EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1300

Nařízení Rady (ES) č. 1300/2008 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace

OJ L 344, 20.12.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 231 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2019; Zrušeno 32019R0472 . Latest consolidated version: 01/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1300/oj

20.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 344/6


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1300/2008

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (2) stanoví, že za účelem dosažení uvedeného cíle Společenství uplatňuje preventivní přístup a přijímá opatření určená k ochraně a zachování živých vodních zdrojů, které umožní jejich udržitelné využívání a v co možná nejvyšší míře minimalizuje dopad rybolovných činností na mořské ekosystémy.

(2)

V nedávno zveřejněném vědeckém doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) se uvádí, že populace sledě obecného (Clupea harengus) ve vodách v oblasti západně od Skotska je mírně nadměrně lovena vzhledem k cíli maximálního udržitelného výnosu.

(3)

Je třeba stanovit víceletý plán s cílem zajistit, aby tato populace byla využívána v souladu se zásadou maximálního udržitelného výnosu a v rámci udržitelných hospodářských, environmentálních a sociálních podmínek.

(4)

Plán by se proto měl zaměřit na postupné zavádění přístupu k řízení rybolovu, který je založen na ekosystémech, a měl by přispívat k účinnosti rybolovných činností v rámci hospodářsky životaschopného a konkurenceschopného odvětví rybolovu a zároveň by měl zajistit přiměřenou životní úroveň osob závislých na lovu sledě obecného v oblasti západně od Skotska a měl by zohlednit zájmy spotřebitelů.

(5)

Vědecká doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) ukazují, že bude zajištěna udržitelnost populace sledě obecného ve vodách v oblasti západně od Skotska a že tato populace bude poskytovat přiměřeně vysoký výnos, bude-li využívána s mírou úmrtnosti způsobené rybolovem v hodnotě 0,25 při úrovni biomasy populace rovné nebo vyšší než 75 000 tun a s mírou úmrtnosti způsobené rybolovem v hodnotě 0,2 při uvedené úrovni populace nižší než 75 000 tun, avšak rovné nebo vyšší než 50 000 tun.

(6)

Uvedené doporučení by mělo být provedeno zavedením vhodné metody pro stanovení celkových přípustných odlovů (dále jen „TAC“) pro populaci sledě obecného ve vodách západně od Skotska na úrovni, která je slučitelná s příslušnou dlouhodobou úmrtností způsobenou rybolovem, a s ohledem na úroveň biomasy této rybí populace.

(7)

V zájmu zajištění stabilních rybolovných práv je vhodné omezit změny TAC mezi jednotlivými lety, pokud je úroveň biomasy populace rovná nebo vyšší než 50 000 tun.

(8)

Má-li být zajištěno dodržování tohoto nařízení, je třeba přijmout kontrolní opatření nad rámec kontrolních opatření stanovených nařízením Rady (ES) č. 1627/94 ze dne 27. června 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu (3), nařízením Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (4) a nařízením Komise (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států (5).

(9)

Je třeba stanovit pravidla umožňující, aby byl víceletý plán podle tohoto nařízení prohlášen plánem obnovy ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 a pro účely čl. 21 písm. a) bodu i) nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (6), nebo plánem řízení ve smyslu článku 6 nařízení (ES) č. 2371/2002, a pro účely čl. 21 písm. a) bodu iv) nařízení (ES) č. 1198/2006, a to s ohledem na úroveň biomasy populace.

(10)

Stanovení celkových přípustných odlovů, přezkum minimálních měr úmrtnosti způsobené rybolovem, jakož i určité nezbytné úpravy plánů řízení a obnovy s ohledem na jejich účinnost a fungování, představují pro společnou rybářskou politiku opatření prvořadého významu. Je tedy vhodné, aby si Rada vyhradila právo přímo vykonávat prováděcí pravomoc v těchto konkrétních oblastech,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví víceletý plán pro lov populace sledě obecného (Clupea harengus) v mezinárodních vodách a vodách Společenství v oblastech ICES Vb a VIb a v části oblasti ICES VIa, která leží západně od poledníku 7o západní délky a severně od rovnoběžky 55o severní šířky nebo východně od poledníku 7o západní délky a severně od rovnoběžky 56o severní šířky, s výjimkou oblasti Clyde (dále jen „oblast západně od Skotska“).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 3 nařízení (ES) č. 2371/2002. Pro účely tohoto nařízení se rovněž rozumí:

a)

