EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_084_R_0033_01

2009/302/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. května 2008 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o některých aspektech leteckých služeb

OJ L 84, 31.3.2009, p. 33–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/33


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 21. května 2008

o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o některých aspektech leteckých služeb

(2009/302/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 5. června 2003 pověřila Komisi, aby zahájila jednání s třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(2)

Komise jménem Společenství sjednala Dohodu s Pákistánem o některých aspektech leteckých služeb v souladu s postupy a směrnicemi uvedenými v příloze rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2003, kterým se Komise pověřuje, aby zahájila jednání s třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(3)

Dohoda sjednaná Komisí by měla být podepsána a prozatímně uplatňována s výhradou pozdějšího uzavření,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o některých aspektech leteckých služeb se schvaluje jménem Společenství s výhradou rozhodnutí Rady o uzavření uvedené dohody.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu či osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Společenství s výhradou jejího uzavření.

Článek 3

Než dohoda vstoupí v platnost, je uplatňována prozatímně od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí dokončení postupů nezbytných pro tento účel.

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn učinit oznámení stanovené v čl. 8 odst. 2 dohody.

V Bruselu dne 21. května 2008.

Za Radu

předseda

M. ZVER


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o některých aspektech leteckých služeb

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

na jedné straně a

PÁKISTÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA (dále jen „Pákistán“)

na straně druhé

(dále jen „strany“)

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že určitá ustanovení dvoustranných dohod o leteckých službách uzavřených mezi několika členskými státy Evropského společenství a Pákistánskou islámskou republikou je třeba uvést do souladu s právními předpisy Společenství,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že Evropské společenství má výlučnou pravomoc ohledně řady aspektů, které mohou být obsaženy ve dvoustranných dohodách o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy Evropského společenství a třetími zeměmi,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že podle práva Evropského společenství mají letečtí dopravci Společenství usazení v členském státě právo na nediskriminační přístup na letecké trasy mezi členským státem Evropského společenství a třetími zeměmi,

S OHLEDEM na dohody mezi Evropským společenstvím a čtyřmi evropskými zeměmi uvedenými v příloze III, podle nichž mají státní příslušníci těchto zemí možnost získat vlastnictví v leteckých dopravcích, kterým byla udělena licence v souladu s právem Evropského společenství,

UZNÁVAJÍCE, že všechny záležitosti týkající se dvoustranných dohod o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy Evropského společenství a Pákistánskou islámskou republikou musí být uvedeny do souladu se zákony stran, aby se vytvořil řádný právní základ pro letecké služby mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou a aby se zachovala nepřetržitost těchto leteckých služeb,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že ustanovení dvoustranných dohod o leteckých službách mezi členskými státy Evropského společenství a Pákistánskou islámskou republikou, které nejsou v rozporu s právními předpisy Evropského společenství a Pákistánu, nemusí být touto dohodou dotčena,

UZNÁVAJÍCE, že ustanovení ve dvoustranných dohodách o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy Evropského společenství a Pákistánskou islámskou republikou, která i) požadují nebo upřednostňují přijetí dohod mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků nebo jednání ve vzájemné shodě, které brání hospodářské soutěži mezi leteckými dopravci na příslušných trasách nebo ji narušují či omezují, ii) zesilují účinek všech takových dohod, rozhodnutí či jednání ve vzájemné shodě nebo iii) přenášejí na letecké dopravce nebo jiné soukromé hospodářské subjekty odpovědnost za přijetí opatření, která brání hospodářské soutěži mezi leteckými dopravci na příslušných trasách nebo ji narušují či omezují, mohou činit pravidla hospodářské soutěže platná pro podniky neúčinnými,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že záměrem Evropského společenství a Pákistánské islámské republiky v rámci tohoto ujednání není zvýšit celkový objem letecké dopravy mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou, ovlivnit rovnováhu mezi leteckými dopravci Společenství a leteckými dopravci Pákistánské islámské republiky ani pozměnit ustanovení stávajících dvoustranných dohod o leteckých službách, které se týkají přepravních práv,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Obecná ustanovení

1.   Pro účely této dohody se „členskými státy“ rozumějí členské státy Evropského společenství.

2.   Ve všech dohodách uvedených v příloze I se odkazy na státní příslušníky členského státu, který je stranou dané dohody, považují za odkazy na státní příslušníky členských států Evropského společenství.

3.   Ve všech dohodách uvedených v příloze I se odkazy na letecké dopravce nebo letecké společnosti členského státu, který je stranou dané dohody, považují za odkazy na letecké dopravce nebo letecké společnosti určené daným členským státem.

