EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0363

Nařízení Komise (ES) č. 363/2009 ze dne 4. května 2009 o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

OJ L 111, 5.5.2009, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 301 - 308

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušeno 32014R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/363/oj

5.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 363/2009

ze dne 4. května 2009

o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1), a zejména na článek 91 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1698/2005, které stanoví právní rámec pro podporu rozvoje venkova ve Společenství z prostředků EZFRV, bylo změněno nařízením Rady (ES) č. 74/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (2). V důsledku toho by se nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 (3) mělo doplnit dodatečnými podrobnými prováděcími předpisy.

(2)

Uplynutí platnosti režimu mléčných kvót podle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (4), vyžaduje od producentů mléka zvláštní úsilí. Je proto vhodné s účinností od začátku programového období zrušit omezení investiční podpory pro podniky produkující mléko tak, aby zůstaly v mezích výrobních kvót přidělených jednotlivým zemědělským podnikům.

(3)

Nařízení (ES) č. 74/2009 zavedlo požadavek přezkumu národních strategických plánů. Měl by být stanoven minimální rozsah tohoto přezkumu.

(4)

Vzhledem k důležitosti priorit stanovených v čl. 16a nařízení (ES) č. 1698/2005, by přezkumy programů rozvoje venkova po prvním provedení uvedeného článku měly být považovány za přezkumy podle čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 a měly by podléhat rozhodnutí Komise.

(5)

Nařízení (ES) č. 74/2009 stanovilo seznam možných účinků, jichž má být dosaženo prostřednictvím operací souvisejících s prioritami uvedenými v článku 16a nařízení (ES) č. 1698/2005. Vzhledem k tomu, že tento seznam není vyčerpávající, mohou členské státy navrhnout dodatečné možné účinky, jichž má být prostřednictvím výše uvedených operací dosaženo. Aby se však zajistila soudržnost s již zjištěnými možnými účinky a s obecným cílem posílit operace související s novými výzvami, měla by možnost, aby členské státy navrhly tyto dodatečné možné účinky, podléhat přezkumu Komisí a stanovisku Výboru pro rozvoj venkova. Změny zavádějící nový možný účinek by proto měly podléhat rozhodnutí Komise.

(6)

Vzhledem k velkému počtu případů, v nichž se přezkumy týkají méně významných výjimek z kritérií pro vymezení oblasti společné organizace trhů a rozvoje venkova, a s cílem snížit administrativní zátěž by Komise již neměla přijímat rozhodnutí o přezkumech týkajících se změn výjimek uvedených v čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1698/2005. Tato kategorie přezkumu by proto měla být vymazána ze seznamu v článku 7 nařízení (ES) č. 1974/2006.

(7)

Měl by být stanoven obsah a kritéria podnikatelských plánů týkajících se podpory pro hospodářství procházející restrukturalizací v důsledku reformy společné organizace trhu.

(8)

Po zrušení „opatření o vynětí půdy z produkce“ podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (5), se musí upravit ustanovení vztahující se na toto opatření.

(9)

Aby se zjednodušilo provádění investičních projektů v době současné hospodářské a finanční krize, měly by se v roce 2009 a 2010 zvýšit maximální stropy pro zálohy.

(10)

Je vhodné upravit ustanovení o státní podpoře pro určitá opatření spolufinancovaná z prostředků EZFRV a pro dodatečné vnitrostátní financování s cílem objasnit jejich rozsah uplatňování a zohlednit nové opatření o hospodářstvích procházejících restrukturalizací v důsledku reformy společné organizace trhu zavedené nařízením (ES) č. 74/2009.

(11)

Je zapotřebí vymezit pojem „zásadní změny“ uvedený v čl. 78 písm. f) nařízení (ES) č. 1698/2005.

(12)

Aby bylo možné monitorovat opatření spojená s prioritami stanovenými v článku 16a nařízení (ES) č. 1698/2005, měly by být ukazatele výsledků a související cíle tvořící součást Společného rámce pro monitorování a hodnocení podle článku 80 uvedeného nařízení stanoveny podle druhu operací.

(13)

Členské státy musí ve svých zrevidovaných programech poskytnout informace o druzích operací spojených s prioritami uvedenými v článku 16a nařízení (ES) č. 1698/2005 a zároveň uvést, které z těchto operací jsou založeny na nových opatřeních, tj. opatřeních doposud neschválených v rámci programu rozvoje venkova. Navíc musí být uvedena orientační výše příspěvku z EZFRV na období let 2010–2013. Za tímto účelem by měly být pozměněny přílohy nařízení (ES) č. 1974/2006.

