EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0417

2009/417/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. dubna 2009 o existenci nadměrného schodku ve Španělsku

OJ L 135, 30.5.2009, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2019; Zrušeno 32019D1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/417/oj

30.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 135/25


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 27. dubna 2009

o existenci nadměrného schodku ve Španělsku

(2009/417/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

s ohledem na připomínky Španělska,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 104 Smlouvy se členské státy vyvarují nadměrných schodků veřejných financí.

(2)

Pakt o stabilitě a růstu vychází z cíle zdravých veřejných financí, které jsou prostředkem pro posílení podmínek pro cenovou stabilitu a pro silný udržitelný růst, jenž bude přispívat k vytváření nových pracovních míst.

(3)

Postup při nadměrném schodku podle článku 104, jak je vymezen v nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (1) (které je součástí Paktu o stabilitě a růstu), ukládá povinnost rozhodnout o existenci nadměrného schodku. Protokol o postupu při nadměrném schodku připojený ke Smlouvě obsahuje další ustanovení k provádění postupu při nadměrném schodku. Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 (2) stanoví podrobná pravidla a definice pro použití ustanovení uvedeného protokolu.

(4)

V roce 2005 došlo k reformě Paktu o stabilitě a růstu, která se pokusila posílit jeho účinnost a ekonomické základy a zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Cílem reformy bylo zajistit, aby ve všech fázích postupu při nadměrném schodku byla plně zohledněna zejména hospodářská a rozpočtová situace. Tímto způsobem Pakt o stabilitě a růstu poskytuje rámec pro podporu vládních politik zaměřených na rychlý návrat ke zdravému stavu rozpočtů s přihlédnutím k hospodářské situaci.

(5)

Usoudí-li Komise, že v členském státě existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek, je podle čl. 104 odst. 5 Smlouvy povinna předložit Radě stanovisko. Komise dospěla, vycházejíc ze své zprávy podle čl. 104 odst. 3 a s ohledem na stanovisko Hospodářského a finančního výboru podle čl. 104 odst. 4, k závěru, že ve Španělsku existuje nadměrný schodek. Komise proto dne 24. března 2009 předložila Radě stanovisko týkající se Španělska (3).

(6)

V čl. 104 odst. 6 Smlouvy se stanoví, že Rada zváží všechny připomínky, které dotčený členský stát případně učiní, předtím než po celkovém hodnocení rozhodne, zda nadměrný schodek existuje. V případě Španělska jsou závěry celkového zhodnocení následující.

(7)

V aktualizaci programu stability Španělska z ledna 2009 se odhaduje, že schodek veřejných financí v roce 2008 dosáhl 3,4 % HDP, a překročil tak 3 % referenční hodnotu. Schodek se blížil referenční hodnotě 3 % HDP, avšak její překročení nelze považovat za výjimečné ve smyslu Smlouvy a Paktu o stabilitě a růstu. Především k němu nedošlo v důsledku neobvyklé události nebo prudkého hospodářského propadu v roce 2008. Podle odhadů průběžné prognózy útvarů Komise z ledna 2009 růst reálného HDP Španělska v roce 2008 znatelně zpomalil na 1,2 %, poté co dosáhl 3,7 % v roce 2007, avšak rozdíl u výstupu si udržel kladnou hodnotu 1 % HDP. Překročení referenční hodnoty nelze považovat ani za dočasné.

(8)

Podle průběžné prognózy útvarů Komise z ledna 2009 vzroste celkový schodek veřejných financí v roce 2009 na 6,2 % HDP včetně jednorázových, schodek zvyšujících opatření v rozsahu přes ½ % HDP. Prognóza vzala v úvahu předpokládaný pokles HDP o 2 % a vycházela též z uvážlivého posouzení zákona o rozpočtu pro rok 2009 a balíčku fiskálních opatření oznámeného španělskými orgány dne 27. listopadu 2008. Při standardním předpokladu neměnné politiky se schodek v roce 2010 odhaduje na 5,7 % HDP. Kritérium pro schodek stanovené ve Smlouvě tedy není splněno.

(9)

Hrubý veřejný dluh se drží značně pod úrovní referenční hodnoty 60 % HDP, přičemž podle odhadu programu stability z ledna 2009 v roce 2008 dosáhl 39,5 % HDP. Průběžná prognóza útvarů Komise z ledna 2009 však odhaduje, že poměr veřejného dluhu k HDP se podstatně zvýší, a to na 53 % v roce 2010.

(10)

Podle čl. 2 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1467/97 lze k „rozhodujícím faktorům“ u kroků vedoucích k rozhodnutí Rady o existenci nadměrného schodku v souladu s čl. 104 odst. 6 přihlédnout pouze tehdy, jsou-li splněny současně dvě podmínky: schodek zůstane blízko referenční hodnoty a její překročení je jen dočasné. Tyto dvě podmínky nejsou v případě Španělska splněny. Rozhodující faktory nejsou tedy u kroků vedoucích k tomuto rozhodnutí zohledněny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Z celkového zhodnocení vyplývá, že ve Španělsku existuje nadměrný schodek.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Španělskému království.

V Lucemburku dne 27. dubna 2009.

Za Radu

předseda

A. VONDRA


(1)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7.

(3)  Všechny dokumenty týkající se postupu při nadměrném schodku v případě Španělska jsou k dispozici na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


Top