EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0248

Nařízení Komise (ES) č. 248/2009 ze dne 19. března 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro oznámení týkající se uznávání organizací producentů, stanovování cen a intervencí v rámci společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury (přepracované znění)

Úř. věst. L 79, 25.3.2009, p. 7–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušeno 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/248/oj

25.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 248/2009

ze dne 19. března 2009,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro oznámení týkající se uznávání organizací producentů, stanovování cen a intervencí v rámci společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury (přepracované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 34 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 80/2001 ze dne 16. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro oznámení týkající se uznávání organizací producentů, stanovování cen a intervencí v rámci společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury (2), bylo několikrát podstatně změněno (3). Vzhledem k novým změnám, pokud jde o přizpůsobení seznamu regionů členských států a kódů měn používaných pro účely tohoto nařízení, by uvedené nařízení mělo být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracováno.

(2)

V souladu s čl. 13 odst. 6 nařízení (ES) č. 104/2000 zveřejňuje Komise každoročně seznam uznaných organizací producentů a uznaných sdružení organizací producentů. Členské státy by jí proto měly oznamovat odpovídající údaje.

(3)

Komise musí být schopna sledovat, jak organizace producentů regulují ceny i jakým způsobem uplatňují režim finančního vyrovnání a překlenovací podpory.

(4)

Intervenční režimy Společenství podle článku 21 až 26 nařízení (ES) č. 104/2000 vyžadují, aby byly dostupné údaje zejména o cenách zjištěných v přesně určených oblastech a v pravidelných intervalech.

(5)

V rámci řízení společné rybářské politiky byl zaveden systém přenosu dat elektronickou cestou mezi členskými státy a Komisí (FIDES II). Měl by být využit ke sběru údajů dotčených tímto nařízením.

(6)

Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Oznámení týkající se uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů

Článek 1

Členské státy oznamují Komisi údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 13 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 104/2000 nejpozději do dvou měsíců od data přijetí rozhodnutí.

Tyto údaje i formát, ve kterém mají být zaslány, jsou stanoveny v příloze I tohoto nařízení.

KAPITOLA II

Ceny a intervence

Článek 2

Členské státy oznamují Komisi údaje podle čl. 17 odst. 4 nařízení (ES) č. 104/2000 nejpozději do dvou měsíců od začátku každého rybářského hospodářského roku.

Členské státy oznamují Komisi neprodleně každou změnu v údajích podle prvního pododstavce.

Tyto údaje i formát, ve kterém mají být zaslány, jsou stanoveny v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

U druhů uvedených v přílohách I a IV nařízení (ES) č. 104/2000, členské státy sdělí Komisi množství vyložená, prodaná, stažená z trhu a převedená na celém jejich území, jakož i hodnotu prodaných množství v každém čtvrtletí v různých oblastech určených v tabulce 1 přílohy VIII tohoto nařízení, nejpozději do sedmi týdnů po uplynutí dotčeného čtvrtletí.

Je-li v případě některých druhů uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 104/2000 zjištěna kritická situace, sdělí členské státy Komisi množství vyložená, prodaná, stažená z trhu a převedená na celém jejich území, jakož i hodnotu prodaných množství během každých dvou týdnů v různých oblastech vymezených v tabulce 1 přílohy VIII tohoto nařízení, nejpozději do dvou týdnů po uplynutí dotčených dvou týdnů.

Tyto údaje i formát, ve kterém mají být zaslány, jsou stanoveny v příloze III tohoto nařízení.

Článek 4

Členské státy oznámí Komisi u každého produktu uvedeného v příloze I nařízení (ES) č. 104/2000, který byl stažen z trhu, hodnoty a množství prodaná během každého čtvrtletí, rozepsaná podle zvoleného způsobu odbytu, který stanoví článek 1 nařízení Komise (ES) č. 2493/2001 (4), nejpozději do osmi týdnů po uplynutí dotčeného čtvrtletí.

Tyto údaje i formát, ve kterém mají být zaslány, jsou stanoveny v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 5

Členské státy oznámí Komisi u každého produktu uvedeného v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000 množství vyložená, prodaná a skladovaná, jakož i hodnotu prodaných množství v každém čtvrtletí v různých oblastech určených v tabulce 1 přílohy VIII tohoto nařízení nejpozději do šesti týdnů po uplynutí dotčeného čtvrtletí.

Tyto údaje i formát, ve kterém mají být zaslány, jsou stanoveny v příloze V tohoto nařízení.