(14)

Aby se zajistil soulad s datem použitelnosti nařízení (ES) č. 74/2009, které ustanovení tohoto nařízení doplňují, mělo by toto nařízení být použitelné ode dne 1. ledna 2009. Touto zpětnou působností by neměla být porušena zásada právní jistoty dotčených příjemců podpory.

(15)

Nařízení (ES) č. 1974/2006 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1974/2006 se mění takto:

1)

V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Pokud organizace společného trhu (s výjimkou odvětví mléka), včetně režimů přímé podpory, financovaná Evropským zemědělským a záručním fondem uvalí omezení na produkci nebo na podporu Společenství na úrovni jednotlivých zemědělců, hospodářství nebo zpracovatelských podniků, nelze podle nařízení (ES) č. 1698/2005 podporovat žádné investice, které by zvýšily produkci nad tato omezení.“;

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3a

Přezkumy národních strategických plánů v souladu s článkem 12a nařízení (ES) č. 1698/2005 zahrnují přezkum příslušných prvků stanovených v čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení, které jsou spojeny s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 uvedeného nařízení, a zejména hlavních kvantifikovaných cílů.

Národní strategický plán stanoví přibližný a orientační příspěvek z EZFRV podle čl. 69 odst. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 1698/2005 přidělený každé z priorit uvedených v čl. 16a odst. 1 uvedeného nařízení v členském státě a obsahuje příslušná vysvětlení týkající se přidělení prostředků.“;

3)

V čl. 5 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Obsah programů rozvoje venkova uvedený v článku 16 a 16a nařízení (ES) č. 1698/2005 je vytvořen v souladu s přílohou II tohoto nařízení.“;

4)

V článku 7 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

přezkum se týká prvního provedení článku 16a nařízení (ES) č. 1698/2005;“;

b)

doplňuje se nové písmeno e), které zní:

„e)

přezkum zavádí dodatečný možný účinek, který není uveden v příloze II nařízení (ES) č. 1698/2005 a který je spojen s prioritami uvedenými v článku 16a téhož nařízení.“;

5)

V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Změny v programech provedené členskými státy podle čl. 6 odst. 1 písm. c) mohou zahrnovat změny rozdělení financí podle opatření v rámci osy, stejně jako nefinanční změny týkající se zavedení nových opatření a druhů operací, stažení stávajících opatření a druhů operací, změny výjimek uvedených v čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo informace o stávajících opatřeních v programu a jejich popis.“;

6)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 24a

Podnikatelský plán podle článku 35a nařízení (ES) č. 1698/2005

a)

popisuje hlavní aspekty plánované restrukturalizace včetně diverzifikace zaměřené na nezemědělské činnosti;

b)

stanoví zvláštní cíle.“;

7)

V čl. 27 odst. 6 se zrušuje první pododstavec.

8)

V článku 46 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Tento článek se použije rovněž na závazky, jež jsou dotčeny zrušením povinnosti vynětí půdy z produkce v důsledku vstupu nařízení (ES) č. 73/2009 v platnost. Na žádost příjemce mohou být úpravy těchto závazků povoleny i v případě, že není stanovena žádná doložka o přezkumu.“;

9)

V čl. 56 odst. 2 se v prvním pododstavci doplňuje tato věta:

„V případě investic, pro které se v roce 2009 nebo 2010 přijme samostatné rozhodnutí o poskytnutí podpory, se částka záloh může zvýšit až na 50 % veřejné podpory spojené s dotčenou investicí.“;

10)

V článku 57 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Programy rozvoje venkova se mohou vztahovat na platby provedené členskými státy na rozvoj venkova, spadající mimo působnost článku 36 Smlouvy, ve prospěch opatření podle článků 25, 43 až 49 a 52 nařízení (ES) č. 1698/2005 a operací podle opatření uvedených v článcích 21, 24, 28, 29, 30 a 35a uvedeného nařízení nebo doplňkového vnitrostátního financování, spadajícího mimo působnost článku 36 Smlouvy, ve prospěch opatření podle článků 25, 27, 43 až 49 a 52 nařízení (ES) č. 1698/2005 a operací podle opatření uvedených v článcích 21, 24, 28, 29, 30 a 35a uvedeného nařízení, pouze pokud je státní podpora určena v souladu s bodem 9B přílohy II tohoto nařízení.“;

11)

V oddílu 4 „Monitorování a hodnocení“ se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 59a

Pro účely čl. 78 písm. f) nařízení (ES) č. 1698/2005 ‚zásadní návrhy na změny‘ zahrnují změny, v jejichž případě je rozhodnutí Komise povinné, a změny uvedené v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení kromě změn, které se týkají výjimek uvedených v čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1698/2005 a informací o stávajících opatřeních v programu a jejich popisu.“;

12)

V čl. 62 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:

