaniny [5903 10],

koženka [4202],

gramofonové desky,

trubky, potrubí a armatury [3917 23],

kývavé dveře,

vozidla pro silniční dopravu (interiér, exteriér, podvozek),

povrchová úprava ocelových plechů pro stavebnictví a průmysl,

izolace elektrických vodičů.

Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití je ve všech případech zakázáno uvádět na trh výše uvedené směsi, předměty nebo jejich součásti vyrobené z polymerů nebo kopolymerů vinylchloridu stabilizovaných látkami s obsahem kadmia, pokud obsah kadmia (vyjádřený jako kovové Cd) přesahuje 0,01 % hmotnostních polymeru.

4.

Odstavec 3 se však nevztahuje na směsi a předměty, které používají stabilizátory na bázi kadmia z bezpečnostních důvodů.

5.

Pro účely tohoto záznamu se ‚pokovováním kadmiem‘ rozumí jakékoliv nanášení kovového kadmia na kovový povrch nebo jakoukoli povrchovou úpravu kovovým kadmiem na kovovém povrchu.

Pokovování kadmiem se nesmí používat u kovových předmětů nebo součástí předmětů používaných v odvětvích nebo postupech uvedených níže:

a)

zařízení a stroje pro

výrobu potravin [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],

zemědělství [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],

chladírenství a mrazírenství [8418],

tisk a vazbu knih [8440] [8442] [8443];

b)

zařízení a stroje pro výrobu

domácích potřeb [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],

nábytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],

sanitárního zboží [7324],

ústředního vytápění a klimatizačního zařízení [7322] [8403] [8404] [8415].

Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití je v každém případě zakázáno uvádět na trh kadmiem pokovované předměty nebo jejich součásti používané v odvětvích nebo postupech uvedených v písmenech a) a b) výše a předměty vyrobené v uvedených odvětvích v písmenu b) výše.

6.

Ustanovení uvedená v odstavci 5 se vztahují také na kadmiem pokovované předměty nebo jejich součásti používané v odvětvích nebo postupech uvedených níže v písmenech a) a b) níže a předměty vyrobené v odvětvích uvedených níže v písmenu b) níže:

a)

zařízení a stroje pro výrobu:

papíru a lepenky [8419 32] [8439] [8441], textilu a oděvů [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];

b)

zařízení a stroje pro výrobu:

průmyslových manipulačních zařízení a strojů [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],

silničních a zemědělských vozidel [kapitola 87],

železničního vozového parku [kapitola 86],

plavidel [kapitola 89].

7.

Omezení uvedená v odstavcích 5 a 6 se však nevztahují na:

předměty a jejich součásti používané v letectví, kosmickém výzkumu, důlní činnosti, těžebním průmyslu na moři a v jaderném průmyslu, kde jejich používání vyžaduje vysoké bezpečnostní požadavky, a dále v bezpečnostním vybavení silničních a zemědělských vozidel, železničního parku a plavidel,

elektrické kontakty ve všech oblastech použití, kde je nezbytné zajistit spolehlivost zařízení, na kterém jsou instalovány.

24.

Monomethyltetrachlordifenylmethan

Obchodní název: Ugilec 141

č. CAS 76253-60-6

1.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích.

Předměty obsahující tuto látku se nesmí uvádět na trh.

2.

Odchylně se odstavec 1 nevztahuje na:

a)

stroje a zařízení již používané ke dni 18. června 1994 až do doby vyřazení těchto strojů a zařízení;

b)

údržbu strojů a zařízení již používaných v členském státě ke dni 18. června 1994.

Pro účely písmene a) však členské státy mohou z důvodů ochrany lidského zdraví a životního prostředí zakázat na svém území používání těchto strojů a zařízení před jejich vyřazením.

25.

Monomethyldichlordifenylmethan

Obchodní název: Ugilec 121

Ugilec 21

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích.

Předměty obsahující tuto látku se nesmí uvádět na trh.

26.

Monomethyldibromdifenylmethan

Brom(brombenzyl)methylbenzen, směs isomerů

Obchodní název: DBBT

č. CAS 99688-47-8

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích.

Předměty obsahující tuto látku se nesmí uvádět na trh.

27.

Nikl

č. CAS 7440-02-0

č. ES 231-111-4 a jeho sloučeniny

1.

Nesmí se používat:

a)

v žádných částech souprav, které se vkládají do propíchnutých uší a jiných propíchnutých částí lidského těla, pokud rychlost uvolňování niklu z těchto částí souprav není nižší než 0,2 μg/cm2 za týden (migrační limit);

b)

u předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s kůží, jako jsou:

náušnice,

náhrdelníky, náramky a řetízky, ozdoby na kotníky, prsteny,

pouzdra náramkových hodinek, pásky a upínací části hodinek,

stiskací knoflíky, upínadla, nýty, zipy a kovové značky, jsou-li použity u oděvů,

je-li rychlost uvolňování niklu z těch částí předmětů, které přichází do přímého a dlouhodobého styku s kůží, vyšší než 0,5 μg/cm2 za týden;

c)

u předmětů uvedených v písmenu b), jestliže mají povrchovou úpravu neobsahující nikl, není-li tato povrchová úprava dostatečná pro zabezpečení toho, aby po dobu alespoň dvou let běžného používání předmětu rychlost uvolňování niklu z těch částí předmětů, které přichází do přímého a dlouhodobého styku s kůží, nebyla vyšší než 0,5 μg/cm2 za týden.

