EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0839

Rozhodnutí Rady 2008/839/SVV ze dne 24. října 2008 o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)

OJ L 299, 8.11.2008, p. 43–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/12/2012; Zrušeno 32012R1272 . Latest consolidated version: 25/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/839/oj

8.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/43


ROZHODNUTÍ RADY 2008/839/SVV

ze dne 24. října 2008

o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 30 odst. 1 písm. a) a b), čl. 31 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 34 odst. 2 písm. c) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Schengenský informační systém (SIS) zřízený v souladu s ustanoveními hlavy IV Úmluvy ze dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody uzavřené dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (2) (dále jen „Schengenská úmluva“) a jeho rozšířená verze SIS 1+ představují nezbytný nástroj pro uplatňování ustanovení schengenského acquis začleněného do rámce Evropské unie.

(2)

Vývoj Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) byl svěřen Komisi na základě nařízení Rady (ES) č. 2424/2001 (3) a rozhodnutí Rady 2001/886/SVV (4). Platnost obou aktů skončí ke dni dni 31. prosince 2008. Toto rozhodnutí by mělo tedy uvedené akty doplňovat až do dne, který stanoví Rada v souladu s rozhodnutím Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (5).

(3)

SIS II byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (6) a rozhodnutím Rady 2007/533/SVV. Tímto rozhodnutím by neměla být dotčena ustanovení uvedených aktů.

(4)

Některé testy SIS II jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 189/2008 (7) a v rozhodnutí Rady 2008/173/ES (8).

(5)

Je třeba, aby vývoj SIS II pokračoval a byl dokončen v rámci celkového harmonogramu SIS II schváleného Radou dne 6. června 2008.

(6)

Souhrnný test SIS II by měl být proveden za plné spolupráce členských států s Komisí v souladu s tímto rozhodnutím. Co nejdříve po dokončení souhrnného testu SIS II by mělo proběhnout ověření výsledků nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 2007/533/SVV.

(7)

Členské státy by měly provést test výměny doplňujících informací.

(8)

Pokud jde o SIS 1+, stanoví Schengenská úmluva technickou podpůrnou funkci (C.SIS). Pokud jde o SIS II, stanoví nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 2007/533/SVV, že centrální SIS II sestává z technické podpůrné funkce a jednotného vnitrostátního rozhraní (NI-SIS). Technická podpůrná funkce centrálního SIS II by se měla nacházet ve Štrasburku (Francie) a záložní středisko ve městě St. Johann im Pongau (Rakousko).

(9)

Pro lepší zvládání případných obtíží souvisejících s přechodem ze SIS 1+ na SIS II by měla být pro Schengenský informační systém vytvořena a otestována provizorní migrační architektura. Provizorní migrační architektura by neměla mít žádný vliv na provozní dostupnost SIS 1+. Komise by měla poskytnout převodník.

(10)

Členský stát pořizující záznam je povinen zajistit, aby údaje zadané do Schengenského informačního systému byly přesné, aktuální a zákonné.

(11)

Komise je a měla by být i nadále odpovědná za centrální SIS II a jeho komunikační infrastrukturu. Tato odpovědnost zahrnuje údržbu a pokračování ve vývoji SIS II a jeho komunikační infrastruktury, včetně průběžných oprav chyb. Komise by měla koordinovat a podporovat společné činnosti. Komise by zejména měla poskytnout členským státům nezbytnou technickou a operativní pomoc na úrovni centrálního SIS II, včetně poskytnutí asistenční služby.

(12)

Členské státy jsou a měly by i nadále zůstat odpovědné za vývoj a údržbu svých vnitrostátních systémů (N.SIS II).

(13)

Francie je a měla by i nadále zůstat odpovědná za technickou podpůrnou funkci SIS 1+, jak je výslovně stanoveno v Schengenské úmluvě.

(14)

Zástupci členských států účastnících se SIS 1+ by měli koordinovat svou činnost v rámci Rady. Je třeba stanovit rámec pro tuto organizační činnost.