Článek 2

Určení členským státem

1.   Odstavce 2 a 3 tohoto článku mají přednost před odpovídajícími ustanoveními článků uvedených v příloze II písmenech a) a b) týkajícími se určení leteckých dopravců příslušným členským státem, jejich oprávnění a povolení udělených Pákistánskou islámskou republikou a zamítnutí, zrušení, dočasného odnětí nebo omezení oprávnění nebo povolení leteckého dopravce.

2.   Po obdržení určení provedeného členským státem udělí Pákistánská islámská republika příslušná oprávnění a povolení s minimálním procedurálním zpožděním za předpokladu, že

i)

letecký dopravce je podle Smlouvy o založení Evropského společenství usazen na území členského státu, který provedl určení, a získal od členského státu platnou provozní licenci v souladu s právem Evropského společenství a

ii)

členský stát odpovědný za vydání osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) leteckému dopravci vykonává a udržuje účinnou regulační kontrolu leteckého dopravce a v určení je zřetelně označen příslušný letecký úřad a

iii)

letecký dopravce je vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu a skutečně kontrolován členskými státy nebo státními příslušníky členských států nebo jinými státy uvedenými v příloze III nebo státními příslušníky těchto jiných států a

iv)

letecký dopravce má hlavní místo podnikání na území členského státu, který mu udělil platnou provozní licenci.

3.   Pákistánská islámská republika může odmítnout, zrušit, pozastavit nebo omezit schválení nebo povolení leteckého dopravce určeného druhou stranou, pokud

i)

letecký dopravce není podle Smlouvy o založení Evropského společenství usazen na území členského státu, který provedl určení, nebo nezískal od členského státu platnou provozní licenci v souladu s právem Evropského společenství nebo

ii)

členský stát odpovědný za vydání osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) leteckému dopravci nevykonává nebo neudržuje účinnou regulační kontrolu leteckého dopravce a v určení není zřetelně označen příslušný letecký úřad nebo

iii)

letecký dopravce není vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu nebo skutečně kontrolován členskými státy nebo státními příslušníky členských států nebo jinými státy uvedenými v příloze III nebo státními příslušníky těchto jiných států nebo

iv)

letecký dopravce nemá hlavní místo podnikání na území členského státu, který mu udělil platnou provozní licenci nebo

v)

letecký dopravce je již oprávněn k provozu podle dvoustranné dohody mezi Pákistánskou islámskou republikou a jiným členským státem a vykonáváním přepravních práv podle této dohody na trase, která zahrnuje místo v jiném členském státě, by se obcházela omezení přepravních práv vyplývající z této jiné dohody nebo

vi)

určený letecký dopravce je držitelem osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) a provozní licence, jež vydal členský stát, se kterým nemá Pákistánská islámská republika uzavřenou dvoustrannou dohodu o leteckých službách, a tento členský stát upřel leteckému dopravci, který má licenci vydanou Pákistánskou islámskou republikou, přepravní práva nebo související obchodní příležitosti.

4.   Při výkonu svého práva podle tohoto odstavce nediskriminuje Pákistánská islámská republika letecké dopravce Společenství, kteří splňují výše uvedené požadavky, z důvodu státní příslušnosti.

Článek 3

Bezpečnost

1.   Odstavcem 2 tohoto článku se doplňují odpovídající ustanovení článků uvedených v příloze II písmenu c).

2.   Pokud členský stát určil leteckého dopravce, nad nímž regulační kontrolu vykonává a udržuje jiný členský stát, uplatňují se práva Pákistánské islámské republiky podle bezpečnostních ustanovení dohody mezi členským státem, který určil leteckého dopravce, a Pákistánskou islámskou republikou stejným způsobem na přijímání, vykonávání nebo udržování bezpečnostních standardů tímto jiným členským státem a na oprávnění k provozu tohoto leteckého dopravce.

Článek 4

Tarify za přepravu

1.   Odstavcem 2 tohoto článku se doplňují odpovídající ustanovení článků uvedených v příloze II písmenu d).

2.   Tarify za přepravu uskutečněnou zcela v rámci Evropského společenství, které jsou účtovány leteckým dopravcem nebo leteckými dopravci určenými Pákistánskou islámskou republikou podle některé z dohod uvedených v příloze I a obsahujících ustanovení uvedené v příloze II písmenu d), podléhají právu Evropského společenství. Právní předpisy Evropského společenství se použijí nediskriminačním způsobem.