Článek 6

Členské státy oznamují Komisi u každého produktu uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 104/2000 množství vyložená, prodaná a dodaná organizacemi producentů průmyslovému odvětví, jakož i hodnotu množství dodaných průmyslu v každém měsíci v různých oblastech určených v tabulce 1 přílohy VIII tohoto nařízení nejpozději do šesti týdnů po uplynutí dotčeného měsíce.

Tyto údaje i formát, ve kterém mají být zaslány, jsou stanoveny v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 7

Členské státy každoročně oznámí Komisi údaje, které umožní stanovit technické náklady vyplývající z úkonů nezbytných pro zajištění trvanlivosti a skladování podle článku 23 a 25 nařízení (ES) č. 104/2000, nejpozději do tří měsíců po uplynutí dotčeného roku.

Tyto údaje i formát, ve kterém mají být zaslány, jsou stanoveny v příloze VII tohoto nařízení.

KAPITOLA III

Obecná a závěrečná ustanovení

Článek 8

Členské státy zasílají Komisi údaje elektronickou cestou a použijí k tomu systém přenosu, který je v současnosti používaný pro výměnu dat v rámci řízení společné rybářské politiky (systém FIDES II).

Článek 9

Nařízení (ES) č. 80/2001 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze X.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2009.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 13, 17.1.2001, s. 3.

(3)  Viz příloha IX.

(4)  Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 20.


PŘÍLOHA I

Údaje o organizacích producentů a o sdruženích organizací producentů

Registrační č.

Název pole

Typ

Formát

Velikost

Kód

1

Identifikace zprávy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-PO

2

Členský stát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Datum odeslání

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

4

Typ zprávy

<TYP>

Text

3

INS = nový

MOD = změna

DEL = uznání odebráno

5

č. OP nebo sdružení OP

<NOP>

Text

7

Pouze pro zprávu typu „MOD“ nebo „DEL“

6

Jméno

<NOM>

Text

 

 

7

Úřední zkratka

<ABB>

 

 

existuje-li

8

Národní č.

<NID>

 

 

existuje-li

9

Oblast oprávnění

<ARE>

Text

 

 

10

Činnost

<ACT>

Text

6

Tab. 10

11

Datum vyhotovení

<DCE>

YYYYMMDD

 

 

12

Datum ustavení

<DST>

YYYYMMDD

 

 

13

Datum udělení uznání

<DRE>

YYYYMMDD

 

 

14

Datum odebrání uznání

<DRA>

YYYYMMDD

 

Pouze pro zprávy typu „DEL“

15

Adresa 1

<ADR1>

Text

 

 

16

Adresa 2

<ADR2>

Text

 

 

17

Adresa 3

<ADR3>

 

 

 

18

Poštovní směrovací číslo

<CPO>

Text

 

 

19

Místo

<LOC>

Text

 

 

20

Telefonní číslo 1

<TEL1>

Text

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

21

Telefonní číslo 2

<TEL2>

Text

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

22

Faxové číslo

<FAX>

Text

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

23

E-mail

<MEL>

Text

 

 

24

Adresa webové stránky

<WEB>

Text

 

 

25 a další

Č. člena OP

<ADH>

Text

 

Pro sdružení OP, seznam členů OP


PŘÍLOHA II

Ceny za stažení používané organizacemi producentů

Zaslat do dvou měsíců od začátku rybářského hospodářského roku


Registrační č.

Příslušné údaje

Identifikace datového typu

Formát

Velikost

Kód

1

Identifikace zprávy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-PO-WP

2

Členský stát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Pořadové číslo odeslání

<LOT>

Číselný

4

Pořadové č. přidělené členským státem

4

Typ zprávy

<MTYP>

 

19

INS OZNÁMENÍ

SUP OZNÁMENÍ

REP OZNÁMENÍ

INS V OZNÁMENÍ

MOD V OZNÁMENÍ

SUP V OZNÁMENÍ

5

Datum odeslání

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Typ období

<PTYP>

Y

1

Y = roční

7

Identifikace období

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = sekvence

YYYY = rok

8

Použitá měna

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a další

Identifikační kód OP

<DAT>

Text

7

CCC-999

 

Kód druhu

 

Text

3

Tab. 7

 

Kód konzervace

 

Text

3

Tab. 4

 

Kód úpravy

 

Text

2

Tab. 3

 

Kód čerstvosti

 

Text

2

Tab. 5

 

Kód velikosti

 

Text

3

Tab. 2

 

Cena za stažení

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8 na 1 000 kg

 

Oblast, kde byla cena za stažení upravena oblastním koeficientem

 

Text

 

Tab. 8


PŘÍLOHA III

Produkty v přílohách I a IV nařízení (ES) č. 104/2000

Odesíláno čtvrtletně


Registrační č.