(15)

Komise by měla být oprávněna zadat plnění úkolů, které jí byly svěřeny tímto rozhodnutím, a úkolů souvisejících s plněním rozpočtu třetím stranám, včetně vnitrostátních veřejných subjektů, v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (9).

Každé takové zadání by mělo dodržovat pravidla o ochraně a bezpečnosti údajů a zohlednit roli příslušných orgánů ochrany údajů v oblasti SIS, a zejména ustanovení Schengenské úmluvy a tohoto nařízení.

(16)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů institucemi a orgány Společenství a o volném pohybu těchto údajů (10) se vztahuje na zpracovávání osobních údajů Komisí.

(17)

Evropský inspektor ochrany údajů, jmenovaný na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2004/55/ES ze dne 22. prosince 2003 o jmenování nezávislého kontrolního orgánu podle článku 286 Smlouvy o ES (11), má pravomoci ke sledování činnosti orgánů a institucí Společenství souvisejících se zpracováváním osobních údajů. Schengenské úmluva obsahuje zvláštní ustanovení o ochraně a zabezpečení osobních údajů.

(18)

Jelikož cílů vytvoření provizorní architektury přechodu a přenosu údajů ze SIS 1+ do SIS II, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účinků tohoto nařízení lépe dosaženo na úrovni Unie, má se za to, že přijetí tohoto opatření je v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství a uvedenou v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality toto rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(19)

Toto rozhodnutí respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie.

(20)

Schengenská úmluva by měla být pozměněna, aby umožňovala integraci SIS 1+ do provizorní architektury přechodu.

(21)

Spojené království se účastní tohoto rozhodnutí v souladu s článkem 5 Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, a v souladu s čl. 8 odst. 2 rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (12).

(22)

Irsko se účastní tohoto rozhodnutí v souladu s článkem 5 Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství a v souladu s čl. 6 odst. 2 rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (13).

(23)

Tímto rozhodnutím nejsou dotčena opatření pro částečnou účast Spojeného království a Irska na schengenském acquis, která byla stanovena pro Spojené království v rozhodnutí Rady 2000/365/ES a pro Irsko v rozhodnutí 2002/192/ES.

(24)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (14), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí Rady 1999/437/ES (15) o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody.

(25)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (16), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/149/SVV (17) o uzavření uvedené dohody jménem Evropské unie.

(26)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí 2008/262/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu (18),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Obecný účel

1.   Schengenský informační systém (SIS 1+) zřízený na základě hlavy IV Schengenské úmluvy z roku 1990 se nahrazuje novým systémem, a to Schengenským informačním systémem II (SIS II), jehož zřízení, provozování a využívání upravuje rozhodnutí 2007/533/SVV.

2.   V souladu s postupy a rozdělením úkolů stanovenými v tomto rozhodnutí vyvinou Komise a členské státy SIS II jako jednotný integrovaný systém a připraví jej k provozu.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

a)

„centrálním SIS II“ technická podpůrná funkce SIS II obsahující databázi (dále jen „databáze SIS II“) a jednotné vnitrostátní rozhraní (NI-SIS);

b)

„C.SIS“ technická podpůrná funkce SIS 1+ obsahující referenční databázi pro SIS 1+ a jednotné vnitrostátní rozhraní (N.COM);

c)

„N.SIS“ vnitrostátní systém SIS 1+ sestávající z vnitrostátních datových systémů, které komunikují s C.SIS;

d)

„N.SIS II“ vnitrostátní systém SIS II sestávající z vnitrostátních datových systémů, které komunikují s centrálním SIS II;

e)

„převodníkem“ technický nástroj umožňující trvalou a spolehlivou komunikaci mezi C.SIS a centrálním SIS II a zajišťující funkce stanovené v čl. 10 odst. 3;

f)

„souhrnným testem“ test uvedený v čl. 71 odst. 3 písm. c) rozhodnutí Rady 2007/533/SVV;

g)

„testem doplňujících informací“ funkční testy mezi centrálami SIRENE.