„oblastmi ICES“ oblasti vymezené v nařízení Rady (EHS) č. 3880/91 ze dne 17. prosince 1991 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (7);

b)

„celkovým přípustným odlovem (TAC)“ množství, které může být každý rok z populace uloveno, a může být provedena jeho vykládka;

c)

„VMS“ systémy satelitního sledování plavidel ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel (8);

d)

„vhodnými věkovými skupinami“ věk od tří do sedmi let včetně nebo jiné věkové skupiny, které Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) uvádí jako vhodné.

KAPITOLA II

CÍLE

Článek 3

Cíle

1.   Víceletý plán zajistí využívání populace sledě obecného v oblasti západně od Skotska na základě maximálního udržitelného výnosu.

2.   Cíle uvedeného v odstavci 1 se dosáhne:

a)

udržením míry úmrtnosti způsobené rybolovem na hodnotě 0,25 ročně pro příslušné věkové skupiny, pokud je úroveň biomasy reprodukující se populace rovná či vyšší než 75 000 tun;

b)

udržením míry úmrtnosti způsobené rybolovem na hodnotě maximálně 0,2 ročně pro příslušné věkové skupiny, pokud je úroveň biomasy reprodukující se populace nižší než 75 000 tun, avšak rovná nebo vyšší než 50 000 tun;

c)

zajištěním ukončení rybolovu v případě, že úroveň biomasy reprodukující se populace klesne pod hranici 50 000 tun.

3.   Cíle stanoveného v odstavci 1 se dosáhne meziroční změnou celkových přípustných odlovů omezenou na 20 % nebo na 25 % v závislosti na stavu populace.

KAPITOLA III

CELKOVÉ PŘÍPUSTNÉ ODLOVY

Článek 4

Stanovení TAC

1.   Každý rok Rada na základě návrhu Komise rozhodne kvalifikovanou většinou v souladu s odstavci 2 až 6 o TAC pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska pro následující rok.

2.   Pokud podle odhadu VTHVR bude úroveň biomasy reprodukující se populace v roce, pro který má být stanoven TAC, rovna nebo vyšší než 75 000 tun, stanoví se TAC na úrovni, která podle doporučení VTHVR povede k míře úmrtnosti způsobené rybolovem v hodnotě 0,25 ročně. Meziroční změna TAC je však omezena na 20 %.

3.   Pokud podle odhadu VTHVR bude úroveň biomasy reprodukující se populace v roce, pro který má být stanoven TAC, nižší než 75 000 tun, avšak rovná nebo vyšší než 50 000 tun, stanoví se TAC na úrovni, která podle doporučení VTHVR povede k míře úmrtnosti způsobené rybolovem v hodnotě 0,2 ročně. Meziroční změna TAC je však omezena na

a)

20 %, pokud se odhaduje, že úroveň biomasy reprodukující se populace bude rovna nebo vyšší než 62 500 tun, ale nižší než 75 000 tun;

b)

25 %, pokud se odhaduje, že úroveň biomasy reprodukující se populace bude rovna nebo vyšší než 50 000 tun, ale nižší než 62 500 tun.

4.   Pokud podle odhadu VTHVR bude úroveň biomasy reprodukující se populace v roce, pro který má být stanoven TAC, nižší než 50 000 tun, stanoví se TAC ve výši 0 tun.

5.   Pro účely výpočtu, který má být prováděn v souladu s odstavci 2 a 3, musí VTHVR vzít v úvahu, že v roce předcházejícím roku, pro který má být stanoven TAC, míra úmrtnosti populace způsobená rybolovem činí 0,25.

6.   Odchylně od odstavců 2 nebo 3 v případě, kdy podle odhadu VTHVR nedochází k dostatečné obnově populace sledě obecného v oblasti západně od Skotska, stanoví se nižší úroveň TAC, než je úroveň stanovená v uvedených odstavcích.