Příslušné údaje

Identifikace datového typu

Formát

Velikost

Kód

1

Identifikace zprávy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-FRESH

2

Členský stát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Pořadové číslo odeslání

<LOT>

Číselný

4

Pořadové č. přidělené členským státem

4

Typ zprávy

<MTYP>

 

19

INS OZNÁMENÍ

SUP OZNÁMENÍ

REP OZNÁMENÍ

INS V OZNÁMENÍ

MOD V OZNÁMENÍ

SUP V OZNÁMENÍ

5

Datum odeslání

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Typ období

<PTYP>

Q nebo C

1

Q = čtvrtletí

C = krize

7

Identifikace období

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = sekvence

1–4 pro čtvrtletí

1–24 pro dva týdny

YYYY = rok

8

Použitá měna

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a další

Oblast vykládky (kód NUTS)

<DAT>

Text

7

Tab. 1

 

Kód druhu

 

Text

3

Tab. 7

 

Kód konzervace

 

Text

3

Tab. 4

 

Kód úpravy

 

Text

2

Tab. 3

 

Kód čerstvosti

 

Text

2

Tab. 5

 

Kód velikosti

 

Text

3

Tab. 2

 

Hodnota prodaných množství

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8

 

Prodaná množství

 

Celé číslo

 

kg

 

Množství stažená za cenu Společenství

 

Celé číslo

 

kg

 

Množství stažená za autonomní cenu

 

Celé číslo

 

kg

 

Množství převedená

 

Celé číslo

 

kg


PŘÍLOHA IV

Produkty v příloze I nařízení (ES) č. 104/2000

Užití produktů stažených z trhu

Odesíláno čtvrtletně


Registrační č.

Příslušné údaje

Identifikace datového typu

Formát

Velikost

Kód

1

Identifikace zprávy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-STD-VAL

2

Členský stát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Pořadové č. odeslání

<LOT>

Číselný

4

Pořadové č. přidělené členským státem

4

Typ zprávy

<MTYP>

 

19

INS OZNÁMENÍ

SUP OZNÁMENÍ

REP OZNÁMENÍ

INS V OZNÁMENÍ

MOD V OZNÁMENÍ

SUP V OZNÁMENÍ

5

Datum odeslání

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Typ období

<PTYP>

Q

1

Q = čtvrtletí

7

Identifikace období

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = sekvence

1-4

YYYY = rok

8

Použitá měna

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a další

Kód druhu

<DAT>

Text

3

Tab. 7

 

Kód místa určení

 

Text

6

Tab. 9

 

Hodnota množství prodaných nebo postoupených

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8

„0“ povoleno pro postoupená množství

 

Množství prodaná nebo postoupená

 

Celé číslo

 

kg


PŘÍLOHA V

Produkty v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000 (odesíláno čtvrtletně)

Registrační č.

Příslušné údaje

Identifikace datového typu

Formát

Velikost

Kód

1

Identifikace zprávy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-FROZEN

2

Členský stát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Pořadové č.

<LOT>

Číselný

4

Pořadové č. přidělené členským státem

4

Typ zprávy

<MTYP>

 

19

INS OZNÁMENÍ

SUP OZNÁMENÍ

REP OZNÁMENÍ

INS V OZNÁMENÍ

MOD V OZNÁMENÍ

SUP V OZNÁMENÍ

5

Datum odeslání

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Typ období

<PTYP>

Q

1

Q = čtvrtletí

7

Identifikace období

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = sekvence 1-4

YYYY = rok

8

Použitá měna

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a další

Oblast vykládky (kód NUTS)

<DAT>

Text

7

Tab. 1

 

Kód druhu

<DAT>

Text

3

Tab. 7

 

Kód konzervace

 

Text

3

Tab. 4

 

Kód úpravy

 

Text

2

Tab. 3

 

Kód čerstvosti

 

Text

2

Tab. 5

 

Kód velikosti

 

Text

3

Tab. 2

 

Hodnota prodaných množství

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8

 

Množství prodaná před uskladněním

 

Celé číslo

 

kg

 

Množství uskladněná

 

Celé číslo

 

kg

 

Množství odebraná z uskladnění

 

Celé číslo

 

kg


PŘÍLOHA VI

Produkty v příloze III nařízení (ES) č. 104/2000

Četnost: měsíčně


Registrační č.

