EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0251

Nařízení Komise (ES) č. 251/2009 ze dne 11. března 2009 , kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o datové soubory, které se sestavují pro strukturální statistiku podniků, a nezbytné úpravy po revizi statistické klasifikace produkce podle činností (CPA) (Text s významem pro EHP )

OJ L 86, 31.3.2009, p. 170–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 039 P. 187 - 245

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Zrušeno 32020R1197 . Latest consolidated version: 14/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/251/oj

31.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/170


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 251/2009

ze dne 11. března 2009,

kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o datové soubory, které se sestavují pro strukturální statistiku podniků, a nezbytné úpravy po revizi statistické klasifikace produkce podle činností (CPA)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 písm. b) a e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 (2) zřídilo obecný rámec pro tvorbu statistiky Společenství o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků ve Společenství. Uvedené nařízení bylo z důvodů jasnosti a racionalizace přepracováno a některá ustanovení byla podstatným způsobem změněna.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2701/98 o datových souborech, které se sestavují pro strukturální statistiku podnikání (3), musí být s ohledem na tyto úpravy změněno. V zájmu jasnosti by mělo být nahrazeno tímto nařízením.

(3)

Pro účely tvorby dat, která budou mezi členskými státy srovnatelná a harmonizovaná, je třeba stanovit frekvenci sestavování víceletých strukturálních statistik podniků a členění výsledků pro vypracování strukturálních statistik podniků.

(4)

Po revizi statistické klasifikace produkce podle činností (CPA) je nezbytné upravit některé názvy ukazatelů v příloze V.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Frekvence sestavování víceletých statistik a členění výsledků podle článků 3 a 7 nařízení (ES) č. 295/2008 jsou stanoveny v datových souborech uvedených v příloze I tohoto nařízení.

Členské státy vypracují tyto datové soubory v souvislosti se sledovaným rokem 2008 a následujícími lety.

Článek 2

Zrušuje se nařízení (ES) č. 2701/98.

Bude se však nadále uplatňovat, pokud jde o datové soubory, jež mají být předloženy v souvislosti se sledovaným rokem 2007 a předchozími lety.

Článek 3

Příloha V nařízení č. 295/2008 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2009.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen/členka Komise


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 344, 18.12.1998, s. 81.


PŘÍLOHA I

DATOVÉ SOUBORY

1.   SLUŽBY

Souhrnná tabulka

Kód souboru

Název

1A

Roční statistika podnikání pro služby

1B

Roční statistika podnikání pro služby v členění podle velikostních skupin

1C

Roční regionální statistika pro služby

1D

Roční statistika podnikání pro centrální bankovnictví

1E

Roční statistika podnikání pro zvláštní agregáty činností

1P

Roční předběžné výsledky pro služby

Roční statistika podnikání pro služby uvedená v příloze I oddíle 4 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 1A

Název souboru

Roční statistika podnikání pro služby

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce H až J a L až N a oddíl 95

Ukazatele

Ukazatel v příloze I oddíle 4 odst. 3:

11 11 0

Počet podniků

Ukazatele v příloze I oddíle 4 odst. 4:

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 12 0

Nákup zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

13 13 1

Platby za zaměstnance najaté od zprostředkovatelských agentur

13 31 0

Osobní náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

16 11 0

Počet pracujících osob (1)

16 13 0

Počet zaměstnanců (1)

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

Úroveň členění činností

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Roční statistika podnikání pro služby v členění podle velikostních skupin uvedená v příloze I oddíle 4 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 1B

Název souboru

Roční statistika podnikání pro služby v členění podle velikostních skupin

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce H až J a L až N a oddíl 95

Ukazatele

Ukazatel v příloze I oddíle 4 odst. 3:

11 11 0

Počet podniků

Ukazatele v příloze I oddíle 4 odst. 4:

12 11 0

Obrat

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

16 11 0

Počet pracujících osob

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění podle velikostních skupin

Počet pracujících osob: 0–1, 2–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250 a více, celkem

Roční regionální statistika pro služby uvedená v příloze I oddíle 4 odst. 3 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 1C

Název souboru

Roční regionální statistika pro služby

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce H až J a L až N a oddíl 95

Ukazatele

Ukazatel v příloze I oddíle 4 odst. 3:

11 21 0

Počet místních jednotek

Ukazatele v příloze I oddíle 4 odst. 5:

13 32 0

Mzdy a platy

16 11 0

Počet pracujících osob

Úroveň členění činností

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění na územní jednotky

NUTS 2, NUTS 1, NUTS 0

Roční statistika podnikání pro centrální bankovnictví uvedená v příloze I oddíle 4 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 1D

Název souboru

Roční statistika podnikání pro centrální bankovnictví

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

Třída 64.11 NACE rev. 2

Ukazatele

Ukazatel v příloze I oddíle 4 odst. 3:

11 11 0

Počet podniků

Ukazatele v příloze I oddíle 4 odst. 4:

12 12 0

Hodnota produkce

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 13 1

Platby za zaměstnance najaté od zprostředkovatelských agentur

13 31 0

Osobní náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

16 11 0

Počet pracujících osob

16 13 0

Počet zaměstnanců

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

Úroveň členění činností

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)

Roční statistika podnikání pro zvláštní agregáty činností uvedená v příloze I oddíle 4 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 1E

Název souboru

Roční statistika podnikání pro zvláštní agregáty činností

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

Zvláštní agregáty

Ukazatele

Ukazatel v příloze I oddíle 4 odst. 3:

11 11 0

Počet podniků

Ukazatele v příloze I oddíle 4 odst. 4:

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 12 0

Nákup zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

13 13 1

Platby za zaměstnance najaté od zprostředkovatelských agentur

13 31 0

Osobní náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

16 11 0

Počet pracujících osob (2)

16 13 0

Počet zaměstnanců (2)

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

Úroveň členění činností

Zvláštní agregáty

B_TO_N_X_K

Podniková ekonomika celkem, kromě peněžnictví a pojišťovnictví

ICT_T

Informační a komunikační technologie celkem (NACE rev. 2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+27.31+95.1+46.5+47.4+58.2+61+62+63.1)

ICT_M

Výroba informačních a komunikačních technologií (NACE rev. 2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+27.31)

ICT_S

Služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (NACE rev. 2: 95.1+46.5+47.4+58.2+61+62+63.1)

HIT

Výroba založená na vysoce vyspělých technologiích (NACE rev. 2 21+26+30.3+32.5)

MHT

Výroba založená na vysoce až středně vyspělých technologiích (NACE rev. 2 20+25.4+27+28+29+30–30.3+33)

MLT

Výroba založená na středně až méně vyspělých technologiích (NACE rev. 2 19+22+23+24+25–25.4)

LOT

Výroba založená na méně vyspělých technologiích (NACE rev. 2 10+11+12+13+14+15+16+17+18+31+32–32.5)

INF

Informační odvětví (NACE rev. 2 58.1+59.1+59.2+60+63+9)

HITS

Služby v oblasti vyspělých technologií (NACE rev. 2 53+58+60+61+62+63+72)

KWNMS

Služby v oblasti trhu náročné na znalosti (NACE rev. 2 50+51+68+69+70+71+73+74+77+78+80+81+82)

CRA

Služby v oblasti počítačů (NACE rev. 2 58.2+62+63.1)

Roční předběžné výsledky pro služby uvedené v příloze I oddíle 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 1P

Název souboru

Roční předběžné výsledky pro služby

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce H až J a L až N a oddíl 95

Ukazatele

Ukazatele v příloze I oddíle 8:

12 11 0

Obrat

16 11 0

Počet pracujících osob

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Předběžné výsledky se předají do deseti měsíců po skončení kalendářního roku sledovaného období.

2.   PRŮMYSL

Souhrnná tabulka

Kód souboru

Název

2A

Roční statistika podnikání pro průmysl

2B

Roční statistika podnikání pro průmysl v členění podle velikostních skupin

2C

Roční regionální statistika pro průmysl

2D

Roční statistika činnostních jednotek pro průmysl

2E

Víceletá statistika podnikání pro průmysl – Nehmotné investice

2F

Víceletá statistika podnikání pro průmysl – Subdodávky

2G

Víceletá statistika podnikání pro průmysl – Členění obratu

2H

Roční statistika podnikání pro průmysl týkající se nákladů na ochranu životního prostředí v členění podle oblastí životního prostředí

2I

Roční statistika podnikání pro průmysl týkající se nákladů na ochranu životního prostředí v členění podle velikostních skupin (počtu pracujících osob)

2J

Víceletá statistika podnikání pro průmysl týkající se nákladů na ochranu životního prostředí v členění podle oblastí životního prostředí

2K

Víceletá statistika podnikání pro průmysl týkající se nákladů na ochranu životního prostředí v členění podle velikostních skupin (počtu pracujících osob)

2P

Roční předběžné výsledky pro průmysl

Roční statistika podnikání pro průmysl uvedená v příloze II oddíle 4 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 2A

Název souboru

Roční statistika podnikání pro průmysl

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B–E

Ukazatele

Ukazatele v příloze II oddíle 4 odst. 2:

11 11 0

Počet podniků

Ukazatele v příloze II oddíle 4 odst. 3:

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

12 13 0

Hrubé obchodní rozpětí

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 12 0

Nákup zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

13 13 1

Platby za zaměstnance najaté od zprostředkovatelských agentur

13 21 3

Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby vyrobených jednotkou

13 31 0

Osobní náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

13 41 1

Platby za dlouhodobý nájem a operativní leasing výrobků

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

15 12 0

Hrubé investice do pozemků

15 13 0

Hrubé investice do stávajících budov a staveb

15 14 0

Hrubé investice do výstavby a rekonstrukce budov

15 15 0

Hrubé investice do strojů a zařízení

15 21 0

Prodej dlouhodobých hmotných aktiv

16 11 0

Počet pracujících osob (3)

16 13 0

Počet zaměstnanců (3)

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

16 15 0

Počet hodin odpracovaných zaměstnanci

18 11 0

Obrat z hlavní činnosti na úrovni třímístného číselného kódu klasifikace NACE rev. 2

20 11 0

Nákup energetických produktů (kromě sekcí D a E klasifikace NACE rev. 2)

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny) pro ukazatel 18 11 0

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce) pro všechny ostatní ukazatele

Roční statistika podnikání pro průmysl v členění podle velikostních skupin uvedená v příloze II oddíle 4 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 2B

Název souboru

Roční statistika podnikání pro průmysl v členění podle velikostních skupin

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B–E

Ukazatele

Ukazatel v příloze II oddíle 4 odst. 2:

11 11 0

Počet podniků

Ukazatele v příloze II oddíle 4 odst. 3:

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 31 0

Osobní náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

16 11 0

Počet pracujících osob

16 13 0

Počet zaměstnanců

16 15 0

Počet hodin odpracovaných zaměstnanci

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění podle velikostních skupin

Počet pracujících osob: 0–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250 a více, celkem

Roční regionální statistika pro průmysl uvedená v příloze II oddíle 4 odst. 2 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 2C

Název souboru

Roční regionální statistika pro průmysl

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B–E

Ukazatele

Ukazatel v příloze II oddíle 4 odst. 2:

11 21 0

Počet místních jednotek

Ukazatele v příloze II oddíle 4 odst. 5:

13 32 0

Mzdy a platy

16 11 0

Počet pracujících osob

Úroveň členění činností

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění na územní jednotky

NUTS 2

NUTS 1

NUTS 0

Roční statistika činnostních jednotek pro průmysl uvedená v příloze II oddíle 4 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 2D

Název souboru

Roční statistika činnostních jednotek pro průmysl

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B–E

Ukazatele

Ukazatel v příloze II oddíle 4 odst. 2:

11 31 0

Počet činnostních jednotek

Ukazatele v příloze II oddíle 4 odst. 6:

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

13 32 0

Mzdy a platy

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

16 11 0

Počet pracujících osob

Úroveň členění činností

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Víceletá statistika podnikání pro průmysl týkající se nehmotných investic, uvedená v příloze II oddíle 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 2E

Název souboru

Víceletá statistika podnikání pro průmysl – Nehmotné investice

První sledovaný rok

2009 pro ukazatele 15 42 0 a 15 44 1

Frekvence

tříletá

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B–E

Ukazatele

Ukazatele v příloze II oddíle 4 odst. 4:

15 42 0

Hrubé investice do koncesí, patentů, licencí, obchodních známek a podobných práv

15 44 1

Investice do nákupu programového vybavení

Úroveň členění činností

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Víceletá statistika podnikání pro průmysl týkající se subdodávek, uvedená v příloze II oddíle 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 2F

Název souboru

Víceletá statistika podnikání pro průmysl – Subdodávky

První sledovaný rok

2008 pro ukazatel 23 11 0

Frekvence

tříletá

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B–E

Ukazatele

Ukazatel v příloze II oddíle 4 odst. 4:

23 11 0

Platby dodavatelům

Úroveň členění činností

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Víceletá statistika podnikání pro průmysl týkající se členění obratu, uvedená v příloze II oddíle 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 2G

Název souboru

Víceletá statistika podnikání pro průmysl – Členění obratu podle druhů činnosti

První sledovaný rok

2008

Frekvence

pětiletá

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B–E

Ukazatele

Ukazatele v příloze II oddíle 4 odst. 4:

18 12 0

Obrat z průmyslových činností

18 15 0

Obrat z činností v oblasti služeb

18 16 0

Obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Roční statistika podnikání pro průmysl týkající se nákladů na ochranu životního prostředí v členění podle oblastí životního prostředí, uvedená v příloze II oddíle 4 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 2H

Název souboru

Roční statistika podnikání pro průmysl týkající se nákladů na ochranu životního prostředí v členění podle oblastí životního prostředí

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B–E (kromě oddílů 37, 38 a 39 NACE rev. 2)

Ukazatele

Ukazatele v příloze II oddíle 4 odst. 3:

21 11 0

Investice do provozních celků a zařízení pro ochranu životního prostředí a do zvláštního příslušenství bránícího znečišťování životního prostředí (hlavně zařízení na konci procesu)

21 12 0

Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií („integrovaná technologie“)

Úroveň členění činností

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění podle oblastí životního prostředí

Ochrana vnějšího ovzduší a podnebí; Správa odpadních vod; Nakládání s odpady; Ostatní činnosti ochrany životního prostředí; celkem.

Roční statistika podnikání pro průmysl týkající se nákladů na ochranu životního prostředí v členění podle velikostních skupin (počtu pracujících osob), uvedená v příloze II oddíle 4 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 2I

Název souboru

Roční statistika podnikání pro průmysl týkající se nákladů na ochranu životního prostředí v členění podle velikostních skupin (počtu pracujících osob)

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B–E (kromě oddílů 37, 38 a 39 NACE rev. 2)

Ukazatele

Ukazatele v příloze II oddíle 4 odst. 3:

21 11 0

Investice do provozních celků a zařízení pro ochranu životního prostředí a do zvláštního příslušenství bránícího znečišťování životního prostředí (hlavně zařízení na konci procesu)

21 12 0

Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií („integrovaná technologie“)

Úroveň členění činností

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění podle velikostních skupin

Počet pracujících osob: 0–49, 50–249, 250 a více, celkem

Víceletá statistika podnikání pro průmysl týkající se nákladů na ochranu životního prostředí v členění podle oblastí životního prostředí, uvedená v příloze II oddíle 4 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 2J

Název souboru

Víceletá statistika podnikání pro průmysl týkající se nákladů na ochranu životního prostředí v členění podle oblastí životního prostředí

První sledovaný rok

2010

Frekvence

tříletá

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B–E (kromě oddílů 37, 38 a 39 NACE rev. 2)

Ukazatele

Ukazatel v příloze II oddíle 4 odst. 4:

21 14 0

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí

Úroveň členění činností

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění podle oblastí životního prostředí

Ochrana vnějšího ovzduší a podnebí; Správa odpadních vod; Nakládání s odpady; Ostatní činnosti ochrany životního prostředí; celkem.

Víceletá statistika podnikání pro průmysl týkající se nákladů na ochranu životního prostředí v členění podle velikostních skupin (počtu pracujících osob), uvedená v příloze II oddíle 4 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 2K

Název souboru

Víceletá statistika podnikání pro průmysl týkající se nákladů na ochranu životního prostředí v členění podle velikostních skupin (počtu pracujících osob)

První sledovaný rok

2010

Frekvence

tříletá

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B–E (kromě oddílů 37, 38 a 39 NACE rev. 2)

Ukazatele

Ukazatel v příloze II oddíle 4 odst. 4:

21 14 0

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí

Úroveň členění činností

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění podle velikostních skupin

Počet pracujících osob: 0–49, 50–249, 250 a více, celkem

Roční předběžné výsledky pro průmysl uvedené v příloze II oddíle 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 259/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 2P

Název souboru

Roční předběžné výsledky pro průmysl

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B–E

Ukazatele

Ukazatele v příloze II oddíle 8:

11 11 0

Počet podniků

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 32 0

Mzdy a platy

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

16 11 0

Počet pracujících osob

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Předběžné výsledky se předají do deseti měsíců po skončení kalendářního roku sledovaného období.

3.   OBCHOD

Souhrnná tabulka

Kód souboru

Název

3A

Roční statistika podnikání pro obchod

3B

Roční statistika podnikání pro obchod v členění podle velikostních skupin pracovníků

3C

Roční regionální statistika pro obchod

3D

Roční statistika podnikání pro obchod v členění podle velikosti obratu

3E

Víceletá statistika podnikání pro obchod a opravy motorových vozidel a motocyklů – Členění obratu podle typu produktů

3F

Víceletá statistika podnikání pro velkoobchod – Členění obratu podle typu produktů

3G

Víceletá statistika podnikání pro maloobchod – Členění obratu podle typu produktů

3H

Víceletá statistika podnikání pro obchod a opravy motorových vozidel a motocyklů – Členění obratu podle druhu činností

3I

Víceletá statistika podnikání pro velkoobchod – Členění obratu podle druhu činností

3J

Víceletá statistika podnikání pro maloobchod – Členění obratu podle druhu činností a počtu maloobchodních prodejen

3K

Víceletá regionální statistika pro obchod

3P

Roční předběžné výsledky pro obchod

Roční statistika podnikání pro obchod uvedená v příloze III oddíle 4 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 3A

Název souboru

Roční statistika podnikání pro obchod

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce G

Ukazatele

Ukazatel v příloze III oddíle 4 odst. 2:

11 11 0

Počet podniků

Ukazatele v příloze III oddíle 4 odst. 3:

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

12 13 0

Hrubé obchodní rozpětí

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 12 0

Nákup zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

13 13 1

Platby za pracovníky najaté agenturami

13 21 0

Změna stavu zásob výrobků a služeb

13 21 1

Změna stavu zásob zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

13 31 0

Osobní náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

15 12 0

Hrubé investice do pozemků

15 13 0

Hrubé investice do stávajících budov a staveb

15 14 0

Hrubé investice do výstavby a rekonstrukce budov

15 15 0

Hrubé investice do strojů a zařízení

15 21 0

Prodej dlouhodobých hmotných aktiv

16 11 0

Počet pracujících osob (4)

16 13 0

Počet zaměstnanců (4)

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

Úroveň členění činností

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Roční statistika podnikání pro obchod v členění podle velikostních skupin pracovníků uvedená v příloze III oddíle 4 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 3B

Název souboru

Roční statistika podnikání pro obchod v členění podle velikostních skupin pracovníků

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce G

Ukazatele

Ukazatel v příloze III oddíle 4 odst. 2:

11 11 0

Počet podniků

Ukazatele v příloze III oddíle 4 odst. 3:

12 11 0

Obrat

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

16 11 0

Počet pracujících osob

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění podle velikostních skupin

Počet pracujících osob: 0–1, 2–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250 a více, celkem

Roční regionální statistika pro obchod uvedená v příloze III oddíle 4 odst. 2 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 3C

Název souboru

Roční regionální statistika pro obchod

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce G

Ukazatele

Ukazatel v příloze III oddíle 4 odst. 2:

11 21 0

Počet místních jednotek

Ukazatele v příloze III oddíle 4 odst. 5:

13 32 0

Mzdy a platy

16 11 0

Počet pracujících osob

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění na územní jednotky

NUTS 2

NUTS 1

NUTS 0

Roční statistika podnikání pro obchod v členění podle velikosti obratu uvedená v příloze III oddíle 4 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 3D

Název souboru

Roční statistika podnikání pro obchod v členění podle velikosti obratu

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce G

Ukazatele

Ukazatel v příloze III oddíle 4 odst. 2:

11 11 0

Počet podniků

Ukazatele v příloze III oddíle 4 odst. 3:

12 11 0

Obrat

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

16 11 0

Počet pracujících osob

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění podle velikostních skupin

Roční obrat v milionech EUR: 0 až méně než 1, 1 až méně než 2, 2 až méně než 5, 5 až méně než 10, 10 až méně než 20, 20 až méně než 50, 50 až méně než 200, 200 a více, celkem

Víceletá statistika podnikání pro obchod a opravy motorových vozidel a motocyklů – Členění obratu podle typu produktů uvedená v příloze III oddíle 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 3E

Název souboru

Víceletá statistika podnikání pro obchod a opravy motorových vozidel a motocyklů – Členění obratu podle typu produktů

První sledovaný rok

2010

Frekvence

pětiletá

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 oddíl 45

Ukazatele

Ukazatel v příloze III oddíle 4 odst. 4:

18 21 0

Členění obratu podle produktů (podle sekce G klasifikace CPA)

Úroveň členění činností

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění produktů

CPA 2008

45.11.1

Velkoobchod s automobily a lehkými motorovými vozidly

45.11.2

Specializovaný maloobchod s automobily a lehkými motorovými vozidly

45.11.3

Ostatní maloobchod s automobily a lehkými motorovými vozidly

45.11.4

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s automobily a lehkými motorovými vozidly

45.19.1

Velkoobchod s ostatními motorovými vozidly

45.19.2

Specializovaný maloobchod s ostatními motorovými vozidly

45.19.3

Ostatní maloobchod s ostatními motorovými vozidly

45.19.4

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními motorovými vozidly

45.31.1

Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla

45.31.2

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla

45.32.1

Specializovaný maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla

45.32.2

Ostatní maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla

45.40.1

Velkoobchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím

45.40.2

Specializovaný maloobchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím

45.40.3

Ostatní maloobchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím

45.40.4

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s motocykly, jejich díly a příslušenstvím