2.

Předměty, na něž se vztahuje odstavec 1, nesmí být uvedeny na trh, pokud nesplňují požadavky uvedené ve zmíněném odstavci.

3.

Jako zkušební metody k prokázání souladu předmětů s odstavci 1 a 2 se použijí normy přijaté Evropským výborem pro normalizaci (CEN).

28.

Látky, které jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1272/2008 příloze VI části 3, klasifikované jako karcinogenní, kategorie 1A nebo 1B (tabulka 3.1), nebo karcinogenní, kategorie 1 nebo 2 (tabulka 3.2), a takto zařazeny na seznam:

Karcinogenní, kategorie 1A (tabulka 3.1) / karcinogenní, kategorie 1 (tabulka 3.2) zařazené v dodatku 1

Karcinogenní, kategorie 1B (tabulka 3.1) / karcinogenní, kategorie 2 (tabulka 3.2), zařazené v dodatku 2

29.

Látky, které jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1272/2008 příloze VI části 3, klasifikované jako mutagenní v zárodečných buňkách, kategorie 1A nebo 1B (tabulka 3.1), nebo mutagenní, kategorie 1 nebo 2 (tabulka 3.2), a takto zařazeny na seznam:

Mutagenní, kategorie 1A (tabulka 3.1) / mutagenní, kategorie 1 (tabulka 3.2), zařazené v dodatku 3

Mutagenní, kategorie 1B (tabulka 3.1) / mutagenní, kategorie 2 (tabulka 3.2), zařazené v dodatku 4

30.

Látky, které jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1272/2008 příloze VI části 3, klasifikované jako toxické pro reprodukci, kategorie 1A nebo 1B (tabulka 3.1), nebo toxické pro reprodukci, kategorie 1 nebo 2 (tabulka 3.2), a takto zařazeny na seznam:

Toxické pro reprodukci, kategorie 1A, nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj (tabulka 3.1), nebo toxické pro reprodukci, kategorie 1, označené větou R60 (‚Může poškodit reprodukční schopnost.‘) nebo R61 (‚Může poškodit plod v těle matky.‘) (tabulka 3.2), uvedené v dodatku 5

Toxické pro reprodukci, kategorie 1B, nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj (tabulka 3.1), nebo toxické pro reprodukci, kategorie 2, označené větou R60 (‚Může poškodit reprodukční schopnost.‘) nebo R61 (‚Může poškodit plod v těle matky.‘) (tabulka 3.2), uvedené v dodatku 6

Aniž jsou dotčeny ostatní části této přílohy, vztahuje se na záznamy 28 až 30 toto:

1.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

jako látky,

jako složky jiných látek, nebo

ve směsích,

pro prodej široké veřejnosti, pokud individuální koncentrace v látce nebo směsi je rovná nebo vyšší než:

buď příslušný specifický koncentrační limit stanovený v nařízení (ES) č. 1272/2008 příloze VI části 3, nebo

příslušná koncentrace stanovená ve směrnici 1999/45/ES.

Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byly obaly těchto látek a směsí viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:

‚Pouze pro profesionální uživatele‘.

2.

Odchylně se odstavec 1 nevztahuje na:

a)

léčivé a veterinární přípravky definované směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b)

kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS;

c)

následující paliva a výrobky z olejů:

motorová paliva, na něž se vztahuje směrnice 98/70/ES,

výrobky z minerálních olejů určené pro použití jako palivo v mobilních nebo stacionárních spalovacích zařízeních,

paliva prodávaná v uzavřených systémech (např. lahve se zkapalnělým plynem);

d)

barvy pro umělce, na něž se vztahuje směrnice 1999/45/ES.

31.

a)

Kreosot; prací olej

č. CAS 8001-58-9

č. ES 232-287-5

b)

Kreosotový olej; prací olej

č. CAS 61789-28-4

č. ES 263-047-8

c)

Destiláty (z uhelného dehtu), naftalenové oleje; naftalenový olej

č. CAS 84650-04-4

č. ES 283-484-8

d)

Kreosotový olej, acenaftenová frakce; prací olej

č. CAS 90640-84-9

č. ES 292-605-3

e)

Destiláty (z uhelného dehtu), přední frakce; těžký anthracenový olej

č. CAS 65996-91-0

č. ES 266-026-1

f)

Anthracenový olej

č. CAS 90640-80-5

č. ES 292-602-7

g)

Fenoly, černouhelné, surové

č. CAS 65996-85-2

č. ES 266-019-3

h)

Kreosot, dřevný

č. CAS 8021-39-4

č. ES 232-419-1

i)

Nízkoteplotní alkalický dehtový olej; zbytky extraktu (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakci

č. CAS 122384-78-5

č. ES 310-191-5

1.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat, jako látky nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena pro úpravu dřeva. Dřevo takto ošetřené se dále nesmí uvádět na trh.