Příslušné údaje

Identifikace datového typu

Formát

Velikost

Kód

1

Identifikace zprávy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-TUNA

2

Členský stát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Pořadové č.

<LOT>

Číselný

4

Pořadové č. přidělené členským státem

4

Typ zprávy

<MTYP>

 

19

INS OZNÁMENÍ

SUP OZNÁMENÍ

REP OZNÁMENÍ

INS V OZNÁMENÍ

MOD V OZNÁMENÍ

SUP V OZNÁMENÍ

5

Datum odeslání

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Typ období

<PTYP>

M

1

M = měsíčně

7

Identifikace období

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = sekvence 1-12

YYYY = rok

8

Použitá měna

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a další

Organizace producentů

<DAT>

Text

7

CCC-999

 

Kód druhu

 

Text

3

Tab. 7

 

Kód konzervace

 

Text

3

Tab. 4

 

Kód úpravy

 

Text

2

Tab. 3

 

Kód velikosti

 

Text

3

Tab. 2

 

Hodnota množství prodaných a dodaných průmyslu

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8

 

Množství prodaná a dodaná průmyslu

 

Celé číslo

 

kg


PŘÍLOHA VII

Produkty v přílohách I a II nařízení (ES) č. 104/2000

Četnost: ročně


Registrační č.

Příslušné údaje

Identifikace datového typu

Formát

Velikost

Kód

1

Identifikace zprávy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-TECH

2

Členský stát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Pořadové č.

<LOT>

Číselný

4

Pořadové č. přidělené členským státem

4

Typ zprávy

<MTYP>

 

19

INS OZNÁMENÍ

SUP OZNÁMENÍ

REP OZNÁMENÍ

INS V OZNÁMENÍ

MOD V OZNÁMENÍ

SUP V OZNÁMENÍ

5

Datum odeslání

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Typ období

<PTYP>

Y

1

Y = ročně

7

Identifikace období

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = 1

YYYY = rok

8

Použitá měna

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a další

Kód produktu

<DAT>

Text

3

1AB = příloha I produkt, AB

1C = příloha I produkt, C

2 = příloha II produkt

 

Kód technických nákladů

 

Text

2

Tab. 11

 

Mzdové náklady

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8

 

Náklady na energii

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8

 

Přepravní náklady

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8

 

Ostatní náklady (úprava, marinování, přímé balení atd.)

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8


PŘÍLOHA VIII

Tabulka 1

Kódy NUTS „ISO-A3“

ZEMĚ

Název NUTS

BE

BELGIQUE-BELGIE

 

BE10

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

BE21

PROV. ANTWERPEN

BE22

PROV. LIMBURG (B)

BE23

PROV. OOST-VLAANDEREN

BE24

PROV. VLAAMS BRABANT

BE25

PROV. WEST-VLAANDEREN

BE31

PROV. BRABANT WALLON

BE32

PROV. HAINAUT

BE33

PROV. LIEGE

BE34

PROV. LUXEMBOURG (B)

BE35

PROV. NAMUR

BG

България

 

BG01

SEVEROZAPADEN

BG02

SEVEREN TSENTRALEN

BG03

SEVEROIZTOCHEN

BG04

YUGOZAPADEN

BG05

YUZHEN TSENTRALEN

BG06

YUGOIZTOCHEN

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

CZ01

PRAHA

DK

DANMARK

 

DK011

BYEN KØBENHAVN

DK012

KØBENHAVNS OMEGN

DK013

NORDSJÆLLAND

DK014

BORNHOLM

DK021

ØSTSJÆLLAND

DK022

VEST – OG SYDSJÆLLAND

DK031

FYN

DK032

SYDJYLLAND

DK041

VESTJYLLAND

DK042

ØSTJYLLAND

DK050

NORDJYLLAND

DE

DEUTSCHLAND

 