46

Velkoobchod, kromě velkoobchodu s motorovými vozidly a motocykly

47

Maloobchod, kromě maloobchodu s motorovými vozidly a motocykly

47.00.1

Maloobchod s ovocem, zeleninou, masem, rybami, pekařskými a mléčnými výrobky a vejci

47.00.2

Maloobchod s ostatními potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

CELKEM

Obchodní a zprostředkovatelské činnosti celkem

Víceletá statistika podnikání pro velkoobchod – Členění obratu podle typu produktů uvedená v příloze III oddíle 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 3F

Název souboru

Víceletá statistika podnikání pro velkoobchod – Členění obratu podle typu produktů

První sledovaný rok

2008

Frekvence

pětiletá

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 oddíl 46

Ukazatele

Ukazatel v příloze III oddíle 4 odst. 4:

18 21 0

Členění obratu podle produktů (podle sekce G klasifikace CPA)

Úroveň členění činností

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění produktů

CPA 2008

45A

Velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a motocykly, kromě 452 (Opravy a údržba motorových vozidel) a 454 (Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím a jejich opravy a údržba)

46.11

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary

46.12

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi

46.13

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály

46.14

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly

46.15

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost

46.16

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinovými výrobky, obuví a koženými výrobky

46.17

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky

46.18

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními speciálními výrobky

46.19

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení

46.21

Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy

46.22

Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami

46.23

Velkoobchod se živými zvířaty

46.24

Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi

46.31

Velkoobchod s ovocem a zeleninou

46.32

Velkoobchod s masem a masnými výrobky

46.33

Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky

46.34

Velkoobchod s nápoji

46.35

Velkoobchod s tabákovými výrobky

46.36

Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami

46.37

Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením

46.38

Velkoobchod s ostatními potravinami (včetně ryb, korýšů a měkkýšů)

46.39

Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

46.41

Velkoobchod s textilem

46.42

Velkoobchod s oděvy a obuví

46.43

Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost

46.44

Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky

46.45

Velkoobchod s parfémy a kosmetickými výrobky

46.46

Velkoobchod s farmaceutickými výrobky

46.47

Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly

46.48

Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

46.49

Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost

46.51

Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem

46.52

Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly

46.61

Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím

46.62

Velkoobchod s obrábějícími stroji

46.63

Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením

46.64

Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji

46.65

Velkoobchod s kancelářským nábytkem

46.66

Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením

46.69

Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením

46.71

Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky

46.72

Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky

46.73

Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením

46.74

Velkoobchod se železářským zbožím a instalatérskými a topenářskými potřebami

46.75

Velkoobchod s chemickými výrobky

46.76

Velkoobchod s ostatními meziprodukty

46.77

Velkoobchod s odpadem a šrotem

46.90

Nespecializovaný velkoobchod

47

Maloobchod, kromě maloobchodu s motorovými vozidly a motocykly

47.00.1

Maloobchod s ovocem, zeleninou, masem, rybami, pekařskými a mléčnými výrobky a vejci

47.00.2

Maloobchod s ostatními potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

CELKEM

Obchodní a zprostředkovatelské činnosti celkem

Víceletá statistika podnikání pro maloobchod – Členění obratu podle typu produktů uvedená v příloze III oddíle 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 3G

Název souboru

Víceletá statistika podnikání pro maloobchod – Členění obratu podle typu produktů

První sledovaný rok

2012

Frekvence

pětiletá

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 oddíl 47

Ukazatele

Ukazatel v příloze III oddíle 4 odst. 4:

18 21 0

Členění obratu podle produktů (podle sekce G klasifikace CPA)

Úroveň členění činností

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění produktů

CPA 2008

45A

Velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a motocykly, kromě 452 (Opravy a údržba motorových vozidel) a 454 (Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím a jejich opravy a údržba)

45.3

Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla

46

Velkoobchod, kromě velkoobchodu s motorovými vozidly a motocykly

47.00.1

Maloobchod s ovocem, zeleninou, masem, rybami, pekařskými a mléčnými výrobky a vejci

47.00.11

Maloobchod s čerstvým ovocem a zeleninou

47.00.12

Maloobchod se zpracovaným ovocem a zeleninou

47.00.13

Maloobchod s masem

47.00.14

Maloobchod s masnými výrobky

47.00.15

Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši

47.00.16

Maloobchod s pekařskými výrobky

47.00.17

Maloobchod s cukrovinkami

47.00.18

Maloobchod s mléčnými výrobky

47.00.19

Maloobchod s vejci

47.00.2

Maloobchod s ostatními potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

47.00.25

Maloobchod s alkoholickými nápoji

47.00.26

Maloobchod s ostatními nápoji

47.00.27

Maloobchod s tabákovými výrobky

47.00.3

Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením

47.00.4

Maloobchod se stavebním materiálem a železářským zbožím

47.00.5

Maloobchod s potřebami pro domácnost

47.00.51

Maloobchod s textilem

47.00.54

Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost

47.00.6

Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci

47.00.7

Maloobchod s oděvy, farmaceutickými a zdravotnickými výrobky, toaletním zbožím, květinami, jinými rostlinami, zvířaty v zájmovém chovu a krmivy pro zvířata v zájmovém chovu

47.00.71

Maloobchod s oděvy

47.00.72

Maloobchod s obuví

47.00.73

Maloobchod s koženým zbožím a cestovními potřebami

47.00.74

Maloobchod s farmaceutickými výrobky

47.00.75

Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky

47.00.76

Maloobchod s kosmetickým a toaletním zbožím

47.00.8

Maloobchod s pohonnými hmotami a ostatním novým zbožím j.n.

47.00.81

Maloobchod s pohonnými hmotami

Poznámka

produkty 47.00.9 (Maloobchod s použitým zbožím) je třeba dále členit stejným způsobem jako „nové“ produkty (47.00.1–47.00.8)

CELKEM

Obchodní a zprostředkovatelské činnosti celkem

Víceletá statistika podnikání pro obchod a opravy motorových vozidel a motocyklů – Členění obratu podle druhu činností uvedená v příloze III oddíle 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 3H

Název souboru

Víceletá statistika podnikání pro obchod a opravy motorových vozidel a motocyklů – Členění obratu podle druhu činností

První sledovaný rok

2010

Frekvence

pětiletá

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 oddíl 45

Ukazatele

Ukazatele v příloze III oddíle 4 odst. 4:

18 10 0

Obrat ze zemědělství, lesního hospodářství, rybolovu a průmyslových činností

18 15 0

Obrat z činností v oblasti služeb

18 16 0

Obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností

Úroveň členění činností

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Víceletá statistika podnikání pro velkoobchod – Členění obratu podle druhu činností uvedená v příloze III oddíle 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 3I

Název souboru

Víceletá statistika podnikání pro velkoobchod – Členění obratu podle druhu činností

První sledovaný rok

2008

Frekvence

pětiletá

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 oddíl 46

Ukazatele

Ukazatele v příloze III oddíle 4 odst. 4:

18 10 0

Obrat ze zemědělství, lesního hospodářství, rybolovu a průmyslových činností

18 15 0

Obrat z činností v oblasti služeb

18 16 0

Obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností

Úroveň členění činností

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Víceletá statistika podnikání pro maloobchod – Členění obratu podle druhu činností a počtu maloobchodních prodejen uvedená v příloze III oddíle 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 3J

Název souboru

Víceletá statistika podnikání pro maloobchod – Členění obratu podle druhu činností a počtu maloobchodních prodejen

První sledovaný rok

2012

Frekvence

pětiletá

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 oddíl 47

Ukazatele

Ukazatele v příloze III oddíle 4 odst. 4:

Údaje o podnikových formách prodeje

17 32 0

Počet maloobchodních prodejen

18 10 0

Obrat ze zemědělství, lesního hospodářství, rybolovu a průmyslových činností

18 15 0

Obrat z činností v oblasti služeb

18 16 0

Obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností

Úroveň členění činností

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Víceletá regionální statistika pro obchod uvedená v příloze III oddíle 4 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 3K

Název souboru

Víceletá regionální statistika pro obchod

První sledovaný rok

2009

Frekvence

pětiletá

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce G

Ukazatele

Ukazatel v příloze III oddíle 4 odst. 2:

11 21 0

Počet místních jednotek (pouze oddíly 45 a 47)

Ukazatele v příloze III oddíle 4 odst. 6:

12 11 0

Obrat (pouze oddíly 45 a 47)

17 33 1

Prodejní plocha (pouze oddíl 47)

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění na územní jednotky

NUTS 2

NUTS 1

NUTS 0

Roční předběžné výsledky pro obchod uvedené v příloze III oddíle 8 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 259/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 3P

Název souboru

Roční předběžné výsledky pro obchod

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce G

Ukazatele

12 11 0

Obrat

16 11 0

Počet pracujících osob

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Předběžné výsledky se předají do deseti měsíců po skončení kalendářního roku sledovaného období.

4.   STAVEBNICTVÍ

Souhrnná tabulka

Kód souboru

Název

4A

Roční statistika podnikání pro stavebnictví

4B

Roční statistika podnikání pro stavebnictví v členění podle velikostních skupin

4C

Roční regionální statistika pro stavebnictví

4D

Roční statistika činnostních jednotek pro stavebnictví

4E

Víceletá statistika podnikání pro stavebnictví – Nehmotné investice

4F

Víceletá statistika podnikání pro stavebnictví – Subdodávky

4G

Víceletá statistika podnikání pro stavebnictví – Členění obratu

4H

Víceletá statistika podnikání pro stavebnictví – Subdodávky v členění podle velikostních skupin

4P

Roční předběžné výsledky pro stavebnictví

Roční statistika podnikání pro stavebnictví uvedená v příloze IV oddíle 4 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 4A

Název souboru

Roční statistika podnikání pro stavebnictví

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce F

Ukazatele

Ukazatel v příloze IV oddíle 4 odst. 2:

11 11 0

Počet podniků

Ukazatele v příloze IV oddíle 4 odst. 3:

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

12 13 0

Hrubé obchodní rozpětí (oddíly 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 – dobrovolné)

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 12 0

Nákup zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu (oddíly 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 – dobrovolné)

13 13 1

Platby za zaměstnance najaté od zprostředkovatelských agentur

13 21 3

Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby vyrobených jednotkou

13 31 0

Osobní náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

13 41 1

Platby za dlouhodobý nájem a operativní leasing výrobků

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

15 12 0

Hrubé investice do pozemků

15 13 0

Hrubé investice do stávajících budov a staveb

15 14 0

Hrubé investice do výstavby a rekonstrukce budov

15 15 0

Hrubé investice do strojů a zařízení

15 21 0

Prodej dlouhodobých hmotných aktiv

16 11 0

Počet pracujících osob (5)

16 13 0

Počet zaměstnanců (5)

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

16 15 0

Počet hodin odpracovaných zaměstnanci

18 11 0

Obrat z hlavní činnosti na úrovni třímístného číselného kódu klasifikace NACE rev. 2

20 11 0

Nákup energetických produktů

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny) pro ukazatel 18 11 0

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce) pro všechny ostatní ukazatele

