EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0428

Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009 , kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (přepracované znění)

OJ L 134, 29.5.2009, p. 1–269 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 007 P. 10 - 263

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/oj

29.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009

ze dne 5. května 2009,

kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

(přepracované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití (1), bylo několikrát podstatně změněno. Jelikož je třeba provést další změny, mělo by být proto z důvodu přehlednosti přepracováno.

(2)

Zboží dvojího užití (včetně softwaru a technologií) mělo při vývozu z Evropského společenství podléhat účinné kontrole.

(3)

Účinný společný systém kontrol vývozu zboží dvojího užití je nezbytný proto, aby byl zajištěn soulad s mezinárodními závazky a povinnostmi členských států, zejména pokud jde o nešíření, a Evropské unie (EU).

(4)

Existence společného systému kontrol a harmonizovaných politik prosazování a sledování ve všech členských státech je nezbytným předpokladem pro zavedení volného pohybu zboží dvojího užití uvnitř Společenství.

(5)

K rozhodování o individuálním, souhrnném nebo národním všeobecném vývozním povolení nebo o povolení pro zprostředkovatelské služby, o tranzitech zboží dvojího užití nebo o povolení k přepravě v rámci Společenství zboží dvojího užití uvedeného v příloze IV jsou příslušné vnitrostátní orgány. Vnitrostátní předpisy a rozhodnutí, které mají vliv na vývoz zboží dvojího užití, musí být přijímány v rámci společné obchodní politiky a zejména v rámci nařízení Rady (EHS) č. 2603/69 ze dne 20. prosince 1969, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz (2).

(6)

Rozhodnutí o aktualizaci společného seznamu zboží dvojího užití, které podléhá kontrolám vývozu, musí být v souladu se závazky a povinnostmi, které členské státy přijaly jako členové příslušných mezinárodních režimů nešíření a ujednání o kontrole vývozu nebo ratifikací příslušných mezinárodních smluv.

(7)

Společné seznamy zboží dvojího užití, míst určení a obecných zásad jsou podstatnými prvky účinného režimu kontrol vývozu.

(8)

Přenos softwaru a technologií elektronickými prostředky, faxem nebo telefonem do místa určení mimo Společenství by měl být rovněž kontrolován.

(9)

Zvláštní pozornost je nutno věnovat zpětnému vývozu a konečnému použití.

(10)

Dne 22. září 1998 podepsali zástupci členských států a Evropské komise dodatkové protokoly k příslušným zárukovým dohodám mezi členskými státy, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, které, kromě jiných opatření, zavazují členské státy k poskytování informací o přepravě vybraných zařízení a nejaderného materiálu.

(11)

Společenství přijalo soubor celních pravidel, která zahrnují nařízení Rady (ES) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (3) (dále jen celní kodex Společenství), a nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (4), kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92 a která mimo jiné obsahují ustanovení o vývozu a zpětném vývozu zboží. Toto nařízení neomezuje pravomoci přiznané podle platného celního kodexu Společenství a jeho prováděcích pravidel.

(12)

Podle článku 30 Smlouvy, v jeho mezích a v očekávání vyššího stupně harmonizace, si členské státy zachovají právo provádět kontroly převodů určitého zboží dvojího užití v rámci Společenství za účelem zabezpečení veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti. Pokud mají tyto kontroly vliv na účinnost kontrol vývozu ze Společenství, měla by je je Rada pravidelně přezkoumávat.

(13)

Za účelem zajištění řádného uplatňování tohoto nařízení by měl každý členský stát přijmout opatření, kterými by příslušným orgánům svěřil nezbytné pravomoci.

(14)

Hlavy států a předsedové vlád členských států EU přijali v červnu roku 2003 akční plán o nešíření zbraní hromadného ničení (soluňský akční plán). Tento akční plán byl doplněn o strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení přijatou Evropskou radou v prosinci roku 2003. Podle kapitoly III uvedené strategie musí Evropská unie využít všech svých nástrojů k zabránění, odrazení, zastavení a pokud možno odstranění programů šíření, které celosvětově vyvolávají znepokojení. Bod 30.A 4) uvedené kapitoly konkrétně zmiňuje posílení politik a postupů kontrol vývozu.

(15)

V rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1540 přijaté dne 28. dubna 2004 se stanoví, že všechny státy přijmou a posílí účinná opatření k zavedení tuzemských kontrol k zabránění šíření jaderných, chemických nebo biologických zbraní a jejich nosičů, a to i zavedením vhodných kontrol souvisejících materiálů, a za tímto účelem mimo jiné zavedou kontroly tranzitu a zprostředkování. Souvisejícími materiály jsou materiály, vybavení a technologie, na něž se vztahují příslušné mnohostranné smlouvy a ujednání, nebo které jsou uvedeny na vnitrostátních kontrolních seznamech a které by mohly být použity ke konstrukci, vývoji, výrobě nebo použití jaderných, chemických a biologických zbraní a jejich nosičů.

(16)

Toto nařízení zahrnuje zboží, které je přes území Společenství pouze přepravováno, tj. takové zboží, kterému nebylo přiděleno jiné celně schválené určení, než režim vnějšího tranzitu, nebo které je pouze umístěno do svobodného celního pásma nebo do svobodného celního skladu, kde o něm nemusí být veden záznam ve schválené skladové evidenci. Proto by mělo být orgánům členských států umožněno zakázat v jednotlivých případech tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství, existují-li rozumné důvody k podezření, od zpravodajských či jiných zdrojů, že zboží má být nebo by mohlo být použito vcelku nebo zčásti k šíření zbraní hromadného ničení nebo jejich nosičů.

(17)

Měly by se rovněž zavést kontroly poskytování zprostředkovatelských služeb, pokud byl zprostředkovatel informován příslušnými vnitrostátními orgány nebo si je vědom toho, že takové poskytování služeb může vést k výrobě nebo dodávce zbraní hromadného ničení ve třetí zemi.

(18)

Je žádoucí dosáhnout jednotného a konzistentního uplatňování kontrol v celé EU s cílem podpořit EU a mezinárodní bezpečnost a zajistit rovné podmínky pro vývozce v EU. Proto je vhodné v souladu s doporučeními soluňského akčního plánu a s požadavky strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení rozšířit oblast konzultací mezi členskými státy dříve, než udělí vývozní povolení. Výhodami tohoto přístupu by bylo například zajištění toho, aby nebyly vývozem z určitého členského státu ohroženy základní bezpečnostní zájmy jiného členského státu. Větší sladění podmínek, za nichž se provádí vnitrostátní kontroly u zboží dvojího užití, které není uvedeno v tomto nařízení, a harmonizace podmínek použití různých typů povolení, která lze podle tohoto nařízení udělit, by mělo za následek jednotnější a harmonizovanější použití kontrol. Zlepšení definice nehmotných převodů technologií, aby zahrnovala zpřístupnění kontrolovaných technologií osobám nacházejícím se mimo EU, by napomohlo úsilí při podpoře bezpečnosti, stejně jako větší sladění způsobů výměny citlivých informací mezi členskými státy s postupy mezinárodních režimů pro kontrolu vývozu, zejména stanovením možnosti zřídit bezpečný elektronický systém pro sdílení informací mezi členskými státy.

(19)

Každý členský stát by měl stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY A DEFINICE

Článek 1

Tímto nařízením se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„zbožím dvojího užití“ zboží včetně softwaru a technologií, které lze použít jak pro civilní, tak i vojenské účely a které zahrnuje veškeré zboží, které může být použito jak pro nevýbušné účely, tak i pro jakoukoliv formu podpory výroby jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení;

2)

„vývozem“:

i)

režim vývozu ve smyslu článku 161 nařízení (EHS) č. 2913/92 (celní kodex Společenství),

ii)

zpětný vývoz ve smyslu článku 182 uvedeného kodexu; nikoliv však včetně zboží v tranzitu, a

iii)

přenos softwaru nebo technologií elektronickými prostředky, a to i faxem, telefonem, elektronickou poštou nebo jakýmikoliv jinými elektronickými prostředky do místa určení mimo Evropské společenství; to zahrnuje zpřístupnění takového softwaru a technologií v elektronické formě právnickým a fyzickým osobám a partnerství mimo Společenství. Ústní předávání technologií je vývozem rovněž v případě, že je technologie popisována do telefonu;

3)

„vývozcem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství:

i)

jejímž nebo jehož jménem je podáváno vývozní prohlášení, totiž osoba, která je v okamžiku přijetí prohlášení smluvní stranou smlouvy uzavřené s příjemcem ve třetí zemi a která je oprávněna rozhodnout o odeslání zboží z celního území Společenství. Nebyla-li uzavřena smlouva o vývozu nebo nejedná-li tato osoba svým jménem, rozumí se vývozcem osoba, která je oprávněna rozhodnout o odeslání zboží z celního území Společenství,

ii)

která nebo které rozhoduje o přenosu nebo zpřístupnění softwaru nebo technologií elektronickými prostředky, včetně faxu, telefonu, elektronické pošty nebo jakýmikoliv jinými elektronickými prostředky do místa určení mimo Společenství.

Má-li podle smlouvy, na které je vývoz založen, právo nakládat se zbožím dvojího užití osoba usazená mimo Společenství, považuje se vývozce za smluvní stranu usazenou ve Společenství;

4)

„vývozním prohlášením“ právní úkon, kterým projevuje osoba předepsanou formou a způsobem svoji vůli propustit zboží dvojího užití do režimu vývozu;

5)

„zprostředkovatelskými službami“:

sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží dvojího užití ze třetí země do jakékoliv jiné třetí země nebo

prodej nebo nákup zboží dvojího užití, které je umístěno ve třetích zemích za účelem jejich přepravy do jiné třetí země.

Pro účely tohoto nařízení je z této definice vyloučeno poskytování pouze doplňkových služeb. Doplňkovými službami jsou přeprava, finanční služby, pojištění, obnova pojištění nebo obecně propagace a podpora;

6)

„zprostředkovatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Společenství nebo v něm usazené, které poskytují služby uvedené v bodě 2 ze Společenství na území třetí země;

7)

„tranzitem“ doprava zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství, které vstupuje do celního území Společenství a je přes něj přepravováno do místa určení mimo Společenství;

8)

„individuálním vývozním povolením“ povolení udělené jednomu konkrétnímu vývozci pro jednoho konečného uživatele nebo příjemce ve třetí zemi a které se vztahuje na jeden nebo více druhů zboží dvojího užití;

9)

„všeobecným vývozním povolením Společenství“ vývozní povolení pro vývozy do některých zemí určení, které je k dispozici všem vývozcům, kteří dodržují podmínky použití uvedené v příloze II;

10)

„souhrnným vývozním povolením“ povolení udělené jednomu konkrétnímu vývozci pro typ nebo kategorii zboží dvojího užití, které může platit pro vývozy určené pro jednoho nebo více určených konečných uživatelů či v jedné nebo více určených třetích zemích;

11)

„národním všeobecným vývozním povolením“ vývozní povolení udělené podle čl. 9 odst. 2 a definované vnitrostátními právními předpisy v souladu s článkem 9 a přílohou IIIc tohoto nařízení;

12)

„celním územím Evropské unie“ území ve smyslu čl. 3 celního kodexu Společenství;

13)

„zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství“ zboží, jež má status zboží, které není zbožím Společenství ve smyslu čl. 4 odst. 8 celního kodexu Společenství.

KAPITOLA II

OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 3

1.   Pro vývoz zboží dvojího užití uvedeného v příloze I je vyžadováno povolení.

2.   Podle článku 4 nebo článku 8 je možné rovněž vyžadovat povolení pro vývoz do všech nebo do některých míst určení u určitého zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I.

Článek 4

1.   Povolení pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, je vyžadováno, jestliže byl vývozce informován příslušnými orgány členského státu, ve kterém je usazen, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k užití ve spojení s vývojem chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, jejich výrobou, nakládáním s nimi, jejich provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním nebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést.

2.   Povolení pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, je rovněž vyžadováno, vztahuje-li se na kupující zemi nebo zemi určení zbrojní embargo, o němž bylo rozhodnuto společným postojem nebo společnou akcí přijatou Radou Evropské unie nebo rozhodnutím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), nebo zbrojní embargo uložené závaznou rezolucí Rady bezpečnosti OSN a byl-li vývozce informován příslušnými orgány uvedenými v odstavci 1, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro vojenské konečné použití. Pro účely tohoto odstavce se „vojenským konečným použitím“ rozumí:

a)

zařazení mezi zboží, které je uvedeno na seznamu vojenského materiálu, který vedou členské státy;

b)

použití výrobního, zkušebního nebo analytického zařízení a jeho součástí k vývoji, výrobě nebo údržbě zboží uvedeného na výše zmíněném seznamu;

c)

použití jakýchkoliv nehotových výrobků v závodě na výrobu vojenského materiálu uvedeného na výše zmíněném seznamu.

3.   Povolení pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, je rovněž požadováno, byl-li vývozce informován orgány uvedenými v odstavci 1, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k použití jako díly nebo součásti zboží uvedeného na vnitrostátním seznamu vojenského materiálu, které bylo vyvezeno z území tohoto členského státu bez povolení nebo v rozporu s povolením, které vyžadují právní předpisy tohoto členského státu.

4.   Je-li si vývozce vědom toho, že zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I a které má v úmyslu vyvézt, je celé nebo z části určeno k jakémukoli použití uvedenému v odstavcích 1, 2 a 3, musí o tom uvědomit orgány uvedené v odstavci 1, které rozhodnou o tom, zda bude dotyčný vývoz podléhat povolení či nikoliv.

5.   Členský stát může přijmout nebo ponechat v platnosti právní předpisy, které požadují pro vývoz zboží dvojího užití, jež není uvedeno v příloze I, povolení, má-li vývozce důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být určeno celé nebo z části k jakémukoliv použití uvedenému v odstavci 1.

6.   Členský stát, který podle odstavců 1 až 5 požaduje povolení pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, o tom v případě potřeby informuje ostatní členské státy a Komisi. Ostatní členské státy tuto informaci náležitě zváží a uvědomí o ní své celní správy a ostatní příslušné vnitrostátní orgány.

7.   Ustanovení čl. 13 odst. 1, 2 a 5 až 7 se použijí na případy týkající se zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I.

8.   Tímto nařízením není dotčeno právo členských států přijímat vnitrostátní opatření podle článku 11 nařízení (EHS) č. 2603/69.

Článek 5

1.   Povolení je požadováno pro zprostředkovatelské služby u zboží dvojího užití uvedeného v příloze I, pokud byl zprostředkovatel informován příslušnými orgány členského státu, v němž má sídlo nebo v němž je usazen, že příslušné zboží je nebo může být celé nebo zčásti určeno k jakémukoli použití uvedenému v čl. 4 odst. 1. Je-li si zprostředkovatel vědom toho, že zboží dvojího užití uvedené v příloze I, pro které má v úmyslu poskytnout zprostředkovatelské služby, je celé nebo zčásti určeno k jakémukoli použití uvedenému v čl. 4 odst. 1, musí o tom uvědomit příslušné orgány, které rozhodnou o tom, zda budou dotyčné zprostředkovatelské služby podléhat povolení či nikoliv.

2.   Členský stát může rozšířit použití odstavce 1 na zboží dvojího užití neuvedené na seznamu, které je určeno k použití uvedenému v čl. 4 odst. 1, a na zboží dvojího užití k vojenskému konečnému užití a na místa určení uvedená v čl. 4 odst. 2.

3.   Členský stát může přijmout nebo zachovat vnitrostátní právní předpisy, na základě kterých zprostředkování zboží dvojího užití podléhá povolení, má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být určeno celé nebo zčásti k jakémukoliv použití uvedenému v čl. 4 odst. 1.

4.   Ustanovení čl. 8 odst. 2, 3 a 4 se použije na vnitrostátní opatření uvedená v odstavci 2 a 3 tohoto článku.

Článek 6

1.   Tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství, uvedeného na seznamu v příloze I, může být zakázán příslušnými orgány členského státu, v němž se provádí tranzit, pokud zboží je nebo by mohlo být určeno celé nebo z části k použití uvedenému v čl. 4 odst. 1. Při rozhodování o takovém zákazu členské státy zohlední své povinnosti a závazky, s nimž souhlasily jako strany mezinárodních smluv nebo jako členové mezinárodních režimů nešíření.

2.   Před rozhodnutím, zda zakázat tranzit či nikoliv, může členský stát stanovit, že jeho příslušné orgány mohou v jednotlivých případech požadovat povolení pro konkrétní tranzit zboží dvojího užití uvedeného v příloze I, pokud toto zboží je nebo může být určeno celé nebo z části k použití uvedenému v čl. 7 odst. 1.

3.   Členský stát může rozšířit použití odstavce 1 na zboží dvojího užití, které není uvedeno v nařízení, určené k použití uvedenému v čl. 4 odst. 1a na zboží dvojího užití pro vojenské konečné užití a na místa určení uvedená v čl. 4 odst. 2.

4.   Ustanovení čl. 8 odst. 2, 3 a 4 se použijí na vnitrostátní opatření uvedená v odstavci 2 a 3 tohoto článku.

Článek 7

Toto nařízení se nevztahuje na dodávky služeb nebo na přenos technologií, jsou-li tyto dodávky nebo přenos spojeny s pohybem osob přes hranice.

Článek 8

1.   Členský stát může zakázat nebo požadovat pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, povolení z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv.

2.   Členské státy oznámí Komisi jakákoliv opatření přijatá podle odstavce 1 neprodleně po jejich přijetí s uvedením přesných důvodů těchto opatření.

3.   Členské státy rovněž neprodleně oznámí Komisi jakékoliv změny opatření přijatých podle odstavce 1.

4.   Komise zveřejní opatření, která jí byla oznámena podle odstavců 2 a 3, v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

KAPITOLA III

VÝVOZNÍ POVOLENÍ A POVOLENÍ KE ZPROSTŘEDKOVATELSKÝM SLUŽBÁM

Článek 9

1.   Pro určité vývozy uvedené v příloze II se tímto nařízením zavádí všeobecné vývozní povolení Společenství.

2.   V případě všech ostatních vývozů podle tohoto nařízení, pro které je vyžadováno povolení, udělí toto povolení příslušné orgány členského státu, ve kterém je vývozce usazen. S výhradou omezení uvedených v odstavci 4 může mít povolení formu individuálního, souhrnného nebo všeobecného povolení.

Všechna povolení platí v celém Společenství.

Vývozci poskytují příslušným orgánům veškeré příslušné informace požadované k jejich žádostem o individuální nebo souhrnné vývozní povolení, aby měly příslušné vnitrostátní orgány úplné informace, zejména o konečném uživateli, zemi určení a konečném použití vyváženého zboží. Povolení může být případně podmíněno prohlášením o konečném použití.

3.   Členské státy vyřídí žádosti o individuální nebo souhrnné povolení ve lhůtě stanovené podle vnitrostátních právních předpisů nebo praxe.

4.   Národní všeobecná vývozní povolení:

a)

musí vyloučit z oblasti své působnosti zboží uvedené v části 2 přílohy II;

b)

jsou vymezena vnitrostátními právními předpisy nebo praxí. Mohou je používat všichni vývozci se sídlem nebo usazení v členském státě vydávajícím tato povolení, pokud splňují požadavky stanovené v tomto nařízení a v doplňujících vnitrostátních právních předpisech. Vydávají se v souladu s údaji uvedenými v příloze IIIc. Vydávají se v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí.

Členské státy o všech vydaných nebo pozměněných vnitrostátních všeobecných vývozních povoleních neprodleně informují Komisi. Komise tato oznámení zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropské unie;

c)

nemohou být použita, jestliže byl vývozce svými orgány informován, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k jednomu z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a 3 nebo použití uvedených v čl. 4 odst. 2 v zemi, na níž se vztahuje zbrojní embargo, o němž bylo rozhodnuto společným postojem nebo společnou akcí přijatými Radou nebo rozhodnutím OBSE, nebo zbrojní embargo uložené závaznou rezolucí Rady bezpečnosti OSN, nebo jestliže si je vývozce vědom toho, že zboží je určeno k výše uvedeným použitím.

5.   Členské státy ve svých vnitrostátních právních předpisech ponechají v platnosti nebo zavedou možnost udělit souhrnné vývozní povolení.

6.   Členské státy poskytnou Komisi seznam orgánů oprávněných:

a)

k udělování vývozních povolení pro zboží dvojího užití;

b)

k rozhodování o zákazu tranzitu zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství podle tohoto nařízení.

Komise zveřejní seznam těchto orgánů v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Článek 10

1.   Povolení pro zprostředkovatelské služby podle tohoto nařízení udělí příslušné orgány členského státu, v němž má zprostředkovatel sídlo nebo je usazen. Tato povolení jsou udělována pro určitá množství konkrétního zboží pohybujícího se mezi dvěma nebo více třetími zeměmi. Jasně musí být vymezeno umístění zboží ve třetí zemí původu, konečný uživatel a přesné umístění tohoto uživatele. Povolení je platné pro celé Společenství.

2.   Zprostředkovatelé poskytnou příslušným orgánům příslušné informace požadované pro jejich žádost o povolení podle tohoto nařízení pro zprostředkovatelské služby, zejména podrobnosti o umístění zboží dvojího užití třetích zemích původu, jasný popis zboží a jeho množství, třetí strany zahrnuté do transakce, třetí země místa určení, konečného uživatele v této zemi a jeho přesné umístění.

3.   Členské státy vyřídí žádosti o povolení pro zprostředkovatelské služby ve lhůtě stanovené podle vnitrostátních právních předpisů nebo praxe.

4.   Členské státy poskytnou Komisi seznam orgánů oprávněných k udělování povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb podle tohoto nařízení. Komise zveřejní seznam těchto orgánů v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Článek 11

1.   Jestliže zboží dvojího užití, pro které bylo zažádáno o individuální vývozní povolení do místa určení neuvedeného v příloze II, nebo do jakéhokoliv místa určení v případě zboží dvojího užití uvedeného v příloze IV, je nebo bude umístěno v jednom nebo více členských státech, jiných než je ten, ve kterém byla žádost podána, uvede se tato skutečnost v žádosti. Příslušné orgány členského státu, u nichž byla žádost o povolení podána, neprodleně konzultují příslušné orgány dotyčného členského státu nebo států a poskytnou jim příslušné informace. Konzultovaný členský stát nebo státy oznámí ve lhůtě deseti pracovních dnů případné námitky k udělení takového povolení, jimiž je členský stát, ve kterém byla žádost podána, vázán.

Jestliže do deseti pracovních dnů nedojdou žádné námitky, má se za to, že, konzultovaný členský stát nebo státy nemají žádné námitky.

Ve výjimečných případech může jakýkoliv konzultovaný členský stát požadovat prodloužení desetidenní lhůty. Prodloužení však nesmí přesáhnout 30 pracovních dní.

2.   Jestliže by vývoz mohl porušit podstatné bezpečnostní zájmy členského státu, může tento členský stát požádat druhý členský stát, aby neudělil vývozní povolení, nebo jestliže již takové povolení bylo uděleno, žádat jeho zrušení, pozastavení, změnu nebo odvolání. Členský stát, který takovou žádost obdrží, zahájí neprodleně se žádajícím členským státem nezávazné konzultace, které musí být uzavřeny během deseti pracovních dnů. Rozhodne-li se dožádaný členský stát povolení udělit, mělo by to být oznámeno Komisi a ostatním členským státům za použití elektronického systému uvedeného v čl. 13 odst. 6.

Článek 12

1.   Při rozhodování o tom, zda udělit individuální či souhrnné vývozní povolení nebo udělit povolení pro poskytnutí zprostředkovatelských služeb podle tohoto nařízení či nikoliv, přihlížejí členské státy k veškerým významným skutečnostem, a zejména k:

a)

závazkům a povinnostem, které každý členský stát přijal jako člen příslušných mezinárodních režimů nešíření a ujednání o kontrole vývozu nebo ratifikací příslušných mezinárodních smluv;

b)

svým závazkům vyplývajícím ze sankcí uložených společným postojem nebo společnou akcí přijatými Radou nebo rozhodnutím OBSE nebo závaznou rezolucí Rady bezpečnosti OSN;

c)

aspektům národní zahraniční nebo bezpečnostní politiky, včetně těch, které jsou upraveny společným postojem Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (5);

d)

aspektům zamýšleného konečného použití a nebezpečí zneužití.

2.   Při posuzování žádosti o souhrnné vývozní povolení berou členské státy kromě kritérií stanovených v odstavci 1 v úvahu i to, zda vývozce uplatňuje přiměřené a vhodné prostředky a postupy pro dosažení souladu s ustanoveními a cíli tohoto nařízení a s podmínkami povolení.

Článek 13

1.   Příslušné orgány členských států mohou v souladu s tímto nařízením zamítnout udělení vývozního povolení a mohou zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat vývozní povolení, které již udělily. V případě, že zamítnou, zruší, pozastaví, podstatně omezí nebo odvolají vývozní povolení, nebo pokud stanoví, že zamýšlený vývoz nebude povolen, oznámí to příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi a sdělí jim nezbytné informace. Pozastavily-li příslušné orgány členského státu platnost vývozního povolení, oznámí na konci doby pozastavení platnosti povolení konečné posouzení členským státům a Komisi.

2.   Příslušné orgány členských států přezkoumají zamítavá rozhodnutí týkající se o povolení oznámená podle odstavce 1 do tří let od jejich oznámení a odvolají je, změní nebo prodlouží. Příslušné orgány členských států sdělí co nejdříve výsledky přezkumu příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi. Zamítavá rozhodnutí, která nejsou odvolána, zůstávají v platnosti.

3.   Příslušné orgány členských států neprodleně informují členské státy a Komisi o svých rozhodnutích zakázat tranzit zboží dvojího užití uvedeného v příloze I přijaté podle článku 6. Tato oznámení obsahují všechny důležité informace, včetně klasifikace, jeho technických parametrů, země určení a konečného uživatele.

