EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1243

Nařízení Komise (ES) č. 1243/2008 ze dne 12. prosince 2008 , kterým se mění přílohy III a VI směrnice 2006/141/ES, pokud jde o požadavky na složení některé počáteční kojenecké výživy (Text s významem pro EHP)

OJ L 335, 13.12.2008, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 300 - 302

No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2020; Implicitně zrušeno 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1243/oj

13.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1243/2008

ze dne 12. prosince 2008,

kterým se mění přílohy III a VI směrnice 2006/141/ES, pokud jde o požadavky na složení některé počáteční kojenecké výživy

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 třetí pododstavec druhou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES (2) stanoví mimo jiné kritéria pro složení počáteční kojenecké výživy.

(2)

Směrnice 2006/141/ES stanoví, že pro výrobu počáteční kojenecké výživy smějí být použity pouze látky uvedené v její příloze III, aby byly splněny požadavky týkající se mimo jiné aminokyselin a jiných dusíkatých sloučenin.

(3)

Příloha III uvedené směrnice by měla být změněna s cílem umožnit použití L-argininu a hydrochloridu L-argininu v počáteční kojenecké výživě.

(4)

Směrnice 2006/141/ES též stanoví, že počáteční kojenecká výživa vyrobená z hydrolyzovaných bílkovin vymezených v bodě 2.2 přílohy I s obsahem bílkovin v rozmezí mezi minimální hodnotou a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) musí být v souladu s odpovídajícími specifikacemi uvedenými v příloze VI. Zmíněná příloha stanoví specifikace obsahu a zdroje bílkovin a zpracování bílkovin používaných při výrobě počáteční kojenecké výživy vyráběné z hydrolyzovaných syrovátkových bílkovin získaných z bílkovin kravského mléka.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 1609/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se na období dvou let povoluje uvedení na trh počáteční kojenecké výživy na bázi hydrolyzátů syrovátkových bílkovin získaných z bílkovin kravského mléka (3), povoluje uvedení na trh počáteční kojenecké výživy na bázi hydrolyzátů kravského mléka, které jsou v souladu se specifikacemi obsahu, zdroje, zpracování a kvality bílkovin stanovenými v příloze uvedeného nařízení. Platnost tohoto povolení skončila dnem 27. října 2008.

(6)

Směrnice 2006/141/ES poskytuje trvalý základ pro povolení stanovené v nařízení (ES) č. 1609/2006. Příloha VI směrnice 2006/141/ES stanoví specifikace obsahu, zdroje a zpracování bílkovin pro příslušnou počáteční kojeneckou výživu. Nejsou v ní však zahrnuty zvláštní požadavky na složení týkající se kvality bílkovin. Absence takových požadavků by bránila uvedení na trh počáteční kojenecké výživy vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin po skončení platnosti nařízení (ES) č. 1609/2006.

(7)

Do přílohy VI směrnice 2006/141/ES by měly být doplněny chybějící specifikace týkající se kvality bílkovin, jež jsou součástí povolení stanoveného v nařízení (ES) č. 1609/2006. Uvedená příloha by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

S cílem zamezit narušení trhu s počáteční kojeneckou výživou by se toto nařízení mělo použít ode dne 28. října 2008.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy III a VI směrnice 2006/141/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 28. října 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27.

(2)  Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 299, 28.10.2006, s. 9.


PŘÍLOHA

Přílohy III a VI směnice 2006/141/ES se mění takto:

1)

V bodě 3 přílohy III se na první místo seznamu nazvaného „Aminokyseliny a jiné sloučeniny dusíku“ vkládá tato látka:

„L-arginin a hydrochlorid L-argininu (1)

2)

V příloze VI se doplňuje nový bod 4, který zní:

„4.   Kvalita bílkovin

Nezbytnými a podmíněně nezbytnými aminokyselinami v mateřském mléce, vyjádřenými v mg/100 kJ a v mg/100 kcal, jsou tyto:

 

Na 100 kJ (2)

Na 100 kcal

Arginin

16

69

Cystin

6

24

Histidin

11

45

Isoleucin

17

72

Leucin

37

156

Lysin

29

122

Methionin

7

29

Fenylalanin

15

62

Threonin

19

80

Tryptofan

7

30

Tyrosin

14

59

Valin

19

80


(1)  L-arginin a hydrochlorid L-argininu se použijí pouze při výrobě počáteční kojenecké výživy uvedené v čl. 7 odst. 1 třetím pododstavci.“

(2)  1 kJ = 0,239 kcal“


Top