Roční statistika podnikání pro stavebnictví v členění podle velikostních skupin uvedená v příloze IV oddíle 4 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 4B

Název souboru

Roční statistika podnikání pro stavebnictví v členění podle velikostních skupin

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce F

Ukazatele

Ukazatel v příloze IV oddíle 4 odst. 2:

11 11 0

Počet podniků

Ukazatele v příloze IV oddíle 4 odst. 3:

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 31 0

Osobní náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

16 11 0

Počet pracujících osob

16 13 0

Počet zaměstnanců

16 15 0

Počet hodin odpracovaných zaměstnanci

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění podle velikostních skupin

Počet pracujících osob: 0–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250 a více, celkem

Roční regionální statistika pro stavebnictví uvedená v příloze IV oddíle 4 odst. 2 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 4C

Název souboru

Roční regionální statistika pro stavebnictví

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce F

Ukazatele

Ukazatel v příloze IV oddíle 4 odst. 2:

11 21 0

Počet místních jednotek

Ukazatele v příloze IV oddíle 4 odst. 5:

13 32 0

Mzdy a platy

16 11 0

Počet pracujících osob

Úroveň členění činností

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění na územní jednotky

NUTS 2

NUTS 1

NUTS 0

Roční statistika činnostních jednotek pro stavebnictví uvedená v příloze IV oddíle 4 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 4D

Název souboru

Roční statistika činnostních jednotek pro stavebnictví

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce F

Ukazatele

Ukazatele v příloze IV oddíle 4 odst. 6:

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

13 32 0

Mzdy a platy

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

16 11 0

Počet pracujících osob

Úroveň členění činností

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Víceletá statistika pro stavebnictví – Nehmotné investice uvedená v příloze IV oddíle 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 4E

Název souboru

Víceletá statistika podnikání pro stavebnictví – Nehmotné investice

První sledovaný rok

2009

Frekvence

tříletá

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce F

Ukazatele

Ukazatel v příloze IV oddíle 4 odst. 4:

15 44 1

Investice do nákupu programového vybavení

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Víceletá statistika pro stavebnictví – Subdodávky uvedená v příloze IV oddíle 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 4F

Název souboru

Víceletá statistika podnikání pro stavebnictví – Subdodávky

První sledovaný rok

2008

Frekvence

tříletá

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce F

Ukazatele

Ukazatele v příloze IV oddíle 4 odst. 4:

23 11 0

Platby dodavatelům

23 12 0

Příjmy za subdodávky

Úroveň členění činností

Čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2 (třídy)

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Víceletá statistika pro stavebnictví – Členění obratu uvedená v příloze IV oddíle 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 4G

Název souboru

Víceletá statistika podnikání pro stavebnictví – Členění obratu

První sledovaný rok

2008

Frekvence

tříletá

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce F

Ukazatele

Ukazatele v příloze IV oddíle 4 odst. 4:

18 12 1

Obrat z průmyslových činností bez stavebnictví

18 12 2

Obrat ze stavebních činností

18 16 0

Obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností

18 15 0

Obrat z činností v oblasti služeb

18 31 0

Obrat z pozemního stavitelství (pouze oddíly 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9)

18 32 0

Obrat z inženýrského stavitelství (pouze oddíly 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9)

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Víceletá statistika pro stavebnictví – Subdodávky v členění podle velikostních skupin uvedená v příloze IV oddíle 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 4H

Název souboru

Víceletá statistika podnikání pro stavebnictví – Subdodávky v členění podle velikostních skupin

První sledovaný rok

2008

Frekvence

tříletá

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce F

Ukazatele

Ukazatele v příloze IV oddíle 4 odst. 4:

23 11 0

Platby dodavatelům

23 12 0

Příjmy za subdodávky

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Úroveň členění podle velikostních skupin

Počet pracujících osob: 0–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250 a více, celkem

Roční předběžné výsledky pro stavebnictví uvedené v příloze IV oddíle 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 259/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 4P

Název souboru

Roční předběžné výsledky pro stavebnictví

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce F

Ukazatele

Ukazatele v příloze IV oddíle 8:

11 11 0

Počet podniků

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 32 0

Mzdy a platy

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

16 11 0

Počet pracujících osob

Úroveň členění činností

Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)

Předběžné výsledky se předají do deseti měsíců po skončení kalendářního roku sledovaného období.

5.   POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY

Souhrnná tabulka

Kód souboru

Název

5A

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby

5B

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v členění podle právní formy

5C

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v členění podle země sídla mateřského podniku

5D

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v členění podle velikostní skupiny předepsaného hrubého pojistného

5E

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v členění podle velikostní skupiny hrubých technických rezerv

5F

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v členění podle produktů

5G

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v zeměpisném členění, včetně třetích zemí

5H

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v zeměpisném členění na členské státy

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby uvedená v příloze V oddíle 4 odst. 3 a 4 a v příloze I oddíle 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 5A

Název souboru

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby

 

První sledovaný rok

2008

 

Frekvence

roční

 

Zahrnuté činnosti

Všechny činnosti obsažené v oddíle 65 klasifikace NACE rev. 2, kromě skupiny 65.3

 

Ukazatele

Ukazatele v příloze V oddíle 4 odst. 3:

Typ podniku nebo pojišťovací činnosti

 

11 11 0

Počet podniků

1,2,3,4

 

12 11 0

Obrat nebo předepsané hrubé pojistné

1,2,4,5,6

 

12 11 1

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění

1,2,5,6

 

12 11 2

Přijaté zajistné

1,2,4,5,6

 

12 11 3

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, individuální pojistné

1,5

 

12 11 4

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, pojistné na základě skupinových smluv

1,5

 

12 11 5

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, periodické pojistné

1,5

 

12 11 6

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, jednorázové pojistné

1,5

 

12 11 7

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, pojistné ze smluv bez podílu na zisku

1,5

 

12 11 8

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, pojistné ze smluv s podílem na zisku

1,5

 

12 11 9

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, pojistné ze smluv, kde investiční riziko nesou pojistníci

1,5

 

13 31 0

Osobní náklady

1,2,3,4

 

16 11 0

Počet pracujících osob

1,2,3,4

 

32 11 2

Změna hrubé výše rezervy na pojistné jiných období

1,2,4,5,6

 

32 12 0

Výnosy z finančního umístění převedené z netechnického účtu

2,4,6

 

32 13 1

Hrubá výše pojistných plnění

1,2,4,5,6

 

32 13 4

Změna hrubé výše rezervy na nevyřízené pojistné události

1,2,4,5,6

 

32 14 0

Hrubé provozní výdaje

1,2,4,5,6

 

32 15 0

Změna vyrovnávací rezervy

2,4,6

 

32 16 0

Položky technického účtu dosud nejmenované, hrubé

1,2,4,5,6

 

32 17 0

Hrubý výsledek technického účtu (mezisoučet I)

1,2,4,5,6

 

32 18 0

Zůstatková částka zajištění

1,2,4,5,6

 

32 18 1

Podíl zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném

1,2,4,5,6

 

32 18 3

Podíl zajistitelů na změně hrubé výše rezervy na pojistné jiných období

1,2,4,5,6

 

32 18 5

Podíl zajistitelů na hrubých nákladech na pojistná plnění

1,2,4,5,6

 

32 18 6

Podíl zajistitelů na změně hrubé rezervy na pojistná plnění

1,2,4,5,6

 

32 18 7

Provize od zajistitelů a podíly na zisku

1,2,4,5,6

 

32 18 8

Podíl zajistitelů na položkách technického účtu dosud nejmenovaných, hrubých

1,2,4,5,6

 

32 19 0

Čistý výsledek technického účtu (mezisoučet II)

1,2,3,4,5,6

 

32 22 0

Výnosy z finančního umístění

1,5

 

32 23 0

Nerealizované přírůstky hodnoty finančního umístění

1,5

 

32 25 0

Změna hrubé výše rezervy pojistného životních pojištění

1,5

 

32 27 0

Náklady na finanční umístění

1,5

 

32 28 0

Nerealizované úbytky hodnoty finančního umístění

1,5

 

32 29 0

Výnosy z finančního umístění převedené na netechnický účet

1,5

 

32 33 4

Podíl zajistitelů na změně hrubé výše rezervy pojistného životních pojištění

1,5

 

32 42 0

Výnosy z finančního umístění

1,2,3,4

 

32 43 0

Vyměřené výnosy z finančního umístění převedené z technického účtu životního pojištění

1,3

 

32 44 0

Náklady na finanční umístění

1,2,3,4

 

32 45 0

Vyměřené výnosy z finančního umístění převedené na technický účet neživotního pojištění

2,3,4

 

32 46 0

Ostatní výnosy

1,2,3,4

 

32 47 0

Ostatní náklady, včetně opravných položek

1,2,3,4

 

32 48 0

Zisk nebo ztráta z běžné činnosti

1,2,3,4

 

32 49 0

Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti

1,2,3,4

 

32 50 0

Veškeré daně

1,2,3,4

 

32 51 0

Zisk nebo ztráta za účetní období

1,2,3,4

 

32 61 1

Provize z celkového pojistného obchodu

1,2,3,4

 

32 61 2

Provize z přímých pojistných obchodů

1,2,3

 

32 61 4

Externí náklady na nákup zboží a služeb

1,2,3,4

 

32 61 5

Externí a interní náklady na likvidaci pojistných událostí.

1,2,4,5,6

 

32 61 6

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

1,2,4,5,6

 

32 61 7

Správní režie

1,2,4,5,6

 

32 61 8

Ostatní hrubé technické náklady

1,2,4,5,6

 

32 61 9

Náklady na správu finančního umístění

1,2,4,5,6

 

32 71 1

Výnosy z majetkových účastí

1,2,4,5,6

 

32 71 3

Výnosy z pozemků a staveb

1,2,4,5,6

 

32 71 4

Výnosy z ostatního finančního umístění

1,2,4,5,6

 

32 71 5

Použití opravných položek k finančnímu umístění

1,2,4,5,6

 

32 71 6

Zisk z realizace finančního umístění

1,2,4,5,6

 

32 72 1

Náklady na správu finančního umístění, včetně úroků

1,2,4,5,6

 

32 72 2

Tvorba opravných položek k finančnímu umístění

1,2,4,5,6

 

32 72 3

Ztráty z realizace finančního umístění

1,2,4,5,6

 

36 11 0

Pozemky a stavby

1,2,3,4

 

36 11 1

Pozemky a stavby používané pojišťovnou k provozní činnosti

1,2,3,4

 

36 12 0

Finanční umístění v přidružených společnostech a majetkové účasti

1,2,3,4

 

36 12 1

Podíly v přidružených společnostech a majetkové účasti

1,2,3,4

 

36 12 2

Poukázky a obligace vydané přidruženými společnostmi a společnostmi, s nimiž jsou pojišťovací společnosti spojeny prostřednictvím majetkové účasti

1,2,3,4

 

36 13 0

Ostatní finanční umístění

1,2,3,4

 

36 13 1

Akcie a další cenné papíry s proměnlivým výnosem a podíly v investičních společnostech a fondech

1,2,3,4

 

36 13 2

Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem

1,2,3,4

 

36 13 3

Podíly na poolech finančního umístění

1,2,3,4

 

36 13 4

Hypotekární pohledávky

1,2,3,4

 

