EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0491

Společná akce Rady 2008/491/SZBP ze dne 26. června 2008 , kterou se mění a prodlužuje společná akce 2007/406/SZBP o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (EUSEC RD Congo)

OJ L 168, 28.6.2008, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/491/oj

28.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/42


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2008/491/SZBP

ze dne 26. června 2008,

kterou se mění a prodlužuje společná akce 2007/406/SZBP o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (EUSEC RD Congo)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ode dne 2. května 2005 provádí Evropská unie poradní a pomocnou misi pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (EUSEC RD Congo). Současný mandát mise je vymezen společnou akcí 2007/406/SZBP (1) a končí dnem 30. června 2008.

(2)

Mandát mise by se měl prodloužit o 12 měsíců počínaje dnem 1. července 2008.

(3)

Podpora Evropské unie konžským orgánům v oblasti reformy bezpečnostního sektoru v KDR by se mohla nadále rovněž zaměřit zejména na vypracování způsobů organizace budoucí jednotky rychlé reakce definované vládou KDR v rámci celkového generálního plánu reformy armády. Zvláštní důraz by měl být kladen na funkci „lidských zdrojů“.

(4)

Závazná prohlášení, podepsaná v Gomě dne 23. ledna 2008 mezi vládou KDR a ozbrojenými skupinami operujícími v provinciích Kivu zahájily proces obnovení míru v těchto provinciích. Tento proces je podporován mezinárodním společenstvím včetně Evropské unie prostřednictvím zvláštního zástupce EU pro oblast afrických Velkých jezer. Mise EUSEC RD Congo by měla přispět k úsilí zvláštního zástupce EU vyvíjenému v rámci práce na provedení závazných prohlášení pro provincie Kivu.

(5)

Nová finanční referenční částka by měla pokrýt výdaje související s misí na období od 1. července 2008 do 30. června 2009.

(6)

Současná bezpečnostní situace v KDR by se mohla zhoršit, což by mohlo mít vážný vliv na proces posilování demokracie, právního státu a mezinárodní i regionální bezpečnosti. Pokračující úsilí EU v politické oblasti a na úrovni zdrojů přispěje k upevnění stability dané oblasti.

(7)

Společná akce 2007/406/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Společná akce 2007/406/SZBP se mění takto:

1)

v článku 2 se písmena a) až e) nahrazují tímto:

„a)

poskytování poradenství a pomoci konžským orgánům v jejich práci za účelem integrace, restrukturalizace a rekonstrukce konžské armády, zejména tím, že:

přispěje k rozvoji jednotlivých vnitrostátních koncepcí a politik, včetně prací na horizontálních aspektech týkajících se všech oblastí souvisejících s reformou bezpečnostního sektoru v KDR;

poskytne podporu výborům a orgánům, které se účastní těchto prací, a přispěje k vymezení priorit a konkrétních potřeb konžských obyvatel;

přispěje, a to včetně poskytnutí posudku ohledně výběru, odborné přípravy a výcviku personálu, jakož i posouzení potřeb pokud jde o infrastrukturu a materiál, k vymezení způsobů organizace jednotky rychlé reakce a jejího postupného zřízení v rámci celkového hlavního plánu reformy armády při dodržování zásad týkajících se lidských práv, mezinárodního humanitárního práva, rovnosti žen a mužů, jakož i dětí postižených ozbrojenými konflikty;

b)

vedení a dokončení projektu technické pomoci týkajícího se modernizace série plateb ministerstva obrany v KDR (dále jen ‚projekt série plateb‘) za účelem splnění úkolů stanovených v obecné koncepci tohoto projektu;

c)

na základě projektu série plateb poskytování podpory funkci lidských zdrojů a rozvoji obecné politiky v oblasti lidských zdrojů;

d)

určení a přispění k vypracování projektů a možností, o jejichž podpoře v oblasti reformy bezpečnostního sektoru může rozhodnout EU nebo její členské státy;

e)

dohledu a zajištění provedení konkrétních projektů financovaných nebo zahájených členskými státy v rámci cílů mise ve spolupráci s Komisí;

f)

v případě nutnosti poskytování podpory zvláštnímu zástupci EU v rámci práce výborů procesu obnovy míru v provinciích Kivu;

a

g)

přispění k zajištění soudržnosti úsilí vynaloženého v oblasti reformy bezpečnostního sektoru.“;

2)

v čl. 3 písm. a) se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„—

podpůrné buňky a “;

3)

v čl. 3 písm. c) druhé odrážce se slova „mobilní skupiny“ nahrazují slovy „mobilních skupin“;

4)

článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Vedoucí mise zajišťuje každodenní řízení mise a je odpovědný za personál a disciplinární záležitosti.“;

b)

v odstavci 2 se první věta nahrazuje tímto:

„2.   V rámci mandátu podle čl. 2 písm. e) je vedoucí mise oprávněn použít finanční příspěvky členských států.“;

5)

v článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů mise na období od 1. července 2007 do 30. června 2008 činí 9 700 000 EUR.

Finanční referenční částka určená k pokrytí výdajů mise na období od 1. července 2008 do 30. června 2009 činí 8 450 000 EUR.“;

6)

článek 15 se zrušuje;

7)

v článku 16 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se do dne 30. června 2009.“

Článek 2

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem 1. července 2008.

Článek 3

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 26. června 2008.

Za Radu

předseda

D. RUPEL


(1)  Úř. věst. L 151, 13.6.2007, s. 52.


Top