4.   Odstavce 1 a 2 se rovněž vztahují na povolení zprostředkovatelských služeb.

5.   Dříve než příslušné orgány členského státu postupující podle tohoto nařízení udělí povolení pro vývoz nebo zprostředkovatelské služby nebo rozhodnou o tranzitu, přezkoumají všechna platná zamítavá rozhodnutí nebo rozhodnutí o zákazu tranzitu zboží dvojího užití uvedeného v příloze I přijaté podle tohoto nařízení s cílem ujistit se, zda nebyly udělení povolení nebo tranzit zamítnuty příslušnými orgány jiného členského státu nebo států pro v podstatě totožný obchod (tj. zboží s v podstatě totožnými parametry nebo technickými vlastnostmi pro stejného konečného uživatele či příjemce). Nejdříve konzultují příslušné orgány dotyčného členského státu nebo států, které vydaly toto zamítavé rozhodnutí nebo rozhodnutí o zákazu tranzitu, jak je stanoveno v odstavcích 1 a 3. Jestliže po této konzultaci příslušné orgány členského státu rozhodnou, že povolení udělí nebo že povolí tranzit, uvědomí o tom příslušné orgány ostatních členských států a Komisi a poskytnou veškeré nezbytné informace vysvětlující jejich rozhodnutí.

6.   Veškerá oznámení požadovaná podle tohoto článku se provádějí bezpečnými elektronickými prostředky, včetně bezpečného systému, který může být případně zřízen v souladu s čl. 19 odst. 4.

7.   Veškeré informace sdílené v souladu s ustanoveními tohoto článku musí být v souladu s ustanoveními čl. 19 odst. 3, 4 a 6, jež se týkají důvěrnosti takových informací.

Článek 14

1.   Veškerá individuální a souhrnná vývozní povolení a povolení pro zprostředkovatelské služby se vydávají písemně nebo elektronickými prostředky na formulářích, které obsahují alespoň všechny údaje podle vzoru uvedeného v příloze III a rovněž v pořadí podle tohoto vzoru.

2.   Na žádost vývozce se souhrnná vývozní povolení, která obsahují množstevní omezení, rozdělují.

KAPITOLA IV

AKTUALIZACE SEZNAMŮ ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ

Článek 15

1.   Seznam zboží dvojího užití uvedený v příloze I se aktualizuje v souladu s příslušnými závazky a povinnostmi, včetně jejich změn, které členské státy přijaly jako členové mezinárodních režimů nešíření a ujednání o kontrole vývozu nebo ratifikací příslušných mezinárodních smluv.

2.   Příloha IV, jež přebírá pouze část přílohy I, se aktualizuje s ohledem na článek 30 Smlouvy o založení Evropského Společenství, zejména pokud jde o veřejný pořádek či zájmy veřejné bezpečnosti členských států.

KAPITOLA V

CELNÍ ŘÍZENÍ

Článek 16

1.   Při plnění formalit pro vývoz zboží dvojího užití na celním úřadě, který je odpovědný za zpracování vývozního prohlášení, vývozce prokáže, že obdržel nezbytné vývozní povolení.

2.   Od vývozce může být požadován překlad všech dokumentů, které byly poskytnuty jako průkazní doklady, do úředního jazyka členského státu, ve kterém je vývozní prohlášení předkládáno.

3.   Aniž je dotčena jakákoli pravomoc členského státu, která mu byla svěřena podle celního kodexu Společenství a v souladu s ním, může též členský stát po dobu, která nepřesahuje lhůty uvedené v odstavci 4, pozastavit proces vývozu z jeho území nebo v případě nutnosti jiným způsobem zabránit, aby zboží dvojího užití uvedené v příloze I, na které se vztahuje platné vývozní povolení, opustilo Společenství přes jeho území, má-li důvodné podezření, že:

a)

při udělení povolení nebyly vzaty v úvahu patřičné informace nebo

b)

od doby, kdy bylo povolení uděleno, se značně změnily okolnosti.

4.   V případě uvedeném v odstavci 3 se neprodleně konzultují příslušné orgány členského státu, který udělil vývozní povolení, aby mohly podniknout opatření podle čl. 13 odst. 1. Jestliže tyto příslušné orgány rozhodnou, že povolení ponechají v platnosti, odpoví ve lhůtě deseti pracovních dní, která na jejich žádost může být za výjimečných okolností prodloužena na 30 pracovních dní. Po přijetí této odpovědi nebo nedojde-li odpověď do deseti nebo případně do 30 dnů, se zboží dvojího užití neprodleně uvolní. Členský stát, který udělil povolení, o této skutečnosti uvědomí ostatní členské státy a Komisi.

Článek 17

1.   Členské státy mohou stanovit, že celní formality pro vývoz zboží dvojího užití mohou být splněny pouze u celních úřadů k tomu oprávněných.

2.   Uplatní-li členské státy možnost uvedenou v odstavci 1, informují Komisi o těchto oprávněných celních úřadech. Komise zveřejní tuto informaci v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Článek 18

Na omezení vývozu, zpětného vývozu a opuštění celního území u zboží dvojího užití, pro jehož vývoz je vyžadováno povolení podle tohoto nařízení, se vztahují ustanovení článků 843 a 912a až 912g nařízení (EHS) č. 2454/93.

KAPITOLA VI

SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 19

1.   Členské státy ve spolupráci s Komisí přijmou veškerá vhodná opatření, aby zavedly přímou spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány, zejména aby vyloučily nebezpečí, že by možné rozdílnosti při uplatňování kontrol vývozu zboží dvojího užití vedly k odklonu obchodu, který by mohl působit nesnáze jednomu nebo více členským státům.

2.   Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zavedly přímou spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány, aby se zvýšila účinnost režimu kontroly vývozu Společenství. Takové informace mohou zahrnovat:

a)

podrobnosti o vývozcích zbavených vnitrostátními sankcemi práva na využití národních všeobecných vývozních povolení nebo všeobecných vývozních povolení Společenství;

b)

údaje o citlivých konečných uživatelích, aktérech podílejících se na podezřelých zakázkách, a jsou-li tyto údaje k dispozici, o zvolených trasách.

3.   Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (6), a zejména ustanovení o důvěrnosti informací, se použijí přiměřeně, aniž je dotčen článek 23 tohoto nařízení.

4.   Komise může po konzultaci s Koordinační skupinou pro zboží dvojího užití zřízenou podle článku 23 zavést bezpečný a zašifrovaný systém výměny informací mezi členskými státy a, je-li to vhodné, Komisí.

5.   Pokyny vývozcům a zprostředkovatelům poskytují členské státy, v nichž mají tito vývozci a zprostředkovatelé sídlo nebo v nichž jsou usazeni. Komise a Rada mohou rovněž vydat pokyny nebo doporučení ohledně osvědčených postupů pro subjekty uvedené v tomto nařízení.

6.   Osobní údaje se zpracovávají v souladu s pravidly stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (7) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (8).

KAPITOLA VII

KONTROLNÍ OPATŘENÍ

Článek 20

1.   Vývozci zboží dvojího užití vedou v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo platnou praxí příslušných členských států podrobnou evidenci nebo záznamy o svých vývozech. Tato evidence nebo záznamy zahrnují zejména obchodní dokumenty, jako jsou faktury, nákladní listy a dopravní nebo jiné odesílací dokumenty obsahující dostatečné informace k identifikaci:

a)

označení zboží dvojího užití;

b)

množství zboží dvojího užití;

c)

jména a adresy vývozce a příjemce;

d)

konečného použití a konečného uživatele zboží dvojího užití, jsou-li známy.

2.   V souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo s platnou praxí příslušných členských států zprostředkovatelé povedou evidenci nebo záznamy o zprostředkovatelských službách, které spadají do oblasti působnosti čl. 5, aby byli na vyžádání schopni prokázat popis zboží dvojího užití, které bylo předmětem poskytnutí těchto služeb, dobu trvání, po kterou bylo zboží předmětem zprostředkovatelských služeb, místo určení a země, na něž se vztahují zprostředkovatelské služby.

3.   Evidence nebo záznamy a dokumenty uvedené v odstavcích 1 a 2 se uchovávají po dobu nejméně tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se vývoz uskutečnil nebo byly poskytnuty zprostředkovatelské služby. Předkládají se na žádost příslušných orgánů členského státu, ve kterém je vývozce usazen nebo ve kterém je zprostředkovatel usazen nebo má sídlo.

Článek 21

K zajištění řádného uplatňování tohoto nařízení přijme každý členský stát nezbytná opatření umožňující jeho příslušným orgánům:

a)

získávat informace o jakékoliv objednávce nebo operaci týkající se zboží dvojího užití;

b)

zajistit správné uplatňování opatření pro kontrolu vývozu, což může zahrnovat zejména právo na vstup do obchodních prostor osob, které se na vývozu podílejí, nebo zprostředkovatelů podílejících se na poskytování zprostředkovatelských služeb za podmínek stanovených v článku 5.

KAPITOLA VIII

DALŠÍ USTANOVENÍ

Článek 22

1.   Pro přepravu zboží dvojího užití uvnitř Společenství uvedeného v příloze IV se vyžaduje povolení. Pro zboží uvedené v části 2 přílohy IV nelze vydávat všeobecné povolení.

2.   Členský stát může rozhodnout o tom, že pro přepravu jiného zboží dvojího užití ze svého území do druhého členského státu je vyžadováno povolení v případech, kdy v době přepravy:

je přepravující osobě známo, že konečné místo určení příslušného zboží je mimo Společenství,

vývoz tohoto zboží do takového konečného místa určení je v členském státě, ze kterého má být toto zboží přepraveno, podmíněn povolením podle článků 3, 4 nebo 8 a takový vývoz přímo z jeho území není povolen na základě všeobecného nebo souhrnného povolení,

zboží nebude v členském státě, do kterého má být přepraveno, zpracováno nebo opracováno ve smyslu článku 24 celního kodexu Společenství.

3.   Žádost o povolení k přepravě musí být podána v členském státě, ze kterého má být zboží dvojího užití přepraveno.

4.   V případech, kdy následný vývoz zboží dvojího užití již v rámci konzultačních řízení podle článku 11 schválil členský stát, ze kterého má být zboží přepraveno, povolení k přepravě se vydá přepravující osobě neprodleně, pokud se okolnosti podstatně nezměnily.

5.   Členský stát, který přijme právní předpisy, jež ukládají takový požadavek, informuje Komisi a ostatní členské státy o opatřeních, která přijal. Komise zveřejní tuto informaci v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

6.   Opatření podle odstavců 1 a 2 nezahrnují provádění vnitřních hraničních kontrol v rámci Společenství, ale pouze kontroly, které se provádějí jako součást běžných kontrolních postupů používaných nediskriminačním způsobem na celém území Společenství.

7.   Použití opatření podle odstavců 1 a 2 nesmí v žádném případě způsobit, že by přeprava z jednoho členského státu do druhého podléhala omezujícím podmínkám, které by byly přísnější než ty, které jsou stanoveny pro vývoz stejného zboží do třetích zemí.

8.   Dokumenty a záznamy o přepravě zboží dvojího užití, které je uvedeno v příloze I, uvnitř Společenství se uchovávají nejméně po dobu tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se přeprava uskutečnila, a na požádání se předkládají příslušným orgánům členského státu, ze kterého toto zboží bylo přepraveno.

9.   Členský stát může vnitrostátními právními předpisy požadovat, aby v případě jakékoli přepravy zboží, které je uvedeno v kategorii 5 kapitole 2 přílohy I a které není uvedeno v příloze IV, uvnitř Společenství z tohoto členského státu byly příslušným orgánům tohoto členského státu poskytnuty doplňkové informace týkající se tohoto zboží.

10.   V příslušných obchodních dokumentech týkajících se přepravy zboží dvojího užití, které je uvedeno v příloze I, uvnitř Společenství musí být zřetelně uvedeno, že toto zboží při vývozu ze Společenství podléhá kontrolám. Příslušnými obchodními dokumenty se rozumějí zejména kupní smlouvy, potvrzení objednávky, faktura nebo odesílací list.

Článek 23

1.   Zřizuje se Koordinační skupina pro dvojí užití, které předsedá zástupce Komise. Každý členský stát jmenuje do této skupiny jednoho zástupce.

Tato skupina posoudí jakoukoliv otázku týkající se používání tohoto nařízení, kterou může vznést buď předseda nebo zástupce některého členského státu.

2.   Předseda Koordinační skupiny pro dvojí užití nebo koordinační skupina konzultuje, kdykoli to považuje za nutné, vývozce, zprostředkovatele a ostatní příslušné zúčastněné subjekty, jichž se toto nařízení týká.

Článek 24

Každý členský stát přijme příslušná opatření k zajištění řádného provádění všech ustanovení tohoto nařízení. Zejména stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení nebo ustanovení, která byla přijata k jeho provedení. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 25

Každý členský stát uvědomí Komisi o právních a správních předpisech přijatých k provedení tohoto nařízení, včetně opatření uvedených v článku 24. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.

Každé tři roky Komise přezkoumává provádění tohoto nařízení a předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho používání, která může zahrnovat návrhy na jeho změnu. Členské státy poskytnou Komisi veškeré příslušné informace pro přípravu této zprávy.

Článek 26

Tímto nařízením není dotčeno:

použití článku 296 Smlouvy o založení Evropského společenství,

použití Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

Článek 27

Nařízení (ES) č. 1334/2000 se zrušuje s účinkem ode dne 27. srpna 2009.

Na žádosti o udělení vývozního povolení podané před 27. srpnem 2009 se však i nadále použijí příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1334/2000.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 28

Toto nařízení vstupuje v platnost 90 dní po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. května 2009.

Za Radu

předseda

M. KALOUSEK


(1)  Úř. věst. L 159, 30.6.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 324, 27.12.1969, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99.

(6)  Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(8)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


PŘÍLOHA I

Seznam podle článku 3 tohoto nařízení

SEZNAM ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ

Tento seznam provádí mezinárodně dohodnuté kontroly dvojího užití, zahrnující Wassenaarské ujednání, Režim kontroly raketových technologií, Skupinu jaderných dodavatelů, Australskou skupinu a Úmluvu o zákazu chemických zbraní.

OBSAH

Poznámky

Definice

Zkratková slova a zkratky

Kategorie 0

Jaderné materiály, zařízení a příslušenství

Kategorie 1

Zvláštní materiály a související příslušenství

Kategorie 2

Zpracování materiálů

Kategorie 3

Elektronika

Kategorie 4

Počítače

Kategorie 5

Telekomunikace a „bezpečnost informací“

Kategorie 6

Snímače a lasery

Kategorie 7

Navigace a letecká elektronika

Kategorie 8

Námořní technika

Kategorie 9

Letecká technika a pohonné systémy

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K PŘÍLOZE I

1.

V případě kontroly zboží, které je vyvinuto nebo upraveno pro vojenské účely, viz příslušný/é Seznam/y kontrol vojenského materiálu, který/é vedou jednotlivé členské státy. Odkazy v této příloze, které znějí „VIZ TÉŽ seznam VOJENSKÉHO MATERIÁLU“, se vztahují na tyto seznamy.

2.

Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být zmařen vývozem jakéhokoliv nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka nebo položky tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno odstraněna či použita pro jiné účely.

Při posuzování, zda kontrolovaná/é položka/y má/mají být považována/y za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky nebo kontrolovaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

3.

Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak i použité zboží.

POZNÁMKA K JADERNÉ TECHNOLOGII

(Týká se oddílu E kategorie 0.)

„Technologie“ přímo spojená s jakýmkoli zbožím kontrolovaným v kategorii 0 je kontrolována podle ustanovení kategorie 0.

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává pod kontrolou, i když je použitelná pro nekontrolované zboží.

Schválení zboží k vývozu opravňuje též k vývozu minimální „technologie“, která je nezbytná pro instalaci, provoz, údržbu a opravy zboží témuž konečnému uživateli.

Kontrola převodu „technologie“ se nevztahuje na informace „veřejně dostupné“ nebo na informace pro „základní vědecký výzkum“.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII

(Týká se oddílu E kategorií 1–9.)

Vývoz „technologie“, která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží kontrolovaného v kategoriích 1 až 9, je kontrolován podle ustanovení kategorií 1 až 9.

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává pod kontrolou, i když je použitelná pro nekontrolované zboží.

Kontroly se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen.

Nevztahuje se na „technologie“ vymezené v 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. a 8E002.b.

Kontrola převodu „technologie“ se nevztahuje na informace „veřejně dostupné“, informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K SOFTWARU

(Tato poznámka má přednost před kontrolami stanovenými v oddílu D kategorií 0 až 9.)

Kategorie 0 až 9 tohoto seznamu se nevztahují na kontrolu „softwaru“, který je buď:

a.

běžně dostupný veřejnosti, přičemž:

1.

je prodáván ze skladu v maloobchodě bez omezení prostřednictvím

a.

pultového prodeje,

b.

zásilkového prodeje,

c.

elektronického prodeje nebo

d.

telefonické objednávky a

2.

je určen k instalaci uživatelem bez další podstatné podpory od dodavatele nebo

Položka a. všeobecné poznámky k softwaru se nevztahuje na „software“ uvedený v kategorii 5 – Část 2 („Ochrana informací“)

b.

„veřejně dostupný“.

DEFINICE TERMÍNŮ POUŽÍVANÝCH V TÉTO PŘÍLOZE

Definice termínů uváděných v jednoduchých uvozovkách jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

Definice termínů ve dvojitých uvozovkách jsou tyto:

Odkazy na kategorie jsou uvedeny v závorkách za definovanými termíny.

 

„Aktivní obrazový prvek“ (6, 8): nejmenší (jednotlivý) prvek pevné matrice, který má fotoelektrickou přenosovou funkci, je-li vystaven světelnému (elektromagnetickému) záření.

 

„Aktivní systémy řízení letu“ (7): systémy, jejichž funkcí je bránit nežádoucím pohybům „letadla“ a řízených střel nebo strukturálním zátěžím prostřednictvím autonomního zpracování výstupních signálů z více snímačů a následného poskytování nezbytných preventivních příkazů k zajištění automatického řízení.

 

„Analyzátory signálu“ (3): přístroje schopné měřit a zobrazovat základní vlastnosti jednofrekvenčních složek multifrekvenčních signálů.

 

„APP“ (4): viz „nastavený nejvyšší výkon“.

 

„Asymetrický algoritmus“ (5): šifrovací algoritmus, který používá různé matematicky závislé klíče pro šifrování a dešifrování.

„Asymetrický algoritmus“ se běžně používá ve správě klíčů.

 

„Automatické sledování cíle“ (6): technický postup, který automaticky určuje a jako výstup poskytuje extrapolovanou hodnotu nejpravděpodobnější polohy cíle v reálném čase.

 

„Bezpečnost informací“ (4, 5): veškeré prostředky a funkce, které zajišťují přístupnost, důvěrnost nebo integritu informací nebo komunikací, s výjimkou prostředků a funkcí, které jsou určeny k ochraně proti selhání funkcí. Patří sem „šifrování“, ‚kryptoanalýza‘ ochrana proti nežádoucím únikům a bezpečnost počítačů.

‚Kryptoanalýza‘: analýza šifrovacího systému nebo jeho vstupů a výstupů prováděná za účelem odvození utajovaných proměnných nebo citlivých dat, včetně srozumitelného textu.

 

„Bezpilotní vzdušný dopravní prostředek“ („UAV“) (9): jakékoliv letadlo, jež je schopno startu, udržitelného řízeného letu a navigace bez přítomnosti člověka na palubě.

 

„CE“: viz „výpočetní prvek“.

 

„Celková číslicová přenosová rychlost“ (5): celkový počet bitů, včetně linkového kódování, doplňkových bitů apod., který za časovou jednotku projde příslušným zařízením v číslicovém přenosovém systému.

Viz též „číslicová přenosová rychlost“.

 

„Celková proudová hustota“ (3): celkový počet ampérzávitů v cívce (tj. počet závitů násobený maximálním proudem protékajícím každým závitem) dělený celkovým průřezem cívky (sestávající ze supravodivých vláken, kovové matrice, v níž jsou supravodivá vlákna zalita, zalévacího materiálu, chladicích kanálů, atd.).

 

„CEP“ (kružnice stejné pravděpodobnosti) (7): míra přesnosti vyjádřená jako poloměr kružnice se středem představujícím cíl, do které z určité vzdálenosti dopadne 50 % přepravovaného užitečného nákladu.

 

„Civilní letadlo“ (1, 7, 9): „letadlo“, které je pod svým vlastním označením uvedeno na seznamech osvědčení letové způsobilosti, které zveřejňují úřady pro civilní letectví, jako „letadlo“ určené pro provoz na obchodních civilních vnitrostátních nebo zahraničních linkách nebo jako „letadlo“ určené pro zákonem povolené civilní soukromé nebo obchodní účely.

Viz též „letadlo“.

 

„CW laser (kontinuální laser)“ (6): „laser“, který poskytuje nominálně konstantní výstupní energii po dobu delší než 0,25 sekundy.

 

„Časová konstanta“ (6): doba, která uplyne od aplikace světelného stimulu do okamžiku, kdy přírůstek proudu dosáhne velikosti 1–1/e konečné hodnoty (tj. 63 % konečné hodnoty).

 

„Číslicová přenosová rychlost“(5): celková rychlost přenosu informací v bitech, jež se přímo přenášejí na libovolné médium.

Viz rovněž „celková číslicová přenosová rychlost“.

 

„Číslicové řízení“ (2): automatické řízení nějakého procesu vykonávané zařízením, které používá číslicová data, jež jsou obvykle zadávána během provádění operace (viz ISO 2382).

 

„Číslicový systém automatického řízení motoru s plnou autoritou“, „FADEC“ (7, 9): elektronický řídicí systém pro motory s plynovou turbínou nebo motory s kombinovaným cyklem používající digitální počítač pro řízení proměnných potřebných pro regulaci tahu motoru nebo výkonu na výstupním hřídeli v celém pracovním rozsahu motoru od počátku dodávky paliva až po uzavření přívodu paliva.

 

„Datové referenční navigační systémy“ („DBRN“) (7): systémy, které využívají různé zdroje dříve naměřených geomapujících údajů, jež jsou integrovány tak, aby za dynamických podmínek poskytovaly přesné navigační informace. Mezi tyto zdroje patří hloubkové mapy, hvězdné mapy, gravitační mapy, magnetické mapy nebo trojrozměrné digitální mapy terénu.

 

„Deformovatelná zrcadla“ (6): též adaptivní optická zrcadla, která mají:

a.

jeden souvislý optický odrazný povrch, který je dynamicky deformován aplikací jednotlivých sil nebo silových dvojic tak, aby se vyrovnalo zkreslení optických vlnoploch dopadajících na zrcadlo

b.

množství opticky odrazných prvků, které mohou být jednotlivě a dynamicky přemísťovány aplikací sil nebo silových dvojic tak, aby se vyrovnalo zkreslení optických vlnoploch dopadajících na zrcadlo.

 

„Difuzní spojování“ (1, 2, 9): molekulární spojování nejméně dvou různých kovů v tuhém stavu do jednoho kusu s pevností spoje, která je rovna pevnosti spoje nejméně pevného materiálu.

 

„Digitální počítač“ (4, 5): zařízení, které je schopno ve formě jedné nebo více diskrétních proměnných provádět všechny tyto operace:

a.

přijímat data

b.

ukládat data nebo instrukce na pevná nebo měnitelná (zápisu schopná) paměťová zařízení.

c.

zpracovávat data prostřednictvím uloženého sledu instrukcí, který lze upravovat

d.

zajišťovat výstup dat.

Úpravy uloženého sledu instrukcí zahrnují výměnu pevných paměťových zařízení, ale nikoli fyzickou změnu zapojení nebo vzájemného propojení.

 

„Doba přepínání frekvence“ (3, 5): maximální doba (prodleva) potřebná pro přepnutí signálu z jedné zvolené výstupní frekvence na jinou zvolenou výstupní frekvenci tak, aby bylo dosaženo:

a.

frekvence do 100 Hz konečné frekvence

b.

úrovně výstupu do 1 dB konečné výstupní úrovně.

 

„Doba trvání laserového pulsu“ (6) je doba, po kterou „laser“ emituje „laserové“ záření, a která u „pulsních laserů“ odpovídá době, po kterou je emitován jediný puls nebo řada po sobě jdoucích pulsů.

 

„Doba ustálení“ (3): doba potřebná k tomu, aby výstup dosáhl při přepnutí mezi dvěma libovolnými úrovněmi převodníku své konečné hodnoty s tolerancí jednoho půlbitu.

 

„Doba zpoždění základního hradla“ (3): hodnota doby zpoždění, která odpovídá základnímu hradlu používanému v „monolitickém integrovaném obvodu“. Pro ‚řadu‘„monolitických integrovaných obvodů“ může být toto zpoždění specifikováno buď jako doba zpoždění pro typické hradlo, nebo jako typická doba zpoždění vztažená na hradlo.

„Doba zpoždění základního hradla“ se nesmí zaměňovat se vstupním a výstupním zpožděním komplexního „monolitického integrovaného obvodu“.

‚Řada‘ se skládá ze všech integrovaných obvodů, u nichž platí jako výrobní metodika a specifikace, s výjimkou příslušných funkcí, toto:

a.

společná hardwarová a softwarová architektura,

b.

společná konstrukční a výrobní technologie a

c.

společné základní vlastnosti.

 

„Dosah přístrojů“ (6): dosah, ve kterém radar poskytuje jednoznačné zobrazení.

 

„Driftová rychlost“ (gyroskopu) (7): složka indikace gyroskopu, která je funkčně nezávislá na vstupní rotaci. Vyjadřuje se jako úhlová rychlost. (IEEE STD 528–2001).