36 13 5

Ostatní úvěry

1,2,3,4

 

36 13 6

Ostatní (včetně vkladů u úvěrových institucí)

1,2,3,4

 

36 14 0

Depozita u cedentů

1,2,3,4

 

36 20 0

Investice ve prospěch pojistníků u životního pojištění, jsou-li nositeli investičního rizika

1,3

 

36 30 0

Součet položek rozvahy

1,2,3,4

 

37 10 0

Vlastní kapitál

1,2,3,4

 

37 11 0

Upsaný kapitál nebo jemu odpovídající fondy

1,2,3,4

 

37 12 0

Účet emisního ážia, rezerva na přecenění, rezervní fondy

1,2,3,4

 

37 20 0

Vedlejší pasiva

1,2,3,4

 

37 31 0

Hrubá výše rezervy na pojistné jiných období

1,2,4,5,6

 

37 32 0

Hrubá výše rezervy pojistného životních pojištění

1,2,4,5,6

 

37 33 0

Hrubá rezerva na nevyřízené pojistné události

1,2,4,5,6

 

37 33 1

Hrubá rezerva na nevyřízené pojistné události z titulu přímého pojištění

2,6

 

37 34 0

Hrubá rezerva na bonusy a slevy

1,2,3,4

 

37 35 0

Vyrovnávací rezerva

1,2,3,4

 

37 36 0

Hrubá výše ostatních technických rezerv

1,2,3,4

 

37 37 0

Hrubé technické rezervy u pojistek životního pojištění, kde investiční riziko nesou pojistníci

1,3,4

 

37 30 1

Celkové technické rezervy, očištěné

1,2,3,4

 

37 41 0

Závazky z emitovaných dluhopisů

1,2,3,4

 

37 42 0

Závazky vůči úvěrovým institucím

1,2,3,4

 

Ukazatele v příloze V oddíle 4 odst. 4:

 

 

32 13 2

Hrubá výše pojistných plnění z pojistných událostí vzniklých v běžném účetním období

2,4,6

 

32 16 1

Ostatní technické výnosy, očištěné

1,2,4,5,6

 

32 16 2

Změny čisté výše ostatních technických rezerv, jinde neuvedené

1,2,4,5,6

 

32 16 3

Bonusy a slevy, očištěné

1,2,4,5,6

 

32 16 4

Ostatní technické náklady, očištěné

1,2,4,5,6

 

36 11 2

Pozemky a stavby (současná hodnota)

1,2,3,4

 

36 12 3

Finanční umístění v přidružených společnostech a majetkové účasti (současná hodnota)

1,2,3,4

 

36 13 8

Ostatní finanční umístění (současná hodnota)

1,2,3,4

 

36 21 0

Investice ve prospěch pojistníků u životního pojištění, jsou-li nositeli investičního rizika – pozemky a stavby

1,3

 

36 22 0

Investice ve prospěch pojistníků u životního pojištění, jsou-li nositeli investičního rizika – ostatní finanční umístění

1,3

 

Ukazatele v příloze I oddíle 4 odst. 4:

 

 

12 12 0

Hodnota produkce

1,2,3,4

 

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

1,2,3,4

 

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

1,2,3,4

 

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

1,2,3,4

 

13 13 1

Platby za zaměstnance najaté od zprostředkovatelských agentur

1,2,3,4

 

13 32 0

Mzdy a platy

1,2,3,4

 

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

1,2,3,4

 

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

1,2,3,4

Členění podle typu podniku nebo pojišťovací činnosti

1.

Životní pojišťovny

2.

Neživotní pojišťovny

3.

Kompozitní pojišťovny

4.

Specializované zajišťovny

5.

Podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního pojištění

6.

Podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti neživotního pojištění (včetně akceptance v zajištění)

Celkem

 

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v členění podle právní formy uvedená v příloze V oddíle 4 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 5B

Název souboru

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v členění podle právní formy

 

První sledovaný rok

2008

 

Frekvence

roční

 

Zahrnuté činnosti

Všechny činnosti obsažené v oddíle 65 klasifikace NACE rev. 2, kromě skupiny 65.3

 

Ukazatele

Ukazatele v příloze V oddíle 4 odst. 3:

Typ podniku nebo pojišťovací činnosti

 

11 11 1

Počet podniků v členění podle právní formy

1,2,3,4

 

32 11 4

Předepsané hrubé pojistné v členění podle právní formy

1,2,4,5,6

 

Ukazatele v příloze V oddíle 4 odst. 4:

 

 

37 10 1

Vlastní kapitál celkem v členění podle právní formy

1,2,3,4

Členění podle typu podniku nebo pojišťovací činnosti

1.

Životní pojišťovny

2.

Neživotní pojišťovny

3.

Kompozitní pojišťovny

4.

Specializované zajišťovny

5.

Podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního pojištění

6.

Podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti neživotního pojištění (včetně akceptance v zajištění)

Celkem

 

Členění podle právní formy

1.

Akciové společnosti

2.

Vzájemné pojišťovny

3.

Pobočky pojišťovacích společností se sídlem ve státech, které nejsou členy EHP

4.

Ostatní

Celkem

 

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v členění podle země sídla mateřského podniku uvedená v příloze V oddíle 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 5C

Název souboru

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v členění podle země sídla mateřského podniku

 

První sledovaný rok

2008

 

Frekvence

roční

 

Zahrnuté činnosti

Všechny činnosti obsažené v oddíle 65 klasifikace NACE rev. 2, kromě skupiny 65.3

 

Ukazatele

Ukazatele v příloze V oddíle 4 odst. 3:

Typ podniku nebo pojišťovací činnosti

 

11 11 5

Počet podniků v členění podle země sídla mateřského podniku

1,2,3,4

 

32 11 5

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění v členění podle země sídla mateřského podniku

1,2,5,6

 

32 11 6

Přijaté zajistné v členění podle země sídla mateřského podniku

1,2,4,6

 

32 18 2

Podíl zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném v členění podle země sídla mateřského podniku

1,2,4,5,6

Členění podle typu podniku nebo pojišťovací činnosti

1.

Životní pojišťovny

2.

Neživotní pojišťovny

3.

Kompozitní pojišťovny

4.

Specializované zajišťovny

5.

Podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního pojištění

6.

Podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti neživotního pojištění (včetně akceptance v zajištění)

Celkem

 

Členění podle země sídla mateřského podniku

1.

Mateřský podnik se sídlem v domovském členském státě

2.

Mateřský podnik se sídlem v jiných zemích

Celkem

 

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v členění podle velikostní skupiny předepsaného hrubého pojistného uvedená v příloze V oddíle 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 5D

Název souboru

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v členění podle velikostní skupiny předepsaného hrubého pojistného

 

První sledovaný rok

2008

 

Frekvence

roční

 

Zahrnuté činnosti

Všechny činnosti obsažené v oddíle 65 klasifikace NACE rev. 2, kromě skupiny 65.3

 

Ukazatele

Ukazatel v příloze V oddíle 4 odst. 3:

Typ podniku nebo pojišťovací činnosti

 

11 11 2

Počet podniků v členění podle velikostní skupiny předepsaného hrubého pojistného

1,2,3

Členění podle typu podniku nebo pojišťovací činnosti

1.

Životní pojišťovny

2.

Neživotní pojišťovny

3.

Kompozitní pojišťovny

Celkem

 

Úroveň členění podle velikostních skupin

Předepsané hrubé pojistné (v milionech EUR):

<5, 5–50, 51–250, 251–500, 501–1 000, >1 000, celkem

 

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v členění podle velikostní skupiny hrubých technických rezerv uvedená v příloze V oddíle 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 5E

Název souboru

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v členění podle velikostní skupiny hrubých technických rezerv

 

První sledovaný rok

2008

 

Frekvence

roční

 

Zahrnuté činnosti

Všechny činnosti obsažené v oddíle 65 klasifikace NACE rev. 2, kromě skupiny 65.3

 

Ukazatele

Ukazatel v příloze V oddíle 4 odst. 3:

Typ podniku nebo pojišťovací činnosti

 

11 11 3

Počet podniků v členění podle velikostní skupiny hrubých technických rezerv

1

Členění podle typu podniku nebo pojišťovací činnosti

1.

Životní pojišťovny

 

Úroveň členění podle velikostních skupin

Hrubé technické rezervy (v milionech EUR):

<50, 50–500, 501–2 500, 2 501-5 000, 5 001-10 000, >10 000, celkem

 

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v členění podle produktů uvedená v příloze V oddíle 4 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 5F

Název souboru

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v členění podle produktů

 

První sledovaný rok

2008

 

Frekvence

roční

 

Zahrnuté činnosti

Všechny činnosti obsažené v oddíle 65 klasifikace NACE rev. 2, kromě skupiny 65.3

 

Ukazatele

Ukazatele v příloze V oddíle 4 odst. 3:

Typ podniku nebo pojišťovací činnosti

 

33 11 1

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění v členění podle produktů (kategorie CPA)

1,2,5,6

 

33 12 1

Podíl zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném v přímém pojištění v členění podle produktů (kategorie CPA)

1,2,5,6

 

33 13 1

Hrubé náklady na pojistná plnění v přímém pojištění v členění podle produktů (kategorie CPA)

2,6

 

33 14 1

Hrubé provozní výdaje v přímém pojištění v členění podle produktů (kategorie CPA)

2,6

 

33 15 1

Zůstatková částka zajištění v přímém pojištění v členění podle produktů (kategorie CPA)

2,6

 

Ukazatele v příloze V oddíle 4 odst. 4:

 

 

37 33 3

Hrubá rezerva na nevyřízené pojistné události z titulu přímého pojištění v členění podle produktů

2,6

 

39 10 0

Počet platných pojistek ke konci účetního období ve vztahu k přímým obchodům, pro veškeré individuální životní pojistky a pro tyto produkty: služby životního pojištění nevázaného na investiční fondy a CPA 65.12.1, 65.12.4 a 65.12.5

1,2,5,6

 

39 20 0

Počet pojištěných osob ke konci účetního období ve vztahu k přímým obchodům, pro veškeré skupinové životní pojistky a pro tento produkt: CPA 65.12.1

1,2,5,6

Dobrovolné ukazatele

39 30 0

Počet pojištěných vozidel ke konci účetního období ve vztahu k přímým obchodům, pro tento produkt: CPA 65.12.2

2,6

 

39 40 0

Hrubá pojistná částka ke konci účetního období ve vztahu k přímým obchodům, pro tyto produkty: služby životního pojištění nevázaného na investiční fondy a služby kapitalizačního pojištění

1,5

 

39 50 0

Počet pojistných událostí vzniklých v průběhu účetního období ve vztahu k přímým obchodům, pro tento produkt: CPA 65.12.2

2,6

Členění podle typu podniku nebo pojišťovací činnosti

1.

Životní pojišťovny

2.

Neživotní pojišťovny

5.

Podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního pojištění

6.

Podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti neživotního pojištění (včetně akceptance v zajištění)

Celkem

 

Členění podle produktů

65.11.0a

Životní pojištění nevázané na investiční fondy

65.11.0b

Životní pojištění vázané na investiční fondy

65.11.0c

Tontiny

65.11.0d

Kapitalizační pojištění

65.11.0e

Ostatní životní pojištění

65.11.0f

Skupinové penzijní pojištění

65.12.1

Úrazové a zdravotní pojištění

65.11+65.12.1

Životní pojištění celkem

65.12.1

Úrazové a zdravotní pojištění

65.12.2

Pojištění motorových vozidel

65.12.21

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

65.12.29

Ostatní pojištění motorových vozidel

65.12.3

Pojištění námořní, letecké a jiné dopravy

65.12.4

Pojištění majetku proti požáru a jiným škodám

65.12.5

Všeobecné pojištění odpovědnosti

65.12.6

Pojištění úvěrů a pojištění záruk

65.12.7

Cestovní pojištění, pojištění asistenčních služeb, právní ochrany a různých finančních ztrát

65.12.9

Ostatní neživotní pojištění

65.12

Neživotní pojištění celkem

65.11a

Individuální životní pojistky

65.11.0a

Životní pojištění nevázané na investiční fondy

65.12.1

Úrazové a zdravotní pojištění

65.12.4

Pojištění majetku proti požáru a jiným škodám

65.12.5

Všeobecné pojištění odpovědnosti

65.11b

Skupinové životní pojistky

65.12.1

Úrazové a zdravotní pojištění

65.12.2

Pojištění motorových vozidel

65.11.0a

Životní pojištění nevázané na investiční fondy

65.11.0d

Kapitalizační pojištění

65.12.2

Pojištění motorových vozidel

 

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v zeměpisném členění, včetně třetích zemí uvedená v příloze V oddíle 4 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 5G

Název souboru

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v zeměpisném členění, včetně třetích zemí

 

První sledovaný rok

2008

 

Frekvence

roční

 

Zahrnuté činnosti

Všechny činnosti obsažené v oddíle 65 klasifikace NACE rev. 2, kromě skupiny 65.3

 

Ukazatele

Ukazatele v příloze V oddíle 4 odst. 3:

Typ podniku nebo pojišťovací činnosti

 

11 41 0

Celkový počet a umístění poboček v jiných zemích

1,2,3

 

Ukazatele v příloze V oddíle 4 odst. 4:

 

 

34 11 0

Obecné zeměpisné rozdělení předepsaného hrubého pojistného v přímém pojištění

1,2,5,6

 

34 12 0

Obecné zeměpisné rozdělení přijatého zajistného

1,2,4,5,6

 

34 13 0

Obecné zeměpisné rozdělení podílu zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném

1,2,4,5,6

Členění podle typu podniku nebo pojišťovací činnosti

1.

Životní pojišťovny

2.

Neživotní pojišťovny

3.

Kompozitní pojišťovny

4.

Specializované zajišťovny

5.

Podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního pojištění

6.

Podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti neživotního pojištění (včetně akceptance v zajištění)

Celkem

 

Zeměpisné členění

(1)

Proměnná 11410

1.

Belgique/België

2.

България

3.

Česká republika

4.

Danmark

5.

Deutschland

6.

Eesti

7.

Eλλάδα

8.

España

9.

France

10.

Ireland

11.

Italia

12.

Κύπρος

13.

Latvija

14.

Lietuva

15.

Luxembourg (Grand-Duché)

16.

Magyarország

17.

Malta

18.

Nederland

19.

Österreich

20.

Polska

21.

Portugal

22.

România

23.

Slovenija

24.

Slovensko

25.

Suomi/Finland

26.

Sverige

27.

United Kingdom

28.

V ostatních zemích EHP

29.

Schweiz/Suisse/Svizzera

30.

USA

31.

Japonsko

32.

V ostatních třetích zemích (zbytek světa)

Celkem

(2)

Proměnné 34110, 34120 a 34130

1.

V členském státě sídla

2.

V ostatních členských státech

3.

V ostatních zemích EHP

4.

Schweiz/Suisse/Svizzera

5.

USA

6.

Japonsko

7.

V ostatních třetích zemích (zbytek světa)

Celkem

 

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v zeměpisném členění na členské státy uvedená v příloze V oddíle 4 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 5H

Název souboru

Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby v zeměpisném členění na členské státy

 

První sledovaný rok

2008

 

Frekvence

roční

 

Zahrnuté činnosti

Všechny činnosti obsažené v oddíle 65 klasifikace NACE rev. 2, kromě skupiny 65.3

 

Ukazatele

Ukazatele v příloze V oddíle 4 odst. 3:

Typ podniku nebo pojišťovací činnosti

 

34 31 1

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění v členění podle produktů (kategorie CPA) a podle členských států, zeměpisné členění operací realizovaných na základě práva usazování

1,2,5,6

 

34 32 1

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění v členění podle produktů (kategorie CPA) a podle členských států, zeměpisné členění operací realizovaných na základě volného pohybu služeb

1,2,5,6

Členění podle typu podniku nebo pojišťovací činnosti

1.

Životní pojišťovny

2.

Neživotní pojišťovny

5.

Podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního pojištění

6.

Podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti neživotního pojištění (včetně akceptance v zajištění)

Celkem

 

Zeměpisné členění

1.

Belgique/België

2.

България

3.

Česká republika

4.

Danmark

5.

Deutschland

6.

Eesti

7.

Eλλάδα

8.

España

9.

France

10.

Ireland

11.

Italia

12.

Κύπρος

13.

Latvija

14.

Lietuva

15.

Luxembourg (Grand-Duché)

16.

Magyarország

17.

Malta

18.

Nederland

19.

Österreich

20.

Polska

21.

Portugal

22.

România

23.

Slovenija

24.

Slovensko

25.

Suomi/Finland

26.

Sverige

27.

United Kingdom

28.

Island

29.

Liechtenstein

30.

Norge

31.

EHP (kromě vykazující země)

Celkem

 

Členění podle produktů

CPA + další členění životního pojištění

Typ 1 a 5

65.11.0a

Životní pojištění nevázané na investiční fondy

65.11.0b

Životní pojištění vázané na investiční fondy

65.11.0c

Tontiny

65.11.0d

Kapitalizační pojištění

65.11.0e

Ostatní životní pojištění

65.11.0f

Skupinové penzijní pojištění

65.12.1

Úrazové a zdravotní pojištění

Celkem

Typ 2 a 6

65.12.1

Úrazové a zdravotní pojištění

65.12.2

Pojištění motorových vozidel

65.12.3

Pojištění námořní, letecké a jiné dopravy

65.12.4

Pojištění majetku proti požáru a jiným škodám

65.12.5

Všeobecné pojištění odpovědnosti

65.12.6

Pojištění úvěrů a pojištění záruk

65.12.7

Cestovní pojištění, pojištění asistenčních služeb, právní ochrany a různých finančních ztrát

65.12.9

Ostatní neživotní pojištění

Celkem

 

6.   ÚVĚROVÉ INSTITUCE

Souhrnná tabulka

Kód souboru

Název

6A

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce

6B

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v členění podle právní formy

6C

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v členění podle země sídla mateřského podniku

6D

Roční statistika podnikání v členění podle kategorie úvěrových institucí

6E

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v členění podle velikostních skupin

6F

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v členění podle produktů

6G

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v zeměpisném členění na jednotlivé členské země EHP

6H

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v zeměpisném členění podle umístění v zemích mimo EHP

6I

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v zeměpisném členění na jednotlivé členské státy EU a zbytek světa

6J

Roční regionální statistika pro úvěrové instituce

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce uvedená v příloze VI oddíle 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 6A

Název souboru

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2

Ukazatele

Ukazatele v příloze VI oddíle 4:

 

11 11 0

Počet podniků

11 21 0

Počet místních jednotek

12 12 0

Hodnota produkce

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

13 31 0

Osobní náklady

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

16 11 0

Počet pracujících osob

16 11 2

Počet pracujících žen

16 13 0

Počet zaměstnanců

16 13 6

Počet zaměstnankyň

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

42 11 0

Výnosy z úroků a podobné výnosy

42 11 1

Výnosy z úroků a podobné výnosy z cenných papírů s pevným výnosem

42 12 0

Náklady na úroky a podobné náklady

42 12 1

Náklady na úroky a podobné náklady na emitované dluhové cenné papíry

42 13 0

Výnosy z cenných papírů

42 13 1

Výnosy z akcií, podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým výnosem

42 14 0

Výnosy z poplatků a provizí

42 15 0

Náklady na poplatky a provize

42 20 0

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací

42 31 0

Ostatní provozní výnosy

42 32 0

Obecné správní náklady

42 32 2

Ostatní správní náklady

42 33 0

Ostatní provozní náklady

42 35 0

Tvorba a rozpuštění rezerv a opravných položek k úvěrům, půjčkám a zárukám

42 36 0

Ostatní tvorba a rozpuštění rezerv a opravných položek

42 40 0

Zisk nebo ztráta z běžné činnosti

42 50 0

Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti

42 51 0

Daně celkem (daň z příjmů z běžné činnosti, daň z příjmů z mimořádné činnosti, ostatní daně)

42 60 0

Zisk nebo ztráta za účetní období

43 11 0

Pohledávky za klienty

43 21 0

Závazky vůči klientům

43 29 0

Vlastní kapitál

43 30 0

Bilanční suma

47 13 0

Počet bankomatů vlastněných úvěrovými institucemi

Ukazatele v příloze I oddíle 4 odst. 4:

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 13 1

Platby za zaměstnance najaté od zprostředkovatelských agentur

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

Úroveň členění činností

NACE rev. 2 třídy 64.19 a 64.92; úvěrové instituce celkem

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v členění podle právní formy uvedená v příloze VI oddíle 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 6B

Název souboru

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v členění podle právní formy

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2

Ukazatele

Ukazatele v příloze VI oddíle 4:

 

11 11 1

Počet podniků v členění podle právní formy

43 32 0

Bilanční suma v členění podle právní formy

Úroveň členění činností

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2; úvěrové instituce celkem

Členění podle právní formy

1.

Akciové společnosti

2.

Družstevní podniky

3.

Veřejnoprávní podniky

4.

Pobočky podniků bez sídla v členských zemích EHP

5.

Ostatní

Celkem

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v členění podle země sídla mateřského podniku uvedená v příloze VI oddíle 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 6C

Název souboru

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v členění podle země sídla mateřského podniku

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2

Ukazatele

Ukazatele v příloze VI oddíle 4:

 

11 11 4

Počet podniků v členění podle země sídla mateřského podniku

43 31 0

Bilanční suma v členění podle země sídla mateřského podniku

Úroveň členění činností

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2; úvěrové instituce celkem

Členění podle země sídla mateřského podniku

1.

Mateřský podnik se sídlem v domovském členském státě

2.

Mateřský podnik se sídlem v jiných zemích

Celkem

Roční statistika podnikání v členění podle kategorie úvěrových institucí uvedená v příloze VI oddíle 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 6D

Název souboru

Roční statistika podnikání v členění podle kategorie úvěrových institucí

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2

Ukazatele

Ukazatele v příloze VI oddíle 4:

 

11 11 7

Počet podniků v členění podle kategorie úvěrových institucí

16 11 1

Počet pracujících osob v členění podle kategorie úvěrových institucí

Úroveň členění činností

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2; úvěrové instituce celkem

Členění podle kategorie úvěrových institucí

1.

Licencované banky

2.

Specializované úvěrové instituce

3.