Článek 5

Zvláštní povolení k rybolovu

1.   Pro účely rybolovu sledě obecného v oblasti západně od Skotska musí plavidla vlastnit zvláštní povolení k rybolovu vydané v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1627/94.

2.   Každému rybářskému plavidlu, které nemá povolení k rybolovu uvedené v odstavci 1, je během rybářského výjezdu, který zahrnuje přítomnost uvedeného plavidla v oblasti západně od Skotska, zakázáno lovit nebo přechovávat na palubě jakékoliv množství sledě obecného.

3.   Plavidlům, kterým bylo vydáno zvláštní povolení k rybolovu uvedené v odstavci 1, není v průběhu téhož rybářského výjezdu povoleno lovit mimo oblast západně od Skotska.

4.   Odstavec 3 se nepoužije na plavidla, která předávají svá hlášení o úlovcích každodenně středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky uvedenému v čl. 3 odst. 7 nařízení (EHS) č. 2847/93, aby je zaneslo do své elektronické databáze.

5.   Každý členský stát sestaví a aktualizuje seznam plavidel vlastnících zvláštní povolení k rybolovu uvedené v odstavci 1 a na svých oficiálních internetových stránkách tento seznam zpřístupní Komisi a ostatním členským státům. Plavidla, na která se použijí ustanovení odstavce 4, jsou v seznamu zřetelně označena.

Článek 6

Křížové kontroly

Kromě povinností stanovených v článku 19 nařízení (EHS) č. 2847/93 členské státy provádějí správní křížové kontroly prohlášení o vykládce, oblastí odlovu a odlovů zaznamenaných v lodním deníku, hlášení o úlovcích předložených podle čl. 5 odst. 4 tohoto nařízení a údajů z VMS. Tyto křížové kontroly se zaznamenávají a záznamy se poskytují Komisi na její žádost.

KAPITOLA IV

DALŠÍ POSTUP

Článek 7

Úprava minimálních měr úmrtnosti způsobené rybolovem

Jestliže se Komise na základě doporučení VTHVR domnívá, že míry úmrtnosti způsobené rybolovem a související úrovně biomasy reprodukující se populace uvedené v čl. 3 odst. 2 nejsou vhodné k dosažení cíle uvedeného v čl. 3 odst. 1, Rada na základě návrhu Komise rozhodne kvalifikovanou většinou o úpravě uvedených úrovní biomasy nebo koeficientů.

Článek 8

Hodnocení a přezkum plánu

1.   Komise každý rok žádá VTHVR a Regionální poradní sbor pro pelagické populace o vědecké stanovisko, které se týká provádění cílů víceletého plánu. Pokud toto stanovisko uvádí, že cílů nebylo dosaženo, rozhodne Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise o dodatečných nebo alternativních opatřeních, která jsou pro splnění cílů nezbytná.

2.   Komise nejméně každé čtyři roky ode dne 18. prosince 2008 provede přezkum víceletého plánu s cílem vyhodnotit zeměpisnou oblast použití, biologické referenční úrovně, přiměřenost a účinné fungování plánu. Pokud jde o přezkum pelagických populací, požádá Komise v rámci tohoto přezkumu o stanovisko VTHVR a Regionální poradní sbor pro pelagické populace. Rada může případně kvalifikovanou většinou a na návrh Komise rozhodnout o provedení vhodných úprav víceletého plánu, pokud jde o zeměpisnou oblast použití podle článku 1, biologické referenční úrovně podle článku 3 nebo pravidla pro stanovení TAC podle článku 4.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Evropský rybářský fond

Pokud je podle stanoviska VTHVR úroveň biomasy reprodukující se populace sledě obecného rovna nebo vyšší než 75 000 tun, považuje se víceletý plán za plán řízení ve smyslu článku 6 nařízení (ES) č. 2371/2002 a pro účely čl. 21 písm. a) bodu iv) nařízení (ES) č. 1198/2006. V opačném případě se víceletý plán považuje za plán obnovy ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 a pro účely čl. 21 písm. a) bodu i) nařízení (ES) č. 1198/2006.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Stanovisko ze dne 4. prosince 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.

(4)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1

(5)  Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 365, 31.12.1991, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 17.


Top