EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0120

Nařízení Komise (ES) č. 120/2009 ze dne 9. února 2009 , kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Text s významem pro EHP)

OJ L 39, 10.2.2009, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 167 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; Implicitně zrušeno 32009R0987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/120/oj

10.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 120/2009

ze dne 9. února 2009,

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (1), a zejména na článek 122 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Některé členské státy nebo jejich příslušné orgány požádaly o provedení změn příloh nařízení (EHS) č. 574/72.

(2)

Navržené změny vyplývají z rozhodnutí přijatých dotčenými členskými státy nebo jejich příslušnými orgány, která určují úřady odpovědné za provádění právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v souladu s právem Společenství.

(3)

Dvoustranná ujednání o provádění ustanovení nařízení (EHS) č. 574/72 jsou uvedena v příloze 5 uvedeného nařízení.

(4)

Bylo obdrženo jednomyslné stanovisko Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy 2 až 5 nařízení (EHS) č. 574/72 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2009.

Za Komisi

Vladimír ŠPIDLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1.


PŘÍLOHA

Přílohy 2 až 5 nařízení (EHS) č. 574/72 se mění takto:

1)

Příloha 2 se mění takto:

a)

v oddíle „R. NIZOZEMSKO“ se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.   Rodinné dávky:

Obecný zákon o přídavcích na děti (Algemene Kinderbijslagwet) a právní předpisy upravující příspěvky na péči o tělesně postižené děti žijící doma z roku 2000 (Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, TOG):

a)

pokud má osoba mající nárok na dávky bydliště v Nizozemsku:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (okresní úřad Instituce sociálního zabezpečení), v místě, kde má příslušná osoba bydliště;

b)

pokud má osoba mající nárok na dávky bydliště mimo Nizozemsko, ale její zaměstnavatel má bydliště nebo je usazen v Nizozemsku:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (okresní úřad Instituce sociálního zabezpečení), v místě, kde má zaměstnavatel sídlo nebo je usazen;

c)

v ostatních případech:

Sociale Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.

Zákon o péči o dítě (Wet Kinderopvang) a zákon o rozpočtu souvisejícím s dětmi (Wet op het kindgebonden budget):

Belastingsdienst/Toeslagen (finanční úřad – útvar dávek), Utrecht.“;

b)

v oddíle „T. POLSKO“ se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.   Nezaměstnanost:

a)

věcné dávky:

Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Státní zdravotní fond, Varšava);

b)

peněžité dávky:

wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu.“

2)

Příloha 3 se mění takto:

a)

v oddíle „R. NIZOZEMSKO“ se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.   Rodinné dávky:

Obecný zákon o přídavcích na děti (Algemene Kinderbijslagwet) a právní předpisy upravující příspěvky na péči o tělesně postižené děti žijící doma z roku 2000 (Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, TOG):

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (okresní úřad Instituce sociálního zabezpečení), v místě, kde má rodinný příslušník bydliště.

Zákon o péči o dítě (Wet Kinderopvang) a zákon o rozpočtu souvisejícím s dětmi (Wet op het kindgebonden budget):

Belastingsdienst/Toeslagen (finanční úřad – útvar dávek), Utrecht.“;

b)

oddíl „T. POLSKO“ se mění takto:

i)

v bodu 2 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

pro osoby, jež získaly výhradně zahraniční doby pojištění:

1)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Łódź – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Kypru či Malty;

2)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Nowy Sącz – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Rakouska, České republiky, Maďarska, Slovenska, Slovinska či Švýcarska;

3)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Opole – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Německa;

4)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Štětín – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Dánska, Finska, Švédska, Litvy, Lotyšska či Estonska;

5)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Pobočka I ve Varšavě – Ústřední kancelář pro mezinárodní dohody) – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Belgie, Francie, Nizozemska, Lucemburska, Irska či Spojeného království.“,

ii)

v bodě 3 písm. b) se podbod ii) se nahrazuje tímto:

„ii)

invalidita nebo smrt hlavního živitele:

pro osoby, jež byly v poslední době zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými (s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců):

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zaklad Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. a),

pro osoby, jež byly v poslední době samostatně hospodařícími zemědělci:

složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bodě 2 písm. b),

pro vojáky z povolání a příslušníky jednotlivých útvarů uvedených v bodě 2 písm. c) v případě polských období výkonu vojenské služby, pokud jako poslední předcházelo období vojenské služby nebo služby v jednom z útvarů uvedených v bodě 2 písm. c), a zahraničních dob pojištění:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 3 písm. b) podbodě ii) třetí odrážce,

pro příslušníky vězeňské služby v případě polských období výkonu služby, pokud jako poslední předcházelo období uvedené služby, a zahraničních dob pojištění:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 3 písm. b) podbodě ii) páté odrážce,

pro soudce a státní zástupce:

specializované útvary ministerstva spravedlnosti,

pro osoby, jež získaly výhradně zahraniční doby pojištění:

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zaklad Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. g).“

3)

Příloha 4 se mění takto:

a)

v oddíle „G. ŘECKO“ se doplňuje nový bod 5, který zní:

„5.   Pro zemědělce:

Úřad pro zemědělská pojištění (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων), Atény.“;

b)

v oddíle „R. NIZOZEMSKO“ se doplňuje nový bod 3, který zní:

„3.   Výběr příspěvků na národní pojištění a pojištění zaměstnanců:

Finanční úřad / útvar dávek / FIOD-ECD International (De Belastingdienst/FIOD-ECD International), Amsterdam.“

4)

Příloha 5 se mění takto:

a)

oddíl „283. LUCEMBURSKO – FINSKO“ se nahrazuje tímto:

„283.

LUCEMBURSKO – FINSKO

Žádná úmluva.“;

b)

oddíl „323. RAKOUSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se nahrazuje tímto:

„a)

Ustanovení čl. 18 odst. 1 a 2 dohody ze dne 10. listopadu 1980 provádějící úmluvu o sociálním zabezpečení ze dne 22. července 1980 ve znění dodatkových úmluv č. 1 ze dne 26. března 1986 a č. 2 ze dne 4. června 1993, s ohledem na osoby, které nemohou uplatňovat nárok podle hlavy III kapitoly 1 nařízení.

b)

c)

Dohoda ze dne 30. listopadu 1994 o náhradě výdajů na dávky sociálního zabezpečení.“


Top