Článek 3

Předmět a oblast působnosti

Toto rozhodnutí vymezuje úkoly a povinnosti Komise, Francie a ostatních členských států, které se účastní SIS 1+, pokud jde o tyto úkoly:

a)

údržba SIS II a jeho další vývoj;

b)

souhrnný test SIS II;

c)

test doplňujících informací;

d)

další vývoj a testování převodníku;

e)

zřízení a testování provizorní architektury přechodu;

f)

přechod ze SIS 1+ na SIS II.

Článek 4

Technické složky architektury přechodu

Pro zajištění přechodu ze SIS 1+ na SIS II jsou zapotřebí tyto prvky:

a)

C.SIS a připojení k převodníku;

b)

komunikační infrastruktura pro SIS 1+ umožňující komunikaci C.SIS s N.SIS;

c)

N.SIS;

d)

centrální SIS II, NI-SIS a komunikační infrastruktura pro SIS umožňující komunikaci centrálního SIS II s N.SIS II a převodníkem;

e)

N.SIS II;

f)

převodník.

Článek 5

Hlavní odpovědnost za vývoj SIS II

1.   Komise nadále vyvíjí centrální SIS II, komunikační infrastrukturu a převodník.

2.   Francie zpřístupní a provozuje C.SIS v souladu s ustanoveními Schengenské úmluvy.

3.   Členské státy nadále vyvíjejí N.SIS II.

4.   Členské státy, které se účastní SIS 1+, udržují N.SIS v souladu s ustanoveními Schengenské úmluvy.

5.   Členské státy, které se účastní SIS 1+, zpřístupní komunikační infrastrukturu pro SIS 1+ a provozují ji.

6.   Komise tyto činnosti koordinuje a poskytuje nezbytnou podporu při plnění úkolů a povinností uvedených v odstavcích 1 až 3.

Článek 6

Další vývoj

Opatření nezbytná pro další vývoj SIS II podle č. 5 odst. 1, zejména opatření nezbytná k opravování chyb, se přijímají postupem podle čl. 17 odst. 2.

Opatření nezbytná pro další vývoj SIS II podle č. 5 odst. 3, pokud jde o jednotné vnitrostátní rozhraní zajišťující kompatibilitu N.SIS II s centrálním SIS II, se přijímají postupem podle čl. 17 odst. 2.

Článek 7

Hlavní činnosti

1.   Komise provádí společně s členskými státy, které se účastní SIS 1+, souhrnný test.

2.   Zřídí se provizorní architektura přechodu SIS a Komise společně s ostatními členskými státy, které se účastní SIS 1+, provede její test.

3.   Komise a členské státy, které se účastní SIS 1+, provedou přechod ze SIS 1+ na SIS II.

4.   Členské státy, které se účastní SIS 1+, provedou test výměny doplňujících informací.

5.   Komise poskytuje na úrovni centrálního SIS II nezbytnou podporu činnostem uvedeným v odstavcích 1 až 4.

6.   Činnosti uvedené v odstavcích 1 až 3 jsou koordinovány Komisí a členskými státy jednajícími v rámci Rady, které se účastní SIS 1+.

Článek 8

Souhrnný test

1.   Souhrnný test bude zahájen až poté, co Komise oznámí, že se domnívá, že úroveň úspěšnosti testů uvedených v článku 1 rozhodnutí 2008/173/SVV je natolik dostatečná, aby tento test mohl začít.

2.   Provede se souhrnný test, jehož cílem je zejména potvrdit, že Komise a členské státy, které se účastní SIS 1+, dokončily nezbytná technická opatření pro zpracovávání údajů SIS II, a prokázaly, že úroveň funkční způsobilosti SIS II je alespoň rovnocenná úrovni funkční způsobilosti, které bylo dosaženo u SIS 1+.

3.   Souhrnný test provádějí členské státy, které se účastní SIS 1+, pokud jde o N.SIS II, a Komise, pokud jde o centrální SIS II.