DE11

STUTTGART

DE12

KARLSRUHE

DE13

FREIBURG

DE14

TÜBINGEN

DE21

OBERBAYERN

DE22

NIEDERBAYERN

DE23

OBERPFALZ

DE24

OBERFRANKEN

DE25

MITTELFRANKEN

DE26

UNTERFRANKEN

DE27

SCHWABEN

DE30

BERLIN

DE41

BRANDENBURG - NORDOST

DE42

BRANDENBURG - SÜDWEST

DE50

BREMEN

DE60

HAMBURG

DE71

DARMSTADT

DE72

GIEßEN

DE73

KASSEL

DE80

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE91

BRAUNSCHWEIG

DE92

HANNOVER

DE93

LÜNEBURG

DE94

WESER-EMS

DEA1

DÜSSELDORF

DEA2

KÖLN

DEA3

MÜNSTER

DEA4

DETMOLD

DEA5

ARNSBERG

DEB1

KOBLENZ

DEB2

TRIER

DEB3

RHEINHESSEN-PFALZ

DEC0

SAARLAND

DED1

CHEMNITZ

DED2

DRESDEN

DED3

LEIPZIG

DEE0

SACHSEN-ANHALT

DEF0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEG0

THÜRINGEN

EE

EESTI

 

EE001

PÕHJA-EESTI

EE004

LÄÄNE-EESTI

EE006

KESK-EESTI

EE007

KIRDE-EESTI

EE008

LÕUNA-EESTI

GR

ΕΛΛΑΔΑ

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Aττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES

ESPAÑA

 

ES11

GALICIA

ES12

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ES13

CANTABRIA

ES21

PAÍS VASCO

ES22

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ES23

LA RIOJA

ES24

ARAGÓN

ES30

COMUNIDAD DE MADRID

ES41

CASTILLA Y LEÓN

ES42

CASTILLA-LA MANCHA

ES43

EXTREMADURA

ES51

CATALUÑA

ES52

COMUNIDAD VALENCIANA

ES53

ILLES BALEARS

ES61

ANDALUCÍA

ES62

REGIÓN DE MURCIA

ES63

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ES64

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ES70

CANARIAS

FR

FRANCE

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

FR21

CHAMPAGNE-ARDENNE

FR22

PICARDIE

FR23

HAUTE-NORMANDIE

FR24

CENTRE

FR25

BASSE-NORMANDIE

FR26

BOURGOGNE

FR30

NORD-PAS-DE-CALAIS

FR41

LORRAINE

FR42

ALSACE

FR43

FRANCHE-COMTÉ

FR51

PAYS DE LA LOIRE

FR521

CÔTES-D’ARMOR

FR522

FINISTÈRE

FR523

ILLE-ET-VILAINE

FR524

MORBIHAN

FR53

POITOU-CHARENTES

FR61

AQUITAINE

FR62

MIDI-PYRÉNÉES

FR63

LIMOUSIN

FR71

RHÔNE-ALPES

FR72

AUVERGNE

FR81

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FR83

CORSE

FR91

GUADELOUPE

FR92

MARTINIQUE

FR93

GUYANE

FR94

RÉUNION

IE

IRELAND

 

IE011

BORDER

IE012

MIDLAND

IE013

WEST

IE021

DUBLIN

IE022

MID-EAST

IE023

MID-WEST

IE024

SOUTH-EAST (IRL)

IE025

SOUTH-WEST (IRL)

IT

ITALIA

 

ITC1

PIEMONTE

ITC2

VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE

ITC3

LIGURIA

ITC4

LOMBARDIA

ITD1

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN

ITD2

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

ITD3

VENETO

ITD4

FRIULI-VENEZIA GIULIA

ITD5

EMILIA-ROMAGNA

ITE1

TOSCANA

ITE2

UMBRIA

ITE3

MARCHE

ITE4

LAZIO

ITF1

ABRUZZO

ITF2

MOLISE

ITF3

CAMPANIA

ITF4

PUGLIA

ITF5

BASILICATA

ITF6

CALABRIA

ITG1

SICILIA

ITG2

SARDEGNA

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

LV

LATVIJA

 

LV003

KURZEME

LV005

LATGALE

LV006

RĪGA

LV007

PIERĪGA

LV008

VIDZEME

LV009

ZEMGALE

LT

LIETUVA

 

LT001

ALYTAUS APSKRITIS

LT002

KAUNO APSKRITIS

LT003

KLAIPĖDOS APSKRITIS

LT004

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

LT005

PANEVĖŽIO APSKRITIS

LT006

ŠIAULIŲ APSKRITIS

LT007

TAURAGĖS APSKRITIS

LT008

TELŠIŲ APSKRITIS

LT009

UTENOS APSKRITIS

LT00A

VILNIAUS APSKRITIS

LU

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

HU

MAGYARORSZÁG

 