2.

Odchylně od odstavce 1:

a)

Látky a směsi se mohou používat na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály, na které se vztahují právní předpisy Společenství o ochraně pracovníků, pouze při opakovaném ošetření na místě, pokud tyto látky a přípravky obsahují:

i)

benzo[a]pyren v koncentraci nižší než 50 mg/kg (0,005 % hmotnostních), a

ii)

vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci nižší než 3 % hmotnostních.

Takové látky a směsi pro používání na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály

se mohou uvádět na trh pouze v obalech o objemu nejméně 20 litrů,

se nesmí prodávat spotřebitelům.

Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byly obaly těchto látek a směsí viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:

‚Pouze pro používání v průmyslových zařízeních nebo pro ošetření prováděné profesionály‘.

b)

Dřevo ošetřené v průmyslových zařízeních nebo profesionály podle písmene a), které se uvádí na trh poprvé nebo bylo opakovaně ošetřené na místě, je povoleno pouze pro odborné nebo průmyslové používání, např. na železnicích, pro elektrická a telekomunikační vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry stromů) a v přístavech a vodních tocích.

c)

Zákaz uvádění na trh podle odstavce 1 se nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno látkami uvedenými v záznamu 31 písmenech a) až i) před 31. prosincem 2002 a které se uvádí na trh pro opětovné využití.

3.

Ošetřené dřevo podle odst. 2 písm. b) a c) se nesmí používat:

uvnitř budov určených pro jakékoliv účely,

v hračkách,

na hřištích,

v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s kůží,

při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,

pro výrobu, používání a každé opakované ošetření:

nádob určených pro pěstitelské účely,

obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, meziprodukty nebo hotovými výrobky určenými k lidské spotřebě a/nebo k výživě zvířat,

jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty.

32.

Chloroform

č. CAS 67-66-3

č. ES 200-663-8

34.

1,1,2-trichlorethan

č. CAS 79-00-5

č. ES 201-166-9

35.

1,1,2,2-tetrachlorethan

č. CAS 79-34-5

č. ES 201-197-8

36.

1,1,1,2-tetrachlorethan

č. CAS 630-20-6

37.

Pentachlorethan

č. CAS 76-01-7

č. ES 200-925-1

38.

1,1-Dichloroethen

č. CAS 75-35-4

č. ES 200-864-0

Aniž jsou dotčeny ostatní části této přílohy, vztahuje se na záznamy 32 až 38 toto:

1.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

jako látky,

jako složky jiných látek, nebo ve směsích, v koncentracích 0,1 % hmotnostních nebo vyšších,

je-li látka nebo směs určena pro prodej široké veřejnosti a/nebo je určena pro čištění povrchů a čištění látek v disperzních aplikacích.

2.

Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byly obaly těchto látek a směsí, které je obsahují v koncentracích 0,1 % hmotnostních nebo vyšších, viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:

„Pouze pro použití v průmyslových zařízeních“.

Odchylně se toto ustanovení nevztahuje na:

a)

léčivé a veterinární přípravky definované směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b)

kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS.

40.

Látky splňující kritéria hořlavosti uvedená ve směrnici 67/548/EHS a klasifikované jako hořlavé, vysoce hořlavé nebo extrémně hořlavé bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1272/2008 příloze VI části 3.

1.

Nesmí se používat jako látky nebo jako směsi v aerosolových rozprašovačích, pokud jsou tyto aerosolové rozprašovače určeny pro prodej široké veřejnosti pro následující zábavné a ozdobné účely:

kovové třpytky určené hlavně k ozdobě,

umělý sníh a ledové květy,

žertovné polštářky,

křehké aerosolové šňůry,

imitace výkalů,

trubky pro večírky,

ozdobné vločky a pěny,

umělé pavučiny,

zápachové bombičky.

2.

Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby obaly výše uvedených aerosolových rozprašovačů byly viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:

„Pouze pro profesionální uživatele“.

3.

Odchylně se však odstavce 1 a 2 nevztahují na aerosolové rozprašovače uvedené v čl. 8 odst. 1a směrnice Rady 75/324/EHS (2).

4.

Aerosolové rozprašovače zmíněné v odstavcích 1 a 2 nesmí být uvedeny na trh, pokud nesplňují uvedené požadavky.

41.

Hexachlorethan

č. CAS 67-72-1

č. ES 200-666-4

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena pro výrobu nebo zpracování neželezných kovů.

42.

Alkany, C10–C13, s chlorem (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP)

č. ES 287-476-5

č. CAS 85535-84-8

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo jako složky jiných látek nebo ve směsích v koncentracích vyšších než 1 % hmotnostních, pokud je látka nebo směs určena pro:

obrábění kovů,

extrakci tuku z kůže.

43.

Azobarviva

1.