 

„Dynamické adaptivní směrování“ (5): automatické přesměrování provozu založené na průběžném snímání a rozboru aktuálních podmínek sítě.

Nezahrnuje případy rozhodnutí o směrování přijímané na základě předem definované informace.

 

„Dynamické analyzátory signálů“ (3): „analyzátory signálů“, které pro zobrazení Fourierova spektra daného průběhu kmitu včetně informace o fázi a amplitudě používají číslicové vzorkování a transformační techniky.

Viz též „analyzátory signálů“.

 

„Efektivní gram“ (0, 1) „zvláštního štěpného materiálu“ znamená:

a.

pro izotopy plutonia a uran 233 – hmotnost izotopů v gramech;

b.

pro uran obohacený izotopem U-235 o 1 % nebo více – hmotnost prvku násobenou čtvercem jeho obohacení, vyjádřeným jako hmotnostní desetinný zlomek;

c.

pro uran obohacený izotopem U-235 o méně než 1 % – hmotnost prvku násobenou 0,0001.

 

„Ekvivalentní hustota“ (6): hmotnost optiky na jednotku optické plochy promítnuté na optický povrch.

 

„Elektronická sestava“ (2, 3, 4, 5): soubor elektronických součástek (tj. ‚obvodových prvků‘, ‚diskrétních součástek‘, integrovaných obvodů, atd.) spojených dohromady tak, aby vykonávaly jednu nebo více specifických funkcí; součástky jsou vyměnitelné jako jednotka a běžně schopné rozložení.

‚Obvodový prvek‘: Jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atd.

‚Diskrétní součástka‘: Odděleně dodávaný ‚obvodový prvek‘ s vlastními vnějšími spoji.

 

„Elektronicky řiditelná sfázovaná anténní soustava“ (5, 6): anténa, která vytváří paprsek pomocí spřažení fází, tj. směr paprsku je řízen komplexem budicích součinitelů vyzařovacích prvků, přičemž směr tohoto paprsku jak pro vysílání, tak pro příjem je možné měnit v azimutu nebo v úhlu výšky nebo v obojím použití elektrického signálu.

 

„Elementární vlákno“ (1): nejtenčí složka vlákna, obvykle o průměru několika mikrometrů.

 

„Expertní systémy“ (7): systémy poskytující závěry prostřednictvím aplikace pravidel na data, která jsou uložena nezávisle na „programu“ a mají jednu z těchto schopností:

a.

automaticky mění „zdrojový kód“ zavedený uživatelem,

b.

poskytují znalosti spojené s určitou třídou problémů v kvasipřirozeném jazyku

c.

získávají znalosti potřebné pro vlastní rozvoj (symbolické učení).

 

„Extrakce z taveniny“ (1): proces ‚rychlého tuhnutí‘ a extrakce proužku slitinového produktu prostřednictvím vložení krátkého segmentu chlazeného rotujícího bloku do lázně z roztavené kovové slitiny.

‚Rychlé tuhnutí‘: tuhnutí roztaveného materiálu při rychlostech ochlazování vyšších než 1 000 K/s.

 

„FADEC“: viz „číslicový systém automatického řízení motoru s plnou autoritou“.

 

„Frakční šířka pásma“ (3 5): „okamžitá šířka pásma“ dělená středovou frekvencí a vyjádřená v procentech.

 

„Frekvenční syntetizátor“ (3): jakýkoliv typ zdroje frekvence nebo generátoru signálu, který bez ohledu na použitou techniku poskytuje z jednoho nebo více výstupů několik současných nebo alternativních výstupních frekvencí řízených nebo uspořádaných menším počtem standardních (nebo základních) frekvencí nebo frekvencí od nich odvozených.

 

„Geograficky rozptýlené“ (6): snímače se považují za geograficky rozptýlené, je-li každé umístění vzdáleno jedno od druhého více než 1 500 m v jakémkoli směru. Mobilní snímače jsou vždy považovány za „geograficky rozptýlené“.

 

„Gradiometr s vlastní magnetizací“ (6): jednotlivý snímač snímající gradient magnetického pole a příslušná elektronika, jejíž výstup je mírou gradientu magnetického pole.

Viz též „magnetické gradiometry“.

 

„Hlavní paměť“ (4): primární paměť pro data nebo instrukce, do které má základní jednotka rychlý přístup. Skládá se z vnitřní paměti „digitálního počítače“ a jakéhokoliv jejího hierarchického rozšíření, např. rychlé vyrovnávací paměti nebo rozšířené paměti s nesekvenčním přístupem.

 

„Hlavní prvek“ (4): (jak je používán v kategorii 4) prvek, jehož hodnota při výměně je větší než 35 % celkové hodnoty systému, jehož je prvkem. Hodnota prvku je cena, kterou za prvek zaplatil výrobce systému nebo ten, kdo systém kompletuje. Celková hodnota je běžná světová prodejní cena pro zákazníky, kteří nejsou s výrobcem spojeni, v místě výroby nebo dodávky.

 

„Hybridní integrovaný obvod“ (3): jakákoliv kombinace integrovaných obvodů nebo integrovaného obvodu a ‚obvodových prvků‘ nebo ‚diskrétních součástek‘, které jsou spojeny dohromady za účelem uskutečňování jedné nebo více specifických funkcí, se všemi těmito vlastnostmi:

a.

obsahuje alespoň jednu nezapouzdřenou součástku,

b.

je propojen za použití typických výrobních metod integrovaných obvodů,

c.

je vyměnitelný jako jednotka

d.

běžně jej nelze rozložit.

‚Obvodový prvek‘: jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atd.

‚Diskrétní součástka‘: odděleně dodávaný „obvodový prvek“ s vlastními vnějšími spoji.

 

„Hybridní počítač“ (4): zařízení, které je schopno provádět všechny tyto operace:

a.

přijímat data,

b.

zpracovávat data v analogové i číslicové podobě

c.

poskytovat výstup dat.

 

„Chemický laser“ (6): „laser“, ve kterém se vybuzená složka tvoří v důsledku energie uvolněné z chemické reakce.

 

„Imunotoxin“ (1): konjugát jednobuněčné specifické monoklonální protilátky s „toxinem“ nebo „podjednotkou toxinu“, který výběrově zasahuje nakažené buňky.

 

„Integrovaný obvod vrstvového typu“ (3): soustava ‚obvodových prvků‘ a kovových propojení vytvořená napařováním silné nebo tenké vrstvičky na izolační „podložku“.

‚Obvodový prvek‘: Jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atd.

 

„Interpolace tvaru“ (2): dva nebo více „číslicově řízených“ pohybů pracujících v souladu s instrukcemi, které specifikují další požadovanou polohu a požadované rychlosti posuvu do této polohy. Tyto rychlosti posuvu se mění ve vzájemném vztahu tak, že se vytváří požadovaný obrys (viz ISO/DIS 2806–1980).

 

„Izolace“ (9): používá se na součásti raketového motoru, tj. na plášť, trysky, přívody, uzávěry pláště, a zahrnuje vulkanizované nebo polotvrzené kompozitní pryžové polotovary ve formě plátů, které obsahují izolační nebo žáruvzdorný materiál. Izolaci lze též použít na obložení či vložky pro odstranění vnitřního pnutí.

 

„Izolované živé kultury“ (1): živé kultury ve formě vegetačního klidu a v sušených preparátech.

 

„Izostatické lisy“ (2): zařízení schopná upravit prostřednictvím různých médií (plyn, kapalina, pevné částice atd.) v uzavřené dutině tlak tak, aby se ve všech směrech vytvořil stejný tlak působící na obrobek nebo materiál uvnitř dutiny.

 

„Izostatické zhutňování za tepla“ (2): proces, při kterém je odlitek při teplotách vyšších než 375 K (102 °C) vystaven prostřednictvím různých médií (plyn, kapalina, pevné částice atd.) v uzavřené dutině tlaku tak, aby se ve všech směrech vytvořila stejná síla za účelem zmenšení nebo odstranění pórovitosti odlitku.

 

„Jaderný reaktor“ (0): kompletní reaktor, který je schopen pracovat tak, aby udržel řízenou štěpnou řetězovou reakci. Mezi „jaderné rektory“ patří všechny položky, které jsou umístěny uvnitř reaktorové nádoby nebo s ní přímo spojeny, zařízení pro řízení výkonu aktivní zóny a díly, které za běžných okolností obsahují chladicí médium primárního okruhu reaktoru, přicházejí s ním do přímého kontaktu nebo řídí jeho oběh.

 

„Jednospektrální zobrazovací snímače“ (6): snímače schopné získávat obrazová data z jednoho diskrétního spektrálního pásma.

 

„Kabílek“ (1): svazek „elementárních vláken“, obvykle přibližně rovnoběžných.

 

„Kalení“ na chlazenou kovovou desku (1): proces ‚rychlého tuhnutí‘ roztaveného proudu kovu dopadajícího na chlazený blok, při kterém se vytváří vločkám podobný výrobek.

‚Rychlé tuhnutí‘: tuhnutí roztaveného materiálu při rychlostech ochlazování vyšších než 1 000 K/s.

 

„Kombinovaný otočný stůl“ (2): stůl, který umožňuje otáčet a naklápět obrobek kolem dvou nerovnoběžných os, jež lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“.

 

„Kompozit“ (1 2 6 8 9): „matrice“ a přídavná složka nebo složky sestávající z částic, whiskerů, vláken, které jsou určeny ke zvláštnímu účelu nebo účelům, nebo jakákoliv jejich kombinace.

 

„Komprese impulsů“ (6): kódování a zpracování dlouhotrvajícího radarového signálového impulsu na krátkodobý impuls při zachování výhod vysoké impulsní energie.

 

„Koncové efektory“ (2): upínače, ‚aktivní nástrojové jednotky‘ a jakékoli jiné nástroje, které jsou připevněny k upínací desce na konci ramene manipulátoru „robota“.

‚Aktivní nástrojová jednotka‘: zařízení pro aplikaci hnací síly, energie procesu na obrobek nebo snímání obrobku.

 

„Konstanta stupnice“ (7) gyroskopického přístroje nebo měřiče zrychlení: poměr změny výstupu ke změně vstupu, který má být změřen. Tato konstanta je obecně vyjádřena jako směrnice přímky, která může být upravena aplikací metody nejmenších čtverců na vstupní a výstupní data získaná cyklickými změnami vstupu v rámci jeho rozsahu.

 

„Kosmická loď“ (7, 9): aktivní nebo pasivní družice a kosmické sondy.

 

„Kritická teplota“ (1, 3, 6) specifického „supravodivého“ materiálu (někdy označovaná jako přechodová teplota): teplota, při které tento materiál ztrácí veškerý odpor proti průchodu stejnosměrného elektrického proudu.

 

„KŠV“ (4): „korigovaný špičkový výkon“.

 

„Kvantová kryptografie“ (5): soubor postupů pro vytvoření sdíleného klíče pro „kryptografii“ měřením kvantověmechanických vlastností fyzikální soustavy (včetně fyzikálních vlastností, na něž se vztahují zákony kvantové optiky, teorie kvantového pole nebo kvantové elektrodynamiky).

 

„Laditelnost“ (6): schopnost „laseru“ vytvářet spojitý výstup všech vlnových délek v rozmezí několika „laserových“ přechodů. „Laser“ s volitelnou čarou produkuje diskrétní vlnové délky v jednom „laserovém“ přechodu a za „laditelný“ není považován.

 

„Laser“ (0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9): montážní celek ze součástí, které vytvářejí prostorově i časově koherentní světlo, které je zesilováno vynucenou emisí záření.

Viz též:

 

„chemický laser“,

 

„laser s modulací jakosti rezonátoru“,

 

„laser se supervysokým výkonem“,

 

„přenosový laser“.

 

„Laser s modulací jakosti rezonátoru“ (6): „laser“, ve kterém je energie uchovávána v systému inverzního souboru nebo v optickém rezonátoru a později je vysílána formou impulsu.

 

„Laser se supervysokým výkonem“ („SHPL“) (6): „laser“, který je schopný dodávat celou výstupní energii nebo její část překračující 1 kJ v průběhu 50 ms nebo který má střední výkon nebo výkon v režimu spojité vlny vyšší než 20 kW.

 

„Látky k potlačení nepokojů“ (1): látky, které za předpokládaných podmínek použití k potlačení nepokojů u lidí rychle vyvolávají smyslové podráždění nebo ochromující tělesné účinky, které mizí krátce po ukončení expozice.

Technická poznámka:

Slzné plyny jsou podskupinou „látek k potlačení nepokojů“

 

„Letadlo“ (1, 7, 9): letecký dopravní prostředek s pevnými křídly, otočnými křídly, točivými křídly (helikoptéry), překlopným rotorem nebo překlopnými křídly.

Viz též „civilní letadlo“.

 

„Linearita“ (2) (obvykle měřená jako nelinearita): maximální kladná nebo záporná odchylka skutečné vlastnosti (průměr hodnot odečtených ve směru nahoru a dolů v rozsahu stupnice) od přímky proložené tak, aby vyrovnávala a minimalizovala maximální odchylky.

 

„Lokální síť“ (4 5): datový komunikační systém se všemi těmito vlastnostmi:

a.

umožňuje libovolnému počtu nezávislých ‚datových zařízení‘ vzájemně přímo komunikovat

b.

je geograficky omezen na území areálu menší velikosti (např. kancelářskou budovu, závod, vysokoškolský areál, skladiště).

‚Datové zařízení‘: zařízení, které je schopné vysílat nebo přijímat posloupnosti číslicových informací.

 

„Magnetické gradiometry“ (6): přístroje určené pro detekci prostorových změn magnetických polí ze zdrojů nacházejících se mimo přístroj. Skládají se z více „magnetometrů“ a příslušné elektroniky, jejichž výstup je mírou gradientu magnetického pole.

Viz též „gradiometr s vlastní magnetizací“.

 

„Magnetometry“ (6): přístroje určené pro detekci magnetických polí ze zdrojů, které jsou mimo přístroj. Skládají se z jednoho snímače snímajícího magnetické pole a příslušné elektroniky, jejíž výstup je mírou magnetického pole.

 

„Materiály odolné vůči UF6“ (0): podle typu odlučovacího procesu měď, korozivzdorná ocel, hliník, oxid hlinitý, slitiny hliníku, nikl nebo slitina obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu a flurované uhlovodíkové polymery odolné vůči UF6.

 

„Matrice“ (1, 2, 8, 9): spojitá pevná hmota, která vyplňuje prostor mezi částicemi, whiskery nebo vlákny.

 

„Mechanické legování“ (1): proces legování spočívající ve spojování, drcení a opětném spojování výchozích prášků a prášků legur mechanickým nárazem. Nekovové částice lze do slitiny vmíchat přidáním příslušných prášků.

 

„Měrná pevnost v tahu“ (0, 1, 9): mezní pevnost v tahu v pascalech (N/m2) dělená měrnou tíhou v N/m3, měřená při teplotě (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.

 

„Měrný modul“ (0, 1, 9): Youngův modul v pascalech (N/m2) dělený měrnou tíhou v N/m3, měřený při teplotě (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.

 

„Měřiče tlaku“ (2): přístroje, které převádějí hodnoty naměřeného tlaku na hodnoty elektrického signálu.

 

„Mikroorganismy“ (1, 2): bakterie, viry, mykoplasmata, rickettsie, chlamydie nebo houby v přírodním, zahuštěném nebo modifikovaném stavu, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo substrátu obsahujícího živý materiál, který byl záměrně naočkován nebo nakažen těmito kulturami.

 

„Mikropočítačový mikroobvod“ (3): „monolitický integrovaný obvod“ nebo „vícečipový integrovaný obvod“ obsahující aritmetickou logickou jednotku (ALU), který je schopen provádět univerzální příkazy z vnitřní paměti o datech obsažených ve vnitřní paměti.

Vnitřní paměť může být rozšířena pomocí vnější paměti.

 

„Mikroprocesorový mikroobvod“ (3): „monolitický integrovaný obvod“ nebo „vícečipový integrovaný obvod“ obsahující aritmetickou logickou jednotku (ALU), který je schopen provádět řady univerzálních instrukcí z vnější paměti.

„Mikroprocesorový mikroobvod“ obvykle neobsahuje integrální paměť přístupnou uživateli, avšak paměť na čipu je možno použít pro výkon jeho logické funkce.

Patří sem i soustavy čipů, které jsou konstruovány tak, aby při vzájemném spojení vykonávaly funkci „mikroprocesorového mikroobvodu“.

 

„Monolitický integrovaný obvod“ (3): kombinace pasivních nebo aktivních ‚obvodových prvků‘ nebo obou těchto prvků, které:

a.

jsou vytvářeny procesy difuze, implantace nebo nanášení uvnitř nebo na povrchu jednoho polovodičového elementu, tzv. ‚čipu‘,

b.

lze je považovat za neoddělitelně sdružené

c.

vykonávají jednu nebo více funkcí obvodu.

‚Obvodový prvek‘: Jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atd.

 

„Naklápěcí vřeteno“ (2): vřeteno určené k upnutí nástroje, které může při obrábění změnit úhlovou polohu své otočné osy vzhledem k některé jiné ose.

 

„Nastavený nejvyšší výkon“ (4): nastavená nejvyšší rychlost, při níž „digitální počítače“ provádějí 64bitové nebo větší sčítání a násobení s pohyblivou řádovou čárkou, vyjadřuje se ve vážených teraflopech (WT), v jednotkách 1012 nastavených operací s pohyblivou řádovou čárkou za sekundu

Viz kategorie 4, Technická poznámka

 

„Naváděcí systém“ (7): systém, který integruje postup měření a výpočtu polohy a rychlosti (tj. navigaci) vesmírných prostředků s postupem výpočtu a vysíláním povelů systémům řízení letu vesmírných prostředků za účelem opravy jejich letové dráhy.

 

„Nejistota měření“ (2): charakteristický parametr, který udává se statistickou jistotou 95 %, v jakém rozsahu kolem výstupní hodnoty leží správná hodnota měřené proměnné. Zahrnuje neopravitelné systematické odchylky, neopravitelnou vůli a náhodné odchylky (viz ISO 10360–2 nebo VDI/VDE 2617).

 

„Neuronový počítač“ (4): zařízení pro zpracování dat, konstruované nebo přizpůsobené pro napodobování chování jednoho neuronu nebo souboru neuronů, tj. zařízení, pro které je charakteristická schopnost hardwaru modulovat na základě předchozích údajů váhy a počet propojení většího množství strojových součástí.

 

„Objektový kód“ (9): strojem proveditelná forma vhodného vyjádření jednoho nebo více postupů „zdrojového kódu“ (zdrojového jazyka) přeloženého programovacím systémem.

 

„Odchylka úhlové polohy“ (2): maximální rozdíl mezi úhlovou polohou a skutečnou, velmi přesně změřenou úhlovou polohou poté, co byl obrobek upnutý na stole vysunut ze své výchozí polohy (viz VDI/VDE 2617, Návrh: ‚otočné stoly pro stroje na měření souřadnic‘).

 

„Ohnisková pole“ (6): lineární nebo dvourozměrné plošné vrstvy nebo kombinace plošných vrstev jednotlivých detektorových prvků, též s vyhodnocovací elektronikou, které pracují v ohniskové rovině.

Tato definice nezahrnuje sloupce jednotlivých detektorových prvků ani detektory se dvěma, třemi nebo čtyřmi prvky, není-li na úrovni každého prvku provedeno časové zpoždění a integrace.

 

„Ochuzený uran“ (0): uran, u nějž je obsah izotopu 235 snížen pod úroveň vyskytující se v přírodě.

 

„Okamžitá šířka pásma“ (3, 5, 7): šířka pásma, ve které výstupní výkon zůstává konstantní s odchylkou 3 dB, aniž by musely být přizpůsobovány jiné funkční parametry.

 

„Opakovatelnost“ (7): blízkost shody mezi opakovanými měřeními stejné proměnné za stejných provozních podmínek, pokud mezi měřeními dojde ke změnám podmínek nebo zařízení po určitou dobu nepracuje (odkaz: IEEE STD 528–2001 (jedna standardní odchylka sigma)

 

„Optické přepojování“ (5): směrování nebo přepojování signálů v optické formě bez přeměny na elektrické signály.

 

„Optické zesílení“ (5): zesilovací technika v optické komunikaci, která zesiluje optické signály generované zvláštním optickým zdrojem bez přeměny na elektrické signály, např. použitím polovodičových optických zesilovačů, luminiscenčních zesilovačů s optickými vlákny.

 

„Optický integrovaný obvod“ (3): „monolitický integrovaný obvod“ nebo „hybridní integrovaný obvod“, který obsahuje jednu nebo více součástí, které mají fungovat jako fotobuňka, světelný zářič nebo které mají vykonávat jednu či více optických nebo elektrooptických funkcí.

 

„Optický počítač“ (4): počítač konstruovaný nebo modifikovaný pro použití světla k prezentaci dat a jehož výpočetní logické prvky jsou založeny na přímém propojení optických zařízení.

 

„Optimalizace letové dráhy“ (7): postup, který minimalizuje odchylky od požadované čtyřrozměrné letové dráhy (v prostoru i čase) s cílem dosáhnout při plnění letového úkolu maximální výkonnosti nebo efektivnosti.

 

„Osobní síť“ (5) systém sdělování údajů se všemi uvedenými vlastnostmi:

a.

umožňuje libovolnému počtu nezávislých či vzájemně propojených ‚datových zařízení‘ vzájemně přímo komunikovat a

b.

je omezena na komunikaci mezi zařízeními v bezprostřední blízkosti konkrétní osoby nebo správce zařízení (např. jedna místnost, kancelář či automobil).

Technická poznámka:

„Datové zařízení“: vybavení schopné přenášet nebo přijímat sekvence číslicových informací.

 

„Pásek“ (1): materiál sestávající ze souběžných nebo prostřídaných „elementárních vláken“, „proužků“, „přástů“, „kabílků“ nebo „příze“ atd., obvykle předimpregnovaných pryskyřicí.

‚Proužek‘: svazek „elementárních vláken“ (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.

 

„Personalizovaná inteligentní karta“ (5): inteligentní karta nebo elektronicky čitelný osobní doklad (např. elektronický pas) obsahující mikroobvod, který byl naprogramován pro specifické použití a nemůže být uživatelem přeprogramován pro jinou funkci.

 

„Pevně nastavený“ (5): kódovací nebo kompresní algoritmus, který nemůže přijímat externě dodávané parametry (např. šifrovací nebo klíčovací proměnné) a který uživatel nemůže modifikovat.

 

„Plné řízení letu“ (7): plně automatické řízení proměnných veličin stavu „letadla“ a letové dráhy, jehož cílem je splnění letového úkolu, odpovídající v reálném čase změněným údajům týkajícím se vnějších podmínek, nebezpečí nebo jiných „letadel“.

 

„Plynová atomizace“ (1): proces rozprášení roztaveného proudu kovové směsi pomocí vysokotlakého proudu plynu na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo méně.

 

„Podjednotka toxinu“ (1): strukturně a funkčně vydělitelná jednotka úplného „toxinu“.

 

„Podložka“ (3): deska základního materiálu s předlohami nebo bez předloh propojení, na které nebo do kterých mohou být umísťovány ‚diskrétní součástky‘ nebo integrované obvody nebo obojí.

‚Diskrétní součástka‘: Odděleně dodávaný „obvodový prvek“ s vlastními vnějšími spoji.

‚Obvodový prvek‘: Jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atd.

 

„Polotovary z uhlíkových vláken“ (1): soustava vláken, s povlakem nebo bez něj, uspořádaná tak, že vytváří kostru součásti před tím, než je do ní vpravena „matrice“ pro vytváření „kompozitu“.

 

„Poruchová odolnost“ (Chybová tolerance) (4): schopnost počítačového systému po jakékoli chybě ve funkci kterékoli složky jeho hardwaru nebo softwaru pokračovat v činnosti bez lidského zásahu na úrovni zajišťující kontinuitu činnosti, integritu dat a obnovu činnosti v daném čase.

 

„Potřebný“ (Všeobecná poznámka k technologii 1–9) – v případě „technologie“ se týká pouze té části „technologie“, která bezprostředně způsobuje dosažení nebo překročení kontrolovaných výkonových úrovní, funkcí nebo vlastností. Tyto „potřebné“„technologie“ mohou být společné pro různé druhy zboží.

 

„Primární řízení letu“ (7): řízení stability nebo manévru „letadla“, prostřednictvím generátorů síly nebo momentu, tj. aerodynamických řídicích ploch nebo směrování vektoru tahu motoru.

 

„Profil s měnitelnou geometrií“ (7): použití klapek v odtokových hranách náběžných klapek nebo nosových prvků, jejichž polohu lze ovládat za letu.

 

„Program“ (2, 6): sled instrukcí pro uskutečňování procesu ve formě proveditelné elektronickým počítačem nebo do této formy převoditelný.

 

„Protimomentové cirkulační systémy nebo cirkulační systémy směrového řízení“ (7): systémy, které používají vzduch hnaný přes aerodynamické povrchy pro zvýšení nebo řízení sil vyvozovaných těmito povrchy.

 

„Průměrný výstupní výkon“ (6): celková výstupní energie „laseru“ v joulech dělená „dobou trvání laserového pulsu“ v sekundách.

 

„Přást“ (1): svazek (obvykle 12 až 120) přibližně rovnoběžných ‚proužků‘.

‚Proužek‘: svazek „elementárních vláken“ (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.

 

„Předem separovaný“ (0, 1): upravený použitím jakéhokoliv procesu pro zvýšení koncentrace kontrolovaného izotopu.

 

„Přenosový laser“ (6): „laser“, ve kterém je generující složka vybuzena prostřednictvím srážky negenerujícího atomu nebo molekuly s generujícím atomem nebo molekulou.