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

HU33

DÉL-ALFÖLD

MT

MALTA

 

NL

NEDERLAND

 

NL11

GRONINGEN

NL12

FRIESLAND (NL)

NL13

DRENTHE

NL21

OVERIJSSEL

NL22

GELDERLAND

NL23

FLEVOLAND

NL31

UTRECHT

NL32

NOORD-HOLLAND

NL33

ZUID-HOLLAND

NL34

ZEELAND

NL41

NOORD-BRABANT

NL42

LIMBURG (NL)

AT

ÖSTERREICH

 

AT11

BURGENLAND (A)

AT12

NIEDERÖSTERREICH

AT13

WIEN

AT21

KÄRNTEN

AT22

STEIERMARK

AT31

OBERÖSTERREICH

AT32

SALZBURG

AT33

TIROL

AT34

VORARLBERG

PL

POLSKA

 

PL11

ŁÓDZKIE

PL12

MAZOWIECKIE

PL21

MAŁOPOLSKIE

PL22

ŚLĄSKIE

PL31

LUBELSKIE

PL32

PODKARPACKIE

PL33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PL34

PODLASKIE

PL41

WIELKOPOLSKIE

PL42

ZACHODNIOPOMORSKIE

PL43

LUBUSKIE

PL51

DOLNOŚLĄSKIE

PL52

OPOLSKIE

PL61

KUJAWSKO-POMORSKIE

PL62

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PL63

POMORSKIE

PT

PORTUGAL

 

PT11

NORTE

PT15

ALGARVE

PT16

CENTRO (P)

PT17

LISBOA

PT18

ALENTEJO

PT20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PT30

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

RO

ROMÂNIA

 

RO01

NORD-EST

RO02

SUD-EST

RO03

SUD

RO04

SUD-VEST

RO05

VEST

RO06

NORD-VEST

RO07

CENTRU

RO08

BUCUREȘTI

SI

SLOVENIJA

 

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FI

SUOMI/FINLAND

 

FI13

ITÄ-SUOMI

FI18

ETELÄ-SUOMI

FI19

LÄNSI-SUOMI

FI1A

POHJOIS-SUOMI

FI20

ÅLAND

SE

SVERIGE

 

SE11

STOCKHOLM

SE12

ÖSTRA MELLANSVERIGE

SE21

SMÅLAND MED ÖARNA

SE22

SYDSVERIGE

SE23

VÄSTSVERIGE

SE31

NORRA MELLANSVERIGE

SE32

MELLERSTA NORRLAND

SE33

ÖVRE NORRLAND

UK

UNITED KINGDOM

 

UKC1

TEES VALLEY AND DURHAM

UKC2

NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR

UKD1

CUMBRIA

UKD2

CHESHIRE

UKD3

GREATER MANCHESTER

UKD4

LANCASHIRE

UKD5

MERSEYSIDE

UKE1

EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE

UKE2

NORTH YORKSHIRE

UKE3

SOUTH YORKSHIRE

UKE4

WEST YORKSHIRE

UKF1

DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE

UKF2

LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE

UKF3

LINCOLNSHIRE

UKG1

HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE

UKG2

SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE

UKG3

WEST MIDLANDS

UKH1

EAST ANGLIA

UKH2

BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE

UKH3

ESSEX

UKI1

INNER LONDON

UKI2

OUTER LONDON

UKJ1

BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE

UKJ2

SURREY, EAST AND WEST SUSSEX

UKJ3

HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT

UKJ4

KENT

UKK1

GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA

UKK2

DORSET AND SOMERSET

UKK3

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

UKK4

DEVON

UKL1

WEST WALES AND THE VALLEYS

UKL2

EAST WALES

UKM2

EASTERN SCOTLAND

UKM3

SOUTH WESTERN SCOTLAND

UKM50

ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE

UKM61

CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY

UKM62

INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY

UKM63

LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE

UKM64

EILAN SIAR (WESTERN ISLES)