Ostatní úvěrové instituce

Celkem

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v členění podle velikostních skupin uvedená v příloze VI oddíle 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 6E

Název souboru

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v členění podle velikostních skupin

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2

Ukazatele

Ukazatel v příloze VI oddíle 4:

 

11 11 6

Počet podniků v členění podle velikosti bilanční sumy

Úroveň členění činností

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2; úvěrové instituce celkem

Úroveň členění podle velikostních skupin

Bilanční suma ke konci účetního období:

1.

> 99 999 milionů EUR

2.

10 000-99 999 milionů EUR

3.

1 000-9 999 milionů EUR

4.

100–999 milionů EUR

5.

< 100 milionů EUR

Celkem

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v členění podle produktů uvedená v příloze VI oddíle 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 6F

Název souboru

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v členění podle produktů

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2

Dobrovolné ukazatele

Ukazatele v příloze VI oddíle 4:

 

44 11 0

Výnosy z úroků a podobné výnosy v členění podle (sub)kategorií CPA

44 12 0

Náklady na úroky a podobné náklady v členění podle (sub)kategorií CPA

44 13 0

Výnosy z poplatků a provizí v členění podle (sub)kategorií CPA

44 14 0

Náklady na poplatky a provize v členění podle (sub)kategorií CPA

47 11 0

Počet účtů v členění podle (sub)kategorií CPA

47 12 0

Počet úvěrů a půjček zákazníkům v členění podle (sub)kategorií CPA

Úroveň členění činností

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2; úvěrové instituce celkem

Členění podle produktů

(Sub)kategorie CPA:

64.19.11

Vkladové služby pro korporátní a institucionální vkladatele

64.19.12

Vkladové služby pro ostatní vkladatele

64.19.21

Služby měnových institucí související s poskytováním úvěrů finančním zprostředkovatelům

64.19.22

Služby měnových institucí související s poskytováním spotřebitelských úvěrů

64.19.23

Služby měnových institucí související s poskytováním hypotečních úvěrů na bydlení

64.19.24

Služby měnových institucí související s poskytováním hypotečních úvěrů jiných než na bydlení

64.19.25

Služby měnových institucí související s poskytováním komerčních nehypotečních úvěrů

64.19.26

Služby měnových institucí související s kreditními kartami

64.19.29

Ostatní služby měnových institucí související s poskytováním úvěrů

64.19.30

Ostatní peněžní zprostředkovatelské služby j.n.

64.91.10

Služby finančního leasingu

64.92.11

Služby související s poskytováním úvěrů finančním zprostředkovatelům jinými institucemi než měnovými

64.92.12

Služby poskytování spotřebitelských úvěrů jinými institucemi než měnovými

64.92.13

Služby poskytování hypotečních úvěrů na bydlení jinými institucemi než měnovými

64.92.14

Služby poskytování hypotečních úvěrů jiných než na bydlení jinými institucemi než měnovými

64.92.15

Služby poskytování komerčních nehypotečních úvěrů jinými institucemi než měnovými

64.92.16

Služby související s kreditními kartami poskytované jinými institucemi než měnovými

64.92.19

Služby poskytování ostatních úvěrů institucemi jinými než měnovými j.n.

64.99.1

Ostatní finanční služby kromě pojišťovnictví a penzijního financování j. n.

66.12

Obchodování s cennými papíry a komoditami

66.19

Ostatní pomocné služby související s finančními službami, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

66.21

Vyhodnocování rizik a škod

66.22

Služby zástupců pojišťovny a makléřů

66.29

Ostatní pomocné služby související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

66.30

Správa fondů

Celkem

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v zeměpisném členění na jednotlivé členské země EHP uvedená v příloze VI oddíle 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 6G

Název souboru

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v zeměpisném členění na jednotlivé členské země EHP

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2

Ukazatele

Ukazatele v příloze VI oddíle 4:

 

45 11 0

Zeměpisné členění celkového počtu poboček v zemích EHP

45 21 0

Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů

45 22 0

Zeměpisné členění bilanční sumy

Dobrovolné ukazatele

Ukazatel v příloze VI oddíle 4:

 

45 31 0

Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů z podnikání na základě volného pohybu služeb (v ostatních zemích EHP)

Úroveň členění činností

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2; úvěrové instituce celkem

Zeměpisné členění

Zeměpisné členění podle členských zemí EHP (6):

1.

Belgique/België

2.

България

3.

Česká republika

4.

Danmark

5.

Deutschland

6.

Eesti

7.

Eλλάδα

8.

España

9.

France

10.

Ireland

11.

Italia

12.

Κύπρος

13.

Latvija

14.

Lietuva

15.

Luxembourg (Grand-Duché)

16.

Magyarország

17.

Malta

18.

Nederland

19.

Österreich

20.

Polska

21.

Portugal

22.

România

23.

Slovenija

24.

Slovensko

25.

Suomi/Finland

26.

Sverige

27.

United Kingdom

28.

Island

29.

Liechtenstein

30.

Norge

EHP celkem (kromě vykazující země)

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v zeměpisném členění podle umístění v zemích mimo EHP uvedená v příloze VI oddíle 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 6H

Název souboru

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v zeměpisném členění podle umístění v zemích mimo EHP

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2

Ukazatele

Ukazatel v příloze VI oddíle 4:

 

11 41 1

Celkový počet poboček v členění podle umístění v zemích mimo EHP

Dobrovolné ukazatele

Ukazatele v příloze VI oddíle 4:

 

45 41 0

Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů na základě podnikání poboček (v zemích mimo EHP)

45 42 0

Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů z podnikání na základě volného pohybu služeb (v zemích mimo EHP)

Úroveň členění činností

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2; úvěrové instituce celkem

Zeměpisné členění

1.

Schweiz/Suisse/Svizzera

2.

USA

3.

Japonsko

4.

V ostatních třetích zemích (zbytek světa)

5.

Země mimo EHP celkem

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v zeměpisném členění na jednotlivé členské státy EU a zbytek světa uvedená v příloze VI oddíle 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 6I

Název souboru

Roční statistika podnikání pro úvěrové instituce v zeměpisném členění na jednotlivé členské státy EU a zbytek světa

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2

Ukazatele

Ukazatel v příloze VI oddíle 4:

 

11 51 0

Celkový počet dceřiných společností v členění podle umístění v ostatních zemích

Úroveň členění činností

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2; úvěrové instituce celkem

Zeměpisné členění

Zeměpisné členění na členské státy EU (7) a zbytek světa:

1.

Belgique/België

2.

България

3.

Česká republika

4.

Danmark

5.

Deutschland

6.

Eesti

7.

Eλλάδα

8.

España

9.

France

10.

Ireland

11.

Italia

12.

Κύπρος

13.

Latvija

14.

Lietuva

15.

Luxembourg (Grand-Duché)

16.

Magyarország

17.

Malta

18.

Nederland

19.

Österreich

20.

Polska

21.

Portugal

22.

România

23.

Slovenija

24.

Slovensko

25.

Suomi/Finland

26.

Sverige

27.

United Kingdom

28.

V ostatních zemích EHP

29.

Schweiz/Suisse/Svizzera

30.

USA

31.

Japonsko

32.

V ostatních třetích zemích (zbytek světa)

33.

Svět celkem (kromě vykazující země)

Roční regionální statistika pro úvěrové instituce uvedená v příloze VI oddíle 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 6J

Název souboru

Roční regionální statistika pro úvěrové instituce

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2

Ukazatele

Ukazatele v příloze VI oddíle 4:

 

11 21 0

Počet místních jednotek

16 11 0

Počet pracujících osob

Dobrovolné ukazatele

Ukazatel v příloze VI oddíle 4:

 

13 32 0

Mzdy a platy

Úroveň členění činností

Všechny úvěrové instituce zahrnuté do tříd 64.19 a 64.92 klasifikace NACE rev. 2; úvěrové instituce celkem

Úroveň členění na územní jednotky

NUTS 1

NUTS 0

7.   PENZIJNÍ FONDY

Souhrnná tabulka

Kód souboru

Název

7A

Roční statistika podnikání pro autonomní penzijní fondy

7B

Roční statistika podnikání pro autonomní penzijní fondy v členění podle velikosti investic

7C

Roční statistika podnikání pro autonomní penzijní fondy v členění podle velikostních skupin členů

7D

Roční statistika podnikání pro autonomní penzijní fondy v členění podle měny

7E

Roční statistika podnikání pro autonomní penzijní fondy podle zeměpisného členění

7F

Roční statistika podnikání neautonomních penzijních fondů

Roční statistika podnikání pro autonomní penzijní fondy uvedená v příloze VII oddíle 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 7A

Název souboru

Roční statistika podnikání pro autonomní penzijní fondy

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 skupina 65.3

Ukazatele

Ukazatele v příloze VII oddíle 4 odst. 2:

 

11 11 0

Počet podniků

12 11 0

Obrat

48 00 1

Penzijní příspěvky splatné od členů

48 00 2

Penzijní příspěvky splatné od zaměstnavatelů

48 00 3

Výnosy z převodů

48 00 4

Ostatní penzijní příspěvky

48 00 5

Penzijní příspěvky pro systémy dávek

48 00 6

Penzijní příspěvky pro příspěvkové systémy

48 00 7

Penzijní příspěvky pro hybridní systémy

48 01 0

Výnosy z finančního umístění (PF)

48 01 1

Kapitálové zisky a ztráty

48 02 1

Vzniklé pojistné nároky

48 02 2

Ostatní příjmy (PF)

12 12 0

Hodnota produkce

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

48 03 0

Celkové výdaje na penze

48 03 1

Pravidelné platby penzí

48 03 2

Jednorázové platby penzí

48 03 3

Výdaje na převody

48 04 0

Změna čisté výše technických rezerv

48 05 0

Splatné pojistné prémie

48 06 0

Celkové provozní výdaje

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 31 0

Osobní náklady

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

48 07 0

Daně celkem

48 11 0

Pozemky a stavby (PF)

48 12 0

Finanční umístění v přidružených společnostech a majetkové účasti (PF)

48 13 0

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem

48 14 0

Podíly na subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů

48 15 0

Dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem

48 16 0

Podíly na poolech finančního umístění (PF)

48 17 0

Hypotekární pohledávky a ostatní pohledávky jinde neuvedené

48 18 0

Ostatní finanční umístění

48 10 0

Celkové finanční umístění penzijních fondů

48 10 1

Celkové finanční umístění do podniku držícího účast

48 10 4

Celkové finanční umístění v tržních cenách

48 13 1

Akcie obchodované na regulovaném trhu

48 13 2

Akcie obchodované na regulovaném trhu specializovaném na malé a střední podniky

48 13 3

Akcie neobchodované veřejně

48 13 4

Ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem

48 20 0

Ostatní aktiva

48 30 0

Vlastní kapitál

48 40 0

Čistá výše technických rezerv (PF)

48 50 0

Ostatní pasiva

16 11 0

Počet pracujících osob

48 70 0

Počet členů

48 70 1

Počet členů systémů dávek

48 70 2

Počet členů příspěvkových systémů

48 70 3

Počet členů hybridních systémů

48 70 4

Počet aktivních členů

48 70 5

Počet pozastavených členů

48 70 6

Počet osob v důchodu

Ukazatele v příloze I oddíle 4 odst. 4:

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 13 1

Platby za zaměstnance najaté od zprostředkovatelských agentur

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

Dobrovolné ukazatele

Ukazatele v příloze VII oddíle 4 odst. 2:

 

11 61 0

Počet penzijních systémů

12 14 0

Přidaná hodnota v základních cenách

48 15 1

Dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem emitované státní správou

48 15 2

Ostatní dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem

Roční statistika podnikání pro autonomní penzijní fondy v členění podle velikosti investic uvedená v příloze VII oddíle 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 7B

Název souboru

Roční statistika podnikání pro autonomní penzijní fondy v členění podle velikosti investic

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 skupina 65.3

Ukazatele

Ukazatel v příloze VII oddíle 4 odst. 2:

 

11 11 8

Počet podniků v členění podle velikosti investic

Úroveň členění podle velikostních skupin

Velikost investic:

1.