4.   Souhrnný test proběhne podle podrobného harmonogramu stanoveného členskými státy jednajícími v rámci Rady, které se účastní SIS 1+, ve spolupráci s Komisí.

5.   Souhrnný test proběhne na základě technických specifikací vymezených členskými státy jednajícími v rámci Rady, které se účastní SIS 1+, ve spolupráci s Komisí.

6.   Komise a členské státy jednající v rámci Rady, které se účastní SIS 1+, vymezí kritéria s cílem určit, zda jsou dokončena nezbytná technická opatření pro zpracování údajů SIS II a zda je úroveň funkční způsobilosti SIS II alespoň rovnocenná úrovni funkční způsobilosti, které bylo dosaženo u SIS 1+.

7.   Výsledky testů jsou s použitím kritérií uvedených v odstavci 6 analyzovány členskými státy jednajícími v rámci Rady, které se účastní SIS 1+, a Komisí. Výsledky testů se ověří podle čl. 71 odst. 3 písm. c) rozhodnutí 2007/533/SVV.

8.   Členské státy, které se neúčastní SIS 1+, se mohou účastnit souhrnného testu. Jejich výsledky nemají vliv na celkové ověření testu.

Článek 9

Test doplňujících informací

1.   Členské státy, které se účastní SIS 1+, provedou funkční testy SIRENE.

2.   Komise zpřístupní centrální SIS II a jeho komunikační infrastrukturu po dobu trvání testu doplňujících informací.

3.   Test doplňujících informací proběhne podle podrobného harmonogramu stanoveného členskými státy jednajícími v rámci Rady, které se účastní SIS 1+.

4.   Test doplňujících informací proběhne na základě technických specifikací vymezených členskými státy jednajícími v rámci Rady, které se účastní SIS 1+.

5.   Výsledky testů jsou analyzovány členskými státy jednajícími v rámci Rady, které se účastní SIS 1+.

6.   Členské státy, které se neúčastní SIS 1+, se mohou testu doplňujících informací účastnit. Jejich výsledky nemají vliv na celkové ověření testu.

Článek 10

Provizorní architektura přechodu

1.   Zřizuje se provizorní architektura přechodu SIS. Převodník propojuje během přechodného období centrální SIS II s C.SIS. N.SIS jsou připojeny k C.SIS, N.SIS II k centrálnímu SIS II.

2.   Komise poskytne převodník, centrální SIS II a jeho komunikační infrastrukturu jako součást provizorní architektury přechodu SIS.

3.   Převodník převádí údaje dvěma směry mezi C.SIS a centrálním SIS II a zajišťuje synchronizaci C.SIS a centrálního SIS II.

4.   Komise provede test komunikace mezi centrálním SIS II a převodníkem.

5.   Francie provede test komunikace mezi C.SIS a převodníkem.

6.   Komise a Francie provedou test komunikace mezi centrálním SIS II a C.SIS prostřednictvím převodníku.

7.   Francie společně s Komisí propojí C.SIS prostřednictvím převodníku s centrálním SIS II.

8.   Komise společně s Francií a ostatními členskými státy, které se účastní SIS 1+, provedou test provizorní architektury přechodu SIS jako celku podle testovacího plánu vypracovaného Komisí.

9.   Francie v případě potřeby zpřístupní údaje pro účely testu.

Článek 11

Přechod ze SIS 1+ na SIS II

1.   Pro přechod z C.SIS na centrální SIS II Francie zpřístupní databázi SIS 1+ a Komise vloží databázi SIS 1+ do centrálního SIS II.

2.   Členské státy, které se účastní SIS 1+, provedou přechod z N.SIS na N.SIS II s využitím provizorní architektury přechodu s podporou Francie a Komise do 30. září 2009. V případě potřeby je možné toto datum změnit postupem podle čl. 17 odst. 2.