Azobarviva, která mohou redukčním štěpením jedné nebo více azoskupin uvolnit jeden nebo více aromatických aminů uvedených v dodatku 8 ve zjistitelných koncentracích, tj. v koncentracích vyšších než 30 mg/kg (0,003 % hmotnostních), v předmětech nebo v jejich obarvených částech, podle metod zkoušení uvedených v dodatku 10, se nesmí používat v textilních a kožených výrobcích, které mohou přicházet do přímého a dlouhodobého styku s lidskou kůží nebo ústní dutinou, jako jsou:

oděvy, lůžkoviny, ručníky, vlásenky, paruky, klobouky, pleny a jiné hygienické prostředky, spací pytle,

obuv, rukavice, řemínky, kabelky, náprsní tašky, peněženky, aktovky, potahy sedadel, váčky na peníze na krk,

hračky z textilu nebo kůže a hračky, jejichž součástí jsou textilní nebo kožené oděvy,

příze a textilie určené pro konečného spotřebitele.

2.

Textilní a kožené výrobky vedené v odstavci 1 se nesmí uvádět na trh, pokud nesplňují požadavky stanovené v uvedeném odstavci.

3.

Azobarviva, která jsou obsažena v dodatku 9 „Seznam azobarviv“, se nesmí uvádět na trh nebo používat jako látky nebo ve směsích v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních, pokud je látka nebo směs určena pro barvení textilních a kožených výrobků.

44.

Pentabromdifenylether

C12H5Br5O

1.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

jako látka,

ve směsích v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních.

2.

Na trh se nesmí uvádět předměty, jestliže samy o sobě nebo jejich zhášecí přísady obsahují tuto látku v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních.

3.

Odstavec 2 se odchylně nepoužije na:

předměty používané ve Společenství před 15. srpnem 2004,

elektrická a elektronická zařízení v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES (3).

45.

Oktabromdifenylether

C12H2Br8O

1.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

jako látka,

jako složka jiných látek nebo ve směsích, v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních.

2.

Na trh se nesmí uvádět předměty, jestliže samy o sobě nebo jejich zhášecí přísady obsahují tuto látku v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních.

3.

Odstavec 2 se odchylně nepoužije na:

předměty používané ve Společenství před 15. srpnem 2004,

elektrická a elektronická zařízení v oblasti působnosti směrnice 2002/95/ES.

46.

a)

Nonylfenol

C6H4(OH)C9H19

č. CAS 25154-52-3

č. ES 246-672-0

b)

Nonylfenol ethoxyláty

(C2H4O)nC15H24O

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo ve směsích v koncentracích 0,1 % hmotnostních nebo vyšších pro následující účely.

1.

čištění v průmyslu a v institucích s výjimkou:

kontrolovaných uzavřených systémů chemického čištění, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje,

systémů čištění se zvláštním postupem, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje;

2.

čištění v domácnostech;

3.

zpracování textilií a kůže s výjimkou:

zpracování bez úniků do odpadní vody,

systémů se zvláštním postupem, kde se voda použitá při zpracování předběžně upravuje úplným odstraněním organických podílů před biologickým čištěním odpadní vody (odmaštění ovčích kožešin);

4.

emulgátor při omývání struků v zemědělství;

5.

zpracování kovů s výjimkou:

používání v kontrolovaných uzavřených systémech, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje;

6.

výroba celulózy a papíru;

7.

kosmetické prostředky;

8.

jiné přípravky pro osobní péči s výjimkou:

spermicidů;

9.

složky obchodních úprav pesticidů a biocidů. Vnitrostátní povolení pro pesticidy a biocidní přípravky obsahující nonylfenol ethoxyláty jako složku obchodní úpravy, která byla udělena před 17. červencem 2003, jsou však do ukončení své platnosti tímto omezením nedotčena.

47.

Sloučeniny šestivazného chromu

1.

Cement a směsi obsahující cement se nesmí uvádět na trh nebo používat, jestliže po smísení s vodou obsahují více než 2 mg/kg (0,0002 %) rozpustného šestivazného chromu vztaženo na celkovou hmotnost suchého cementu.

2.

Jestliže se použijí redukční činidla, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby obaly cementu nebo směsí obsahujících cement byly viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny informacemi o datu balení, jakož i údaji o podmínkách a době skladování vhodných pro zachování aktivity redukčního činidla a udržení obsahu rozpustného šestivazného chromu pod limitem uvedeným v odstavci 1, aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí.

3.

Odstavce 1 a 2 se odchylně nepoužijí pro uvádění na trh a používání v kontrolovaných uzavřených a plně automatizovaných procesech, v nichž s cementem a směsmi obsahujícími cement manipulují pouze strojní zařízení a v nichž není možný styk s kůží.

48.

Toluen

č. CAS 108-88-3

č. ES 203-625-9

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší, pokud je látka nebo směs používána v lepidlech nebo v barvách nanášených stříkáním určených pro prodej široké veřejnosti.

49.

Trichlorobenzen

č. CAS 120-82-1

č. ES 204-428-0

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší pro žádné použití vyjma:

jako meziprodukt syntézy,

jako rozpouštědlo v procesu chlorace v uzavřených systémech nebo

při výrobě 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzenu (TATB).