 

„Přesnost“ (2, 6): (obvykle se měří ve formě nepřesnosti) maximální kladná nebo záporná odchylka udávané hodnoty od přijaté normy nebo skutečné hodnoty měřené veličiny.

 

„Přiděleno podle ITU“ (3, 5): přidělení frekvenčních pásem podle platného vydání Rádiových předpisů ITU pro primární, povolené a sekundární služby.

Dodatečné a alternativní přidělení není zahrnuto.

 

„Přímočinné hydraulické lisování“ (2): tvářecí proces využívající tekutinou naplněný pružný vak, který je v přímém kontaktu s obrobkem.

 

„Přírodní uran“ (0): uran obsahující směs izotopů, která se vyskytuje v přírodě.

 

„Příze“ (1): svazek zkroucených ‚proužků‘.

‚Proužek‘: svazek „elementárních vláken“ (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.

 

„Přizpůsobeno pro případ války“ (1): modifikace nebo výběr (např. změna čistoty, skladovatelnosti, virulence, schopnosti šíření nebo odolnosti proti ultrafialovému záření) určené pro zvýšení efektivnosti působení ztrát na lidech nebo zvířatech, poškozování techniky nebo škod na úrodě či životním prostředí.

 

„Pulsní laser“ (6): „laser“s „dobou trvání laserového pulsu“ rovnou 0,25 sekundy nebo kratší.

 

Radar s „rozprostřeným spektrem“ (6): viz „Rozprostřené spektrum radaru“.

 

„Radiální házení“ (2): radiální posun při jedné otáčce hlavního vřetena měřený v rovině kolmé k ose vřetena v bodě na testované externí nebo interní otočné rovině (viz ISO 230/1 1986, odstavec 5,61).

 

„Robot“ (2, 8): manipulační mechanismus se spojitou nebo krokovou dráhou pohybu, může používat snímače a má všechny tyto vlastnosti:

a.

je vícefunkční;

b.

je schopen nastavovat polohu nebo orientovat materiál, díly, nástroje nebo speciální zařízení prostřednictvím proměnných pohybů v trojrozměrném prostoru;

c.

má tři nebo více servopohonů v uzavřené nebo otevřené smyčce, které mohou mít krokové motory;

d.

je vybaven „uživatelskou programovatelností“ prostřednictvím metody nauč/přehraj nebo prostřednictvím elektronického počítače, kterým může být programovatelná logická řídicí jednotka, tj. bez mechanického zásahu.

výše uvedená definice nezahrnuje tato zařízení:

1.

manipulační mechanismy, které lze ovládat pouze ručně nebo teleoperátorem;

2.

manipulační mechanismy s pevnou posloupností, které se automaticky pohybují a pracují s mechanicky pevně naprogramovanými pohyby. Program je mechanicky vymezen pevnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volba dráhy nebo úhlů nejsou proměnné nebo měnitelné mechanickými, elektronickými nebo elektrickými prostředky;

3.

mechanicky ovládané manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je mechanicky vymezen pevnými, ale nastavitelnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volbu dráhy nebo úhlů lze měnit v mezích naprogramované předlohy. Změn nebo modifikací naprogramované předlohy (např. přestavení kolíků nebo výměna vaček) pro jednu nebo více os pohybu lze docílit pouze mechanickými operacemi;

4.

manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností bez servořízení, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je proměnný, ale sled operací postupuje pouze podle binárních signálů z mechanicky pevně stanovených elektrických binárních přístrojů nebo seřiditelných zarážek;

5.

stohovací jeřáby označované též jako souřadnicové manipulační systémy, které jsou vyráběny jako nedílná součást vertikálních sestav skladovacích zásobníků a konstruovány tak, aby měly při ukládání nebo vykládání přístup k obsahu těchto zásobníků.

 

„Rotační atomizace“ (1): proces rozprášení proudu nebo jímky roztaveného kovu odstředivou silou na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo méně.

 

„Rozlišovací schopnost“ (2): nejmenší přírůstek údaje měřicího přístroje; na číslicových přístrojích poslední významový bit (viz ANSI B- 89.1.12).

 

„Rozmělňování“ (1): proces zpracování materiálu na částice drcením nebo mletím.

 

„Rozprostřené spektrum radaru“ (6): jakákoliv modulační technika pro rozprostření energie pocházející ze signálu s poměrně úzkým frekvenčním rozsahem přes mnohem širší pásmo frekvencí pomocí nahodilého nebo pseudonahodilého kódování.

 

„Rozprostřené spektrum“ (5): technika, při které se energie v poměrně úzkém pásmu komunikačního kanálu rozprostírá přes mnohem širší energetické spektrum.

 

„Rychlá přeladitelnost radaru“ (6): jakákoliv technika, která mění v pseudonahodilém sledu nosnou frekvenci impulsního radarového vysílače mezi dvěma impulsy nebo skupinami impulsů o hodnotu rovnající se šířce pásma impulsu nebo větší.

 

„Rychlá přeladitelnost“ (5) (též frekvenční agilita nebo frekvenční skákání): forma „rozprostřeného spektra“, v níž je přenosová frekvence jednoho komunikačního kanálu měněna náhodným nebo pseudonáhodným sledem diskrétních kroků.

 

„Řadič komunikačního kanálu“ (4): fyzické rozhraní, které řídí tok synchronních nebo asynchronních číslicových informací. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení pro zajištění komunikačního přístupu.

 

„Řadič přístupu do sítě“ (4): fyzické rozhraní pro distribuovanou přepojovací síť. Používá společné médium, které pracuje se stejnou „číslicovou přenosovou rychlostí“, a pro přenos používá rozhodování (např. rozlišující znak nebo detekci vysílání). Nezávisle na jakýchkoli jiných prostředcích volí pakety nebo skupiny dat (např. IEEE 802), které jsou mu adresovány. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení pro zajištění komunikačního přístupu.

 

„Řízené střely“ (1, 3, 6, 7, 9): kompletní raketové systémy a vzdušné dopravní prostředky bez posádky schopné dopravit nejméně 500 kg užitečného nákladu do vzdálenosti nejméně 300 km.

 

„Řízení letu polem optických snímačů“ (7): síť dislokovaných optických snímačů, která používá „laserové“ paprsky k poskytování řídicích dat o letu v reálném čase pro zpracování palubním počítačem.

 

„Řízení výkonu“ (7): změna energie vysílaného signálu výškoměru tak, že přijímaná energie ve výšce „letadla“ je vždy na minimu nezbytném pro určení výšky.

 

„SHPL“: viz „laser se supervysokým výkonem“.

 

„Signalizace ve společném kanálu“ (5): signalizační metoda, v níž jeden kanál mezi ústřednami sděluje pomocí značených zpráv signalizační informace týkající se velkého počtu obvodů nebo volání a jiné informace, např. informace používané pro řízení sítě.

 

Sloučeniny typu III/V (3 6): polykrystalické nebo binární nebo komplexní monokrystalické produkty sestávající z prvků skupin IIIA a VA Mendělejevovy periodické tabulky (např. arsenid galia, arsenid galito-hlinitý, fosfid india).

 

„Směs chemikálií“ (1): látka v pevné, kapalné nebo plynné formě vyrobená ze dvou nebo více složek, které spolu za podmínek, za kterých je směs uchovávána, nereagují.

 

„Směsný“ (1): materiál vzniklý promísením termoplastických vláken a vláken výztuže s cílem vytvořit směs vláknové výztuže s „matricí“ ve výsledné vláknité podobě.

 

„Software“ (všeobecná poznámka k softwaru, všechny kategorie): soubor jednoho nebo více „programů“ nebo ‚mikroprogramů‘, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.

‚Mikroprogram‘: sled elementárních instrukcí uchovávaných ve speciální paměti, jejichž provádění je iniciováno zavedením jeho referenční instrukce do rejstříku instrukcí.

 

„Stabilita“ (7): standardní odchylka (1 sigma) kolísání určitého parametru od jeho kalibrované hodnoty měřená za stabilních teplotních podmínek. Stabilita se může vyjádřit jako funkce času.

 

„Státy, které jsou (nejsou) stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“ (1): státy, pro které Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění, zásob a použití chemických zbraní a jejich ničení vstoupila (nevstoupila) v platnost (viz www.opcw.org).

 

„Substrátové polotovary“ (6) monolitické slitky s rozměry vhodnými pro výrobu optických prvků, jako jsou zrcadla nebo optická okna.

 

„Superplastické tváření“ (1, 2): proces tváření kovů za tepla vhodný pro kovy, pro které jsou při konvenční trhací zkoušce za pokojové teploty obvykle charakteristické nízké hodnoty prodloužení na bodu lámavosti (méně než 20 %), umožňující, aby se při zpracování dosáhlo nejméně dvojnásobku těchto hodnot.

 

„Supravodivý“ materiál (1, 3, 6, 8): materiál, tj. kov, slitina nebo směs, který může ztratit veškerý elektrický odpor, tj. který může dosáhnout nekonečné elektrické vodivosti a přenášet velmi vysoké elektrické proudy bez Jouleova ohřevu.

„Supravodivý“ stav materiálu je pro každý materiál charakterizován „kritickou teplotou“, kritickým magnetickým polem, které je funkcí teploty, a kritickou proudovou hustotou, která je funkcí obou, tj. jak magnetického pole, tak i teploty.

 

„Symetrický algoritmus“ (5): šifrovací algoritmus, který používá stejný klíč pro šifrování i pro dešifrování.

„Symetrický algoritmus“ se obvykle používá pro zajištění důvěrných dat.

 

„Systematická chyba“ (gyroskop) (7): průměrná hodnota na výstupu gyroskopu za daný časový interval, která byla naměřena za konkrétních provozních podmínek a která není v korelaci s hodnotou na vstupu nebo s rotací. „Systematická chyba“ se obvykle vyjadřuje ve stupních za hodinu [deg/h]. (IEEE STD 528–2001).

 

„Systematická chyba“ (měřiče zrychlení) (7): průměrná hodnota na výstupu měřiče zrychlení za daný časový interval, která byla naměřena za konkrétních provozních podmínek a která není v korelaci s hodnotou na vstupu nebo s rotací. „Systematická chyba“ se vyjadřuje v gramech nebo v metrech za sekundu na druhou (g nebo m/s2).(IEEE STD 528–2001). (Mikrogram se rovná 1 × 10–6 g).

 

„Systémové stopy“ (6): zpracované, korelované (se začleněnými daty cíle z radaru do polohy podle letového plánu) a aktualizované hlášení letové polohy letadla, které je k dispozici dispečerům střediska řízení letového provozu.

 

„Systolický počítač“ (4): počítač, kde uživatel může dynamicky ovládat tok a modifikaci dat na úrovni matice logických hradel.

 

„Šifrování“ (5): obor, který zahrnuje principy, prostředky a metody pro přeměnu dat za účelem skrytí jejich informačního obsahu, zabránění jejich nezjistitelné úpravě nebo neoprávněnému použití. „Šifrování“ se omezuje na přeměnu informací použitím jednoho nebo více „tajných parametrů“ (např. šifrovacích proměnných) nebo příslušného klíče.

„Tajný parametr“: konstanta nebo klíč utajovaný před jinými osobami nebo sdílený pouze ve skupině.

 

„Šířka pásma v reálném čase“ (3) pro „dynamické analyzátory signálů“: nejširší frekvenční rozmezí, které je schopen analyzátor zobrazit nebo uložit, aniž by způsobil jakoukoliv diskontinuitu analýzy vstupních dat. U analyzátorů s více než jedním kanálem se musí pro výpočet použít konfigurace kanálů, která poskytuje největší „šířku pásma v reálném čase“.

 

„Špičkový výkon“ (6): nejvyšší úroveň výkonu dosažená během „doby trvání laserového pulsu“.

 

„Tavitelné“ (1): lze je síťovat nebo dále polymerovat (tvrdit) užitím tepla, záření, katalyzátorů apod., nebo mohou být taveny bez pyrolýzy (zuhelnatění).

 

„Technologie“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží. Tyto informace mají formu ‚technických dat‘ nebo ‚technické pomoci‘.

‚Technická pomoc‘ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb a může zahrnovat i přenos „technických dat“.

‚Technická data‘ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).

 

„Toxiny“ (1, 2): bakteriální jedy ve formě záměrně izolovaných preparátů nebo směsí, bez ohledu na způsob jejich výroby, jiné než jedy, které kontaminují látky jiných materiálů, jako jsou patologické vzorky, plodiny, potraviny nebo mateřské kultury „mikroorganismů“.

 

„Trvání impulsu“ (6): trvání laserového impulsu měřeného na úrovních poloviční intenzity plné šířky (Full Width Half Intensity (FWHI)).

 

„Účastnický stát“ (7, 9): účastnický stát Wassenaarského ujednání. (Viz www.wassenaar.org)

„Úhlová náhodná cesta“: vznik úhlové chyby v čase, který je způsoben bílým šumem při stupni úhlu. (IEEE STD 528–2001)

 

„Uran obohacený izotopy 235 nebo 233“ (0): uran obsahující izotop 235 nebo 233 nebo oba tyto izotopy v takovém množství, že poměr celkového součtu těchto izotopů k izotopu 238 je větší než poměr izotopu 235 k izotopu 238, vyskytující se v přírodě (izotopický poměr 0,71 procent).

 

„Užití“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): provoz, instalace (včetně instalace na místě), údržba (kontrola), běžné a celkové opravy a obnova.

 

„Uživatelská programovatelnost“ (6): možnost přístupu, která uživateli umožňuje vkládat, měnit nebo nahrazovat „programy“ jiným způsobem než:

a.

fyzickou změnou v zapojení nebo propojení

b.

nastavením řídicích funkcí zahrnujících zavádění parametrů.

 

„Vakcína“ (1): léčivý přípravek, pro který řídící orgány v zemi výroby nebo použití vydaly licenci, povolení k uvádění na trh nebo povolení k provádění klinických zkoušek a který je určen k vyvolání ochranné imunologické reakce u lidí nebo zvířat a jehož účelem je zabránit nemocem u těch osob nebo zvířat, kterým je podáván.

 

„Vakuová atomizace“ (1): proces rozprášení proudu roztaveného kovu rychlým uvolněním rozpuštěného plynu pomocí vakua na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo méně.

 

„Veřejně dostupný“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, Všeobecná poznámka k softwaru): „technologie“ nebo „software“, které byly zpřístupněny, aniž by bylo omezeno jejich další šíření (omezení autorskými právy nebrání tomu, aby byly „technologie“ nebo „software“ označovány jako „veřejně dostupné“).

 

„Vhodný pro kosmické aplikace“ (3, 6): výraz vztahující se k výrobkům, které jsou konstruovány, vyráběny a zkoušeny tak, aby vyhovovaly speciálním, elektrickým a mechanickým požadavkům a požadavkům životního prostředí, a jsou určeny pro použití při vypouštění a rozmísťování kosmických družic nebo letových systémů operujících ve výškách 100 km nebo větších.

 

„Vícečipový integrovaný obvod“ (3): dva nebo více „monolitických integrovaných obvodů“, které jsou připojeny do jedné společné „podložky“.

 

„Vícespektrální zobrazovací snímače“ (6): snímače schopné současně nebo postupně získávat obrazová data ze dvou nebo více diskrétních spektrálních pásem. Snímače, které mají více než dvacet diskrétních spektrálních pásem, se někdy označují jako hyperspektrální zobrazovací snímače.

 

„Vláknité materiály“ (0, 1, 2, 8) zahrnují:

a.

souvislá „elementární vlákna“,

b.

souvislé „příze“ a „přásty“,

c.

„pásky“, tkaniny, plsti a šňůry,

d.

sekaná vlákna, stříž a souvislá vláknitá rouna,

e.

monokrystalické nebo polykrystalické whiskery libovolné délky,

f.

vláknina z aromatického polyamidu.

 

„Vnitřní mezivrstva“ (9): vhodné vazné rozhraní mezi tuhou pohonnou látkou a pláštěm nebo izolující vložkou. Obvykle je to disperze na bázi kapalného polymeru a žáruvzdorných nebo izolačních materiálů, např. polybutadienu (HTPB) plněného uhlíkem nebo jiného polymeru s přidanými vytvrzovacími činidly, nastříkaná nebo nanesená na vnitřní povrch pláště.

 

„Všechny dostupné kompenzace“ (2): všechna praktická opatření, která má výrobce k dispozici, aby na minimum snížil veškeré systematické chyby seřizování příslušného modelu obráběcího stroje.

 

„Výbušniny“ (1): látky v pevném, kapalném či plynném stavu nebo směsi látek potřebné k detonaci jakožto primární, nosná, nebo hlavní nálož v hlavicích, při demolici a pro jiná použití.

 

„Výpočetní prvek“ („CE“) (4): nejmenší výpočetní jednotka, která vytváří aritmetický nebo logický výsledek.

 

„Výroba“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): všechny fáze výroby jako např: konstrukce, příprava výroby, výroba, dílčí a konečná montáž, kontrola, zkoušení a zajišťování jakosti.

 

„Výrobní prostředky“ (7, 9): zařízení a speciálně pro ně vyvinutý software začleněný do zařízení pro „vývoj“ nebo pro jednu či více fází „výroby“.

 

„Výrobní zařízení“ (1, 7, 9): nástroje, šablony, přípravky, trny, formy, lisovací nástroje, upínací přípravky, seřizovací mechanismy, zkušební zařízení a jiná strojní zařízení a součásti pro ně, avšak pouze ty, které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro „vývoj“ nebo pro jednu nebo více fází „výroby“.

 

„Vyrovnávací systémy“ (6) se skládají z primárního skalárního snímače, jednoho nebo více referenčních snímačů (např. vektorových magnetometrů) společně se softwarem, který umožňuje snížit šum rotace pevného tělesa plošiny.

 

„Vysoce legované slitiny“ (2, 9): slitiny na bázi niklu, kobaltu nebo železa, jejichž pevnost je vyšší než pevnost jakýchkoli slitin řady AISI 300 při teplotách vyšších než 922 K (649 °C) za tvrdých podmínek okolního prostředí a provozu.

 

„Výstřednost“ (2): axiální posun při jedné otáčce hlavního vřetena měřený na rovině kolmé k čelu vřetena v bodě vedle obvodu čela vřetena (viz ISO 230/1, 1986, odstavec 5.63).

 

„Vývoj“ (Všeobecná poznámka k technologii, Všeobecná poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): operace spojené se všemi předvýrobními etapami sériové výroby, jako je návrh, vývojová konstrukce, analýzy návrhů, konstrukční koncepce, montáž a zkoušky prototypů, schémata poloprovozní výroby, návrhová data, proces přeměny návrhových dat na výrobek, konfigurační návrh, integrační návrh, vnější úprava.

 

„Vzájemně propojené radarové snímače“ (6): dva nebo více radarových snímačů vzájemně propojených, které si navzájem vyměňují data v reálném čase.

 

„Vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“ (9): balony a vzducholodě, jež jsou nadnášeny horkým vzduchem nebo jiným plynem lehčím než vzduch, jako je helium nebo vodík.

 

„Základní vědecký výzkum“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii): experimentální nebo teoretická práce vynakládaná zásadně za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na specifický praktický záměr nebo cíl.

 

„Zdrojový kód“ (nebo zdrojový jazyk) (4, 6, 7, 9): vhodné vyjádření jednoho nebo více kroků, které mohou být převedeny programovacím systémem do formy proveditelné strojem („objektový kód“ (nebo výchozí jazyk)).

 

„Zlepšení obrazu“ (4): zpracování obrazů získaných z vnější nosné informace pomocí algoritmů, jako jsou např. časová komprese, filtrace, extrakce, selekce, korelace, konvoluce nebo transformace mezi doménami (např. rychlá Fourierova transformace nebo Walshova transformace). Nepatří sem algoritmy, které používají pouze lineární nebo rotační transformaci jednoho obrazu, jako je posuv, extrakce charakteristických rysů, registrace nebo umělé vybarvení.

 

„Zpracování signálů“ (3, 4, 5, 6): zpracování externě získaných signálů obsahujících informace pomocí algoritmů, jako jsou např. časová komprese, filtrace, extrakce, selekce, korelace, konvoluce nebo transformace mezi doménami (např. rychlá Fourierova transformace nebo Walshova transformace).

 

„Zpracování v reálném čase“ (6, 7): zpracování dat počítačovým systémem na požadované uživatelské úrovni, které je závislé na dostupných zdrojích, splňuje garantovanou citlivost a které není závislé na zatížení systému způsobeném vnějšími vlivy.

 

„Zvlákňování z taveniny“ (1): proces ‚rychlého tuhnutí‘ proudu roztaveného kovu, který naráží na otáčející se chlazený blok, přičemž se vytváří produkt podobný vločce, pásku nebo tyčince.

‚Rychlé tuhnutí‘: tuhnutí roztaveného materiálu při rychlostech ochlazování vyšších než 1 000 K/s.

 

„Zvláštní štěpný materiál“ (0): plutonium-239, uran-233, „uran obohacený izotopy 235 nebo 233“ a jakýkoliv materiál, který obsahuje výše uvedené látky.

ZKRATKOVÁ SLOVA A ZKRATKY POUŽÍVANÉ V TÉTO PŘÍLOZE

Zkratková slova nebo zkratky použité jako definované termíny jsou uvedeny v části ‚Definice termínů používaných v této příloze‘.

Zkratkové slovo nebo zkratka

Význam

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

AGMA

American Gear Manufacturers’ Association

AHRS

referenční systém polohy a kursu

AISI

American Iron and Steel Institute

ALU

aritmeticko-logická jednotka

ANSI

American National Standards Institute

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

řízení letového provozu

AVLIS

izotopická separace atomových par za použití laseru

CAD

počítačem podporované konstruování

CAS

Chemical Abstracts Service

CCITT

International Telegraph and Telephone Consultative Committee

CDU

řídicí a zobrazovací jednotka

CEP

kružnice stejné pravděpodobnosti

CNTD

tepelný rozklad s řízenou tvorbou zárodku

CRISLA

chemická reakce vyvolaná selektivní aktivací izotopů za použití laseru

CVD

chemická depozice v parní fázi

CW

chemická válka

(CW) (v případě laserů)

spojitá vlna

DME

zařízení pro měření vzdálenosti

DS

usměrněné tuhnutí

EB-PVD

fyzikální depozice v parní fázi elektronovým svazkem

EBU

European Broadcasting Union

ECM

elektrochemické obrábění

ECR

elektronová cyklotronová rezonance

EDM

elektrojiskrové obráběcí stroje

EEPROMS

elektricky vymazatelná programovatelná permanentní paměť

EIA

Electronic Industries Association

EMC

elektromagnetická kompatibilita

ETSI

European Telecommunication Standard Institute

FFT

rychlá Fourierova transformace

GLONASS

globální systém družicové navigace

GPS

globální polohovací systém

HBT

heterobipolární tranzistory

HDDR

číslicový záznam vysoké hustoty

HEMT

tranzistory s vysokou pohyblivostí elektronů

ICAO

International Civil Aviation Organisation

IEC

International Electro-technical Commission

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFOV

okamžité zorné pole

ILS

systém přistávání podle přístrojů

IRIG

Inter-range instrumentation group

ISA

Mezinárodní standardní atmosféra

ISAR

radar s inverzní syntetickou aperturou

ISO

International Organization for Standardization

ITU

International Telecommunication Union

JIS

japonská průmyslová norma

JT

Joule-Thomson

LIDAR

laserový nebo světelný radar

LRU

vyměnitelná jednotka

MAC

autentizační kód zprávy

Mach

poměr rychlosti objektu k rychlosti zvuku (podle Ernsta Macha)

MLIS

izotopická separace molekul za použití laseru

MLS

mikrovlnné přistávací systémy

MOCVD

chemická depozice v parní fázi za použití organokovových sloučenin

MRI

zobrazování magnetickou rezonancí

MTBF

střední doba provozu mezi poruchami

Mtops

milion teoretických operací za sekundu

MTTF

střední doba provozu mezi poruchami

NBC

nukleární, biologický a chemický

NDT

zkouška bez porušení materiálu

PAR

přesný přibližovací radar

PIN

osobní identifikační číslo

ppm

počet dílů na milion, ppm – odpovídá 1 × 10–6

PSD

spektrální hustota výkonu

QAM

kvadraturní amplitudová modulace

RF

vysoká frekvence

SACMA

Suppliers of Advanced Composite Materials Association

SAR

radar se syntetickou aperturou

SC

monokrystal

SLAR

radar s bočním vyzařováním

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers

SRA

vyměnitelný celek

SRAM

statická paměť s náhodným výběrem

SRM

metody doporučené sdružením SACMA

SSB

jedno postranní pásmo

SSR

sekundární přehledový radar

TCSEC

kritéria pro hodnocení důvěryhodnosti počítačových systémů

TIR

celková výchylka měřicích hodin

UV

ultrafialový

UTS

pevnost v tahu

VOR

rozsah ultrakrátkých vln ve všech směrech

YAG

granát na bázi ytria a hliníku

KATEGORIE 0

JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

0A
Systémy, zařízení a součásti

0A001
„Jaderné reaktory“ a speciálně pro ně konstruované nebo upravené zařízení a součásti:

a.

„jaderné reaktory“

b.

kovové nádoby nebo jejich hlavní dílensky zhotovené části, včetně víka reaktorové tlakové nádoby, speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí aktivní zóny „jaderného reaktoru“;

c.

manipulační zařízení speciálně konstruované nebo upravené pro zavážení „jaderného reaktoru“ palivem nebo pro vyjímání paliva z „jaderného reaktoru“;

d.

regulační tyče speciálně konstruované nebo upravené pro řízení štěpného procesu v „jaderném reaktoru“, jejich podpěrné nebo nosné konstrukce, pohonné mechanismy a vodicí trubky tyčí;

e.

tlakové trubky speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí palivových článků a chladicího média primárního okruhu v „jaderném reaktoru“ při pracovním tlaku vyšším než 5,1 MPa;

f.

kovové zirkonium a jeho slitiny ve formě trubek a montážních celků trubek, v nichž je hmotnostní poměr hafnia k zirkoniu nižší než 1: 500, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v „jaderném reaktoru“;

g.

chladicí čerpadla speciálně konstruovaná nebo upravená pro oběh chladicího média primárního okruhu „jaderného reaktoru“;

h.