UKM65

ORKNEY ISLANDS

UKM66

SHETLAND ISLANDS

UKN

NORTHERN IRELAND


Tabulka 2

Kódy velikosti

Kód

Název

1

Velikost 1

2

Velikost 2

3

Velikost 3

4

Velikost 4

5

Velikost 5

6

Velikost 6

M10

≤ 10 kg

P10

> 10 kg

M4

≤ 4 kg

M1

≤ 1,1 kg

50

> 1,8 kg

51

≤ 1,8 kg

SO

Bezpředmětné

M11

< 1,1 kg

M13

< 1,33 kg

B21

≥ 1,1 kg < 2,1 kg

B27

≥ 1,33 kg < 2,7 kg

P21

≥ 2,1 kg

P27

≥ 2,7 kg


Tabulka 3

Kódy úpravy

Kód

Úprava

1

Vcelku

12

Bez hlav

3

Vykuchané s hlavami

31

Vykuchané a bez žaber

32

Vykuchané a bez hlav

61

Očištěné

25

Půlky

2

Filety

62

Těla bez kůže

63

Trupy

21

Standardní filety s kostmi

22

Vykostěné

23

S kůží

24

Bez kůže

51

Bloky

5

Kusy a ostatní maso

11

S hlavami nebo bez hlav

9

Všechny uznané úpravy kromě vcelku nebo vykuchané se žábrami

26

Filety v blocích < 4 kg

70

Očištěné s hlavami nebo vcelku

71

Všechny uznané úpravy pro tento druh

72

Všechny uznané úpravy kromě filet, kusů a ostatního masa

6

Očištěné, těla bez kůže, trupy

7

Ostatní úpravy

SO

Bezpředmětné


Tabulka 4

Kódy konzervace

Kód

Konzervace

SO

Bezpředmětné

V

Živé

C

Zmrazené

CU

Vařené ve vodě

S

Solené

FC

Čerstvé nebo zmrazené

FR

Čerstvé nebo chlazené

PRE

Příprava

CSR

Konzervované ryby

F

Čerstvé

R

Chlazené


Tabulka 5

Kódy čerstvosti

Kód

Čerstvost

E

Extra

A

A

B

B

V

Živé

SO

Bezpředmětné


Tabulka 6

Kódy měn

Kód

Měna

EUR

Euro

BGN

Bulharský lev

CZK

Česká koruna

DKK

Dánská koruna

EEK

Estonská koruna

GBP

Libra šterlinku

HUF

Maďarský forint

LTL

Litevský litas

LVL

Lotyšský lats

PLN

Polský zlotý

RON

Rumunské nové leu

SEK

Švédská koruna


Tabulka 7

Kód

Druh

ALB

Thunnus alalunga

ALK

Theragra chalcogramma

BFT

Thunnus thynnus

BIB

Trisopterus luscus

BOG

Boops boops

BRA

Brama spp.

BRB

Spondyliosoma cantharus

BSF

Aphanopus carbo

CDZ

Gadus spp.

COD

Gadus morhua

COE

Conger conger

CRE

Cancer pagurus

CSH

Crangon crangon

CTC

Sepia officinalis

CTR

Sepiola rondeleti

DAB

Limanda limanda

DEC

Dentex dentex

DGS

Squalus acanthias

DOL

Coryphaena hippurus

DPS

Parapenaeus longirostris

ENR

Engraulis spp.

FLE

Platichthys flesus

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

GRC

Gadus ogac

GUY

Triga spp.

HAD

Melanogrammus aeglefinus

HER

Clupea harengus

HKE

Merluccius merluccius

HKP

Merluccius hubbsi

HKX

Merluccius spp.

ILL

Illex spp.

JAX

Trachurus spp.

LEM

Mircostomus kitt

LEZ

Lepidorhombus spp.

LNZ

Molva spp.

MAC

Scomber scombrus

MAS

Scomber japonicus

MAZ

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

MGS

Mugil spp.

MNZ

Lophius spp.

MUR

Mullus surmulettus

MUT

Mullus barbatus

NEP

Nephrops norvegicus

OCZ

Octopus spp.

PAX

Pagellus spp.

PCO

Gadus macrocephalus

PEN

Penaeus spp.

PIL

Sardina pilchardus

PLE

Pleuronectes platessa

POC

Boreogadus saida

POK

Pollachius virens

POL

Pollachius pollachius

PRA

Pandalus borealis

RED

Sebastes spp.

ROA

Rossia macrosoma

SCE

Pecten maximus

SCL

Scyliorhinus spp.

SFS

Lepidopus caudatus

SKA

Raja spp.

SKJ

Katsuwonus pelamis

SOO

Solea spp.

SPC

Spicara smaris

SPR

Sprattus sprattus

SQA

Illex argentinus

SQC

Loligo spp.