50.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

a)

Benzo(a)pyren (BaP)

č. CAS 50-32-8

b)

Benzo(e)pyren (BeP)

č. CAS 192-97-2

c)

Benzo(a)antracen (BaA)

č. CAS 56-55-3

d)

Chryzen (CHR)

č. CAS 218-01-9

e)

Benzo(b)fluoranten (BpFA)

č. CAS 205-99-2

f)

Benzo(j)fluoranten (BjFA)

č. CAS 205-82-3

g)

Benzo(k)fluoranten (BkFA)

č. CAS 207-08-9

h)

Dibenzo(a,h)antracen (DBAhA)

č. CAS 53-70-3

1.

Od 1. ledna 2010 se nastavovací oleje se nesmí uvádět na trh a používat při výrobě pneumatik nebo částí pneumatik, obsahují-li:

více než 1 mg/kg (0,0001 % hmotnostních) BaP, nebo

více než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních) celkového množství všech uvedených PAU.

Za dodržení tohoto limitu se považuje, když je extrakt polycyklických aromatických látek (PCA) nižší než 3 % hmotnostních, měřený podle standardu Ropného institutu IP346: 1998 (Stanovení PCA v nepoužitých mazacích olejích a ropných frakcích bez asfalténu – metoda refrakčního indexu dimethylsulfoxidového extraktu), za předpokladu, že výrobce nebo dovozce kontroluje dodržování limitních hodnot BaP a uvedených PAU a rovněž vztah mezi naměřenými hodnotami a extraktem PCA každých šest měsíců nebo po každé větší provozní změně, podle toho, co nastane dříve.

2.

Dále nesmí být na trh uváděny pneumatiky a běhouny k protektorování vyrobené po 1. lednu 2010, pokud obsahují olejová změkčovadla přesahující limity uvedené v odstavci 1.

Za dodržení tohoto limitu se považuje, když u vulkanizovaných pryžových směsí není překročen limit 0,35 % ‚bay‘ protonů na základě měření a výpočtu podle ISO 21461 (vulkanizovaná pryž – stanovení aromatičnosti oleje ve vulkanizovaných pryžových směsích).

3.

Odstavec 2 se odchylně nepoužije na protektorované pneumatiky, pokud jejich běhouny neobsahují nastavovací oleje přesahující limity uvedené v odstavci 1.

4.

Pro účely tohoto záznamu se ‚pneumatikami‘ rozumí pneumatiky pro vozidla, na něž se vztahují tyto předpisy:

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (4),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků (5), a

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS (6).

51.

Následující ftaláty (nebo jiná čísla CAS a ES týkající se dané látky):

a)

Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)

č. CAS 117-81-7

č. ES 204-211-0

b)

Dibutylftalát (DBP)

č. CAS 84-74-2

č. ES 201-557-4

c)

Benzylbutylftalát (BBP)

č. CAS 85-68-7

č. ES 201-622-7

1.

Nesmí se používat jako látky nebo ve směsích v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti.

2.

Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních v měkčených plastových materiálech, se nesmí uvádět na trh.

3.

Komise do 16. ledna 2010 přehodnotí opatření stanovená ve vztahu k tomuto záznamu na základě nových vědeckých informací o těchto látkách a jejich náhradách, a pokud k tomu bude důvod, budou tato opatření odpovídajícím způsobem změněna.

4.

Pro účely tohoto záznamu se „předmětem pro péči o děti“ rozumí jakýkoli výrobek, jehož účelem je usnadnit dětem spánek, odpočinek, hygienu, krmení nebo sání.

52.

Následující ftaláty (nebo jiná čísla CAS a ES týkající se dané látky):

a)

Diisononylftalát (DINP)

č. CAS 28553-12-0 a 68515-48-0

č. ES 249-079-5 a 271-090-9

b)

Diisodecylftalát (DIDP)

č. CAS 26761-40-0 a 68515-49-1

č. ES 247-977-1 a 271-091-4

c)

Di(n-octyl)ftalát (DNOP)

č. CAS 117-84-0

č. ES 204-214-7

1.

Nesmí se používat jako látky nebo ve směsích v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.

2.

Takové hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních v měkčených plastových materiálech, se nesmí uvádět na trh.

3.

Komise do 16. ledna 2010 přehodnotí opatření stanovená ve vztahu k tomuto záznamu na základě nových vědeckých informací o těchto látkách a jejich náhradách, a pokud k tomu bude důvod, budou tato opatření odpovídajícím způsobem změněna.

4.

Pro účely tohoto záznamu se ‚předmětem pro péči o děti‘ rozumí jakýkoli výrobek, jehož účelem je usnadnit dětem spánek, odpočinek, hygienu, krmení nebo sání.

53.

Perfluoroktansulfonáty (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné deriváty, včetně polymerů)

1.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo ve směsích v koncentraci 50 mg/kg (0,005 % hmotnostních) nebo vyšší.

2.

Nesmí se uvádět na trh v polotovarech nebo předmětech nebo v jejich částech, dosahuje-li koncentrace PFOS vypočtená na základě hmotnosti částí obsahujících PFOS, jež jsou z hlediska struktury nebo mikrostruktury samostatné, hodnoty 0,1 % hmotnostních nebo vyšší, nebo, v případě textilních výrobků nebo jiných povlakovaných materiálů, je-li množství PFOS rovno 1 μg/m2 povlakovaného materiálu nebo vyšší.