Článek 5

Slučitelnost s pravidly o hospodářské soutěži

1.   Bez ohledu na ustanovení, která stanoví jinak, nesmějí ustanovení dohod uvedených v příloze I i) upřednostňovat uzavření dohod mezi podniky, přijetí rozhodnutí sdružení podniků nebo jednání ve vzájemné shodě, které vylučují hospodářskou soutěž nebo ji narušují, ii) zesilovat účinky takové dohody, rozhodnutí či jednání ve vzájemné shodě ani iii) přenášet na soukromé hospodářské subjekty odpovědnost za přijetí opatření, která vylučují, narušují nebo omezují hospodářskou soutěž.

2.   Ustanovení dohod uvedených v příloze I, která nejsou slučitelná s odstavcem 1 tohoto článku, se nepoužijí.

Článek 6

Přílohy dohody

Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást.

Článek 7

Revize nebo změny

Strany mohou po vzájemné dohodě tuto dohodu kdykoli revidovat nebo změnit. Kterákoli strana může kdykoli požádat o konzultace se záměrem tuto dohodu po vzájemné dohodě revidovat nebo změnit a druhá strana odpoví na takovou žádost ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od podání takové žádosti o konzultace.

Článek 8

Vstup v platnost a prozatímní uplatňování

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost, jakmile si strany vzájemně písemně oznámí, že byly dokončeny jejich příslušné vnitřní postupy nezbytné pro vstup dohody v platnost.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 se smluvní strany dohodly, že budou tuto dohodu prozatímně uplatňovat od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí dokončení postupů nezbytných pro tento účel.

3.   Dohody a jiná ujednání mezi členskými státy a Pákistánskou islámskou republikou, které k datu podpisu této dohody ještě nevstoupily v platnost a které nejsou prozatímně uplatňovány, jsou uvedeny v příloze I písmenu b). Tato dohoda se vztahuje na všechny tyto dohody a ujednání od jejich vstupu v platnost nebo od okamžiku jejich prozatímního uplatňování.

Článek 9

Ukončení platnosti

1.   V případě, že dojde k ukončení platnosti některé z dohod uvedených v příloze I, pozbývají současně platnosti všechna ustanovení této dohody, která se týkají příslušné dohody uvedené v příloze I.

2.   V případě, že dojde k ukončení platnosti všech dohod uvedených v příloze I, pozbývá současně platnosti tato dohoda.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

V Bruselu ve dvou vyhotoveních dne dvacátého čtvrtého února dva tisíce devět v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Ислямска република Пакистан

Por la República Islámica de Pakistán

Za Pákistánskou islámskou republiku

For Den Islamiske Republik Pakistan

Für die Islamische Republik Pakistan

Pakistani Islamivabariigi nimel

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

For the Islamic Republic of Pakistan

Pour la République islamique du Pakistan

Per la Repubblica islamica del Pakistan

Pakistānas Islāma Republikas vārdā

Pakistano Islamo Respublikos vardu

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Voor de Islamitische Republiek Pakistan

W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

Pela República Islâmica do Paquistão

Pentru Republica Islamică Pakistan

Za Pakistanskú islamskú republiku

Za Islamsko republiko Pakistan

Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

För Islamiska republiken Pakistan

Image

PŘÍLOHA I

Prozatímní seznam dohod, na které se odkazuje v článku 1 této dohody

a)

Dohody o leteckých službách uzavřené mezi Pákistánskou islámskou republikou a členskými státy Evropského společenství, které byly k datu podpisu této dohody uzavřeny, podepsány a/nebo jsou prozatímně uplatňovány:

Dohoda mezi spolkovou vládou Rakouska a vládou Pákistánské islámské republiky o leteckých službách, podepsaná v Rávalpindí dne 28. května 1971 (v příloze II jen „dohoda Pákistán–Rakousko“);

naposledy pozměněná memorandem o porozumění uzavřeným v Islámábádu dne 27. září 2006 (v příloze II jen „memorandum o porozumění Pákistán–Rakousko“),

Dohoda mezi vládou Bulharské lidové republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o leteckých službách, podepsaná v Islámábádu dne 22. října 1969 (v příloze II jen „dohoda Pákistán–Bulharsko“),

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán o leteckých službách, podepsaná v Praze dne 2. září 1969 (v příloze II jen „dohoda Pákistán–Česká republika“),

Návrh Dohody mezi vládou Dánského království a vládou Pákistánské islámské republiky o leteckých službách, parafovaný v Oslu dne 23. března 1999 (v příloze II jen „návrh dohody Pákistán–Dánsko“);

doplněný návrhem memoranda o porozumění mezi skandinávskými zeměmi a Pákistánem parafovaným v Oslu dne 23. března 1999,

