EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0403

Nařízení Komise (ES) č. 403/2009 ze dne 14. května 2009 o povolení přípravku L-valin jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)

OJ L 120, 15.5.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 51 - 52

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/403/oj

15.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 403/2009

ze dne 14. května 2009

o povolení přípravku L-valin jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká nového povolení aminokyseliny L-valin o čistotě alespoň 98 % z Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640 jako doplňkové látky pro všechny druhy se zařazením do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“.

(4)

Ze stanovisek Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ze dne 30. ledna 2008 (2) a ze dne 18. listopadu 2008 (3) vyplývá, že aminokyselina L-valin o čistotě alespoň 98 % nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo životní prostředí a je považována za zdroj dostupného valinu pro všechny druhy. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „aminokyseliny, jejich soli a analogy“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. května 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal (2008) 695, s. 1–21.

(3)  The EFSA Journal (2008) 872, s. 1–6.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: aminokyseliny, jejich soli a analogy

3c3.7.1

L-valin

Složení doplňkové látky:

L-valin o čistotě alespoň 98 % (v sušině) z Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640

Charakteristika účinné látky:

L-valin (C5H11NO2)

Analytická metoda:

Analytická metoda Společenství pro stanovení aminokyselin (nařízení Komise (ES) č. 152/2009 (1))

Všechny druhy

Uvede se obsah vlhkosti.

3. června 2019


(1)  Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1.


Top