3.

Odstavce 1 a 2 se odchylně nepoužijí na tyto záznamy ani na látky a směsi nezbytné k jejich výrobě:

a)

fotorezistenty nebo protiodrazové povlaky ve fotolitografii;

b)

fotografické povlaky nanášené na filmy, papíry nebo tiskařské desky;

c)

látky potlačující tvorbu zákalu při jiném než dekorativním tvrdém chromování (VI) a smáčedla určená k použití v kontrolovaných systémech elektrolytického pokovování, v nichž je sníženo na minimum množství PFOS uvolňovaných do životního prostředí tím, že se v plném rozsahu použijí příslušné nejlepší dostupné techniky vyvinuté v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES (7);

d)

hydraulické kapaliny v letectví.

4.

Odchylně od odstavce 1 mohou být náplně do pěnových hasicích přístrojů, které byly uvedeny na trh před 27. prosincem 2006, používány do 27. června 2011.

5.

Odstavec 2 se odchylně nepoužije na předměty, které byly ve Společenství používány před 27. červnem 2008.

6.

Použitím odstavců 1 a 2 není dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (8).

7.

Jakmile budou dostupné nové informace o podrobnostech použití a o bezpečnějších alternativních látkách nebo technologiích pro použití, přezkoumá Komise jednotlivé odchylky uvedené v odst. 3 písm. a) až d), tak aby

a)

bylo postupně ukončeno používání PFOS, jakmile bude použití bezpečnějších alternativ technicky a ekonomicky uskutečnitelné;

b)

mohla odchylka nadále platit pouze pro nezbytná použití, pro něž neexistují bezpečnější alternativy, a pokud byla předložena zpráva o tom, jaké kroky byly učiněny s cílem najít bezpečnější alternativy;

c)

bylo sníženo na minimum uvolňování PFOS do životního prostředí použitím nejlepší dostupné techniky.

8.

Komise přezkoumá probíhající činnosti v oblasti posuzování rizik a dostupnost bezpečnějších alternativních látek nebo technologií týkajících se použití kyseliny perfluoroktanové a příbuzných látek a navrhne veškerá nezbytná opatření ke snížení zjištěných rizik, včetně omezení uvádění na trh a použití, zejména pokud jsou dostupné alternativní látky nebo technologie, jež jsou technicky a ekonomicky uskutečnitelné.

54.

2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)

č. CAS 111-77-3

č. ES 203-906-6

Nesmí se uvádět na trh po 27. červnu 2010 pro prodej široké veřejnosti jako složka barev, odstraňovačů nátěrů, čisticích prostředků, samolešticích emulzí a podlahových těsnicích materiálů v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

55.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE)

č. CAS 112-34-5

č. ES 203-961-6

1.

Nesmí být poprvé uveden na trh po 27. červnu 2010 pro prodej široké veřejnosti jako složka barev nanášených stříkáním nebo čisticích prostředků v aerosolových rozprašovačích v koncentraci 3 % hmotnostních nebo vyšší.

2.

Barvy nanášené stříkáním a čisticí prostředky v aerosolových rozprašovačích, které obsahují DEGBE a které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmí být uvedeny na trh pro prodej široké veřejnosti po 27. prosinci 2010.

3.

Aniž jsou dotčeny ostatní právní předpisy Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byly barvy jiné než barvy nanášené stříkáním obsahující DEGBE v koncentraci 3 % hmotnostních nebo vyšší, které jsou uváděny na trh pro prodej široké veřejnosti, nejpozději do 27. prosince 2010 viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny takto:

„Nepoužívejte v zařízení na stříkání barvy“.

56.

Methylendifenyldiisokyanát (MDI)

č. CAS 26447-40-5

č. ES 247-714-0

1.

Nesmí být uveden na trh po 27. prosinci 2010 jako složka směsí v koncentraci 0,1 % hmotnostních MDI nebo vyšší pro prodej široké veřejnosti, pokud dodavatelé před uvedením na trh nezajistí, aby balení:

a)

obsahovalo ochranné rukavice, které splňují požadavky směrnice Rady 89/686/EHS (9);

b)

bylo viditelně, čitelně a nesmazatelně označeno, jak je uvedeno níže, aniž jsou dotčeny ostatní právní předpisy Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí:

„—

U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce.

Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu.

V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).“

2.

Odchylně se odst. 1 písm. a) nevztahuje na termoplastická lepidla.

57.

Cyklohexan

č. CAS 110-82-7

č. ES 203-806-2

1.

Nesmí být poprvé uveden na trh po 27. červnu 2010 pro prodej široké veřejnosti, jako složka neoprenových kontaktních lepidel v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší v baleních větších než 350 g.

2.

Neoprenová kontaktní lepidla obsahující cyklohexan, která nejsou v souladu s odstavcem 1 nesmí být uváděna na trh pro prodej široké veřejnosti po 27. prosinci 2010.