SQE

Ommastrephes sagittatus

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

SQI

Illex illecebrosus

SQL

Loligo pealei

SQN

Loligo patagonica

SQO

Loligo opalescens

SQR

Loligo vulgaris

SWO

Xiphias gladius

TUS

Thunnus spp. a Euthynnus spp. kromě Thunnus thunnus a T. obesus

WHB

Micromesistius poutassou

WHE

Buccinum undatum

WHG

Merlangius merlangus

YFT

Thunnus albacares


Tabulka 8

Oblasti, kde je cena za stažení upravena oblastním koeficientem

Kód

Oblast

Popis oblasti

MADER

Azory a Madeira

Azorské ostrovy a Madeira

BALNOR

Severní Baltské moře

Baltské moře severně od 59° 30′

CANA

Kanárské ostrovy

Kanárské ostrovy

CORN

Cornwall

Pobřežní oblasti a ostrovy zemí Cornwall a Devon ve Spojeném království

ECOS

Skotsko

Pobřežní oblasti severovýchodního Skotska od Wicku po Aberdeen

ECOIRL

Skotsko a Severní Irsko

Pobřežní oblasti od Portpatricku v jihozápadním Skotsku po Wick v severovýchodním Skotsku a ostrovy na západ a sever od těchto oblastí. Pobřežní oblasti a ostrovy Severního Irska

ESTECO

Skotsko (východ)

Pobřežní oblasti Skotska od Portpatricku po Eyemouth a ostrovy na západ a sever od těchto oblastí

ESPATL

Španělsko (Atlantský oceán)

Atlantské pobřežní oblasti Španělska (kromě Kanárských ostrovů)

ESTANG

Východní Anglie

Východní pobřežní oblasti Anglie, od Berwicku po Dover. Pobřežní oblasti Skotska od Portpatricku po Eyemouth a ostrovy na západ a sever od těchto oblastí. Pobřežní oblasti hrabství Down

FRAATL

Francie (Atlantský oceán, Lamanšský průliv, Severní moře)

Francouzské pobřežní oblasti Atlantského oceánu, Lamanšského průlivu a Severního moře

IRL

Irsko

Irské pobřežní oblasti a ostrovy

NIRL

Severní Irsko

Pobřežní oblasti hrabství Down (Severní Irsko)

PRT

Portugalsko

Portugalské pobřežní oblasti Atlantského oceánu

UER

Zbytek Evropské unie

Evropská unie kromě oblastí, na které se vztahuje oblastní koeficient

EU

Evropská unie

Evropská unie jako celek

WECO

Skotsko (západ)

Pobřežní oblasti od Troonu (jihozápadní Skotsko) po Wick (severovýchodní Skotsko) a ostrovy na západ a sever od těchto oblastí

BALSUD

Baltské moře

Baltské moře jižně od 59° 30′


Tabulka 9

Použití produktů po jejich stažení z trhu

Kód

Použití po stažení z trhu

FMEAL

Sušení. Rozřezání nebo zpracování do moučky (krmivo)

OTHER

Použití jiné než sušení. Rozřezání nebo zpracování do moučky (krmivo)

NOALIM

Použití pro nepotravinářské účely

DIST

Bezplatné rozdělení

BAIT

Návnada


Tabulka 10

Druh rybolovu

Kód

Druh rybolovu

D

Hlubinný rybolov

H

Rybolov na volném moři

C

Pobřežní rybolov

L

Drobný místní rybolov

O

Ostatní druhy rybolovu

A

Akvakultura


Tabulka 11

Druh technických nákladů

Kód

Typ technických nákladů

CO

Zmrazení

ST

Skladování

FL

Filetování

SL

Solení – sušení

MA

Marinování

CU

Vaření – pasterizace

VV

Chov zvířat v nádržích/klecích


PŘÍLOHA IX

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 80/2001 (Úř. věst. L 13, 17.1.2001, s. 3.)

 

Nařízení Komise (ES) č. 2494/2001 (Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 22)

Akt o přistoupení z roku 2003 (příloha II bod 7 odst. 4, s. 445)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1792/2006 (Úř. věst. L 362, 20.12.2006, s. 1)

Pouze pokud jde o odkaz na nařízení Komise (ES) č. 80/2001 v čl. 1 odst. 1 čtvrté odrážce a pokud jde o bod 5 odst. 1 přílohy


PŘÍLOHA X

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 80/2001

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha III

Příloha IV

Příloha IV

Příloha V

Příloha V

Příloha VI

Příloha VI

Příloha VII

Příloha VII

Příloha VIII

Příloha VIII

Příloha IX

Příloha X


Top