Dohoda mezi vládou Francouzské republiky a vládou Pákistánu o leteckých službách, podepsaná v Karáčí dne 31. července 1950 (v příloze II jen „dohoda Pákistán–Francie“);

pozměněná výměnou nót ze dne 29. srpna a 20. a 31. října 1960;

pozměněná výměnou nót ze dne 2. a 9. července 1974,

Dohoda o letecké dopravě mezi Spolkovou republikou Německo a Pákistánem podepsaná v Bonnu dne 20. července 1960 (v příloze II jen „dohoda Pákistán–Německo“);

ve spojení se schváleným zápisem podepsaným v Bonnu dne 12. listopadu 1998,

Dohoda mezi vládou Řecké republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o leteckých službách, podepsaná v Aténách dne 15. listopadu 2005 (v příloze II jen „dohoda Pákistán–Řecko“),

Dohoda mezi vládou Maďarské lidové republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o leteckých službách, podepsaná v Budapešti dne 11. května 1977 (v příloze II jen „dohoda Pákistán–Maďarsko“),

Dohoda mezi vládou Italské republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o leteckých službách, podepsaná v Římě dne 5. října 1957 (v příloze II jen „dohoda Pákistán–Itálie“);

pozměněná memorandem o porozumění podepsaným v Římě dne 16. ledna 1974;

naposledy pozměněná memorandem o porozumění podepsaným v Římě dne 24. března 2004,

Dohoda mezi vládou Republiky Malta a vládou Pákistánské islámské republiky o leteckých službách, podepsaná ve Valettě dne 25. dubna 1975 (v příloze II jen „dohoda Pákistán–Malta“),

Dohoda mezi vládou Nizozemského království a vládou Pákistánu o leteckých službách, podepsaná v Karáčí dne 17. července 1952;

pozměněná schváleným zápisem podepsaným v Haagu dne 27. dubna 1995;

pozměněná schváleným zápisem podepsaným v Haagu dne 28. června 1995;

pozměněná memorandem o porozumění podepsaným v Bhurbanu dne 16. listopadu 1995,

Návrh Dohody mezi vládou Nizozemského království a vládou Pákistánu o leteckých službách, podepsaný v Bhurbanu dne 16. listopadu 1995 (v příloze II jen „návrh dohody Pákistán–Nizozemsko“);

pozměněný schváleným zápisem podepsaným v Haagu dne 25. března 1997;

naposledy pozměněný důvěrným memorandem o porozumění podepsaným v Karáčí dne 28. listopadu 1998,

Dohoda mezi vládou Polské lidové republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o leteckých službách, podepsaná v Rávalpindí dne 30. října 1970 (v příloze II jen „dohoda Pákistán–Polsko“),

Dohoda mezi vládou Pákistánské islámské republiky a vládou Portugalska o leteckých službách, podepsaná v Karáčí dne 7. června 1958 (v příloze II jen „dohoda Pákistán–Portugalsko“),

Dohoda mezi vládou Pákistánské islámské republiky a vládou Španělského království o letecké dopravě, podepsaná v Madridu dne 19. června 1979 (v příloze II jen „dohoda Pákistán–Španělsko“);

pozměněná výměnou nót ze dne 20. a 29. července 1988,

Dohoda mezi vládou Rumunské socialistické republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o leteckých službách, podepsaná v Rávalpindí dne 9. ledna 1973 (v příloze II jen „dohoda Pákistán–Rumunsko“),

Návrh Dohody mezi vládou Švédského království a vládou Pákistánské islámské republiky o leteckých službách, parafovaný v Oslu dne 23. března 1999 (v příloze II jen „návrh dohody Pákistán–Švédsko“);

doplněný memorandem o porozumění mezi skandinávskými zeměmi a Pákistánem parafovaným v Oslu dne 23. března 1999,

Dohoda mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Pákistánské islámské republiky o leteckých službách, podepsaná v Karáčí dne 14. září 1999 (v příloze II jen „dohoda Pákistán–Spojené království“);

pozměněná memorandem o porozumění uzavřeným v Londýně dne 9. února 2000.

b)

Dohody o leteckých službách a jiná ujednání parafované či podepsané Pákistánskou islámskou republikou a členskými státy Evropského společenství, které ke dni podpisu této dohody ještě nevstoupily v platnost a nejsou prozatímně uplatňovány:

Dohoda mezi vládou Pákistánské islámské republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o leteckých službách, parafovaná v Karáčí dne 14. října 1997 (v příloze II jen „dohoda Pákistán–Lucembursko“);

doplněná memorandem o porozumění podepsaným v Karáčí dne 14. října 1997.