‚vestavby jaderných reaktorů‘ speciálně konstruované nebo upravené pro užití v „jaderném reaktoru“, včetně podpěrných nosníků aktivní zóny, vodicích trubek regulačních tyčí, tepelného stínění, přepážek, roštových desek aktivní zóny a difuzérových desek;

V položce 0A001.h. se ‚vestavbami jaderných reaktorů‘ rozumí jakýkoli hlavní díl uvnitř reaktorové nádoby, který plní jednu nebo více následujících funkcí: nosná konstrukce aktivní zóny, uspořádání paliva, usměrňování toku chladicího média primárního okruhu, radiační odstínění reaktorové nádoby nebo uložení přístrojového vybavení aktivní zóny.

i.

tepelné výměníky (parogenerátory) speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním chladicím okruhu „jaderného reaktoru“;

j.

přístroje pro detekci a měření toku neutronů, speciálně konstruované nebo upravené pro stanovení úrovně toku neutronů uvnitř aktivní zóny „jaderného reaktoru“.

0B
Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení

0B001
Provozní celky pro separaci izotopů „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ a „zvláštních štěpných materiálů“ a speciálně pro ně konstruované nebo upravené zařízení a součásti:

a.

provozní celky speciálně konstruované pro separaci izotopů „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ a „zvláštních štěpných materiálů“:

1.

provozní celky pro separaci odstřeďováním plynů,

2.

provozní celky pro separaci plynovou difuzí,

3.

provozní celky pro aerodynamickou separaci,

4.

provozní celky pro separaci chemickou výměnou,

5.

provozní celky pro separaci iontovou výměnou,

6.

provozní celky pro izotopickou separaci atomových par za použití „laseru“ (AVLIS),

7.

provozní celky pro izotopickou separaci molekul za použití „laseru“ (MLIS),

8.

provozní celky pro plazmovou separaci,

9.

provozní celky pro elektromagnetickou separaci;

b.

plynové odstředivky a jejich sestavy a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace odstřeďováním plynů:

V položce 0B001.b se ‚materiálem s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘ rozumí některý z těchto materiálů:

a.

vysokopevnostní ocel tvrzená stárnutím s mezí pevnosti v tahu 2 050 MPa nebo více,

b.

hliníkové slitiny s mezí pevnosti v tahu 460 MPa nebo více

c.

„vláknité materiály“ s „měrným modulem“ vyšším než 3,18 × 106 m a „měrnou pevností v tahu“ vyšší než 76,2 × 103 m:

1.

plynové odstředivky;

2.

kompletní montážní celky rotorů;

3.

trubkové rotorové válce o tloušťce stěny 12 mm nebo menší, průměru 75 mm až 400 mm, vyrobené z ‚materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘;

4.

kroužky nebo manžety o tloušťce stěny 3 mm nebo menší a o průměru 75 mm až 400 mm, určené jako místní podpěra rotorového válce nebo umožňující spojení řady těchto válců dohromady, vyrobené z ‚materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘;

5.

přepážky o průměru 75 mm až 400 mm pro umístění uvnitř rotorového válce, vyrobené z ‚materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘;

6.

horní a dolní víka o průměru 75 mm až 400 mm pro uzavření konců rotorových válců, vyrobená z ‚materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘;

7.

magnetická závěsná ložiska sestávající z prstencového magnetu zavěšeného v pouzdře vyrobeném z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněném, obsahující tlumicí médium a magnetickou spojku s pólovým nástavcem nebo s druhým magnetem připevněným k hornímu krytu rotoru;

8.

speciálně upravená ložiska obsahující sestavu patního čepu s miskou namontovanou na tlumiči;

9.

molekulární vývěvy obsahující válce, které mají obrobený vnitřní povrch a v něm obrobené nebo tvářené šroubovicové drážky;

10.

kruhově tvarované statory pro vícefázové hysterezní (nebo reluktanční) střídavé motory pro synchronní provoz ve vakuu ve frekvenčním rozsahu 600 Hz až 2 000 Hz a výkonovém rozmezí 50 VA až 1 000 VA;

11.

tělesa odstředivek pro uložení montážního celku rotoru tvořená pevným válcem o tloušťce stěn nejvýše 30 mm, s přesně opracovanými konci a vyrobená z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněná;

12.

odběrní trubky o vnitřním průměru nejvýše 12 mm, speciálně upravené pro extrakci plynného UF6 z rotorového válce na principu působení Pitotovy trubice, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

13.

frekvenční měniče (konvertory nebo invertory), speciálně konstruované nebo upravené pro napájení motorových statorů pro obohacovací plynové odstředivky, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

vícefázový výstup 600 Hz až 2 000 Hz,

b.

řízení frekvence lepší než 0,1 %,

c.

harmonické zkreslení menší než 2 %

d.

účinnost větší než 80 %;

14.

vlnovcové ventily vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo těmito materiály chráněné, o průměru 10 mm až 160 mm;

c.

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace plynovou difuzí:

1.

plynové difuzní bariéry zhotovené z porézních kovových, polymerních nebo keramických „materiálů odolných vůči UF6“ s velikostí pórů od 10 nm do 100 nm, s tloušťkou 5 mm nebo menší a v případě bariér ve tvaru trubky o průměru 25 mm nebo méně;

2.

tělesa plynových difuzérů zhotovená z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněná;

3.

kompresory (pístové, proudové radiální nebo axiální) nebo plynová dmychadla se sacím objemem UF6 1 m3/min nebo více a s výstupním tlakem nejvýše 666,7 kPa, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

4.

hřídelové ucpávky pro kompresory nebo plynová dmychadla uvedené v položce 0B001.c.3., konstruované pro rychlost průniku vyrovnávacího plynu dovnitř nižší než 1 000 cm3/min;

5.

tepelné výměníky zhotovené z hliníku, mědi, niklu nebo slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu nebo zhotovené z kombinace těchto kovů ve formě plátovaných trubek, konstruované pro provoz při nižším než atmosférickém tlaku s takovým únikem, který omezuje vzestup tlaku na méně než 10 Pa za hodinu při tlakové diferenci 100 kPa;

6.

vlnovcové ventily zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, o průměru od 40 mm do 1 500  mm;

d.

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces aerodynamické separace:

1.

separační trysky sestávající ze zakřivených kanálů tvarovaných do štěrbiny s poloměrem zakřivení menším než 1 mm, odolné vůči UF6, které mají uvnitř umístěno nožové ostří rozdělující plyn proudící tryskou do dvou proudů;

2.

vírové trubice ve tvaru cylindrických nebo kónických trubek s tangenciálním vstupem, speciálně konstruované pro separaci izotopů uranu, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, o průměru 0,5 cm až 4 cm a s poměrem délky k průměru 20:1 nebo menším a s jedním nebo více tangenciálními vstupy;

3.

kompresory (pístové, proudové radiální nebo axiální) nebo plynová dmychadla se sacím objemem 2 m3/min nebo více, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné a jejich hřídelové ucpávky;

4.

tepelné výměníky vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

5.

skříně aerodynamických separačních prvků, určené pro instalaci vírových trubic nebo separačních trysek, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

6.

vlnovcové ventily vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, o průměru od 40 mm do 1 500 mm;

7.

zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (vodíku nebo helia) na obsah 1 ppm UF6 nebo méně zahrnující:

a.

kryogenní tepelné výměníky a kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších,

b.

kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších,

c.

separační trysky nebo vírové trubice pro separaci UF6 z nosného plynu,

d.

vymrazovací odlučovače UF6 pracující při teplotách 253 K (–20 °C) nebo nižších;

e.

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace na bázi chemické výměny:

1.

pulsní kolony pro rychlou výměnu kapalina-kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 sekund nebo méně a odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu – z fluorouhlíkových polymerů nebo ze skla – nebo jimi chráněné);

2.

odstředivkové extraktory pro rychlou výměnu kapalina – kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 sekund nebo méně a odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu – z fluorouhlíkových polymerů nebo ze skla – nebo jimi chráněné);

3.

elektrochemické redukční články pro redukci uranu z jednoho valenčního stavu do druhého, odolné vůči koncentrovaným roztokům kyseliny chlorovodíkové;

4.

zařízení s elektrochemickými redukčními články pro získávání U+4 z organického toku, jehož části přicházející do styku s proudícím médiem jsou vyrobeny z vhodného materiálu (např. ze skla, fluorouhlíkových polymerů, polyfenylsulfátu, polyethersulfonátu nebo pryskyřicí impregnovaného grafitu) nebo jím chráněné;

5.

linky pro přípravu roztoku chloridu uranu vysoké čistoty postupem rozpouštění, extrakce z roztoku a/nebo se zařízením pro čištění na bázi iontové výměny a elektrolytickými články pro redukci U+6 nebo U+4 na U+3;

6.

systémy pro oxidaci uranu pro oxidaci U+3 až U+4;

f.

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace na bázi iontové výměny:

1.

pryskyřičné měniče iontů s rychlou reakcí, blánovité nebo pórovité síťované pryskyřice, v nichž jsou aktivní skupiny chemické výměny omezeny na povlak na povrchu neaktivní pórovité nosné látky, a jiné kompozitní látky ve vhodné podobě, včetně částic nebo vláken o průměru 0,2 mm nebo menším, odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové, konstruované pro poločas výměny nižší než 10 sekund a schopné pracovat při teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C);

2.

válcové kolony pro iontovou výměnu o průměru větším než 1 000 mm, vyrobené z materiálu odolného vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. titan nebo fluorouhlíkové plasty) a schopné pracovat při teplotách v rozmezí 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C) a tlaku vyšším než 0,7 MPa;

3.

refluxní systémy iontové výměny (systémy pro chemickou nebo elektrochemickou oxidaci nebo redukci) pro regeneraci redukčních nebo oxidačních činidel používaných v kaskádách pro proces separace na bázi iontové výměny;

g.

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces izotopické separace atomových par za použití „laseru“ (AVLIS):

1.

vysoce výkonná pásová nebo řádkovací elektronová děla s užitečným výkonem na terčíku větším než 2,5 kW/cm pro použití v systémech odpařování uranu;

2.

zařízení pro manipulaci s roztaveným kovovým uranem nebo jeho slitinami sestávající z tavicích kelímků vyrobených z materiálů odolných proti žáru a korozi nebo chráněných takovými materiály (např. tantal, grafit povlečený oxidem yttritým, grafit povlečený jinými oxidy vzácných zemin nebo jejich směsí) a chladicí soustavy tavicích kelímků;

POZN.: VIZ TÉŽ 2A225.

3.

systémy sběračů produktu a zbytků vyrobené z materiálů odolných vůči žáru a korozi parami nebo taveninou kovového uranu nebo vyložené takovými materiály, např. oxidem yttritým povlečený grafit nebo tantal;

4.

skříně separačních jednotek (válcové nebo hranolové nádoby) pro uložení zdroje par kovového uranu, elektronového děla a sběrače produktu a zbytků;

5.

„lasery“ nebo „laserové“ systémy pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu;

POZN.: VIZ TÉŽ 6A005 A 6A205.

h.

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro izotopickou separaci molekul za použití laseru (MLIS) nebo chemické reakce vyvolané selektivní aktivací izotopů za použití laseru (CRISLA):

1.

nadzvukové expanzní trysky pro ochlazení směsi nosného plynu a UF6 na 150 K (– 123 °C) nebo méně, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“;

2.

sběrače produktu – pentafluoridu uranu (UF5) – sestávající z filtru, sběračů nárazového nebo cyklónového typu nebo jejich kombinace, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF5/UF6“;

3.

kompresory vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, a jejich hřídelové ucpávky;

4.

zařízení pro fluoraci z UF5 (tuhý) na UF6 (plynný);

5.

zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (např. dusíku nebo argonu) zahrnující:

a.

kryogenní tepelné výměníky a kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších,

b.

kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších,

c.

vymrazovací odlučovače UF6 pracující při teplotách 253 K (–20 °C) nebo nižších;

6.

„lasery“ nebo „laserové“ systémy pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu;

POZN.: VIZ TÉŽ 6A005 A 6A205.

i.

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces plazmové izotopické separace:

1.

mikrovlnné zdroje energie a antény pro produkci nebo urychlování iontů s výstupní frekvencí větší než 30 GHz a průměrným výstupním výkonem větším než 50 kW;

2.

vysokofrekvenční iontové budicí cívky pro frekvence vyšší než 100 kHz schopné pracovat s průměrným výkonem vyšším než 40 kW;

3.

systémy pro tvorbu uranového plazmatu;

4.

zařízení pro manipulaci s roztaveným uranem nebo uranovými slitinami, sestávající z tavicích kelímků, které jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči žáru a korozi nebo chráněných těmito materiály (např. tantal, grafit povlečený oxidem yttritým, grafit povlečený jinými oxidy vzácných zemin nebo jejich směsí) a chladicí soustavy tavicích kelímků;

POZN.: VIZ TÉŽ 2A225.

5.

systémy sběračů produktu a zbytků vyrobené z materiálů odolných vůči žáru a korozi uranovými parami nebo chráněné těmito materiály, např. oxidem yttritým povlečený grafit nebo tantal;

6.

skříně separačních jednotek (válcové) pro uložení zdroje uranového plazmatu, vysokofrekvenční cívky a sběračů produktu a zbytků, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. korozivzdorné oceli);

j.

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces elektromagnetické separace:

1.

iontové zdroje, jednotlivé nebo vícenásobné, sestávající ze zdroje par, ionizátoru a urychlovače, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu, korozivzdorné oceli nebo mědi) a schopné produkovat celkový proud paprsku iontů 50 mA nebo větší;

2.

iontové deskové kolektory pro pohlcování paprsku iontů obohaceného nebo ochuzeného uranu, sestávající ze dvou nebo více štěrbin a kapes, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu nebo korozivzdorné oceli);

3.

vakuové skříně pro elektromagnetickou separaci uranu vyrobené z nemagnetického materiálu (např. korozivzdorné oceli) a konstruované pro pracovní tlak 0,1 Pa nebo nižší;

4.

pólové nástavce magnetů o průměru větším než 2 m;

5.

vysokonapěťové napáječe pro iontové zdroje se všemi těmito vlastnostmi:

a.

schopné nepřetržitého provozu;

b.

výstupní napětí 20 000 V nebo vyšší,

c.

výstupní proud 1 A nebo vyšší

d.

napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin;

POZN.: VIZ TÉŽ 3A227.

6.

zdroje pro napájení magnetů (vysoce výkonné, stejnosměrné) se všemi těmito vlastnostmi:

a.

schopné nepřetržitého provozu při výstupním proudu 500 A nebo větším a napětí 100 V nebo větším

b.

proudová nebo napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin.

POZN.: VIZ TÉŽ 3A226.

0B002
Speciálně konstruované nebo upravené pomocné systémy, zařízení a součásti pro provozní celky pro izotopickou separaci uvedené v položce 0B001, které jsou vyrobeny z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo chráněné těmito materiály:

a.

dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu;

b.

desublimátory nebo vymrazovací odlučovače používané pro oddělení UF6 přiváděného z obohacovacího procesu pro následnou přeměnu zahřátím;

c.

produktové a zbytkové stanice zajišťující přepravu UF6 do kontejnerů;

d.

zkapalňovací nebo ztužovací stanice používané pro odvádění UF6 z obohacovacího procesu komprimací, ochlazováním a přeměnou plynného UF6 do kapalné nebo tuhé formy;

e.

potrubní systémy rozdělovačů a sběračů, speciálně konstruované nebo upravené pro manipulaci s UF6 v rámci plynové difuze, odstředivkových nebo aerodynamických kaskád;

f.

1.

vakuové rozdělovače nebo vakuové sběrače se sacím výkonem 5 m3/min a více; nebo

2.

vakuové vývěvy, speciálně konstruované pro práci v atmosféře obsahující UF6;

g.

hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6, včetně iontových zdrojů, speciálně konstruované nebo upravené pro kontinuální odběr vzorků nástřiku, produktu nebo zbytků z proudu plynného UF6, se všemi těmito vlastnostmi:

1.

jednotková rozlišovací schopnost pro atomovou hmotnost vyšší než 320,

2.

iontové zdroje vyrobené z chromniklové slitiny nebo monelu nebo vyložené těmito kovy, anebo s niklovým plátováním,

3.

iontové zdroje s ionizací elektronovým ostřelováním

4.

jsou vybaveny systémem sběračů, který je vhodný pro provádění izotopické analýzy.

0B003
Provozní celky pro konverzi uranu a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení:

a.

systémy pro konverzi koncentrátu uranové rudy na UO3,

b.

systémy pro konverzi UO3 na UF6,

c.

systémy pro konverzi UO3 na UO2,

d.

systémy pro konverzi UO2 na UF4,

e.

systémy pro konverzi UF4 na UF6,

f.

systémy pro konverzi UF4 na kovový uran,

g.

systémy pro konverzi UF6 na UO2,

h.

systémy pro konverzi UF6 na UF4,

i.

systémy pro konverzi UO2 na UCl4.

0B004
Provozní celky pro výrobu nebo koncentrování těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria a speciálně pro ně konstruované nebo upravené zařízení nebo součásti:

a.

provozní celky pro výrobu těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria:

1.

provozní celky pro výměnu voda – sirovodík,

2.

provozní celky pro výměnu čpavek – vodík,

b.

zařízení a součásti:

1.

patrové výměnné kolony voda – sirovodík o průměru od 6 do 9 m, vyrobené z jemnozrnné uhlíkaté oceli (např. ASTM A516), schopné provozu při tlaku 2 MPa nebo větším a korozním úbytkem 6 mm nebo větším;

2.

jednostupňová nízkotlaká (tj. 0,2 MPa) radiální odstředivá dmychadla nebo kompresory pro cirkulaci plynného sirovodíku (tj. plynu obsahujícího více než 70 % H2S) s průtokem 56 m3/s nebo vyšším při sacím tlaku 1,8 MPa nebo vyšším a opatřené ucpávkami pro provoz ve vlhkém H2S;

3.

vysokotlaké výměnné kolony čpavek – vodík o výšce 35 m nebo větší a průměru od 1,5 m do 2,5 m, schopné provozu při tlaku větším než 15 MPa;

4.

vnitřní vestavby kolon, včetně stupňovitých vestaveb a stupňovitých recirkulačních čerpadel, včetně ponorných, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek – vodík;

5.

čpavková štěpicí zařízení konstruovaná pro tlak 3 MPa nebo vyšší, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek – vodík;

6.

infračervené absorpční analyzátory schopné kontinuálně analyzovat poměr vodíku k deuteriu při koncentracích deuteria 90 % nebo vyšších;

7.

katalytické hořáky pro konverzi obohaceného plynného deuteria na těžkou vodu procesem výměny čpavek – vodík;

8.

kompletní systémy nebo kolony pro koncentrování těžké vody, které dosahují koncentrací deuteria potřebných pro použití v reaktoru.

0B005
Provozní celky speciálně konstruované pro výrobu palivových článků „jaderného reaktoru“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení.

Provozní celky pro výrobu palivových článků „jaderného reaktoru“ zahrnují takové vybavení, které:

a.

běžně přichází do přímého styku s výrobním tokem jaderných materiálů nebo jej přímo zpracovává či řídí,

b.

utěsňuje jaderný materiál uvnitř ochranného obalu,

c.

kontroluje neporušenost ochranného obalu nebo těsnění

d.

kontroluje konečnou úpravu tuhého paliva.

0B006
Provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků „jaderného reaktoru“ a speciálně pro ně konstruované nebo upravené zařízení a součásti.

Položka 0B006 zahrnuje:

a.

provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků „jaderného reaktoru“, včetně zařízení a součástí, které běžně přicházejí do přímého styku s vyhořelým palivem a zpracovacím procesem základního jaderného materiálu a produktů štěpení a které tento proces přímo regulují;

b.

stroje na sekání nebo drcení palivových článků, tj. dálkově ovládaná zařízení pro řezání, sekání, drcení nebo stříhání ozářených palivových kazet, svazků nebo tyčí „jaderného reaktoru“;

c.

rozpouštěcí nádoby zabezpečené pro udržení podkritického stavu (např. nádoby o malém průměru, prstencové nebo deskové nádoby), které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro rozpouštění vyhořelého paliva „jaderného reaktoru“, schopné odolávat horkým vysoce korozivním kapalinám a které lze dálkově plnit a obsluhovat;

d.

protiproudé rozpouštědlové extraktory a zařízení pro iontovou výměnu, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v provozech na přepracování vyhořelého „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“;

e.

provozní a skladovací nádoby speciálně konstruované pro bezpečné udržení podkritického stavu a odolávající korozivním účinkům kyseliny dusičné;

Provozní a skladovací nádoby mohou mít tyto parametry:

1.

stěny nebo vnitřní konstrukce mají hodnotu borového ekvivalentu (vypočtenou pro všechny prvky konstrukce podle definice uvedené v poznámce k položce 0C004) nejméně 2 %,

2.

maximální průměr válcových nádob 175 mm nebo

3.

maximální tloušťka 75 mm pro deskovou nebo prstencovou nádobu.

f.

provozní řídicí a regulační technika speciálně konstruovaná nebo upravená pro sledování nebo řízení přepracování vyhořelého „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“.

0B007
Závod pro konverzi plutonia a zařízení speciálně sestavené a připravené tímto způsobem:

a.

systémy pro konverzi dusičnanu plutonia na oxid,

b.

systémy pro výrobu kovového plutonia.

0C
Materiály

0C001
„Přírodní uran“ nebo „ochuzený uran“ nebo thorium ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoliv jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek.

Položka 0C001 nezahrnuje:

a.

čtyři gramy nebo méně „přírodního uranu“ nebo „ochuzeného uranu“, pokud jsou obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů;

b.

„ochuzený uran“ speciálně připravený pro tyto civilní nejaderné aplikace:

1.

stínění,

2.

balení,

3.

přítěž o hmotnosti nejvýše 100 kg,

4.

protizávaží o hmotnosti nejvýše 100 kg;

c.

slitiny obsahující méně než 5 % thoria;

d.

keramické výrobky obsahující thorium, které byly vyrobeny pro nejaderné užití.

0C002
„Zvláštní štěpné materiály“

Položka 0C002 nezahrnuje čtyři „efektivní gramy“ nebo méně, pokud jsou obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů.

0C003
Deuterium, těžká voda (oxid deuteria) a jiné sloučeniny deuteria a směsi a roztoky obsahující deuterium, v nichž je izotopický poměr deuteria k vodíku vyšší než 1:5 000.

0C004
Grafit pro jaderné aplikace, o čistotě lepší než 5/106 (5 ppm), vyjádřeno ‚borovým ekvivalentem‘ a o hustotě vyšší než 1,5 g/cm3.

POZN.: VIZ TÉŽ 1C107.

Položka 0C004 nezahrnuje:

a.

grafitové výrobky o hmotnosti nižší než 1 kg, jiné než speciálně konstruované nebo upravené pro užití v jaderných reaktorech,

b.

grafitový prášek.

V položce 0C004 je ‚borový ekvivalent‘ (BE) definován jako suma všech BEz pro nečistoty (s výjimkou BEuhlík, protože uhlík není považován za nečistotu) včetně boru takto:

BEZ (ppm) = CF × koncentrace prvku Z v ppm,

kde CF je koeficient konverze = Formula

a óB, a óz jsou účinné průřezy záchytů tepelných neutronů přírodního boru a prvku Z (v jednotkách barn); a AB, Az je atomová hmotnost přírodního boru a prvku Z.

0C005
Speciálně připravené sloučeniny nebo prášky pro výrobu plynových difuzních bariér, odolné vůči korozi UF6 (např. nikl nebo slitiny obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu, oxid hlinitý a plně fluorované uhlovodíkové polymery), o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší a o střední velikosti částic menší než 10 mikrometrů, měřeno podle normy (ASTM) B330 a s vysokým stupněm rovnoměrnosti velikosti částic.

0D
Software

0D001
„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v této kategorii.

0E
Technologie

0E001
„Technologie“ podle Poznámky k jaderné technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v této kategorii.

KATEGORIE 1

ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1A
Systémy, zařízení a součásti

1A001
Součásti vyrobené z fluorovaných sloučenin:

a.

ucpávky, těsnění, těsnicí materiály nebo palivové vaky, speciálně konstruované pro „letadla“ nebo pro použití v letadlech nebo kosmonautice, vyrobené z více než 50 % hmotnostních z jakýchkoliv materiálů uvedených v položkách 1C009.b. nebo 1C009.c.;

b.

piezoelektrické polymery a kopolymery, vyrobené z vinylidenfluoridových materiálů uvedených v položce 1C009. a.:

1.

ve formě desek nebo fólií

2.

o tloušťce větší než 200 μm;

c.

ucpávky, těsnění, ventilová sedla, vaky nebo membrány, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

jsou vyrobeny z fluoroelastomerů obsahujících alespoň jednu vinyletherovou skupinu jako konstituční jednotku a

2.

jsou speciálně konstruované pro „letadla“, pro použití v kosmonautice nebo pro‚řízené střely‘.

V položce 1A001.c. se ‚řízenými střelami‘ rozumějí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných dopravních prostředků.