3.

Aniž jsou dotčeny ostatní právní předpisy Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byla neoprenová kontaktní lepidla obsahující cyklohexan v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší, která jsou uváděna na trh pro prodej široké veřejnosti po 27. prosinci 2010, viditelně, čitelně a nesmazatelně označena takto:

‚—

Tento výrobek nesmí být používán v podmínkách, kdy není zajištěno nedostatečné větrání.

Tento výrobek nesmí být používán k pokládání koberců‘.

58.

Dusičnan amonný

č. CAS 6484-52-2

č. ES 229-347-8

1.

Nesmí být poprvé uveden na trh po 27. červnu 2010 jako látka nebo ve směsích, které obsahují více než 28 % hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného, k použití jako tuhé jednosložkové nebo vícesložkové hnojivo, pokud toto hnojivo není v souladu s technickými ustanoveními pro hnojiva typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku uvedenými v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 (10).

2.

Nesmí být uváděn na trh po 27. červnu 2010 jako látka nebo ve směsích, které obsahují 16 % hmotnostních nebo více dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného kromě případů dodání:

a)

následným uživatelům a distributorům včetně fyzických nebo právnických osob, které jsou držiteli licence nebo povolení v souladu se směrnicí Rady 93/15/EHS (11);

b)

zemědělcům pro použití při zemědělských činnostech, v rámci plného nebo částečného úvazku a bez nutné spojitosti s velikostí pozemků.

Pro účely tohoto písmene se rozumí:

i)

‚zemědělcem‘ fyzická nebo právnická osoba či skupina fyzických nebo právnických osob, bez ohledu na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, jejíž zemědělský podnik se nachází na území Společenství podle článku 299 Smlouvy a která vykonává zemědělskou činnost,

ii)

‚zemědělskou činností‘ produkce, chov nebo pěstování zemědělských produktů včetně sklizně, dojení, plemenářské činnosti a chovu zvířat pro zemědělské účely nebo udržování půdy v dobrém zemědělském a ekologickém stavu podle článku 5 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 (12);

c)

fyzickým nebo právnickým osobám zabývajícím se profesionálně činnostmi, jakými jsou zahradnictví, pěstování rostlin ve sklenících, údržba parků, zahrad nebo sportovních hřišť, lesnictví nebo jiné podobné činnosti.

3.

Členské státy však, pokud jde o omezení stanovená v odstavci 2, mohou ze sociálně-hospodářských důvodů do 1. července 2014 uplatňovat mezní hodnotu 20 % hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného u látek a směsí uváděných na trh na svém území. Informují o tom Komisi a ostatní členské státy.

3.

V dodatcích 1 až 6 se předmluva nahrazuje tímto:

„PŘEDMLUVA

Vysvětlení nadpisů jednotlivých sloupců

Látky:

Název odpovídá Mezinárodní identifikaci chemických látek používané pro látky v příloze VI části 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Kdykoli je to možné, jsou látky uvedeny pod svými názvy IUPAC. Látky uvedené v seznamech EINECS (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek), ELINCS (Evropský seznam oznámených látek) nebo v seznamu ‚látek nadále nepovažovaných za polymery‘ jsou uvedeny pod názvy v těchto seznamech. V některých případech jsou uvedeny i jiné názvy, např. obvyklý nebo obecný název. Kdykoli je to možné, jsou přípravky na ochranu rostlin a biocidy uvedeny pod svými názvy ISO.

Záznamy pro skupiny látek:

V příloze VI části 3 nařízení (ES) č. 1272/2008 je uvedena řada záznamů pro skupiny látek. V těchto případech budou požadavky na klasifikaci platit pro všechny látky, na které se popis vztahuje.

V některých případech existují požadavky na klasifikaci pro určité látky spadající do skupinového záznamu. V takových případech je v příloze VI části 3 nařízení (ES) č. 1272/2008 uveden pro látku zvláštní záznam a u skupinového záznamu je uvedena poznámka ‚except those specified elsewhere in Annex VI to Regulation (ES) č. 1272/2008‘ (‚s výjimkou látek uvedených jinde v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008‘).

V některých případech může jednotlivá látka spadat do více než jednoho skupinového záznamu. V takových případech je v klasifikaci látky zohledněna klasifikace pro všechny skupinové záznamy. Je-li uvedena rozdílná klasifikace pro stejný druh nebezpečnosti, použije se nejpřísnější klasifikace.

Indexové číslo:

Indexové číslo je identifikační kód přiřazený látce v příloze VI části 3 nařízení (ES) č. 1272/2008. Látky jsou v dodatku uvedeny podle těchto indexových čísel.

Čísla ES:

Číslo ES, tj. EINECS, ELINCS nebo NLP, je úřední číslo látky v Evropské unii. Číslo EINECS lze získat z Evropského seznamu existujících obchodovaných chemických látek (EINECS). Číslo ELINCS lze získat z Evropského seznamu oznámených látek. Číslo NLP lze získat ze seznamu ‚látek nadále nepovažovaných za polymery‘. Tyto seznamy jsou zveřejňovány Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství.