PŘÍLOHA II

Prozatímní seznam článků dohod uvedených v příloze I, na které se odkazuje v článcích 2 až 4 této dohody

a)

Určení členským státem:

Článek 3 dohody Pákistán–Rakousko a článek 2a memoranda o porozumění Pákistán–Rakousko uzavřeného v Islámábádu dne 27. září 2006,

Článek III dohody Pákistán–Bulharsko,

Článek III dohody Pákistán–Česká republika,

Článek 3 návrhu dohody Pákistán–Dánsko,

Článek 2 dohody Pákistán–Francie,

Článek 3 dohody Pákistán–Německo,

Článek 3 dohody Pákistán–Řecko,

Článek 3 dohody Pákistán–Maďarsko,

Článek II dohody Pákistán–Itálie,

Článek 3 dohody Pákistán–Malta,

Článek 4 návrhu dohody Pákistán–Nizozemsko,

Článek III dohody Pákistán–Polsko,

Článek II dohody Pákistán–Portugalsko,

Článek III dohody Pákistán–Rumunsko,

Článek 3 dohody Pákistán–Španělsko,

Článek 3 návrhu dohody Pákistán–Švédsko,

Článek 4 dohody Pákistán–Spojené království.

b)

Zamítnutí, zrušení, dočasné odnětí nebo omezení oprávnění nebo povolení:

Článek 4 dohody Pákistán–Rakousko a článek 2 memoranda o porozumění Pákistán–Rakousko,

Článek IV dohody Pákistán–Bulharsko,

Článek IV dohody Pákistán–Česká republika,

Článek 4 návrhu dohody Pákistán–Dánsko,

Článek 2 dohody Pákistán–Francie,

Článek 4 dohody Pákistán–Německo,

Článek 4 dohody Pákistán–Řecko,

Článek 4 dohody Pákistán–Maďarsko,

Článek VIII dohody Pákistán–Itálie,

Článek 4 dohody Pákistán–Lucembursko,

Článek 4 dohody Pákistán–Malta,

Článek 5 návrhu dohody Pákistán–Nizozemsko,

Článek IV dohody Pákistán–Polsko,

Článek VIII dohody Pákistán–Portugalsko,

Článek IV dohody Pákistán–Rumunsko,

Článek 4 dohody Pákistán–Španělsko,

Článek 4 návrhu dohody Pákistán–Švédsko,

Článek 5 dohody Pákistán–Spojené království.

c)

Bezpečnost:

Příloha D k memorandu o porozumění Pákistán–Rakousko,

Článek V dohody Pákistán–Bulharsko,

Článek V dohody Pákistán–Česká republika,

Článek 16 návrhu dohody Pákistán–Dánsko,

Článek 8 dohody Pákistán–Řecko,

Článek 5 dohody Pákistán–Maďarsko,

Článek II dohody Pákistán–Itálie,

Článek 6 dohody Pákistán–Lucembursko,

Článek 5 dohody Pákistán–Malta,

Dodatek II ke schválenému zápisu Pákistán–Nizozemsko ze dne 25. března 1997,

Článek V dohody Pákistán–Rumunsko,

Článek 5 dohody Pákistán–Španělsko,

Článek 16 návrhu dohody Pákistán–Švédsko.

d)

Tarify za přepravu v rámci Společenství:

Článek 9 dohody Pákistán–Rakousko,

Článek VIII dohody Pákistán–Bulharsko,

Článek VIII dohody Pákistán–Česká republika,

Článek 11 návrhu dohody Pákistán–Dánsko,

Článek 6 dohody Pákistán–Francie,

Příloha 4 ke schválenému zápisu pořízenému v Bonnu dne 12. listopadu 1998 uplatňovaná prozatímně v rámci dohody Pákistán–Německo,

Článek 13 dohody Pákistán–Řecko,

Článek 9 dohody Pákistán–Maďarsko,

Článek VI dohody Pákistán–Itálie,

Článek 10 dohody Pákistán–Lucembursko,

Článek 9 dohody Pákistán–Malta,

Článek 6 návrhu dohody Pákistán–Nizozemsko,

Článek VIII dohody Pákistán–Polsko,

Článek VI dohody Pákistán–Portugalsko,

Článek IX dohody Pákistán–Rumunsko,

Článek 9 dohody Pákistán–Španělsko,

Článek 11 návrhu dohody Pákistán–Švédsko,

Článek 7 dohody Pákistán–Spojené království.

PŘÍLOHA III

Seznam jiných států, na které se odkazuje v článku 2 této dohody

a)

Islandská republika (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

b)

Lichtenštejnské knížectví (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

c)

Norské království (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

d)

Švýcarská konfederace (v rámci Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě).


Top