1A002
„Kompozitní“ struktury nebo lamináty, které mají cokoli z níže uvedeného:

POZN: VIZ TÉž 1A202, 9A010 a 9A110.

a.

skládající se z organické „matrice“ a materiálů uvedených v položkách 1C010.c., 1C010.d. nebo 1C010.e.

b.

skládající se z kovové nebo uhlíkové „matrice“ a čehokoliv z níže uvedeného:

1.

uhlíkatých „vláknitých materiálů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

„měrný modul“ vyšší než 10,15 × 106 m 

b.

„měrnou pevnost v tahu“ vyšší než 17,7 × 104 m 

2.

materiálů uvedených v položce 1C010.c.

Položka 1A002 nezahrnuje kompozitní struktury nebo lamináty vyrobené z uhlíkatých „vláknitých materiálů“ impregnovaných epoxidovými pryskyřicemi pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ nebo laminátů, jejichž rozměry jsou nejvýše 100 cm × 100 cm.

Položka 1A002 nezahrnuje dokončené nebo rozpracované výrobky, speciálně určené pro tato čistě civilní užití:

a.

sportovní potřeby,

b.

automobilový průmysl,

c.

průmysl obráběcích strojů,

d.

farmaceutické výrobky.

Položka 1A002.b.1 nezahrnuje dokončené nebo rozpracované výrobky, které obsahují maximálně dva rozměry propojených vláken a jsou speciálně určené pro tato užití:

a.

pece na tepelné zpracování kovů určené pro temperování kovů;

b.

zařízení na výrobu silikonových hrušek.

1A003
Výrobky „netavitelných“ aromatických polyimidů ve formě fólií, desek, pásků nebo proužků, které mají některou z těchto vlastností:

a.

tloušťku větší než 0,254 mm

b.

jsou potažené nebo laminované uhlíkem, grafitem, kovy nebo magnetickými látkami.

Položka 1A003 nezahrnje výrobky potažené nebo laminované mědí a určené pro výrobu desek tištěných spojů pro elektroniku.

„Tavitelné“ aromatické polyimidy v jakékoli formě viz položka 1C008.a.3

1A004
Ochranné a detekční vybavení a součásti, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu:

POZN.: Viz též 2B351 a 2B352.

a.

plynové masky, jejich filtry a dekontaminační zařízení, konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek a jejich speciálně konstruovaných součástí:

1.

biologickým prostředkům „přizpůsobeným pro případ války“;

2.

radioaktivním látkám „přizpůsobeným pro případ války“;

3.

bojovým chemickým látkám; nebo

4.

„látkám k potlačení nepokojů“, včetně:

a.

α-brombenzenacetonitrilu, brombenzyl kyanidu (CA) (CAS 5798–79–8);

b.

[(2-chlorfenyl) methylen] propanedintrilu (o-chlorbenzalmalononitrilu) (CS) (CAS 2698–41–1);

c.

2-chloro-1 fenylethanonu, fenylacyl chlorid (ω-chloroacetofenonu) (CN) (CAS 532–27–4);

d.

dibenz-(b,f)-1,4-oxazepinu (CR) (CAS 257–07–8);

e.

10-chlor-5,10-dihydrofenarsazinu, (chlorfenarsazinu), (adamzitu), (DM) (CAS 578–94–9);

f.

N-nonanoylmorfolinu, (MPA) (CAS 5299–64–9).

b.

ochranné oděvy, rukavice a obuv, speciálně konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek:

1.

biologickým prostředkům ‚přizpůsobeným pro případ války“;

2.

radioaktivním látkám ‚přizpůsobeným pro případ války“; nebo

3.

bojovým chemickým látkám (CW).

c.

radiační, biologické a chemické (NBC) detekční systémy, speciálně konstruované nebo upravené pro detekci nebo identifikaci některé z následujících látek a jejich speciálně konstruované součásti:

1.

biologických prostředků „přizpůsobených pro případ války“;

2.

radioaktivních látek „přizpůsobených pro případ války“;

3.

bojových chemických látek (CW).

d.

elektronické vybavení určené pro automatickou detekci nebo identifikaci přítomnosti zbytků „výbušnin“ a pro využití technik ‚stopové detekce‘ (např. povrchové akustické vlny, iontové mobilní spektrometrie, diferenční mobilní spektrometrie, hmotnostní spektrometrie).

‚Stopová detekce‘: schopnost zaznamenat látku v množství menším než 1 ppm v plynném skupenství nebo 1 mg ve skupenství pevném či kapalném.

Položka 1A004.d nezahrnuje vybavení speciálně určené pro laboratorní účely.

Položka 1A004.d nezahrnuje bezpečnostní bezkontaktní průchozí brány.

Položka 1A004 nezahrnuje:

a.

osobní dozimetry radioaktivního záření,

b.

vybavení konstrukčně nebo funkčně omezené na ochranu proti rizikům, která jsou specifická pro bezpečnost domácností a civilní průmysl, jako je hornictví, těžba kamene, zemědělství, farmacie, lékařství, veterinářství, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství nebo potravinářský průmysl.

Technické poznámky:

1.

1A004 zahrnuje vybavení a součásti pro detekci radioaktivních materiálů „přizpůsobených pro případ války“, biologických prostředků „přizpůsobených pro případ války“, bojových chemických látek, ‚simulantů‘ nebo „látek k potlačení nepokojů“ nebo za účelem ochrany proti nim, které byly určeny a které byly úspěšně zkoušeny podle národních norem nebo jejichž účinnost v tomto ohledu byla prokázána jiným způsobem, a to i v případech, kdy se u tohoto vybavení a součástí jedná o využití v civilním průmyslu, jako je hornictví, těžba kamene, zemědělství, farmacie, lékařství, veterinářství, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství nebo potravinářský průmysl.

2.

„Simulant“ je látka nebo materiál, který je používán jako náhrada toxických látek (biologických prostředků nebo chemických látek) při výcviku, výzkumu, zkoušení nebo hodnocení.

1A005
Neprůstřelné obleky a jejich speciálně konstruované součásti, jiné než které jsou vyráběny podle vojenských norem nebo specifikací nebo podle jejich ekvivalentů týkajících se odolnosti.

POZN.: Viz též Seznam vojenského materiálu.

Pro „vláknité materiály“ používané při výrobě neprůstřelných obleků viz 1C010.

Položka 1A005 nezahrnuje neprůstřelné obleky a jejich příslušenství, pokud je jejich uživatelé nosí pro svoji vlastní osobní ochranu.

Položka 1A005 nezahrnuje neprůstřelné obleky určené pouze pro poskytování čelní ochrany proti úlomkům a tlakovým účinkům nevojenských výbušných zařízení.

1A006
Vybavení, speciálně konstruované nebo upravené pro nakládání s improvizovanými výbušnými zařízeními a jejilch speciálně konstruované součástky a příslušenství:

POZN.: VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a.

dálkově řízené dopravní prostředky;

b.

‚disruptory‘.

Technická poznámka:

‚Disruptory‘ jsou zařízení speciálně konstruovaná za účelem zabránit spuštění výbušného zařízení, a to použitím tekutého, pevného nebo zápalného projektilu.

Položka 1A006 nezahrnuje vybavení, pokud doprovází osobu obsluhující uvedené zařízení (operátora).

1A007
Zařízení a vybavení, speciálně konstruované ke spuštění náplní a vybavení s energetickými materiály elektrickými prostředky, a to:

POZN.: VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU, 3A229 a 3A232.

a.

výbušné rozbuškové odpalovací systémy konstruované k aktivaci rozněcovačů uvedených v položce 1A007b.;

b.

elektricky řízené rozněcovače:

1.

odpalovací můstek (EB);

2.

odpalovací můstkový drát (EBW);

3.

nárazník;

4.

odpalovací fóliové rozbušky (EFI).

Technické poznámky:

1.

Místo výrazu rozbuška se někdy používá výraz iniciátor.

2.

Rozbušky zahrnuté do položky 1A007b. používají drobné elektrické vodiče (můstky, můstkové dráty nebo fólie), které se explozivně odpařují, pokud jimi projde rychlý elektrický impuls o vysokém proudu. V nenárazových typech nastartuje výbušný vodič chemickou detonaci dotykem s vysoce výbušnou látkou jako je PETN (pentaerytritol-tetranitrát). V nárazových rozbuškách přirazí výbušné odpařování elektrického vodiče nárazník přes mezeru a dopad nárazu nastartuje chemickou detonaci. Nárazník je v některých typech spouštěn magnetickou silou. Výraz výbušná fólie může označovat jak odpalovací můstek (EB), tak i nárazovou rozbušku.

1A008
Nálože, přístroje a součásti:

a.

‚Usměrněné nálože‘, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

Čistá hmotnost výbušniny (NEQ) větší než 90 g a

2.

Průměr vnějšího obalu činí 75 mm nebo více;

b.

Usměrněné táhlé nálože, které splňují následující požadavky a mají speciálně konstruované součástky:

1.

Výbušná náplň o více než 40 g/m a

2.

Šířka 10 mm nebo více;

c.

Bleskovice s výbušným jádrem majícím plnění více než 64 g/m;

d.

Řezné nástoje, kromě řezných nástrojů určených v položce 1A008.b, a rozřezávací nástroje (na tzv. severing) s čistou hmotností výbušniny (NEQ) více než 3,5 kg.

Technická poznámka:

‚Usměrněné nálože‘: náplně výbušniny tvarované tak, že soustředí účinky tlakové vlny výbuchu.

1A102
Opětně sycené pyrolýzované součásti typu uhlík – uhlík konstruované pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104

1A202
Kompozitní struktury, jiné než uvedené v položce 1A002, ve formě trubek, s oběma těmito vlastnostmi:

POZN.: Viz též 9A010 a 9A110.

a.

vnitřní průměr od 75 mm do 400 mm

b.

jsou vyrobeny z některého „vláknitého materiálu“ uvedeného v položce 1C010.a. nebo 1C010.b. nebo 1C210.a. nebo z uhlíkových prepregů uvedených v položce 1C210.c.

1A225
Platinové katalyzátory speciálně konstruované nebo upravené k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody

1A226
Speciální náplně, které mohou být použity pro oddělování těžké vody od obyčejné s oběma těmito vlastnostmi:

a.

jsou vyrobeny ze síťoviny z fosforového bronzu chemicky upravené ke zvýšení smáčivosti

b.

jsou konstruovány pro použití ve vakuových destilačních kolonách.

1A227
Okna s vysokou hustotou stínící proti radiaci (z olovnatého nebo podobného skla), včetně speciálně pro ně navržených konstrukcí, se všemi těmito vlastnostmi:

a.

‚studená strana‘ větší než 0,09 m2,

b.

hustota vyšší než 3 g/cm3

c.

tloušťka alespoň 100 mm nebo větší.

Technická poznámka:

V položce 1A227 se ‚studenou stranou‘ rozumí prohlížecí strana okna vystavená v navrženém použití nejnižší úrovni radiace.

1B
Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení

1B001
Zařízení pro výrobu vláken, prepregů, polotovarů nebo „kompozitů“ uvedených v položkách 1A002 nebo 1C010 a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

POZN.: Viz též 1B101 a 1B201.

a.

stroje pro navíjení vláken, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více osách a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur nebo laminátů, a to z „vláknitých materiálů“;

b.

stroje pro kladení pásků nebo kabílků, jejichž pohyby určující položení pásků, kabílků nebo fólií, jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur draků letadel nebo ‚řízených střel‘;

V položce 1B001.b. se ‚řízenými střelami‘ rozumějí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušncý dopravních prostředků.

c.

vícesměrové, vícerozměrové stavy nebo pletařské stavy, včetně adaptérů a modifikačních souprav pro tkaní, proplétání nebo oplétání vláken, za účelem výroby „kompozitních“ struktur;

Technická poznámka:

Pro účely položky 1B001.c. zahrnuje technika splétání též pletení.

Položka 1B001.c nezahrnuje textilní strojní zařízení neupravené pro uvedená konečná užití.

d.

zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu výztužných vláken:

1.

zařízení pro přeměnu polymerních vláken (např. polyakrylonitrilových, viskózových, bitumenových nebo polykarbosilanových) na uhlíková vlákna nebo vlákna z karbidu křemíku, včetně speciálních zařízení pro napínání těchto vláken během ohřevu,

2.

zařízení pro chemickou depozici prvků nebo sloučenin v parní fázi na zahřívané vláknité substráty za účelem výroby vláken z karbidu křemíku,

3.

zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (např. oxidu hlinitého);

4.

zařízení na přeměnu prekurzorových vláken obsahujících hliník tepelným zpracováním na vlákna obsahující oxid hlinitý,

e.

zařízení na výrobu impregnovaných vláken (prepregů) uvedených v položce1C010.e. metodou horké taveniny;

f.

zařízení pro nedestruktivní zkoušky, speciálně konstruované pro „kompozitní“ materiály, jak je uvedeno níže:

1.

systémy rentgenové tomografie pro trojrozměrnou detekci vad;

2.

číslicově řízené ultrazvukové zkušební stroje, u nichž jsou pohyby pro umístění vysílačů nebo přijímačů koordinovány a programovány současně ve čtyřech nebo více osách s cílem sledovat trojrozměrné obrysy kontrolované součásti.

1B002
Zařízení pro výrobu kovových slitin, kovových práškových slitin nebo legovaných materiálů, speciálně konstruované za účelem zabránění kontaminace a pro použití v jednom z procesů uvedených v položce 1C002.c.2.

POZN.: Viz též 1B102.

1B003
Nástroje, formy nebo přípravky pro „superplastické tváření“ nebo „difuzní spojování“ titanu, hliníku nebo jejich slitin, speciálně konstruované pro výrobu:

a.

konstrukcí draků letadel nebo kosmických konstrukcí,

b.

„leteckých“ nebo kosmických motorů

c.

speciálně konstruovaných součástí pro konstrukce uvedené v položce 1B003.a nebo pro motory uvedené v položce 1B003.b.

1B101
Zařízení, jiná než uvedená v položce 1B001, pro „výrobu“ kompozitních struktur a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

POZN.: Viz též 1B201.

Součásti a příslušenství uvedené v položce 1B101 zahrnují formy, trny, šablony, upínací přípravky a nástroje pro lisování polotovarů, vytvrzování, odlévání, sintrování nebo lepení kompozitních struktur, laminátů a výrobků z nich.

a.

stroje pro navíjení vláken nebo stroje pro kladení vláken, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více osách a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z vláknitých materiálů, a jejich koordinační a programovací orgány;

b.

stroje pro kladení pásků, jejichž pohyby určující položení a vrstvení pásků nebo fólií mohou být koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur draků letadel a „řízených střel“;

c.

zařízení konstruovaná nebo upravená pro „výrobu“„vláknitých materiálů“:

1.

zařízení pro přeměnu polymerních vláken (např. polyakrylonitrilových, viskózových nebo polykarbosilanových), včetně speciálních zařízení pro napínání těchto vláken během ohřevu;

2.

zařízení pro chemickou depozici prvků nebo sloučenin v parní fázi na zahřáté vláknité substráty;

3.

zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (např. oxidu hlinitého);

d.

zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro povrchovou úpravu vláken nebo pro výrobu prepregů a předlisků uvedených v položce 9C110.

Položka 1B101.d. zahrnuje válce, napínací zařízení, zařízení pro nanášení povlaků, řezací zařízení a raznice.

1B102
„Výrobní zařízení“ pro výrobu kovového prášku, jiné než je uvedeno v položce 1B002, a součásti:

POZN.: Viz též 1B115.b.

a.

„výrobní zařízení“ pro výrobu kovového prášku sloužící pro „výrobu“ sférických nebo atomizovaných materiálů uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. nebo v Seznamu vojenského materiálu v kontrolovaném prostředí.

b.

speciálně konstruované součásti pro „výrobní zařízení“ uvedená v položkách 1B002 nebo 1B102a.

Položka 1B102 zahrnuje:

a.

plazmové generátory (vysokofrekvenční obloukové trysky) sloužící k získání rozprašovaných nebo sférických kovových prášků během procesu v prostředí argon–voda,

b.

elektrovýbušná zařízení sloužící k získání rozprašovaných nebo sférických kovových prášků během procesu v prostředí argon – voda,

c.

zařízení sloužící pro „výrobu“ sférických hliníkových prášků rozprašováním taveniny v inertním prostředí (např. dusík).

1B115
Zařízení, jiná než uvedená v položkách 1B002 nebo 1B102, pro výrobu pohonných látek a jejich složek a speciálně pro ně konstruované součásti:

a.

„výrobní zařízení“ pro „výrobu“, manipulaci nebo zkoušení při přejímání kapalných pohonných látek nebo složek pohonných látek uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu;

b.

„výrobní zařízení“ pro „výrobu“, manipulaci, míchání, tvrzení, lití, lisování, obrábění, protlačování nebo zkoušení při přejímání pevných pohonných látek nebo složek pohonných látek uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu.

Položka 1B115.b. nezahrnuje dávkovací mísiče, kontinuální mísiče nebo fluidní elektrické mlýny. Pokud jde o kontrolu dávkovacích mísičů, kontinuálních mísičů a fluidních elektrických mlýnů, viz 1B117, 1B118 a 1B119.

Pokud jde o zařízení speciálně konstruované pro výrobu vojenského zboží, viz Seznam vojenského materiálu.

Položka 1B115 nezahrnuje zařízení pro „výrobu“, manipulaci a zkoušení při přejímání karbidu boru.

1B116
Speciálně konstruované trysky pro výrobu pyrolyticky upravených materiálů vytvořených na formě, trnu nebo jiném substrátu z prekurzorových plynů, které se rozkládají v teplotním rozmezí 1 573 K (1 300 °C) až 3 173 K (2 900 °C) při tlaku 130 Pa až 20 kPa.

1B117
Dávkovací mísiče, které jsou schopné míchat ve vakuu v rozsahu od nuly do 13,326 kPa a regulovat teplotu mísicí komory, a speciálně konstruované součásti pro tyto činnosti, se všemi těmito vlastnostmi:

a.

celkový objem 110 1 nebo více

b.

nejméně jeden excentricky umístěný mísicí/hnětací hřídel.

1B118
Kontinuální mísiče, které jsou schopné míchat ve vakuu v rozsahu od nuly do 13,326 kPa a regulovat teplotu mísicí komory, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají cokoli z níže uvedeného:

a.

nejméně dva mísicí/hnětací hřídele

b.

jednoduchý rotující hřídel, který osciluje a má hnětací ozubení/kolíky jak na hřídeli i uvnitř stěn mísící komory.

1B119
Fluidní elektrické mlýny sloužící pro drcení nebo rozemílání materiálů uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu a jejich speciálně konstruované součásti.

1B201
Stroje pro navíjení vláken, jiné než uvedené v položkách 1B001 nebo 1B101, a příslušná vybavení:

a.

stroje pro navíjení vláken, se všemi těmito vlastnostmi:

1.

pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách,

2.

jsou speciálně konstruované pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z „vláknitých materiálů“

3.

jsou schopné navíjet válcové rotory o průměru 75 mm až 400 mm a délce 600 mm nebo větší;

b.

koordinační a programové řízení pro stroje pro navíjení vláken, uvedené v položce 1B201.a.;

c.

přesné trny pro stroje pro navíjení vláken uvedené v položce 1B201.a.

1B225
Elektrolyzéry pro výrobu fluoru s výrobní kapacitou větší než 250 g fluoru za hodinu.

1B226
Elektromagnetické izotopové separátory konstruované tak, aby mohly být vybaveny jednoduchými nebo vícenásobnými iontovými zdroji schopnými poskytnout celkový proud iontového svazku 50 mA nebo větší, nebo vybavené takovými zdroji.

Položka 1B226 zahrnuje separátory:

a.

schopné obohacovat stabilní izotopy,

b.

s iontovými zdroji a jímači v magnetickém poli a s iontovými zdroji a jímači mimo toto pole.

1B227
Konvertory pro syntézu amoniaku nebo jednotky pro syntézu amoniaku, v nichž je syntézní plyn (dusík a vodík) oddělován z vysokotlaké výměnné kolony typu amoniak – vodík a syntetizovaný amoniak je v dané koloně recyklován.

1B228
Vodíkové kryogenní destilační kolony se všemi těmito vlastnostmi:

a.

jsou konstruovány pro provoz při vnitřní teplotě 35 K (– 238 °C) nebo nižší;

b.

jsou konstruovány pro provoz při vnitřním tlaku od 0,5 do 5 MPa;

c.

jsou vyrobeny z:

1.

korozivzdorné oceli řady 300 s nízkým obsahem síry, jejíž austenitické číslo zrnitosti podle normy ASTM (nebo podle odpovídající normy) je 5 nebo větší

2.

ekvivalentních kryogenních a s vodíkem kompatibilních materiálů

d.

vnitřní průměr je 1 m nebo větší a účinná délka je 5 m nebo větší.

1B229
Výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík a pro ně určené ‚vnitřní stykač‘:

Pokud jde o kolony speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu těžké vody, viz položka 0B004.

a.

výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík se všemi těmito vlastnostmi:

1.

jsou schopné provozu při tlacích 2 MPa nebo větších;

2.

jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, která má austenitické číslo zrnitosti podle normy ASTM (nebo podle odpovídající normy) 5 nebo větší a

3.

průměr je 1,8 m nebo větší;

b.

‚vnitřní stykače‘ pro výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík uvedené v položce 1B229.a.

Technická poznámka:

‚Vnitřní stykače‘ kolon jsou segmentová patra s účinným souhrnným průměrem 1,8 m nebo větším, jsou konstruovány k usnadnění protiproudového styku a jsou zhotoveny z korozivzdorných ocelí s obsahem uhlíku 0,03 % nebo menším. Mohou to být např. sítová patra, klapková patra, kloboučková probublávací patra nebo turboroštová patra.

1B230
Čerpadla pro oběh katalyzátorů na bázi zředěných či koncentrovaných roztoků amidu draselného v kapalném amoniaku (KNH2/NH3), se všemi těmito vlastnostmi:

a.

jsou vzduchotěsná (tj. hermeticky uzavřená);

b.

výkon je větší než 8,5 m3/h;

c.

mají jednu z těchto vlastností:

1.

pro koncentrované roztoky amidu draselného (1 % nebo více) je provozní tlak 1,5 až 60 MPa

2.

pro zředěné roztoky amidu draselného (méně než 1 %) je provozní tlak 20 až 60 MPa.

1B231
Provozní celky nebo zařízení pro výrobu tritia a jejich vybavení:

a.

provozní celky nebo zařízení pro výrobu, zpětné získávání, extrakci, koncentraci tritia nebo manipulaci s ním;

b.

vybavení provozních celků nebo zařízení pro výrobu tritia:

1.

vodíkové nebo heliové chladicí jednotky, které jsou schopné dosáhnout ochlazení až na teplotu 23 K (– 250 °C) nebo nižší a které mají kapacitu odvodu tepla větší než 150 W;

2.

jímací a čisticí systémy vodíkových izotopů používající jako jímací nebo čisticí prostředek hydridy kovů.

1B232
Turboexpandéry nebo soustrojí turboexpandér – kompresor s oběma těmito vlastnostmi:

a.

jsou konstruované pro provoz s výstupní teplotou 35 K (– 238 °C) nebo nižší

b.

jsou konstruované pro průtok plynného vodíku 1 000 kg/h nebo větší.

1B233
Provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia a jejich vybavení:

a.

provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia;

b.

vybavení pro oddělování izotopů lithia:

1.

náplňové výměnné kolony typu kapalina – kapalina, speciálně konstruované pro amalgamy lithia,

2.

čerpadla rtuti nebo amalgamů lithia,

3.

kyvety pro elektrolýzu amalgamů lithia,

4.

odpařováky pro koncentrované roztoky hydroxidu lithného.

1C
Materiály

Technická poznámka:

Kovy a slitiny:

 

Není-li stanoveno jinak, zahrnují výrazy ‚kovy‘ a ‚slitiny‘ v položkách 1C001 až 1C012 kovy a slitiny v níže uvedených surových a polotovarových formách:

Surové formy:

 

Anody, koule, tyče (včetně vrubových tyčí a předlitků pro válcování), sochory, bloky, předvalky, brikety, spečence, katody, krystaly, kostky, úlomky, zrna, granule, ingoty, hroudy, pelety, prášky, broky, housky, rondely, pláty, bramy, houby, špalky;

Polotovary (též povlakované, plátované, vrtané nebo děrované):

a.

tvářené nebo opracované materiály vyrobené válcováním, tažením, vytlačováním, kováním, zpětným protlačováním, lisováním, granulací, atomizací a broušením, tj. úhelníky, profilové nosníky, kotouče, disky, prach, vločky, fólie a plechy, výkovky, silné plechy, prášek, výlisky a lisované plechy, pásky, kroužky, tyče (včetně holých svařovacích drátů, válcovaných tyčí a válcovaného drátu), tvarová ocel, profily, tlusté plechy, pásy, potrubí, trubky (včetně kruhových, čtvercových a uzavřených průřezů), tažený nebo protlačovaný drát;

b.

litý materiál odlévaný do pískových, kovových nebo sádrových forem, kokil nebo jiných typů forem, včetně vysokotlakých odlitků, spékaných materiálů a materiálů zhotovených práškovou metalurgií.

Účel kontroly nesmí být zmařen vývozem nejmenovaných forem, které by byly prohlašovány za konečné výrobky, přičemž ve skutečnosti představují surové nebo polotovarové formy.

1C001
Materiály speciálně konstruované pro použití jako absorbéry elektromagnetických vln nebo přirozeně vodivé polymery.

POZN.: Viz též 1C101.

a.