„V případě opatření obsahujících druhy operací uvedené v článku 16a nařízení (ES) č. 1698/2005 jsou ukazatele výsledků a předběžné cíle pro ukazatele výsledků rozděleny podle druhů operací.“;

13)

V čl. 63 odst. 8 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„V případech zásahů vyšší moci nebo výjimečných okolností, a zejména v případě poruchy systému nebo nedostatku trvalého spojení, mohou členské státy zaslat Komisi dokumenty v tištěné podobě nebo prostřednictvím jiných vhodných elektronických prostředků. Toto odeslání v tištěné podobě nebo prostřednictvím jiných elektronických prostředků nelze provádět bez předchozího oznámení Komisi.“;

14)

Přílohy I, II, VII a VIII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009. Bod 1 čl. 1 se však použije ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. května 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 100.

(3)  Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 15.

(4)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.


PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (ES) č. 1974/2006 se mění takto:

1)

Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Režimy podpory uvedené v čl. 2 odst. 2

Ovoce a zelenina (část II hlava I kapitola IV oddíl IVa nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (1))

Víno (hlava II kapitola I nařízení Rady (ES) č. 479/2008) (2)

Tabák (část II hlava I kapitola IV oddíl V nařízení (ES) č. 1234/2007)

Olivový olej (část II hlava I kapitola IV oddíl IV nařízení (ES) č. 1234/2007)

Chmel (článek 68a nařízení (ES) č. 1782/2003)

Skopové a kozí maso (čl. 102 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009) (3)

Včelařství (hlava I kapitola IV oddíl VI nařízení (ES) č. 1234/2007)

Cukr (nařízení Rady (ES) č. 320/2006) (4)

Zvláštní opatření pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech (hlava III nařízení Rady (ES) č. 247/2006) (5) a menší ostrovy v Egejském moři (kapitola III nařízení Rady (ES) č. 1405/2006) (6)

Přímé platby (čl. 41 odst. 3 a článek 68 nařízení (ES) č. 73/2009)

2)

Příloha II se mění takto:

a)

V bodě 5.2 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„—

Potvrzení, že pro opatření podle článků 25, 43 až 49 a 52 nařízení (ES) č. 1698/2005 a pro operace podle opatření podle článků 21, 24, 28, 29, 30 a 35a uvedeného nařízení, jež spadají mimo působnost článku 36 Smlouvy, je zajištěno dodržování postupů státní podpory a kritérií věcné slučitelnosti, zejména stropů podpory pro celkovou veřejnou podporu podle článků 87 až 89 Smlouvy.“;

b)

Bod 5.3 se nahrazuje tímto:

„5.3.   Informace požadované pro osy a opatření

Pro opatření jsou nezbytné tyto zvláštní informace, včetně informací o zvláštních druzích operací uvedených v čl. 16a odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005:“;

c)

Bod 5.3.1.4 se nahrazuje tímto:

d)

Vkládá se nový bod, který zní:

„5.3.1.4.4   Hospodářství procházející restrukturalizací v důsledku reformy společné organizace trhu;

stanovení příslušných reforem společné organizace trhu,

shrnutí požadavků na podnikatelský plán,

výše a trvání podpory.“

e)

Vkládá se nový bod, který zní:

„5.3.6.    Seznam druhů operací podle čl. 16a odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1698/2005 do výše částek podle čl. 69 odst. 5a uvedeného nařízení.

Osa/opatření

Druh operace

Možné účinky

‚Stávající‘ nebo ‚nový‘ druh operace

Odkaz na popis druhu operace v programu rozvoje venkova

Ukazatel výsledků – cíl

Osa 1

Opatření 111

 

 

 

Opatření …

 

 

 

Osa 2

Opatření 211

 

 

 

Opatření …

 

 

 

Osa 3

Opatření 311

 

 

 

Opatření …

 

 

 

 

 

Osa 4

Opatření 411

 

 

 

Opatření …

 

 

 

 

 

Ve sloupci ‚stávající nebo nový druh operace‘ se uvede, zda druh operace spojené s prioritami uvedenými v článku 16a nařízení (ES) č. 1698/2005 již byl nebo ještě nebyl zahrnut do verze programu rozvoje venkova platné ke dni 31. prosince 2008. V této souvislosti se změny existujících druhů operací rovněž považují za ‚nové druhy operací.‘ “

f)

Tabulka 6.1 se nahrazuje tímto:

„6.1.   Roční příspěvky z EZFRV (v EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nekonvergenční regiony

 

 

 

 

 

 

 

Konvergenční regiony (7)

 

 

 

 

 

 

 

Nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (8)

 

 

 

 

 

 

 

Dobrovolné odlišení (9)

 

 

 

 

 

 

 

Dodatečný příspěvek Portugalsku

 

 

 

 

 

 

 