> 5 000 milionů EUR

2.

2 501–5 000 milionů EUR

3.

501–2 500 milionů EUR

4.

50–500 milionů EUR

5.

< 50 milionů EUR

Celkem

Roční statistika podnikání pro autonomní penzijní fondy v členění podle velikostních skupin členů uvedená v příloze VII oddíle 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 7C

Název souboru

Roční statistika podnikání pro autonomní penzijní fondy v členění podle velikostních skupin členů

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 skupina 65.3

Ukazatele

Ukazatel v příloze VII oddíle 4 odst. 2:

 

11 11 9

Počet podniků v členění podle velikostních skupin členů

Úroveň členění podle velikostních skupin

Velikostní skupiny členů:

1.

> 100 000 členů

2.

10 001–100 000 členů

3.

1 001–10 000 členů

4.

101–1 000 členů

5.

50–100 členů

6.

< 50 členů

Celkem

Roční statistika podnikání pro autonomní penzijní fondy v členění podle měny uvedená v příloze VII oddíle 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 7D

Název souboru

Roční statistika podnikání pro autonomní penzijní fondy v členění podle měny

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 skupina 65.3

Ukazatele

Ukazatel v příloze VII oddíle 4 odst. 2:

 

48 64 0

Celkové finanční umístění v členění v eurech a složky jiné než eura

Členění podle měny

1.

Euro

2.

Ostatní

Celkem

Roční statistika podnikání pro autonomní penzijní fondy podle zeměpisného členění uvedená v příloze VII oddíle 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 7E

Název souboru

Roční statistika podnikání pro autonomní penzijní fondy podle zeměpisného členění

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 skupina 65.3

Ukazatele

Ukazatele v příloze VII oddíle 4 odst. 2:

 

48 61 0

Zeměpisné členění obratu

Dobrovolné ukazatele

Ukazatele v příloze VII oddíle 4 odst. 2:

 

48 62 0

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem v členění podle místa

48 63 0

Celkové finanční umístění v členění podle místa

Zeměpisné členění

1.

Domovská země

2.

Ostatní země EU

3.

Ostatní země EHP

4.

USA a Kanada

5.

Japonsko

6.

Zbytek světa

Celkem

Roční statistika podnikání neautonomních penzijních fondů uvedená v příloze VII oddíle 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 7F

Název souboru

Roční statistika podnikání neautonomních penzijních fondů

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 sekce B až N a oddíl 95

Ukazatele

Ukazatele v příloze VII oddíle 4 odst. 3:

 

11 15 0

Počet společností s neautonomními penzijními fondy

Dobrovolné ukazatele

Ukazatele v příloze VII oddíle 4 odst. 3:

 

48 08 0

Obrat neautonomních penzijních fondů

Úroveň členění činností

NACE rev. 2 na úrovni sekcí + oddíl 95; podniková ekonomika celkem

8.   PODNIKATELSKÉ SLUŽBY

Souhrnná tabulka

Kód souboru

Název

8A

Roční statistika podnikání pro činnosti obsažené v oddíle 62, skupinách 58.2, 63.1 a 73.1 a oddíle 78 klasifikace NACE rev. 2 v členění podle typu produktů

8B

Roční statistika podnikání pro činnosti obsažené v oddíle 62, skupinách 58.2, 63.1 a 73.1 a oddíle 78 klasifikace NACE rev. 2 v členění podle bydliště zákazníka

8C

Dvouletá statistika podnikání pro činnosti obsažené ve skupinách 69.1, 69.2 a 70.2 klasifikace NACE rev. 2 v členění podle typu produktů

8D

Dvouletá statistika podnikání pro činnosti obsažené ve skupinách 69.1, 69.2 a 70.2 klasifikace NACE rev. 2 v členění podle bydliště zákazníka

8E

Dvouletá statistika podnikání pro činnosti obsažené ve skupinách 73.2, 71.1 a 71.2 klasifikace NACE rev. 2 v členění podle typu produktů

8F

Dvouletá statistika podnikání pro činnosti obsažené ve skupinách 73.2, 71.1 a 71.2 klasifikace NACE rev. 2 v členění podle bydliště zákazníka

Roční statistika podnikání pro činnosti obsažené v oddíle 62, skupinách 58.2, 63.1 a 73.1 a oddíle 78 klasifikace NACE rev. 2 v členění podle typu produktů uvedená v příloze VIII oddíle 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 8A

Soubor

Roční statistika podnikání pro činnosti obsažené v oddíle 62, skupinách 58.2, 63.1 a 73.1 a oddíle 78 klasifikace NACE rev. 2 v členění podle typu produktů

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 oddíl 62, skupiny 58.2, 63.1 a 73.1 a oddíl 78

Ukazatele

Ukazatel v příloze VIII oddíle 4 odst. 2:

 

12110

Obrat (pouze u podniků s 20 a více zaměstnanci)

Úroveň členění činností

NACE rev. 2 oddíly 62 a 78

NACE rev. 2 skupiny 58.2, 63.1 a 73.1

Úroveň členění podle typu produktů

CPA

58.21

Vydávání počítačových her

58.29

Vydávání ostatního softwaru

58.29.1+58.29.2

Systémový software, na fyzickém nosiči; Aplikační software, na fyzickém nosiči

58.29.3+58.29.4

Software stažitelný z internetu; On-line software

58.29.5

Licenční služby k právu užívat počítačový software

62.01

Programování

62.02

Poradenství v oblasti počítačů

62.03

Správa počítačového vybavení

62.09

Ostatní služby v oblasti informačních technologií a počítačů

63.11

Zpracování dat, hosting a související služby

63.12

Obsah webových portálů

95.11

Opravy počítačů a periferních zařízení

RESALE

Další prodej (měl by zahrnovat veškerý další prodej (velkoobchodní a maloobchodní) softwaru, který není vyvíjen v podniku, a prodej hardwaru, který není vyráběn v podniku)

OTH

Ostatní produkty j. n.

TOTAL

Celkový obrat

73.11.1

Služby reklamních agentur

73.11.11

Komplexní reklamní služby

73.11.12

Přímý marketing a služby reklamní pošty

73.11.13

Návrhy a vývoj reklamy

73.11.19

Ostatní reklamní služby

73.12.1

Zprostředkování prodeje reklamního prostoru nebo času

73.12.11

Zprostředkování prodeje reklamního prostoru v tištěných médiích

73.12.12

Zprostředkování prodeje reklamního prostoru nebo času v televizi nebo v rozhlase

73.12.13

Zprostředkování prodeje reklamního prostoru nebo času na internetu

73.12.14

Prodej reklamy spojené s určitou událostí

73.12.19

Ostatní zprostředkování prodeje reklamního prostoru nebo času

OTH

Ostatní produkty j. n.

TOTAL

Celkový obrat

78.10.1

Služby agentur zprostředkujících zaměstnání

78.10.11

Vyhledávání pracovníků na pozice vyššího managementu

78.10.12

Vyhledávání zaměstnanců na dobu neurčitou jiných než na pozice vyššího managementu

78.20.1

Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu

78.20.11

Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu v oblasti počítačů a telekomunikací

78.20.12

Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu pro kancelářské práce

78.20.13

Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu v oblasti obchodu

78.20.14

Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu v oblasti dopravy, skladování, logistiky nebo pro dělnické práce

78.20.15

Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu pro hotely a restaurace

78.20.16

Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu v oblasti zdravotnictví

78.20.19

Služby agentur zprostředkujících ostatní pracovníky na přechodnou dobu

78.30.1

Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů

OTH

Ostatní produkty j. n.

TOTAL

Celkový obrat

Roční statistika podnikání pro činnosti obsažené v oddíle 62, skupinách 58.2, 63.1 a 73.1 a oddíle 78 klasifikace NACE rev. 2 v členění podle bydliště zákazníka uvedená v příloze VIII oddíle 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 8B

Soubor

Roční statistika podnikání pro činnosti obsažené v oddíle 62, skupinách 58.2, 63.1 a 73.1 a oddíle 78 klasifikace NACE rev. 2 v členění podle bydliště zákazníka

První sledovaný rok

2008

Frekvence

roční

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 oddíl 62, skupiny 58.2, 63.1 a 73.1 a oddíl 78

Ukazatele

Ukazatel v příloze VIII oddíle 4 odst. 2:

 

12110

Obrat (pouze u podniků s 20 a více zaměstnanci)

Úroveň členění činností

NACE rev. 2 oddíly 62 a 78

NACE rev. 2 skupiny 58.2, 63.1 a 73.1

Úroveň členění podle bydliště zákazníka

1.

Rezident (podle definice v bodě 1.30 nařízení ESA 95)

2.

Nerezident,

z toho

2.1

v rámci EU

2.2

mimo EU

Dvouletá statistika podnikání pro činnosti obsažené ve skupinách 69.1, 69.2 a 70.2 klasifikace NACE rev. 2 v členění podle typu produktů uvedená v příloze VIII oddíle 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků.

Soubor 8C

Soubor

Dvouletá statistika podnikání pro činnosti obsažené ve skupinách 69.1, 69.2 a 70.2 klasifikace NACE rev. 2 v členění podle typu produktů

První sledovaný rok

2008

Frekvence

dvouletá

Zahrnuté činnosti

NACE rev. 2 skupiny 69.1, 69.2 a 70.2

Ukazatele

Ukazatel v příloze VIII oddíle 4 odst. 3:

 

12110

Obrat (pouze u podniků s 20 a více zaměstnanci)

Úroveň členění činností

NACE rev. 2 skupiny 69.1, 69.2 a 70.2

Úroveň členění podle typu produktů

CPA

69.10.11

Právní poradenství a zastupování ve věcech týkajících se trestního práva

69.10.12

Právní poradenství a zastupování při soudních řízeních týkajících se podnikového a obchodního práva

69.10.13

Právní poradenství a zastupování při soudních řízeních týkajících se pracovního práva

69.10.14

Právní poradenství a zastupování při soudních řízeních týkajících se občanského práva

69.10.15

Právní služby v oblasti patentů, autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví

69.10.16

Notářské služby

69.10.17

Arbitrážní a smírčí služby

69.10.18

Právní služby v oblasti aukcí (dražeb)

69.10.19

Ostatní právní služby

OTH

Ostatní produkty j. n.

TOTAL

Celkový obrat

69.20.1

Finanční auditorské služby

69.20.2

Účetnické služby

69.20.21+22+23

Služby kontroly účetnictví; Sestavování účetnických uzávěrek; Služby vedení účetnictví