EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0430

2009/430/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2008 o uzavření Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech - Prohlášení

OJ L 147, 10.6.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 128 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/430/oj

10.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 147/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 27. listopadu 2008

o uzavření Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

(2009/430/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 61 písm. c) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem a čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Členské státy Evropských společenství podepsaly dne 16. září 1988 mezinárodní dohodu s Islandskou republikou, Norským královstvím a Švýcarskou konfederací o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (2) (dále jen „Luganská úmluva“), čímž rozšířily uplatňování ustanovení úmluvy ze dne 27. září 1968 týkající se stejného předmětu úpravy (3) (dále jen „Bruselská úmluva“) na Island, Norsko a Švýcarsko.

(2)

Jednání o revizi Bruselské a Luganské úmluvy proběhla v letech 1998–1999 v rámci jednání pracovní skupiny ad hoc rozšířené o Island, Norsko a Švýcarsko. Na základě těchto jednání byl navržen návrh úmluvy, který připravila tato pracovní skupina a schválila Rada na zasedání ve dnech 27. a 28. května 1999.

(3)

Následná jednání v Radě na základě uvedeného textu vedla k přijetí nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (4), které modernizovalo pravidla Bruselské úmluvy a zrychlilo a zefektivnilo systém uznávání a výkonu.

(4)

S ohledem na souběžnost úpravy příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vyplývající z Bruselské a Luganské úmluvy je třeba sladit pravidla vyplývající z Luganské úmluvy s nařízením (ES) č. 44/2001 tak, aby se dosáhlo stejné úrovně pohybu soudních rozhodnutí mezi členskými státy EU a dotčenými státy ESVO.

(5)

V souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní používání opatření podle hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství. Dánsko by se proto muselo účastnit nové dohody týkající se stejného předmětu úpravy jako její smluvní strana, aby se na něj mohla vztahovat rovněž ustanovení Luganské úmluvy.

(6)

Rozhodnutím ze dne 27. září 2002 zmocnila Rada Komisi k jednání o přijetí nové Luganské úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

(7)

Komise jménem Společenství takovou úmluvu s Islandem, Norskem, Švýcarskem a Dánskem sjednala. V souladu s rozhodnutím Rady 2007/712/ES (5) byla úmluva podepsána jménem Společenství dne 30. října 2007 s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(8)

V okamžiku přijetí rozhodnutí 2007/712/ES Rada souhlasila s tím, že v rámci jednání o uzavření nové Luganské úmluvy posoudí možnost učinit prohlášení podle čl. II odst. 2 protokolu 1 uvedené úmluvy. Společenství by mělo toto prohlášení učinit v okamžiku uzavření úmluvy.

(9)

Během jednání o úmluvě se Společenství zavázalo učinit při ratifikaci úmluvy prohlášení o tom, že při změně nařízení (ES) č. 44/2001 by Společenství upřesnilo oblast působnosti čl. 22 odst. 4 uvedeného nařízení za účelem zohlednění příslušné judikatury Soudního dvora Evropských společenství týkající se řízení, jejichž předmětem je zápis nebo platnost práv duševního vlastnictví, čímž se zajistí souběžnost s čl. 22 odst. 4 úmluvy. V této souvislosti by se mělo přihlédnout k výsledkům hodnocení uplatňování nařízení (ES) č. 44/2001.

(10)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Spojené království a Irsko účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(11)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a toto rozhodnutí není pro ně závazné ani použitelné.

(12)

Úmluva by měla být nyní uzavřena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Uzavření Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, která nahradí Luganskou úmluvu ze dne 16. září 1988, se schvaluje jménem Společenství.

Při uložení ratifikačních listin učiní Společenství prohlášení uvedená v příloze I a II tohoto rozhodnutí.

Znění úmluvy se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné uložit jménem Společenství ratifikační listiny v souladu s čl. 69 odst. 2 úmluvy.

V Bruselu dne 27. listopadu 2008.

Za Radu

předsedkyně

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Souhlas ze dne 18. listopadu 2008 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Úmluva o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 319, 25.11.1988, s. 9).

(3)  Bruselská úmluva o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 299, 31.12.1972, s. 32). (Úplné znění v Úř. věst. C 27, 26.1.1998, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1.

(5)  Rozhodnutí Rady 2007/712/ES ze dne 15. října 2007 o podpisu Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech jménem Společenství (Úř. věst. L 339, 21.12.2007, s. 1).


PŘÍLOHA I

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

„Evropské společenství tímto prohlašuje, že zároveň se změnou nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech hodlá upřesnit oblast působnosti čl. 22 odst. 4 uvedeného nařízení za účelem zohlednění příslušné judikatury Soudního dvora Evropských společenství týkající se řízení, jejichž předmětem je zápis nebo platnost práv duševního vlastnictví, čímž se zajistí souběžnost s čl. 22 odst. 4 úmluvy, přičemž bude přihlédnuto k výsledkům hodnocení uplatňování nařízení (ES) č. 44/2001.“


PŘÍLOHA II

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PODLE ČL. II ODST. 2 PROTOKOLU 1 ÚMLUVY

„Evropské společenství prohlašuje, že řízení uvedená v čl. 6 odst. 2 a článku 11 nelze uplatnit, kromě tří členských států, které jsou již uvedeny v příloze IX úmluvy, v těchto členských státech: Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku a Slovinsku.

Podle čl. 77 odst. 2 úmluvy by proto měl být stálý výbor zřízený článkem 4 protokolu 2 úmluvy požádán, aby ihned po vstupu úmluvy v platnost pozměnil přílohu IX úmluvy takto:

‚PŘÍLOHA IX

Státy a právní předpisy, na něž se odkazuje v článku II protokolu 1:

Německo: články 68, 72, 73 a 74 občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung), které platí pro oznámení sporu,

Estonsko: čl. 214 odst. 3 a 4 a článek 216 občanského soudního řádu (tsiviilkohtumenetluse seadustik), které platí pro oznámení sporu,

Lotyšsko: články 78, 79, 80 a 81 občanského soudního řádu (Civilprocesa likums), které platí pro oznámení sporu,

Litva: článek 47 občanského soudního řádu (Civilinio proceso kodeksas),

Maďarsko: články 58 až 60 občanského soudního řádu (Polgári perrendtartás), které platí pro oznámení sporu,

Rakousko: článek 21 občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung), který platí pro oznámení sporu,

Polsko: články 84 a 85 občanského soudního řádu (Kodeks postępowania cywilnego), které platí pro oznámení sporu (przypozwanie),

Slovinsko: článek 204 zákona o občanském právu procesním (Zakon o pravdnem postopku), který platí pro oznámení sporu,

Švýcarsko, pokud jde o kantony, jejichž použitelný občanský soudní řád nestanoví příslušnost uvedenou v čl. 6 odst. 2 a v článku 11 této úmluvy: příslušná ustanovení, která platí pro oznámení sporu (litis denuntiatio) podle použitelného občanského soudního řádu.‘


Top