3.   Přechod vnitrostátního systému ze SIS 1+ na SIS II spočívá v načtení údajů N.SIS II s tím, že N.SIS II má obsahovat datový soubor, vnitrostátní kopii, obsahující kompletní nebo částečnou kopii databáze SIS II, po čemž bude následovat přepojení z N.SIS na N.SIS II u jednotlivých členských států. Přechod proběhne podle podrobného harmonogramu stanoveného Komisí a členskými státy jednajícími v rámci Rady, které se účastní SIS 1+.

4.   Komise je nápomocna při koordinaci a podpoře společných činností během přechodu.

5.   Přepojení, jež je součástí procesu přechodu, se provede až po ověření uvedeném v čl. 8 odst. 7.

Článek 12

Právní rámec

Během přechodu se pro Schengenský informační systém nadále použijí ustanovení hlavy IV Schengenské úmluvy.

Článek 13

Spolupráce

1.   Členské státy a Komise spolupracují v rámci své příslušné působnosti při provádění všech činností, na něž se vztahuje toto rozhodnutí.

2.   Komise zejména poskytne na úrovni centrálního SIS II nezbytnou podporu testování a přechodu N.SIS II.

3.   Členské státy zejména poskytnou na úrovni N.SIS II nezbytnou podporu testování provizorní infrastruktury přechodu.

Článek 14

Vedení záznamů v centrálním SIS II

1.   Aniž jsou dotčena příslušná ustanovení hlavy IV Schengenské úmluvy, Komise zajistí, aby každý přístup k osobním údajům a všechny výměny osobních údajů v rámci centrálního SIS II byly zaznamenány za účelem kontroly, zda je vyhledávání zákonné, či nikoli, za účelem sledování zákonnosti zpracovávání údajů a pro zajištění řádného fungování centrálního SIS II a vnitrostátních systémů, neporušenosti údajů a jejich zabezpečení.

2.   Záznamy obsahují zejména datum a čas přenosu údajů, údaje použité pro vyhledávání, odkaz na předávané údaje a název příslušného orgánu odpovědného za zpracování údajů.

3.   Záznamy lze použít pouze k účelům uvedeným v odstavci 1 a vymažou se nejdříve po uplynutí jednoho roku a nejpozději po třech letech od jejich vytvoření.

4.   Záznamy lze uchovat déle, jsou-li potřebné pro postupy kontroly, které již započaly.

5.   Příslušné orgány pověřené kontrolou toho, zda je vyhledávání zákonné, či nikoli, sledováním zákonnosti zpracování údajů, vlastní kontrolou a zajištěním řádného fungování centrálního SIS II, neporušenosti údajů a jejich zabezpečení, mají v rozsahu své pravomoci a na základě žádosti přístup k těmto údajům za účelem plnění svých úkolů.

Článek 15

Náklady

1.   Náklady na přechod, souhrnný test, test doplňujících informací, údržbu a vývoj na úrovni centrálního SIS II nebo komunikační infrastruktury jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

2.   Náklady na přechod, testování, údržbu a rozvoj vnitrostátních systémů nesou dotčené členské státy.

3.   Náklady na činnosti na úrovni SIS 1+, včetně doplňkových činností Francie jednající jménem členských států, které se účastní SIS 1+, jsou hrazeny v souladu s článkem 119 Schengenské úmluvy.

Článek 16

Změna ustanovení Schengenské úmluvy

Ustanovení Schengenské úmluvy se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 92A

1.   Dnem vstupu v platnost nařízení Rady (ES) č. 1104/2008 (19) a rozhodnutí Rady 2008/839/SVV (20) a na základě definicí obsažených v článku 2 uvedeného nařízení může být technická architektura Schengenského informačního systému doplněna o

a)

dodatečný centrální systém sestávající

z technické podpůrné funkce (centrální SIS II) umístěné ve Francii a ze záložního centrálního SIS II, jenž se nachází v Rakousku a obsahuje databázi SIS II a jednotné vnitrostátní rozhraní (NI-SIS),

z technického propojení mezi C.SIS a centrálním SIS II prostřednictvím převodníku umožňujícího přeměnu a synchronizaci údajů mezi C.SIS a centrálním SIS II;

b)

vnitrostátní systém (N.SIS II) sestávající z vnitrostátních datových systémů, jenž komunikuje s centrálním SIS II;

c)

infrastrukturu pro komunikaci mezi centrálním SIS II a N.SIS II připojeným k NI-SIS.