Materiály pro absorpci frekvencí větších než 2 × 108 Hz, avšak menších než 3 × 1012 Hz;

Položka 1C001.a. nezahrnuje:

a.

absorbéry vlasového typu zhotovené z přírodních nebo syntetických vláken, s nemagnetickou zátěží pro zajištění absorpce;

b.

absorbéry, které nemají žádnou magnetickou ztrátu a jejichž dopadový povrchnemá rovinný tvar (včetně jehlanů, kuželů, klínů a prolamovaných povrchů);

c.

rovinné absorbéry se všemi těmito vlastnostmi:

1.

jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.

plastové pěnové materiály (pružné nebo tuhé) obsahující uhlíkové plnivo nebo organické materiály, včetně pojiv, které ve srovnání s kovem vydávají o 5 % silnější ozvěnu v šířce pásma větší než ±15 % střední frekvence dopadající energie a které nevydrží teploty vyšší než 450 K (177 °C)

b.

keramické materiály, které ve srovnání s kovem vydávají o 20 % silnější ozvěnu v šířce pásma větší než ±15 % střední frekvence dopadající energie a které nevydrží teploty vyšší než 800 K (527 °C);

Technická poznámka:

Absorpční zkušební vzorky týkající se poznámky 1.c.1. k položce 1C001.a by měly být ve tvaru čtverce o straně nejméně 5 vlnových délek střední frekvence a měly by být umístěny v dálkovém poli vyzařujícího prvku;

2.

pevnost v tahu je menší než 7 × 106 N/m2

3.

pevnost v tlaku je menší než 14 × 106 N/m2;

d.

rovinné absorbéry vyrobené ze spékaného feritu se všemi těmito vlastnostmi:

1.

měrnou hmotnost větší než 4,4

2.

maximální provozní teplotu 548 K (275 °C);

Poznámka 1 k položce 1C001.a. v žádném případě neuvolňuje z kontrolního režimu magnetické materiály poskytující absorpci, pokud jsou obsaženy v nátěrových hmotách.

b.

materiály pro absorpci frekvencí větších než 1,5 × 1014 Hz, avšak menších než 3,7 × 1014 Hz, které nepropouštějí viditelné světlo;

c.

přirozeně vodivé polymerní materiály s ‚objemovou elektrickou vodivostí‘ větší než 10 000 S/m (Siemens na metr) nebo ‚povrchovou rezistivitou‘ nižší než 100 Ω/m2, na bázi těchto polymerů:

1.

polyanilin,

2.

polypyrrol,

3.

polythiofen,

4.

poly(fenylenvinylen)

5.

poly(thienylen-vinylen).

Technická poznámka:

‚Objemová elektrická vodivost‘ a ‚povrchová rezistivita‘ se stanovují podle normy ASTM D-257 nebo podle odpovídajících národních norem.

1C002
Slitiny kovů, práškové slitiny kovů a legované materiály:

POZN.: Viz též 1C202.

Položka 1C002 nezahrnuje slitiny kovů, práškové slitiny kovů a legované materiály určené jako podkladový materiál pro depozici.

Technické poznámky:

1.

Slitiny kovů uvedené v položce IC002 jsou slitiny, ve kterých je obsah uvedeného kovu v procentech hmotnostních vyšší než obsah jakéhokoli jiného prvku.

2.

Životnost na mezi pevnosti při tečení se měří podle normy ASTM E-139 nebo podle odpovídajících národních norem.

3.

Nízkocyklová únavová životnost se měří podle normy ASTM E-606Doporučený postup pro zkoušení nízkocyklové únavové životnosti s konstantní amplitudounebo podle odpovídajících národních norem. Zkoušky by se měly provádět v axiálním směru s průměrným poměrem napětí rovným 1 a faktorem koncentrace napětí (Kt) rovným 1. Průměrné napětí je definováno jako maximální napětí minus minimální napětí, děleno maximálním napětím.

a.

aluminidy:

1.

aluminidy niklu obsahující nejméně 15 % hmotnostních hliníku a nejvýše 38 % hmotnostních hliníku a alespoň jeden přídavný legující prvek;

2.

aluminidy titanu obsahující nejméně 10 % hmotnostních hliníku a alespoň jeden přídavný legující prvek;

b.

slitiny kovů vyrobené z materiálů uvedených v položce 1C002.c.:

1.

slitiny niklu s některou z těchto vlastností:

a.

‚životností na mezi pevnosti při tečení‘10 000 hodin nebo více při 923 K (650 °C) a napětí 676 MPa

b.

‚nízkocyklovou únavovou životností‘10 000 cyklů nebo více při 823 K (550 °C) a maximálním napětí 1 095 MPa;

2.

slitiny niobu s některou z těchto vlastností:

a.

‚životností na mezi pevnosti při tečení‘10 000 hodin nebo více při 1 073 K (800 °C) a napětí 400 MPa

b.

‚nízkocyklovou únavovou životností‘10 000 cyklů nebo více při 973 K (700 °C) a maximálním napětí 700 MPa;

3.

slitiny titanu s některou z těchto vlastností:

a.

‚životností na mezi pevnosti při tečení‘10 000 hodin nebo více při 723 K (450 °C) a napětí 200 MPa

b.

‚nízkocyklovou únavovou životností‘10 000 cyklů nebo více při 723 K (450 °C) a maximálním napětí 400 MPa;

4.

slitiny hliníku s některou z těchto vlastností:

a.

s pevností v tahu 240 MPa nebo více při 473 K (200 °C)

b.

s pevností v tahu 415 MPa nebo více při 298 K (25 °C);

5.

slitiny hořčíku se všemi těmito vlastnostmi:

a.

pevností v tahu 345 MPa nebo větší

b.

rychlostí koroze menší než 1mm/rok ve tříprocentním vodném roztoku chloridu sodného, měřenou podle normy ASTM G-31 nebo podle odpovídajících národních norem;

c.

slitiny kovů ve formě prášku nebo částic se všemi těmito vlastnostmi:

1.

jsou vyrobeny z některého z těchto kompozitních systémů:

Technická poznámka:

X v následujícím textu nahrazuje jeden nebo více legujících prvků.

a.

slitiny niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) schválené pro součásti nebo díly turbínových motorů, tj. s méně než třemi nekovovými částicemi (zavedenými během výrobního procesu), které jsou větší než 100 μm v 109 částic slitiny;

b.

slitiny niobu (Nb-Al-X nebo Nb-X-Al, Nb-Si-X nebo Nb-X-Si, Nb-Ti-X nebo Nb-X-Ti);

c.

slitiny titanu (Ti-Al-X nebo Ti-X-Al);

d.

slitiny hliníku (Al-Mg-X nebo Al-X-Mg, Al-Zn-X nebo Al-X-Zn, Al-Fe-X nebo Al-X-Fe)

e.

slitiny hořčíku (Mg-Al-X nebo Mg-X-Al);

2.

jsou vyrobeny v řízeném prostředí některým z těchto procesů:

a.

„vakuová atomizace“,

b.

„plynová atomizace“,

c.

„rotační atomizace“,

d.

„kalení na chlazenou kovovou desku“,

e.

„zvlákňování z taveniny“ a „rozmělňování“,

f.

„extrakce z taveniny“ a „rozmělňování“

g.

„mechanické legování“

3.

jsou schopné vytvořit materiály uvedené v položkách 1C002.a. nebo 1C002.b.

d.

legované materiály, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

jsou vyrobeny z některého z kompozitních systémů uvedených v položce 1C002.c.1.;

2.

jsou ve formě nerozmělněných vloček, proužků nebo tenkých tyčí

3.

jsou vyrobeny v řízeném prostředí některým z těchto procesů:

a.

„kalení na chlazenou kovovou desku“,

b.

„zvlákňování z taveniny“

c.

„extrakce z taveniny“.

1C003
Magnetické kovy všech typů a v jakékoli formě, které mají některou z těchto vlastností:

a.

počáteční relativní propustnost 120 000 nebo větší a tloušťku 0,05 mm nebo menší;

Technická poznámka:

Měření počáteční propustnosti se musí provádět na plně vyžíhaných materiálech.

b.

magnetostrikční slitiny, které mají některou z těchto vlastností:

1.

magnetostrikční nasycení větší než 5 × 10–4

2.

magnetomechanický faktor vazby (k) větší než 0,8

c.

pásy z amorfních nebo ‚nanokrystalických‘ slitin, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

složení: minimálně 75 % hmotnostních železa, kobaltu nebo niklu,

2.

nasycená magnetická indukce (BS) 1,6 T nebo větší

3.

mají některou z těchto vlastností;

a.

tloušťka pásu 0,02 mm nebo menší

b.

elektrická rezistivita 2 × 10–4 Ω cm nebo větší.

Technická poznámka:

‚Nanokrystalické‘ materiály uvedené v položce 1C003.c. jsou materiály, které mají velikost krystalického zrna stanovenou rentgenovou difrakcí 50 nm nebo nižší.

1C004
Slitiny uranu s titanem nebo slitiny wolframu s „matricí“ na bázi železa, niklu nebo mědi, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

hustota větší než 17,5 g/cm3,

b.

mez pružnosti vyšší než 880 MPa,

c.

mez pevnosti v tahu větší než 1 270 MPa

d.

prodloužení větší než 8 %.

1C005
„Supravodivé“„kompozitní“ vodiče o délce větší než 100 m nebo o hmotnosti vyšší než 100 g:

a.

„supravodivé“„kompozitní“ vodiče obsahující jedno nebo více niob-titanových ‚vláken‘, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

zalitých v „matrici“, jiných než z mědi nebo směsi na bázi mědi

2.

s plochou průřezu menší než 0,28 × 10–4 mm2 (u kruhových ‚vláken‘ průměr 6 μm);

b.

„supravodivé“„kompozitní“ vodiče sestávající z jednoho nebo více „supravodivých“‚vláken‘, jiných než niob-titanových, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

„kritická teplota“ při nulové magnetické indukci vyšší než 9,85 K (– 263,31 °C)

2.

zůstávají v „supravodivém“ stavu při teplotě 4,2 K (– 268,96 °C), jsou-li vystaveny magnetickému poli orientovanému v libovolném směru kolmému na podélnou osu vodiče a odpovídajícímu magnetické indukci 12 T, s kritickou hustotou proudu vyšší než 1,750 A/mm2 v celém průřezu vodiče;

c.

„supravodivé“„kompozitní“ vodiče sestávající z jednoho nebo více „supravodivých“‚vláken‘, které zůstávají v „supravodivém“ stavu při teplotě vyšší než 115 K (– 158,16 °C).

Technická poznámka:

Pro účely bodu 1C005 mohou mít ‚vlákna‘ podobu drátu, válce, filmu, pásky nebo tkanice.

1C006
Kapaliny a maziva:

a.

hydraulické kapaliny obsahující jako hlavní přísady některé z těchto sloučenin nebo materiálů:

1.

syntetické ‚silikonové oleje‘, které mají všechny tyto vlastnosti:

Technická poznámka:

Pro účely položky 1C006.a.1. obsahují ‚silikonové oleje‘ výhradně křemík, vodík a uhlík.

a.

‚bod vzplanutí‘ vyšší než 477 K (204 °C);

b.

‚bod tuhnutí‘ 239 K (–34 °C) nebo menší;

c.

‚index viskozity‘ 75 nebo větší

d.

‚tepelná stabilita‘ při 616 K (343 °C)

2.

‚chlorfluoruhlovodíky‘, které mají všechny tyto vlastnosti:

Technická poznámka:

Pro účely položky 1C006.a.2. obsahují ‚chlorfluoruhlovodíky‘ výhradně uhlík, fluor a chlor.

a.

nemají ‚bod vzplanutí‘,

b.

‚teplota samovznícení‘ vyšší než 977 K (704 °C),

c.

‚bod tuhnutí‘ 219 K (–54 °C) nebo nižší,

d.

‚index viskozity‘ 80 nebo vyšší

e.

bod varu 473 K (200 °C) nebo vyšší;

b.

maziva obsahující jako hlavní přísady některé z těchto sloučenin nebo materiálů:

1.

fenylenethery, alkylfenylenethery nebo thioethery nebo jejich směsi, které obsahují více než dvě etherové nebo thioetherové funkční skupiny nebo jejich směsi

2.

fluorované silikonové oleje s kinematickou viskozitou, měřenou při teplotě 298 K (25 °C), nižší než 5 000 mm2/s (5 000 cS);

c.

tlumicí nebo flotační kapaliny o čistotě vyšší než 99,8 %, které obsahují méně než 25 částic o velikosti nejméně 200 μm ve 100 ml a vyrobené alespoň z 85 % z některých těchto sloučenin nebo materiálů:

1.

dibromtetrafluorethan,

2.

polychlortrifluorethylen (pouze olejové a voskové modifikace)

3.

polybromtrifluorethylen;

d.

fluorouhlíkaté chladicí kapaliny pro elektroniku, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

obsahují 85 % hmotnostních nebo více některých těchto látek nebo jejich směsí:

a.

monomerní formy perfluorpolyalkylether-triazinů nebo perfluorovaných alifatických etherů,

b.

perfluoroalkylaminy,

c.

perfluorocykloalkany

d.

perfluoroalkany;

2.

hustota při 298 K (25 °C) 1,5 g/ml nebo vyšší;

3.

kapalné skupenství při 273 K (0 °C)

4.

obsahují 60 % hmotnostních fluoru nebo více.

Technická poznámka:

Pro účely položky 1C006:

1.

‚bod vzplanutí‘ se určuje metodou Cleveland Open Cup popsanou v normě ASTM D – 92 nebo v odpovídajících národních normách;

2.

‚bod tuhnutí‘ se určuje metodou popsanou v normě ASTM D-97 nebo v odpovídajících národních normách;

3.

‚index viskozity‘ se určuje metodou popsanou v normě ASTM D-2270 nebo v odpovídajících národních normách;

4.

‚tepelná stabilita‘ se určuje tímto zkušebním postupem nebo podle odpovídajících národních norem:

 

20 ml zkoušené kapaliny se vloží do komory o objemu 46 ml zhotovené z korozivzdorné oceli třídy 317, která obsahuje kuličky z nástrojové oceli M-10, oceli 52 100 a lodního bronzu (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn), jejichž (nominální) průměr je 12,5 mm.

 

Komora se propláchne dusíkem, uzavře se za atmosférického tlaku a její teplota se zvýší na 644 ±6 K (371 ±6 °C) a na této úrovni se udržuje po dobu šesti hodin.

Vzorek se pokládá za tepelně stálý, jestliže jsou po skončení uvedeného postupu splněny všechny tyto podmínky:

a.

ztráta hmotnosti každé kuličky je menší než 10 mg/mm2 povrchu kuličky,

b.

změna původní viskozity stanovené při 311 K (38 °C) je menší než 25 %

c.

celkové číslo kyselosti nebo zásaditosti je menší než 0,40;

5.

‚teplota samovznícení‘ se určuje metodou popsanou v normě ASTM E-659 nebo v odpovídajících národních normách.

1C007
Materiály na bázi keramiky, nekompozitní keramické materiály, „kompozitní“ materiály s keramickou „matricí“ a prekurzorové materiály:

POZN.: Viz též 1C107.

a.

základní materiály z jednoduchých nebo komplexních boridů titanu, které mají celkový obsah kovových nečistot, kromě nečistot přidávaných záměrně, menší než 5 000 ppm, průměrná velikost částic se rovná nebo je menší než 5 μm a které nemají více než 10 % částic větších než 10 μm;

b.

nekompozitní keramické materiály v surové nebo polotovarové formě z boridů titanu o hustotě nejméně 98 % teoretické hustoty;

Položka 1C007.b. nezahrnuje brusiva.

c.

„kompozitní“ materiály typu keramika – keramika se skleněnou nebo oxidovou „matricí“ a vyztužené vlákny, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.

Si-N,

b.

Si-C,

c.

Si-Al-O–N

d.

Si-O–N

2.

mají „měrnou pevnost v tahu“ vyšší než 12,7 × 103m;

d.

„kompozitní“ materiály typu keramika – keramika se spojitou kovovou fází nebo bez ní, obsahující částice, whiskery nebo vlákna, kde „matrici“ tvoří karbidy nebo nitridy křemíku, zirkonia nebo boru;

e.

prekurzorové materiály (tj. polymerní nebo organokovové materiály pro zvláštní účely) pro výrobu jakékoli fáze nebo fází materiálů uvedených v položce 1C007.c.:

1.

polydiorganosilany (pro výrobu karbidu křemíku),

2.

polysilazany (pro výrobu nitridu křemíku),

3.

polykarbosilazany (pro výrobu keramiky s křemíkovými, uhlíkovými a dusíkovými složkami);

f.

„kompozitní“ materiály typu keramika – keramika s oxidovou nebo skleněnou „matricí“ a vyztužené spojitými vlákny z některého z těchto materiálů:

1.

Al2O3

2.

Si-C–N.

1C007.f. nezahrnuje „kompozity“ obsahující vlákna z těchto systémů s pevností v tahu menší než 700 MPa při 1 273 K (1 000 °C) nebo odolností proti tečení vlákna v tahu větší než 1 % napětí na mezi tečení při zatížení 100 MPa a teplotě 1 273 K (1 000 °C) po dobu 100 hodin.

1C008
Nefluorované polymerní látky:

a.

1.

bismaleimidy,

2.

aromatické poly(amidimidy),

3.

aromatické polyimidy,

4.

aromatické poly(etherimidy), u nichž je teplota skelného přechodu (Tg) vyšší než 513 K (240 °C);

Položka 1C008.a. zahrnuje látky v kapalné nebo pevné „tavitelné“ formě, včetně pryskyřice, prášku, pelet, filmu, listu, pásky nebo tkanice.

„Netavitelné“ aromatické polyimidy ve formě fólií, desek, pásků nebo proužků viz položka 1A003.

b.

termoplastické kopolymery tekutých krystalů, které mají teplotu tepelné deformace, měřenou podle normy ISO 75–2 (2004) metoda A, nebo podle odpovídajících národních norem, vyšší než 523 K (250 °C) při zatížení 1,80 N/mm2 a které jsou složeny:

1.

z některé z těchto látek,

a.

fenylen, bifenylen nebo naftalen

b.

fenylen, bifenylen nebo naftalen s methylovou, terc- butylovou nebo fenylovou substituovanou skupinou

2.

z některé z těchto kyselin:

a.

kyselina tereftalová,

b.

kyselina 6-hydroxy-2-naftoová

c.

kyselina 4-hydroxybenzoová;

c.

nevyužito;

d.

(poly)arylenketony;

e.

poly(arylensulfidy), kde arylenovou skupinu tvoří bifenylen, trifenylen nebo jejich kombinace;

f.

poly(bifenylenethersulfon), u něhož je ‚teplota skelného přechodu‘ (Tg) vyšší než 513 K (240 °C).

Technická poznámka:

Teplota skelného přechodu(Tg) u materiálů uvedených v položce 1C008 se určuje metodou popsanou v normě ISO 11357–2 (1999) nebo podle odpovídajících národních norem..

1C009
Nezpracované fluorové sloučeniny:

a.

kopolymery vinylidenfluoridu, které mají 75 % nebo více beta-krystalické struktury bez prodlužování;

b.

fluorované polyimidy obsahující 10 % hmotnostních a více vázaného fluoru;

c.

fluorované fosfazenové elastomery obsahující 30 % hmotnostních a více vázaného fluoru.

1C010
„Vláknité materiály“, které lze použít v „kompozitních“ strukturách nebo laminátech s organickou „matricí“, kovovou„matricí“ nebo uhlíkovou „matricí“:

POZN.: VIZ TÉŽ 1C210 a 9C110.

a.

organické „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

„měrný modul“ vyšší než 12,7 × 106 m 

2.

„měrnou pevnost v tahu“ vyšší než 23,5 × 104 m;

Položka 1C010 nezahrnuje polyethylen.

b.

uhlíkaté „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

„měrný modul“ vyšší než 12,7 × 106 m 

2.

„měrnou pevnost v tahu“ vyšší než 23,5 × 104 m;

Položka 1C010.b. nezahrnuje tkaniny vyráběné z „vláknitých materiálů“ pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ nebo laminátů, u nichž je velikost jednotlivých listů nejvýše 100 cm × 100 cm.

Technická poznámka:

Vlastnosti materiálů popsaných v položce 1C010.b. se určují podle metod SRM 12 až 17 doporučených sdružením SACMA, normou ISO 10618 (2004) 10.2.1, metoda A nebo zkouškami v tahu podle odpovídajících národních norem a jako výsledek je třeba brát průměrnou hodnotu série.

c.

anorganické „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

„měrný modul“ vyšší než 2,54 × 106 m 

2.

bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře vyšší než 1 922 K (1 649 °C);

Položka 1C010.c. nezahrnuje:

a.

nespojitá, vícefázová polykrystalická vlákna z oxidu hlinitého ve formě sekaných vláken nebo rohože s nahodile orientovanými vlákny, které obsahují 3 % hmotnostní nebo více oxidu křemičitého směrným modulemmenším než 10 x106  m,

b.

molybdenová vlákna nebo vlákna ze slitin molybdenu;

c.

borová vlákna,

d.

nespojitá keramická vlákna, jejichž bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertním prostředí je nižší než 2 043 K (1 770 °C).

d.

„vláknité materiály“ s některou z těchto vlastností:

1.

složené z některých těchto látek:

a.

poly(etherimidy) uvedené v položce 1C008.a.

b.

materiály uvedené v položkách 1C008.b. až 1C008.f.

2.

skládající se z materiálů uvedených v položkách 1C010.d.1.a. nebo 1C010.d.1.b. a „směsné“ s jinými vlákny uvedenými v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c.;

e.

pryskyřicí nebo bitumenem impregnovaná vlákna (prepregy), kovem nebo uhlíkem potažená vlákna (polotovary) nebo „polotovary z uhlíkových vláken“:

1.

vyrobená z „vláknitých materiálů“ uvedených v položkách 1C010.a, 1C010.b. nebo 1C010.c.;

2.

vyrobená z organických nebo uhlíkatých „vláknitých materiálů“ se všemi těmito vlastnostmi:

a.

„měrnou pevností v tahu“ vyšší než 17,7 × 104 m,

b.

„měrným modulem“ větším než 10,15 × 106 m,

c.

nezahrnutých do položek 1C010.a. nebo 1C010.b.

d.

jsou-li impregnovány materiály uvedenými v položce 1C008 nebo 1C009.b., „s teplotou skelného přechodu“ (Tg) vyšší než 383 K (110 °C) nebo jsou-li impregnovány fenolickými či epoxidovými pryskyřicemi, s „teplotou skelného přechodu“ (Tg) rovnou nebo vyšší než 418 K (145 °C).

Položka 1C010.e. nezahrnuje:

a.

epoxidovou pryskyřicí impregnované „matrice“ z uhlíkatých „vláknitých materiálů“ (prepregů) pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ nebo laminátů, u nichž je velikost jednotlivých listů prepregu nejvýše 100 cm × 100 cm;

b.

prepregy impregnované fenolickými nebo epoxidovými pryskyřicemi, které majíteplotu skelného přechodu(Tg) nižší než 433 K (160 °C) a vytvrzovací teplotu nižší, než jeteplota skelného přechodu“.

Technická poznámka:

Teplota skelného přechodu(Tg) u materiálů uvedených v položce 1C010.e. se stanoví suchou metodou popsanou v normě ASTM D 3418. „Teplota skelného přechodu(Tg) u fenolických a epoxidových pryskyřic se stanoví suchou metodou popsanou v normě ASTM D 4065 při frekvenci 1 Hz a rychlosti ohřevu 2 K (2 °C) za minutu.

1C011
Kovy a sloučeniny:

POZN.: VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU a 1C111.

a.

kovy, jejichž částice jsou menší než 60 μm, ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy, vyrobené z materiálu sestávajícího z 99 % nebo více ze zirkonia, hořčíku nebo jejich slitin;

Technická poznámka:

Přirozený obsah hafnia v zirkoniu (obvykle 2 % až 7 %) je započítán k zirkoniu.

Kovy nebo slitiny uvedené v 1CO11.a. podléhají kontrole, i když jsou zapouzdřeny hliníkem, hořčíkem, zirkoniem nebo beryliem.

b.

bor nebo karbid boru s čistotou 85 % nebo vyšší a s velikostí částic 60 μm nebo méně;

Kovy nebo slitiny uvedené v 1CO11.b. podléhají kontrole, i když jsou zapouzdřeny hliníkem, hořčíkem, zirkoniem nebo beryliem.

c.

guanidin nitrát;

d.

nitroguanidin (NQ) (CAS 556–88–7)

1C012
Tyto materiály:

Technická poznámka:

Tyto materiály se obvykle používají pro jaderné tepelné zdroje.

a.

plutonium v jakékoliv formě s izotopickým obsahem plutonia-238 vyšším než 50 % hmotnostních;

Položka 1C012.a. nezahrnuje:

a.

dodávky obsahující 1 g plutonia nebo méně,

b.

dodávky nejvýše tří „efektivních gramů“, jsou-li obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů.

b.

„předem separované“ neptunium-237 v jakékoliv formě.

1C012.b. nezahrnuje dodávky s obsahem neptunia-237 1 g nebo méně.

1C101
Materiály a přístroje pro snížení rozpoznatelnosti, např. radarové odrazivosti, infračervené, ultrafialové a akustické rozpoznatelnosti, jiné než uvedenév položce 1C001, použitelné v ‚řízených střelách‘, podsystémech „řízené střely“ nebo v bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích specifikovaných v položce 9A012.

Položka 1C101 zahrnuje:

a.

konstrukční materiály a povlaky speciálně konstruované pro snížení radarové odrazivosti,

b.

povlaky včetně nátěrových hmot, speciálně konstruované pro sníženou nebo záměrně pozměněnou odrazivost nebo vysílací schopnost v mikrovlnné, infračervené nebo ultrafialové oblasti elektromagnetického spektra.

Položka 1C101 nezahrnuje povlaky speciálně použité pro tepelnou regulaci kosmických družic.

Technická poznámka:

V položce 1C101 se ‚řízenou střelou‘ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných dopravních prostředků s dosahem více než 300 km.