Dodatečné prostředky vyplývající z čl. 69 odst. 5a nařízení (ES) č. 1698/2005 – nekonvergenční region

 

 

 

 

 

 

 

Dodatečné prostředky vyplývající z čl. 69 odst. 5a nařízení (ES) č. 1698/2005 – konvergenční region (10)

 

 

 

 

 

 

 

Celkem z EZFRV

 

 

 

 

 

 

 

g)

Poznámka pod čarou 1, na kterou je uveden odkaz na konci nadpisu tabulky 6.2, se nahrazuje tímto:

„(1)

Tabulka 6.2 se musí zopakovat pro každou dílčí částku příspěvku z EZFRV uvedenou v jednom řádku tabulky 6.1.“;

h)

Vkládá se nový bod, který zní:

„6.3.   Orientační rozpočet týkající se operací uvedených v článku 16a nařízení (ES) č. 1698/2005 mezi dnem 1. ledna 2010 a 31. prosince 2013 (čl. 16a odst. 3 písm. b) do výše částek podle čl. 69 odst. 5a nařízení (ES) č. 1698/2005);

Osa/opatření

Příspěvek z EZFRV na období let 2010–2013

Osa 1

Opatření 111

Opatření …

Osa 2

Opatření 211

Opatření …

Osa 3

Opatření 311

Opatření …

 

Osa 4

Opatření 411

Opatření …

 

Osa 1,2,3 a 4 celkem

…“

i)

V bodě 7 se vkládá tento kód:

„144)

Hospodářství procházející restrukturalizací v důsledku reformy společné organizace trhu“;

j)

V bodě 9B se úvodní slova prvního pododstavce nahrazují tímto:

„Pro opatření podle článků 25, 27 (ve druhém případě pouze pro doplňkové vnitrostátní financování podle článku 89 nařízení (ES) č. 1698/2005), 43 až 49 a článku 52 nařízení (ES) č. 1698/2005 a operace podle opatření uvedených v článcích 21, 24, 28, 29, 30 a 35a uvedeného nařízení, která spadají mimo působnost článku 36 Smlouvy:“;

3)

Příloha VII se mění takto:

a)

V bodě 2 se doplňují tyto odstavce:

„Každý členský stát přijímající v souladu s nařízením Rady (ES) č. 74/2009 (11) dodatečné finanční zdroje v důsledku modulace podle uvedeného nařízení, jakož od roku 2011 i částky nevyužitých prostředků, by měl od roku 2011 do své zprávy zařadit samostatnou kapitolu obsahující alespoň tutéž analýzu, která je uvedena v předcházejícím odstavci, pokud jde o operace spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005. V případě nových členských států kromě Bulharska a Rumunska by tato povinnost byla platná od roku 2014.

Členské státy uplatňující nové opatření ‚144 Hospodářství procházející restrukturalizací‘ by měly předložit zprávu o výsledcích dosažených s ohledem na cíle opatření.

b)

Vkládá se nový bod, který zní:

„3a.

Finanční provedení programu, pokud jde o operace spojené s novými výzvami, přičemž pro každé opatření musí být uvedeno prohlášení o platbách poskytnutých příjemcům po dni 1. ledna 2010 na druhy operací podle čl. 16a odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 a částky uvedené v čl. 69 odst. 5a uvedeného nařízení.

Tabulka shrnující finanční provedení těchto druhů operací musí obsahovat alespoň tyto informace:

Osa/opatření

Roční platba – rok N

Kumulativní platby od roku 2010 do roku N

Opatření 111

Opatření …

 

 

Osa 1 celkem

Opatření 211

Opatření …

 

 

Osa 2 celkem

Opatření 311

Opatření …

 

 

Osa 3 celkem

Opatření 411

Opatření …

 

 

Osa 4 celkem

Program celkem

…“

4)

V příloze VIII se v bodě II SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSLEDKŮ na konec seznamu týkajícího se osy 1 vkládá nový řádek, který zní:

Kód

Opatření

Ukazatele výstupu (*)

„144

Hospodářství procházející restrukturalizací v důsledku reformy společné organizace trhu

Počet hospodářství, která obdržela podporu“


(1)  Úř. věst. L 299, 2.10.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(4)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42.

(5)  Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 265, 26.9.2006, s. 1.“;

(7)  Pro členské státy s konvergenčními regiony.

(8)  Pro členské státy s nejvzdálenějšími regiony nebo menší ostrovy v Egejském moři.

(9)  Pro členské státy, které uplatňují dobrovolné odlišení v souladu s nařízením (ES) č. 378/2007.

(10)  Pro členské státy s konvergenčními regiony přijímající dodatečné prostředky podle čl. 69 odst. 5a nařízení (ES) č. 1698/2005.“

(11)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 100.“;


Top