2.   N.SIS II může nahradit vnitrostátní součást systému uvedenou v článku 92 této úmluvy, přičemž v takovém případě členské státy nemusí uchovávat vnitrostátní datový soubor.

3.   Centrální databáze SIS II je k dispozici za účelem automatizovaného vyhledávání na území každého členského státu.

4.   Pokud členské státy nahradí svou vnitrostátní součást vnitrostátním systémem N.SIS II, povinné funkce technické podpůrné funkce vůči této vnitrostátní součásti systému podle čl. 92 odst. 2 a odst. 3 se stávají povinnými funkcemi vůči centrálnímu SIS II, aniž jsou dotčeny povinnosti uvedené v rozhodnutí Rady 2008/839/SVV a v čl. 5 odst. 1 a čl. 10 odst. 1, 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 1104/2008.

5.   Centrální SIS II poskytuje služby nezbytné pro zadávání a zpracování údajů SIS, on-line aktualizaci vnitrostátních kopií, synchronizaci a soulad mezi vnitrostátními kopiemi N.SIS II a databází centrálního SIS II a pro počáteční nastavení a opětovné zavedení vnitrostátních kopií N.SIS II.

6.   Francie, odpovědná za technickou podpůrnou funkci, ostatní členské státy a Komise spolupracují s cílem zajistit, aby vyhledávání v datových souborech N.SIS II nebo v databázi SIS II přinášelo výsledek rovnocenný výsledku vyhledávání v datovém souboru vnitrostátních součástí uvedených v čl. 92 odst. 2.

2)

V čl. 119 odst. 1 se první věta nahrazuje tímto:

„Náklady na zřízení a provoz technické podpůrné funkce uvedené v čl. 92 odst. 3, včetně nákladů na kabelové spojení vnitrostátních součástí Schengenského informačního systému s technickou podpůrnou funkcí, a náklady na činnosti prováděné společně s úkoly uloženými Francii při uplatňování rozhodnutí Rady 2008/839/SVV a nařízení Rady (ES) č. 1104/2008 nesou společně členské státy.“

3)

V článku 119 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„Náklady na zřízení a provoz vnitrostátní součásti Schengenského informačního systému a náklady na úkoly uložené vnitrostátním systémům podle rozhodnutí Rady 2008/839/SVV a nařízení Rady (ES) č. 1104/2008 nesou jednotlivé členské státy.“

Článek 17

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 67 odst. 1 rozhodnutí 2007/533/SVV.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se postup uvedený v článku 67 rozhodnutí 2007/533/SVV.

Článek 18

Předkládání zpráv

Komise vždy po uplynutí šesti měsíců a poprvé po uplynutí prvních šesti měsíců roku 2009 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku týkající se vývoje systému SIS II a přechodu ze SIS 1+ na SIS II.

Článek 19

Vstup v platnost a použitelnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Jeho platnost skončí ke dni, který stanoví Rada v souladu s čl. 71 odst. 2 rozhodnutí Rady 2007/533/SVV, nejpozději však dne 30. června 2010.

V Lucemburku dne 24. října 2008.

Za Radu

předsedkyně

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Stanovisko ze dne 24. září 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19.

(3)  Úř. věst. L 328, 13.12.2001, s. 4.

(4)  Úř. věst. L 328, 13.12.2001, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63.

(6)  Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4.

(7)  Úř. věst. L 57, 1.3.2008, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 57, 1.3.2008, s. 14.

(9)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 12, 17.1.2004, s. 47.

(12)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(13)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(14)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(15)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(16)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(17)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 50.

(18)  Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 5.

(19)  Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 1.

(20)  Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 43.“


Top