1C102
Resaturované, teplem štěpené materiály typu uhlík – uhlík, konstruované pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104.

1C107
Grafitové a keramické materiály, jiné než uvedené v položce 1C007:

a.

jemnozrnný grafit se sypnou hustotou, měřenou při teplotě 288 K (15 °C), 1,72 g/cm3 nebo větší a s velikostí zrn 100 μm nebo menší, použitelný pro trysky raket a čelní štíty kosmických lodí určené pro návrat do atmosféry, jenž je možno opracovat na některý z těchto výrobků:

1.

válce o průměru 120 mm nebo více a délce 50 mm nebo více,

2.

trubky s vnitřním průměrem 65 mm nebo více, tloušťkou stěny 25 mm nebo více a délkou 50 mm nebo více

3.

bloky o rozměrech 120 mm × 120 mm × 50 mm nebo větší;

Viz též položka 0C004.

b.

pyrolytické nebo vlákny zesílené grafity použitelné pro trysky raket a čelní štíty prostředků pro návrat do atmosféry použitelné v „řízených střelách“, kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;

Viz též položka 0C004.

c.

keramické kompozitní materiály (permitivita menší než 6 při jakékoli frekvenci od 100 MHz do 100 GHz) pro použití v radarových anténách použitelných v „řízených střelách“, kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;

d.

zpracovaná nevypálená keramika vyztužená karbidem křemíku, použitelná pro čelní štíty použitelné v „řízených střelách“, kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;

e.

Vyztužené keramické kompozitní materiály z karbidu křemíku použitelné pro čelní štíty, prostředky pro návrat do atmosféry a klapky trysek použitelné v „řízených střelách“, kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104.

1C111
Pohonné látky a chemické složky pohonných látek, jiné než uvedené v položce 1C011:

a.

pohonné látky:

1.

sférický hliníkový prášek, jiný než uvedený v Seznamu vojenského materiálu, složený z částic o jednotném průměru menším než 200 μm a obsahující nejméně 97 % hmotnostních hliníku, jestliže alespoň 10 % celkové hmotnosti tvoří částice o průměru menším než 63 μm, podle normy ISO 2591:1988 nebo podle odpovídajících národních norem;

Technická poznámka:

Velikost částic 63 μm (ISO R-565) odpovídá 250 mesh (Tyler) nebo 230 mesh (jiná než norma ASTM E-11).

2.

kovová paliva, jiná než uvedená v Seznamu vojenského materiálu, o velikosti částic menší než 60 μm, ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy, obsahující nejméně 97 % hmotnostních jednoho nebo více těchto prvků:

a.

zirkonium,

b.

berylium,

c.

hořčík

d.

slitiny kovů uvedených v bodech a. až c.;

Technická poznámka:

Přirozený obsah hafnia v zirkoniu (obvykle 2 % až 7 %) je započítán k zirkoniu.

3.

oxidační činidla použitelná v raketových motorech na kapalná paliva:

a.

oxid dusitý (CAS 10544–73–7);

b.

oxid dusičitý (CAS 10102–44–0)/(CAS 10544–72–6),

c.

oxid dusičný (CAS 10102–03–1),

d.

směsi oxidů dusíků (MON);

Technická poznámka:

Směsi oxidů dusíku (MON) jsou roztoky oxidu dusnatého (NO) v oxidu dusičitém (N2O4/NO2), které mohou být použity v systémech řízených střel. Existuje řada sloučenin, které mohou být označeny jako MONi nebo MONij, kde i a j jsou celá čísla vyjadřující procentní obsah oxidu dusnatého ve směsi (např. MON3 obsahuje 3 % oxidu dusnatého, MON25 25 % oxidu dusnatého. Horní hranice je MON40, 40 % hmotnostních).

e.

Viz TÉŽ Seznam vojenského materiálu PRO inhibitovaná kyselina dusičná dýmavá (IRFNA);

f.

Viz též seznam vojenského materiálu a 1C238 pro sloučeniny složené z fluoru a jednoho nebo více ostatních halogenů, kyslíku nebo dusíku;

4.

deriváty hydrazinu:

POZN.: VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a.

Trimetyl-hydrazin (CAS 1741–01–1);

b.

Tetrametyl-hydrazin (CAS 6415–12–9);

c.

N,N diallylhydrazin;

d.

Allylhydrazin (CAS 7422–78–8);

e.

Etylen dihydrazin;

f.

Monometylhydrazin dinitrát;

g.

Nesymetrický dimetylhydrazin nitrát;

h.

Hydrazinium azid (CAS 14546–44–2);

i.

Dimetylhydrazinium azid;

j.

Hydrazinium dinitrát;

k.

Diimido dihydrazin kyseliny oxalové;

l.

2-hydroxyetylhydrazin nitrát (HEHN);

m.

Viz Seznam vojenského matriálu pro hydrazinium perchlorát;

n.

Hydrazinium diperchlorát;

o.

Metylhydrazin nitrát (MHN);

p.

Dietylhydrazin nitrát (DEHN);

q.

3,6-dihydrazin tetrazin nitrát (1,4-dihydrazin nitrát) (DHTN);

b.

polymerní látky:

1.

polybutadien s koncovou karboxy skupinou (včetně polybutadienu s koncovou karboxylovou skupinou) (CTPB),

2.

polybutadien s koncovou hydroxy skupinou (včetně polybutadienu s koncovou hydroxylovou skupinou) (HTPB), jiný než uvedený v Seznamu vojenského materiálu,

3.

poly(butadien-kyselina akrylová) (PBAA),

4.

poly(butadien-kyselina akrylová-akrylonitril) (PBAN);

5.

polytetrahydrofuran polyetylenglykol (TPEG);

Technická poznámka:

Polytetrahydrofuran polyetylenglykol (TPEG) je blokový kopolymer poly 1,4-butandiolu a polyetylenglykolu (PEG).

c.

jiné přísady a činidla do pohonných látek:

1.

Viz seznam vojenského materiálu pro karborany, dekaborany, pentaborany a jejich deriváty:

2.

triethylenglykol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111–22–8),

3.

2-nitrodifenylamin (CAS 119–75–5)

4.

trimethylolethan-trinitrát (TMETN) (CAS 3032–55–1);

5.

diethylenglykol-dinitrát (DEGDN) (CAS 693–21–0),

6.

Tyto deriváty ferrocenu:

a.

Viz Seznam vojenského materiálu pro katocen,

b.

ethyl ferrocen (CAS 1273–89–8),

c.

propyl ferrocen;

d.

Viz Seznam vojenského materiálu pro n-butyl ferrocen,

e.

pentyl ferrocen (CAS 1274–00–6);

f.

dicyklopentyl ferrocen;

g.

dicyklohexyl ferrocen,

h.

diethyl ferrocen,

i.

dipropyl ferrocen,

j.

dibutyl ferrocen (CAS 1274–08–4);

k.

dihexyl ferrocen (CAS 93894–59–8);

l.

acetyl ferroceny,

m.

Viz Seznam vojenského materiálu pro kyseliny karboxylo-ferrocenové,

n.

Viz Seznam vojenského materiálu pro butacen,

o.

ostatní deriváty ferrocenu použitelné jako modifikátory koeficientu spotřeby raketového paliva, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu.

7.

4,5 diazido-methyl-2-methyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR), který není uveden v Seznamu vojenského materiálu.

Pokud jde o pohonné látky a chemické složky pohonných látek, které nejsou uvedeny v položce 1C111, viz Seznam vojenského materiálu.

1C116
Vysokopevnostní ocele tvrzené stárnutím, které mají mez pevnosti v tahu, měřenou při teplotě 293 K (20 °C), 1 500 MPa nebo větší, ve formě plechu, tabulí nebo trubek s tloušťkou stěny nebo tabule nejvýše 5 mm.

POZN.: VIZ TÉŽ 1C216.

Technická poznámka:

Vysokopevnostní ocele tvrzené stárnutím jsou ocelové slitiny obecně charakterizované vysokým obsahem niklu, velmi nízkým obsahem uhlíku a použitím substitučních prvků nebo precipitačních složek k vyvolání zpevnění slitiny a jejího tvrzení stárnutím.

1C117
Wolfram, molybden a slitiny těchto kovů ve formě stejnoměrných sférických nebo atomizovaných částic o průměru nejvýše 500 μm, s čistotou nejméně 97 % pro výrobu součástí motorů raket použitelných v „řízených střelách“, kosmických nosných prostředcích uvedených v bodu 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v bodu 9A104 (tj. tepelných štítů, kořenů trysek, hrdel trysek a řídicích ploch pro vektorové řízení tahu).

1C118
Titanem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel (Ti-DSS), která má všechny tyto vlastnosti:

a.

má všechny tyto vlastnosti:

1.

obsahující 17,0–23,0 % hmotnostních chromu a 4,5–7,0 % hmotnostních niklu,

2.

obsahující více než 0,10 % hmotnostních titanu,

3.

feriticko-austenitická mikrostruktura (uváděná též jako dvoufázová mikrostruktura), kde nejméně 10 % objemu tvoří austenit (podle normy ASTM E 1181–87 nebo odpovídajících národních norem)

b.

mají některou z těchto podob:

1.

ingoty nebo tyče o velikosti nejméně 100 mm v každém rozměru,

2.

plechy o šířce 600 mm nebo větší a tloušťce 3 mm nebo menší

3.

trubky o vnějším průměru 600 mm nebo větším a o tloušťce stěny 3 mm nebo menší.

1C202
Slitiny, jiné než uvedené v položce 1C002.b.3.nebo .b.4.:

a.

slitiny hliníku s oběma těmito vlastnostmi:

1.

‚schopné dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu 460 MPa nebo větší při 293 K (20 °C)

2.

ve formě trubek nebo plného válcového tvaru (včetně výkovků) o vnějším průměru větším než 75 mm;

b.

slitiny titanu s oběma těmito vlastnostmi:

1.

‚schopné dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu 900 MPa nebo větší při 293 K (20 °C)

2.

ve tvaru trubek nebo plného válcového tvaru (včetně výkovků) o vnějším průměru větším než 75 mm.

Technická poznámka:

Slitinami ‚schopnými dosáhnout‘ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním a po něm.

1C210
‚Vláknité materiály‘ nebo prepregy, jiné než uvedené v položce 1C010.a., b. nebo e.:

a.

uhlíkaté nebo aramidové ‚vláknité materiály‘, které mají některou z těchto vlastností:

1.

„měrný modul“ 12,7 × 106 m nebo větší

2.

„měrná pevnost v tahu“ 235 × 103 m nebo větší;

Položka 1C210.a. nezahrnuje aramidové „vláknité materiály“, které mají nejméně 0,25 % hmotnostních povrchových modifikátorů na bázi esterů;

b.

skelné „vláknité materiály“, které mají obě tyto vlastnosti:

1.

„měrný modul“ 3,18 × 106 m nebo větší

2.

„měrná pevnost v tahu“ 76,2 × 103 m nebo větší;

c.

termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ o šířce nejvýše 15 mm (prepregy) vyrobené z uhlíkatých nebo skelných „vláknitých materiálů“ uvedených v položce 1C210.a. nebo b.

Technická poznámka:

Pryskyřice tvoří matrici kompozitu.

V položce 1C210 se „vláknitými materiály“ rozumějí pouze souvislá „elementární vlákna“, „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“.

1C216
‚Vysokopevnostní ocel, jiná než uvedená v položce 1C116, schopná dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu nejméně 2 050 MPa při teplotě 293 K (20 °C);

Položka 1C216 nekontroluje tvary, u kterých jsou všechny lineární rozměry 75 mm nebo menší.

Technická poznámka:

‚Výraz vysokopevnostní ocel, schopná dosáhnout‘ zahrnje vysokopevnostní ocel před tepelným zpracováním i po něm.

1C225
Bor obohacený izotopem boru 10 (10B) více než je obohacení vyskytující se v přírodě a to: elementární bor, sloučeniny, směsi obsahující bor, výrobky z nich a odpad nebo šrot z kteréhokoli z těchto materiálů.

V položce 1C225 směsi obsahující bor zahrnují i borem dotované materiály.

Technická poznámka:

Přirozený výskyt izotopu bóru-10 je přibližně 18,5 % hmotnostních (atomový poměr 20 %).

1C226
Wolfram, karbid wolframu a slitiny obsahující více než 90 % hmotnostních wolframu, které mají obě tyto vlastnosti:

a.

tvary s dutinou s válcovou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 100 mm až 300 mm

b.

hmotnost větší než 20 kg.

Položka 1C226 nezahrnuje výrobky speciálně konstruované jako závaží nebo kolimátory gamma paprsků.

1C227
Vápník, který má obě tyto vlastnosti:

a.

obsahuje méně než 1 000 ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než než hořčík

b.

obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních boru.

1C228
Hořčík, který má obě tyto vlastnosti:

a.

obsahuje méně než 200 ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než vápník

b.

obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních boru.

1C229
Bismut, který má obě tyto vlastnosti:

a.

čistota 99,99 % hmotnostních nebo vyšší

b.

obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních stříbra.

1C230
Kovové berylium, slitiny obsahující více než 50 % hmotnostních berylia, sloučeniny berylia nebo výrobky z nich a odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů.

Položka 1C230 nezahrnuje:

a.

kovová okna pro rentgenové přístroje nebo pro měřicí přístroje do vrtných sond,

b.

oxidové útvary ve formě výrobků nebo polotovarů speciálně určených pro díly elektronických součástek nebo jako substráty pro elektronické obvody,

c.

 beryl (silikát berylia a hliníku) ve formě smaragdů nebo akvamarinů.

1C231
Kovové hafnium, slitiny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia, sloučeniny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia nebo výrobky z nich a odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů.

1C232
Helium-3 (3He), směsi obsahující helium-3 a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.

Položka 1C232 nezahrnuje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1 g helia-3.

1C233
Lithium, jehož obohacení o izotop lithium-6 (6Li) je vyšší než obohacení vyskytující se v přírodě a výrobky nebo přístroje obsahující obohacené lithium: elementární lithium, slitiny, sloučeniny, směsi obsahující lithium, výrobky z nich, odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů.

Položka 1C233 nezahrnuje termoluminiscenční dozimetry.

Technická poznámka:

Přirozený výskyt izotopu lithium-6 je přibližně 6,5 % hmotnostních (atomový poměr 7,5 %).

1C234
Zirkonium s hmotnostním obsahem hafnia menším než 1 díl hafnia k 500 dílům zirkonia, ve formě kovu, slitin obsahujících více než 50 % hmotnostních zirkonia, sloučenin, výrobků z nich, odpadu nebo zbytků z některého z těchto materiálů.

Položka 1C234 nezahrnuje zirkonium ve formě fólie o tloušťce 0,10 mm nebo menší.

1C235
Tritium, sloučeniny tritia, směsi obsahující tritium s atomovým poměrem tritia k vodíku vyšším než 1:1 000 a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek;

Položka 1C235 nezahrnuje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tritia.

1C236
Radionuklidy emitující alfa záření s poločasem rozpadu nejméně 10 dní, avšak nejvýše 200 let, v těchto formách:

a.

prvek;

b.

sloučeniny s celkovou alfa aktivitou 37 GBq/kg (1 Ci/kg) nebo větší,

c.

směsi s celkovou alfa aktivitou 37 GBq/kg (1 Ci/kg) nebo větší,

d.

výrobky nebo přístroje obsahující některou z výše uvedených látek.

1C236 nezahrnuje výrobky nebo přístroje, jejichž alfa aktivita je nižší než 3,7 GBq (100 mCi).

1C237
Radium-226 (226Ra), slitiny radia-226, sloučeniny radia-226, směsi obsahující radium-226, výrobky z nich a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.

Položka 1C237 nezahrnuje:

a.

lékařské přístroje,

b.

výrobek nebo přístroj obsahující méně než 0,37 GBq (10 mCi) radia-226.

1C238
Chlortrifluorid (CIF3).

1C239
Vysoce účinné výbušniny, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu, nebo látky či směsi obsahující více než 2 % hmotnostní těchto výbušnin, které mají krystalickou hustotu vyšší než 1,8 g/cm3 a detonační rychlost vyšší než 8 000 m/s.

1C240
Práškový nikl nebo porézní kovový nikl, jiný než uvedený v položce 0C005:

a.

práškový nikl, který má obě tyto vlastnosti:

1.

čistota 99,0 % hmotnostních nebo větší

2.

střední velikost částic, měřená podle normy ASTM B 330, menší než 10 μm;

b.

porézní kovový nikl vyrobený z materiálů uvedených v položce 1C240.a.

1C240 nezahrnuje:

a.

vláknité práškové nikly,

b.

jednotlivé plechy z porézního niklu o ploše 1 000 cm2 nebo méně.

Technická poznámka:

Položka 1C240.b. se vztahuje na porézní kov zpracovaný lisováním a spékáním materiálů uvedených v položce 1C240.a. za účelem získání kovového materiálu s jemnými propojenými póry ve struktuře.

1C350
Chemikálie, které mohou být použity jako prekurzory pro toxické látky chemické látky, a „směsi chemikálií“, které obsahují jednu nebo více těchto látek:

POZN.: VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU A 1C450.

1.

thiodiglykol (111–48–8),

2.

oxychlorid fosforečný (10025–87–3),

3.

dimethyl-methylfosfonát (756–79–6),

4.

Viz Seznam vojenského materiálu PRO methylfosfonoyldifluorid (676–99–3),

5.

methylfosfonoyldichlorid (676–97–1),

6.

dimethyl-fosfit (DMP) (868–85–9),

7.

chlorid fosforitý (7719–12–2),

8.

trimethyl-fosfit (TMP) (121–45–9),

9.

thionylchlorid (7719–09–7),

10.

1-methylpiperidin-3-ol (3554–74–3),

11.

N,N-(diisopropylamino)ethylchlorid (96–79–7),

12.

N,N-(diisopropylamino)ethan-1-thiol (5842–07–9),

13.

chinuklidin-3-ol (1619–34–7),

14.

fluorid draselný (7789–23–3),

15.

2-chlorethan-1-ol (107–07–3),

16.

dimethylamin (124–40–3),

17.

diethyl-ethylfosfonát (78–38–6),

18.

diethyl-N,N-dimethylfosforamidát (2404–03–7),

19.

diethyl-fosfit (762–04–9),

20.

dimethylamin-hydrochlorid (506–59–2),

21.

dichlorid kyseliny ethylfosfonité (1498–40–4),

22.

ethylfosfonoyldichlorid (1066–50–8),

23.

Viz Seznam vojenského materiálu PRO ethylfosfonoyldifluorid (753–98–0),

24.

fluorovodík (7664–39–3),

25.

methyl-difenyl(hydroxy)acetát (76–89–1),

26.

dichlorid kyseliny methylfosfonité (676–83–5),

27.

N,N-(diisopropylamino)ethan –1-ol (96–80–0),

28.

3,3-dimethylbutan-2-ol (464–07–3),

29.

Viz Seznam vojenského materiálu PRO 0-ethyl-2-(diisopropylaminoethyl-methylfosfonit (QL) (57856–11–8),

30.

triethylfosfit (122–52–1),

31.

chlorid arsenitý (7784–34–1),

32.

kyselina difenyl(hydroxy)octová (76–93–7),

33.

diethyl-methylfosfonit (15715–41–0),

34.

dimethyl-ethylfosfonát (6163–75–3),

35.

difluorid kyseliny ethylfosfonité (430–78–4),

36.

difluorid kyseliny methylfosfonité (753–59–3),

37.

chinuklidin-3-on (3731–38–2),

38.

chlorid fosforečný (10026–13–8),

39.

3,3-dimethylbutan-2-on (75–97–8),

40.

kyanid draselný (151–50–8),

41.

hydrogenfluorid draselný (7789–29–9),

42.

hydrogenfluorid amonný (1341–49–7),

43.

fluorid sodný (7681–49–4),

44.

hydrogenfluorid sodný (1333–83–1),

45.

kyanid sodný (143–33–9),

46.

triethanolamin (102–71–6),

47.

sulfid fosforečný (1314–80–3),

48.

diisopropylamin (108–18–9),

49.

2-(diethylamino)ethan-1-ol (100–37–8),

50.

sulfid sodný (1313–82–2),

51.

chlorid sirný (10025–67–9),

52.

chlorid sirnatý (10545–99–0),

53.

triethanolamin hydrochlorid (637–39–8),

54.

(2-chlorethyl)diisopropylamin-hydrochlorid (4261–68–1),

55.

kyselina methylfosfonová (993–13–5),

56.

diethyl-methylfosfonat (683–08–9),

57.

dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné (677–43–0),

58.

triisopropylfosfit (116–17–6),

59.

ethyldiethanolamin (139–87–7),

60.

O,O-diethylester kyseliny thiofosforečné (2465–65–8),

61.

O,O-diethylester kyseliny dithiofosforečné (298–06–6),

62.

hexafluorokřemičitan sodný (16893–85–9),

63.

methylfosfonothioyldichlorid (676–98–2).

Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v položce 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32,.33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 a .63, ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 10 % hmotnostních směsi.

Pokud jde o vývoz do „států, které jsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v položce 1C350.1,.3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34,.35, .36, .54, .55, .56, .57 a .63, ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemkálií“ obsahující jednu nebo více chemikálií uvedených v položce 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, 37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 a .62, ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Položka 1C350 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

1C351
Lidské patogeny, zoonózy a „toxiny“:

a.

viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

virus Chikungunya,

2.

virus konžsko-krymské krvácivé horečky,

3.

virus horečky Dengue,

4.

virus východní koňské encefalomyelitidy,

5.

virus Ebola,

6.

virus Hantaan,

7.

virus Junin,

8.

virus horečky Lassa,

9.

virus lymfocytární choriomeningitidy,

10.

virus Machupo,

11.

virus Marburg,

12.

virus opičích neštovic,

13.

virus horečky z Rift Valley,

14.

virus klíšťové encefalitidy, virus ruské jaro-letní encefalitidy,

15.

virus pravých neštovic,

16.

virus venezuelské koňské encefalomyelitidy,

17.

virus západní koňské encefalomyelitidy,

18.

virus bílých neštovic,

19.

virus žluté zimnice,

20.

virus japonské encefalitidy,

21.

virus horečky Kyasanurského lesa,

22.

virus vrtivky (Louping ill),

23.

virus australské encefalitidy (Encefalitida Murray Valley),

24.

virus omské hemoragické horečky,

25.

virus Oropouche,

26.

virus Powassan,

27.

virus Rocio,

28.

virus encefalitidy St. Louis,

29.

virus Hendra (Equine morbillivirus),

30.

jihoamerické hemoragické horečky (Sabia, Flexal, Guanarito),

31.

viry hemoragických horeček s plicním a renálním syndromem (Soul, Dobrava, Puumala, Sin Nombre),

32.

Virus Nipah;

b.

ricketsie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

Coxiella burnetii,

2.

Bartonella quintana (Rochalimea quintana, Rickettsia quintana),

3.

Rickettsia prowasecki,

4.

Rickettsia rickettsii,

c.

bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

Bacillus anthracis,

2.

Brucella abortus,

3.

Brucella melitensis,

4.

Brucella suis,

5.

Chlamydia psittaci,

6.

Clostridium botulinum,

7.

Francisella tularensis,

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei),

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei),

10.

Salmonella typhi,

11.

Shigella dysenteriae,

12.

Vibrio cholerae,

13.

Yersinia pestis,

14.

typy Clostridium perfringens produkující toxin epsylon,

15.

enterohemoragická Escherichia coli, sérotyp 0157 a jiné verotoxin produkující sérotypy;

d.

„toxiny“ a „podjednotky toxinů“:

1.

botulinové toxiny,

2.

toxiny Clostridium perfringens,

3.

conotoxin,

4.

ricin,

5.

saxitoxin,

6.

shiga toxin,

7.

toxiny Staphylococcus aureus,

8.

tetrodotoxin,

9.

verotoxin a bílkoviny podobné shiga toxinu, které inaktivují ribozomy;

10.

microcystin (cyanginosin),

11.

aflatoxiny,

12.

Abrin,

13.

Cholerový toxin,

14.

Diacetoxyscirpenol toxin,

15.

T-2 toxin,

16.

HT-2 toxin,

17.

Modeccin,

18.

Volkensin,

19.

Viscum album Lectin 1 (Viscumin);

Položka 1C351.d nezahrnuje botulinové toxiny nebo conotoxiny ve výrobcích, které splňují všechna tato kritéria:

1.

jsou farmaceutickými výrobky určenými k podávání pacientům při poskytování zdravotní péče,

2.

jsou baleny pro distribuci jako léčiva,

3.

3. jsou schváleny státním orgánem k prodeji jako léčiva.

e.

houby, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“ nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

Coccidioides immitis;

2.

Coccidioides posadasii.

Položka 1C351 nezahrnuje „vakcíny“ nebo „imunotoxiny“.

1C352
Živočišné patogeny:

a.

viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

virus afrického moru prasat,

2.

virus moru drůbeže,

a.

necharakterizovaný

b.

definovaný v příloze I bodě 2 směrnice 2005/94/ESe (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16) jako virus s vysokou patogenitou:

1.

viry typu A, které mají IVPI (index intravenózní patogenity) u šestitýdenních kuřat vyšší než 1,2

2.

viry typu A, podtypu H5 nebo H7, u kterých analýza sekvencí nukleotidů prokázala přítomnost mnohočetných bazických aminokyselin v restrikčním místě hemaglutininu podobně jako u jiných virů HPAI, což značí, že hemaglutinin může být štěpen všudypřítomnou hostitelskou proteázou;

3.

virus katarální horečky ovcí,

4.

virus slintavky a kulhavky,

5.

virus neštovic koz,

6.

virus Aujezskyho choroby,

7.

virus klasického moru prasat,

8.

virus Lyssa,

9.

virus newcastleské choroby,

10.

virus moru malých přežvýkavců,