Číslo ES je sedmimístným číslem typu XXX-XXX-X, přičemž číslování začíná od 200-001-8 (EINECS), od 400-010-9 (ELINCS) a od 500-001-0 (NLP). Toto číslo je uvedeno ve sloupci nadepsaném ‚Číslo ES‘.

Číslo CAS:

Pro látky jsou definována čísla Chemical Abstracts Service (CAS), aby se usnadnila jejich identifikace.

Poznámky:

Plné znění poznámek je uvedeno v příloze VI části 1 nařízení (ES) č. 1272/2008.

Poznámky, které je třeba vzít v úvahu pro účely tohoto nařízení, jsou následující:

 

Poznámka A:

Aniž je dotčen čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008, musí být název látky na štítku uveden v jedné z forem označení uvedených v příloze VI části 3 uvedeného nařízení.

V uvedené části se někdy používá obecné označení jako ‚… compounds‘ (‚… sloučeniny‘) nebo ‚salts‘ (‚… soli‘). V tomto případě musí dodavatel, který uvádí takovou látku na trh, uvést na štítku správný název, přičemž náležitě zohlední přílohu VI oddíl 1.1.1.4 nařízení (ES) č. 1272/2008.

 

Poznámka C:

Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika isomerů.

 

Poznámka D:

Některé látky, které jsou náchylné ke spontánní polymeraci nebo rozkladu, jsou obvykle uváděny na trh ve stabilizované formě. V této formě jsou také uvedeny v příloze VI části 3 nařízení (ES) č. 1272/2008.

Někdy jsou však tyto látky uváděny na trh v nestabilizované formě. V tomto případě musí dodavatel, který uvádí takovou látku na trh, uvést na štítku název látky následovaný slovem ‚nestabilizovaná‘.

 

Poznámka J:

Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (č. ES 200-753-7).

 

Poznámka K:

Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních buta-1,3-dienu (č. ES 203-450-8).

 

Poznámka L:

Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 3 % hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) při stanovení postupem IP 346.

 

Poznámka M:

Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu (č. ES 200-028-5).

 

Poznámka N:

Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, je-li znám celý technologický proces rafinace a lze-li prokázat, že látky, ze kterých je vyrobena, nejsou karcinogenní.

 

Poznámka P:

Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (č. ES 200-753-7).

 

Poznámka R:

Klasifikace látky jako karcinogenní nemusí být použita u vláken, u nichž je geometrický průměr jejich tloušťky vážené délkou po odečtení obou směrodatných odchylek větší než 6 μm.“

4.

V dodatcích 1, 2, 3, 5 a 6 se v záznamech ve sloupci s nadpisem „Poznámky“ zrušují odkazy na poznámky E, H a S.

5.

V dodatku 1 se nadpis nahrazuje nadpisem „Záznam 28 – Karcinogeny: kategorie 1A (tabulka 3.1) / kategorie 1 (tabulka 3.2)“.

6.

Dodatek 2 se mění takto:

a)

Nadpis se nahrazuje nadpisem „Záznam 28 – Karcinogeny: kategorie 1B (tabulka 3.1) / kategorie 2 (tabulka 3.2)“.

b)

V záznamech s indexovými čísly 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 a 650-017-00-8 se slova „v příloze I směrnice 67/548/EHS“ nahrazují slovy „v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008“.

c)

Záznamy s indexovými čísly 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 a 649-210-00-X se zrušují.

7.

V dodatku 3 se nadpis nahrazuje nadpisem „Záznam 29 – Mutageny: kategorie 1A (tabulka 3.1) / kategorie 1 (tabulka 3.2)“.

8.

V dodatku 4 se nadpis nahrazuje nadpisem „Záznam 29 – Mutageny: kategorie 1B (tabulka 3.1) / kategorie 2 (tabulka 3.2)“.

9.

V dodatku 5 se nadpis nahrazuje nadpisem „Záznam 30 – Toxické pro reprodukci: kategorie 1A (tabulka 3.1) / kategorie 1 (tabulka 3.2)“.

10.

V dodatku 6 se nadpis nahrazuje nadpisem „Záznam 30 – Toxické pro reprodukci: kategorie 1B (tabulka 3.1) / kategorie 2 (tabulka 3.2)“.

11.

V dodatku 8 se nadpis nahrazuje nadpisem „Záznam 43 – Azobarviva – Seznam aromatických aminů“.

12.

V dodatku 9 se nadpis nahrazuje nadpisem „Záznam 43 – Azobarviva – Seznam azobarviv“.

13.

Dodatek 10 se mění takto:

a)

Nadpis se nahrazuje nadpisem „Záznam 43 – Azobarviva – Seznam zkušebních metod“.

b)

V poznámce pod čarou se adresy CEN a Cenelec nahrazují tímto:

„CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, tel. +32 2550 08 11, fax +32 2550 08 19 (http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm)

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, tel. +32 25196871, fax +32 2519 69 19 (http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm)“


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 42.

(2)  Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 40.

(3)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19.

(4)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 124, 9.5.2002, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.

(8)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18.

(10)  Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 121, 15.5.1993, s. 20.

(12)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.“


Top